Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi

FASIL 73 – Demir veya çelikten eşya

 FASIL 73

DEMİR VEYA ÇELİKTEN EŞYA

Fasıl Notları.

 • Bu Fasılda geçen “dökme demir” tabiri, demirin ağırlık itibariyle diğer elementlerin her birine üstün geldiği döküm yoluyla elde edilen ve 72. Faslın 1 (d) notunda tanımlanan çeliğin kimyasal bileşimine uymayan ürünlere uygulanır.
 • Bu Fasılda geçen “tel” tabirinden, sıcak veya soğuk şekil verilmiş, enine kesiti herhangi bir şekilde olup, çapı 16 mm yi geçmeyen ürünler anlaşılır.

       GENEL AÇIKLAMALAR
Bu Fasıl demir (bu Faslın (1) Nolu Notunda tarif edilen dökme demir dahil) veya çelikten 73.01 ilâ 73.24 pozisyonlarında yer alan belli sayıdaki özel eşyaları ve 82. veya 83. Fasıllarda özel olarak yer almayan veya Tarifenin diğer Fasıllarında belirtilmeyen,  73.25 ve 73.26 pozisyonlarında yer alan bir grup eşyaları kapsar.
Bu Fasıl tatbikinde “ince ve kalın borular” ve “içi boş profiller” anlamları aşağıda belirtilmiştir:

 • İnce ve kalın boru.
 • İç ve dış yüzeyleri aynı formda olan, bütün uzunluğu boyunca tek tarafı kapatılmış eş kesitlerden oluşan içi boş ürünlerdir. Çelik boruların enine kesitleri genel olarak yuvarlak, oval, dikdörtgendir  (kare dahil).  Fakat buna ek olarak eşkenar üçgen ve diğer düzgün dış bükey çokgen kesitleri de kapsayabilir. Dairesel olan ürünlerden başka uzunlukları boyunca yuvarlak köşeleri olan ve dipleri çevrilmiş borular da ayrıca boru olarak kabul edilir.  İnce ve kalın borular parlatılmış,  kaplanmış,  kavislendirilmiş (kangal halindeki borular dahil)  ortası daraltılmış birbirine geçmeli olanlar veya olmayanlar,  diş açılmış,  delinmiş,  yivlenmiş,  koni şekli verilmiş flanjlı (yakalı) ve halkalı şekilde olabilirler.
 • İçi boş profiller.
 • İçi boş ürünler, yukarıdaki tanımlara uymaz ve genellikle iç ve dış yüzeyleri aynı formda değildir.
 1. Faslın Genel Açıklama Notu hükümleri, gerekli değişiklikler yapılmak şartıyla, bu Fasıla da uygulanır.

 
73.01-  DEMİR VEYA ÇELİKTEN PALPLANŞLAR (DELİNMİŞ VEYA BİRLEŞTİRİLMİŞ PARÇALARDAN YAPILMIŞ OLSUN OLMASIN); DEMİR VEYA ÇELİKTEN KAYNAK YAPILMIŞ PROFİLLER.
7301.10 –    Palplanşlar
7301.20 –    Profiller
Palplanşlar haddelenerek, çekilerek,  pres yapılarak, presle bükülerek veya haddeleme makinesinde biçimlendirilerek veya haddelenmiş parçalar birleştirilerek (kaynakla, perçinle, plise yaparak)elde edilen bölümlerden-parçalardan oluşur. Bu parçalar birbirlerine basit bir şekilde bağlanarak veya düzgünce uzunlamasına kenarlar yan yana bitiştirilerek kurulurlar. Bu sebeple de her iki şekilde de en azından uzunlamasına kenarlarda geçme tertibatı vardır  (örneğin;  çentik,  flanj, kenetleme tertibatı).
Aşağıdakiler bu pozisyona dahildir:

 • Köşeleri oluşturmak için tasarlanmış palplanşlama açı veya köşe parçaları; bu amaçla katlanmış parçalar veya uzunluğu boyunca kesilmiş parçalar kullanılır. Elde edilen bu parçalar sonra açı oluşturmak için kaynaklanır veya perçinlenir.
 • Duvar bölmelerini yapmaya mahsus üç veya dört kolu olan bağlantı palplanş parçaları.
 • Şekilleri farklı tipteki palplanşların birleştirilmesi için kullanılmaya elverişli olan bağlayıcı palplanş parçaları.
 • Zorla kenetleme işlemi olmaksızın birbirine birleşecek şekilde yeraltına döşenen palplanş boruları ve kolonları. Palplanş boruları oluklu şekildedir. Palplanş kolonları ise iki parçanın kaynakla birleştirilmesinden meydana gelmişlerdir.

