DAHİLDE İŞLEME REJİMİİhracat Mevzuatıİhracat Tebliğleri

İhracat sayılan satış ve teslimler hakkında tebliğ (İhracat:2005/2)

Ekonomi Bakanlığından:    27.01.2005-25709 Resmi Gazete

İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER HAKKINDA TEBLİĞ (İhracat: 2005/2)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1- Bu Tebliğin amacı, ihracat sayılan satış ve teslimlerin tespiti ile uygulama usul ve esaslarını belirlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu Tebliğ; ihracat sayılan satış ve teslimlere konu mamullerin üretiminde kullanılan, ithali vergiye tabi ürünlere yönelik olarak uygulanacak Dahilde İşleme Tedbirlerini kapsar.
Hukuki Dayanak
Madde 3- Bu Tebliğ; 17/01/2005 tarihli ve 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “Dahilde İşleme Rejimi Kararı”nın 26 ncı maddesine istinaden hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- Bu Tebliğde geçen;
Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
İhracat Sayılan Satış ve Teslimler: İç piyasada satışı ihracat sayılan ve ithalatta gümrük muafiyetinden yararlandırılan satış ve teslimleri,
Taahhüde Sayılabilecek Döviz: İhracat sayılan satış ve teslimler sonucunda bankalara veya özel finans kurumlarına satışı yapılan döviz ile mal bedeline sayılabilecek tahsil edilmiş diğer tutarları,
İhracat Taahhüdünün Gerçekleştirilmesi: Belge süresi içerisinde mal bedelinin tahsil edilmesini,
Vergi: Eşyanın ithali ve ihracat sayılan satış ve tesliminde tahsili öngörülen vergi, resim, harç, fon ve benzeri bütün mali yükleri,
Dahilde İşleme İzin Belgesi: İhracat sayılan satış ve teslimlerde gümrük muafiyetli ithalat imkanı sağlayan Bakanlıkça düzenlenen belgeyi,
Belge Süresi: Dahilde işleme izin belgesi üzerinde kayıtlı bulunan ve belge kapsamında ithalat, ihracat sayılan satış ve teslim işlemlerinin gerçekleştirileceği ve tüm istisnaların uygulanacağı dönemi,
Belge Süresi Sonu: Belge süresi bitiminin rastladığı ayın son gününü,
Döviz Kullanım Oranı: Dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki CIF ithal tutarının FOB ihraç tutarına olan yüzde oranını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
İhracat Sayılan Satış ve Teslimler
Madde 5- İhracat sayılan satış ve teslimler şunlardır:
a) Yatırım programında yer alan kamu yatırımlarından uluslararası ihaleye çıkarılanların (Yerli ve yabancı firmaların ayrı ayrı veya birlikte iştirakine açık olmak üzere) ihalesini kazanan veya yabancı para ile finanse edilenlerin yapımını üstlenen firmaların,
1-           Yerli firma olması halinde, uluslararası ihalelerde tamamı üzerinden, yabancı para ile finanse edilenlerde ise yabancı paraya isabet eden oranda imalatçı firmalar tarafından üretilerek bu firmalara yapılan satış ve teslimleri,
2-           Yabancı firma olması halinde, yabancı firmanın bu işte kullanacağı malları üreten imalatçı firmaların yapacakları satış ve teslimleri,
3-           Yerli ve yabancı firmaların ortaklığı şeklinde olması halinde, yerli firmaya kendi faaliyeti oranında, yabancı firmaya ise bu bendin (2) numaralı alt bendi çerçevesinde imalatçı firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri,
4-           Yukarıda belirtilen bentler çerçevesinde proje sahibi kamu kurumları ile bu projeleri üstlenen firmalara yapılacak teknik müşavirlik, mühendislik vb. hizmet satışları,
b) 1- Savunma Sanayi Müsteşarlığınca onaylanan savunma sanayi projelerini üstlenmiş imalatçı firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri,
2-           Savunma Sanayi Müsteşarlığınca savunma sanayi açısından önem arz ettiği belirtilen savunma araç ve gereçlerini üreten imalatçı firmaların, ülkenin savunması ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına üreterek yapacakları satış ve teslimleri,
3-           Bu bendin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde belirtilen firmalara, imalatçı firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri,
c) İmalatçı firmalar tarafından üretilerek gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına yapılacak satış ve teslimler (bu mağazalarda yapılan satışlar hariç),
d) 1-Yatırım teşvik belgesi kapsamında yer alan yatırım mallarını üreterek yatırım teşvik belgesi sahibi yatırımcılara teslim eden imalatçı firmaların yapacakları satış ve teslimleri,
2-           İmalatçı firmaların, bu Tebliğ eki yatırım malları listesinde (ek-5) belirtilen malları üreterek yapacakları satış ve teslimleri,
3-           İmalatçı firmaların, Yatırımlarda Devlet Yardımları Mevzuatı çerçevesinde CKD ithal edebilecek firmalara ithal edebilecekleri bu aksam ve parçaları üreterek yapacakları satış ve teslimleri,
e) Kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihaleye çıkarılan yatırım malı ve sınai mamullerinin ihalesini kazanan imalatçı firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri,
