Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi

FASIL 94 – Muhtelif Mamul Eşya

BÖLÜM XX

MUHTELİF MAMUL EŞYA

FASIL 94

MOBİLYALAR, YATAK TAKIMLARI, ŞİLTELER, ŞİLTE DESTEKLERİ, YASTIKLAR VE BENZERİ DOLDURULMUŞ MEFRUŞAT; TARİFENİN BAŞKA YERİNDE BELİRTİLMEYEN VEYA YER ALMAYAN LAMBALAR VE AYDINLATMA CİHAZLARI; IŞIKLI PANOLAR, IŞIKLI İSİM TABELALARI VE BENZERLERİ; PREFABRİK YAPILAR
Fasıl Notları.
1.-   Aşağıda yazılı olanlar bu Fasıla dahil değildir:
(a)   Hava veya su ile şişirilen şilte, yastık veya minderler (Fasıl 39, 40 veya 63);

 • Zemin veya döşeme üzerine yerleştirilmek üzere tasarlanmış aynalar (boy aynası gibi) (70.09 pozisyonu);
 • Fasıldaki eşya;
 • Bölümün 2 no.lu Notunda tanımlandığı üzere adi metalden genel kullanıma mahsus aksam ve parçalar (Bölüm XV) veya plastikten benzer eşya (Fasıl 39) veya 83.03 pozisyonundaki kasalar;
 • 18 pozisyonundaki soğutucu veya dondurucu teçhizatın aksamı olarak özel şekilde tasarlanmış mobilyalar; dikiş makineleri için özel olarak tasarlanmış mobilyalar (84.52 pozisyonu);
 • Fasıldaki lambalar ve aydınlatma cihazları;
 • 18 pozisyonundaki cihazların aksam ve parçaları olarak özel şekilde imal edilmiş mobilyalar (85.18 pozisyonu), 85.19 veya 85.21 pozisyonundaki cihazların aksam ve parçaları olarak özel şekilde imal edilmiş mobilyalar (85.22 pozisyonu), 85.25 ila 85.28 pozisyonundaki cihazların aksam ve parçaları olarak özel şekilde imal edilmiş mobilyalar (85.29 pozisyonu);
 • 14 pozisyonundaki eşya;

(ij)  90.18 pozisyonundaki dişçiliğe ait cihazlarla birleştirilmiş dişçi koltukları veya dişçi tükürük hokkaları (90.18 pozisyonu);

 • Fasıldaki eşya (saatler ve saat mahfazaları gibi);
 • Oyuncak mobilya, oyuncak lamba veya aydınlatma cihazları (95.03 pozisyonu), bilardo masaları ve oyun için özel olarak imal edilmiş diğer mobilyalar (95.04 pozisyonu), sihirbazlık oyunları ve dekorasyonu için mobilya (elektrikli çelenkler hariç) ( kağıt fenerleri gibi) (95.05 pozisyonu) veya
 • Monopodlar, bipodlar, tripodlar ve benzeri eşyalar (96.20).

2.-   94.01 ila 94.03 pozisyonlarında belirtilen eşyalar (aksam ve parçalar hariç), sadece zemin veya döşeme üzerinde kullanılmak üzere üretilmiş iseler bu pozisyonlarda sınıflandırılırlar.
Bununla beraber, asılarak, duvara tutturularak veya birbiri üzerine konularak kullanılmak amacıyla imal olunsa dahi aşağıda yazılı eşya yukarıda sayılan pozisyonlara verilir:

 • Dolap, kitap dolapları ve diğer raflı mobilyalar (duvara sabitlenmek için destek bulunduran tek kat raflar dahil) ve ünite şeklindeki mobilyalar
 • Yataklar ve oturmaya mahsus mobilyalar;

3.-   (A)  94.01 ila 94.03 pozisyonlarında eşya aksam ve parçalarına yapılan atıflar; camdan (aynalar dahil), mermerden veya diğer taşlardan veya 68. veya 69. Fasıllarda sözü edilen diğer maddelerden levhalar veya plakaları (şekil verilerek kesilmiş olsun olmasın, fakat diğer parçalarla birleşik olmayan) kapsamaz.
(B)  94.04 pozisyonunda belirtilen eşya, ayrı olarak getirildikleri takdirde, eşyanın aksam ve parçası olarak 94.01, 94.02 veya 94.03 pozisyonlarında sınıflandırılmaz.
4.-   94.06 pozisyonunda yer alan “prefabrik yapılar” tabirinden, fabrikada imalatı tamamlanmış veya mahallinde monte edilmek üzere parçalar halinde bir araya getirilmiş ev veya şantiye, büro, okul, dükkan, hangar, garaj veya benzeri yapılar anlaşılır.
GENEL AÇIKLAMALAR
Bu Fasıl, bu Faslın Açıklayıcı Not hükümlerinde belirtilen istisnalar göz önüne alınmak kaydıyla şunları içine alır:

 • Tüm mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları (94.01 ila 94.03 pozisyonları)
 • Şilte mesnetleri, şilteler ve diğer yatak takımı eşyaları veya benzer mefruşat, yaylı veya herhangi bir madde ile içten doldurulmuş veya gözenekli kauçuk ya da plastiklerden, kaplanmış olsun olmasın (94.04 pozisyonu).
 • Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya bulunmayan lambalar, aydınlatma cihazları ve bunların parçaları (herhangi bir metalden) (71. Fasılın 1 no lu Not hükmünde belirtilen maddelerden olanlar hariç) ve tarifenin başka yerlerinde belirtilmeyen veya yer almayan sabit bir ışık kaynağına sahip ışıklı panolar, ışıklı isim tabelaları vb. eşya ve bu eşyanın aksam ve parçaları (94.05 pozisyonu).
 • Prefabrik yapılar (94.06 pozisyonu).

