Gümrük Genel Tebliğleri

Gümrük Genel Tebliği (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (Seri No:7)

10.04.2008-26843 Resmi Gazete

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7)

             Amaç
             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasındaki tarım ve AKÇT (Avrupa Kömür Çelik Topluluğu) ürünleri ticareti ile Serbest Ticaret Anlaşması yaptığımız ülkelerle olan ticaretimizde gerçek ve tüzel kişilere eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı  düzenlenmesine ilişkin Onaylanmış İhracatçı yetkisinin verilmesi, değiştirilmesi, askıya alınması, geri alınması ve iptaline ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
             Kapsam
             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenlenmesine ilişkin olarak gerçek ve tüzel kişilere Onaylanmış İhracatçı yetkisi verilmesi için gerekli koşullar, yapılacak başvuruda aranacak belgeler, Onaylanmış İhracatçı yetkisinin değiştirilmesi, askıya alınması, geri alınması ve iptaline ilişkin usul ve esasları kapsar.
             Dayanak
             MADDE 3 – (1) Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasındaki tarım ve AKÇT ürünleri ticareti ile Serbest Ticaret Anlaşması yaptığımız ülkelerle olan ticaretimizde esas alınan Menşe Protokollerini iç hukukumuza aktaran Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliklerin Basitleştirilmiş İşlemler başlıklı 36 ila 38 inci maddelerine istinaden hazırlanmıştır.
             Onaylanmış ihracatçı yetkisi için aranacak koşullar
             MADDE 4 – (1) Onaylanmış İhracatçı yetkisi için başvuruda bulunan gerçek ve tüzel kişilerce aşağıdaki koşulların tamamının sağlanması gerekir;
a) 23/8/2007 tarihli ve 26622 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 seri nolu Gümrük Genel Tebliği (Basitleştirilmiş Usul) kapsamında A veya B sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesine sahip olmak,
b) Aynı eşyanın bir önceki veya başvuru yılı içinde en az 100 adet EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikası düzenlenmesini gerektiren ihracatını yapmak,
c) Hammadde ithalatı, depolar arası nakil dahil depolama, üretime sevk, imalat, elde edilen ürün ve ihracat aşamaları arasında bağlantı kurmayı mümkün kılan defter ve kayıt düzenine sahip olmak.
(2) Birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen ihracatı bir Dış Ticaret Sermaye Şirketi, aracı ihracatçı veya grup ihracatçısı aracılığıyla yapan kişilere A veya B sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesine sahip olmaları halinde dahi basitleştirilmiş işlem kapsamında eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenlenmesine ilişkin Onaylanmış İhracatçı yetkisi verilmez.
(3) Birinci fıkranın (b) bendinde geçen “aynı eşya” tabiri aynı 4’lü tarife pozisyonu altında sınıflandırılan eşyayı ifade eder.
             Onaylanmış ihracatçı yetkisi başvurularında aranacak belgeler
             MADDE 5 – (1) Onaylanmış İhracatçı yetkisi için yapılacak başvurularda örneği Ek-1’de yer alan Onaylanmış İhracatçı Yetkisi Başvuru Formu’nun yanı sıra aşağıda belirtilen belgeler aranır;
a)  A veya B sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesinin örneği,
b) Örneği Ek-2’de yer alan Onaylanmış İhracatçı Yetkisi için Soru Formu ve Taahhütname,
c) Bu Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen ihracat koşulunun yerine getirildiğini tevsik etmek üzere Ek-3’e uygun şekilde doldurulacak EUR.1/EUR.MED Dolaşım Sertifikası İstatistik Formu,
d) 19/1/2008 tarih ve 26761 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 60 seri nolu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) kapsamında Gümrük Müsteşarlığınca yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından hazırlanan ve Onaylanmış İhracatçı yetkisiyle düzenlenecek fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı eşliğinde ihracatı yapılacak eşyanın ilgili Yönetmelikte yer alan menşe kurallarını karşıladığını gösterir Tespit Raporu.