f) Ambalaj malzemesi imalatçısı firmaların, belge süresi içinde teslim edilmek ve teslim tarihinden itibaren 6 ay içerisinde ihracatçının ihraç ürünü ile birlikte ambalaj olarak ihraç edilmek şartıyla, üreterek yapacakları satış ve teslimleri,
g) Uluslararası ikili veya çok taraflı anlaşma hükümlerine göre yurt içinde bulunan yabancı kuruluşların yurt dışından getirme imkanına sahip bulundukları sınai mamulleri teslim eden imalatçı firmalar ile uluslararası kuruluşlar, yabancı ülke temsilcilikleri ve kuruluşlarına ait tesislerin yapımını ve onarımını üstlenen müteahhit firmaların faaliyet ve teslimleri,
h) Uluslararası ikili veya çok taraflı anlaşma hükümleri çerçevesindeki tesislerin yapımını ve onarımını üstlenen müteahhit firmaların faaliyet ve teslimleri (25/1/1988 tarihli ve 19705 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2 sayılı T.C. ile A.B.D. Hükümetleri Arasındaki İkili Anlaşmalar Kapsamına Giren İnşaat Faaliyetlerine Ait Esas ve Usuller Tebliği kapsamında belirtilenlerin dışında kalan tesisler),
i) İmalatçı firmaların, yabancı uyruklulara (diplomatik temsilcilikler ve mensupları dahil), turistlere veya yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarına yapacakları ve yıllık 100.000 ABD Dolarını aşan satış ve teslimler (gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarında yapılan satışlar dahil),
j) İmalatçı firmaların, dahilde işleme izin belgesi sahibi firmalara üreterek yapacakları kütük ve blum satış ve teslimleri.
Belge Alma Zorunluluğu
Madde 6- İhracat sayılan satış ve teslimler çerçevesinde gümrük muafiyetli ithalattan yararlanmak isteyen imalatçı firmaların (müteahhit firmalar dahil), ek-1’de belirtilen bilgi ve belgelerle Bakanlığa müracaat ederek, dahilde işleme izin belgesi almaları zorunludur. Müracaat tarihi ile belge tarihi arasında yapılan işlemlere muafiyet veya istisna uygulanmaz.
Belge Süresi
Madde 7- İhracat sayılan satış ve teslimler ile ilgili düzenlenen dahilde işleme izin belgelerinin süreleri sektörüne göre azami 12 (oniki) aya kadar tespit edilebilir. Ancak, proje süresi 12 (oniki) ayı aşan hallerde, belgelerin süresi proje süresi kadar tespit edilebilir.
Belge süresinin başlangıcı, dahilde işleme izin belgesinin tarihidir. Süre sonu ise, belge süresi bitiminin rastladığı ayın son günüdür.
Ek Süre
Madde 8- [Değişik: R.G.- 31/12/2014-29222(4. Mükerrer)] Belge kapsamında ilk ithalatın yapıldığı tarihe kadar azami 3 (üç) ay olmak üzere dahilde işleme izin belgelerine ek süre verilebilir. Firmaların, ek süre almak için elektronik ortamda Bakanlığa müracaat etmeleri gerekmektedir.
Ayrıca, ihracat sayılan satış ve teslimler ile ilgili düzenlenen dahilde işleme izin belgelerine proje sürecine göre ek süre verilebilir. Bu durumda firmaların ek süre almak için Bakanlığa müracaat etmeleri gerekmektedir.
[Değişik: R.G. – 31/12/2014-29222 (4. Mükerrer)] Belge kapsamında gerçekleştirilen ihracat sayılan satış ve teslim değerinin belge ihracat taahhüdü değerine oranının en az %10 olması ve en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde elektronik ortamda Bakanlığa müracaat edilmesi halinde, dahilde işleme izin belgelerine toplam 6 (altı) ayı geçmemek kaydıyla belge orijinal süresinin yarısı kadar ek süre verilebilir.
Gümrük Muafiyeti
Madde 9- Dahilde işleme izin belgesi kapsamında bu Tebliğin 5 inci maddesinin (a) ve (b) bentleri çerçevesinde azami %60; (c), (d), (e), (i) ve (j) bentleri çerçevesinde azami %50; (d/2) bendinde yer alan ve İthalat Rejimi Kararı’nda gümrük vergisinden muaf olan yatırım malları için azami %80; (f), (g) ve (h) bentleri çerçevesinde ise azami %25 döviz kullanım oranında satış ve teslimatı yapılacak işlem görmüş ürünün üretiminde gerekli olan hammadde, yardımcı madde, yarı mamul ile ambalaj malzemelerinin (işletme malzemesi ve gıda maddeleri ithalatı hariç) gümrük muafiyetli olarak ithaline, bu ithalattan doğan vergi kadar teminat alınarak gümrük idarelerince müsaade edilir. Ancak, bu Tebliğin 5 inci maddesinin (a), (b), (d/2), (d/3), (e), (g), (h) ve (i) bentleri çerçevesinde yapılacak ithalat esnasında katma değer vergisi ve varsa özel tüketim vergisi ile 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun değişik 44 üncü maddesine istinaden yapılan kesinti tahsil edilir.
Ayrıca, bu Tebliğin 5 inci maddesinin (a), (b), (d/2), (d/3), (e), (g), (h) ve (i) bentlerinde belirtilen ihracat sayılan satış ve teslimlerin 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun değişik 13 üncü maddesinin (f) bendi kapsamına da girmesi durumunda, işlem görmüş ürünün üretiminde gerekli olan hammadde, yardımcı madde, yarı mamul ile ambalaj malzemelerinin (işletme malzemesi ve gıda maddeleri ithalatı hariç) gümrük muafiyetli olarak ithaline, bu ithalattan doğan vergi (özel tüketim vergisi ile 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun değişik 44 üncü maddesine istinaden yapılan kesinti hariç) kadar teminat alınarak gümrük idarelerince müsaade edilir.
