Gümrük Genel Tebliğleri

Gümrük Genel Tebliği (SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ REJİMİ) (Seri No: 2)

03.10.2005-25955 Resmi Gazete

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ REJİMİ) SERİ NO: 2

Amaç ve Kapsam
Madde 1 — Bu tebliğ, işlenmiş tarım ürünlerinin tahlili ve vergilendirilmesi ile bu ürünlerin tahlilinin hangi laboratuarlarda yapılacağını düzenlemektedir.
Meri İthalat Rejim Kararı ekinde, işlenmiş tarım ürünlerine yer verilen liste kapsamı eşyanın karşılarında (T1), (T2) işaretlerinin bulunduğu durumlarda, işlenmiş tarım ürünlerinin bünyesinde yer aldığı kabul edilen ve kimyasal tahlile tabi tutulmaları neticesinde tespit edilen tarım payı unsurları oranlarının, Bileşim Tablosuna (Meursing Tablo) uygulanması suretiyle tespit edilecek kod numaralarına, İthalat Rejimi Kararı eki tarım paylarını gösterir listede karşılık gelen Toplu Konut Fonu miktarları tahsil edilmektedir.
Gümrük Yönetmeliğinin 194 üncü maddesinin birinci fıkrasında; eşyanın, a) 28 no.lu ekte yer alan listede bulunması, b) Gümrük vergisinin tahakkuk ettirilmesinde veya muaflık hükümlerinin uygulanması ya da eşyaya uygulanacak dış ticaret önlemleri veya düzenlemelerinin belirlenmesi nedeniyle eşyanın cins, nev’i ve niteliğini;  dolayısıyla Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki yerini tespit edebilmek için muayene memurunca bu tespitin yapılmasının mümkün olamaması halinde, laboratuar tahlili yapılacağı hükme bağlanmıştır.
İşlenmiş tarım ürünlerinin tahlilleri aşağıda belirtilen usullerde gerçekleştirilecektir.
Tahlil işlemlerinin yapılacağı laboratuarlar
Madde 2 — Mer’i İthalat Rejimi Kararına ekli listede yer alan ve Meursing Tablo uygulaması gerektiren ürünlerin tahlilleri, eşyanın serbest dolaşıma gireceği Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından Resmi Gazetede yayınlanan İthal ve İhraç Edilecek Gıdaların Giriş ve Çıkış Kapılarının Tespit ve İlanına Dair Tebliğler kapsamındaki gümrük idareleri tarafından en yakın olanına gönderilmek suretiyle İstanbul Gıda Ürünleri İhtisas Gümrük Laboratuarında, İzmir Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü Laboratuarında, Ankara Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü Laboratuarında, Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü Laboratuarında veya Mersin Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü Laboratuarında; Meursing Tablo uygulaması ise tahlili isteyen gümrük idarelerinde yapılacaktır.
Bu laboratuarlarda yapılamayan işlenmiş tarım ürünlerinin tahlilleri resmi bilimsel kuruluşlarda yapılacaktır. Buralarda yapılan tahlil sonuçlarının değerlendirilmesi yine anılan gümrük müdürlüklerince gerçekleştirilecektir.
Ancak, mer’i İthalat Rejimi Kararına ekli listede, tarım payı, sabit değer şeklinde EURO (karşılığı YTL.) olarak belirlenmiş olan, bu nedenle Bileşim Tablosu (Meursing Tablo) uygulaması gerektirmeyen işlenmiş tarım ürünlerinin tarife diline göre cins, nevi ve niteliğinin tespitine yönelik fiziksel veya kimyasal tahlilleri, Gümrük Yönetmeliğinin 194 üncü maddesi çerçevesinde yukarıda adı geçen laboratuarlara gönderilerek alınacak tahlil sonuçlarına göre işlem tekemmül ettirilecektir.
Tahlil yapılacak numunelerin alınması, tahlilin amacı ve numunelerin gönderilmesi
Madde 3 — Numuneler, eşyanın cins, nevi ve niteliğini temsil edecek şekilde ve en az iki tahlile yetecek miktarda alınacaktır.
Usulüne uygun olarak alınmış numuneler ilgili gümrük idaresince mühürlenmek suretiyle birinci nüsha beyanname, Ek-1’de yer alan işlenmiş tarım ürünleri beyan formu ve fatura ile birlikte, Gümrük Yönetmeliği 202 nci maddesinde belirtildiği şekilde anılan laboratuarlara intikal ettirilecektir.
Resmi bilimsel kuruluşlarda yapılacak tahliller için yalnız mal numunesi mühürlenmek suretiyle aynı yöntem izlenecektir.
Tahlil raporları
Madde 4 — Tahlil işlemlerinin yapılacağı belirtilen laboratuarlarda yapılan tahlil neticesinde tespit edilen tahlil değerleri (tarım unsurları oranları), eşyanın tarife diline göre cins, nevi ve niteliği, Gümrük Yönetmeliğinin 30 nolu ekinde yer alan Laboratuar Tahlil Raporu Formunun, ikinci tahlil olması halinde ise 82 nolu ekinde yer alan İkinci Tahlil Raporu Formunun 7 numaralı bölümüne ve İşlenmiş Tarım Ürünleri Beyan Formuna yazılır ve tahlili yapan kimyager tarafından imzalanıp mühürlenerek en kısa zamanda ilgili gümrük idaresine ulaştırılacaktır.
Tahlil Raporu Formunda ve İşlenmiş Tarım Ürünleri Beyan Formunda, tahlil sonucuna göre ürünün ihtiva ettiği tarım unsurlarının Meursing Tablo’ya uygulanması sonucu bulunan kod numarası da belirtilecektir.
Resmi bilimsel kuruluşların laboratuarlarına gönderilen numunenin tahlili sonucunda, düzenlenecek tarım unsurlarını gösterir tahlil raporu, anılan kuruluşlar tarafından tahlili talep eden gümrük müdürlüğüne gönderilecek ve Meursing Tablo uygulaması ilgili gümrük müdürlüğünce yapılacaktır.
