Gümrük Yönetmeliği EKleri

Gümrük Yönetmeliği Ek:77 (Teminat Mektubu Örneği)

Ek-77 (Değişik: RG-22/1/2016-29601)

TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİ

……………………………………….Gümrük Müdürlüğü/Başmemurluğu/İdare Memurluğu’nda yapılan ………………………………………………konusu gümrük işlemi/her türlü gümrük işlemlerine ilişkin olarak kısmen veya tamamen…………………………………………………………’dan tahsili gereken tutarın %20 fazlasıyla* ……………………………………………….………..……………… TL’yi (yazıyla……………………………………………………………..) gümrük idaresince yapılacak ilk istek üzerine bu durumu ispat eden başka bir belge aramaya lüzum görmeksizin itirazsız ödemeyi taahhüt ettiğimizi ve bu miktarın gümrük idaresince istenmiş olması, istenen miktarın tahsil edilmesi gereken hâle geldiğini ifade edeceğinden ve istek tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmemesi hâlinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre belirlenen gecikme zammı oranında faiz ödeyeceğimizi teminatı veren ………………………………………………………..’nın kurumu temsil ve imzaya yetkili memurları sıfatıyla beyan ve taahhüt ederiz.
Bu teminat mektubu kesin ve süresizdir.
* 4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli I sayılı liste kapsamı eşyanın ÖTV tutarı için bu tutar kadar.”
 
Ek-77/A (Değişik: RG-7/10/2016-29850)

BANKA TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİ

T.C. BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI
ANKARA
Gümrük ve Ticaret Bakanlığında yapılan götürü teminat konusu her türlü gümrük işlemlerine ilişkin olarak kısmen veya tamamen ……………………………………………………………………….’dan tahsili gereken ………………………………………………. (yazıyla………………………………………………………………………..) AVRO/TL’ ni gümrük idaresince yapılacak ilk istek üzerine bu durumu ispat eden başka bir belge aramaya lüzum görmeksizin itirazsız ödemeyi taahhüt ettiğimizi ve bu miktarın gümrük idaresince istenmiş olması, istenen miktarın tahsil edilmesi gereken hale geldiğini ifade edeceğinden ve istek tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmemesi halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre belirlenen gecikme zammı oranında faiz ödeyeceğimizi, teminat veren …………………………………………………..’nın kurumu temsil ve ilzama yetkili memurları sıfatıyla beyan ve taahhüt ederiz.
Bu teminat mektubu kesin ve süresizdir.
 
EK 77-B
(Ek:RG-31/3/2010-27538)

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KAPSAMINDA KULLANILACAK İNDİRİMLİ TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİ

 
……………………………………….Gümrük Müdürlüğü/Başmemurluğu/İdare Memurluğu’nda yapılan ………………………………………………konusu gümrük işlemi/her türlü gümrük işlemlerine ilişkin olarak kısmen veya tamamen…………………………………………………………’dan tahsili gereken ……………………………………………….………..……………… TL’yi (yazıyla……………………………………………………………..) gümrük idaresince yapılacak ilk istek üzerine bu durumu ispat eden başka bir belge aramaya lüzum görmeksizin itirazsız ödemeyi taahhüt ettiğimizi ve bu miktarın gümrük idaresince istenmiş olması, istenen miktarın tahsil edilmesi gereken hâle geldiğini ifade edeceğinden ve istek tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmemesi hâlinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre belirlenen gecikme zammı oranında faiz ödeyeceğimizi teminatı veren ………………………………………………………..’nın kurumu temsil ve imzaya yetkili memurları sıfatıyla beyan ve taahhüt ederiz.
Bu teminat mektubu kesin ve süresizdir.

Başa dön tuşu