İhracat sayılan satış ve teslimler ile ilgili düzenlenen dahilde işleme izin belgeleri kapsamında yapılan ithalat, indirimli teminat uygulamasından yararlandırılır. Ancak, ihracat sayılan satış ve teslimler ile ilgili düzenlenen dahilde işleme izin belgeleri kapsamında yapılan ithalat için kısmi teminat iadesi yapılmaz.
(Ek:R.G.-07/01/2013-28521) İhracat sayılan satış ve teslimlere konu mamullerin üretiminde kullanılan ithali geçici veya kati anti-damping vergisi veya sübvansiyon vergisine tabi eşyanın ithalatında, geçici veya kati anti-damping vergisi veya sübvansiyon vergisi tahsil edilir.
İhracat Taahhüdünün Kapatılması
Madde 10- Bu Tebliğ çerçevesinde düzenlenen dahilde işleme izin belgelerine ilişkin taahhütlerin kapatılması için belge sahibi firmaların, en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde, ek-4’te belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte, ilgili bölge müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir. Ancak, bu Tebliğin 5 inci maddesinin (f) bendi çerçevesinde düzenlenen belgelerde bu süre, belge süresi +6 (altı) ay +3 (üç) aydır. Yapılan kapatma müracaatı geri alınmaz.
Yukarıda belirtilen süreler içerisinde kapatma müracaatında bulunmayan firmalara 10 (on) iş günü içerisinde ilgili bölge müdürlüğünce, 1 (bir) ay içerisinde ihracat taahhüdünü kapatma müracaatında bulunulması bildirilir. Belirtilen süre içerisinde kapatma müracaatında bulunmayan firmalar adına düzenlenen dahilde işleme izin belgeleri, ilgili bölge müdürlüklerince müeyyide uygulanarak resen kapatılır.
İhracat sayılan satış ve teslimler ile ilgili dahilde işleme izin belgeleri ihracat taahhütleri; belge şartlarına göre ithal edilen hammadde, yardımcı madde, yarı mamul ile ambalaj malzemelerinin, belgede kayıtlı ihracat sayılan satış ve teslime konu mamulün üretiminde kullanıldığının tespiti ve döviz kullanım oranının aşılmamış olması kaydıyla kapatılır. Belge ihracat taahhütlerinin kapatılmasında, ihracat sayılan satış ve teslim yerine belge kapsamında yapılan ihracata ilişkin gümrük beyannameleri de kullanılabilir. Ancak, ihracat sayılan satış ve teslimlerde (aynı holding bünyesinde yer alan pazarlama şirketleri vasıtasıyla yapılan satışlar hariç) aracı ihracatçı kabul edilmez.
İhracat sayılan satış ve teslimler ile ilgili dahilde işleme izin belgeleri ihracat taahhütlerinin kapatılmasında katma değer vergisi hariç satış fiyatı esas alınır.
Belge ihracat taahhütleri kapatılırken;
a) Bu Tebliğin 5 inci maddesinin (g), (h) ve (i) bentleri çerçevesinde yapılan ihracat sayılan satış ve teslimlerde satış ve/veya teslimat belgesi ile döviz alım belgesinin ibrazı aranır.
b) Bu Tebliğ ile belirlenen diğer ihracat sayılan satış ve teslimlerde ise satış ve/veya teslimat belgesinin ibrazı aranır ve dahilde işleme izin belgesinin düzenlendiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınır.
İhraç kaydıyla gümrük muafiyetli ithalata yönelik olarak düzenlenen dahilde işleme izin belgesi, satış ve teslimin bu Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilmiş olması kaydıyla ihracat sayılan satış ve teslimler kapsamında düzenlenen dahilde işleme izin belgesine dönüştürülebilir. Bu Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen döviz kullanım oranlarının aşılmamış olması kaydıyla ithalat yapılmışsa, belge kapsamında yapılan ithalat esnasında teminata bağlanan katma değer vergisi ve varsa özel tüketim vergisi ile 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun değişik 44 üncü maddesine istinaden yapılan kesinti (bu Tebliğin 5 inci maddesinin (c), (d/1), (f) ve (j) bentleri hariç), 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir. Bu Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen döviz kullanım oranlarının aşılmış olması halinde ise, ayrıca bu oranı aşan kısma tekabül eden ithalatla ilgili alınmayan vergi, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Uygulama
Madde 11- Bu Tebliğde yer almayan hususlarda Dahilde İşleme Rejimi Tebliği hükümleri uygulanır.
Yetki
Madde 12- Bakanlık bu Tebliğ hükümlerine istinaden, genelgeler çıkarmaya, izin ve talimat vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözümlemeye yetkilidir.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
Madde 13- 2/1/2002 tarihli ve 24628 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat 2001/8 sayılı İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 14- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 15- [Değişik: R.G.- 31/12/2014-29222(4. Mükerrer)] Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
 
