Yönetmelikler

Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ticaret Bakanlığından: 20.04.2023-32169 Resmi Gazete

GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 8/8/2017 tarihli ve 30148 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı’ndan” ibaresi “Türk boğazlarından” şeklinde, “Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca” ibaresi “Ticaret Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,”

“c) Bölge müdürlüğü: Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünü,”

“d) Gemilere satış mağazası: Türk boğazlarından transit geçen gemiler ile yurtdışına sefer yapmak üzere mağazanın bulunduğu limandan hareket eden Türk veya yabancı bayraklı gemilere kumanya olarak satış yapmak üzere açılan ve özel antrepo sayılan yerleri,”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Açılması talep edilen mağaza veya depolar kara, hava, deniz ve demiryolu gümrük kapıları itibarıyla Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkış ve Türkiye Gümrük Bölgesine giriş yerleri içinde yer alır. Hava ve deniz gümrük kapılarında, liman sahası içerisinde olmak şartıyla, depolar ve uçakta satış mağazalarının yolcu giriş ve çıkışı yapılan yerler dışında açılmasına izin verilebilir. Giriş ve çıkış mağazaları ayrı ayrı açılır ve işletilir; ancak giriş ve çıkışın fiziki olarak ayrılmasının mümkün olmadığına gümrük idaresince kanaat getirilen yerlerde, mağazaların giriş-çıkışa hizmet verecek şekilde tek bir mağaza olarak açılmasına Genel Müdürlükçe izin verilebilir.”

“(4) İstanbul Boğazı’nda bir adet, Çanakkale Boğazı’nda bir adet olmak üzere toplam iki adet gemilere satış mağazası açılmasına izin verilebilir. Gemilere satış mağazaları açılmasında birinci fıkrada belirtilen şartlar aranmaz.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde, dördüncü fıkrasında yer alan “kesinleşmiş” ibareleri “vadesi geçmiş” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“b) Asgari iki yıldır faaliyette bulunan, ödenmiş sermayeleri ve ihtiyatları toplamı en az 5.000.000 (beş milyon) TL ve son beş yılda tahakkuk eden kurumlar vergisinin basit ortalaması en az 300.000 (üç yüz bin) TL olan limited veya anonim şirketler.

“(5) Ödenmiş sermayeleri ve ihtiyatları toplamı en az 50.000.000 (elli milyon) TL olan şirketlerde, birinci fıkranın (b) bendinde yer alan 2 yıl faaliyette bulunma ve kurumlar vergisi şartları aranmaz.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci, ikinci, beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, sekizinci fıkrasına “Mağaza” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve depo” ibaresi eklenmiş, dokuzuncu fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) 4 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen yerlerde mağaza veya depo açılması talebinde bulunan ilgililerce, ikinci fıkranın (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler ve işletmeci firma tarafından doldurulan ve gümrük müdürlüğünce de kontrol edilerek onaylanan EK-1’de yer alan başvuru formu ile birlikte gümrük müdürlüğüne ön izin başvurusunda bulunulur. Gümrük müdürlüğünce gerekli değerlendirmeler yapılarak belgeler bölge müdürlüğüne iletilir. Başvuru, bölge müdürlüğü görüşü ile birlikte Genel Müdürlüğe intikal ettirilir. Genel Müdürlükçe, mağaza veya depo açılmak istenilen yerin, bina veya eklentisinin fiziki durumu, gümrük kapısında gerekli yolcu sayısının sağlanıp sağlanmadığı, söz konusu gümrük kapısında gümrüksüz satış mağazasına ihtiyaç olup olmadığı ve gümrük gözetimi ile denetiminin sağlanması yönlerinden yapılacak değerlendirme sonucunda mağaza veya depo açılmasına ön izin verilip verilmediği Bölge Müdürlüğüne bildirilir. Ön izin başvurusunun uygun bulunması, mağaza veya depoya açılış izni verileceği anlamına gelmez.

(2) Birinci fıkra çerçevesinde ön izin başvurusu uygun bulunan mağaza veya depo açma izni başvurusunda bulunacak kişilerin, ön izin başvurusu sırasında sunulanlar dışında, aşağıda belirtilen belgeleri asıl veya noter onaylı olmak üzere hazırlayarak mağaza ve/veya deponun denetimi altında bulunacağı gümrük müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekir. Firmalar tarafından aynı başvuru kapsamında birden fazla mağaza veya depo açılması için izin talebinde bulunulması durumunda (a), (b), (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde yer alan firmaya ilişkin belgelerin başvuruda bulunulan her mağaza için ayrı ayrı değil sadece birer adet verilmesi yeterlidir.