Palplanşlar genellikle baraj, hendek gibi sivil mühendislik alanlarındaki kumlu, bataklık ve deniz dibi zeminlerde duvar yapmak için kullanılır.
Bu pozisyon ayrıca kaynak yapılmış profilleri de kapsar. 72.16 pozisyonundaki Açıklama Not Hükümleri kaynakla elde edilen profiller için, gerekli değişiklikler yapılarak uygulanır.
Aşağıdakiler bu pozisyona dahil değildir:

 • Kaynak yapılmış içi boş profiller (06 pozisyonu)
 • Dış bağlantı için hiç bir kenetleme tertibatı kullanılmadan külçe olarak birleştirilmiş palplanşlar (08 pozisyonu)

 
73.02 –  DEMİR VEYA ÇELİKTEN DEMİRYOLU VE TRAMVAY HATTI MALZEMESİ: RAYLAR, KONT-RAYLAR, MAKAS DİLLERİ, MAKAS GÖBEKLERİ, KRUVAZMAN VE MAKASLAR, GERGİ ÇUBUKLARI, DİŞLİ RAYLAR, TRAVERSLER, CEBİRELER, YASTIK VE KÖŞELİKLER, SELETLER, SIKIŞTIRMA LEVHALARI VE KRAMPONLAR, RAYLARIN DÖŞENMESİ, EKLENMESİ VEYA SABİTLEŞTİRİLMESİ İÇİN BAĞLANTI LEVHA VE ÇUBUKLARI İLE ÖZEL OLARAK İMAL EDİLMİŞ DİĞER PARÇALAR.
7302.10 –   Raylar
7302.30 –   Makas dilleri,  makas göbeği,  diğer kruvarzman ve makas  elemanları
7302.40 –   Cebireler ve seletler
7302.90 –   Diğerleri
Bu pozisyon demir veya çelikten her nevi demiryolu ve tramvay hattı (dar ve geniş hatlar) inşaatında kullanılan malzemeyi içine alır.

 • Demiryolu veya tramvay hattı rayları sıcak haddelenmiş ürünlerdir. Bu pozisyon her uzunluktaki demiryolu ve tramvay raylarını (yanları taşkın şekilde, yuvarlak veya düz başlı demiryolu rayları, elektrikli tramvay için oluklu rayları, nakledilici raylar vb.) içine alır.

Bu pozisyon, tasarlanan kullanım yerleri ne olursa olsun (havai hatlar, seyyar vinçlere mahsus hatlar vb.) demiryolu ve tramvay hatlarında kullanılan neviden olan bütün rayları içine alır. Buna rağmen, demiryolu ve tramvay hatlarında kullanılan neviden olmayan raylar bu pozisyon dışında kalır (kapı rayları, rulmanlı raylar vb.)
Kontr-raylar, aynı zamanda kılavuz veya emniyet rayları olarak da bilinirler ve bunlar bir raydan diğer bir raya geçişte raydan çıkmayı önlemek amacıyla sabitleştirilen raylardır.
Dişli raylar, dik meyilli hatlarda kullanılan özel raylardır. Bunların bir türü birbirine yakın çapraz kısa demir çubuklarla bağlanmış iki uzun paralel çubuktan oluşur; bu kısa demir çubukların arasındaki boşluklar lokomotifin altındaki dişli tekerleğin dişlerinin birbirine geçmesi için dizayn edilmiştir. İkinci bir tür ise, üzeri dişli raylardan müteşekkil olup, lokomotif tekerleklerinin dişleri ray üzerindeki dişlerin arasına geçmek suretiyle hareket ederler.
Yukarıdaki rayların tümü düz, eğri, delikli, kavisli olabilir.

 • Makas dilleri, makas göbekleri, kruvazman ve diğer makas elemanları, bunlar ana hatların birbirlerini katettikleri veya kollara ayrıldıkları yerde kullanılan malzemeler olup, döküm suretiyle veya başka usullerle elde edilirler.
 • Demir veya çelik demiryolları traversleri, bunlar raylara destek görevini görmek veya birbirine paralel tutmak amacıyla kullanılır.

