İthalat Tebliğleriİthalatta Korunma Önlemleri

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/13)

12.10.2011-28082 Resmi Gazete

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/13)

Kapsam
MADDE 1- (1) Bu Tebliğ, 5/3/2011 tarihli ve 27865 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2011/3 sayılı Tebliğ ile başlatılan ve İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde yürütülen soruşturma sonucunda alınan kararı içermektedir.
Soruşturma
MADDE 2- (1) Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren sonuç raporu ekte yer almaktadır.
Karar
MADDE 3- (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, aşağıdaki tabloda gösterilen gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan eşyanın ithalatında, geçici önlemin uygulama süresi dahil olmak üzere 4/3/2014 tarihine kadar ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanmasına, ek mali yükümlülüğün uygulamanın birinci, ikinci ve üçüncü dönemleri için tabloda “Ek Mali Yükümlülük” sütunlarında belirtilen tutarlarda tespit edilmesine; Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Korunma Önlemleri Anlaşması’nın 9.1 maddesi gereğince gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınmasına ve önlemin istihsali hususunda Bakanlar Kurulu’na öneride bulunulmasına karar vermiştir.

G.T.İ.P. Eşya Tanımı Ek Mali Yükümlülük (ABD Doları/Adet)
1. Dönem 2. Dönem 3. Dönem
(4/3/2012’ye
kadar)
(5/3/2012-
4/3/2013)
(5/3/2013-
4/3/2014)
9003.11.00.00.00 Plastik maddelerden
olanlar
2,55 2,40 2,25
9003.19.00.00.00 Diğer maddelerden
olanlar
2,55 2,40 2,25

Yürürlük
MADDE 4- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 5- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
EK
GÖZLÜK ÇERÇEVELERİ İTHALATINDA YÜRÜTÜLEN GÖZDEN GEÇİRME SORUŞTURMASINA İLİŞKİN ÖZET SONUÇ RAPOR

 1. SORUŞTURMAYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
 • Kapsam

Bu rapor, İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Mevzuat (Mevzuat) çerçevesinde yürütülen gözden geçirme soruşturması sonucunda ulaşılan tespitleri içermektedir.

 • Soruşturmanın Başlatılması

Gözlük çerçeveleri ithalatında uygulanan korunma önlemine yönelik gözden geçirme soruşturması, yerli üreticiler ile Türkiye Gözlük Sanayicileri Derneği tarafından yapılan başvuruya istinaden, 5/3/2011 tarihli ve 27865 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2011/3 sayılı Tebliğ ile başlatılmıştır.

 • Soruşturma Konusu Eşya

Soruşturma konusu eşya, 9003.11.00.00.00 ve 9003.19.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında sınıflandırılan gözlük çerçeveleridir.

 • Yerli Üreticiler

Soruşturma kapsamında yerli üreticilere ilişkin göstergeler değerlendirilirken Türkiye toplam üretiminin % 80’ini gerçekleştiren 15 yerli üretici firmaya ait bilgiler kullanılmıştır. Söz konusu yerli üreticiler, Mevzuat çerçevesinde yerli üretimi temsil niteliğini haiz bulunmaktadır.

 • İlgili Tarafların Bilgilendirilmesi ve Dinlenmesi

Soruşturma konusu eşyanın yerli üreticileri, ithalatçıları ve ihracatçıları ile yabancı ülke temsilciliklerine ve diğer ilgili taraflara görüşlerini göndermeleri ve sözlü dinlenme taleplerini iletmeleri için yeterli süre tanınmıştır. İlgili taraf başvuru formları ve bilgi formları Ekonomi Bakanlığı internet sayfasında yayımlanarak duyurulmuştur. Soruşturmaya ilgili taraf olarak iştirak etmek isteyen tüzel kişiliklerin başvuruları kabul edilmiş ve söz konusu tarafların görüşlerinin dinlenebilmesini teminen, 30/5/2011 tarihinde tarafları dinleme toplantısı yapılmıştır. Gerek bu toplantı öncesinde gerekse toplantıdan sonra Bakanlığa yazılı olarak iletilen bilgi formları ve ilgili taraf görüşleri, soruşturma kapsamında değerlendirilmiştir.

 • Sonuçların Değerlendirilmesi

Soruşturma sonucunda elde edilen bilgiler ve değerlendirmeleri içeren soruşturma raporu İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu’nun 29/9/2011 tarihli toplantısında değerlendirilmiştir.