Bu Fasılda geçen “mobilya” tabiri şunları ifade eder:

 • Esas karakterleri itibariyle zemine veya döşeme üzerine konularak kullanılmak üzere imal edilmiş olan ve bir fayda sağlamak amacıyla evler, oteller, tiyatrolar, sinemalar, bürolar, ibadethaneler, okullar, kafe ve lokantalar, laboratuarlar, hastaneler, dişçi muayenehaneleri, vb. veya gemiler, uçaklar, demiryolu vagonları, motorlu kara nakil vasıtaları, kamping römorkları (karavanlar), veya benzer nakil araçlarının donatılmasında kullanılan hareketli (taşınabilir) eşya (tarifenin başka pozisyonlarında daha belirli bir şekilde yer almamış olmak şartıyla). Yere tesbit edilecek şekilde tasarlanan bu türlü eşya (örn; gemi koltuklarında olduğu gibi) dahi bu Fasıl anlamında taşınabilir neviden sayılır. Bahçe, meydan, gezinti yerlerinde, vb. kullanılan neviden olan benzeri eşya (koltuk, sandalye, vb.) da keza bu kategoriye dahildir.
 • Aşağıdakiler:

(i)    Asılmak, duvara tutturulmak üst üste veya yan yana konmak ve içine kitap, yemek takımı, mutfak takımı, cam eşyalar, giyecek eşyaları, ilaç, tuvalet malzemeleri, radyo veya televizyon alıcıları, süs eşyaları vb. gibi çeşitli şeyleri yerleştirmek için dolaplar, kitaplıklar, diğer raflı mobilyalar diğer raflı mobilyalar (duvara sabitlenmek için destek bulunduran tek kat raflar dahil) ve eklenerek bir bütün oluşturan mobilyalar ve bu mobilyaların parçalarının ayrı ayrı gelmiş olanları.
(ii)    Asılmak veya duvara tutturulmak için tasarlanmış yataklar ve koltuklar.
Yukarıda (B) bendinde belirtilen eşya hariç olmak üzere, diğer mobilya veya raflar üzerine konulmak veya duvara ya da tavana asılmak suretiyle kullanılan çeşitten olan eşya, “mobilya” tabirine dahil değildir.
Bundan dolayı bu Fasıl palto, şapka ve benzeri askılıkları, anahtar askılığı, elbise fırçalarının askılığı, gazete ve dergi koymak için olan rafları, radyatörü gizlemek için yapılan kafesler gibi eşyayı kapsamaz. Benzer şekilde aşağıdaki, zeminlere yerleştirilmeyen çeşitli eşya da bu Fasıl haricindedir: Camlı dolap şeklinde küçük eşyalar, küçük ahşap döşemeler (44.20 pozisyonu), ve adi metal veya plastikten yapılmış tasnif kutuları, kağıt tablası gibi büro malzemeleri (39.26 veya 83.04 pozisyonu).
Bununla birlikte, gömme olan veya gömme olarak tasarlanmış, aynı zamanda 94.06 pozisyonunda yer alan prefabrik evlerle sunulan, ve bunların entegre bir parçası olan eşya (gömme dolap, radyatör kafesi vb.) bu pozisyonda sınıflandırılır.
94.01 ila 94.03 pozisyonları, herhangi bir eşyadan (tahta, hasır, bambu, kamış, plastik, adi metal, cam, deri ve kösele, taş, seramik gibi) mamul mobilyaları kapsar. Bu gibi mobilyalar doldurulmuş veya kaplanmış olsun olmasın, yüzeyi işlenmiş ya da işlenmemiş, oyulmuş, kakmalı (işlemeli), dekoratif boyalı, aynalar veya diğer camdan eşyayla donatılmış veya tekerlekler üzerinde taşınan mobilyalardan olması halinde de bu pozisyonda yer alır.
Ancak kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplamalı metallerden müteşekkil küçük parçalardan (monogramlar, şeritler, ferule vb.) fazlasını ihtiva eden mobilyalar bu Fasıl haricinde kalır (Fasıl 71).
Monte edilmemiş veya sökülmüş olarak sunulan mobilyalar, bütün aksamı birlikte gelmek şartıyla monte edilmiş mobilyalar gibi tarifelenir. Bunlar camdan, mermer veya diğer maddelerden mamul levhalar, tertibat ve diğer parçaları ihtiva etsin etmesin (üzeri camlı ağaç masalar, aynalı ahşap gardıroplar, üzeri mermerli büfeler gibi) keza bu hükme tabidir.
AKSAM VE PARÇALAR
Bu Fasıl sadece 94.01 ilâ 94.03 ve 94.05 pozisyonlarındaki eşyaya ait, şekilleri veya diğer spesifik özellikleri bakımından yalnızca veya ilke olarak yukarıdaki pozisyonlarda adı geçen eşyaya mahsus olduğu anlaşılabilen aksam ve parçayı (taslak halinde olsun olmasın) içine alır. Tarifenin herhangi bir yerinde daha özel bir şekilde yer almayan bu gibi eşya bu Fasılda sınıflandırılır.
94.06 pozisyonundaki prefabrik yapılara ait aksam ve parçalar, ayrı olarak geldiklerinde her durumda kendilerine uygun pozisyonlara tabi olur.
Bu Fasılın pozisyonlarına ait Açıklama Notlarında belirtilenlerden başka aşağıda yazılı olanlar da bu Fasıl haricindedir:

 • 09 pozisyonundaki kornişli ağaç ve pervazlar.
 • Mobilyanın bir parçasını oluşturmak için, plastik veya başka bir malzeme ile kaplanmış olan, “U” şekli verilmek amacıyla kesilmiş ve bu kesitler boyunca katlanmış, şerit halinde oluklu ahşap parça levha (Ör; çekmece parçası) (10 pozisyonu).
 • Cam (aynalar dahil), mermer veya diğer taşlar ya da 68 veya 69. Fasıllarda değinilen diğer maddelerden levhalar (biçimli kesilmiş olsun olmasın), ancak bunların mobilya aksam ve parçası olarak açıkça anlaşılan diğer parçalarla kombine halde olmamaları gerekir (örn; gardrop için aynalı kapı).
 • Yaylar, kilitler ve XV. Bölümün 2 no lu Notunda belirtilen genel kullanıma elverişli adi metalden diğer aksam ve parçalar (Bölüm XV) ve plastikten benzeri eşya (Fasıl 39).
 • Oyuncak mobilyalar ve oyuncak lambalar veya aydınlatma cihazları (03 pozisyonu).
 • Koleksiyoncu parçaları ve antikaları (Fasıl 97).