a) Yönetim kurulu üyeleri, şirket sermayesinin % 10 veya daha fazlasına sahip gerçek kişiler ile limited şirketlerde ortaklar ile şirket müdürünün, başvuru tarihinden geriye dönük en geç iki ay içinde alınmış adlî sicil belgeleri,

b) Vadesi geçmiş vergi borcu bulunmadığına dair ilgili vergi dairesinden alınacak yazı,

c) Mağaza veya depo olarak açılıp işletilecek yerin mülkiyetinin veya üzerindeki sınırlı aynî hakkın başvuru sahibine ait olduğunu belgeleyen tapu sicil örneği, kira sözleşmesi veya alt işletme sözleşmesi,

ç) Mağaza veya deponun bulunduğu yerin alanını, pasaport kontrol ve gümrük muayene noktalarını gösteren resmî kurum ve kuruluşlar, belediyeler veya ilgili odalara kayıtlı mühendis veya mimarlarca onaylanmış plan veya krokileri ile mağaza veya deponun iç ve dış fotoğrafları,

d) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından düzenlenen tespit raporu,

e) Güncel yönetim kurulu üyeleri/müdürleri ile şirket sermaye miktarını gösteren ticaret sicil gazetesi,

f) Kayıtlı olunan odadan alınacak faaliyet belgesi,

g) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen sermaye ve kurumlar vergisi şartının karşılandığını gösteren belgeler ve Yeminli Mali Müşavir raporu,

ğ) Firmanın, başvuru tarihinden geriye dönük olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 253 üncü maddesinde belirtilen süre içerisinde faaliyet gösterdiği vergi dairelerinden alınacak, aynı Kanunun 359 uncu maddesinde (1/1/1999 tarihinden önceki dönem için aynı Kanunun 344 üncü maddesinin 1 ila 6 numaralı bentlerinde) belirtilen fiilleri işlememiş olduğuna dair yazı.”

“(5) Mağaza veya depo açma izni almak üzere başvuracak tüzel kişilerin yönetim kurulu üyeleri ve şirket sermayesinin %10 undan fazlasına sahip ortaklar arasından yurt dışında ikamet eden yabancı şahıslar için adlî sicil belgesi aranmaksızın bu kişilerin yazılı beyanlarına itibar edilir.

(6) Gümrük müdürlüğünce başvuru belge asılları incelenir, eksiklikleri varsa tamamlattırılır ve müdürlükçe dosyasında saklanır. Ayrıca gümrük mevzuatından kaynaklanan vadesi geçmiş gümrük vergi ve ceza borcu bulunup bulunmadığı Bakanlık sistemleri üzerinden tespit edilerek, gümrük müdürlüğünce oluşturulacak heyet tarafından hazırlanan ve onuncu fıkrada belirtilen hususları içeren görgü raporu ile birlikte müdürlükçe onaylanan bütün belge örnekleri, konuya ilişkin görüşünü de belirterek bağlı bulunduğu bölge müdürlüğüne gönderilir. Bölge müdürlüğü gerekli incelemeyi yapar, görüşünü de belirtmek suretiyle belgeleri değerlendirilmek üzere Genel Müdürlüğe intikal ettirir. Bakanlıkça (Genel Müdürlük) belirlenenler haricindeki belgeler elektronik ortamda gönderilir. Başvurular Genel Müdürlükçe sonuçlandırılır.”

“(10) Altıncı fıkra uyarınca düzenlenecek görgü raporlarında, mağazanın açılacağı alanın hava ya da deniz limanı içerisinde yer alıp almadığı da dikkate alınarak;

a) Heyet tarafından görülen ve incelenen alanın mağaza işletmecisi firma tarafından sunulan belgelerdeki yer olup olmadığı, açık adresi, mahal kodu ve m2 si,

b) Açılması talep edilen mağazanın pasaport polisi noktası ve gümrük muayene noktasına göre konumu,

c) Gümrük gözetimi ile denetiminin sağlanması açısından herhangi olumsuz bir durumun bulunup bulunmadığı,

ç) Mağazanın/deponun eşyanın güvenli bir şekilde muhafazasını sağlayacak durumda olup olmadığı,

d) Satışa sunulacak eşyanın sergilenmesine ve satışına uygun raf/stant düzeneklerinin olup olmadığı,

e) Mağaza/depoya konulacak eşyanın denetiminin kolayca yapılıp yapılamayacağı,

f) Mevzuatta özellikleri sayılan kamera sistemine sahip olup olmadığı,

g) Depodan dışarıya izinsiz eşya çıkarılmasına imkân vermeyecek gerekli fiziki altyapı ve teknik donanımların yapılmış olması,