Bunlar genelde haddeden geçirildikten sonra preslenerek son şekli verilir, bununla beraber, birçok parça birlikte kaynak yapılarak veya perçinlenerek, birleştirilerek traversler yapılır. Genelde kesitleri “U”  şeklinde olurlar veya bacakları kısa  “omega”  harfi şeklindedir.  Bunların delikleri açılmış olanları ile cebire ve seletlerle donatılmış olanları burada yer alır. Bunlar delikli, zımbalanmış, oluklu, cebire ve seletlerle veya tek parça sabitleyici yuva raylarıyla donatılmış olsun olmasın bu pozisyonda kalırlar.

 • Cebireler bir rayı bir diğerine bağlamak için çeşitli biçimlerde (düz, omuzlu, açılı vb.) döküm, sıcak haddelenmiş veya dövülmüş ürünler olup, uç taraflarından delinmiş veya zımbalanmış olabilirler. Bunlar delinmiş veya zımbalanmış olsun olmasın bu pozisyonda yer alırlar.
 • Yastıklar, sabit başlı rayları demiryolu traversine bağlamak için kullanılır ve genellikle dökme demirden parçalardır. Seletler traverslerin üzerine kramponlar veya tirfonlarla tutturulur.

Köşeliklerde, rayları, desteklere tutturmak için kullanılır.
Seletler (temel levha, travers levhası) gömülü rayları traverslere bağlamak için kullanılır. Traversleri korur ve kenetlenme, civata,  vida,  çivi vb. durumlarda kaynak yapılmış çeliklerle tutturulurlar.
Sıkıştırma levhaları da gömülü rayları traverslere bağlamak için kullanılır. Onlar traverslere vidalanır veya civatalanır.
Bu pozisyon, ayrıca diğer demiryolu raylarını sabitleştirici rijit parçaları kapsar, çelik çubuğun bükülerek aşağı yukarı L şekli verilmiş olan parçalar gibi,  bu parçaların kısa kenarı ray flanşının aksi yönünde preslenir uzun kenarlarının ucu hafifçe yassılaştırılarak traverse özel olarak delinerek tutturulur.
Bunlara ek olarak demiryolu raylarını sabitleştirici esnek parçalarda bu pozisyonda yer alır. Bunlar rayı traverslere veya seletlere tutturmak için yay çeliğinden üretilmiştir. Bu kenetlenme kuvveti üretim biçiminden dolayı bağlantının geometrik sapmasından elde edilir. Koruyucu veya yalıtım parçaları genellikle plastik veya kauçuktan elde edilirler ve bunlar ray ile bağlantı veya traverslerle bağlantı arasında yer alırlar.

 • Açıklık levha ve çubukları. Bunlar rayları birbirine paralel şekilde tespit edilmesine yarayan parçalardır.

       Bazı özel açıklık çubuk ve köşebentleri ard arda gelen tahtadan traverslerin üzerine cıvata ile tutturulacak şekilde dizayn edilmiştir; böylece traverslere dik açıyla sabitlenerek hatların bazı noktalarında deforme olmalarını(büzülmelerini)  önleme görevi görürler.

 • Diğer özel ray çapaları, uzunlamasına ray kaymalarını önlemek amacı ile raylara monte edilerek kullanılır. Bunlar traverslere ve seletlere karşı uzunluğuna olan hareketleri önlerler.

Aşağıdakiler bu pozisyona dahil değildir:

 • Demiryolu ve tramvay hattı malzemesini birleştirmede kullanılan vida, saplama, civata, perçin çivisi ve tirfonlar (17 ve 73.18 pozisyonlarında)
 • Çatılmış halde demiryolu tramvay hatları döner platformlar, platform tamponları, gabariler (08 pozisyonu)

