İthalat Tebliğleriİthalatta Korunma Önlemleri

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/ 9)

04.06.2013-28667 Resmi Gazete

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/9)

Amaç ve kapsam                   (Mülga)
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; ek-1’de gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) belirtilen ürünlerin ithalatının kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik olarak gözetime tabi tutulmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kayda alma
MADDE 2 – (1) 1 inci maddede belirtilen ürünleri ithal etmek isteyen ithalatçılar, gerçekleştirecekleri ithalata ilişkin bilgileri ithalattan önce Ekonomi Bakanlığı tarafından yetkilendirilen ve ek-2’de yer alan listede gösterilen “Kayıt Merkezleri”ne kaydettirirler. İthal işleminin kayda alındığına dair bir “Kayıt Belgesi” düzenlenir.
(2) 1 inci maddede belirtilen ürünler, bir gümrük beyannamesi kapsamında, brüt 50 kg veya daha az miktarda ithal edilecek ise kayda alma uygulamasına tabi değildir.
İthalat
MADDE 3 – (1) Kayda alınacak ürünlerin serbest dolaşıma girişinde gümrük beyannamelerinin tescilinde menşe ayrımı yapılmaksızın, 2 nci maddede belirtilen “Kayıt Belgesi” veya elektronik ortamdaki kayıt, ithalatçı tarafından ilgili gümrük idaresine sunulur.
Başvuru
MADDE 4 – (1) Kayıt belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için ek-3’te yer alan “Kayıt Belgesi Başvuru Formu”nun tam ve usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve bu formun ekindeki belgelerle birlikte eksiksiz olarak kayıt merkezlerinden birine iletilmesi gerekmektedir.
İnceleme
MADDE 5 – (1) Kayıt Belgesi Başvuru Formu’nun ve başvuru formuna eklenecek belgelerin ilgili kayıt merkezine iletilmesini müteakip gerekli görülmesi halinde ek bilgi ve belge istenebilir.
Başvurunun sonuçlandırılması
MADDE 6 – (1) Tam ve usulüne uygun olarak yapılan kayıt belgesi başvuruları en geç on işgünü içerisinde sonuçlandırılır.
(2) Yapılan beyanın gerçeğe aykırı olduğunun, başvurularda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık bulunduğunun tespit edilmesi veya bu yönde ciddi şüphe olması halinde söz konusu hususlar açıklığa kavuşturuluncaya kadar kayıt belgesi düzenlenmez. Bu nitelikteki başvurular değerlendirilmek üzere ilgili kayıt merkezince koordinatör kayıt merkezine intikal ettirilir.
Kayıt belgesine ve kayıt belgesinin kullanımına ait bilgiler
MADDE 7 – (1) Kayıt belgelerinin geçerlilik süresi kırkbeş gündür. Bir kayıt belgesi birden fazla beyanname için kullanılamaz ve süresi uzatılamaz.
(2) Kayıt belgesi, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun “Eşyanın Gümrük Kıymetine” ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez ve diğer mevzuat çerçevesinde alınması gereken belgelerin yerine geçmez.
(3) Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, kayıt belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5’ten (%5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez. Ancak gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, kayıt belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5’ten daha fazla bir oranda aşması halinde yeni bir “Kayıt Belgesi”nin veya elektronik ortamdaki kaydının ithalatçı tarafından ilgili gümrük idaresine sunulması zorunludur.
(4) Kayıt belgesi üçüncü kişilere devredilemez.
Tarım izleme komitesi
MADDE 8 – (1) Tebliğ kapsamındaki eşyanın niteliği, menşei, değeri ve benzeri özellikleri ile ithalatının kayda alınmasına ilişkin belirlenen diğer iş ve işlemlere ilişkin Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğüne (Genel Müdürlük) tavsiye ve önerilerde bulunmak üzere Tarım İzleme Komitesi (Komite) oluşturulur. Komitenin üyeleri, oluşturulması, görevleri ile çalışma usul ve esasları Genel Müdürlükçe belirlenir.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 9 – (1) 9/1/2011 tarihli ve 27810 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2011/1) yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ yayımını takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
(Değişik:RG-7/2/2017-29972) (Bu değişiklik 1/1/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.)
Ek-1
KAYDA ALINAN EŞYA LİSTESİ

