Gümrük Genel Tebliğleri

Gümrük Genel Tebliği (YATIRIM TEŞVİK) (Seri No:8)

13.04.2007-26492 Resmi Gazete
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (YATIRIM TEŞVİK) (SERİ NO: 8)
28/8/2006 tarihli ve 2006/10921 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yer alan ” Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” 6/10/2006 tarihli 26311 sayılı Resmi Gazete’de, bu Karar’ın uygulanmasına ilişkin 2006/3 sayılı Tebliğ ise, 8/12/2006 tarihli ve 26370 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 6/10/2006 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Bu Kararname ve Tebliğ ile uygulamada yeni esaslar getirilmiş olup, Tebliğ’in 16 ncı maddesinde; Teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizatın ithaline ilişkin işlemlerin, Gümrük Mevzuatı çerçevesinde gümrük idaresince yerine getirileceği, uygulamaya ilişkin usullerin ise Hazine Müsteşarlığı ve Gümrük Müsteşarlığınca müştereken tespit edileceği, bu tebliğin uygulamasından doğacak ihtilafların Gümrük Müsteşarlığınca Hazine Müsteşarlığına iletileceği ve Hazine Müsteşarlığının görüşü doğrultusunda işlem yapılacağı hüküm altına alınmıştır.
Bu hüküm çerçevesinde uygulamaya yönelik olarak Hazine Müsteşarlığı ile müştereken tespit edilen esaslar aşağıda belirtilmiştir.
Genel Hükümler
                Teşvik belgeleri ile ilgili uygulamalar
                MADDE 1 – (1) 2006/10921 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın 18 inci maddesi ve Tebliğ’in 39 uncu maddesinde; Daha önceki yıl kararlarına göre teşvik belgesine bağlanan yatırımlarla ilgili uygulamalara, teşvik belgesinin istinat ettiği karar ile diğer ilgili kararlarda belirtilen hükümler çerçevesinde devam olunacağı, ancak, talep edilmesi halinde faiz desteği hariç olmak üzere bu Tebliğ’in ve bu Tebliğ’in istinat ettiği Karar’ın lehe gelen hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.
(2) 9/7/2002 tarih ve 24810 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 10/6/2002 tarihli ve 2002/4367 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar, gerekse daha önceki teşvik kararları hükümlerine göre düzenlenen ve halen geçerli olan teşvik belgeleri kapsamı eşyanın dayandığı karar hükümleri çerçevesinde ithali mümkündür. Ancak bu durumda, ithal eşyası için kayıtlı bulunduğu yurt dışından temin edilecek makine ve teçhizat listesinde Gümrük Vergisi ve fon öngörülmüş olması halinde bu vergi ve fon tahsil edilecektir.
(3) 2002/4367 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın 12 nci maddesi hükmü gereğince, bu Karar’dan önceki kararlara göre düzenlenen teşvik belgesi kapsamında ithal edilecek yedek parçaların, toplam ithal makine ve teçhizat bedelinin %5’ini geçmemesine dikkat edilecektir.
                Gümrük Vergisi muafiyeti
                MADDE 2 – (1) Teşvik belgesi kapsamındaki yatırım malları ile yeni model üretimine yönelik otomobil ve hafif ticari araç yatırımlarında yatırım dönemi içerisinde (ek süreler dahil) kalmak kaydıyla CKD aksam ve parçalarının ithali, yürürlükteki İthalat Rejimi Karar’ı gereğince ödenmesi gereken Gümrük Vergisinden muaftır.
Ayrıca, toplam ithal makine ve teçhizat bedelinin % 5’ini geçmemek kaydıyla yedek parçaların ve binek araçları, otobüs, çekici (Euro normlarına uygun yeşil motoru haiz olanlar hariç), treyler (frigorifik olanlar hariç), mobilya, yat, motor bot, kamyon (offroad-truck tipi ile kara yoluna çıkması mümkün olmayan kaya tipi damperli kamyonlar hariç), transmikser, beton santralı, forklift, beton pompası, inşaat malzemeleri, porselen ve seramikten mamul sofra ve mutfak eşyasının teşvik belgesi kapsamında ithal edilmesi halinde yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı’nda öngörülen oranlarda Gümrük Vergisi tahsil edilir.