 1. SORUŞTURMA KONUSU EŞYANIN İTHALATI İLE İLGİLİ BİLGİLER
 • Mutlak İthalat
İthalat Birim 2008 2009 2010 2011(1-6)
Adet 3.547.353 1.930.277 2.908.379 1.549.842

Soruşturma konusu eşyanın ithalatının 2008 yılında getirilen korunma önlemi sonrasında azalmakla birlikte, 2010’da % 51 oranında artmış olduğu görülmektedir.

 • İthalatın Yerli Üretime Oranı
İthalatın
Yerli Üretime
Oranı
Birim 2008 2009 2010 2011(1-6)
% 188 86 82 73

İthalatın yerli üretime oranı 2009 yılında % 86’ya düşerken, 2011 yılının ilk altı aylık döneminde ithalat, yerli üretimin % 73’ü oranında gerçekleşmiştir.

 • İthalatın Piyasa Payı
Piyasa Payı Birim 2008 2009 2010 2011(1-6)
Yerli Ürünlerin Payı % 35,1 53,2 52,4 54,5
İthal Ürünlerin Payı % 64,9 46,8 47,6 45,5

İthalatın piyasa payı, korunma önleminin yürürlüğe konulduğu 2008 yılı sonrasında düşerek 2009 yılında % 46,8 seviyesinde gerçekleşmiştir. Yukarıdaki tablodan 2010 yılında ve 2011 yılının ilk yarısında ithal ve yerli ürünlerin piyasa paylarını korumakta oldukları anlaşılmaktadır.

 • Ülkeler İtibariyle İthalat
ÜLKE ADI 2008 2009 2010 2011(1-7)
Çin 86,6 86,4 87,7 86,2
İtalya 9,0 7,7 6,4 7,3
Fransa 1,1 1,8 2,0 2,1
Almanya 1,5 1,7 1,0 1,4
Avusturya 0,5 0,7 0,8 0,9
Hong-Kong 0,3 0,1 0,5 0,5
Japonya 0,2 0,3 0,4 0,2
Güney Kore 0,2 0,6 0,3 0,5
Malezya 0,0 0,1 0,1 0,0
Hollanda 0,2 0,2 0,1 0,1
Diğer Ülkeler 0,4 0,3 0,6 0,8
Tüm Ülkeler 100,0 100,0 100,0 100,0

Toplam ithalat miktarı soruşturma konusu dönemde dalgalı bir seyir izlese de, ithalatın ülke kompozisyonu soruşturma konusu dönemde değişmemiştir. Ülkeler itibariyle ithalat istatistikleri ekte sunulmakta olup, ithalat miktarı bakımından ilk on sırada yer alan tedarikçi ülkelerin payları yukarıdaki tabloda gösterilmektedir. Buna göre, 2008-2010 döneminde Çin menşeli gözlük çerçeveleri % 86-88 pay ile ithal ürünler arasında ilk sırada yer alırken, İtalya menşeli ürünler % 6-9 arasında değişen paylarla ikinci sırada yer almıştır.
3. YERLİ ÜRETİCİLERE İLİŞKİN GÖSTERGELER
Bu bölümde “Tüketim” başlığı altında yer alan veriler, Türkiye tüketiminin tamamını yansıtmaktadır.
Diğer başlıklar altında yer alan veriler ise soruşturma kapsamında verileri kullanılan ve Türkiye toplam üretiminin % 80’ini gerçekleştiren 15 yerli üreticinin ekonomik göstergelerinin bir araya getirilmesiyle elde edilmiştir.

 • Tüketim
Tüketim Birim 2008 2009 2010 2011(1-6)
Adet 5.466.083 4.124.006 6.105.630 3.407.540

Tüketim miktarının, yıllar itibariyle dalgalı bir seyir izlemekle birlikte 2010 yılında 6 milyon adetin üzerine çıktığı görülmekte olup, 2011 yılında ise 7 milyon adete yaklaşacağı tahmin edilmektedir.

 • Üretim
Üretim Birim 2008 2009 2010 2011(1-6)
Adet 972.136 1.405.281 2.843.193 1.694.563

Yerli üreticilerin yıllık üretim miktarı 2008 yılı sonrasında artış göstererek 2010 yılında 2,8 milyon adetin üzerinde gerçekleşmiş, 2011 yılının ilk altı ayında 1,7 milyona yaklaşmıştır.