G.T.İ.P. Eşya Tanımı
0302.13.00.00.00 Pasifik somonları (Oncorhynchus nerka,Oncorhynchus gorbuscha,Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tscha-wytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus rhodorus)
0302.14.00.00.00 Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları (Hucho hucho)
0302.41.00.00.00 Ringa balıkları (Atlantik ringası-Clupea harengus, Pasifik ringası-Clupea pallasii)
0302.43 Sardalyalar Avrupa sardalya balığı -Sardina pilchardus, Sardinops spp.) yuvarlak ve kısa boylu sardalyalar (Sardinella spp.), palatika veya çaça balığı (Sprattus sprattus)
0302.44.00.00.00 Uskumru balıkları (uskumru -Scomber scombrus, Avustralya uskumrusu Scomber Australasicus,Kolyoz-Scomber japonicus)
0302.46.00.00.00 Cobia (Rachycentron canadum)
0302.49.90.00.00 Diğerleri
0302.53.00.00.00 Kömür balığı (Pollachius virens)
0302.59.90.00.00 Diğerleri
0302.82.00.00.00 Keler balığı [Rays and skates (Rajidae)]
0302.84.90.00.00 Diğerleri
0302.85.90.00.00 Diğerleri
0302.89.90.00.00 Diğerleri
0303.11.00.00.00 Sockeye somonu (Red salmon)(Oncorhynchus nerka)
0303.12.00.00.00 Diğer Pasifik somonları (Oncorhynchus gorbuscha,Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tscha-wytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus rhodorus )
0303.13.00.00.00 Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları (Hucho hucho)
0303.23.00.00.00 Tilapya (Oreochromis spp.)
0303.24.00.00.00 Yayın (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)
0303.25.00.00.00 Sazan balığı (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)
0303.29.00.00.00 Diğerleri
0303.51.00.00.00 Ringa balıkları (Atlantik ringası-Clupea harengus, Pasifik ringası Clupea pallasii)
0303.53 Sardalyalar (Avrupa sardalya balığı -Sardina pilchardus, Sardinops spp.), yuvarlak ve kısa boylu sardalyalar (Sardinella spp.), palatika veya çaça balığı (Sprattus sprattus)
0303.54 Uskumru balıkları (uskumru -Scomber scombrus, Avustralya uskumrusu-Scomber Australasicus,Kolyoz-Scomber japonicus)
0303.65.00.00.00 Kömür balığı (Pollachius virens)
0303.89.10.00.00 Tatlısu balıkları
0303.89.40.00.00 Palamut-torik (Orcynopsis unicolor) cinsi balıklar
0304.41.00.00.00 Pasifik somonları (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus rhodurus) Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları (Hucho hucho)
0304.44.30.00.00 Kömür balığı (Pollachius virens)
0304.62.00.00.00 Yayın balığı (Pangasius spp.,Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) [Yalnızca Pangasuslara ait olanlar (Pangasius spp)]
0304.73.00.00.00 Kömür balığı (Pollachius virens)
0304.75.00.00.00 Alaska mezgit balıkları (Theragra chalcogramma)
0304.81.00.00.00 Pasifik somonları (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus rhodurus) Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları (Hucho hucho)
0304.86.00.00.00 Ringa balığı (Clupea harengus, Clupea pallasii)
0304.89.41.00.00 Avustralya uskumrusu Scomber Australasicus
0304.89.49.00.00 Diğerleri
0304.93.10.00.00 Surimi
0304.94.10.00.00 Surimi
0304.95.10.00.00 Surimi
0304.99.10.00.00 Surimi
0304.99.23.00.00 Ringa balıkları (Atlantik ringası -Clupea harengus, Pasifik ringası
Clupea pallasaii) na ait olanlar
0306.16 Soğuk su karidesleri (Pandalus spp., Crangon crangon)
0306.17 (0306.17.92.00.00 hariç) Diğer karidesler
0306.17.92.00.00 Penaeus familyasından karidesler
0306.35 Soğuk su karidesleri (Pandalus spp., Crangon crangon)
0306.36 Diğer karidesler
0306.95 Karidesler
0307.42 Canlı, taze veya soğutulmuş:
0307.43 Dondurulmuş
0307.43.92.00.00 Akdeniz kalamarları (İllex spp.)
0307.49 Diğerleri
0307.51.00.00.00 Canlı, taze veya soğutulmuş
0307.52 Dondurulmuş
0307.59 Diğerleri