(2) Teşvik belgesi kapsamında ithal edilecek yedek parça miktarının yurtdışından temin edilecek makine ve teçhizat listesinde kayıtlı toplam makine ve teçhizat bedelinin %5’ini geçmemesine dikkat edilecek ve ithali gerçekleştirilen yedek parça için yürürlükteki İthalat Rejimi Karar’ında öngörülen oranda Gümrük Vergisi alınacaktır.
                Teşvik belgesi kapsamında değerlendirilmeyen harcamalar
                MADDE 3 – (1) Söz konusu Tebliğ’in 9 uncu maddesi gereğince teşvik belgeleri kapsamında ham madde, ara malı ve işletme malzemesi temin edilemez. Ancak, yeni model üretimine yönelik otomobil ve hafif ticari araç yatırımlarında yatırım dönemi içerisinde kalmak kaydıyla CKD aksam ve parçaları ithali ile ar-ge yatırımları için işletme malzemesi temini mümkündür.
Ayrıca, faaliyet konusu yalnızca taşımacılık olan yatırımlar dışında diğer yatırımlara ait teşvik belgeleri kapsamına arazi tipi dahil, binek araçları, uçak ve helikopter dahil edilmez.
                Kullanılmış makine ve teçhizat ithalatı
                MADDE 4 – (1) Yatırımlarda Devlet Yardımı Hakkında 2006/10921 sayılı Karar’ın uygulanmasına ilişkin 2006/3 sayılı Tebliğ’in 15 inci maddesinin 1 inci fıkrası,” Bölgesel ve sektörel kısıtlamalarda göz önüne alınarak proje bazında yapılacak değerlendirme sonucunda uygun görülmesi halinde;
a) İthalat Rejimi Karar’ı uyarınca yayımlanan “Eski, Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Maddelere İlişkin Tebliğ” hükümleri uyarınca ithali mümkün olan kullanılmış makine ve teçhizat (karayolu nakil vasıtaları hariç),
b) İthalat Rejimi Karar’ı uyarınca ithaline izin verildiği Dış Ticaret Müsteşarlığından alınmış yazı ile tevsik edilen münferit kullanılmış makine ve teçhizat,
teşvik belgesine bağlanmak suretiyle destek unsurlarından yararlandırılabilir.”
2 nci fıkrası, “Kullanılmış komple tesisler Müsteşarlıkça yapılacak değerlendirme sonucunda uygun görülmesi halinde teşvik belgesi kapsamında ithal edilebilir.”
hükmünü amir bulunduğundan;
a) Teşvik belgesi kapsamında kullanılmış makine ve teçhizat ithalinin yapılabilmesi için öncelikle belge ve belge eki yurtdışından temin edilecek makine ve teçhizat listesinde eşyanın “kullanılmış” olduğuna ilişkin meşruhat bulunmasına,
b) Teşvik belgesi kapsamında kullanılmış olarak ithali öngörülen eşyanın, İthalat Rejimi Karar’ı uyarınca yayımlanan yürürlükteki “Eski, Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilecek Maddelere İlişkin Tebliğ” eki listelerde yer alması ve belirtilen yaş sınırlarına uygun olmasına,
c) Teşvik belgesi kapsamında kullanılmış olarak ithali öngörülmekle birlikte “Eski, Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilecek Maddelere İlişkin Tebliğ” eki listede yer almayan münferit kullanılmış makine ve teçhizatın ise İthalat Rejim Karar’ı uyarınca ithaline izin verildiğine dair Dış Ticaret Müsteşarlığından alınmış yazının da ithalat sürecinde ibraz edilmesine,
d) Kullanılmış komple tesis ithalatında yurtdışından temin edilecek makine ve teçhizat listesinde model yılı belirtilmiş olması halinde ithal edilecek tesisin model yılının uygunluğunun aranmasına, farklı modelde ise Hazine Müsteşarlığınca model yılının düzeltilmesini müteakip ithaline izin verilmesine,
dikkat edilecektir.
(2) Yukarıda belirtilen şartları taşıyan kullanılmış makine ve teçhizat için Gümrük Vergisi aranmayacaktır.
