İthalat Tebliğleriİthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2006/ 9)

04.05.2006- 26158 Resmi Gazete

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2006/9)

BİRİNCİ KISIM
Genel Bilgi ve İşlemler
Soruşturma
MADDE 1 – (1) Balkan Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Balkan Motor) tarafından yapılan başvuru üzerine Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli 8501.20.90.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) altında sınıflandırılan “Diğerleri; gücü 37,5 W’ı geçen üniversal alternatif akım/doğru akım (ac/dc) motorları” (elektrik motorları) için 26/08/2005 tarihli ve 25918 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2005/21 sayılı Tebliğ ile başlatılan ve Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen damping soruşturması tamamlanmıştır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 4412 sayılı Kanunla Değişik 3577 Sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun (Kanun), 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) ile 02/05/2002 tarihli ve 24743 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe Ek Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütülen damping soruşturması sonuçlarını içermektedir.
Bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi
MADDE 3 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ürünün yerli üreticisine, Müsteşarlıkça tespit edilen ithalatçılarına ve ÇHC’de yerleşik bilinen üretici/ ihracatçılara soru formları gönderilmiştir.
(2) ÇHC’de yerleşik diğer üretici/ihracatçılara iletilebilmesini teminen, söz konusu soru formunun bir örneği ÇHC’nin Ankara’daki temsilciliğine de gönderilmiştir.
(3) Taraflara, soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dahil 37 gün süre tanınmıştır.
(4) Başvuru sahibi yerli üretici, soruşturma süresince Müsteşarlık ile işbirliği içinde olmuş, soru formlarına usulüne uygun şekilde yanıt vermiş ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgi ve belgeleri temin etmiştir.
(5) Doğrudan soru formu gönderilen ihracatçı firmalardan olan ÇHC’de yerleşik Johnson Electric (World Trade) Limited firmasının isteği üzerine soru formuna cevap verme süresi uzatılmış; ancak anılan firma süresi içinde soru formuna yanıt vermemiştir.
(6) Soruşturma döneminde ÇHC menşeli elektrik motoru ithalatı yaptığı tespit edilen 37 firmaya “ithalatçı soru formu” gönderilmiş, 20 firmadan soru formuna yanıt alınmıştır. Yanıt alınan firmalardan 4 tanesi, soruşturma konusu ürüne ilişkin ithalatlarının olmadığını belirtmiştir.
(7) Bir ithalatçı firma, soru formuna verdiği yanıtlarda soruşturma konusu elektrik motorlarının Türkiye’deki tek üreticisinin şikayetçi firma olmadığını belirtmiş; bunun üzerine anılan firmanın elektrik motoru üreticisi olduğunu beyan ettiği 11 firmaya bu husus yazı ile sorulmuştur. Anılan firmaların 5’inden yanıt alınmıştır. Gelen yanıtlardan, bu firmaların üçünün yalnız kendi kullanımı için üretim yaptığı ve bunlardan birisinin aynı zamanda soruşturma konusu maddenin ithalatçısı olduğu anlaşılmıştır. Soru formuna yanıt veren diğer iki firma ise söz konusu madde üretimini gerçekleştirdiklerini ve soruşturmayı desteklediklerini belirtmişlerdir.
Yerinde doğrulama soruşturması
MADDE 4 – (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde verilen cevapların yerinde doğrulanması amacıyla İstanbul’da yerleşik şikayetçi Balkan Motor firması ile yine İstanbul’da yerleşik ithalatçı Erna-Maş Makine Ticaret ve Sanayi A.Ş.’nin üretim ve idari tesislerinde yerinde doğrulama soruşturması yürütülmüştür.
İlgili tarafların bilgilendirilmesi ve dinlenmesi
MADDE 5 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ülkenin Ankara’daki Büyükelçiliğine ve bilinen üretici/ihracatçı firmalara şikayetin gizli olmayan metni ve soruşturma açılışına ilişkin Tebliğin bir örneği gönderilmiştir.
(2) Ayrıca, ilgili taraflardan alınan bilgi ve belgelerin gizli olmayan özetleri inceleme talebinde bulunan bütün ilgili tarafların bilgisine sunulmuştur.
(3) Soruşturma sırasında ilgili tarafların görüşlerinin bir arada alınması amacıyla şikayetçi taraf ile ithalatçı firmaların katılımı ile bir kamu dinleme toplantısı yapılmış ve soruşturma süresince tüm ilgili taraflara soruşturma ile ilgili görüşlerini ve bu görüşlerle ilgili belgeleri sunma imkânı verilmiştir.
