İthalat Tebliğleriİthalatta Korunma Önlemleri ve Gözetim Uygulaması

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/16)

21.12.2012-28504 Resmi Gazete

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/16)

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 28/1/2012 tarihli ve 28187 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2012/2721 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince pamuk ipliği ithalatında uygulanmakta olan korunma önlemine ilişkin olarak 29/5/2004 tarihli ve 25476 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2004/7305 sayılı İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı ve 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde yapılan değerlendirme sonucunda alınan kararı içermektedir.

Karar

MADDE 2 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, 52.05 Gümrük Tarife Pozisyonunda yer alan “pamuk ipliği (dikiş ipliği hariç) (ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla pamuk içeren ve perakende olarak satılacak hale getirilmemiş olanlar)” ithalatında 28/1/2012 tarihli ve 28187 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2012/2721 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince uygulanmakta olan korunma önleminin yürürlükten kaldırılmasına yönelik bir kararın istihsali hususunda Bakanlar Kuruluna öneride bulunulmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Başa dön tuşu