 
73.03 –      DÖKME DEMİRDEN İNCE VE KALIN BORULAR, İÇİ BOŞ PROFİLLER.
Bu pozisyon bu Faslın 1 Nolu Not hükmünde tanımlanan dökme demirden üretilen için boş profilleri, ince kalın boruları kapsamaktadır.
Bu borular kalıba dökülmek suretiyle veya santrifüjlü döküm usulü ile elde edilir. Santrifujlü döküm usulünde erimiş haldeki demir süratle dönmekte olan yatay biçimindeki silindire dökülmekte ve merkezkaç kuvvetinin etkisiyle metal, silindir çeperlerine doğru harekete zorlanır ve orada katılaşır.
Bu ince ve kalın borular ve içi boş profiller, düz veya kavisli üzerleri düzgün veya çıkıntılı olabilir. Bundan başka birbirine geçmelerini temin maksadıyla ağızları yuvalı, kendinden flanjlı veya kaynak ya da yivli flanjlı olabilir. Birleşmeyi kolaylaştırmak amacıyla yuvalı borular bir ağzı ikinci borunun ağzını içine alacak şekilde genişletilmiş olan borulardır. Flanjlı borular bir diğerinin yakaları karşı karşıya getirilerek vida ve civatalarla birleştirilirler. Ucuna diş açılmış veya ucu düz borular, halkalar, tasmalar ve bağlamalarla birleştirilirler.
Bu pozisyon ayrıca, plastik, bitümen, çinko vb. ile kaplanan birden fazla ağzı bulunan ince ve kalın boruları ve içi boş profilleri kapsamaktadır.
Bu pozisyondaki ince ve kalın borular başlıca basınçlı su boru hatlarında, kanalizasyon tahliyesinde, düşük basınçlı gaz dağıtımında, su toplama kanalı, kanalizasyon borusu veya direnaj olarak kullanılır.
Aşağıdakiler bu pozisyona dahil değildir:

 • İnce ve kalın boru teferruatı (bağlantı parçaları) (07 pozisyonu)
 • Bir eşyanın tanılabilir aksamını teşkil eden ince ve kalın borular, içi boş profiller. Bunlar kendi rejimlerine tabi olurlar (örneğin; kalorifer radyatörlerinin parçalarından olanlar (22 pozisyonu), makina aksamı halinde olanlar (XVI. Bölüm)

73.04 –       DEMİR (DÖKME DEMİR HARİÇ) VEYA ÇELİKTEN İNCE VE KALIN BORULAR VE İÇİ BOŞ PROFİLLER (DİKİŞSİZ) (+).
– Gaz veya petrol boru hatlarında kullanılan ince ve kalın borular
7304.11 — Paslanmaz çelikten olanlar
7304.19 — Diğerleri
– Gaz veya petrol sondajında, muhafaza veya üretiminde
kullanılan borular
7304.22 — Paslanmaz çelikten sondaj boruları
7304.23 — Diğer sondaj boruları
7304.24 — Diğerleri, paslanmaz çelikten olanlar
7304.29 — Diğerleri
– Diğerleri  (demirden veya alaşımsız çelikten kesiti daire şeklinde olanlar):
7304.31 — Soğuk çekilmiş veya soğuk haddelenmiş
7304.39 — Diğerleri
– Diğerleri  (paslanmaz çelikten kesiti daire şeklinde olanlar)
7304.41 — Soğuk çekilmiş veya soğuk haddelenmiş
7304.49 — Diğerleri
– Diğerleri  (diğer alaşımlı çelikten kesiti daire şeklinde olanlar)
7304.51 — Soğuk çekilmiş veya soğuk haddelenmiş
7304.59 — Diğerleri
7304.90 –  Diğerleri
Bu pozisyondaki ince ve kalın borular ve içi boş profiller aşağıda belirtilen işlemlerle üretilebilirler.

 • Ya külçe şeklinde olarak çapağı alınmış ve haddelenmiş ham demir veya sürekli döküm ya da haddeleme suretiyle elde edilen yuvarlak şekildeki bir ara ürünün sıcak haddelenmesi. Bu tür imalat yöntemi şunları kapsamaktadır:

(1) Haddehanede delme işlemi (Mannesmann yöntemi) bir disk haddesine veya koni şeklinde olan delicide son üründen daha kısa boyda, daha büyük et kalınlığı ve dış çapı olan içi boş boru taslağı elde etmekte kullanılır.
(2) Mandrelde veya tapa üstünde sıcak haddeleme;
– Dayanıklı boruların üretiminde kullanılan ana yöntem üç meyilli, haddeleyen uzatıcı yöntemle (Assel veya transval) veya iki meyilli haddeleyici, uzatıcı kılavuz disklerle (Diescher işlemi) veya üç meyilli düzleyen uzatıcı veya;
– Sürekli boru haddelemede  “serbest yüzen” veya yarı yüzen kontrollü mandrel üstünde farklı hadde takımlarında (Neuval veya Dalmine işlemi) veya
–  Pilger haddesinde veya
–  Stiefel haddesinde veya
–  İtici tezgahta malzemeyi merdane serisinden iterek veya
–  Çekme haddesinde. Bu durumda ürün bitmiş bir boru olarak elde edilir.

 • Cam veya diğer akışkan sıvı kullanılan preste sıcak ekstrüksiyon (Ugine-Sejournet işlemi) bu metot belirtilen şu işlemleri içerir; delme, genişletme işlemi (olsun olmasın) ve ekstrüksiyon işlemlerini içerir.

