Tebliğler

Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6)

Ticaret Bakanlığından: 25.07.2019-30842 Resmi Gazete

GEÇİCİ İTHAL EDİLEN KARA TAŞITLARINA İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 6)

MADDE 1 – 22/4/2011 tarihli ve 27913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)’nin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen sürelerin tamamını kullanmış veya yerleşim yeri şartını sağlayamayan;” ibaresi  “Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen sürelerin tamamını kullanmış olma veya yerleşim yeri şartını sağlamama durumlarından birinin veya her ikisinin birlikte mevcut olması halinde,” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “gümrük gözetimine alınmış olması” ibaresi “ayniyetinin tespitini teminen kişinin veya temsilcisinin taşıt ile birlikte gümrük idaresine müracaat etmesi” şeklinde; dördüncü fıkrasında yer alan “trafik idaresine” ibaresi “notere” şeklinde, “trafik idaresince” ibaresi “noterce” şeklinde; beşinci fıkrasında yer alan “trafik idaresinden” ibaresi “noterden”  şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “trafik idaresinden” ibaresi “noterden”  şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “gümrük gözetimine alınmış olması” ibaresi “ayniyetinin tespitini teminen kişinin veya temsilcisinin taşıt ile birlikte gümrük idaresine müracaat etmesi” şeklinde; yedinci fıkrasında yer alan “trafik idaresine” ibaresi “notere” şeklinde, “trafik idaresince” ibaresi “noterce” şeklinde; sekizinci fıkrasında yer alan “Trafik idaresince” ibaresi “Noterce” şeklinde; dokuzuncu fıkrasında yer alan “trafik idaresinden” ibaresi “noterden”  şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 5 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “trafik idaresinden” ibaresi “noterden”  şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 6 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.
“a) Ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarına 30 (otuz) güne kadar,”
“ç) 1 No.lu Taşıt Takip Programına kayden giriş yapan tüzel kişiliklere ait otomobil, minibüs, arazi taşıtı, kamyonet ve motosikletlere 90 (doksan) güne kadar,”
MADDE 7 – Aynı Tebliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Elçilik, konsolosluk veya noter onaylı vekâletnamenin ibrazı durumunda ise vekâlet alan kişinin gümrük idaresine müracaatı yeterlidir.”
MADDE 8 – Aynı Tebliğin geçici 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce 1 No.lu Taşıt Takip Programına kayden Türkiye Gümrük Bölgesine giriş yapmış olan tüzel kişiliklere ait otomobil, minibüs, arazi taşıtı, kamyonet ve motosikletlere verilmiş olan 30 (otuz) günlük süre 90 (doksan) gün olarak uygulanır.”
MADDE 9 – Aynı Tebliğin EK-5’inde yer alan “trafik bürosuna” ibaresi “Noterliğine” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 10 – Aynı Tebliğin EK-6’sında yer alan “trafik idaresine” ibaresi “notere” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 11 – Aynı Tebliğin ANNEX: 6’sında yer alan “traffic office” ibaresi “notary” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 12 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 13 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
22/4/2011 27913
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 16/8/2015 29447
2- 14/11/2015 29532
3- 10/11/2016 29884
4- 29/5/2018 30435
Başa dön tuşu