Tahlil sonuçlarının yükümlüye duyurulması
Madde 5 — İşlenmiş tarım ürününün serbest dolaşıma giriş işlemlerinin yapılacağı gümrük idaresine gönderilen tahlil raporları, ilgili muayene memurunca beyan sahibi veya temsilcilerine ya da müşavirlerine tahlil raporları üzerine tarih konulmak ve imzalattırılmak suretiyle, buna imkan olmayan hallerde yazı ile bildirilecektir.
Tebliğ tarihi tahlil raporlarına itiraz için başlangıç sayılacaktır.
Tahlile itiraz ve ikinci tahlil
Madde 6 — Yükümlüler, tahlil sonuçlarının kendilerine duyurulduğu günden itibaren 15 gün içinde itiraz ile ikinci tahlil isteyebilirler.
İtirazlar, Gümrük Yönetmeliği’nin 748 inci maddesi çerçevesinde gümrük işlemlerinin yapıldığı gümrük idaresinin bağlı bulunduğu Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne dilekçe verilmek suretiyle yapılır.
Tahlil sonuçlarına itiraz vaki olduğunda, ikinci tahlil, birinci tahlilin yapıldığı laboratuarda, birinci tahlili yapan kimyager dışındaki iki kimyager tarafından ve birinci tahlili yapan kimyager ile itiraz eden yükümlünün gözlemci sıfatıyla bulundurabileceği bir kimyagerin huzurunda yapılır. Birinci tahlilin yapıldığı laboratuarda üç veya daha fazla gümrük kimyageri yok ise, ikinci tahlil resmi bilimsel bir kuruluş laboratuarında, birinci tahlilin resmi bilimsel kuruluşlarda yapılmış olması durumunda itiraz vaki olursa ikinci tahlil başka bir resmi bilimsel kuruluş laboratuarında yapılacaktır.
İkinci tahlil sonucu, eşyanın teknik özellik ve niteliklerinin tayin ve tespiti bakımından kesindir. Bu sebeple, yükümlülere ikinci tahlil sonucu ile bu sonuca göre yapılan tarife uygulaması ve tahakkuk ettirilen vergiler duyurulur.
İdarece yapılan inceleme sonunda, itirazın kanuni süresi içinde yapıldığı ve eşya örneklerinin henüz gümrükte bulunduğu tespit olunursa, yükümlü itirazında haklı çıktığı takdirde geri verilmek üzere, ikinci tahlil icap ettiren her bir örnek için Gümrük Yönetmeliği’nin 748 inci maddesinde belirtilen tahlil masrafı alınır. Bu tutar, her yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında arttırılır ve bu hesaplamada 1 YTL.’sına kadar olan tutarlar dikkate alınmaz.
Gümrük laboratuarı dışında yapılacak tahlillere ilişkin ücretler yükümlü tarafından peşin olarak ödenir.
İthali süreklilik arz eden işlenmiş tarım ürünleri
Madde 7 — Aynı işlenmiş tarım ürününün (Meursing Tablo uygulamasını gerektiren veya gerektirmeyen) ithalinin süreklilik arz etmesi halinde; Gümrük Yönetmeliğinin 194 üncü maddesinin altıncı fıkrası hükmü uyarınca; göndericisi, alıcısı ve menşeinin aynı olması, eşyanın özelliklerini belirleyici belgelerinde farklılık bulunmaması ve beyanname tescil tarihi itibarıyla en fazla bir yıl öncesine dayanan ve aynı eşyaya ait tahlil raporunun gümrükçe tasdikli nüshasının ibraz edilmesi halinde, daha önce yapılan tahlile itibar edilir.
İşlenmiş tarım ürünlerindeki tarım unsurlarının beyanı
Madde 8 — İşlenmiş tarım ürünlerinin serbest dolaşıma girişinde, serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescili sırasında ürünün bünyesinde yer alan tarım unsurlarını, oranlarıyla veya kod numarasıyla ya da bileşim tablosundaki ana ürünler olarak gösteren ve hukuken beyan kabul edilecek olan Ek-1’deki örneğine uygun form doldurularak beyannameye eklenmesi zorunludur.
İşlenmiş tarım ürünlerinin teminat alınarak işlem yapılması
Madde 9 — Yükümlünün talebi üzerine serbest dolaşıma girişe ilişkin diğer tüm belgelerin tamam olması kaydıyla; ilgili gümrük idaresince, işlenmiş tarım ürünlerinde beyan sahibinin ibraz ettiği üretici firma tarafından tanzim edilmiş sertifikalara uygun olarak, yükümlü tarafından doldurulan İşlenmiş Tarım Ürünleri Beyan Formundaki oranlar, geçici olarak kabul edilerek vergi ve fonların buna göre hesaplanması, tutarın nakdi teminat olarak (depozito) alınması, yapılan tahlil sonunda ilave vergi ve fon alınması gerektiğinde bunların itirazsız ödeneceğine dair Ek-2’de yer alan örneğine uygun, yükümlü tarafından düzenlenerek imzalanacak taahhütname alınması suretiyle eşya, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 71 inci maddesine istinaden sahibine teslim edilir.
Yürürlükten kaldırılan hükümler
Madde 10- 27/05/2000 tarihli ve 24061 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi) Seri No: 1” yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici Madde: Bu tebliğde yer alan Mersin Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü Laboratuarında Measuring Tablo uygulaması gerektiren ürünlerin tahlilleri 01.01.2006 yılından itibaren yapılacaktır.
Yürürlük
Madde 11 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 12 — Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.
 