Yukarıda açıklanan işlemleri farklı bitirme işlemleri takip eder:

 • Sıcak işleme: Bu durumda işlenmemiş levha yeniden ısıtıldıktan sonra bir genişleten hadde veya daraltan haddeden geçer ve en son olarak da bir düzeltme haddesinden geçer.
 • Bir mandrel üzerinde soğuk işleme: Bir tezgah veya soğuk hadde üzerinde pilger haddesinde (mannesman veya megaval işlemi) soğuk çekme yoluyla soğuk işlemedir. Bu işlemler, sıcak haddelenmiş veya çekilmiş boruları kullanarak daha az et kalınlığı olan veya daha az çaplı borular ve ayrıca çap veya et kalınlığı için daha az tolerans taşıyan borular elde etmede kullanılır (Şu not edilmelidir ki transval yöntemi sayesinde daha az duvar kalınlığı (et kalınlığı) olan borular direkt olarak üretilir.). Soğuk çalışma metotları ayrıca zımparalama ve haddeleme ile istenen parlak yüzeyler (pürüzleri çok düşük dereceli borular) de elde etmeyi içermektedir. Örneğin; havalı krikolar veya hidrolik silindirler.
 • Döküm veya santrifüj döküm.
 • Önceden sıcak çekilmiş malzemenin şekillendirilmiş kalıp üzerine yerleştirilmiş bir diskin derin çekilmesi.
 • Demirin dövülerek işlenmesi.
 • Soğuk çekme veya soğuk haddeleme (soğuk indirgeme)  işlemlerine tabi tutulacak olan demir çubukların işlenmesi (28 pozisyonundaki içi boş sondaj çubukları hariç).

İnce ve kalın borularla içi boş profiller arasındaki farklılık için bu faslın Genel Açıklama Notundaki ilgili yere bakınız.
Bu pozisyonun ürünleri örneğin; plastik veya ziftle birleştirilmiş cam yünü ile kaplanabilirler.
Bu pozisyon ayrıca uzunluğuna veya transversal kanatları olan bütünsel olarak kanatlı ve solungaçlı borular gibi kanatlı ve solungaçlı ince ve kalın boruları ve içi boş profilleri de kapsar.
Bu pozisyondaki ürünler özellikle petrol veya gaz için kullanılan boru hatlarının bir çeşidini, muhafaza, üretim ve petrol veya gazın aranmasında kullanılan bir çeşit delme borularını, buhar kazanlarında, süper ısıtıcılarda, ısı eşanşörlerinde, kondansatörlerde, rafine ocaklarında, santraller için besleyici su ısıtıcılarında kullanılmaya elverişli boruları, binalarda yüksek veya orta basınç buhar veya gaz, su dağıtımı için galvenize edilmiş veya siyah boruları (gaz boruları olarak da bilinir) ve sıcak su ve gaz boru dağıtımları için kullanılan boruları kapsar. Buna ek olarak ince ve kalın borular otomobil parçaları imalinde veya makinalarda bilya yatakları için halka, silindirik bir uca doğru daralan tığ yatakları veya diğer mekanik kullanımlar için, yapı iskelelerinde, borusal yapılarda veya bina inşaatında parça üretiminde kullanılır.
Aşağıdakiler bu pozisyona dahil değildir.

 • Dökme demirden ince ve kalın borular (03 pozisyonu) ve 73.05 veya 73.06 pozisyonlarındaki çelik veya demirden ince veya kalın borular.
 • Dökme demirden içi boş profiller (03 pozisyonu) ve 73.06 pozisyonundaki çelik veya demirden içi boş profiller.
 • Demir veya çelikten boru teçhizatı (07 pozisyonu).
 • Teçhizatlı veya teçhizatsız demir ve çelikten esnek borular (termostatik körükler ve genişleme bağlantıları dahil) (07 pozisyonu).
 • Elektrik tesisatında kullanılan izole edici borular (47 pozisyonu).
 • Muayyen eşyanın aksamı halini almış olduğu açıkça anlaşılan borular ve içi boş profiller, örneğin yapılarda kullanılmak üzere hazırlanmış borular (08 pozisyonu), kalorifer tesisatı için radyatör aksamı (73.22 pozisyonu), pistonlu içten yanmalı motorlara mahsus eksoz boruları (84.09 pozisyonu), diğer makina aksamı (XVI. Bölüm), 87. Fasıldaki araçların eksoz boruları ve eksoz kutusu (susturucular) (örn; 87.08 veya 87.14 pozisyonu), bisikletlere mahsus sele mesnetleri ve bisikletlerin borulardan mamul diğer aksamı (87.14 pozisyonu).

