İthalat Tebliğleriİthalatta Korunma Önlemleri ve Gözetim Uygulaması

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/11)

03.07.2009-27277 Resmi Gazete

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/11)

Korunma önlemi
MADDE 1 – (1) 3/6/2005 tarihli ve 25834 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2005/5 sayılı Tebliğe istinaden, İran menşeli çerçevesiz cam aynaların ithalatında 4 (dört) yıl süre ile korunma önlemi olarak miktar kısıtlaması uygulanmaya başlanmıştır. Söz konusu önlemin geçerlilik süresi 3/7/2009 tarihinde son bulacaktır.
Gözden geçirme soruşturması
MADDE 2 – (1) Yerli üreticiler tarafından yapılan başvuru üzerine, 7009.91 gümrük tarife pozisyonunda (G.T.P.) yer alan eşya ithalatında 17/6/2009 tarihli ve 27261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2009/8 sayılı Tebliğ ile gözden geçirme soruşturması açılmıştır.
İnceleme
MADDE 3 – (1) 2009/8 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ ile başlatılan gözden geçirme soruşturmasının sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için gerekli sürenin yürürlükte bulunan korunma önleminin bitiş tarihinin ötesine sarkmasının muhtemel olduğu tespit edilmiştir.
(2) Uygulanan korunma önleminin yürürlükten kalkması sonrasında, gözden geçirme soruşturmasının devam edeceği süre içerisinde gerek ithalatçılar gerekse yerli üreticiler açısından bir belirsizlik ortamının ortaya çıkmasının muhtemel olduğu ve bu belirsizliğin ticaretin ve üretimin normal seyri üzerinde bozucu etkilerinin olabileceği ve bu durumun telafisi güç zararlara yol açabileceği tespit edilmiştir.
Karar
MADDE 4 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, 7009.91 GTP’de yer alan çerçevesiz cam aynaların İran menşeli olanlarının ithalatında 3/7/2009 tarihinden itibaren azami 200 (iki yüz) gün süreyle geçici önlem olarak miktar kısıtlaması (kota) uygulanmasına ve kota miktarının 607.753 kg olarak belirlenmesine karar vermiştir.
Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Başa dön tuşu