Gümrük Genelgeleri

İhracat Refakat Belgesi (İRB)Programında Yapılan Değişiklikler (GGM)

www.GMB.com.tr

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :96603261-120.01.02.12
Konu :İRB Programında Yapılan Değişiklikler Hk.   14.02.2019 / 41688439
 İlgi :06.11.2018 tarihli ve 96603261-010.06.01/00038585172 sayılı yazı.

Bilindiği üzere, ilgide kayıtlı yazımızla ihracatla ilgili gümrük işlemleri tamamlanmış eşyanın karayoluyla Türkiye Gümrük Bölgesi içerisinde, transit rejimi altında transit beyannamesi yerine “İhracat Refakat Belgesi (İRB)” kapsamında taşınabilmesi amacıyla başlatılmış olan İRB uygulamasına ilişkin 02.11.2018 tarihli ve 2018/19 sayılı Genelge yayımlanmış; tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine dağıtımlı 06.11.2018 tarihli, 38585172 sayılı yazımız ekinde 2018/19 sayılı Genelge gönderilerek ihracat refakat belgesinin ihracat eşyasının varış gümrük idaresi Kapıkule, Hamzabeyli, İpsala, Pazarkule, Dereköy ve Uzunköprü Gümrük Müdürlükleri hariç kara hudut kapıları ve Ro-Ro gümrük müdürlükleri olacak şekilde taşınmasında kullanılabileceği, diğer taraftan ihracat refakat belgesi kapsamında bir diğer iç gümrük idaresine taşınan eşyanın burada bir NCTS T1 Belgesi veya TIR Karnesine ya da bir sınır gümrük idaresine taşınan eşyanın burada bir çıkış bildirimine konu edilmesi (ikinci iskele) işlemlerinin başlamasına ilişkin duyurunun teknik çalışmaların tamamlanmasını müteakip Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine yapılacağı belirtilmiştir. İRB programının kullanıma açılmasından bu yana gerek gümrük idarelerinden gerekse de ihracatçı/taşıyıcı firmalar tarafından Genel Müdürlüğümüze intikal ettirilen sorun, öneri ve taleplerin transit rejimi hükümleri başta olmak üzere, gümrük mevzuatı açısından değerlendirilmesi neticesinde, Genel Müdürlüğümüzce Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığından programda çeşitli düzenlemeler yapılması talep edilmiştir. Bu kapsamda, İRB programında yapılan düzenlemelere ilişkin bilgiler aşağıda açıklanmakla birlikte söz konusu düzenlemelerin yer aldığı programın yeni versiyonu 18.02.2019 tarihinde devreye alınacaktır. Ayrıca, güncellenmiş “İhracat Refakat Belgesi Uygulama Kılavuzu” ekte yer almakta olup söz konusu kılavuza programın yeni versiyonunun yayımlanacağı 18.02.2019 tarihi itibarıyla https://ggm.ticaret.gov.tr adresinden de ulaşılabilecektir.
1) “Açık Sevk” seçimli kutu seçeneği memurların kullanacağı şekilde programda mühürler bölümüne yerleştirilmiştir. Herhangi bir mühür bilgisinin varolduğu durumlarda “Açık Sevk” kutusunun seçilmesi halinde varolan mühür bilgileri silinecektir. Aynı şekilde, “Açık Sevk” bilgisinin varolduğu durumlardaysa herhangi bir mühür bilgisinin girilmesi halinde “Açık Sevk” seçeneği mühür bilgisi alanından kaldırılacaktır.
2) Sadece RoRo gümrüklerinde çalışan memurların görebileceği şekilde “Şoförsüz” seçimli kutu seçeneği “Şoför Bilgileri” bölümünde yer alacak olup “Şoförsüz” kutusunun seçilmesi halinde varsa şoför bilgileri silinerek önceden belirlenmiş değerler ilgili alanlara atanacaktır. Aynı şekilde, “Şoförsüz” bilgisinin varolduğu durumlardaysa herhangi bir T.C. kimlik numarası veya pasaport numarası bilgisinin girilmesi durumunda şoför bilgileri daha önce olduğu gibi MERNİS sisteminden veya KKTtP kütüklerinden ekrana getirilecektir.
3) Mezkur Genelge hükmü gereği, Kapıkule, İpsala, Uzunköprü, Pazarkule, Dereköy ve Hamzabeyli Gümrük Müdürlükleri, Varış ve Sevk İdareleri seçenekleri arasından çıkartılmıştır.