 • Yurt içi Satışlar
Üretimden
Yurtiçi Satışlar
Birim 2008 2009 2010 2011(1-6)
Adet 986.571 1.375.824 2.558.464 1.486.544

Yerli üreticilerin üretimden yurtiçi satışları 2008 yılında 1 milyon adete yaklaşırken, 2010 yılında 2,5 milyonun üzerinde gerçekleşmiştir. 2011 yılının ilk yarısındaki yurtiçi satış miktarı bu rakamın yıl sonunda 3 milyon adeti bulabileceğine işaret etmektedir.

 • Kapasite ve Kapasite Kullanım Oranı (KKO)
Birim 2008 2009 2010 2011(1-6)
Kapasite Adet/
Dönem
3.248.080 4.916.880 6.736.080 4.332.040
KKO % 30 29 42 39

Yıllık üretim kapasitesi 2008 yılı sonrasında sürekli olarak artış göstererek 2010 yılında 6,7 milyon adetin üzerine çıkmış, 2011 yılında yıllık üretim kapasitesi 8,7 milyon adete yaklaşmıştır. Kapasite kullanım oranı 2009 yılı sonrasında artmasına karşın, 2011 yılında % 39 düzeyindedir.

 • Dönem Sonu Stoklar
Stoklar Birim 2008 2009 2010 2011(1-6)
Adet 102.143 131.600 416.329 624.348

Yerli üreticilerin dönem sonu stokları 2008 yılı sonrasında sürekli olarak artış göstererek 2008-2011 yılları arasında 102.143’ten 624.348’e yükselmiştir.
 

 • İstihdam
İstihdam Birim 2008 2009 2010 2011(1-6)
İşçi
Sayısı
222 274 413 398

Yerli üreticilerin direkt işçi sayısı 2008 yılı sonrasında artış göstererek 2011 yılında 398’e ulaşmıştır.

 • İşgücü Verimliliği
Verimlilik Birim 2008 2009 2010 2011(1-6)
Adet/
İşgücü
4.379 5.129 6.884 8.515

Yerli üreticilerin istihdam verimliliği 2008 yılı sonrasında sürekli olarak artış göstermiş, 2008 yılında 4.379 adet olan işçi başına yıllık üretim miktarı 2011 yılında 8.515 adete kadar yükselmiştir.

 • Kârlılık
Kârlılık
Yüzde Endeksi
(2008=100)
Birim 2008 2009 2010 2011(1-6)
Endeks 100 110 76 88

Yerli üreticilerin kârlılık oranları 2008 yılına göre endekslenerek yukarıdaki tabloda gösterilmiştir. Buna göre 2009 yılında yükselen kârlılık, sonraki dönemde azalmıştır.

 • Yerli Üreticilerce Alınan Uyum Önlemleri

Korunma önlemi uygulanan dönem boyunca yerli üreticilerin yeni rekabet şartlarına uyum sağlamak üzere yürüttükleri faaliyetler aşağıda özetlenmektedir.

 • Sektöre yeni giren firmaların dışında, halihazırda sektörde faaliyet gösteren firmalardan bazıları yeni yatırımlarla verimliliklerini artırma yoluna gitmişlerdir. Gerek makine parkının yenilenmesi, gerekse kapasite kullanım oranının artması kimi firmaların verimliliklerini ciddi ölçüde artırmalarına olanak sağlamıştır.
 • Üreticiler yeni model çalışmaları yaparak ürün portföylerini genişletmişlerdir.
 • Sektörde, imalat konusunda ve pazarlamada uzmanlaşmış farklı firmaların güçbirliği yaparak üreticiden tüketiciye kadar olan süreçte rekabetçilik düzeylerini artırdığı görülmektedir.
 • Kimi firmalar AR-GE faaliyetlerine yatırım yaparak, bir yandan ihraç pazarlarında yer alabilecek yeterliliğe ulaşma çabasına girişmişler diğer yandan da katma değeri daha yüksek ürünler geliştirme yolunda ilerlemektedirler.
 • Avrupa ülkelerindeki trende paralel olarak son birkaç yılda plastik gözlük çerçevelerinin Türkiye piyasasında da moda olmasıyla, üreticiler plastik çerçeve üretimine daha fazla yönelmeye başlamışlardır. Uzakdoğulu üreticilerle rekabette avantaj sağlayabilen plastik enjeksiyon ile üretim yönteminin yaygınlaşmasında ilk adımlar yerli üreticiler tarafından son 2 yılda atılmıştır.

4. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Gözlük çerçeveleri ithalatında korunma önleminin yürürlüğe girmesi ile birlikte ciddi ölçüde azalan ithalat miktarı son yıllarda tekrar yükselerek yıllık 3 milyon adet seviyesine yaklaşmıştır. Diğer yandan yerli üreticilerden sağlanan bilgilerin incelenmesinden, yerli üreticilere ait ekonomik göstergelerin büyük kısmında düzelme bulunduğu gözlenmektedir. Korunma önleminin ardından üretim, yurtiçi satışlar, kapasite ve istihdam artmıştır.
Korunma önleminin uygulamaya konulduğu süreçte iç piyasa rekabet koşullarına uyum sağlayamayan üreticiler faaliyetlerini durdururken, verimliliği yüksek işletmeler piyasada faaliyetlerine devam etmişler, bu arada yeni üretici firmalar sektöre girmişlerdir. Sektörde yıllardan beri faaliyet gösteren bazı üreticiler kapasite ve/veya üretim arışı ile birlikte ölçek ekonomisini yakalama yolunda bir gelişim göstermiş, bu şekilde üretim maliyetlerini düşürebilmişlerdir.
Kapasite kullanım oranlarının artışı, verimliliği düşük üreticilerin sektörden çekilmesi, ölçek ekonomisi ve üretim yapısında tüketici tercihleri yönünde dönüşüm yaşanması, yerli üretimin verimliliğini artırarak sektörün rekabet koşullarına intibak etmekte olduğu yönünde işaretler ortaya koymaktadır.
Diğer yandan ithal ürünlerin iç piyasadaki % 45-48 arasındaki payını son üç yılda muhafaza ediyor olması ve plastik çerçeve üretimi yönündeki sektörel dönüşümün gerek yatırım-imalat gerekse AR-GE ve marka tutundurma bakımından belli bir süreye ihtiyaç duymasından dolayı, mevcut korunma önleminin devamının gerekli olduğu değerlendirilmektedir.
ÜLKELER İTİBARİYLE İTHALAT İSTATİSTİKLERİ

Ülke Adı 2008 2009 2010 2011(1-7)
Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer
(Adet) (USD) (Adet) (USD) (Adet) (USD) (Adet) (USD)
ÇİN 3.073.039 21.312.376 1.668.050 16.871.524 2.551.683 22.290.612 1.487.117 12.948.653
İTALYA 320.055 10.677.781 149.094 5.235.642 187.029 5.987.895 125.338 4.376.811
FRANSA 37.927 2.654.576 33.816 2.390.047 56.827 3.140.631 35.948 2.236.504
ALMANYA 53.467 2.510.502 32.387 926.953 28.115 1.118.544 23.436 1.112.051
AVUSTURYA 18.330 1.347.515 14.470 1.013.013 22.276 1.365.453 15.984 1.069.208
HONG-KONG 9.281 128.724 2.825 41.650 15.103 95.452 9.064 67.320
JAPONYA 5.568 363.194 6.326 369.764 12.211 567.704 3.819 325.741
GÜNEY KORE 7.696 151.598 10.690 101.205 10.131 142.130 7.946 103.668
MALEZYA 2.800 11.200 3.400 22.023
HOLLANDA 7.386 260.646 3.934 74.593 3.313 98.062 2.275 59.922
DANİMARKA 1.381 168.183 1.141 140.719 3.289 198.313 544 84.887
HİNDİSTAN 1.448 6.366 2.554 11.435 14.014
İNGİLTERE 847 29.786 789 20.316 2.359 64.521 287 11.253
TAYVAN 5.589 78.276 2.356 31.373 1.863 37.008
YUNANİSTAN 2.337 14.466 1.296 10.062
İSPANYA 1.874 79.405 679 26.408 1.835 74.679 360 12.615
VİETNAM 157 11.168 118 6.344 1.600 61.651 8.700
İRAN 1.000 801
A.B.D. 491 13.192 79 2.660 440 7.265 6.510 57.949
LÜKSEMBURG 649 66.455 352 67.390 244 33.816 322 27.087
İSRAİL 200 9.900 195 10.150
BELÇİKA 122 21.857 63 11.530 60 10.114 28 4.828
ARJANTİN 12 249
FİNLANDİYA 10 148
ÇEK CUM. 3.251 107.408 24 448 60 4.295
MALTA 7 814
BREZİLYA 14 337
KANADA 22 1.199 348 37.773
ENDONEZYA 905 3.873
İRLANDA 8 247
İSVİÇRE 279 6.095
SLOVENYA 22.867
BULGARİSTAN 2.497 12.747
SLOVAK CUM. 20 416
TÜM ÜLKELER 3.547.353 39.994.892 1.930.277 27.327.987 2.908.379 35.347.487 1.725.062 22.646.379

 

Başa dön tuşu