İthalat Tebliğleriİthalatta Korunma Önlemleri ve Gözetim Uygulaması

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/15)

11.07.2009-27285 Resmi Gazete

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/15)

Korunma önlemi
MADDE 1 – (1) 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2006/11443 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik 11/7/2006 tarihli ve 26225 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2006/10618 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince bazı ayakkabı ithalatında 3 (üç) yıl süre ile korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük tahsil edilmeye başlanmıştır. Söz konusu önlemin geçerlilik süresi 10/8/2009 tarihinde son bulacaktır.
Gözden geçirme soruşturması
MADDE 2 – (1) Yerli üreticiler tarafından yapılan başvuru üzerine, bazı ayakkabı ithalatında, 4/6/2009 tarihli ve 27248 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2009/6 sayılı Tebliğ ile gözden geçirme soruşturması açılmıştır.
İnceleme
MADDE 3 – (1) 2009/6 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ ile başlatılan gözden geçirme soruşturmasının yürürlükte bulunan korunma önleminin bitiş tarihinden sonra tamamlanabileceği anlaşılmıştır. Bu durumun yaratacağı belirsizlik ortamının ticaretin ve üretimin normal seyri üzerinde bozucu etkilerinin olabileceği ve telafisi güç zararlara yol açabileceği tespit edilmiştir.
Karar
MADDE 4 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, aşağıdaki tabloda gümrük tarife pozisyonları (G.T.P.) ve tanımı belirtilen eşya ithalatında uygulanmakta olan ek mali yükümlülük şeklindeki korunma önleminin geçerlilik süresinin bittiği 10/8/2009 tarihinden itibaren azami 200 (iki yüz) gün süreyle geçici önlem uygulanmasına; geçici önlemin aşağıdaki tabloda “Ek Mali Yükümlülük” sütununda belirtilen tutarlarda tespit edilmesine; Dünya Ticaret Örgütü Korunma Önlemleri Anlaşması’nın 9.1 maddesi gereğince gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınmasına ve geçici önlemin istihsali hususunda Bakanlar Kurulu’na öneride bulunulmasına karar vermiştir.

G.T.P. Eşya Tanımı Ek Mali
Yükümlülük
(ABD Doları/Çift)
64.02 (1)(2) Dış tabanı ve yüzü kauçuk veya plastik maddeden olan diğer ayakkabılar 1,70
64.03(1)(2) Dış tabanı kauçuktan, plastik maddeden, tabii veya terkip yoluyla elde edilen köseleden ve yüzü deriden olan ayakkabılar 2,55
64.04(1)(2) Dış tabanı kauçuktan, plastik maddeden, tabii veya terkip yoluyla elde edilen köseleden ve yüzü dokumaya elverişli maddelerden olan ayakkabılar 1,70

(1) 6402.12; 6402.196403.12; 6403.19; 6404.11 alt pozisyonları hariç.
(2) 6402.99.50; 6402.99.91; 6403.51.11; 6403.51.91; 6403.59.31; 6403.59.50.00.11; 6403.59.50.00.12; 6403.59.50.00.13; 6403.59.91; 6403.91.11; 6403.91.91; 6403.99.31; 6403.99.50; 6403.99.91; 6404.19.10.00.11; 6404.19.10.00.12; 6404.19.10.00.13; 6404.19.90.00.13; 6404.20.10 gümrük tarife istatistik pozisyonları için 1,20 ABD Doları/Çift olarak uygulanır.
Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Başa dön tuşu