Gümrük Genel Tebliğleri

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 95) (İhtisas Gümrüğü-Gübre İthalatı)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 18.08.2012-28388 Resmi Gazete

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO:95)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, belirli GTİP ve tanıma sahip gübrelerin serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Gübre ihtisas gümrüğü uygulaması

MADDE 3 – (Değişik:06.06.2013-28669 R.G./ Seri No:105) (1) Türk Gümrük Tarife Cetvelinin;

a) 3102.30 Amonyum nitrat (sulu çözelti halinde olsun olmasın) (yalnız narkoz gazı imaline mahsus saf amonyum nitrat hariç),

b) 3102.40 Amonyum nitratın kalsiyum karbonatla veya bitki besin maddesi olmayan diğer inorganik maddelerle karışımları,

c) 3102.50 Sodyum nitrat,

ç) 3102.60 Kalsiyum nitrat ve amonyum nitratın çift tuzları ve karışımları,

tarife alt pozisyonu kapsamındaki eşyaların serbest dolaşıma giriş işlemleri aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılır.

Sıra No

Yetkili Gümrük Müdürlüğü

1

Antalya Gümrük Müdürlüğü

2

Bandırma Gümrük Müdürlüğü

3

Gemlik Gümrük Müdürlüğü

4

Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğü

5

Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü

6

İskenderun Gümrük Müdürlüğü

7

Ambarlı Gümrük Müdürlüğü

8

Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü

9

Aliağa Gümrük Müdürlüğü

10

Dikili Gümrük Müdürlüğü

11

İzmir Gümrük Müdürlüğü

12

Derince Gümrük Müdürlüğü

13

Mersin Gümrük Müdürlüğü

14

Samsun Gümrük Müdürlüğü

15

Ünye Gümrük Müdürlüğü

16

Ankara Gümrük Müdürlüğü

17

Mardin Gümrük Müdürlüğü

18

Yumurtalık Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

Yetki
MADDE 4 – (1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları ilgili kurumların görüşleri alınmak suretiyle inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 5 – (1) 17/7/2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:62) yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Başa dön tuşu