94.01 –     OTURMAYA MAHSUS MOBİLYALAR (94.02 POZİSYONUNDAKİLER HARİÇ) (YATAK HALİNE GETİRİLEBİLİR TÜRDEN OLSUN OLMASIN) VE BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI (+)
9401.10 –    Hava taşıtlarında kullanılan türden oturmaya mahsus mobilyalar
9401.20 –    Motorlu taşıtlarda kullanılan türden oturmaya mahsus mobilyalar
9401.30 –    Yüksekliği ayarlanabilen oturmaya mahsus döner koltuk ve sandalyeler
9401.40 –    Yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar (kamp veya bahçede kullanılanlar hariç)
–   Kamış, sepetçi söğüdü, bambu veya benzeri  maddelerden oturmaya mahsus mobilyalar
9401.52 —  Bambudan
9401.53 —  Hintkamışından
9401.59 —    Diğerleri
–    Ahşap iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar:
9401.61 —     İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar
9401.69 —     Diğerleri
– Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar:
9401.71 —     İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar
9401.79 —     Diğerleri
9401.80 –      Oturmaya mahsus diğer mobilyalar
9401.90 –      Aksam ve parçalar
Bu pozisyon aşağıda belirtilen istisnalar saklı kalmak şartıyla oturmaya mahsus her tür mobilyaları içine alır (bu Faslın 2 no.lu Not hükmüne uymak şartıyla nakil vasıtalarına ait olanlar dahil). Örneğin;
Dinlenme sandalyeleri, koltuklar, katlanabilir sandalyeler, şezlonglar, bebeklere mahsus yüksek sandalyeler ve diğer oturma yerlerinin arkasına asılmak üzere düzenlenmiş çocuklara mahsus oturaklar (nakil vasıtalarının koltuklarına asılacak tipler dahil), sallanan koltuklar, banklar, divanlar (elektrik ısıtmalı olanlar dahil), kanepeler, sedirler, ayak iskemleleri (ottoman) vb. oturaklar, tabureler (piyano taburesi, teknik ressam taburesi, daktilocu taburesi ve çift amaçlı basamaklı tabureler gibi), ses sistemi içeren ve video oyun konsolu ile makinaları, televizyon veya uydu alıcıları, DVD, müzik CD si, MP3 yada video kaset oynatıcılarıyla kullanılmaya uygun koltuklar.
Koltuklar, kanepeler, divanlar, vb. çek-yat (yatağa dönüşebilen cinsi) şeklinde olsalar dahi bu pozisyonda kalırlar.
Bununla birlikte bu pozisyon, aşağıda yazılı olanları kapsamaz:

 • Basamaklar (genellikle 21 ve 73.26 pozisyonu).
 • İskemle bastonlar (02 pozisyonu).
 • 14 pozisyonundaki eşya (örn; seleler).
 • Refleks testleri için ayarlanabilir hızda dönen koltuklar (19 pozisyonu).
 • 02 pozisyonundaki sandalyeler ve oturmaya mahsus mobilyalar.
 • Ayakları dayamaya ve dinlendirmeye mahsus tabureler, (sallanan veya sallanmayan), tali kullanım olarak oturma hizmeti de görebilen neviden sandıklar (03 pozisyonu).

 
AKSAM VE PARÇALAR
Sandalye ve koltukların veya oturmaya mahsus mobilyaların arkalıklar, kaideler, kol dayama yerleri (saz veya kamışla kaplanmış, doldurulmuş, yay ile donatılmış olsun olmasın) gibi aksamı olduğu anlaşılabilen eşya ve oturmaya mahsus mobilya döşemeciliği için birleştirilmiş spiral yaylar da keza bu pozisyonda yer alır.
Yaylı, içi doldurulmuş veya dahilen herhangi bir madde ile donatılmış veya gözenekli kauçuk veya plastik maddelerden, (kaplanmış olsun olmasın) ayrı gelen yastık ve şilteler döşenmiş koltukların (örn; divanlar, kanepeler, sedirler) aksamı olduğu açıkça anlaşılsa bile, bu pozisyon (94.04 pozisyonu) haricinde kalır. Bununla beraber bu eşyalar oturmaya mahsus mobilyaların diğer parçalarıyla birleşik bulundukları takdirde bu pozisyonda kalırlar. Aynı zamanda bir parçasını teşkil ettikleri oturmaya mahsus mobilyalarla birlikte yer aldıkları zaman da yine bu pozisyonda kalırlar.
Alt pozisyon Açıklama Notu.
9401.61 ve 9401.71 Alt pozisyonları
“Döşenmiş oturmaya mahsus mobilyalar” yumuşak bir tabakaya (Örneğin; vatka, kıtık, hayvan kılı, gözenekli plastik veya kauçuk) sahiptir. Oturma yeri olarak şekillendirilmiş, (birleştirilmiş olsun olmasın) ve dokunmuş mensucat, deri veya plastik tabakalarıyla kaplanmıştır. Ayrıca, sarmal yaylı (döşeme için) oturmaya mahsus mobilyalar, ayrılabilen oturağı veya arka yastıkları bulunan ve bu gibi yastıklar olmadan kullanılamayan oturmaya mahsus mobilyalar, döşeme maddesi kaplanmamış veya sadece döşenmiş görünsün diye beyaz bir kumaşla kaplanmış (“muslin” den döşenmiş oturacak yerler olarak bilinir) oturmaya mahsus mobilyalar, döşenmiş oturmaya mahsus mobilyalar gibi sınıflandırılır. Diğer taraftan çelik tellerden kafesi, sıkı dokunmuş mensucatı, vb. çerçeveye tutturmak için tasarlanmış yatay hareketli gergin yayların bulunuşu oturmaya mahsus mobilyaları döşenmiş olarak sınıflamada yeterli değildir. Benzer şekilde içinde yaylar veya döşeme maddeleri olmayıp, doğrudan dokunmuş mensucat, deri, plastikten tabakalarla kaplanmış oturma yerleri ve ince hücresel bir plastik ile desteklenmiş yalnızca dokunmuş mensucatı bulunan oturmaya mahsus mobilyalar döşenmiş oturmaya mahsus mobilyalar olarak mütalaa edilmezler.
9401.80 Alt Pozisyonu
Bu alt pozisyon bebekler ve çocukların motorlu taşıtlarda ve diğer ulaşım araçlarında taşınması için kullanılan güvenli oturmaya mahsus mobilyaları da kapsar. Bunlar sökülebilir ve araca emniyet kemeri ve bağlantı kayışı vasıtasıyla bağlanır.
 