(3) Daha önceki yıl kararlarına göre düzenlenen teşvik belgeleri kapsamına (6/10/2006 tarihinden önce) dahil edilen kullanılmış komple tesis veya kullanılmış münferit makine ve teçhizat, teşvik belgesinin istinat ettiği kararlarda belirtilenler hariç olmak üzere İthalat Rejimi Karar’ında öngörülen Gümrük Vergisinden muaf tutulduğundan, kullanılmış tesis veya kullanılmış münferit makine ve teçhizatlara ait Gümrük Vergisi işlemleri, makine ve teçhizat listelerine Hazine Müsteşarlığı tarafından kaydedilen şerhler doğrultusunda gerçekleştirilecektir.
                Teminatlı işlemler
                MADDE 5 – (1) Teşvik belgesi almak üzere Hazine Müsteşarlığına müracaat edilmiş, ancak teşvik belgesine bağlanmamış yatırımlara ilişkin makine ve teçhizat ithaline Hazine Müsteşarlığının görüşüne istinaden Gümrük Müsteşarlığınca, Gümrük Vergisi ile Katma Değer Vergisinin toplam tutarı kadar teminatın alınması suretiyle müsaade edilebilir.
(2) Teminatlı ithalatta, bir defada verilecek teminat süresi azami altı aydır. Teminat süresi içinde kesin ithalat için gerekli işlemler tamamlanmamış ise, teminat süresi içerisinde süre uzatımı için Gümrük Müsteşarlığına (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğüne) müracaat edilir.Teminat süresinin başlangıç tarihi, eşyanın serbest dolaşıma giriş tarihidir. Yatırımcının teminatın çözümü için teminat süresi içinde teşvik belgesi ve eki ithal makine ve teçhizat listesi ile birlikte ilgili gümrük idaresine müracaat etmesi gerekir. Aksi takdirde teminat irat kaydedilir.
(3) Teminatlı işlemler bu Tebliğ’in 14 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (d) bendi uyarınca yapılır.
                Finansal kiralama
                MADDE 6 – (1) Teşvik belgesi konusu menkul veya gayrimenkullerin tamamının veya bir kısmının finansal kiralama yoluyla temini mümkündür.
(2) Finansal kiralama şirketine (kiralayan) ait teşvik belgeleri yatırımcıya (kiracı) ait teşvik belgelerine istinaden düzenlenir ve bu belgeler kiracı adına düzenlenmiş teşvik belgelerinin eki niteliğindedir.
(3) Finansal kiralamaya konu harcamalar için kiralayan ve kiracı, kiracının teşvik belgesinde yer alan faiz desteği (daha önceki yıl kararlarına göre düzenlenen belgelerde yer alan Kaynak Kullanımını Destekleme Primi, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kaynaklı Kredi, Fon Kaynaklı Kredi ve Bütçe Kaynaklı Kredi ) hariç diğer destek unsurlarından yararlandırılır.
(4) Finansal kiralama işlemine konu makine ve teçhizatın devir, satış ve ihraç işlemleri; kiralayan ve kiracının birlikte müracaat etmeleri halinde, 2006/3 sayılı Tebliğ’in 32 inci madde hükümleri çerçevesinde Gelir Vergisi Kanunu ve Finansal Kiralama Kanunu’nun ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla değerlendirilir.
(5) İflas veya sözleşmenin feshi veya yatırımın gerçekleşmemesi durumunda tamamlama vizesi yapılmamış veya yapılmış olsa dahi 3 yıllık süreyi doldurmamış makine ve teçhizat içeren teşvik belgeleri kapsamında yararlanılan destek unsurları ilgili mevzuatı çerçevesinde tahsil olunur.
(6) Kiralayan, kiracı ve yeni kiracının birlikte müracaatına istinaden, finansal kiralamaya konu makine ve teçhizat, uygun görülmesi halinde teşvik belgeli bir yatırımcıya, yapılacak yeni bir sözleşmeye istinaden devredilebilir. Bu durumda kiracının yatırım bütünlüğünün bozulması halinde kiracının projesine söz konusu makine ve teçhizatın diğer yollardan temin edilecek şekilde tekrar ilave etmesi gerekmektedir. Ayrıca, yeni yatırımcının teşvik belgesinde kayıtlı destek unsurlarının, ilk yatırımcı firmanın teşvik belgesinde kayıtlı destek unsurlarından daha düşük olması veya destek unsurunun hiç bulunmaması durumunda fazladan kullanılan destekler ilgili mevzuatı çerçevesinde geri alınır.