ğ) Mağaza/depo olarak kullanılacak alanların birbiri ile doğrudan irtibatının bulunması,

h) Mağaza/depo olarak kullanılacak alanların hazine haklarının korunmasını sağlamak üzere gümrük memurlarınca ve/veya yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince içeriden ve dışarıdan kontrolünün kolaylıkla yapılmasına elverişli olması,

ı) Mağaza/deponun yer aldığı havalimanı, deniz limanı ya da binada mağaza ve depoyu da kapsayan merkezi yangın söndürme sistemi mevcut olmaması halinde, yangın söndürme düzeneği ve ekipmanı bulunması, bu ekipmanın yerinin sabit ve işaretli olması,

i) Mağaza/deponun, idarenin süreç takibini kesintisiz sağlaması için, enerji kesintisine izin vermeyecek şekilde jeneratör ve kesintisiz güç kaynağı hatları (ups) ile donatılmış olması,

hususları ile ilgili heyet tarafından bildirilmesi gerekli görülen diğer hususlara yer verilir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(10) Mağazadan depoya ya da depodan mağazaya tür değişikliklerine ilişkin talepler, yeni mağaza ya da depo açma talebi olarak değerlendirilir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “hudut” ibaresi “gümrük” şeklinde, (a) bendinde yer alan “Kararın 9 no’lu ekine” ibaresi “mevzuata” şeklinde değiştirilmiş, (ç) bendine “Bakanlıkça” ibaresinden sonra gelmek üzere “(Genel Müdürlük)” ibaresi eklenmiş; ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “hudut” ibaresi “gümrük” şeklinde değiştirilmiş, (c) bendi yürürlükten kaldırılmış, (ç) bendine “Bakanlıkça” ibaresinden sonra gelmek üzere “(Genel Müdürlük)” ibaresi eklenmiş; üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde, yedinci fıkrasında yer alan “Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı” şeklinde, sekizinci, dokuzuncu ve on üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen eşyanın mağazalarda satışına Bakanlıkça (Genel Müdürlük) sınırlama getirilebilir.”

“(8) Mağazalarda esas itibarıyla serbest dolaşıma girmemiş eşya satılır. Serbest dolaşımda olan eşyanın mağazalarda satılmasına Genel Müdürlükçe izin verilebilir. Bu eşyanın üzerindeki dâhilî vergilerin tahsili, istisna ve muafiyeti vergi kanunlarının ilgili hükümleri çerçevesinde yürütülür.

(9) Türkiye’ye girişte ve Türkiye’den çıkışta mağazalardan satın alınacak eşyanın pasaport işlemleri tamamlandıktan sonra ve girişte gümrük muayenesinden geçmeden önce alınması şarttır. Tek Durak uygulamasının faaliyette olduğu kara gümrük kapılarında bulunan gümrüksüz satış mağazaları için bu şart aranmaz.”

“(13) Gemilere satış mağazalarından Ek-5’te belirtilen eşya satılabilir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmış, üçüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Gemilere eşya satışında, Boğazlardan transit geçen Türk bayraklı gemilerin yurt dışı seferde bulunan veya yurt dışı seferde sayılan gemi olduğunun gümrük idaresinden teyit edilmesi gerekir.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin dördüncü ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Eşyanın firmanın deposundan aynı gümrük müdürlüğü denetimi altındaki bir mağazasına sevki, 16 ncı madde çerçevesinde gümrük müdürlüğüne elektronik ortamda bildirim yapılması suretiyle gerçekleştirilir. Depodan eşya çıkışında, yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından tespit işlemi yapılır. Eşya, depodan mağazaya gümrük müdürlüğünün görevlendireceği gümrük veya gümrük muhafaza memurunun refakatinde sevk edilir. Eşyanın mağazada teslim alınmasını müteakip, gümrük müdürlüğü tarafından elektronik ortamda gerekli onay verilmek suretiyle işlem tamamlanır. Ayrıca işletmeci tarafından mağaza ve depo stok kayıtlarında gerekli düzeltme yapılır.”

