İhracat Tebliğleri

Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracına İlişkin Tebliğ (İhracat:2014/ 1)

24.01.2014-28892 Resmi Gazete
OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERİN İHRACINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2014/1)
Kapsam ve dayanak
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Birleşmiş Milletler İnsan ve Çevre Konferansı Beyannamesi ile Birleşmiş Milletler Çevre Programının Dünya Ozon Tabakası Eylem Planı kapsamında yürütülmekte olan çalışma ve faaliyetlerinin sonuçlarından biri olan 6/6/1990 tarihli ve 3655, 3656 sayılı Kanunlar ile onaylanmaları uygun bulunan ve 90/733 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesi ve Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü, 27/9/1994 tarihli ve 4042 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 94/6214 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Londra Değişiklikleri ve 7/7/1995 tarihli ve 4118 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 95/7184 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Kopenhag Değişiklikleri ve 4/6/2003 tarihli ve 4871 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 2003/6072 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Montreal Değişiklikleri ve 10/6/2003 tarihli ve 4880 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 2003/6077 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Pekin Değişiklikleri çerçevesinde ek-1,2 ve 3’te gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTİP) ve tanımları belirtilen malların ihracına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
İhracat işlemleri
MADDE 2 – (1) Montreal Protokolü’nün Pekin değişiklikleri uyarınca, Pekin değişikliklerine taraf olmayan (ek-A’da yer almayan) ülkelere ek-1 ve ek-2’de GTİP’leri ile isimleri belirtilen malların ihracatı yapılamaz.
İhracatı yasak olan mallar
MADDE 3 – (Değişik:RG-31/12/2015-29579)
(1)  Aşağıdaki tabloda belirtilen maddeler ve bu maddelerden herhangi birini içeren ek-3/A’da GTİP ve tanımları belirtilen mallar ile söz konusu tabloda belirtilen mallardan herhangi biri ile çalışan ek-3/B’de GTP ve isimleri belirtilen malların ihracatı yasaktır.

GTİP MALLARIN TANIMI
2903.14.00.00.00 Karbon tetraklorür
2903.19.00.00.19 Diğerleri (yalnız 1,1,1-Trikloroetan (metilkloroform))
2903.73.00.00.00 Diklorofloroetanlar
2903.74.00.00.00 Klorodifloroetanlar
2903.76.10.00.00 Bromoklorodiflorometan
2903.76.20.00.00 Bromotriflorometan
2903.76.90.00.00 Dibromotetrafloroetanlar
2903.77.60.00.00 Trikloroflorometan, Diklorodiflorometan, Triklorotrifloroetanlar  Diklorotetrafloroetanlar ve Kloropentafloroetan
2903.77.90.00.00 Diğerleri
3808.91.90.00.11 Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler
3824.71.00.00.11 R-502 [R-115 (Kloropentafloroetan), R-22 (Klorodiflorometan)] karışımı
3824.74.00.00.12 142B[(Klorodifloroetan),R-22 (klorodiflorometan)] karışımı

Tebliğde yer almayan hususlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 5 – (1) 27/3/2012 tarihli ve 28246 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracına İlişkin Tebliğ: İhracat (2012/4) yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
(Değişik:RG-31/12/2015-29579)   Ek-1