Ek-2
KAYIT MERKEZLERİ

MERKEZ ADI ADRESİ İLETİŞİM BİLGİSİ
Koordinatör: Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (AKİB) Uray Caddesi Turan İşhanı Kat 3-4 MERSİN Tel: (324) 237 68 00 (5 Hat)
Faks: (324) 237 71 09
(324) 232 33 25
E-posta: arge@akib.org.tr
ebim@akib.org.tr
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İTKİB) Dış Ticaret Kompleksi
Çobançeşme Mevkii, Sanayi Caddesi Yenibosna / Bahçelievler / İSTANBUL
Tel: (212) 454 02 00
Faks: (212) 454 02 01
E-posta: evrak@itkib.org.tr
İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İİB) Çobançeşme Mevkii, Sanayi Caddesi Dış Ticaret Kompleksi, C Blok Yenibosna / İSTANBUL 34197 Tel: (212) 454 05 00
Faks: (212) 454 05 01
E-posta: iib@iib.org.tr
Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği(EİB) Atatürk Cad. No: 382 Alsancak–İZMİR Tel: (232) 488 60 00
Faks: (232) 488 61 00
E-posta:
eib@egebirlik.org.tr
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (OAİB) Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120 Balgat Çankaya ANKARA Tel:(312) 4472740
Fax:(312) 4469605
E-Posta : oaib@ekonomi.gov.tr
Karadeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (KİB) Atatürk Bulvarı No:19/E
Giresun / TÜRKİYE
Tel: (454) 2162426
Faks: (454) 216 48 42
E-mail: kib@kib.org.tr
Doğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (DAİB) Cumhuriyet Cad. Eren İş Merkezi No:86 Kat:4-5 ERZURUM Tel: (0442) 214 11 85
Fax: (0442) 214 11 89
E-Posta : daibarge@daib.org.tr
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (GAİB) İnönü Caddesi Keleş Hoca Sokak No:1
Şahinbey – GAZİANTEP
Tel: (342) 220 00 10
Faks: (342) 220 00 15-16
E-posta: evrak@gaib.org.tr
gaib@gaib.org.tr
Antalya İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (AİB) Aspendos Bulvarı No:221 ANTALYA Tel: (242) 3118000
Faks: (242) 3117900E-posta : aib@aib.org.tr
aib-arge@aib.org.tr

Ek-3
KAYIT BELGESİ BAŞVURU FORMU
EKONOMİ BAKANLIĞI
(…………………………………………….………….. Genel Sekreterliğine)
Tarih: …./…./….

Dilekçe ve Taahhütname :

İthalatını gerçekleştirmek istediğimiz ekte belirtilen ürünlere ilişkin bilgilerin 2013/9 sayılı Tebliğ çerçevesinde kayda alınarak firmamız adına kayıt belgesi düzenlenmesini talep etmekteyiz. Kayıt belgesi almak için yaptığımız işbu başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, kayıt belgesini üçüncü kişilere devretmeyeceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

Bilgileri ve gereği arz olunur.

İmza ve Kaşe
İsim- Unvan

İTHALATÇIYA AİT BİLGİLER
Adı/Unvanı:
Adresi:
Tel: Faks: E-posta:
Vergi dairesi: Vergi numarası:
Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil nosu:
BEYAN SAHİBİNE AİT BİLGİLER (İTHALATÇIDAN FARKLI İSE)
Adı/Unvanı:
Adresi:
Tel: Faks: E-posta:
Vergi dairesi: Vergi/T.C. kimlik numarası:
Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil nosu:
İHRACATÇI KAYIT NO:
(Farklı ihracatçı için ilk başvuruda doldurulmaz)

