İthalat Tebliğleriİthalatta Korunma Önlemleri ve Gözetim Uygulaması

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/14)

11.07.2009-27285 Resmi Gazete

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/14)

Korunma önlemi
MADDE 1 – (1) 11/7/2006 tarihli ve 26225 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2006/10615 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince tuz ithalatında 3 (üç) yıl süreyle korunma önlemi olarak mali yükümlülük tahsil edilmeye başlanmıştır. Söz konusu önlemin geçerlilik süresi 10/8/2009 tarihinde son bulacaktır.
Gözden geçirme soruşturması
MADDE 2 – (1) Yerli üreticiler tarafından yapılan başvuru üzerine, tuz ithalatında, 5/6/2009 tarihli ve 27249 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2009/5 sayılı Tebliğ ile gözden geçirme soruşturması açılmıştır.
İnceleme
MADDE 3 – (1) 2009/5 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ ile başlatılan gözden geçirme soruşturmasının yürürlükte bulunan korunma önleminin bitiş tarihinden sonra tamamlanabileceği anlaşılmıştır. Bu durumun yaratacağı belirsizlik ortamının ticaretin ve üretimin normal seyri üzerinde bozucu etkilerinin olabileceği ve telafisi güç zararlara yol açabileceği tespit edilmiştir.
Karar
MADDE 4 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, aşağıdaki tabloda G.T.İ.P.’leri ve tanımı belirtilen eşyanın ithalatında uygulanmakta olan ek mali yükümlülük şeklindeki korunma önleminin geçerlilik süresinin bittiği 10/8/2009 tarihinden itibaren azami 200 (ikiyüz) gün süreyle geçici önlem uygulanmasına; geçici önlemin aşağıdaki tabloda gösterilen eşik birim kıymetten, ithal edilen ürünün diğer yurtdışı giderler hariç CIF birim kıymetinin (malın 1 tonu için fiilen ödenen veya ödenecek bedel ile navlun ve sigorta bedelleri toplamı) çıkarılması suretiyle hesaplanacak müspet farka tekabül eden tutar kadar ek mali yükümlülük olarak belirlenmesine ve Dünya Ticaret Örgütü Korunma Önlemleri Anlaşması’nın 9.1 maddesi gereğince gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınmasına ve geçici önlemin istihsali hususunda Bakanlar Kurulu’na öneride bulunulmasına karar vermiştir.

G.T.İ.P. EŞYA TANIMI Eşik birim kıymet (ABD Doları/ton/brüt)
2501.00.31.00.00 Diğer maddelerin imali için kimyasal değişimlere mahsus olanlar (CI ‘den Na ‘yı ayırmak gibi) 29
2501.00.51.00.00 Denature veya sınaî amaçlara mahsus olanlar (rafine edilecekler dâhil) (insanlar veya hayvanlar tarafından tüketilen gıdaların hazırlanmasında veya korunmasında kullanılanlar hariç) 29
2501.00.99.10.00 Saf sodyum klorür 29
2501.00.99.90.00 Diğerleri 29

Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
 

Başa dön tuşu