EKLER
Ek 1- İhracat Sayılan Satış ve Teslimler İle İlgili Dahilde İşleme İzin Belgesi Almak İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler
Ek 2- İhracat Sayılan Satış ve Teslimler İle İlgili Proje Formu
Ek 3- İhracat Sayılan Satış ve Teslimler İle İlgili Hammadde Sarfiyat Tablosu
Ek 4- İhracat Sayılan Satış ve Teslimler İle İlgili Taahhütlerin Kapatılması İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler
Ek 5- Tebliğin 5/D-2 Maddesi Kapsamındaki Yatırım Malları Listesi
Ek 6- Dahilde İşleme İzin Belgesi İle İlgili İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Listesi
Ek 7- Dahilde İşleme İzin Belgesi İle İlgili İthalat Listesi
Ek 8- İhracat Taahhütnamesi
EK-1
İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE İLGİLİ DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER
 
1-           Dilekçe (İmza sirkülerinde yer alan yetkililerin adı ve soyadı belirtilerek imzalanmış)
2-           İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile İlgili Proje Formu (Ek-2)
3-           İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile İlgili Hammadde Sarfiyat Tablosu (Ek-3)
4-           Satış ve teslimi taahhüt edilen mamulün üretimi ile ilgili Kapasite Raporu (Ticaret ve/veya sanayi odalarınca tasdikli)*
5-           Yan sanayici kullanılması halinde,
a) Yan sanayici firmaya ait Kapasite Raporu (Ticaret ve/veya sanayi odalarınca tasdikli)*
b) Yan sanayici firmaya ait İmza Sirküleri (Noter tasdikli)
c) Yan sanayici ile yapılan Protokol (Taraflarca imzalanmış)
6-           Ticaret Sicil Gazetesi aslı, noter veya ticaret ve/veya sanayi odaları ile ticaret sicili memurluklarınca tasdikli sureti (Kuruluş ve varsa unvan değişiklikleri ile mevcut duruma ilişkin Ticaret Sicil Gazetelerinin her biri)**
7-           İmza Sirküleri (Noter tasdikli)
8-           İhracat Taahhütnamesi (İmza sirkülerinde yer alan yetkililerin adı ve soyadı belirtilerek imzalanmış) (Ek-8)
9-           Taahhüt edilen işleri tevsik eden bilgi ve belgeler
10- Belge müracaat tarihinden önceki üç ay içerisinde kapatılan belgelere ilişkin kapatma yazıları fotokopileri, kapatma müracaatı yapılan belgelere ilişkin müracaat yazıları fotokopileri ile ihracat taahhütleri kapatılmamış Dahilde İşleme İzin Belgeleri kapsamında gerçekleşen ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile ithalat miktarları listeleri
(*): Araştırma, geliştirme veya deneme üretimi gibi kapasite raporu düzenlenmeyen üretim faaliyetleri için ilgili kurumdan alınan raporlar (Aslı veya ilgili kurumca tasdikli örneği).
(**): Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmayan kamu kurum ve kuruluşları için kuruluş kanunu ile konsorsiyum şeklinde yapılan müracaatlarda konsorsiyumu oluşturan firmaların her birine ait Ticaret Sicil Gazetesi.
 
NOT :
1-           Firmanın önceki dosyasında bulunan süresi geçerli bilgi ve belgeler tekrar istenmez.
2-           Projenin özelliğine göre ek bilgi ve belge istenebilir.
EK-2
İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE İLGİLİ PROJE FORMU
 

 1. FİRMA İLE İLGİLİ BİLGİLER

FİRMANIN
– Adı Unvanı:
– Adresi:
– Vergi Dairesi Adı ve Hesap No:
– Yan Sanayici Firmasının Adı ve Unvanı:
– İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Adı:
 

 1. İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMİ ÖNGÖRÜLEN ÜRÜNLER
G.T.İ.P. Mal Adı ve Özelliği Miktar
(Adet/Kg/M)
Birim Fiyat
(Döviz)
Değer
FOB ($)
TOPLAM

 
III. İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLERİN ÜRETİMİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN İTHAL EŞYASI

G.T.İ.P. Mal Adı ve Özelliği Miktar
(Adet/Kg/M)
Birim Fiyat
(Döviz)
İthalatın Yapılacağı Ülke
(AT veya üçüncü ülke)
Değer
CIF ($)
TOPLAM