94.02 –     TIPTA, CERRAHİDE, DİŞ HEKİMLİĞİNDE VE VETERİNERLİKTE KULLANILAN MOBİLYALAR (AMELİYAT MASALARI, MUAYENE MASALARI, KLİNİKLERDE KULLANILMAYA MAHSUS MEKANİK TERTİBATLI KARYOLALAR, DİŞÇİ KOLTUKLARI), DÖNDÜRME, YÜKSELTME VE YATIRMA TERTİBATLI BERBER KOLTUKLARI VE BENZERİ KOLTUKLAR; BU EŞYALARIN AKSAM VE PARÇALARI.
9402.10 –    Dişçi, berber koltukları veya benzeri koltuklar, bunların aksam ve parçaları
9402.90 –    Diğerleri
 
(A) TIPTA, CERRAHİDE, DİŞ HEKİMLİĞİNDE VE VETERİNERLİKTE KULLANILAN TÜRDEN MOBİLYALAR
Bu grup şunları içermektedir;
(1)   Özel veya genel cerrahi için ayarlama, meyil verme, döndürme veya yükseltme vasıtasıyla hastayı değişik ameliyatlar için istenilen pozisyona getirmek üzere düzenlenmiş ameliyat masaları.

 • Kompleks ameliyatlar (kalçalar, omuzlar, bel kemiği vb.) için özel ortopedik masalar.
 • Hayvanlar için teşrih masaları, vb. masalar (bunlar ekseriya hayvanı kıpırdamayacak şekilde tutmaya mahsus tertibatla donatılmıştır).
 • Klinik muayeneler, tıbbi tedavi, masaj, vb. için masalar, yataklı masalar vb.; doğum, jinekoloji, üroloji, sistoskopi, vb. muayene ve ameliyatlarında yahut kulak, burun, boğaz, ve göz tedavisinde kullanılan yatak ve oturmaya mahsus mobilyalar.

Şurası kayda değer ki, radyolojik muayene ve tedaviler için hususi surette yapılmış masalar ve oturmaya mahsus mobilyalar bu pozisyon haricindedir (90.22 pozisyonu).

 • Doktor ve cerrahlar için hususi koltuk ve tabureler.
 • Doğum ve loğusa karyolaları (ekseriya bunların altında üstten sürmeli küvetler bulunur).(Bazen doğum masası olarak bilinir).
 • Yaralıları veya hastaları sarsmadan kaldırmayı veya onları yerlerinden oynatmadan hijyenik ihtimamlara tabi tutmayı temine mahsus mekanik tertibatlı karyolalar.
 • Akciğer veremlilerinin veya diğer hastaların tedavisinde kullanılan şilte desteği mafsallı karyolalar.
 • Atel veya kırık ve çıkıklara mahsus diğer teçhizatla ve benzerleriyle tertip edilmiş halde bulunan karyolalar.

Ancak bu kabil teçhizatın karyolalara monte edilmiş değil, basit bir şekilde takılıp çıkarılabilir neviden iliştirilmiş olması durumunda bu teçhizat 90.21 pozisyonunda yer alır. Böyle bir teçhizatı olmayan karyolalar ise 94.03 pozisyonunda yer alır.

 • Hastane, klinik, vb. dahilinde hastaların naklinde kullanılan sedyeler ve şaryolu sedyeler.

Sakatları sokakta taşımaya yarayan hasta sedyeleri bu pozisyon haricindedir (87.Fasıl).
(11)   Tıbbi aletler, pansuman levazımatı ve tıbbi veya cerrahi diğer malzeme ile anestezi levazımatını taşımaya mahsus hususi tipte küçük masalar ve dolaplı masalar ve benzerleri (tekerlekli veya tekerleksiz); aletleri sterilize etmeye mahsus tekerlekli küçük masalar; dezenfeksiyon için yıkama evyeleri, steril pansumanlar için otomatik kapaklı kaplar (umumiyetle tekerlekli bir kaide üzerine oturtulmuştur) ve kullanılmış pansumanları koymaya mahsus tekerlekli veya tekerleksiz kaplar; şişe taşıyacakları, irigatör veya antiseptik su taşıyıcıları ve benzerleri (dönen tekerlek üzerine oturtulmuş olsun olmasın); özel aletler veya pansuman kabinleri ve dolapları.
(12)   90.18 pozisyonundaki dişçilik aletlerini içermeyen dişçi koltukları (anesteziye mahsus yataklı koltuklar dahil), aydınlatma bağlantıları gibi teçhizatla donatılmış olsun olmasın, bazen bir eksen etrafında dönüp eğilebilen kaldırma mekanizmasına (genellikle teleskopik) sahiptir.
Bir kaide veya desteğe yerleşmiş olsun olmasın çalkalama tertibatlı tükürük hokkası ve 90.18 pozisyonunda bulunan dişçi cihazlarını içeren dişçi koltukları bu pozisyon haricindedir (90.18 pozisyonu).
Şurası kayda değer ki, bu pozisyon özellikle tıbbi, cerrahi, dişçilik ve veterinerlik amaçları için özel olarak düzenlenmiş mobilyaları içine almakta ve dolayısıyla bu özellikte olmayan genel kullanıma mahsus mobilyalar bu pozisyon haricinde kalmaktadır.
 
