Gümrük Yönetmeliği

Gümrük Yönetmeliği (Madde 326) (Yürürlükten kaldırılmıştır.)

07.10.2009-27369 (Mükerrer) Resmi Gazete

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ

Bilgi verme (22.03.2018-30368 R.G. ile Mülga)
MADDE 326 – (1) Gümrük idareleri, ek-60’ta belirtilen forma uygun olarak süresi içerisinde, rejimler itibariyle aşağıdaki bilgileri Müsteşarlığa bildirir.
a) Dahilde işleme ve gümrük kontrolü altında işleme rejimlerinde; verilen izinler ile ekonomik koşulların yerine getirilmemesi nedeniyle reddedilen başvurular veya iptal edilen ya da feshedilen izinler,
b) Hariçte işleme rejiminde; Kanunun 137 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre verilen izinler ile ekonomik koşulların yerine getirilmemesi nedeniyle reddedilen başvurular veya iptal edilen ya da feshedilen izinler.
(2) Bu bildirim veri işleme tekniği yoluyla da yapılabilir.

Başa dön tuşu