YETKİLİ İMZA VE KAŞE
EK-3
İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE İLGİLİ HAMMADDE SARFİYAT TABLOSU

İthal Eşyasının Fire/ Zayiat Oranı Mamulde Kullanılan Miktar (Birim) Değer Toplam
Adı Ve Özelliği Kapasite Raporundaki Adı, Yeri, Kullanım Oranı Yerli İthal Yerli (TL) İthal (CIF) ($) Miktar (Birim) Değer (TL)
1) Hammaddeler
1-
2-
2) Yardımcı Mad.
1-
2-
3) Ambalaj Malz.
1-
2-
4) Yarı Mamul
1-
2-
5) İşçilik-Personel
6) Yakıt-Enerji-Su
7) Bakım ve Onarım
8) Genel Giderler
9) Faiz-Komisyon

10) Amortismanlar
11) Satış Masrafları
12) Müteferrik

YETKİLİ İMZA VE KAŞE
EK-4
İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE İLGİLİ TAAHHÜTLERİN KAPATILMASI İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER
 

 1. Dahilde İşleme İzin Belgesi aslı
 2. Banka tasdikli Döviz Alım Belgesi veya varsa Hazine Müsteşarlığı’nca imzalanmış borç senedi (Bu Tebliğin 5 inci maddesinin (g), (h) ve (i) bentleri için)
 3. Üzerinde Dahilde İşleme İzin Belgesinin tarih ve sayısı kayıtlı, alıcı firma tarafından üzerine “teslim alındı” şerhi düşülerek tasdik edilen Satış Faturası (Fatura ile teslimat yapılan faaliyetlerde)
 4. İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile İlgili Hammadde Sarfiyat Tablosu (Ek-3)
 5. Dahilde İşleme İzin Belgesi ile ilgili İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Listesi (Ek-6)
 6. Dahilde İşleme İzin Belgesi ile ilgili İthalat Listesi (Ek-7)
 7. İstihkak Raporu (İstihkak esasına göre yapılan işlerde)
 8. İhraç edilen ve/veya teslimatı yapılan mamulün üretimi ile ilgili Kapasite Raporu (Ticaret ve/veya sanayi odalarınca tasdikli), araştırma, geliştirme veya deneme üretimi gibi kapasite raporu düzenlenmeyen üretim faaliyetleri için ilgili kurumdan alınan raporlar (Aslı veya ilgili kurumca tasdikli örneği)
 9. Son haliyle ek süre ve değişiklikleri içeren Yatırım Teşvik Belgesi ve eki global listelerin fotokopileri (Bu Tebliğin 5 inci maddesinin (d/1) bendi için)
 10. Üzerinde firmanın adı, Dahilde İşleme İzin Belgesinin tarih, sayısı ve ihraç edilen mamulde kullanılan eşyanın cinsi, miktarı ve değeri belirtilmiş Gümrük Beyannamesi asılları (Kapatma işlemini müteakip taahhüde sayıldığına dair meşruhat düşülerek iade edilmek üzere) ve fotokopileri ile gümrük beyannamesi eklerinin okunaklı ve ilgili gümrük idaresince tasdikli nüshaları (Bu Tebliğin 5 inci maddesinin (c), (f) ve (j) bentleri için)

NOT: Gerekli görülmesi halinde Bakanlık ve/veya bölge müdürlüklerince yukarıdaki bilgi ve belgeler dışında bilgi ve belge istenebilir.
EK-5
TEBLİĞİN 5/d-2 MADDESİ KAPSAMINDAKİ YATIRIM MALLARI LİSTESİ