EK: 1
İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ BEYAN FORMU/TAHLİL SONUÇ RAPORU (I)

Eşyanın Türü  :(Ticari Tanımı)
Gümrük Beyannamesi :(Tipi, No, Tarih)
Gönderici  :
Alıcı  :
Beyan Sahibi  : İmza/Kaşe :
Kıymeti  : Net Ağırlık:
Kapların Adet ve Türü:
Menşe Ülkesi  :
Üründeki TarımUnsuru Oranları/Kodu/
Ana Ürün  :
Ekler  : Numune Adedi:

(II)
Tahlil Sonucu       :
Tahlili Onaylayan                                               Rapor Tarihi         :
Amir                                                                Rapor Numarası  :

Kimyager
Mühür                                                                 İmza :
İsim  :

EK: 2
TAAHHÜTNAME
GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNE                                                                                       ……….
Meursing Tablo uygulamasını gerektiren işlenmiş tarım ürünleri kapsamındaki eşyamın, üretici firmanın tahlil raporundaki değerler dikkate alınmak suretiyle hesap edilerek teminata bağlanan gümrük vergileri ve tarım payı olarak ödenmesi gereken Toplu Konut Fonu miktarı ile numunenin gümrük laboratuarında yapılan tahlili veya 1 inci tahlile itirazım halinde yapılacak 2 nci tahlil sonucunda düzenlenen rapordaki değerler esas alınarak hesap edilecek gümrük vergileri ile Tarım Payı (Toplu Konut Fonu) miktarı arasında doğabilecek farkın, işbu taahhütnamenin verildiği tarihte herhangi bir nedenle eksik alınan her türlü vergi, resim, harç v.b. mali yükümlülüklerin daha sonra tarafımızdan istenildiği takdirde hiç bir itirazda bulunmaksızın, ilk talep edildiğinde ilgili Gümrük Saymanlığı veznesine ödemeyi ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun doğrultusunda doğabilecek idari, mali ve hukuki yükümlülükleri yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ederim.”

Damga Pulu

İmza

Taahhütnameyi veren
Şirketin adı :
veya
Şahsın adı, soyadı:
Adresi  :

Başa dön tuşu