(B) DÖNDÜRME, YÜKSELTME VE YATIRMA TERTİBATLI
BERBER KOLTUKLARI VE BENZERİ KOLTUKLAR
Döndürme, yükseltme ve yatırma tertibatlı berber koltukları veya benzer koltukları içine alır. 
Şurası kayda değerdir ki, piyano tabureleri, mekanik tipte sallanan sandalyeler, vidalı dönen iskemleler, vb. bu pozisyon haricindedir (94.01 pozisyonu).
(C) AKSAM VE PARÇALAR
Yukarıda adı geçen eşyalara ait aksam ve parçalar, bu eşyaların aksam ve parçası olarak tanınması şartıyla bu pozisyonda sınıflandırılır.
Bu parçalar şunlardır:
(1)   Ameliyat masalarına tesbit olunan ve hastayı kıpırdatmayacak hale getiren tertibat, örn; omuz, bacak veya kalçayı tesbite mahsus tertibat, bacak mesnetleri, başı kıpırdatmayacak şekilde tutan mesnetlerle kol veya göğüs için mesnetler ve benzerleri.
(2)   Dişçi koltuklarına ait olduğu anlaşılabilen bazı aksam ve parçalar (başı dayamaya mahsus mesnetler, arkalıklar, ayak dayamaya mahsus mesnetler, kol dayama yerleri, dirsek dayama yerleri, vb.).
 
94.03 –     DİĞER MOBİLYALAR VE BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI
9403.10 –    Bürolarda kullanılan türden metal mobilyalar
9403.20 –    Metalden diğer mobilyalar
9403.30 –    Bürolarda kullanılan türden ahşap mobilyalar
9403.40 –    Mutfaklarda kullanılan türden ahşap mobilyalar
9403.50 –    Yatak odalarında kullanılan türden ahşap mobilyalar
9403.60 –    Diğer ahşap mobilyalar
9403.70 –    Plastik maddelerden mobilyalar
–    Diğer maddelerden mobilyalar (kamış, sepetçi söğüdü,  bambu veya benzeri maddelerden olanlar dahil)
9403.82 —  Bambudan
9403.83 —  Hintkamışından
9403.89 —    Diğerleri
9403.90 –    Aksam ve parçalar
 
Bu pozisyon, bu Faslın bundan önceki pozisyonları kapsamında yer almayan mobilyaları ve aksamını içine almaktadır. Bunlar genel kullanıma elverişli neviden (örn; dolaplar, vitrinler, masalar, telefon sehpaları, yazı masaları, çekmeceli yazı masaları, kitaplıklar, vb. diğer raflı mobilyalar (duvara sabitlenmek için destek bulunduran tek kat raflar dahil)) olabileceği gibi özel amaçlarla kullanılan neviden de olabilir.
Bu pozisyon aşağıdakiler için olan mobilyaları içerir:

 • Özel ikametgah, otel, vb. ‘ne mahsus mobilyalar. Kabinler, çamaşır sandıkları, ekmek sandıkları; şifoniyerler, çekmeceli sandıklar; heykel kaideleri, salon çiçekleri için sehpalar; tuvalet masaları; şifoniyer masaları; gardıroplar, çamaşır dolapları; portmantolar, şemsiyelikler; büfeler, elbiselikler, dolaplar; yemek dolapları; komodinler; karyolalar (kapandığı zaman dolap şeklini alan açılır kapanır karyolalar, kamp karyolaları, katlanır karyolalar, beşik, vb. dahil); dikiş, nakış vb. masaları; ayak dinlendirmek için tasarlanmış tabureler ve ayak koymaya mahsus tabureler (sallanan olsun olmasın), ocak siperlikleri; cereyan-paravanalar; sehpalı sigara tablaları; nota dolapları, nota sehpaları; oyun kafesleri; tekerlekli servis masaları (ısıtıcı rezistansla donatılmış olanlar dahil).

(2)   Bürolar için mobilyalar. Vestiyer dolapları, dosya dolapları, dosya vb. için tekerlekli masalar, kart fihristi dosyaları, vb.

 • Okullar için mobilyalar. Öğrenci sıraları; öğretmen kürsüleri; destek sehpaları (yazı tahtası vb. için).
 • İbadethaneler için mobilyalar. Mihraplar, günah çıkartma hücreleri, minberler, komünyon bankları, kürsüler, vb.
 • Mağaza, atölye, depo, vb. için mobilyalar. Tezgahlar; ayaklı elbise asacakları; raflı üniteler, gözlü veya çekmeceli dolaplar; alet vs. için dolaplar; matbaacılıkta kullanılan hususi mobilyalar (kutulu veya çekmeceli).
 • Laboratuarlar ve teknik bürolar için mobilyalar. Mikroskop masaları; laboratuar masaları (vitrinli, gaz memeli, musluk tertibatlı, vb. olsun olmasın); çeker ocaklar; teçhizatsız çizim masaları, vb.

Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyon haricindedir:
(a)   Seyahat esnasında kullanılan para kutusu, bavullar ve benzerleri, mobilya özelliğine sahip olmayanlar (42.02 pozisyonu).
(b)   Mobilya özelliğine sahip olmayan marangoz tezgahları, merdivenler ve birkaç basamaklı merdivenler, sehpalar ve benzerleri. Bunlar mamul bulundukları maddenin rejimine tabidir (44.21, 73.26 pozisyonları vb.).
(c)   Duvar içine monte edilen dolaplar ve benzeri için dülger tertibatı (çerçeveler, kapaklar, raflar vb.) (ağaçtan olanlar 44.18 pozisyonu).