GTİP MADDE İSMİ
69.02 Ateşe dayanıklı tuğlalar, döşeme tuğlaları, karolar ve inşaatta kullanılan ateşe dayanıklı benzeri seramik eşya (silisli fosil unlarından veya benzeri silisli topraklardan olanlar hariç)
8207.13.00.00.00 İş gören kısımları sermetlerden olanlar
84.02 Buhar kazanları (aynı zamanda alçak basınçlı su buharında üretebilen merkezi ısıtma için sıcak su kazanları hariç) kızgın su kazanları (8402.90 hariç)
8413.40.00.00.00 Beton pompaları
8413.50 Diğer doğrusal deplasmanlı pozitif hareketli pompalar
8413.60 Diğer döner deplasmanlı pozitif hareketli pompalar
8413.70.21.00.00
8413.70.29.00.00
Dalgıç pompaları
8414.10 Vakum pompaları (8414.10.10 .00.00 hariç)
8414.40 Tekerlekli şasiler üzerine monte edilmiş çekebilen hava kompresörleri
8414.59 Yalnız ağırlığı 50 Kg’dan yukarı olan diğer vantilatörler ve aspitatörler
8417.10.00.00.11 Ergitme fırınları
8417.10.00.00.12 Isıl işlem fırınları
8417.10.00.00.19 Diğerleri
8417.20 Ekmek fırınları (bisküvi fırınları dahil)
8418.69.99.10.00 Komple soğutma tesisleri
84.19 Isı değişikliği yoluyla (özellikle ısıtma, pişirme, kavurma, damıtma, rektifiye etme, steril hale koyma, pastörize etme, etüvleme, kurutma, buharlaştırma, kondanse etme veya soğutma gibi) maddelerinin işlenmesi için makinalar ve tesis veya laboratuvar cihazları (ısıtması elektrikle olsun olmasın) (ev işlerinde kullanılmaya mahsus makina ve cihazlar hariç) elektrikli olmayan şofbenler ve diğer su ısıtıcıları (8419.11.00.00.00; 8419.19; 8419.50.10.00.00; 8419.81; 8419.89.10.00.00; 8419.90 hariç)
8420.10 Kalenderler ve diğer hadde makinaları
8422.20.00.00.00 Şişeleri veya diğer kapları temizlemeye veya kurutmaya mahsus makinalar
8422.30.00.00.00 Şişeleri, kutuları, çuvalları veya diğer kapları doldurmaya, kapamaya, mühürlemeye veya etiketlemeye mahsus makinalar; Şişleri, kavanozları, tüpleri ve benzeri kapları kapsüllemeye mahsus makinalar, içecekleri gazlandırmaya mahsus makinalar.
8422.40.00.00.00 Diğer paketleme veya ambalajlama makinaları (ısı ile büzerek ambalajlamaya mahsus makinalar dahil)
8424.30 Buhar veya kum püskütme makinaları ve benzeri makinalar.
84.26 Gemi vinçleri (“derricks”), vinçler (“cranes”) (taşıyıcı halatlı vinçler dahil); hareketli kaldırma çerçeveleri şasisi “straddle” tipi olan ayak mesafeleri ayarlanabilen lastik tekerlekli taşıyıcılar ve vinçli yük arabaları
84.27 Forkliftler, kaldırma ve elleşleme tertibatı olan diğer yük arabaları
84.28 Kaldırma, elleşleme, yükleme veya boşaltma işlerine mahsus diğer makina ve cihazlar (asansörler, yürüyen merdivenler, konveyörler, teleferikler gibi), (8428.90.10.00.00; 8428.90.71.00.00; 8428.90.99.00.11 hariç)
84.29 Kendinden hareketli buldozerler, angledozerler, greyderler, toprak tesviyesine mahsus makinalar, skreyperler, mekanik küreyiciler, ekskavatörler, küreyici yükleyiciler, sıkıştırma işini tokmaklamak suretiyle yapan makinalar ve yol silindirleri.
84.30 Toprağın, minerallerin veya cevherlerin taşınması, yayılması, tesviyesi, sıyrılması, kazılması, sıkıştırılması, bastırılıp sıkıştırılması, çıkarılması veya delinmesine mahsus diğer makina ve cihazlar; kazık varyosları ve kazık sökme makinaları; kar küreyicileri ve püskürtücüleri
8437.80.00.10.11 Hububatın öğütülmesine ve işlenmesine mahsus makina ve cihazlar
8438.10.10.00.00 Ekmek, pasta, bisküvi imaline mahsus makina ve cihazlar
8444.00 Dokumaya elverişli sentetik veya suni maddelerin ekstrüzyonu (basınçlı fışkırtma usulüyle lif imali), çekilmesi, tekstüre edilmesi veya kesilmesine mahsus makina ve cihazlar
84.45 Dokumaya elverişli elyafın hazırlanmasına mahsus makinalar; eğirme, katlama veya bükme makinaları veya dokumaya elverişli ipliklerin üretimine mahsus diğer makina ve cihazlar; dokumaya elverişli iplikleri bobinleme veya çilelemeye mahsus (masura sarıcılar dahil) ve 84.46 veya 84.47 pozisyonlarındaki makinalarda kullanılan dokumaya elverişli ipliklerin hazırlanmasına mahsus makinalar
84.46 Dokuma makinaları (tezgahlar)
84.47 Örgü makinaları, dikiş-trikotaj makinaları ve gipe edilmiş iplik, tül, dantela, işleme, şeritçi ve kaytancı eşyası veya file imaline mahsus makina ve cihazlar ve püskül, ponpon makina ve cihazları
8448.11 Ratiyerler ve jakardlar; jakard kardlarını azaltıcı, kopya edici, delici veya birleştirici makinalar
8448.19 Diğerleri
8451.40 Yıkama, ağartma veya boyama makinaları
8451.50 Mensucatı top halinde sarmaya, açmaya, katlamaya, kesmeye veya şekilli kesmeye mahsus makinalar
8451.80 Diğer makinalar
84.53 Post, deri ve köselelerin hazırlanması, dabaklanması veya işlenmesi, deri veya köseleden yapılan ayakkabı veya diğer eşyanın imaline veya tamirine mahsus makina ve cihazlar (dikiş makinaları hariç) (8453.90.00.00.00 hariç)
84.55 Metalleri haddeleme makinaları ve bunların silindirleri (8455.90.00.00.00 hariç)
84.56 Herhangi bir maddenin aşındırılarak lazerle, diğer ışın veya foton ışınıyla, ultrasonik, elektro-erozyon, elektro-kimyasal, elektron ışını, ionik ışın veya plazma arkı yöntemleri ile işlenmesine mahsus makina ve aletler
84.57 Metal işlemeye mahsus işleme merkezleri tek istasyonlu tezgahlar ve çok istasyonlu transfer tezgahları
84.58 Metal işlemeye mahsus torna tezgahları (tornalama merkezleri dahil)
84.59 Metallerin talaş kaldırmak suretiyle delmeye, raybalamaya, frezelemeye, diş açmaya veya vida yuvası açmaya mahsus takım tezgahları (kızaklı işlem üniteleri dahil) (84.58 pozisyonundaki torna tezgahları hariç) (tornalama merkezleri dahil)