G.T.İ.P. Malın Tanımı
2903.39.11.00.00 Bromometan (metil bromür)
2903.79.30.00.59  Diğerleri (yalnız Flordibrom metan,Bromdiflor metan,
Florbrom metan,
Flortetrabrom metan,
Diflortribrom metan (tüm izomerleri),
Dibromtriflor etan (tüm izomerleri),
Bromtetraflor etan (tüm izomerleri),
Flortribrom etan (tüm izomerleri),
Diflordibrom etan (tüm izomerleri),
Bromtriflor etan (tüm izomerleri),
Flordibrom etan (tüm izomerleri),
Bromdiflor etan (tüm izomerleri),
Florbrom etan (tüm izomerleri),
Florhekzabrom propan (tüm izomerleri),
Diflorpentabrom propan (tüm izomerleri),
Triflortetrabrom propan (tüm izomerleri),
Tribromtetraflor propan (tüm izomerleri),
Dibrompentaflor propan (tüm izomerleri),
Bromhekzaflor propan (tüm izomerleri),
Florpentabrom propan (tüm izomerleri),
Diflortetrabrom propan (tüm izomerleri),
Triflortribrom propan (tüm izomerleri),
Dibromtetraflor propan (tüm izomerleri),
Brompentaflor propan (tüm izomerleri),
Flortetrabrom propan (tüm izomerleri),
Diflortribrom propan (tüm izomerleri),
Dibromtriflor propan (tüm izomerleri),
Bromtetraflor propan (tüm izomerleri),
Flortribrom propan (tüm izomerleri),
Diflordibrom propan (tüm izomerleri),
Bromtriflor propan (tüm izomerleri),
Flordibrom propan (tüm izomerleri),
Bromdiflor propan (tüm izomerleri),
Florbrom propan (tüm izomerleri))
3808.92.20.00.11 Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler
3808.92.90.00.11 Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler
3808.93.27.00.11 Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler
3808.93.30.00.11 Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler
3808.93.90.00.11 Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler
3808.94.90.00.11 Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler
3808.99.10.00.11 Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler
3808.99.90.00.11 Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

(Değişik:RG-31/12/2015-29579)  Ek-2

G.T.İ.P. Malın Tanımı
2903.71.00.00.00 Klorodiflorometan
2903.72.00.00.00 Diklorotrifloroetanlar
2903.75.00.00.00 Dikloropentafloropropanlar
2903.78.00.00.00 Diğer perhalojenlenmiş türevler
2903.79.30.00.11 Flordiklormetan
2903.79.30.00.13 Klorflormetan
2903.79.30.00.14 Flortetrakloretan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.15 Diflortrikloretan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.17 Klortetrafloretan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.18 Flortrikloretan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.21 Diklordifloretan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.22 Klortrifloretan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.25 Klorfloretan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.26 Florhekzaklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.27 Diflorpentaklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.28 Triflortetraklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.31 Triklortetraflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.33 Klorhekzaflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.34 Florpentaklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.35 Diflortetraklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.36 Triklortriflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.37 Diklortetraflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.38 Klorpentaflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.41 Flortetraklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.42 Diflortriklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.43 Diklortriflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.44 Klortetraflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.45 Flortriklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.46 Diflordiklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.47 Klortriflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.48 Flordiklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.51 Klordiflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.52 Klorflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.59 Diğerleri
2903.79.80.00.00 Diğerleri
3824.79.00.00.00 Diğerleri

 
Ek-3/A

G.T.İ.P. Malın Tanımı
3305.30.00.00.00 Saç spreyleri
3307.10.00.90.11 Yalnız traş jelleri
3307.10.00.90.19 Yalnız traş köpükleri
3307.20.00.00.00 Vücut deodorantları ve ter kokusunu önleyici deodorantlar
3307.49.00.00.00 Yalnız sprey şeklinde olanlar
34.05 Yalnız sprey boya ve cilalar
38.08 Yalnız aerosoller (sprey şeklinde olanlar)
3910.00 Yalnız silikon aerosoller (sprey şeklinde olanlar)
8424.10 Yangın söndürme cihazları (doldurulmuş olsun olmasın)

 
Ek-3/B

84.15 Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar dâhil) (87.01-87.05 pozisyonlarındaki motorlu araçlara monte edilmiş olsun olmasın) (8415.90 hariç)
84.18 Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar(elektrikli olsun olmasın); ısı pompaları (84.15 pozisyonundaki klima cihazları hariç) (8418.91.00.00.00; 8418.99 hariç)

 
Ek-A
OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERE DAİR MONTREAL PROTOKOLÜ PEKİN DEĞİŞİKLİKLERİNE TARAF ÜLKELER LİSTESİ