 • Atık kağıt sepetleri (sepetçi eşyasından olanlar 02 pozisyonu, adi metallerden 73.26, 74.19 pozisyonu, plastikten olanlar 39.26 pozisyonu)
 • Hamaklar (genellikle 08 veya 63.06 pozisyonu).
 • Boy aynaları, ayakkabıcılar, terziler vb. için hazırlanmış aynalar gibi yerde durabilen aynalar (09 pozisyonu).
 • Zırhlı ve takviyeli kasalar (03 pozisyonu). Diğer yandan, özellikle delinme ve kesilme karşısında ciddi bir direnç gösteremeyen duvarları olan, yangına, darbelere, kırılmaya karşı özel olarak düzenlenmiş konteynerler bu pozisyonda sınıflandırılırlar.
 • Buzdolapları, dondurma makineleri, vb. (yani mobilya karakterine sahip olmakla birlikte buzdolabına veya buzdolabına ait soğutucuya sahip olan dolaplar ya da bu tertibatla teçhiz edilmek üzere imal edilmiş olan dolaplar) (18 pozisyonu) (bu Faslın 1 numaralı Notunun (e) bendine bakınız). Bununla beraber, içine buz konularak soğutulan neviden olan dolap, sandık vb. ile aktif soğutucu bir element taşıyacak şekilde imal edilmiş veya tasarlanmış olmayıp, sadece cam lifleri, mantar, yün, vb. ile yalıtılmış bulunan dolaplar bu pozisyonda kalır.

(ij) Dikiş makinelerine mesnet görevi görmek üzere veya onları içine alacak şekilde özel şekilde tasarlanmış bulunan mobilyalar (dikiş makinesi kullanımda olmadığı zaman, tali derecede olarak mobilya gibi kullanılabilecek şekilde olsun olmasın) ile bu kabil mobilyaların koruyucu kapakları, çekmeceleri, uzatma tablaları ve diğer tamamlayıcı parça ve aksamı (84.52 pozisyonu).

 • 18 pozisyonundaki cihazların aksam ve parçaları olarak özel şekilde tasarlanmış mobilyalar (85.18 pozisyonu), 85.19 veya 85.21 pozisyonundaki cihazlara ait aksam ve parçalar olarak tasarlanmış mobilyalar (85.22 pozisyonu) veya 85.25 ila 85.28 pozisyonlarındaki cihazların aksam ve parçaları olarak tasarlanmış mobilyalar (85.29 pozisyonu).
 • Pantograf gibi aletlerle donatılmış resim çizim masaları (17 pozisyonu).
 • Dişçilerin çanağı (tükürük hokkası) (18 pozisyonu).
 • Şilte mesnetleri (04 pozisyonu).
 • Standart lambalar ve diğer lambalar ile aydınlatma cihazları (05 pozisyonu).
 • Bilardo masaları ve oyun için yapılmış diğer masalar (oyun masaları) (04 pozisyonu), sihirbaz aldatmacaları için hazırlanmış masalar (95.05 pozisyonu).

 
94.04 –     ŞİLTE MESNETLERİ, YAYLARLA DONATILMIŞ VEYA GÖZENEKLİ KAUÇUK YA DA PLASTİKTEN VEYA HERHANGİ BİR MALZEMEDEN DAHİLİ OLARAK DONATILMIŞ VEYA DOLDURULMUŞ YATAK TAKIMI EŞYASI VE BENZERİ EŞYA (ŞİLTELER, YORGANLAR, DİZ VE AYAK ÖRTÜLERİ, YASTIKLAR, PUFLAR, BAŞ YASTIKLARI GİBİ) (KAPLANMIŞ OLSUN OLMASIN)
9404.10 –    Şilte mesnetleri
–  Şilteler
9404.21 —   Gözenekli kauçuktan veya plastik maddelerden olanlar  (kaplanmış olsun olmasın)
9404.29 —  Diğer maddelerden olanlar
9404.30 –    Uyku tulumları
9404.90 –    Diğerleri
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyon dahilindedir:
(A)  Şilte mesnetleri,(yani karyolanın yaylı kısmı). Bunlar genel olarak yaylar veya çelik telden örgülerle donatılmış (yay veya tel destekleri) metal veya ağaçtan çerçeveler halinde ya da dahilen yaylar ve dolgu maddeleriyle teçhiz edilmiş ve yüzleri mensucatla (şilte esasları) kaplanmış ahşap çerçeveler halinde bulunmaktadır.
Koltuklar ve oturmaya mahsus diğer mobilyalar için monte edilmiş haldeki helezonik yaylar 94.01 pozisyonunda, demir veya çelik telden örgüler de 73.14 pozisyonunda yer alır.
(B)  Yatak takımı eşyası ve benzeri mefruşat. Bunlar yaylı veya içleri herhangi bir madde (pamuk, yün, at kılı, kuş tüyü, sentetik lifler vb) doldurulmuş veya gözenekli kauçuk veya plastikten olan (yüzeyleri dokunmuş mensucat, plastik maddeler, vb. ile kaplanmış olsun olmasın) eşyadır. Örneğin:

 • Şilteler (metal çerçeveli şilteler dahil)
 • Yorganlar ve kapitoneli yatak örtüleri (çocuk arabalarına mahsus benzerleri dahil), diz ve ayak örtüleri (kuş tüyünden veya diğer tüylerden doldurulmuş), şilte koruyucular (somya ile şilte arasına konulan bir nevi ince şilte), uzun yuvarlak yastıklar, yastıklar, minderler, puflar, vb.
 • Uyku tulumları

Bütün bu eşyalar elektrikli ısıtma sistemi ile donatılmış olsun olmasın bu pozisyonda sınıflandırılır.
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyon haricindedir:

 • Su ile şişirilmiş yataklar (genellikle 26 veya 40.16 pozisyonu).
 • Havalı yatak ve yastıklar (26, 40.16 veya 63.06 pozisyonu), veya havalı minderler (39.26, 40.14, 40.16, 63.06 veya 63.07 pozisyonu).
 • Puflar için deriden kılıflar (05 pozisyonu).
 • Battaniyeler (01 pozisyonu).
 • Yastık örtüsü, kuştüyü yorgan ve diz örtülerine mahsus kılıflar (02 pozisyonu).
 • Minder kılıfı (04 pozisyonu),

Oturmaya mahsus mobilyaların aksamını teşkil eden çeşitten olan minder ve şilteler hakkında 94.01 pozisyonunun Açıklama Notuna bakınız.
 