KAYIT BELGESİ BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER:
1: Beyan sahibine ait noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ve beyan sahibi ithalatçıdan farklı ise noter tasdikli vekaletname. (İlk başvuruda aranır. Müteakip başvurularda fotokopileri yeterlidir. İmzaya yetkili kişilere ilişkin bir değişiklik olması ve/veya imza sirkülerinin geçerlik süresinin dolması durumunda noter tasdikli yeni belgenin aslının getirilmesi zorunludur.)
2: Aşağıda yer alan yeminli mali müşavir onaylı “İthalatçı Bilgi Formu” ilk başvuruda aranır. İthalatçı Bilgi Formu, ayrıca her takvim yılının haziran ayının birinci gününden sonra yapılacak ilk başvuruda aranır.
3: Aşağıda gösterilen İhracatçı Kayıt Formu (Exporter Registration Form) her farklı ihracatçıdan yapılan ilk başvuruda aranır. İhracatçı Kayıt Formu, ilgili ülke yetkili makamlarınca onaylanmasını müteakip aynı ülkede yerleşik Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarından birine onaylatılır. İlgili ülkede Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu bulunmaması durumunda üreticinin bağlı olduğu yurt dışındaki ticaret odası tarafından onaylanır. İhracatçı Kayıt Formu 1 yıl süre ile geçerlidir.
Daha önce usulüne uygun onaylanarak kabul edilmiş olan İhracatçı Kayıt Formu ibraz etmiş beyan sahiplerinin müteakip yıldaki başvurularında, anılan formu http://www.ebirlik.org adresinde gösterilen usuller çerçevesinde doldurup göndermeleri halinde söz konusu İhracatçı Kayıt Formu, ilgili ülke makamlarının onayı aranmaksızın kabul edilebilir. Bakanlık, gerekli görmesi halinde, ilgili ülke yetkili makamlarınca onaylanmasını müteakip aynı ülkede yerleşik Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarından onaylanmış İhracatçı Kayıt Formu ve diğer her türlü bilgi ve belgeyi talep edebilir.
4: Aşağıda gösterilen Madde Bilgi Formu (fatura kalemlerine ait bilgiler doldurulur.)

İTHALATÇI BİLGİ FORMU
Firma Unvanı:
Vergi Numarası ve Vergi Dairesi:
Adresi:
Telefonu ve Faksı:
E-posta:
Ortaklara ait bilgiler:

SIRA NO. T.C. KİMLİK NO.* / UYRUK** ADI SOYADI HİSSE PAYI (%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

* Türk vatandaşları için ** Yabancı asıllı vatandaşlar için
*** Ortakları 10’un üzerinde olan firmalar için en büyük 10 hisse payına sahip ortağa ilişkin bilgiler verilir.

TEK DÜZEN HESAP NO HESAP ADI C.Y. -4 C.Y. -3 C.Y. -2 C.Y. -1 CARİ YIL (C.Y.)
620 Satılan Mamul Maliyeti
621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti
600 Yurt İçi Satışlar
601 Yurt Dışı Satışlar
61- Satış İndirimleri
152 Mamuller
153 Ticari Mallar
690 Dönem Kârı/Zararı
691 Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
720 Direkt İşçilik Giderleri
İthalatçı tarafından çalıştırılan işçilerin ilgili takvim yılı içinde ödenen sigorta prim-gün sayısı toplamı
İthalatçının ilgili takvim yılı içinde yaptığı toplam ithalat miktarı (ABD Doları)
İthalatçının ilgili takvim yılı içinde yaptığı toplam ihracat miktarı (ABD Doları)

Yukarıdaki tablolarda yer alan bilgilerin, unvan ve vergi numarası gösterilen firmaya ait olduğunu ve doğruluğunu onaylarım. (YMM Faaliyet Belgesi tabloya eklenir.)

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRİN
ADI SOYADI
İMZASI VE MÜHRÜ

Belge no:
İHRACATÇI KAYIT FORMU

EXPORTER REGISTRY FORM
Legal Title*
Business Title**
Address*** 1. Line
Address 2. Line
Address 3. Line
City
State/Province/Region
ZIP
Country
Phone Number
Fax Number
URL
E-mail
Tax Authority
Tax Registry Number
Number of Employee
(Yearly average)
Total Sales in USD (last year)
Year of Establishment
Legal (Corporate) Status
International quality certificates owned and their registry numbers
Countries products are exported to
Export country(ies) Product(s)
I hereby declare that the information presented above is correct and verifiable.
Name, surname and title in the company
Company stamp and sign of the authorized person

*The title that company is registered to.
**The title appears on invoice.
***Legal address that headquarters is legally registered
MADDE BİLGİ FORMU

PROFORMA/TİCARİ FATURADA BELİRTİLEN HER BİR KALEM İTHAL MADDEYE AİT BİLGİLER
PROFORMA/TİCARİ FATURA NO. VE TARİHİ:
G.T.İ.P. (12’li) EŞYANIN TANIMI BRÜT AĞIRLIK
KG
FOB
FİYAT
CF / CIF
FİYAT
MENŞE
ÜLKE ADI
Başa dön tuşu