(4) Yönetmelik’in 25 inci maddesi uyarınca, soruşturmanın ilgili taraflarına soruşturma sonucundaki belirlemelere esas teşkil eden verileri içeren nihai bildirimler gönderilmiş ve karşıt görüş ve değerlendirmelerini iletmeleri için makul bir süre tanınmıştır.
(5) Tarafların soruşturma boyunca ortaya koyduğu yazılı görüşlerden nesnel ve konuyla ilgili olanları mevzuat kapsamında değerlendirilmiş ve bunlara Tebliğ’in ilgili bölümlerinde yer verilmiştir.
Soruşturma dönemi
MADDE 6 – (1) Damping belirlemesi için 01/01/2004–31/12/2004 tarihleri arasındaki dönem soruşturma dönemi (SD) olarak kabul edilmiştir. Zarar belirlenmesinde ise, veri toplama ve analiz için 01/01/2002–31/12/2004 arasındaki dönem esas alınmıştır.
Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün
MADDE 7 – (1) Soruşturma konusu ürün, soruşturma açıldığı dönemde 8501.20.90.00.00 GTİP’i altında sınıflandırılmakla beraber, 30/12/2005 tarihli ve 26039 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde 8501.20.00.90.00 GTİP’i altında sınıflandırılan “diğerleri; gücü 37,5 W’ı geçen üniversal alternatif akım/doğru akım (ac/dc) motorları” (elektrik motorları)’dır.
(2) Anılan ürün, üniversal tip kolektörlü elektrik motoru olup (monofaze alternatif akım kollektörlü seri motor), yüksek hızlıdır. Söz konusu motorların, uygulanan yük ve besleme gerilimine bağlı olarak hızı değişmekte, kullanıldığı yerde hareketin kaynağı olmakta ve elektriksel temel yapıyı oluşturmaktadır. Üniversal motorlar küçük bazı teknik değişiklikler yapılarak farklı nihai ürünlerde ara girdi olarak kullanılabilmekte, bu çerçevede, muhtelif alanlarda kullanım imkanı bulabilmektedir.
(3) Bazı ithalatçı firmalar, yerli üretici Balkan Motor’un soruşturma konusu elektrik motorlarından yalnızca mutfak robotunda kullanılanları ürettiğini iddia etmişlerdir. Bununla beraber üretilmediği iddia edilen elektrik motorları, şikayetçi yerli üreticinin bu konuda üretim kabiliyetinin bulunduğu gerek anılan firma tarafından sunulan bilgi ve belgelerden, gerekse söz konusu yerli üreticinin üretim ve idari tesislerinde yapılan yerinde incelemeden anlaşılmıştır.
(4) Nitekim Yönetmelik’in 4 üncü maddesi çerçevesinde, yukarıda kullanım yeri ve özellikleri belirtilmiş olan soruşturma konusu maddenin, yerli üreticiler tarafından üretilenleri ile soruşturma konusu ülkeden ithal edilenleri arasında işlevsel özellikler, fiziksel özellikler, kullanım amaçları, dağıtım kanalları, tüketicilerin algılaması ve birbirini ikame edebilmeleri açısından bir fark bulunmadığı tespit edilmiştir.
(5) Bu bağlamda ÇHC’den ithal edilen soruşturma konusu elektrik motorları ile yerli üretim dalı tarafından üretilen elektrik motorlarının benzer ürün olarak kabul edilebileceği anlaşılmıştır.
(6) Soruşturma konusu ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup, uygulamaya esas olan GTİP ve karşılığı eşya tanımıdır.