(7) Finansal Kiralama Kanunu’nun 23 üncü maddesinde belirtilen ihbar süresinin bitimini müteakip en geç 3 ay içerisinde kiralayan veya kiracı tarafından ilgili mercie bildirimde bulunulması halinde, sözleşmenin feshi halinde 6 ncı fıkra hükümleri çerçevesinde devir yapılabilir.
(8) Finansal kiralama yoluyla gerçekleştirilecek yatırımlarda, finansal kiralama şirketine ait teşvik belgesinin tamamlama vizesinin yapılmış olması, kiralamaya konu menkul ve gayrimenkul malların yatırımcıya teslim edilerek 3 yıllık sürenin dolması ve söz konusu malların yatırımcının aktifine geçmesi kaydıyla, yatırımcıya ait teşvik belgesinin herhangi bir nedenle iptali, finansal kiralama şirketine ait teşvik belgesinin iptalini gerektirmez.
(9) Sözleşmede devir yetkisinin tanınması halinde, finansal kiralamaya konu yatırım malları, kiracının da uygun görüşü alınmak kaydıyla başka bir finansal kiralama şirketine devredilebilir. Bu durumda devralan sözleşme hükümlerine uymak zorundadır.
(10) Yatırımcının teşvik belgesi kapsamında bulunan kullanılmış makine ve teçhizatın finansal kiralama yoluyla teminine izin verilebilir.
(11) Finansal kiralama şirketleri aracılığı ile yapılacak yatırımlar, ilgili olduğu teşvik belgesinin istinat ettiği kararda öngörülen destek unsurları ve asgari sabit yatırım tutarı çerçevesinde değerlendirilir.
                Katma Değer Vergisi istisnası
                MADDE 7 – (1) 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu gereğince, teşvik belgesini haiz yatırımcıların teşvik belgesi kapsamında yapacakları makine ve teçhizat ithali Katma Değer Vergisinden (yatırımın yararlanacağı destek unsurları bölümünde KDV istisnasının da bulunması şartıyla) istisnadır. Ancak, CKD aksam ve parçalar ile yedek parçalara ait Katma Değer Vergisi tahsil edilir. Aynı hüküm teşvik belgesinin veya teşvik belgesi kapsamı makine teçhizatın devir işlemlerinde de uygulanır.
                Kıymet, miktar, adet ve menşe ülke farklılıkları
                MADDE 8 – (1) Yükümlülerce gümrüğe ibraz edilen yurtdışından temin edilecek makine ve teçhizat listesi ile sevk faturası arasında kıymete veya menşe ülkeye yönelik değişiklik olduğu takdirde, 2006/3 sayılı Tebliğ’in 26 ncı maddesi uyarınca;
a) Kalem bazında ± %50’ye kadar (50 dahil) kıymet farklılıklarının olması halinde gümrük idarelerince, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 23 ila 31 inci maddeleri göz önünde bulundurularak ve fatura kıymeti esas alınarak işlem yapılacaktır. ± % 50’nin dışında kalan kıymet farklılıklarında ise teşvik belgesini düzenleyen ilgili merci tarafından (Hazine Müsteşarlığı veya ilgili Sanayi Odası) makine ve teçhizat listesinde gerekli düzeltmenin yapılması sağlanacaktır.
b) Menşe ülke ile ilgili olarak meydana gelebilecek değişiklikler için, makine ve teçhizat listesinde herhangi bir değişiklik istenilmeden ithal işlemi gerçekleştirilecektir.
c) Tüm bu hususların uygulanmasında; İthal edilecek eşya ile yurt dışından temin edilecek makine ve teçhizat listesinde kayıtlı eşyanın cins, nevi, nitelik ve adedinde hiçbir farklılık olmaması hususuna dikkat edilecektir. Ancak kısmi ithalatta, ithalatı gerçekleştirilen eşyanın kayıtlı bulunduğu yurt dışından temin edilecek makine ve teçhizat listesine gerekli meşruhat (adet, miktar ve kıymetine ilişkin) verilerek eşyanın düşümü yapılacaktır. Bu tür kısmi ithalatta, yurt dışından temin edilecek makine ve teçhizat listesinde belirtilen adet ve miktara bağlı kalınacak, ancak kalem bazında kıymette ± % 50’ye kadar (50 dahil) farklılık halinde bu maddenin (a) bendindeki hükümler çerçevesinde değişiklik istenilmeden işlem yapılacaktır.