             Onaylanmış ihracatçı yetkisinin kapsamı
             MADDE 6 – (1) Basitleştirilmiş İşlemler kapsamında eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı  düzenlenmesine ilişkin Onaylanmış İhracatçı yetkisi eşya ve ülke/ülke grubu bazında verilir.
             Başvuru şekli
             MADDE 7 – (1) Onaylanmış İhracatçı yetki başvurusu, talepte bulunan kişilerce 5 inci madde uyarınca aranan belgelerle birlikte doğrudan Gümrük Müsteşarlığına yapılır.
             Başvurunun değerlendirilmesi ve yetkinin verilmesi
             MADDE 8 – (1) Onaylanmış İhracatçı yetkisi için yapılan başvurular Gümrük Müsteşarlığınca değerlendirilir. Yapılan incelemede başvuru sahibinin bu Tebliğ ile aranan tüm koşulları karşıladığının ve aranan tüm belgelerin başvuru dosyasında yer aldığının tespit edilmesi halinde Onaylanmış İhracatçı yetki numarasını gösteren Onaylanmış İhracatçı Yetki Belgesi düzenlenir.
(2) Aranan belgelerden bir kısmının başvuru dosyasında yer almadığının tespit edilmesi halinde başvuru sahibine eksik belgelerin tamamlanması için yazılı olarak 1 aylık ek süre verilir. Başvuru sahibine bildirimin yapıldığı tarihten itibaren bu süre içinde eksiklikleri tamamlanmayan başvuru dosyaları kendilerine iade edilir.
             Onaylanmış ihracatçı yetkisinin kullanımı
             MADDE 9 – (1) Basitleştirilmiş işlem kapsamında eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenlenmesine ilişkin Onaylanmış İhracatçı yetkisinin Gümrük Müsteşarlığınca verildiği tarihten itibaren verilen yetkiye istinaden A veya B sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesi sahibi kişilerce işlem yapılabilir.
             Onaylanmış ihracatçı yetkisi kapsamında düzenlenecek fatura beyanlarının şekli ve kullanımı
             MADDE 10 – (1) Basitleştirilmiş işlem kapsamında düzenlenecek fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanları Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasındaki tarım ve AKÇT ürünleri ticareti ile Serbest Ticaret Anlaşması yaptığımız ülkelerle olan ticaretimizde esas alınan Menşe Protokollerini iç hukukumuza aktaran Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliklerin “fatura beyanı” başlıklı 17 nci maddeleri çerçevesinde ve bu Yönetmeliklerin IV nolu Eklerinde yer alan şekil şartlarına  uygun olarak düzenlenir.
(2) Fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı gümrük idaresince vize işlemine tabi olmadığından gerek şekil şartları gerekse içeriği bilgi bakımından söz konusu belgelerin usulüne uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği hususlarından doğrudan doğruya Onaylanmış İhracatçı yetkisine sahip ilgili kişiler sorumludur.
             Belge saklama ve bilgi verme yükümlülüğü
             MADDE 11 – (1) Onaylanmış İhracatçı yetkisi sahibi kişilerce;
a) Basitleştirilmiş işlem kapsamında düzenlenen fatura beyanı/EUR.MED fatura beyanlarının,
b) Basitleştirilmiş işlem kapsamında düzenlenen fatura beyanı/EUR.MED fatura beyanı muhteviyatı eşyaların menşeini tevsik eden belgelerin,
c) Basitleştirilmiş işlem kapsamında düzenlenen fatura beyanı/EUR.MED fatura beyanlarına ilişkin olarak ilk dönem Ocak ayından başlamak üzere üçer aylık dönemler halinde ve her bir ay için ayrı ayrı Ek-4’e uygun şekilde düzenlenecek listelerin,
Gümrük Müsteşarlığı tarafından kontrol amacıyla talep edildiğinde gönderilmek üzere 5 yıl süreyle muhafaza edilmesi zorunludur.
             Onaylanmış ihracatçı yetkisinin değiştirilmesi
