G.T.İ.P.Gümrük Genel Tebliğleri

Gümrük Genel Tebliği (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (Seri No:12)

12.09.2010-27697 Resmi Gazete

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO: 12)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin yeknesak olarak uygulanmasını sağlamak amacıyla, bazı eşyaların Türk Gümrük Tarife Cetvelinde sınıflandırılmasına ilişkin Gümrük Müsteşarlığının sınıflandırma kararlarının duyurulmasıdır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Gümrük Müsteşarlığının sınıflandırma kararlarını (EK-1) kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun 10. maddesi ve 485 sayılı Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 10. maddesi (c) fıkrası uyarınca düzenlenmiştir.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

MADDE 4 – (1) 8/6/2002 tarihli 24779 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) ile 17.01.2003 tarihli 24996 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

Tebliğin ekini görmek için tıklayınız

Başa dön tuşu