İhracat MevzuatıKararlar

İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı (Karar Sayısı: 94/6401)

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KARARI (Karar Sayısı: 94/6401)

11 Ocak 1995-22168 R.G

Amaç

Madde 1- Bu Kararın amacı, Kalkınma Planları ve Yıllık Programlardaki toplumsal ve ekonomik hedeflerin gerçekleştirilmesi amacıyla yapılacak faaliyetlerin, uluslararası kuruluşlara olan yükümlülüklerimize aykırılık teşkil etmeyecek yöntemlerle desteklenmesidir.

Kapsam

Madde 2- (Değişik:R.G.-14/08/201529445) Bu karar, bölgeler arası farklılıklardan kaynaklanan ekonomik ve sosyal dezavantajların ortadan kaldırılmasına, yeni eğitim olanakları sağlanarak istihdamın güçlendirilmesine, özellikle yeni ürün, üretim sistemi ve teknoloji kullanan sektörlerde araştırma-geliştirme ve dış ticaret dengesini iyileştirmeye yönelik programların uygulanmasına, aynı üretim alanında faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerin örgütlenmelerine, çevre sorunlarının önlenmesi için sanayiinin yeniden yapılanmasına, GATT taahhütlerimiz çerçevesinde tarım ürünlerinin desteklenmesine, ürünlerimizin uluslararası alanlarda tanıtım ve pazarlanmasına ilişkin devlet yardımlarını kapsar.

Devlet Yardımları

Madde 3- Bu Karar;

a) (Değişik:R.G.-14/08/2015-29445) Araştırma-Geliştirme (ARGE) ve dış ticaret dengesini iyileştirmeye yönelik yardımları,

b) Çevre koruma yardımlarını,

c) Yurt içi ve yurt dışı uluslararası nitelikteki ihtisas fuarlarına ilişkin yardımları,

d) Pazar araştırmasına yönelik yardımları,

e) Yurt dışı ofis-Mağaza işletme ve tanıtım faaliyetlerine ilişkin yardımları,

f) Eğitim yardımlarını,

g) Tarımsal ürünlerde ihracat iadesi yardımlarını,

h) 1.maddedeki amaçların gerçekleştirilmesine yönelik uluslararası taahhütlerimize aykırılık teşkil etmeyecek diğer devlet yardımlarını kapsar.

Yetki

Madde 4- Bu Karar’ın yürütülmesine ilişkin her türlü düzenlemeyi yapmaya, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu yetkilidir.

Uygulama Usul ve Esasları

Madde 5- Bu Karar kapsamında Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunca belirlenecek devlet yardımlarının uygulanması ve takibi Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yürütülür.

Kaynak

Madde 6- Bu Karar kapsamında sağlanacak devlet yardımları için gerekli olan kaynak; Genel Bütçe içerisinde yer alan Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ve bu Fon’a transfer edilecek deneklerdir.

Yürürlük

Madde 7- Bu Karar 01.01.1995 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 8- Bu Karar’ı Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

Başa dön tuşu