4) Memurlar tarafından, “İRB Bilgileri” alanında bulunan Rejim Hak Sahibi Vergi No, Taşıyıcı Vergi No, İhracatçı Vergi No kolonlarında yer alan vergi numaraları alanlarının üzerine imleç (fare) ile gelinmesi halinde (vergi numarasının 00000000000 olması durumu hariç) ilgili firma ünvanı ekrana gelecektir.
5) Sorgulama ekranı “İRB Sorgulama” adı altında “Hareketler” menüsü altında memurların kullanımına sunulmuş olup sadece giriş yapılan gümrük idareleri sorgulanabilecektir. Sorgulama, bir İRB numarası için, o İRB numarasına bağlı ihracat beyannamesi sayısı kadar satır ekrana getirecektir.
6) İRB programı yeni versiyonla birlikte “açma” işlemleri gerçekleştirmeye başlayacaktır. Açma işlemleri yine mükellefin giriş yapacağı miktar ve ağırlık bilgisi üzerinden, kalem bazında değil beyanname bazında gerçekleştirilecektir. Eklenen kayıtlar için “DISC_DEPOSE”, ‘T1/TIR Karnesi/Çıkış Bildirimi’ menüsü kullanarak sonlandırılan kayıtlar için “DISC_SOLDE”, iptal edilen IRB’ler veya İRB kapsamından çıkarılan ihracat beyannameleri için “DISC_ANNULE” statüleri açma satırları için kullanılacaktır.
7) İRB programında yeni versiyonla birlikte taşınacak kalem bilgilerinin seçilmesi zorunlu hale getirilmiştir. Bu sayede İRB’de taşınan ihracat beyannamelerine dair bütün kalemler değil sadece yüklenecek olarak işaretlenen kalem bilgileri “İRB Çıktısında” yer alacaktır. İşlem genel olarak: “1.Kontrol” butonuna basıldıktan sonra beyannameye ait genel bilgiler ekrana getirilecektir. Mükellef “Yüklenecek Miktar” ve “Yüklenecek Ağırlık” bilgilerini girdikten sonra yüklenecek kalemleri “Beyanname Kalem Bilgileri” alanından “Yüklenecek Mi?” kolonundan seçmelidir. Aksi takdirde İRB’ye ihracat beyannamesi eklenemeyecektir. Eğer bütün kalemler seçilmek istenirse “Yüklenecek Mi?” yazısına çift tıklamak yeterlidir. Kalem seçimi yapılıp İRB’ye eklenen her bir ihracat beyannamesi için “3.Kayıt” butonuna basılmasının mükellefin işlemini kolaylaştıracağı ve yanlış anlamaların önüne geçeceği öngörülmektedir.
8) İRB programının yeni versiyonunda “Hareketler” menüsü altında yer alan “İRB Çıktısı” için Ana Ekran Çıktısı ve Standart Çıktı olmak üzere iki çıktı versiyonu bulunacaktır. “Ana Ekran Çıktısı” seçeneğinde İRB çıktısında “Kalem Bilgileri” alanı yer almayacak, “Standart Çıktı” seçeneğinde ise “Kalem Bilgileri” alanı yer alacaktır.
9) Veritabanı, iletişim hatları veya Kara Kapıları Taşıt Takip Programı (KKTTP) kaynaklı sebeplerden dolayı bazı durumlarda KKTTP’ye veri aktarılamadığı tespit edilmiştir. Bu yüzden, “Kara Kapılarına Veri Aktar” işlemi “Hareketler” menüsü altında memurların kullanımına sunulmuştur. Bu işlem, sınır gümrük idarelerinde “Yurtdışı Edilebilir” statüdeki kayıtlar için çalışacak şekilde programa eklenmiştir. Öte yandan, İRB programında Gümrük İhbar programına ve KKTTP’ye veri aktarmak amacıyla bir takım veriler alınmaktadır. Ancak, veri tabanında yapılan inceleme sonucunda bazı verilerin veri girişinin doğru olarak yapılmadığı tespit edilmiştir. Özellikle kara kapılarımızda Şoför T.C. Numarası veya pasaport numarasının doğru bir şekilde girilmediği gözlemlenmiştir. Bu itibarla, programa veri girişlerinin doğru şekilde yapılmasında hassasiyet gösterilmesi önem arz etmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Halit HANOĞLU
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı
Ek: İRB Uygulama Kılavuzu
Dağıtım: Gereği: Bilgi: Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına

Başa dön tuşu