d) Yurt dışından temin edilecek makine ve teçhizat listesinde; Set, ünite, komple tesis ve bunun gibi ifadelerle tanımlanan ancak, bir defada ithal edilemeyen ve ayrıntılı dökümü yapılamayan makine ve teçhizatın, adet ve miktarı aynı kalmak kaydıyla ithalatına izin verilebilir. Bu durumda kısmi ithalatı yapılacak eşyanın faturalarının, yatırımcı firmalar tarafından tasdik edilmesi ve gümrük idarelerine bu faturalarla birlikte kısmi ithalatı yapılacak eşyanın yurt dışından temin edilecek makine ve teçhizat listesinin hangi kalemine (set, ünite veya komple tesis) ait olduğuna ilişkin taahhütname verilmesi suretiyle, söz konusu eşyanın kıymeti üzerinden düşüm yapılarak ithalat işlemi gerçekleştirilecektir. Bu tür işlemler sonucunda gerçekleştirilen kısmi ithalatın kalem bazındaki toplam kıymetinin, yurt dışından temin edilecek makine ve teçhizat listesinde kayıtlı o kaleme ait toplam kıymet üzerinden ± % 50 oran içerisinde (50 dahil) kalmasına dikkat edilecektir.
                Teşvik belgesi süresi
                MADDE 9 – (1) İthalat sırasında, teşvik belgesinin geçerlilik (ek süreler dahil) süresine dikkat edilecektir. Süresi sona ermiş teşvik belgesine istinaden, hiçbir şekilde beyanname tescil ve kabul işlemi yapılmayacaktır.
(2) Teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizat ithalatının yatırım süresi içerisinde sonuçlandırılmaması durumunda, yatırım süresi içerisinde Kambiyo Mevzuatında yer alan ödeme şekillerinden herhangi biri ile ithalat işlemlerine başlanılmış veya bedeli kısmen veya tamamen ödenmiş olduğunun tevsik edilmesi halinde, yatırım mallarının ithaline yatırım süresi bitiş tarihini izleyen, 4 ay içerisinde doğrudan gümrük idareleri tarafından izin verilecektir.
                Devir, satış ihraç ve kiralama 
                MADDE 10 – (1) Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın uygulanmasına ilişkin 2006/3 sayılı Tebliğ’in 31 ve 32 nci maddeleri uyarınca; Teşvik belgesi kapsamı ithal makine ve teçhizatın 3 yıl süre ile Hazine Müsteşarlığının izni olmadan devir, satış, ihraç ve kiralanması yapılamaz. Bu işlemler, teşvik belgesindeki kayıt ve koşulların yerine getirilmemesi halinde söz konusu sürenin dolmuş olması durumunda da izne tabidir.
a) Yatırım tamamlama vizesi yapılmış teşvik belgesi kapsamı makine ve teçhizatın, teşvik belgeli bir başka yatırımcıya devri, teşvik belgesi olmayan bir başka yatırımcıya satışı, ihracı veya kiralanması söz konusu yatırım mallarının teminini müteakip 3 yılı doldurmuş olması halinde serbesttir.
b) Tamamlama vizesi yapılmış olmakla birlikte 3 yılı doldurmamış makine ve teçhizatlar ile bu sürenin doldurulup doldurulmadığına bakılmaksızın, tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgeleri kapsamındaki makine ve teçhizatın, yatırımın bütünlüğünün bozulmaması kaydıyla veya bütünü ile birlikte devir, satış, ihraç veya kiralanması Hazine Müsteşarlığının iznine tabidir.
c) Teşvik belgesi kapsamında temin edilen makine ve teçhizatın, üretilecek mal veya hizmetlerin teşvik belgesi sahibi yatırımcı tarafından satın alınması ve bu durumu belgeleyen sözleşmenin ibrazı koşuluyla diğer bir yatırımcıya bedelsiz olarak geçici bir süre için verilmesi veya kiralanması Hazine Müsteşarlığının iznine tabidir.
d) Finansal kiralama işlemine konu makine ve teçhizatın devir, satış ve ihraç işlemleri kiralayan ve kiracının birlikte müracaat etmeleri halinde, 2006/3 sayılı Tebliğ’in 32 nci maddesi hükümleri çerçevesinde Gelir Vergisi Kanunu ve Finansal Kiralama Kanunu’nun ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla Hazine Müsteşarlığının iznine tabidir.
