Tebliğler

Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 5)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 29.05.2018- 30435 Resmi Gazete

GEÇİCİ İTHAL EDİLEN KARA TAŞITLARINA İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 5)

MADDE 1 – 22/4/2011 tarihli ve 27913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)’nin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “TIR karnesi” ibaresinden önce gelmek üzere “NCTS’de düzenlenmiş bir transit beyanı (ortak ve ulusal transit) veya” ibaresi eklenmiş ve (4) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“4) Transit beyanı yerine kullanılan belgeler kapsamında eşya taşıyan,”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “turistler” ibaresi “yolcular” olarak değiştirilmiş, (b) bendinde yer alan “Ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarından; Türkiye’ye boş olarak girişi yapılan,” ibaresinden sonra gelmek üzere “NCTS’de düzenlenmiş bir transit beyanı (ortak ve ulusal transit) veya” ibaresi eklenmiş ve aynı bentte yer alan “transit beyannamesi kapsamında eşya taşıyan” ibaresi “transit beyanı yerine kullanılan belgeler kapsamında eşya taşıyan” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere “Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerinde ikamet eden kişiler, ikamet yerleri dışındaki Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerinde adlarına kayıtlı taşıtlarını da getirebilirler.” cümlesi eklenmiştir.
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “ikamet yerlerinde” ibaresi “bu ülkelerde” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 5 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Göreve başlama tarihi öncesinde veya sonrasında yurtdışında tescil edilmiş bu taşıtlar, görev süresi içerisinde Türkiye Gümrük Bölgesine getirilebilir.”
MADDE 6 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye dördüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.
“Görev veya öğrenime başlama tarihi öncesinde veya sonrasında yurtdışında tescil edilmiş bu taşıtlar, görev veya öğrenim süresi içerisinde Türkiye Gümrük Bölgesine getirilebilir.”
“(5) Firma ortağı olarak yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi ve yabancı taşıtlar geçici giriş formu kapsamında taşıt getiren şahısların ortak olduğu tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olması ve bu durumun şirket ana sözleşmesinde yer alması gerekir.”
MADDE 7 – Aynı Tebliğin 14 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) NCTS ve TIR karnesi kapsamında eşya taşıyan taşıtlar hariç, ticari kullanıma mahsus yabancı plakalı kara taşıtlarının giriş işlemleri, 2 No.lu Taşıt Takip Programına kaydedilerek yapılır. NCTS ve TIR karnesi kapsamı eşyasını transit rejimine uygun olarak Türkiye’ye getirip boşaltan taşıtlar, yükün boşaltıldığı gümrük idaresi tarafından 2 No.lu Taşıt Takip Programına kaydedilir.
(2) NCTS ve TIR karnesi kapsamında eşya taşıyanlar hariç, tüzel kişilikler adına kayıtlı otomobil, minibüs, arazi taşıtı, kamyonet ve motosikletlerden eşya ve yolcu taşıyanlar 2 No.lu Taşıt Takip Programına; taşımayanlar ise 1 No.lu Taşıt Takip Programına kaydedilir.”
MADDE 8 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Ticari kullanıma mahsus kara taşıtları ile 1 no.lu Taşıt Takip Programına kayden giriş yapan tüzel kişiliklere ait otomobil, minibüs, arazi taşıtı, kamyonet ve motosikletlere 30 (otuz) güne kadar,”
MADDE 9 – Aynı Tebliğin 17 nci maddesinin beşinci fıkrasının (ç) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.
“d) Süre uzatımında, taşıta verilmiş olan süre içerisinde ilgili kişinin Türkiye’ye geliş amacına yönelik şartlarında değişiklik olup olmadığı kontrol edilir. Türkiye’ye geliş amacına yönelik şartlarında değişiklik olduğu tespit edilen kişilerin taşıtlarına ilişkin olarak (e) ve (f) bentlerinde belirtilen işlemlerin yapılıp yapılmadığı araştırılır. Söz konusu işlemlerin yapılmadığı anlaşılan taşıtlara ilişkin süre uzatım talepleri karşılanmaz.”
MADDE 10 – Aynı Tebliğin 27 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(3) Taşıtsız geçici olarak yurtdışına çıkılabilmesi için birinci fıkrada belirtilen taahhütnamenin verilmesi veya ikinci fıkrada belirtilen taşıtın gümrük idaresinin gözetimine bırakılması işlemlerinin yerine getirilmesi gerekmektedir. Pasaport işlemleri sırasında söz konusu işlemlerin gerçekleştirilmediğinin tespit edilmesi halinde izin hak sahibi, pasaport işlemlerinden önce gümrük idaresine yönlendirilir.
(4) Gümrük idaresince birinci veya ikinci fıkraya aykırı olarak taşıtsız yurtdışına çıkış işlemlerinin tespiti halinde, tespit tarihine kadar yapılan tüm çıkışlar tek fiil sayılır ve Kanunun 238 inci maddesi uyarınca para cezası uygular.”
MADDE 11 – Aynı Tebliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve takip eden fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.
“(2) Yediemin otoparklarına teslim edilen taşıtlara da birinci fıkra hükümleri uygulanır. Sürenin hesaplanmasında başlangıç tarihi olarak yediemine teslim tarihi esas alınır.”
MADDE 12 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
Tüzel kişilikler adına kayıtlı otomobillerde süre uygulaması
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu maddeyi ihdas eden Tebliğin yayımından önce 1 no.lu Taşıt Takip Programına kayden Türkiye Gümrük Bölgesine giriş yapmış olan tüzel kişiliklere ait otomobil, minibüs, arazi taşıtı, kamyonet ve motosikletlerin verilmiş olan süre sonunda yurtdışı edilmesi gerekir.”
MADDE 13 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 14 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
22/4/2011 27913
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 14/11/2015 29532
2- 10/11/2016 29884
Başa dön tuşu