Gümrük Genel TebliğleriTebliğler

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 99) (Ham petrol ve akaryakıt türlerinin serbest dolaşımına girişine yetkili gümrük idareleri)

Resmi Gazete Tarihi: 30.10.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28452

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 99)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 2 nci maddesinde tanımlanan ham petrol ve akaryakıtın serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesi ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Ham petrol ve akaryakıt ihtisas gümrüğü uygulaması
MADDE 3 – (Değişik:20.12.2014-29212 R.G.) (1) Ham petrol ve akaryakıtın serbest dolaşıma giriş işlemleri sadece aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılır.

Sıra NoYetkili Gümrük Müdürlüğü
1Alanya Gümrük Müdürlüğü
2Aliağa Gümrük Müdürlüğü
3Antalya Gümrük Müdürlüğü
4Beylikdüzü Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü
5Botaş Gümrük Müdürlüğü
6Derince Gümrük Müdürlüğü
7Gemlik Gümrük Müdürlüğü
8Giresun Gümrük Müdürlüğü
9Hopa Gümrük Müdürlüğü
10İsdemir Gümrük Müdürlüğü
11İskenderun Gümrük Müdürlüğü
12Körfez Petrokimya Gümrük Müdürlüğü
13Marmaraereğlisi Gümrük Müdürlüğü (Ek: 22.11.2023-32377 R.G.)
14Mersin Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü
15Samsun Gümrük Müdürlüğü
16Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü
17Trabzon Gümrük Müdürlüğü

(2) Jet yakıtının;
a) İhrakiye teslimi lisans sahiplerine Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca verilen ihrakiye teslim lisanslarının, Özel Hükümler Bölümü “Pazarlama Projeksiyonu” başlığı “İthalatı Yapılacak Akaryakıtın Türü” alt başlığında “Jet yakıtı” ibaresinin bulunması ve pazarlama projeksiyonuyla uyumlu olması,
b) Söz konusu yakıtın uçaklara verilmesi,
kaydıyla serbest dolaşıma giriş işlemlerinin havalimanlarında yetkili gümrük idareleri tarafından yapılması gerekmektedir.
(3) Ticarete konu edilmemek kaydıyla getirilen 50 litreye kadar (50 litre dâhil) ham petrol ve akaryakıt, birinci fıkra kapsamı dışındadır.
Özel ve zorunlu durumlar
MADDE 4 – (1) Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 5 – (1) 31/1/2012 tarihli ve 28190 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:88) yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Başa dön tuşu