Altpozisyon Açıklama Notları.
7304.11, 7304.19,7304.22, 7304.23, 7304.24 ve 7304.29 Altpozisyonları
Bu altpozisyonlar sahip oldukları teknik spesifikasyonları veya standartları gözönünde bulundurmaksızın bütün bu gibi eşyaları kapsar (örn; Amerikan Petrol Enstitüsü (API) standartları 5L veya 5LU boru hatları için ve API standartları 5A, 5AC veya 5AX muhafaza, üretim ve sondaj borusu için).
 
7304.31, 7304.39, 7304.41, 7304.49, 7304.51 ve 7304.59 Altpozisyonları.
Bu Altpozisyonlardaki soğuk çalışılmış ürünler ile diğer ürünler arasındaki ayırım için 72.faslın Genel Açıklama Notuna bakınız. Bölüm IV (B), ikinci paragraf.
 
73.05 –      DEMİR VEYA ÇELİKTEN DİĞER İNCE VE KALIN BORULAR (DİKİŞLİ, PERÇİNLİ VEYA BENZERİ ŞEKİLLERDE KAPATILMIŞ) (İÇ VE DIŞ KESİTLERİ DAİRE ŞEKLİNDE OLUP, DIŞ ÇAPI 406.4 mm.Yİ GEÇENLER)(+).
– Gaz veya petrol boru hatlarında kullanılan ince ve kalın borular
7305.11 — Uzunlamasına toz altı ark kaynağı yapılmış olanlar
7305.12 — Diğerleri (uzunlamasına kaynaklı olanlar)
7305.19 — Diğerleri
7305.20 – Gaz veya petrol sondajında kullanılan muhafaza boruları
– Diğerleri (dikişli)
7305.31 — Uzunlamasına dikişli olanlar
7305.39 — Diğerleri
7305.90 – Diğerleri
 
Bu pozisyondaki ince ve kalın borular yassı haddelenmiş ürünlerden örneğin; kaynak veya perçinleme ile kapatılarak boru şekli verilerek elde edilmişlerdir.
Boru şekilleri şu şekilde verilebilir;
–  Merdane setinin yardımıyla rulo halindeki yassı haddelenmiş ürünler için sürekli bir işlemle uzunlamasına veya spiral olarak,
–   Haddeleme makinasının veya pres yardımıyla yassı haddelenmiş rulo halinde olmayan ürünler için sürekli olmayan bir işlemle uzunlamasına;
Kaynak yapılarak elde edilen ürünlerde bitişik köşeler dolgu metali kullanmaksızın flaş kaynağı ile, elektrik direnciyle veya endüksiyon kaynakla veya oksidasyonu önlemek için, dolgu metalli ve eritkenli ya da gaz korumalı toz altı ark kaynağıyla kaynaklanır. Perçinlenerek elde edilen ürünlere gelince, bitişik köşeler üst üste getirilir ve perçin çivileri ile birleştirilir.
Bu pozisyondaki ürünler örneğin; plastik veya bitümenle birleştirilmiş cam yünüyle kaplanabilir.
Bu ürünler genellikle halkalarla pekiştirilmişlerdir ve petrol ya da gaz için kullanılan bir çeşit hat borularını, petrol veya gaz kuyuları için koruyucuları, uzak mesafe su hattı için boruları veya kömür veya öbür katı maddelerin yarı sıvıları için ana boru hatlarını, yapısal direkler ve sütun için boruları ve yalıtılmış elektrik tellerini kapsayan hidroelektrik borularını kapsarlar.
Aşağıdakiler bu pozisyona dahil değildir:

 • 03, 73.04 veya 73.06 pozisyonlarındaki ince ve kalın borular, içi boş profiller.
 • Demir veya çelik boru teferruatları (bağlantı parçaları) (07 pozisyonu).
 • Özel olarak tanımlanabilen eşya halinde yapılmış borular.