94.05 –     TARİFENİN BAŞKA YERİNDE BELİRTİLMEYEN VEYA YER ALMAYAN, AYDINLATMA CİHAZLARI (PROJEKTÖRLER VE SAHNE PROJEKTÖRLERİ DAHİL) VE BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI; TARİFENİN BAŞKA YERİNDE BELİRTİLMEYEN VEYA YER ALMAYAN SABİT BİR IŞIK KAYNAĞINA SAHİP IŞIKLI PANOLAR, IŞIKLI İSİM TABELALARI VE BENZERİ EŞYA VE BU EŞYANIN AKSAM VE PARÇALARI
9405.10 –    Avizeler ve tavan ve duvar için aydınlatma cihazları (kamuya açık alanların ve yolların aydınlatılmasında kullanılan türden olanlar hariç)
9405.20 –    Masa, yazı masası, yatak odası komodinleri ve benzerlerinin üzerine konulan elektrikli lambalar ve ayaklı lambalar
9405.30 –    Noel ağaçlarında kullanılan türden elektrikli aydınlatıcılar
9405.40 –    Elektrikli diğer aydınlatma cihazları
9405.50 –    Elektrikli olmayan aydınlatma cihazları
9405.60 –    Işıklı panolar, ışıklı isim tabelaları ve benzeri eşya
–   Aksam ve parçalar:
9405.91 —    Camdan olanlar
9405.92 —    Plastikten olanlar
9405.99 —    Diğerleri 
(I) TARİFENİN BAŞKA YERİNDE BULUNMAYAN VEYA BELİRTİLMEYEN LAMBALAR VE AYDINLATMA CİHAZLARI
Bu gruptaki lambalar ve aydınlatma cihazları herhangi bir maddeden yapılsa da bu gruba dahil olur (ancak 71. Faslın 1 no.lu Notunda belirtilen maddelerden olanlar hariç) ve ışık kaynağı ne olursa olsun keza burada yer alır (mumlar, yağ, petrol, parafin (kerosen), gaz, asetilen, elektrik, vb.). Bu pozisyondaki elektrikli lambalar ve aydınlatma cihazları lamba tutaçları, cereyan prizi duyu, kablo, fişler ve transformatörler, vb. ile florasanlı eşyalar ise starter, veya balast ile donatılmış olabilir.
Bu pozisyon özellikle aşağıda yazılı olanları kapsar:

 • Normalde odaların aydınlatılmasında kullanılmaya mahsus lambalar ve aydınlatma cihazları: Örneğin asma lambalar; yuvarlak lambalar, tavan lambaları; duvar lambaları; yatak yanı lambaları; masa lambaları; gece lambaları; avizeler; abajurlar; su geçirmez lambalar; sıra (çalışma) lambaları.
 • Dışarı ışıklandırması için lambalar; örneğin; sokak lambaları, veranda ve kapı lambaları, resmi binalar, anıtlar ve parklar için özel aydınlatma lambaları.
 • Özel lambalar; örneğin; karanlık odalar için lambalar; (ayrı olarak gelen) makine lambaları; fotoğraf stüdyosu lambaları; muayene lambaları (12 pozisyonundaki lambalar hariç); havaalanları vb. için flaşsız işaret farları, vitrin lambaları; elektrikli ampullerle süslenmiş çelenkler (karnaval veya eğlence amacıyla veya

Noel ağaçlarının dekorasyonu için süslü lambalarla donatılmış olanları içine alır).
(4)   86. Fasıldaki kara nakil vasıtalarına, uçaklara, gemilere veya botlara mahsus lambalar ve aydınlatma cihazları; Örneğin; trenlerin ön ışıkları, lokomotif ve demiryolları taşıtları fenerleri; uçaklar için ön lambalar; gemiler veya botların fenerleri. Buna rağmen monoblok far ünitesi üniteleri 85.39 pozisyonunda sınıflandırılmıştır.
(5)   Portatif lambalar (85.13 pozisyonunda olanlar hariç); örn; gemici lambaları, sabit lambalar, el fenerleri, madenci lambaları, taşocağı işçilerinin lambası.
(6)   İşlemeli şamdan, şamdan ve mum destekleri, örn; piyanolar için.
Bu grup ayrıca projektör ve sahne projektörlerini de içine alır. Bunlar, belli bir mesafeden nokta ya da yüzey üzerine konsantre edilmiş ışık demetini (genellikle düzenlenmiş) reflektör ve lens (mercek) veya sadece reflektör vasıtasıyla gönderirler. Bunlar, genellikle sırlanmış cam veya parlatılmış, sırlanmış veya kromla kaplanmış metalden olurlar. Mercekler (lensler) genellikle dışbükey yüzeyli veya derecelidirler (Fresnel lensleri).
Projektörler uçaksavar operasyonlarında, sahne projektörleri örn; setlerde ve fotoğraf veya film stüdyolarında kullanılır.
(II) IŞIKLI PANOLAR, IŞIKLI İSİM TABELALARI VE BENZERİ EŞYA
Bu grup, herhangi bir maddeden yapılmış reklam lambaları, tabelaları, ışıklandırılmış isim tabelaları (yol tabelaları dahil) ile reklam ve adres tabelaları gibi benzeri eşyayı kapsar (devamlı sabit bir ışık kaynağına sahip olmaları şartıyla).
*
*   * 
AKSAM VE PARÇALAR
Bu pozisyon aynı zamanda tarifenin başka bir yerinde daha özel şekilde belirtilmemiş lamba ve aydınlatma cihazları, ışıklı panolar, ışıklı isim tabelaları vb. ne ait olduğu anlaşılan aksam ve parçaları içine alır.

