Gümrük Yönetmeliği EKleri

Gümrük Yönetmeliği Ek:16 (İthal Eşyasına ait Gümrük Kıymet Bildirim Formu)

EK 16

İTHAL EŞYASINA AİT GÜMRÜK KIYMET BİLDİRİMİ

(Bu Bildirim Daktilo İle Doldurulacaktır.)

1. SATICININ ADI/ÜNVANI VE ADRESİ (Büyük Harfle) RESMİ KULLANIMA MAHSUS
2. (a) ALICININ ADI/ÜNVANI VE ADRESİ (Büyük Harfle)BELGE NO:
2. (b) BEYANDA BULUNANIN ADI/ÜNVANI VE ADRESİ (Büyük Harfle)
2. (c) TAAHHÜTNAMEGümrük kıymetinin tespiti ile ilgili olarak beyannameye ekleyeceğim kıymet bildirimini imzalamakla beyanname ve eklerinde yer alan bilgi, belge, tutanak ve raporları gerçeğe uygun, doğru ve tam olarak beyan ettiğimi; gümrük idaresince sonradana talep edilecek, eşyanın gümrük kıymetinin tespiti ile ilgili, ilave her türlü bilgi, belge, tutanak ve raporları da aynı sorumluluk bilinci içinde vereceğimi, aksi halde gümrük mevzuatı ve genel hükümlere göre cezaya muhatap tutulacağımı kabul ve taahhüt ederim. İMZA 3. Teslim Koşulları
4. Faturanın Tarih ve Sayısı
5. Sözleşmenin (kontrat) Tarih ve Sayısı
6. Aşağıda 7 ve 9 numaralı kutular kapsamında, ithal eşyasına ilişkin olarak Gümrük İdaresinin daha önce vermiş olduğu kararların tarih ve sayısı Uygun Yere Xİşareti Koyunuz
7. Alıcı ve satıcı arasında İLİŞKİ bulunması hali(*)
(a) Alıcı ve satıcı Gümrük Kanununun 24/1-d maddesi kapsamında İLİŞKİ içinde midir? Cevabınız HAYIR ise 8 no.lu kutuya geçiniz.
(b) İLİŞKİ ithal eşyasının fiyatını etkiledi mi?
(c) (Seçimli cevap) ithal eşyasının satış bedeli Gümrük Kanununun 24/2-b maddesinde belirtilen emsal kıymetlerden herhangi birine yakın mı?
Cevabınız EVET ise ayrıntıları belirtiniz.
EVET HAYIR
EVET HAYIR
EVET HAYIR
8. Kısıtlamalar
(a) Eşyanın elden çıkarılması veya kullanımı konusunda;
i- Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı ve bunların yetkili kıldığı merciler tarafından konulmuş olan,
ii- eşyanın tekrar satılabileceği coğrafi bölgeyi sınırlayan,
iii- eşyanın kıymetini önemli ölçüde etkilemeyen,
KISITLAMALAR dışında başka bir kısıtlama var mı?
(b) Satış veya fiyat, kıymeti belirlenmekte olan eşya bakımından, kıymeti belirlenemez mahiyette herhangi bir kısıtlama, koşul veya edim konusu mu?
Cevabınız EVET ise, söz konusu kısıtlama, koşul veya edim hakkında ayrıntılı bilgi veriniz.Eğer koşul veya edimin değeri belirlenebilir ise, miktarı 11(b) kutusuna yazınız.
EVET HAYIR
EVET HAYIR
9. (a) Kıymeti belirlenecek eşyanın satış koşulu olarak, alıcının doğrudan veya dolaylı olarak ödenmesi gereken, gerçekten ödenen veya ödenecek fiyata dahil edilmemiş ROYALTİ ve LİSANS ÜCRETİ var mı?
(b) İthal eşyasının tekrar satışı veya diğer herhangi bir şekilde elden çıkartılması veya kullanılması karşılığında sağlanan hasılatın bir bölümünün, doğrudan veya dolaylı olarak satıcıya intikal eden kısmı var mı?
Cevabınız EVET ise (her iki soru için geçerli) koşulları, varsa miktarını 15 ve 16 no.lu kutulara yazınız.
EVET HAYIR
EVET HAYIR
(*) 7 no.lu kutu için açıklayıcı not.
Alıcı ile satıcı arasında İLİŞKİNİN varlığı yalnızca aşağıdaki durumlarda kabul edilir;
a) birbirlerinin memuru veya idarecileri olmaları;
b) birbirlerinin yasal ortakları olmaları;
c) işçi ve işveren ilişkisi içinde bulunmaları;