(2) Teşvik belgesinin “ÖZEL ŞARTLAR” başlıklı VI. Bölümünde belgenin tamamlama vizesinin yapıldığı ve diğer şartların yerine getirildiğine ilişkin notun bulunmaması veya bunlardan birinin dahi yerine getirilmediğinin anlaşılması halinde; Yatırımın devri, belge kapsamı makine ve teçhizatın devir, satış, ihraç veya kiralanması ile ilgili taleplerde kesinlikle Hazine Müsteşarlığından izin yazısının getirilmesi veya anılan Müsteşarlıkça teşvik belgesinin ilgili bölümüne bu yönde gerekli not bilginin konulması sağlanacaktır.
(3) Belge kapsamı eşyanın devir, satış, ihraç ve kiralama yapılabilmesi için, serbest dolaşıma giriş tarihinden itibaren 3 yılını (finansal kiralama şirketleri aracılığıyla yapılan yatırımlarda Finansal Kiralama Kanununda belirtilen süreleri) doldurmuş, tamamlama vizesinin yapılmış ve varsa diğer şartların yerine getirilmiş olması gerekir. Aksi takdirde, bu işlemlerin yapılabilmesi için Hazine Müsteşarlığının izin yazısı aranacaktır.
(4) Hazine Müsteşarlığından devir, satış, ihraç ve kiralama işlemlerine ilişkin gönderilen yazılarda, bu işlemlerin yerine getirilmesi için herhangi bir müeyyide ön görülüp görülmediği hususuna dikkat edilecek, müeyyide ön görülmüş olması halinde ise Gümrük Kanunu ve Teşvik Mevzuatı uyarınca gerekli işlemler başlatılacaktır.
                Mahrece iade
                MADDE 11 – (1) 2006/3 sayılı Tebliğ’in 18 inci maddesi uyarınca; Tamamlama vizesi yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizatın mahrece iade işlemleri;
a) Evsafa uygun çıkmaması nedeniyle, yerine yenisi getirilmek kaydıyla, eşyanın serbest dolaşıma girişini müteakip garanti süresi içinde yurt dışı edilecek makine ve teçhizat,
b) Herhangi bir şekilde tamir ve bakım veya diğer nedenlerle yurt dışına gönderilecek makine ve teçhizat,
için doğrudan gümrük idaresine müracaat edilerek ilgili gümrük idaresince, Gümrük Mevzuatı çerçevesinde sonuçlandırılır. Mahrece iade işlemine konu yatırım mallarının yurt dışı edilmesinden itibaren bir yıl içinde aynısı veya yenisinin yurda giriş işlemleri Hazine Müsteşarlığının herhangi bir iznine tabi olmaksızın Gümrük Vergisi muafiyeti ve Katma Değer Vergisi istisnasından yararlandırılmak suretiyle doğrudan gümrük idarelerince sonuçlandırılır.
                Teşvik belgesinin iptali veya makine ve teçhizatın belge kapsamından çıkartılması
                MADDE 12 – (1) Hazine Müsteşarlığı tarafından herhangi bir nedenle teşvik belgesinin iptal edilmesi veya belge iptal edilmeden belge kapsamından makine ve teçhizatın çıkartılması durumunda, Gümrük Mevzuatı hükümlerine göre gereğinin yapılabilmesi için, iptal veya çıkartılma nedeni ve herhangi bir yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı hususu Gümrük Müsteşarlığına (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğüne) bildirilir.
Gümrük Müsteşarlığınca (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğünce) da vergi takibine geçilir ve gerekli diğer önlemler alınır.
(2) Amme alacağının tahsili ve vergi ihtilaflarının ilgili yargı organları nezdinde gerekli takibi gümrük idarelerince gerçekleştirilecektir.