 • Aydınlatma avizelerine mahsus askı parçaları (zincirli veya esnemeyen şekilde).
 • Abajur (globe) ayak kısmı.
 • El lambaları için kaideler, kulplar ve mahfazalar.
 • Lambalar için fitil, şömineler için tutucular.
 • Fener çerçeveleri.
 • Reflektörler.
 • Lamba camı veya gaz lambası şişesi (şişe şeklinde olan vb.).
 • Madencilerin güvenlik amacıyla kullandıkları lambalar için kalın camdan küçük silindirler.
 • Difüzörler (Su mermerli difüzörler dahil)
 • Kaseler, kupalar, gölgelikler (lamba gölgelikleri için kullanılan tel çerçevenin iskeleti dahil), küreler ve benzer eşya.
 • Camdan küreler, armut şeklindeki damlalar, çiçek şeklindeki parçalar, sarkaçlar, küçük levhalar, vb. şeklindeki ölçülerine, birleştirilişlerine ya da tutturucu araçlarına göre tanınabilen avize süslemeleri.

Bu pozisyondaki eşyaların elektrikli parçalarla birleşmiş olan elektrikli olmayan parçaları burada sınıflandırılır. Ayrı ayrı gelen elektrik aksam ve parçaları (örn; devre anahtarları, lamba tutaçları, esnek kablolar, fişler, transformatörler, balastlar, starterler) bu pozisyon haricindedir (Fasıl 85). 
Aşağıdakiler de bu pozisyon haricindedir:

 • Mumlar (06 pozisyonu).
 • Reçineli meşaleler (06 pozisyonu).
 • Sabit olmayan bir ışık kaynağı ile ışıklandırılmış veya ışıklandırılmamış panolar, isim tabelaları ve benzerleri ( Fasıl, 39.26 pozisyonu, 83.10 pozisyonu vb.).
 • 05 pozisyonundaki içten aydınlatma teçhizatlı baskılı küreler.
 • Lambalar için dokumaya elverişli kumaştan dokunarak veya örülerek yapılmış fitiller (08 pozisyonu).
 • Cam boncuklar, süslü küçük camdan boncuk eşya, bir ipe dizilmiş lambanın gölgeliğini süslemek için kullanılan küçük eşyalar (saçak gibi) (18 pozisyonu).
 • Bisikletler ve motorlu araçlar için elektrikli aydınlatma ve işaret verme cihazları (12 pozisyonu).
 • Elektrik filamentli (kızma esaslı) lambalar, deşarj esaslı lambalar (yıldız, harf, figür, kıvrım şeklinde olabilen çeşitli kompleks biçimdeki tüpleri içine alır) ve ark lambalar (39 pozisyonu).

(ij)  Fotoğrafçılıkta flaş ışığı meydana getiren cihazlar (elektriksel ateşlemeli fotoğraf flaş lambaları dahil) (90.06 pozisyonu).

 • Optik olarak ışık demeti sinyali veren cihazlar (13 pozisyonu).
 • Tıbbi teşhisler, araştırmalar, röntgen ışınlarına tutma vb. için lambalar (18 pozisyonu).
 • Çin feneri gibi dekorasyon eşyaları (05 pozisyonu).

94.06 –     PREFABRİK YAPILAR
                9406.10 –  Ahşap olanlar
9406.90 –  Diğerleri
Bu pozisyon “endüstrileşmiş yapılar” olarak bilinen her çeşit maddeden prefabrik yapıları kapsar.
Ev, çalışma alanları, büro, okul, dükkan, baraka, garaj (araba garajı) ve sera gibi çeşitli alanlarda kullanılmak için hazırlanabilen bu yapılar, genellikle şu şekillerde oluşmuşlardır:
–      Tamamen bitmiş, monte edilmiş, kullanıma hazır olan yapılar;
–      Tamamlanmış, monte edilmemiş yapılar;
–      Prefabrik yapıların esas karakterine sahip, monte edilmiş olsun olmasın tamamlanmamış yapılar.
Monte edilmemiş yapı olması durumunda, bulunması gereken zorunlu unsurlar kısmen monte edilmiş (duvar, kolon, vb.) veya kalıp şeklinde kesilmiş (özellikle kirişler, direkler, vb.) yahut bazı durumlarda inşaat sahasında kesilmek üzere belirsiz ve rasgele uzunluklarda olabilirler (eşik, kapı, izolasyon, vb.).
Bu pozisyondaki binalar çeşitli malzemelerle donatılmış veya donatılmamış olabilir. Bununla beraber sadece normalde tedarik edilen gömme malzemeler bina ile beraber sınıflandırılırlar. Bütün bunlara elektrik tesisatı (tel, soket, devre anahtarı, devre kesici (brokeri), zil, vb.), ısıtma ve havalandırma sistemi (kazan, radyatör, klima, vb.), sıhhi tesisat (küvet, duş, su ısıtıcıları, vb.), mutfak malzemeleri (lavabolar, davlumbazlar, ocaklar, vb.) ve bazı mobilya parçaları –gömme veya gömme olmak üzere tasarlanmış- (mutfak dolapları gibi) dahildir.
Prefabrik yapıların tamamlanması veya monte edilmesi için gerekli malzemeler (örn; çivi, tutkal, sıva, alçı, harç, elektrik tel ve kablosu, tüp ve borular, boya, duvar kâğıdı ve halı döşemeleri) bu işlem için uygun miktarlarda olmak şartıyla yapıyla birlikte sınıflandırılırlar.
Bu yapılara mahsus olduğu anlaşılabilir olsun olmasın, ayrı olarak getirilen, binalara ait parça ve teçhizat bu pozisyon haricinde olup, her koşulda kendilerine uygun pozisyonlarda yer alırlar.
°
° °
Alt pozisyon açıklama notu.
9406.10 Alt pozisyonu
Bu alt pozisyondaki “ahşap” ifadesi ahşap prefabrik yapıları, dış duvarları, zemin, (zemin mevcutsa) ve diğer ayırt edici unsuru ağırlıklı olarak ahşap içerenleri ifade etmektedir.
 

 

Başa dön tuşu