84.60 Metalleri veya sermetleri taşlama taşları, aşındırıcılar veya parlatma ürünleri vasıtasıyla işleyen çapak alma, bileme, taşlama, honlama, lepleme, parlatma veya başka şekilde tamamlama işlemlerine mahsus tezgahlar (84.61 pozisyonunda dişli açma, dişli taşlama veya dişli tamamlama tezgahları hariç)
– Düz yüzey taşlama tezgahları (eksenlerden herhangi birinin ayarlanması hassasiyeti en az 0, 01mm. olanlar)
84.61 Metalleri veya sermetleri talaş kaldırarak işleyen, tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan planya, vargel, yiv açma, broş, dişli açma, dişli taşlama veya dişli tamamlama tezgahları, testere, dilme tezgahları ve diğer takım tezgahları
84.62 Metalleri dövme, çekiçleme veya kalıpta dövme suretiyle işlemeye mahsus takım tezgahları (presler dahil), metalleri kavislendirmeye, katlamaya, düzeltmeye, makasla kesmeye, zımbalı kesmeye, taslak çıkartmaya veya şataflamaya mahsus takım tezgahları (presler dahil); metalleri veya metal karbürleri işlemeye mahsus yukarıda sayılmayan presler
84.63 Metalleri veya sermetleri talaş kaldırmadan işlemeye mahsus diğer makinalar
8467.19.00.00 Yalnız Beton vibratörleri
84.71 Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yeralmayan otomatik bilgi işlem makinaları ve bunlara ait birimler; manyetik veya optik okuyucular, verileri kayıt ortamına kod şeklinde girmeye ait makinalar ile bu verileri işleyen makinalar
84.74 Toprak, taş, cevher veya katı haldeki diğer mineral maddeleri (toz ve hamur halinde olanlar dahil) tasnif etmeye, elemeye, ayırmaya, yıkamaya, kırmaya, öğütmeye, karıştırmaya veya yoğurmaya mahsus makina ve cihazlar; mineral katıyakıtları, seramik hamurlarını sertleşmemiş çimentoyu alçıyı ve toz veya hamur halindeki diğer mineral maddeleri aglomere etmeye, kalıba dökmeye veya bunlara şekil vermeye mahsus makina ve cihazlar; kumdan dökümhane kalıpları yapmaya mahsus makinalar
84.77 Bu fasılın başka pozisyonlarında belirtilmeyen veya yer almayan kauçuk veya plastiğin işlenmesine veya kauçuk veya plastikten eşyaların imaline mahsus makina ve cihazlar (8477.90 hariç)
84.79 Bu fasılın başka pozisyonlarında belirtilmeyen veya yer almayan kendine özgü bir fonksiyonu olan makinalar ve mekanik cihazlar (8479.90 hariç)
8501.33 Gücü 75 kW’ı geçen fakat 375 kW’ı geçmeyenler (8501.33.10.10.00; 8501.33.10.21.00; 8501.33.10.22.00; 8501.33.10.23.00 hariç)
8501.34 Gücü 375 kW’ı geçenler (8501.34.10.00.11-13 hariç)
8501.40.99.20.13 Gücü 75 kW’dan fazla fakat 375 kW’dan az olanlar
8501.40.99.20.14 Gücü 375 kW’dan fazla fakat 750 kW’dan az olanlar
8501.40.99.20.19 Diğerleri
8501.53 Gücü 75 kw’ı geçenler (8501.53.10.00.00 hariç)
8501.62-64 Yalnız gücü 100 KVA’yı geçen alternatif akım (AC) jeneratörleri (alternatörler) (8502.62.10- 8501.63.10 hariç)
85.02 Elektrik enerjisi üretim (Elektrojen) grupları ve rotatif elektrik konvertörleri
(8502.11.10.00.00; 8502.11.91.00.00; 8502.12.10.10.00; 8502.12.10.20.00; 8502.12.10.30.00; 85.02.13.10.00.00; 8502.20.10.00.00; 8502.20.91.00.00; 8502.20.99.10.00; 8502.20.99.20.00; 8502.31.00.10.00; 8502.31.00.20.00; 8502.39.10.10.00; 8502.39.10.20.00; 8502.39.10.30.00; 8502.39.91.10.00; 8502.39.91.20.00; 8502.39.99.10.00; 8502.39.99.20.00; 8502.40 hariç)
8504.22 Gücü 650 kVA’yı geçenler fakat 10.000 kVA’yı geçmeyenler
8504.23 Gücü 10.000 kVA’yı geçenler
8504.34.00.00.00 Gücü 500 kVA’yı geçenler
8504.40.99.00.11 Kesintisiz güç kaynakları
8504.40.99.00.19 Diğerleri
85.14 Sanayi veya laboratuvarlarda kullanılan elektrik ocak ve fırınları (endüksiyon veya dielektrik kaybı yoluyla çalışanlar dahil); endüksiyon veya dielektrik kaybı yoluyla termik işlemlerde kullanılmaya mahsus diğer sanayi veya laboratuvar cihazları(8514.90.00.00.00 hariç)
85.15 Elektrik (elektrikle ısıtılmış gaz dahil), lazer veya başka bir ışık veya foton ışını, ultrasonik, elektron ışını, manyetik şok veya plazma arkı yoluyla lehim veya kaynak yapmaya mahsus makina ve cihazlar (kesmeye elverişli olsun olmasın); metallerin veya sinterlenmiş metal karbürlerin sıcak olarak püskürtülmesine mahsus elektrikli makina ve cihazlar (8515.11.00.00.00; 8515.90 hariç)
8701.20.10.00.00 Yeni olanlar
8701.30 Paletli traktörler
8701.90.35.00.00 Motor gücü 75 kw’ı geçen fakat 90 kw’ı geçmeyenler
8701.90.39.00.00 Motor gücü 90 kw’ı geçenler
8701.90.90.00.11
8701.90.90.00.19
Diğerleri
8702.10.11.11.00
8702.10.91.11.00
8702.90.11.11.00
8702.90.31.11.00
Otobüs
8704.21.31.00.00
8704.22.91.00.00
8704.23.91.00.00
8704.31.31.00.00
8704.32.91.00.00
Yeni olanlar
87.05 Özel amaçlı motorlu taşıtlar (insan veya eşya taşımak üzere özel olarak yapılmış olanlar hariç) (örneğin; tamir araçları, vinçli taşıtlar, itfaiye taşıtları, beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar, yol süpürmeye mahsus arabalar, tohum, gübre, zift, su ve benzerlerini saçan arabalar, atölye arabaları, radyoloji cihazları ile donatılmış arabalar)
9018.90.20 Endoskoplar
9018.90.70 Ultrasonik litotripsi cihazları
9018.90.75 Sinir stimilasyonu cihazları
9022.21.00 Tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için, alfa, beta veya gama ışınlı cihazlar
9027.80.97 Diğerleri (kalorimetreler, polarimetreler, refraktometreler, kolorimetreler, fotometreler ve diğerleri)