             MADDE 12 – (1) Onaylanmış İhracatçı yetkisi sahibi kişilerce yetki kapsamındaki eşyanın başka bir eşya ile değiştirilmek istenmesi, yetki kapsamındaki eşyaya ilaveten yeni bir eşyanın daha yetki kapsamına alınmak istenmesi, ihracatın yapıldığı ülkenin/ülke grubunun değiştirilmek istenmesi ya da ihracatın yapıldığı ülkeye/ülke grubuna ilaveten başka bir ülke/ülke grubu eklenmek istenmesi halinde Ek-5’te yer alan Onaylanmış İhracatçı Yetkisi Değişiklik Başvuru Formunun yanı sıra 5 inci maddede sayılan belgeler ile birlikte Gümrük Müsteşarlığına başvurulur.
(2) Yapılan incelemede başvuru sahibinin başvuru konusu eşya için bu Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki koşulu karşıladığının ve aranan tüm belgelerin değişiklik başvurusu ekinde yer aldığının tespit edilmesi halinde yetki kapsamı değiştirilir.
(3) Onaylanmış İhracatçı yetkisinin kapsamında Gümrük Müsteşarlığınca yapılan değişikliğe istinaden mevcut Onaylanmış İhracatçı Yetki numarasını içeren yeni bir Onaylanmış İhracatçı Yetki Belgesi düzenlenir. Yetki sahibi kişilerce bu belgenin düzenlenme tarihinden itibaren değişiklik kapsamında işlem yapılabilir.
             Onaylanmış ihracatçı yetkisinin askıya alınması
             MADDE 13 – (1) Onaylanmış İhracatçı yetkisine sahip kişilerce, Onaylanmış Kişi Statü Belgesinin geçerlilik süresi içinde, Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasındaki tarım ve AKÇT ürünleri ticareti ile Serbest Ticaret Anlaşması yaptığımız ülkelerle olan ticaretimizde esas alınan Menşe Protokollerini iç hukukumuza aktaran Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikler ile bu Tebliğ hükümlerine aykırı hareket edildiğinin anlaşılması halinde; söz konusu kişiler ilk iki seferde yazılı olarak uyarılır, üçüncü seferde Onaylanmış İhracatçı yetkileri 6 (altı) ay süreyle askıya alınır.
             Onaylanmış ihracatçı yetkisinin geri alınması
             MADDE 14 – (1) Onaylanmış Kişi Statü Belgesinin geri alınması halinde veya,
(2) Tebliğin 13 üncü maddesine istinaden yetkisi askıya alınan kişilerin askıya alma süresinin bitimini müteakip Onaylanmış Kişi Statü Belgesinin geçerlilik süresi içinde Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasındaki tarım ve AKÇT ürünleri ticareti ile Serbest Ticaret Anlaşması yaptığımız ülkelerle olan ticaretimizde esas alınan Menşe Protokollerini iç hukukumuza aktaran Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikler ile bu Tebliğ hükümlerine aykırı hareket ettiğinin anlaşılması halinde Onaylanmış İhracatçı yetkisi Onaylanmış Kişi Statü Belgesinin geçerlilik süresi sonuna kadar Gümrük Müsteşarlığınca geri alınır.
(3) Kişi, Onaylanmış İhracatçı yetkisinin geri alındığı tarihten itibaren yetki kapsamındaki hak ve uygulamalardan yararlandırılmaz.
(4) Geri alma süresi 1 yıldan az olamaz.
             Onaylanmış ihracatçı yetkisinin iptali
             MADDE 15 – (1) Onaylanmış Kişi Statü Belgesinin iptal olması halinde veya,
(2) Onaylanmış İhracatçı yetkisinin yanlış ve eksik bilgilere ve/veya sahte belgelere dayanılarak verildiğinin anlaşılması halinde,
Onaylanmış İhracatçı yetkisi Gümrük Müsteşarlığınca iptal edilir.
(3) Onaylanmış İhracatçı yetkisinin iptal edildiği durumda, yetki kapsamındaki hak ve uygulamalar yetkinin verildiği tarih itibariyle geçersiz sayılır.
             Yetki
             MADDE 16 – (1) Gümrük Müsteşarlığı bu Tebliğin uygulanmasını temin etmek amacıyla gerekli göreceği her türlü tedbiri almaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.
             Yürürlük
             MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ 1/8/2008 tarihinde yürürlüğe girer.
             Yürütme
             MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.
Ekleri için tıklayınız.

Başa dön tuşu