Gümrük Genelgeleri

Geçici İthalat (Mobil uydu sistemleri ve amatör telsiz cihazları) (Genelge 2009/124)

T.C.

BBAKANLIK

Gümrük Müsteşarlığı

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.16.00.010.06.01-S.11
Konu : Mobil uydu sistemleri ve amatör telsiz cihazlarının geçici ithal işlemleri

GENELGE (2009/124)

İlgi : 29.04.2009 tarihli 2009/13 sayılı Genelge.
Mobil uydu sistemleri ve amatör telsiz cihazlarının geçici ithal işlemleri sırasında aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.
1- Mobil Uydu Sistemleri
Telekomünikasyon Kurumu’ndan alınan 04.03.2003 tarihli 1818 sayılı yazıda, bölgemizdeki olası gelişmeler doğrultusunda yurt dışından gelen yabancı basın yayın kuruluşlarının ülkemizde geçici olarak kullanılmak üzere mobil uydu yer istasyonu kullanım taleplerinde uygulanacak prosedürün belirlenmesi amacıyla Telekomünikasyon Kurumu koordinatörlüğünde 27.03.2003 tarihinde yapılan toplantıda ülkemizde uydudan yapılacak canlı TV yayınlarında kullanılmak üzere mobil uydu yer istasyonu getirmek isteyen yabancı kuruluşlar için Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün koordinatör kuruluş olarak belirlendiği, Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün kendisine gelen müracaatları Başbakanlık MĐT Müsteşarlığı, Genel Kurmay Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Đçişleri Bakanlığı ile koordine ederek uygun görülenleri Telekomünikasyon Kurumu’na bildireceği ve teknik bir eksiklik yok ise Telekomünikasyon Kurumunca belli bir süre için (45 gün) geçici kullanım izni verileceğinin belirlendiği belirtilmektedir.
Bilindiği üzere, yabancı basın yayın kuruluşlarının ülkemizde geçici olarak kullanmak amacıyla getireceği mobil uydu yer istasyonlarının, 29.09.2009 tarihli 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın “Mesleki Teçhizat” başlıklı 31 inci maddesi uyarınca veya “Mesleki Teçhizat Sözleşmesi” uyarınca düzenlenen ATA Karnesi kapsamında tam muafiyet suretiyle geçici ithali mümkün bulunmaktadır.
Diğer taraftan, anılan Bakanlar Kurulu Kararı’nın “Tam muafiyet suretiyle geçici ithalatta teminat” başlıklı 41 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (a) bendine göre, bu tür eşya, teminat aranmaksızın ithal edilecek eşya arasında sayılmıştır.
Gümrük Yönetmeliği’nin 171 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (c) bendi uyarınca, geçici ithalata konu olan Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik radyo ve televizyon kuruluşları temsilcilerinin mesleki teçhizat kapsamında getirdikleri radyo ve televizyon prodüksiyon ve yayın teçhizatı, bu amaçla kullanım için özel olarak uyarlanmış taşıtlar ve bunların teçhizatı, sözlü beyana tabi olarak beyan edilecek eşya olarak belirlenmiştir.
Bu itibarla, Gümrük Yönetmeliği’nin 378 inci madde hükmü dikkate alınarak, bu kapsamda yurda getirilecek mobil uydu yer istasyonlarının geçici ithal taleplerinin karşılanması aşamasında yukarıda belirtilen hususların göz önünde bulundurulması, ayrıca Telekomünikasyon Kurumunca verilen geçici lisans izin yazısının (temporary license) aranması gerekmektedir.
2-Amatör Telsiz Cihazları
Müsteşarlığımıza intikal eden dilekçelerde amatör telsizcilik belgesi ve amatör telsiz cihazlarının Avrupa Posta ve Telekomünikasyon Birliği (CEPT) üyesi ülkelerde serbestçe kullanılmasında uygulama birliği sağlanmasını içeren T/R 61-01 sayılı Tavsiye Kararı’nın ülkemizde de uygulanabilmesi için ülkemize amatör telsiz cihazları ile giriş yapacak olan, CEPT’e uyumlu Amatör Telsizcilik Belgesine sahip olan ve ülkemizde en fazla 3 ay süre ile kalmak isteyen CEPT üyesi ülke vatandaşlarından Telsiz Genel Müdürlüğünce verilen “Geçici Amatör Telsizcilik Belgesi” aranmaması talep edilmektedir.
Konuyla ilgili olarak Telekomünikasyon Kurumu’ndan alınan 04.03.2002 tarihli 1873 sayılı yazıda, yabancı amatör telsizciler için iki ayrı işlem yapıldığından bahisle, üç aydan az süre ile ülkemize ziyarete gelen amatör telsizcilerin müracaatları halinde, ülkemizin de üyesi olduğu Avrupa Posta ve Telekomünikasyon Birliği’nin (CEPT) T/R 61-01 Tavsiye Kararı gereği, söz konusu amatör telsizcilerin, ülkelerinden aldıkları Amatör Telsizcilik Belgelerini gümrük girişlerinde ibraz etmeleri gerektiği, beraberlerinde getirecekleri amatör cihazları için herhangi bir belge düzenlenmeksizin amatör faaliyette bulunabilecekleri, diğer taraftan üç aydan fazla süre ile ülkemize gelen amatör telsizcilerin müracaatları halinde, ilgili Yönetmelik gereği Telekomünikasyon Kurumu Bölge Müdürlükleri tarafından bir yıl süreli, özel çağrı işaretli Geçici Amatör Telsizcilik Belgesinin düzenlendiği bildirilmiştir.
İlgide kayıtlı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
S. Umman HAMĐDOĞULLARI Müsteşar a.
Genel Müdür V.
DAĞITIM :
Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine

Başa dön tuşu