İthalat Tebliğleriİthalatta Korunma Önlemleri ve Gözetim Uygulaması

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/ 5)

02.07.2013-28695 Resmi Gazete

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/5)

Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 2/10/2012 tarihli ve 28429 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/15) ile başlatılan ve 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde yürütülen soruşturma sonucunda alınan kararı içermektedir.
Soruşturma
MADDE 2 – (1) Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren özet sonuç raporu Bakanlığa ait ticaret politikası savunma araçları (www.tpsa.gov.tr) web sayfasının korunma önlemleri bölümünde yer almaktadır.
Karar
MADDE 3 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, 3920.20.21.00.19 GTİP’li eşyanın İran menşeli olanlarının ithalatında 4 (dört) yıl süreyle miktar kısıtlaması (kota) şeklinde korunma önlemi uygulanmasına ve kota miktarının aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde tespit edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir.
 

G.T.İ.P. Eşyanın
Tanımı
Kota Miktarı
1. Dönem* 2. Dönem* 3. Dönem* 4. Dönem*
3920.20.21.00.19 Diğerleri 1.149 Ton 1.183 Ton 1.218 Ton 1.255 Ton

*Korunma önleminin uygulanacağı her bir dönem, bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlamak üzere birbirini takip eden birer yıllık süreleri kapsamaktadır.
Kotanın uygulanması
MADDE 4 – (1) Kota kapsamındaki eşyanın İran menşeli olanlarının ithalatı ancak Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek ithal lisansı ile yapılır. İthal lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. İthal lisansının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.
(2) Kota başvuru, dağıtım ve kullanım usul ve esasları çıkarılacak olan tebliğler ile ilan edilecektir.
Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Başa dön tuşu