AFGANİSTAN HOLLANDA NİKARAGUA
ALMANYA HONDURAS NİUE
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ İNGİLTERE NORVEÇ
ANDORRA IRAK ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ
ANGOLA İRLANDA ÖZBEKİSTAN
ANTİGUA VE BARBUDA İSPANYA PAKİSTAN
ARJANTİN İSRAİL PALAU
ARNAVUTLUK İSVEÇ PANAMA
AVRUPA BİRLİĞİ İSVİÇRE PARAGUAY
AVUSTRALYA İTALYA PERU
AVUSTURYA İZLANDA POLONYA
AZERBAYCAN JAMAİKA PORTEKİZ
BAHAMALAR JAPONYA ROMANYA
BANGLADEŞ KAMBOÇYA RUANDA
BARBADOS KAMERUN RUSYA FEDERASYONU
BEYAZ RUSYA KANADA SAİNT LUCİA
BELÇİKA KARADAĞ SAMOA
BELİZE KATAR SAN MARİNO
BENİN KIRGIZİSTAN SAO TOME AND PRINCIPE
BHUTAN KİRİBATİ SENEGAL
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ KOLOMBİYA SEYŞEL ADALARI VE BAĞLANTILARI
BOSNA-HERSEK KOMORO ADALARI SİERRA LEONE
BREZİLYA KONGO SİNGAPUR
BRUNEİ KONGO DEMOKRATİK CUM. SIRBİSTAN
BULGARİSTAN GÜNEY KORE CUMHURİYETİ SLOVAKYA
BURKİNA FASO KUZEY KORE DEMOKRATİKHALK CUM. SLOVENYA
BURUNDİ KOSTA RİKA SOMALİ
CAPE VERDE KUVEYT SOLOMON ADALARI
CEZAYİR KÜBA SRİ LANKA
COOK ADALARI LAOS (HALK CUM.) ST. KİTTS VE NEVİS
ÇEK CUMHURİYETİ LESOTHO ST VİNCENT VE GRENADİNLER
ÇİN HALK CUMHURİYETİ LETONYA SUDAN
DANİMARKA LİBERYA SURİNAM
DOMİNİKA LİHTENŞTAYN SURİYE
DOMİNİK CUMHURİYETİ LİTVANYA SVAZİLAND
EKVATOR GİNESİ LÜBNAN ŞİLİ
EL SAVADOR LÜKSEMBURG TACİKİSTAN
ENDONEZYA MACARİSTAN TANZANYA BİRLEŞİK CUM.
ERİTRE MADAGASKAR TAYLAND
ESTONYA MAKEDONYA (ESKİ YUGOSLAVYA CUM) TİMOR-LESTE
ETİYOPYA MALDİV ADALARI TOGO
FAS MALEZYA TONGA
FİJİ MALAVİ TRİNİDAD VE TOBAGO
FİLDİŞİ SAHİLİ MALİ TUNUS
FİLİPİNLER MALTA TUVALU
FİNLANDİYA MARSHALL ADALARI TÜRKMENİSTAN
FRANSA MAURİTİUS UGANDA
GABON MEKSİKA UKRAYNA
GAMBİYA MISIR UMMAN
GANA MİKRONEZYA URUGUAY
GRENADA MOĞOLİSTAN ÜRDÜN
GUATEMALA MOLDOVA VANUATU
GİNE MONAKO VATİKAN
GİNE-BİSSAU MOZAMBİK VENEZUELLA
GUYANA MYANMAR VİETNAM
GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ NAMİBYA YEMEN
GÜNEY SUDAN NAURU YENİ ZELANDA
GÜRCİSTAN NEPAL YUNANİSTAN
HİNDİSTAN NİJER ZAMBİA
HIRVATİSTAN NİJERYA ZİMBABWE
İRAN BOTSVANA ÇAD
CİBUTİ EKVATOR BAHREYN
BOLİVYA PAPUA YENİ GİNE
Başa dön tuşu