İKİNCİ KISIM
Dampinge İlişkin Belirlemeler
Normal değer
MADDE 8 – (1) Soruşturma kapsamında piyasa ekonomisi şartları altında faaliyet göstermediği kabul edilen ÇHC’de yerleşik üretici/ihracatçıların işbirliğinde bulunmaması nedeniyle, normal değer belirlemeleri için başvurudaki veriler de dahil olmak üzere Yönetmelik’in 26 ncı maddesi hükmü uyarınca eldeki mevcut veriler kullanılmıştır. Bu itibarla, anılan madde uyarınca, ithalatta önemli payı bulunan ve mutfak robotlarında kullanılan ürün tipi için direkt ilk madde ve malzeme maliyetine işçilik, genel üretim ve satış giderleri ile makul bir kar marjının eklenmesi suretiyle oluşturulan değer fabrika çıkış aşamasındaki normal değer olarak tespit edilmiştir. İşçilik maliyetinin hesaplanmasında Uluslararası Çalışma Örgütü’nün ÇHC imalat sanayiindeki işçilik ücretlerine ilişkin verileri kullanılmıştır. Üretimde kullanılan diğer malzeme ve hammadde fiyatlarının ise dünya fiyatlarından farklılık göstermemesi nedeniyle başvurudaki verilerden yararlanılmıştır. Öte yandan, Nihai Bildirime ilişkin iletilen makul görüşler çerçevesinde hesaplamalar gözden geçirilmiştir.
İhraç fiyatı
MADDE 9 – (1) İşbirliğinde bulunan ithalatçıların, normal değer hesabında kullanılan ürün tipine ilişkin ithalat işlemlerinin ağırlıklı ortalaması alınmak suretiyle hesaplanan değer, ihraç fiyatı olarak kabul edilmiştir.
Fiyat karşılaştırması ve damping marjı
MADDE 10 – (1) İhraç fiyatlarının karşılaştırmaya esas ürün tipi için belirlenen CIF ihraç fiyatından işbirliğinde bulunan ithalatçı firmaların sunmuş olduğu veriler çerçevesinde navlun ve sigorta değeri düşülerek FOB ihraç fiyatı belirlenmiş ve söz konusu FOB ihraç fiyatının fabrika çıkış aşamasındaki ihraç fiyatı olduğu kabul edilmiştir. Bu şekilde normal değer ile FOB ihraç fiyatının aynı ticari aşamada (fabrika çıkış aşaması) karşılaştırıldığı kabul edilmiştir.
(2) Bu çerçevede, ağırlıklı ortalama normal değer ile, ağırlıklı ortalama ihraç fiyatının karşılaştırılması suretiyle damping marjı, nispi olarak CIF ihraç fiyatının %39’u, mutlak olarak ise 1,53 ABD Doları/adet olarak hesaplanmıştır.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Zarara İlişkin Belirlemeler
BİRİNCİ BÖLÜM
Dampingli İthalat
Genel
MADDE 11 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesi çerçevesinde, soruşturma konusu ülke menşeli ithalatın hacminde mutlak anlamda ya da Türkiye tüketimine oranla önemli ölçüde bir artış olup olmadığı incelenmiştir.
Maddenin genel ithalatı
MADDE 12 – (1) Elektrik motorları ithalatının yıllar itibariyle gelişimi incelendiğinde genel ithalatın, 2002 yılında 1.230.490 adet iken, 2003 yılında 1.984.992 adet, SD’de ise 2.233.355 adet olarak gerçekleştiği görülmektedir. 2002 yılı ile SD arasında genel ithalat miktar bazında %82, değer bazında ise %100 oranında artmıştır.
Maddenin soruşturma konusu ülkeden ithalatı
MADDE 13 – (1) Soruşturma konusu ÇHC’den elektrik motorları ithalatı 2002 yılında 218.630 adet iken, 2003 yılında 838.810 adet, SD’de ise 1.276.603 adete ulaşmıştır. Bu bağlamda soruşturma konusu ÇHC’den ithalat, 2002 yılında genel ithalatın %18’ini teşkil ederken, bu rakam 2003 yılında %42, SD’de ise %57 olarak gerçekleşmiştir. Soruşturma konusu ithalat 2002 yılı ile SD arasındaki dönemde ise miktar bazında %484, değer bazında ise %612 oranında artmıştır.
Maddenin üçüncü ülkelerden ithalatı
MADDE 14 – (1) Soruşturma konusu maddenin üçüncü ülkelerden ithalatı 2002’de 1.011.860 adet iken, 2003 yılında 1.146.182 adet, SD’de ise 956.752 adet olarak gerçekleşmiştir. Üçüncü ülkelerden gerçekleştirilen ithalat 2002 ile SD arasında miktar bazında %5 oranında düşerken, değer bazında %76 oranında artış göstermiştir. Aynı dönemde üçüncü ülkelerin miktar bazında genel ithalat içindeki payı ise sırasıyla %82, %58 ve %43 olmuştur.