“(7) Eşyanın firmanın mağazasından aynı gümrük müdürlüğü denetimi altındaki deposuna iadesi 16 ncı madde çerçevesinde gümrük müdürlüğüne elektronik bildirim yapılması suretiyle gerçekleştirilir. Eşyanın mağazadan çıkışında, gümrük müdürlüğü tarafından elektronik ortamda gerekli onay verilir. Eşya, mağazadan depoya gümrük müdürlüğünün görevlendireceği gümrük veya gümrük muhafaza memurunun refakatinde sevk edilir. Depoya eşya girişinde, yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından tespit işlemi yapılır. Ayrıca işletmeci tarafından mağaza ve depo stok kayıtlarında gerekli düzeltme yapılır.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bir firmanın aynı gümrük müdürlüğü denetimi altında bulunan bir mağazasından diğer mağazasına eşya sevki 16 ncı madde çerçevesinde gümrük müdürlüğüne elektronik bildirim yapılması suretiyle gerçekleştirilir. Eşyanın mağazadan çıkışında, gümrük müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onay verilir. Eşya, mağazadan diğer mağazaya gümrük müdürlüğünün görevlendireceği gümrük veya gümrük muhafaza memurunun refakatinde sevk edilir. Eşyanın mağazada teslim alınmasını müteakip, gümrük müdürlüğü tarafından bilgisayar ortamında gerekli onay verilmek suretiyle işlem tamamlanır. Ayrıca işletmeci tarafından mağazaların stok kayıtlarında gerekli düzeltme yapılır.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18- (1) Gümrüksüz satış mağazaları ve depolarının devir taleplerinde, devreden firma tarafından bir dilekçe ile devralacak firma tarafından ise bir dilekçe ve 7 nci maddenin ikinci fıkrasında ((ç) bendi hariç) sayılan belgeler ile ilgili gümrük müdürlüğüne başvurulur. Devir işlemleri 7 nci maddenin altıncı fıkrası hükümlerine göre sonuçlandırılır.

(2) Devralan şirketin yeni kurulmuş bir şirket olması ve kurucu ortaklarından en az birinin asgari iki yıldır faaliyette bulunması hâlinde, şirketin 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen faaliyet süresi ve kurumlar vergisi şartları aranmaz.

(3) Devir başvurularında ön izin başvurusu yapılmaz.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde, üçüncü fıkrasında yer alan “Ankara Gümrük Saymanlık Müdürlüğüne 8.000.000TL” ibaresi “Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına kaydedilmek üzere Elektronik Teminat Modülü üzerinden Genel Müdürlüğe 30.000.000 TL” şeklinde değiştirilmiştir.

“(2) Mağaza ve depo başına alınacak götürü teminat miktarı, tütün, tütün mamulleri ve alkollü içki satışı yapan mağazalar için 5.000.000 TL, diğerleri için 2.000.000 TL dir. Teminat mektubunun gümrük müdürlüğünce kabul edilmesini ya da firmaya iadesini müteakip, Genel Müdürlüğe bilgi verilir.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “30/12/2013 tarihli ve 28867 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 433)” ibaresi “ilgili mevzuat” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Gümrük mevzuatına aykırılıkların veya gümrüksüz satış mağazası veya deposunun 3 üncü maddede belirtilen faaliyet alanları dışında kullanıldığının tespiti durumunda, mağaza veya deponun faaliyeti, inceleme, denetim ve soruşturma yapan ticaret müfettiş veya müfettiş yardımcıları ya da ilgili bölge müdürlüğünce tedbir mahiyetinde on güne kadar geçici olarak durdurulabilir. Durdurma kararı, nedenleri, süresi ve konuya ilişkin mütalâa ile birlikte gecikmeksizin Genel Müdürlüğe bildirilir. Genel Müdürlük, mağaza ve deponun faaliyetinin geçici olarak durdurulduğu süreyi aykırılıklar giderilinceye kadar uzatmaya yetkilidir. Ancak, Genel Müdürlükçe bu sürenin uzatılması yönünde karar verilmediği takdirde gümrük müdürlüğü sürenin bitimini izleyen gün mağaza veya deponun faaliyetinin devamına izin verir.”

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına “işletme izni” ibaresinden sonra gelmek üzere “Bakanlıkça (Genel Müdürlük)” ibaresi ile aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) İşletme tarafından mağaza ve depoların kapatılmasına ilişkin talepler, mağaza ve deponun faaliyet gösterdiği yıllara ilişkin harç makbuzlarının tamam olduğunun, mağaza ve deponun boş olduğunun ve kayıtlarına uygunluğunun tespit edilmesi üzerine ilgili gümrük müdürlüğünce sonuçlandırılır ve bölge müdürlüğünce Bakanlığa (Genel Müdürlük) bilgi verilir.”

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “işleticisi” ibareleri “işletmecisi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

Teminat tutarları

GEÇİCİ MADDE 10- (1) Bu Yönetmeliğin 20 nci maddesindeki teminat tutarları, bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 90 gün içerisinde işletmeci firmalarca tamamlanır.”

Sermaye şartı

GEÇİCİ MADDE 11- (1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen sermaye tutarı şartı, bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki başvurularda aranır.”

MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin EK-1, EK-3, EK-4, EK-6 ve EK-9’u ekteki şekilde, EK-2’sinde yer alan “GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI” ibaresi “TİCARET BAKANLIĞI” şeklinde değiştirilmiş ve aynı Yönetmeliğe ekteki EK-10 eklenmiştir.

MADDE 19- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 20- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız.

Başa dön tuşu