d) her iki firmanın oy hakkı veren hisse senedi veya sermaye paylarının en az %5’i doğrudan veya dolaylı olarak aynı kişilere ait veya bu kişilerin kontrolü altında veya elinde bulunması;
e) birinin diğerini dolaylı veya dolaysız olarak kontrol etmesi;
f) her ikisinin de doğrudan veya dolaylı olarak bir üçüncü kişi tarafından kontrol edilmesi;
g) her ikisinin birlikte bir üçüncü kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak kontrol etmesi veyah) aynı ailenin üyeleri olmaları.Tek, acenta, tek distribütör veya tek bayi olarak birbirleriyle iş ilişkisi içinde bulunan kişilerin yukarıdaki kıstaslara uymaları durumunda, ilişki içinde oldukları kabul edilir.Fiyat, ilişkiden etkilenmemiş ise satış bedelinin reddi gerekmez.İlişki hangi eşya ile ilgili ise, ek bir yazı ile bildiriniz.
10. (a) Bildirime ek sayfa sayısı:
(b) Yer :
Tarih :
İmza :
RESMİ KULLANIMA MAHSUS
Eşya No Eşya No Eşya No
GTİP
A. Kıymet Hesabının Temel Unsuru 11. (a) Döviz cinsine göre faturada yer alan net SATIŞ FİYATI (gümrük kıymetinin tespiti anında gerçekte ödenen veya ödenecek fiyat)
(b) Dolaylı Ödemeler (BKZ. 8 (b)) ……. (Döviz Kuru: )
12. TOPLAMA (A) (TL Olarak)
B. İLAVELER Yukarıda (A) ya ilave edilmemiş TL cinsinden maliyet unsurları (*) 13. Alıcı tarafından üstlenilen giderler
(a) Satınalma komisyonları dışındaki komisyonlar………………
(b) Tellaliye ……………….(c) Kap ve Ambalaj Bedeli …………………………………………………………
14. İthal eşyasının üretiminde ve ihraç amacıyla satışında kullanılmak üzere alıcı tarafından doğrudan veya dolaylı olarak bedelsiz veya düşük bedelle sağlanan gerçekte ödenen veya ödenecek fiyata dahil edilmemiş olan aşağıda sayılan mal ve hizmetlerin kıymetlerinden verilecek uygun miktardaki pay.
(a) İthal eşyasına katılan malzeme, aksam, parça ve benzerleri …………
(b) İthal eşyasının üretimi sırasında kullanılan araç, gereç, kalıp ve benzeri aletler ……………
(c) İthal eşyasının üretimi sırasında tüketilen maddeler …………..
(d) İthal eşyasının üretimi için gereken ve ithal ülkesi dışında ifa edilen mühendislik, geliştirme, sanat ve çizim çalışmaları, plan ve taslak hazırlama hizmetleri …………….
15. (Değişik ibare:RG-31/3/2010-27538) Royalti ve lisans ücretleri (Bkz. 9(a))
16. İthal eşyasının tekrar satışı ve diğer herhangi bir şekilde elden çıkarılması karşılığında sağlanan hasılatın bir bölümünün doğrudan veya dolaylı olarak satıcıya intikal ettirilen kısmı (Bkz.. 9(b)) ……….. ………………….
17. İthal eşyasının giriş liman veya mahalline kadar yapılan
(a) Nakliye giderleri …………………..(b) Sigorta giderleri ……………………….
18. TOPLAM (B)
C. İNDİRİMLERYukarıda (A)’ya ilave edilmiş ancak gerçekte ödenen veya ödenecek fiyattan ayırdedilebilmesi ve tevsiki koşuluyla TL cinsinden maliyet unsurları(*) 19. Varsa ithal eşyası için giriş mahallinden sonra yapılan nakliye giderleri …………
20. Varsa ithal eşyası için ithalattan sonra yapılan inşa, kurma, montaj, teknik yardıma ilişkin giderler ……….
21. Varsa diğer ödemeler …………..(Niteliğini belirtiniz)
22. Eşyanın ithali veya satış nedeniyle Türkiye’de ödenecek gümrük vergileri ile diğer vergi, harç ve fonlar ………..
23. TOPLAM (C) ……………………
24. BEYAN EDİLECEK KIYMET (A+B-C) ………………….

(*) Söz konusu maliyet unsurları döviz cinsinden ödenmiş veya ödenecek ise, 11 no.lu kutuda belirtilen kur üzerinden, her bir eşya için TL.’ye çevirmek suretiyle beyan ediniz.

Başa dön tuşu