Dampingli ithalatın pazar payındaki değişim
MADDE 15 – (1) Soruşturma konusu maddenin yurtiçi tüketimi, şikayette bulunan yerli üretici ile destekte bulunduğunu belirterek veri temin eden bir yerli üreticinin yurtiçi satışları ile genel ithalatın toplanması suretiyle hesaplanmıştır.
(2) 2002-SD arasındaki dönemde soruşturma konusu ÇHC’nin pazar payı sırasıyla %12, %31 ve %50 olarak gerçekleşmiştir.
Dampingli ithalatın fiyatlarının gelişimi
MADDE 16 – (1) Soruşturma konusu ÇHC menşeli elektrik motorlarının ithalatının ağırlıklı ortalama fiyatları 2002 yılında 2,98 ABD Doları/adet iken, 2003 yılında 2,95 ABD Doları/adet’e düşmüş, SD’de ise 3,63 ABD Doları/adet’e çıkmıştır. Diğer bir ifadeyle, soruşturma konusu ithalatın ağırlıklı ortalama CIF fiyatı 2002 yılı 100 olarak alındığında SD’de 122’ye yükselmiştir.
Dampingli ithalatın yerli üretim dalının fiyatları üzerindeki etkisi
MADDE 17 – (1) Yerli üreticinin birim ticari maliyetine makul bir kâr marjının eklenmesiyle hesaplanan değerin, ağırlıklı ortalama ithal fiyatlarına gümrük vergisi ve diğer ithalat masraflarının ilave edilmesi sonucu elde edilen gümrüklü fiyat ile karşılaştırılması suretiyle hesaplanan fiyat baskısının %108 olduğu görülmüştür.
İKİNCİ BÖLÜM
Yerli Üretim Dalının Durumu
Dampingli ithalatın yerli üretim dalı üzerindeki etkisi
MADDE 18 – (1) Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri soruşturma konusu maddenin önemli bir bölümünü üreten başvuru sahibi yerli üreticinin ekonomik göstergeleri temelinde değerlendirilmiştir. Öte yandan, eğilimin sağlıklı bir şekilde incelenmesi amacıyla Türk Lirası bazındaki veriler için yıllık ortalama Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE) yoluyla enflasyondan arındırılmış reel değerler kullanılmıştır.
a) Üretim
Yerli üretim dalının ilgili üründe 2002 yılında 100 olan üretim miktar endeksi, 2003 yılında 121’e yükselmiş , SD’de ise 42’ye gerilemiştir.
b) Satışlar
Yerli üretim dalının ilgili üründe 2002 yılında 100 olan yurtiçi satış miktar endeksi, 2003 yılında 123’e yükselmiş, SD’de ise 53’e gerilemiştir. Satış hasılasına bakıldığında ise 2002 yılında 100 olan endeksin, 2003 yılında 108’e yükseldiği, SD’de ise 42 olarak gerçekleştiği görülmektedir.
c) İhracat
Yerli üretim dalının ilgili üründe 2002 yılında 100 olan ihracat miktar endeksi 2003 yılında 1136’ya çıkmış, SD’de ise 2104 olarak gerçekleşmiştir.
Yerli üretim dalının ihracat hasılatı ise 2002 yılında 100 olarak kabul edildiğinde 2002 yılında 652’ye, SD’de ise 1065’e yükselmiştir.
d) Pazar payı
Yerli üretim dalının 2002 yılında %32 olan yurtiçi pazar payı, 2003 yılında %26’ya, SD’de ise %12’ye gerilemiştir.
e) Stoklar
Firmanın 2002 yılında 100 olan dönem sonu stok değer endeksinin, 2003 yılında 171’e yükseldiği, SD’de ise 541’e çıktığı gözlenmektedir.
f) Kapasite Kullanım Oranı (KKO)
Yerli üretim dalının 2002 yılında %80 olan KKO, 2003 yılında %97’ye yükselmiş, SD’de ise %34’e düşmüştür.
g) İstihdam
Yerli üretim dalının çalışan idari personel sayısı 2002 yılı ile SD’de arasında önemli bir farklılık göstermezken, 2002 yılında 100 olan işçi sayısı endeksi, 2003 yılında aynı yıl içerisinde görülen üretim artışına paralel olarak 109’a yükselmiş, SD’de ise yine üretim miktarında görülen ciddi düşüşün etkisiyle 45’e gerilemiştir.
