Gümrük Genelgeleri

Geçici İthalat ( Kriz hali için gönderilen yardım malzemesi) (Genelge 2009/122)

T.C.
BASBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.16.00.010.06.01-S.08 11.12.2009
Konu :Kriz hali için gönderilen yardım malzemesinin geçici ithalatı
GENELGE
(2009/122)
İlgi :17.07.2000 tarihli 2000/44 sayılı Genelge.
Türkiye Gümrük Bölgesindeki kriz hali nedeniyle 29.09.2009 tarihli 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca bir kamu kurulusuna veya kamu kuruluşları tarafından yetkili kılınan kuruluşlar adına gönderilen yardım malzemesine ilişkin gümrük işlemlerinin, hızlı ve etkili bir şekilde yürütülebilmesi için aşağıda belirtilen şekilde işlem yapılması uygun bulunmuştur.
1- Mezkur Bakanlar Kurulu Kararının 26 ncı maddesi kapsamında yer alan ve Türkiye’ye geçici olarak getirilen eşyanın, Mülki İdare Amirinin görevlendireceği kişinin başkanlığında Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü ile Gümrük Müdürlüğü yetkililerinden oluşacak bir heyet marifetiyle ayniyet tespiti yapılarak anılan heyet tarafından imzalı eşya listesi (Ek-1) ile birlikte eşyanın yetkili kuruma teslimi ve eşyayı teslim alan kurum tarafından düzenlenmiş taahhütnamenin (Ek-2) gümrüğe ibrazını müteakip eşyanın girişine izin verilecektir.
2- Yurt dışından kriz bölgesine götürülmek üzere yukarıda belirtildiği şekilde taahhütname ile geçici girişine izin verilen eşya için geçici ithalat beyannamesi düzenlenmesi keyfiyeti, eşyayı teslim alacak kamu kurulusu veya kamu kuruluşları tarafından yetkili kılınan kuruluşların isteğine bırakılmıştır.
3- Bu amaçla yurda getirilecek eşyanın yurtta kalış süresi, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 130 uncu maddesine istinaden belirlenecek ve bu husus, Ek-2’de yer alan taahhütnamelerde de belirtilecektir.
4- Gümrüklerde yukarıda belirtilen işlemlerin durumun acili yeti nedeniyle çok hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi için Gümrük ve Muhafaza Başmüdürleri birinci derece yetkili ve sorumlu olacaklar, uygulamayı birinci elden Gümrük Müdürleri ile birlikte takip edecekler ve Müsteşarlık talimatları doğrultusunda sonuçlandıracaklardır.
Uygulamanın yukarıda belirtildiği şekilde yapılması, tereddüt halinde durumun Müsteşarlığa intikal ettirilmesi gerekmektedir.
İlgide kayıtlı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Müsteşar a.
S. Umman HAMİDOĞULLARI
Genel Müdür V.
DAĞITIM: Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine
EK-1
TEKRAR ÇIKISI YAPILMAK ÜZERE GEÇİCİ OLARAK TÜRKİYE’YE GETİRİLEN
TEKNİK MALZEME VE TEÇHİZATA DAİR ESYA LİSTESİ:
ESYANIN
Marka
Cinsi
Tipi
Modeli
Adedi
Seri No
GİRİS GÜMRÜK İDARESİNCE YAPILACAK İSLEMLER:
Yukarıda nitelikleri yazılı eşyanın muayenesi ve ayniyet tespiti yapılarak …………….. süre için geçici girişine izin verilmiştir.
Mülki İdare Amirince Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Gümrük Müdürlüğü
Görevlendirilecek Kişi Yetkilisi Yetkilisi
TEKRAR ÇIKIS İSLEMİNİ YAPAN GÜMRÜK İDARESİNCE YAPILACAK İSLEMLER:
Yukarıda nitelikleri yazılı eşyanın kanuni yurtta kalma süresi içinde çıkış hükmünde geçici depolama yeri veya antrepoya teslim edilmek üzere gümrük idaresine getirildiği anlaşılmış ve muayenesi yapılıp ayniyetine uygun olduğu tespit edilerek çıkış işlemi gerçekleştirilmiştir / geçici depolama yeri veya antrepoya alınmıştır.
Gümrük Müdürlüğü Yetkilisi
EK-2
TEKRAR ÇIKISI YAPILMAK ÜZERE GEÇİCİ OLARAK TÜRKİYE’YE GETİRİLEN
TEKNİK MALZEME VE TEÇHİZATA DAİR TAAHHÜTNAME
Yurt dışından getirilen ve bu taahhütname karşılığında teslim alınan ekli listede beyan olunan eşyanın;
1- Giriş ayniyetine uygun olarak ….. süre içinde aynen yurt dışı edilmek / geçici depolama yeri veya antrepoya konulmak üzere gümrük idaresine teslim edileceğini,
2- Amacına uygun olarak kullanılacağını,
3- Gümrük Müsteşarlığı’nın izni olmadıkça başkasına veya başka yere devir veya terk edilmeyeceğini,
4- Hiç bir şekilde amacı dışında başkalarının kullanımına bırakılmayacağını,
5- Yukarıdaki maddelerde belirtilen hususların yerine getirilmemesi halinde, 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile bu Kanuna İlişkin Gümrük Yönetmeliği ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümlerinin uygulanacağının bilindiğini,
Beyan ve taahhüt ederim.
Eşyayı teslim alan kamu kurulusu veya kamu kuruluşları tarafından yetkili kılınan kurulusun açık adı ve adresi
………….adına
Tarih İmza
Başa dön tuşu