İthalat MevzuatıYönetmelikler

İthalatta Gözetim Uygulanması Yönetmeliği

08.06.2004-25486 Resmi Gazete

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASI YÖNETMELİĞİ

Amaç ve Kapsam
Madde 1- Bu Yönetmelik 10/5/2004 tarihli ve 2004/7304 sayılı Karar uyarınca bir malın ithalatında kaydedilecek gelişmelerin yakından izlenmesi amacıyla o malın ithalatında gözetim uygulanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.
Tanımlar
Madde 2- Bu Yönetmelikte yer alan;
a) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını,
b) Genel Müdürlük: (Değişik:R.G.-31/1/2009-27127)   Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğünü,
c) Gözetim belgesi: Gözetime tabi malların ithali için Genel Müdürlükçe verilen veya onaylanan belgeyi (Söz konusu belge elektronik ortamda da verilebilir.)
ifade eder.
Gözetim Uygulaması
Madde 3- Bir malın ithalatında gözetim uygulanmasına ilişkin karar, başvuru üzerine veya re’sen yapılacak bir değerlendirme sonucunda Müsteşarlık (İthalat Genel Müdürlüğü) tarafından verilir. Yapılacak değerlendirmede ithalatın gelişimi, ithal şartları ve ithalatın yerli üreticiler üzerindeki etkisi  dikkate alınır.
Gözetim kararı Gözetim Belgesi düzenlenmesi yoluyla ileriye yönelik olarak veya gerçekleşen ithalatı değerlendirmek üzere geçmişe dönük olarak uygulanabilir.
Bir malın ithalatı geçmişe dönük gözetime tabi tutulduğunda bu malın ithalatı sırasında Müsteşarlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde kayıt tutulur.
İleriye yönelik gözetime tabi bir malın ithalatında gümrük mevzuatının gerektirdiği belgelerin yanı sıra “Gözetim Belgesi” de aranır.
Gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar ile başvuru sahiplerinden alınacak olan taahhütnameler Tebliğlerle belirlenir.
Gözetim Belgesi
Madde 4– Gözetim Belgesi, yürürlükteki mevzuatın öngördüğü diğer koşullar saklı kalmak üzere, ithalatçının usulüne uygun başvurusunun Genel Müdürlüğe ulaşmasından itibaren 10 (on) işgünü içinde talep edilen tüm miktar üzerinden, ücretsiz olarak verilir.
Yapılan beyanın gerçeğe aykırı olduğunun ve başvurularda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık bulunduğunun tespit edilmesi halinde Gözetim Belgesi düzenlenmez.
(Değişik üçüncü fıkra.R.G.-31/1/2009-27127) Gözetim belgeleri devredilemez. Başvuru sahiplerinin, gözetim belgesi düzenlenmesine ilişkin yeni bir başvuruda bulunduklarında, adlarına düzenlenmiş ve geçerlilik süresi başvuru tarihi itibariyle sona ermiş olan gözetim belgesinin aslını Müsteşarlığa iade etmeleri,  gözetim belgesinin zayii durumunda ise zayie ilişkin gazete ilanını veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeleri ibraz etmeleri zorunludur. Bu şartın yerine getirilmemesi durumunda gözetim belgesi düzenlenmez.
Gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, Gözetim Belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5’ten (%5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez. Genel Müdürlük, malın ve işlemlerin özelliklerini dikkate alarak, %10’u aşmamak üzere farklı bir oran tespit edebilir.
Bildirim
Madde 5- (Mülga.R.G.-31/1/2009-27127)
Diğer Mevzuat Hükümleri
Madde 6- Bu Yönetmelik;
a) Kamu ahlakı, kamu düzeni veya kamu güvenliğinin; insan, hayvan ve bitki sağlığının;  sanatsal, tarihi veya arkeolojik değer taşıyan ulusal hazinelerin veya fikri, sınai ve ticari mülkiyetin korunması amaçlarıyla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde getirilen ithalata ilişkin yasakların, miktar kısıtlamalarının veya denetim zorunluluklarının,
b) Kambiyo ile ilgili işlemlerin,
c) Uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülüklerin,
d) İthalat Rejimi Kararı ve İthalat Yönetmeliği ile ithalata ilişkin diğer mevzuatın bu mevzuata aykırı olmayan hükümlerinin
uygulanmasını engellemez.
Adı Değiştirilen Yönetmelik
Madde 7- 12/6/2003 tarihli ve 25136 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Malların İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Yönetmeliğinin adı, Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Malların İthalatında Korunma Önlemleri Yönetmeliği olarak değiştirilmiştir.
Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat
Madde 8- 12/6/2003 tarihli ve 25136 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Malların İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Yönetmeliğinin 1 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendi,      2 nci maddesinin (h) bendi, 12, 13, 14 ve 15 inci maddeleri ile 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “gözetim ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici Madde 1- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden önce 1/6/1995 tarihli ve 22300 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemleri Yönetmeliği, 1/11/1995 tarihli ve 22450 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  Belirli Ülkeler Menşeli Malların İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Yönetmeliği ile 12/6/2003 tarihli ve 25136 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Malların İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Yönetmeliği kapsamında başlatılmış gözetim uygulamasına ilişkin işlemlere bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde devam olunur.
Geçici Madde 2- Diğer mevzuatta bulunan 1/6/1995 tarihli ve 22300 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemleri Yönetmeliği, 1/11/1995 tarihli ve 22450 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belirli Ülkeler Menşeli Malların İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Yönetmeliği ile 12/6/2003 tarihli ve 25136 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Malların İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde gözetim uygulamasına ilişkin olarak yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.
Geçici Madde 3 – (Ek.R.G.-31/1/2009-27127) İthalatçıların, gözetim belgesi düzenlenmesine ilişkin yeni bir başvuruda bulunduklarında, Müsteşarlığa, adlarına düzenlenmiş ve geçerlilik süresi başvuru tarihi itibariyle sona ermiş olan gözetim belgelerinin aslını iade etmeleri, gözetim belgesinin zayii durumunda ise zayie ilişkin gazete ilanını veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeleri ibraz etmeleri halinde, ilgili mevzuat kapsamında gözetim belgesi iade yükümlülüğü geriye dönük olarak yerine getirilmiş sayılır.
Yürürlük
Madde 9– Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 10- Bu Yönetmelik hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

(2022)

Başa dön tuşu