Münhasıran Gümrük İdaresince Yapılacak İşlemler
                Beyannamenin tescili ve kabulü
                MADDE 13 – (1) Gümrük idareleri, 2006/10921 sayılı Kararname eki Karar’a veya bu Karar’dan önce yayımlanan teşvik kararlarına istinaden düzenlenen teşvik belgesi kapsamı yatırım eşyasının ithaline ilişkin mükelleflerce yapılacak taleplerde, teşvik belgesi ile yurt dışından temin edilecek makine ve teçhizat listesinin aslını arayacaklardır. Bu belgeler olmadan beyannamenin tescil ve kabul işlemi yapılmayacaktır.
Herhangi bir nedenle teşvik belgesi ve yurt dışından temin edilecek makine ve teçhizat listesinin asıllarını, tescil ve kabul sırasında ibraz edemeyen mükelleflerden, bu belgelerin noter tasdikli örnekleri bir dilekçe ekinde kabul edilir. Ancak, tahakkukun tebliğine kadar gerekli meşruhat verilmek üzere bu belgelerin asıllarının ibrazı zorunludur. İbraz edilmemesi durumunda ithal işlemi tamamlanmayacaktır.
Beyannamenin tescili ve kabulü sırasında beyan edilen eşyanın, yurt dışından temin edilecek makine ve teçhizat listesinde kayıtlı olması gerekir. Aksi takdirde, söz konusu eşya belge kapsamında değerlendirilmeyecektir.
(2) Teşvik belgesinin sayı ve tarihi ile bu belgeye dayanak teşkil eden Bakanlar Kurulu Kararı sayısı ve ithali gerçekleştirilen eşyanın, yurt dışından temin edilecek makine ve teçhizat listesinde kayıtlı olduğu sıra numarası beyannameye yazılarak, yatırım teşvik belgesinin ve yurt dışından temin edilecek makine ve teçhizat listesinin birer örneği diğer belgelerle birlikte beyannameye eklenecektir. Tescil ve kabul memurunca, teşvik belgesinin geçerli olup olmadığı ve beyan edilen eşyanın yurt dışından temin edilecek makine ve teçhizat listesinde kayıtlı olup olmadığı kontrol edilerek uygunluğu halinde beyanname tescil edilerek kabul işlemi yapılacaktır.
                Beyannamenin tescili ve kabulünden sonra yapılacak işlemler
                MADDE 14 – (1) Muayene ile görevli memurca eşyanın tespiti ve tahakkuku yapıldıktan sonra uygunluğunun görülmesi durumunda, yurt dışından temin edilecek makine ve teçhizat listesinin aslına gerekli meşruhat düşülerek mükellefe iade edilir.
Fatura ile yurt dışından temin edilecek makine ve teçhizat listesi arasında kıymet ve miktar yönünden farklılık bulunması halinde;
Kıymete yönelik kalem bazında ±%50’ye kadar (50 dahil) farklılık için, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 23 ila 31 inci maddeleri de göz önüne alınmak kaydıyla yurt dışından temin edilecek makine ve teçhizat listesinin üzerinde herhangi bir düzeltme yapılmasına gerek kalmadan ithal işlemi, fatura kıymeti esas alınarak gerçekleştirilecektir. ±%50’yi aşan  farklılıklar için ise, yurt dışından temin edilecek makine ve teçhizat listesinde teşvik belgesini düzenleyen ilgili merci tarafından (Hazine Müsteşarlığı veya ilgili Sanayi Odası) gerekli düzeltme yapıldıktan sonra işlem sonuçlandırılacaktır.
Ancak; %50’yi aşan fazlalığa isabet eden Katma Değer Vergisi ve varsa Gümrük Vergisinin mükellef tarafından peşin ödenmesinin talep edilmesi durumunda yurt dışından temin edilecek makine ve teçhizat listesinde herhangi bir değişikliğe gerek kalmadan bu tutarlar tahsil edilerek, ithalata izin verilebilecektir.
