İthalat Tebliğleriİthalatta Korunma Önlemleri ve Gözetim Uygulaması

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/ 4)

09.05.2010-27576 Resmi Gazete

İTHALATTA GÖZETİM UygulanmasIna İLİŞKİN TEBLİĞ (Teblİğ No: 2010/4)

Kapsam
MADDE 1- (1) Bu Tebliğ; aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.
(Değişik tablo:RG-25/6/2011-27975)

G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı CIF Kıymet
(ABD Doları/Kg*)
6813.81.00.10.00 Fren balataları 5
6813.81.00.90.00 Diğerleri 5
6813.89.00.00.00 Diğerleri 20
8708.30.91.00.00 Diskli frenlere ait olanlar 6
8703.30.99.00.00 Diğerleri 6

* Kg: Brüt ağırlık
Gözetim uygulaması
MADDE 2- (1) Bu Tebliğ’in 1 inci maddesinde belirtilen eşya, ancak Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Gözetim belgesinin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.
(2) Bir gümrük beyannamesi kapsamında ilgili gümrük tarife istatistik pozisyonundan brüt 10 (on) kilogram veya daha az miktarda yapılacak olan ithalat, CIF kıymetine bakılmaksızın gözetim uygulamasından muaftır.
Başvuru
MADDE 3- (1) Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için EK I’de yer alan “Gözetim Belgesi Başvuru Formu”nun usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve EK II’deki belgelerle birlikte tam ve eksiksiz bir şekilde İthalat Genel Müdürlüğü’ne iletilmesi gerekmektedir. İthalat Genel Müdürlüğü, gerekli görmesi halinde, ek bilgi ve belgeler isteyebilir.
(2) Gözetim belgesi düzenleme tarihinden itibaren, gözetim belgesi kapsamında ithal edilen eşyanın tümünün stokları bitinceye kadar Ek III’te yer alan Yeminli Mali Müşavirlik icmal tablosunun her 6 (altı) ayda bir İthalat Genel Müdürlüğü’ne iletilmesi zorunludur.
(3) Yapılan beyanın gerçeğe aykırı olduğunun veya başvurularda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık bulunduğunun tespit edilmesi halinde gözetim belgesi düzenlenmez.
Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler
MADDE 4- (1) Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi 6 (altı) aydır.
(2) Gözetim belgesi, Gümrük Kanunu’nun “Eşyanın Gümrük Kıymeti”ne ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. Bu Tebliğ’in 1 inci maddesinde belirtilen kıymetler Gümrük Kanunu’nun “Eşyanın Gümrük Kıymeti”ne ilişkin hükümlerinin uygulanmasına esas teşkil etmez.
(3) Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, gözetim belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5’ten (%5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.
(4) Gözetim belgesi devredilemez.
(5) Gözetim belgesi kapsamı eşyanın ithalatıyla ilgili belgelerin (gözetim belgesinin aslı, ayrıca ithalat gerçekleştirilmiş ise ticari fatura ve gümrük beyannamesinin fotokopisi) gözetim belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren İthalat Genel Müdürlüğü’ne iletilmesi zorunludur.
Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat
MADDE 5- (1) 13/05/2007 tarihli ve 26521 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2007/20 sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 6- (1) Bu Tebliğ yayımını takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.
Ekler:

Başa dön tuşu