h)Ücretler
Üretimde çalışan işçilerin aylık ücret endeksi 2002 yılında 100 olarak kabul edildiğinde, 2003 yılında 114, SD’de ise 135 olarak gerçekleşmiştir.
i) Verimlilik
Üretimde çalışan işçi başına verimlilik 2002 yılında 100 iken, 2003 yılında 112 olarak gerçekleşmiş, SD’de ise düşen üretim miktarına bağlı olarak 93’e gerilemiştir.
j)Yurtiçi Fiyatlar
Yerli üretim dalının ilgili üründe ağırlıklı ortalama yurtiçi birim satış fiyatı endeksinin, 2002 yılı verileri 100 olarak alındığında, 2003 yılında ve SD’de sırasıyla 88 ve 80 olarak gerçekleştiği görülmüştür.
k) Maliyetler
Yerli üretim dalının 2002 yılında 100 olan ağırlıklı ortalama birim ticari maliyeti, 2003 yılında 85 ve SD’de ise 108 olarak gerçekleşmiştir.
l) Kârlılık
2002 yılında 100 olan birim karlılık, 2003 yılında 18, SD’de ise 12 olarak gerçekleşmiştir.
m) Nakit akışı
Soruşturma konusu ürünün 2002 yılında 100 olan nakit akış değeri, 2003 yılında 66’ya SD’de ise düşen üretim ve satış miktarlarına paralel olarak 17’ye gerilemiştir.
n) Özkaynakların Kârlılığı ve Yatırım Hasılatı
Yerli üretim dalının bütün faaliyetleri ile ilgili olarak, 2002 yılında %43 olan özkaynakların karlılığı oranı, 2003 yılında %10, SD’de ise %2 olarak gerçekleşmiştir.
Yatırım hasılatı oranlarına (Kâr/Aktif Toplamı) bakıldığında ise 2002 yılında %14 olan oranın, 2003 yılında %3, SD’de ise %1 olarak gerçekleştiği görülmüştür.
o) Büyüme
Yerli üretim dalının 2002 yılında 100 olan aktif büyüklüğü, 2003 yılında önemli bir değişiklik göstermeden 101 olarak gerçekleşmiş, SD’de ise 124’e yükselmiştir.
p) Sermaye artışı
Yerli üretim dalının 2002 yılında 100 olan öz kaynak endeksi, 2003 yılında 103, SD’de ise 122 olarak gerçekleşmiştir.
r) Yatırımlardaki artış
Yerli üreticilerin 2002 yılında 100 olan tevsi yatırımları 2003 yılında 219, 2004 yılında ise 128 olduğu görülmüştür. 2002 yılında 100 olan yenileme yatırımları ise, 2003 yılında 109, SD’de ise 748 olarak gerçekleşmiştir.
s) Damping marjının büyüklüğü
Soruşturma konusu ÇHC için hesaplanan damping marjının ihmal edilebilir oranın üzerinde olduğu tespit edilmiştir.
Ekonomik göstergelerin değerlendirilmesi
MADDE 19 – (1) Yerli üretim dalının 2002-SD arasında satışlarının ve üretiminin düştüğü bunun da stoklarına yansıdığı; bununla beraber firmanın kârlılık ve diğer mali göstergelerinde de olumsuzlukların görüldüğü gözlenmiştir.
(2) Bu çerçevede, yerli üretim dalının pazar payının gerilediği, satış fiyatının ticari maliyetin altında kaldığı; bu olumsuz gelişmeler sonucunda, toplam ve birim kârlılığının düştüğü, firmanın tüm faaliyetlerini kapsayan firma nakit akışı ve yatırım hasılatı gibi göstergelerinde gerileme yaşandığı tespit edilmiştir.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Dampingli İthalat ile Zarar Arasındaki Nedenselliğe İlişkin Belirlemeler
Dampingli ithalatın etkisi
MADDE 20 – (1) 2002-SD arasındaki dönemde dampingli ithalatın gerek miktar gerekse değer bazında arttığı görülmektedir. Şikayet konusu ülkenin genel ithalat içindeki payı artmış ve bu durum söz konusu ülkenin pazar payına da yansımıştır. Diğer ülkelerden yapılan ithalatın genel ithalat içindeki payının 2002-SD arasında sürekli olarak düştüğü, buna karşılık pazar payındaki azalmanın yerli üretim dalının pazar payındaki düşüşe nispetle daha makul bir oranda kaldığı gözlenmiştir. Dolayısıyla ÇHC menşeli ithalatın pazar payını arttırırken bunu, daha çok yerli üretim dalının daha önceden sahip olduğu pazar payını ele geçirerek gerçekleştirdiği anlaşılmıştır.