(2) Menşe ülke farklılığında, yurt dışından temin edilecek makine teçhizat listesinin üzerinde herhangi bir düzeltmeye gidilmeden işlem tamamlanacaktır. Ayrıca, söz konusu listede menşe ülke döviz cinsi ile faturada belirtilen döviz cinsinin farklı olması halinde, gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihindeki çapraz kur paritesi dikkate alınacaktır. Kalem bazında ±%50 limiti içinde (50 dahil) kalan fark bulunması halinde bu maddenin 1 inci fıkrası hükümleri doğrultusunda işlem yapılacaktır.
(3) 4458 sayılı Gümrük Kanununun 61 inci maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince; Gümrük idaresince tescil edilmiş veya kabul edilmiş beyanname, ait olduğu eşyanın vergileri ve para cezalarından dolayı taahhüt niteliğinde beyan sahibini bağlayacağından, teşvik belgeli işlemlerde de beyanla beyan konusu eşyanın birbirine uyumlu olması esastır. Ancak beyanla beyan konusu eşyanın uyumuna karşın, yurtdışından temin edilecek makine ve teçhizat listesi ile beyan olunan eşya arasında nitelik yönünden farklılık bulunması durumunda söz konusu listenin beyana uygun olarak teşvik belgesini düzenleyen ilgili merci tarafından (Hazine Müsteşarlığı veya ilgili Sanayi Odası) düzeltilmesini müteakip işlem ikmal edilecektir.
(4) Hazine Müsteşarlığınca onaylanan teminatlı ithal edilecek makine ve teçhizat listesine istinaden yapılacak ithalat için;
a) Beyanname tescili sırasında, Gümrük Müsteşarlığının (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) uygunluk yazısı ve Hazine Müsteşarlığınca onaylı teminatlı ithal edilecek makine ve teçhizat listesi aranılacaktır.
b) Alınacak teminat; Yürürlükteki İthalat Rejimi Kararında öngörülen oranda Gümrük Vergisi ve Katma Değer Vergisi ile bunlara ait faizi kapsayacak şekilde olacaktır. Gümrük Vergisi muafiyetinin öngörülmemesi halinde ise, bu husus Katma Değer Vergisinin tahakkukunda dikkate alınacaktır.
Ancak, teminatlı ithalat işleminde, teminatlı ithal edilecek makine ve teçhizat listesinde kayıtlı eşyanın, teşvik belgesine dahil edilmesi halinde bile Gümrük Vergisi veya Katma Değer Vergisinin birinin veya her ikisinin yatırım teşvik mevzuatına göre muafiyet ve istisna kapsamı dışında tutulacak olması halinde, muafiyet ve istisna uygulanmayarak verginin peşin alınması gerekir.
c) Beyanname üzerinde, teşvik belgesi ve yurt dışından temin edilecek makine ve teçhizat listesinin en son ibraz süresi açıkça belirtilecektir.
d) Serbest dolaşıma giriş tarihinden itibaren 6 ay içerisinde gerekli belgeyi ibraz etmeyen veya ek süre uzatım yazısını getirmeyen mükelleflerin verdikleri teminat derhal nakde çevrilecektir.
e) Teminatın mükellefe iadesinde veya nakde çevrilmesinde keyfiyet gümrük idaresince, Gümrük Müsteşarlığına (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğüne) bildirilecektir.
5) Teşvik belgesi iptali veya teşvik tedbirlerinin ihlali halinde faydalandırılan destek unsurları 6183 sayılı Kanun’un amir hükümleri çerçevesinde geri alınır.
                Yürürlükten kaldırılan tebliğ
                MADDE 15 – (1) 5/10/2002  tarihli  ve  24897  sayılı  Resmî  Gazete’de yayımlanan  7 Seri No’lu  Gümrük  Genel Tebliği (Yatırım Teşvik) yürürlükten kaldırılmıştır.
                Uygulama
                MADDE 16 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasından doğabilecek her türlü tereddütler doğrudan Gümrük Müsteşarlığına (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğüne) iletilecek ve alınacak talimat doğrultusunda işlem yapılacaktır.
                MADDE 17 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususları inceleyip sonuçlandırmaya Gümrük Müsteşarlığı (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) yetkilidir.
                MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ’de yer almayan hususlarda 28/8/2006 tarihli ve 2006/10921 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, Hazine Müsteşarlığının 2006/3 sayılı Tebliği, 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre işlem yapılır.
                Yürürlük
                MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
                Yürütme
                MADDE 20 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
Başa dön tuşu