EK-6
 
DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ İLE İLGİLİ İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER LİSTESİ
Firma Adı :
Belge Tarih/No :
Belge Süresi Sonu :

İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİME KONU MAMULÜN
G.T.İ.P. Adı ve Özelliği Miktarı (Adet/Kg/M) Değeri ($) Ülkesi Beyanname-Fatura Tarih / No Gümrük Adı
Toplam

NOT: Her bir ihraç mamulü için ayrı liste düzenlenecektir.

YETKİLİ İMZA VE KAŞE
 
EK-7
DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ İLE İLGİLİ İTHALAT LİSTESİ
Firma Adı :
Belge Tarih/No :
Belge Süresi Sonu :

TCGB Gümrük İdaresi Adı TCGB Tescil No TCGB Tescil Tarihi Alıcı Vergi No Alıcı Adı Kalem No GTİP Kodu GTİP Açıklaması İstatistiki Miktar İstatistiki Birim Kodu İstatistiki Kıymet Kalem Rejim Kodu Menşe Ülke Adı Çıkış Ülkesi Adı Kap Eşya Bilgisi (31 inci Alan)

YETKİLİ İMZA VE KAŞE
 
EK-8
 
T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI
İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
İHRACAT TAAHHÜTNAMESİ
 
…./…./…. tarih ve ……….. sayılı müracaatımıza istinaden firmamız adına düzenlenecek dahilde işleme izin belgesinde taahhüt ettiğimiz ihracat sayılan satış ve teslimi, belgede belirtilen şartlara uygun olarak ve 17/01/2005 tarihli ve 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “Dahilde İşleme Rejimi Kararı” ile bu Karara istinaden yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği ve Genelgeleri hükümlerine göre yerine getireceğimizi, ithal ettiğimiz malları amacına uygun olarak kullanacağımızı, ihracat sayılan satış ve teslimi gerçekleştirilmeyen ithal eşyasını olduğu gibi veya işlem görmüş ürün olarak firmamız ya da yan sanayici firmanın stoklarında bulunduracağımızı kabul ve taahhüt ederiz.
Bu taahhüdümüzün aksine hareket ettiğimiz takdirde, dahilde işleme izin belgesi kapsamında yararlanılan her türlü istisna ve muafiyetleri hiçbir kanuni kovuşturmaya gerek kalmaksızın, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ödemeyi kabul ve taahhüt ederiz.
Ayrıca, 4458 sayılı Gümrük Kanunu hükümlerine göre, belge kapsamında ithal edilen ve süresi içerisinde ihracat sayılan satış ve teslimi gerçekleştirilmeyen eşyaya ilişkin vergilerin 2 (iki) katı para cezasını ödemeyi kabul ve taahhüt ederiz.
 
Yetkili İmza
Tarih ve Kaşe

Başa dön tuşu