Gümrük Genelgeleri

Garanti Belgesi ve Bedelsiz İthalat Uygulamaları (Genelge 2010/ 2)

TC

BBAKANLIK

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.10.00-010.06.01
Konu : Garanti Belgesi ve Bedelsiz İthalat Uygulamaları hk.

GENELGE (2010/ 2)

Müsteşarlığımıza intikal eden olaylar çerçevesinde yapılan değerlendirmeler sonucunda ithalinde garanti belgesi aranacak eşya işlemleri ile bedelsiz ithalat işlemlerinde aşağıda belirtilen hususlara riayet edilmesi gerekmektedir.
GARANTİ BELGESİ UYGULAMASI
İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin İthalat Tebliği’nin uygulanmasında;
– Ticari mahiyetteki bedelsiz ithalatın,
– Kamu sektörüne dahil kuruluşlardan genel bütçeli idareler tarafından yapılacak ithalatın,
– Serbest dolaşıma giriş rejimi dışındaki gümrükçe onaylanmış işlem ve kullanımların,
– Yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılacak ithalatın,
Belirtilen İthalat Tebliği kapsamında değerlendirilmeksizin işlem yapılması gerekmektedir. TİCARİ BEDELSİZ İTHALAT
Ticari mahiyette bedelsiz ithal edilen eşya ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde işlem yapılması gerekmektedir.

  1. 28/2/2008 tarih ve 26801 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar’a ilişkin 2008-32/34 sayılı Tebliğ’de ihracat, ithalat, transit ticaret hesaplarının takibinin öngörülmemesi nedeniyle ve Hazine Müsteşarlığının görüşü doğrultusunda bedelsiz ithalat işlemleri ile ilgili olarak Kambiyo Müdürlüklerine herhangi bir bildirimde bulunulmaması gerekmektedir.
  2. Gümrük Yönetmeliği’nin 114 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince Müsteşarlığımıza verilen yetkiye istinaden, ticari mahiyetteki bedelsiz ithalata ilişkin gümrük işlemlerinde, beyanname ekinde faturanın ibraz edilemediği durumlarda proforma fatura dikkate alınarak işlem yapılması uygun bulunmuştur.

Bilgi ve gereğini rica ederim.
S.Umman HAMİDOĞULLARI
Müsteşar a.
Genel Müdür V.
DAĞITIM: Taşra Teşkilatına

Başa dön tuşu