(2) Diğer taraftan SD’de soruşturmaya konu olan ülke menşeli dampingli ithalatın yerli üretim dalının fiyatlarını önemli ölçüde bastırdığı belirlenmiştir. 2002-SD arasındaki dönemde yerli üretimin satış fiyatları reel olarak 20 puan düşmüştür.
(3) Bu tespitler ışığında, 2002-SD döneminde mutlak ve nispi olarak miktar ve değer bazında artış gösteren dampingli ithalat nedeniyle, yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde olumsuz gelişmeler olduğu görülmüştür. Dampingli ithalatın seyri ile yerli üretim dalında görülen olumsuz gelişmelerin eş zamanlı olarak ortaya çıkması sebebiyle, yerli üretim dalında görülen zararın dampingli ithalattan kaynaklandığı sonucuna varılmıştır.
Üçüncü ülkelerden ithalat
MADDE 21 – (1) Üçüncü ülkelerden yapılan ithalat 2002-SD arasında miktar bazında %5 oranında düşüş göstermiştir. Buna karşılık, genel ithalat aynı dönemde miktar bazında %82 oranında yükselmiş, dolayısıyla üçüncü ülkelerin genel ithalat içindeki payları düşerken şikayet konusu ülke menşeli ithalatın genel ithalat içindeki payı artmıştır. Üçüncü ülkelerden gerçekleştirilen ithalatın birim fiyatları ise şikayet konusu ülke menşeli ithalatın fiyatlarının hayli üzerinde seyretmektedir. Üçüncü ülkelerden gerçekleştirilen ithalatın yurtiçi pazar payına bakıldığında da 2002 yılında %56 olan pazar payının SD’de %38’e düştüğü anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, üçüncü ülkeler menşeli ithalat gerek fiyatları gerekse miktarı itibariyle bu aşamada yerli üretime zarar verebilecek boyutta görülmemektedir.
BEŞİNCİ KISIM
Şikayet Konusu Maddeye Dayalı Sanayi Kollarının İncelenmesi
MADDE 22 – (1) Soruşturma kapsamında alınan görüşlerde soruşturma konusu ürünün çok değişik sektörlerde girdi olarak kullanıldığı belirtilmektedir. Bu bağlamda, kullanıcı sektörlerin durumlarının değerlendirilebilmesi amacıyla, özellikle elektrikli küçük ev aletleri üretiminde şikayet konusu maddenin nihai mamulün üretim maliyeti içindeki payı da araştırılmıştır. Bunun sonucunda, şikayet konusu elektrik motorlarının, nihai mamul üretiminde kullanılan ara girdi niteliğini taşıdığı anlaşılmıştır.
(2) Soruşturma konusu maddenin değişik tipler halinde yaygın kullanım alanına sahip olması ve nihai mamul içerisinde önemli maliyet payı bulunması nedenleriyle damping marjından daha az miktarda vergi uygulanmasının yerinde olacağı değerlendirilmiştir.
ALTINCI KISIM
Sonuç
Karar
MADDE 23 – (1) Soruşturma sonucunda dampingin, yerli üretim dalında zararın ve her ikisi arasında illiyet bağının mevcut olduğu tespit edildiğinden, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nun kararı ve Bakan’ın onayı ile aşağıda tanımı ve menşei verilen maddenin Türkiye’ye ithalatında karşısında belirtilen miktarda dampinge karşı vergi yürürlüğe konulmuştur.
 

GTİP Madde İsmi Menşe Ülke Dampinge
Karşı Vergi Miktarı
8501.20.00.90.00 Diğerleri-Gücü 37,5 W’ı geçen üniversal alternatif akım/doğru akım (ac/dc) motorları
 
Çin H. Cum. 1 ABD Doları/Adet

Uygulama
MADDE 24 – (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife istatistik pozisyon numarası, tanımı ve menşe ülkeleri belirtilen eşyanın ithalatında, karşılarında gösterilen miktarda dampinge karşı vergiyi tahsil ederler.
Yürürlük
MADDE 25 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 26 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

Başa dön tuşu