Altpozisyon Açıklama Notları.
7305.11, 7305.12, 7305.19 ve 7305.20 Altpozisyonları
7304.11, 7304.19, 7304.22, 7304.23, 7304.24 ve 7304.29 Altpozisyonlarının Açıklama Notları gerekli değişiklikler yapılmak şartıyla bu altpozisyonlara da uygulanır.
 7305.11 Altpozisyonu
Bu altpozisyon presleyerek veya haddelenerek şekillendirilmiş, füzyon sırasında metal oksidasyonunu önlemek için eritken ve metal eklenmiş elektrik ark kaynağı ile kaynaklanmış çelik plakalardan yapılmış boruları kapsarlar.
Kaynaktan sonra, bitmiş borunun dış yüzeyinde açıkça görülebilen “kaynak taneleri” ve yığılmış maden taneleri vardır. 
7305.12 Altpozisyonu
Bu altpozisyon esas olarak, haddelemeyle şekillendirilmiş ve sürekli şekilde imal edilen ve metal eklenmeksizin endüksiyon veya direnç elektrik kaynağı ile kaynaklanmış çelik rulolardan yapılmış boruları kapsar. Kaynaktan sonra, bitmiş borunun dış yüzeyinde yığılmış maden taneleri yoktur.
73.06 –     DEMİR VEYA ÇELİKTEN İNCE VE KALIN BORULAR VE İÇİ BOŞ PROFİLLER (ÖRNEĞİN AÇIK DİKİŞ VEYA KAYNAK YAPILMIŞ, PERÇİN YAPILMIŞ VEYA BENZERİ ŞEKİLLERDE KAPATILMIŞ) (+).
–  Gaz veya petrol boru hatlarında kullanılan borular
7306.11 — Dikişli olanlar (paslanmaz çelikten)
7306.19 — Diğerleri
–  Gaz veya petrol sondajında kullanılan mahfaza veya üretim boruları
7306.21 — Dikişli olanlar (paslanmaz çelikten)
7306.29 — Diğerleri
7306.30 – Demir veya alaşımsız çelikten kesiti daire şeklinde olan diğerleri (Dikişli)
7306.40 – Paslanmaz çelikten kesiti daire şeklinde olan diğerleri (kaynaklı)
7306.50 – Diğer alaşımlı çeliklerden kesiti daire şeklinde olan diğerleri (Dikişli)
–  Diğerleri, kesiti daire şeklinde olmayanlar (Dikişli)
7306.61 — Kesiti kare veya dikdörtgen şeklinde olanlar
7306.69 — Kesiti daire şeklinde olmayan diğerleri
7306.90 – Diğerleri
73.05 pozisyonunun Açıklama Notu hükümleri, gerekli değişiklikler yapılmak şartıyla bu pozisyondaki eşyalara da uygulanır.
Bu pozisyon şunları da kapsar:

 • Manşet kaynaklı ince ve kalın borular diye bilinen döverek kaynaklanmış borular.
 • Kapalı köşeli borular, bir başka deyişle, açık kaynaklı borular olarak bilinen köşelerinin  birbirlerine  değdiği  veya  kavradığı    Ancak, bütün uzunluğu boyunca açık bir yarık bulunan ürünler 72.16,  72.22 veya 72.28 pozisyonlarında yer alırlar.
 • Bitişik köşeleri zımbalanarak birleştirilen ince ve kalın borular.

Bu pozisyonda yer alan uzunluğu boyunca kaynaklanmış ince ve kalın borular azaltılmış dış çap veya et kalınlığı ve daha sıkı boyut töleransına sahip ürünler elde etmek için sıcak veya soğuk çekme veya haddeleme işlemlerine tabi tutulurlar. Bu soğuk çalışma metotları da 73.04 pozisyonunun Açıklama Notunda anılan cilalı yüzeyler dahil olmak üzere farklı yüzeyler oluşmasını sağlar.
İnce ve kalın borular ve içi boş profiller arasındaki farklılıklarla ilgili olarak bu bölümün Genel Açıklama Notlarına bakınız.
Bu pozisyon özellikle petrol veya gaz için kullanılan bir çeşit hat borularını, petrol veya gaz sondajında kullanılan bir çeşit muhafaza ve üretim borularını, buhar kazanlarında, süper ısıtıcılarda, ısı eşanşörlerinde kondanstörlerde, santrallerdeki besleyici su ısıtıcılarında, binalarda yüksek veya orta basınç buhar veya su dağıtım için galvanize edilmiş siyah borular (gaz boruları diye bilinirler) ve sokak su ve gaz ana dağıtım şebekeleri için olan boruları kapsar. Ek olarak ince ve kalın borular ve içi boş profiller, otomobil ve makine parçası üretiminde, bisiklet çerçeveleri, çocuk arabaları parçaları yapımında ya da diğer yapısal kullanımlarda, yapı iskelelerinde, borusal yapılarda veya bina inşaatlarında kullanılırlar “Açık dikişli” borular örneğin; metal mobilyalar için çerçeve olarak kullanılırlar.
Bu pozisyon ayrıca, plastikle veya bitümenle birleştirilmiş cam yünüyle kaplanmış ince ve kalın boruları ve içi boş profilleri kapsadığı gibi, uzunlamasına veya transversal olarak kanat yapılmış veya bir şekil verilmiş boruları da kapsar.
Aşağıdakiler bu pozisyon haricindedir:

 • Dökme demirden ince ve kalın borular (03 pozisyonu) ve 73.04 veya 73.05 pozisyonlarındaki demir veya çelik borular
 • Dökme demirden içi boş profiller (03 pozisyonu) ve demir veya çelikten içi boş profiller (73.04 pozisyonu)
 • Demir veya çelikten boru teferruatı (bağlantı parçaları) (07 pozisyonu)
 • Teferruatlı veya teferruatsız demir veya çelikten eğilip bükülebilen (esnek) borular (termostatik körükler ve genleşme bağlantıları dahil) (07 pozisyonu)
 • Elektrik tesisatında kullanılan izole edici borular (47 pozisyonu)
 • Muayyen eşyanın aksamı halini almış olduğu açıkça anlaşılan borular, örneğin, inşaatta kullanılmak üzere hazırlanmış borular (08 pozisyonu), merkezi ısıtma radyatörlerinin boru kesitleri (73.22 pozisyonu), pistonlu içten yanmalı motorlara mahsus eksoz boruları (84.09 pozisyonu), diğer makina aksamı (XVI. Bölüm), 87. Fasıldaki araçların eksoz boruları ve eksoz kutuları (susturucular) (87.08 veya 87.14 pozisyonundakiler),  bisikletlere  mahsus  sele  mesnetleri  ve  bisikletlerin borudan mamul diğer aksamı (87.14 pozisyonu)

Altpozisyon Açıklama Notu.
7306.11, 7306.19, 7306.21, 7306.29 Altpozisyonları
7304.11, 7304.19, 7304.22, 7304.23, 7304.24 ve 7304.29 altpozisyonlarındaki Açıklama Not hükümlerindeki gerekli değişiklikler yapılarak bu altpozisyonlara uygulanır.
73.07 –     DEMİR VEYA ÇELİKTEN BORU BAĞLANTI PARÇALARI (RAKORLAR, DİRSEKLER VE MANŞONLAR GİBİ).
–  Dökme bağlantı parçaları
7307.11 — Dövülemeyen dökme demirden olanlar
7307.19 — Diğerleri
–  Diğerleri (paslanmaz çelikten olanlar)
7307.21 — Flanşlar
7307.22 — Dirsekler, kavisler ve manşonlar (diş açılmış)
7307.23 — Uç uca kaynak yapılacak bağlantı parçaları
7307.29 — Diğerleri
–  Diğerleri
7307.91 — Flanşlar
7307.92 — Dirsek, kavis ve manşonlar (diş açılmış)
7307.93 — Uç uca kaynak yapılacak bağlantı parçaları
7307.99 — Diğerleri
 
Bu pozisyon genellikle iki borunun çaplarını birlikte birleştiren veya bir boruyu başka bir aletle birleştiren veya borunun açık ucunu kapatan demir veya çelik teferruatı (bağlantı parçalarını) kapsar. Ancak bu pozisyon boru çapıyla bir bütün oluşturmayan ince ve kalın boruları tesis etmekte kullanılan parçaları kapsamaz (Örneğin; kancalar, payandalar, duvarlarda boruları sabitleştiren veya destekleyen benzeri destekler, esnek boruları veya hortumları sıkarak sabitleştirmek için kullanılan sıkıştırıcı veya daraltıcı bantlar veya bilezikler (hortum bağlantıları)) (73.25 veya 73.26 pozisyonu)
Bağlantı aşağıda belirtilen şekillerde elde edilir:
–    Dökme demir veya çelik dişli donanımları kullanırken, vidalayarak;
–    Menşet kaynaklı veya soket kaynaklı çelik donanımları kullanırken, kaynaklayarak.
Manşet kaynaklı durumlarda bağlantı parçalarının ve boruların uçları kare kesilir veya yivlenir;
–    Veya sökülebilir çelik donanımlar kullanırken, bağlantıyla.
Bundan dolayı bu pozisyon, düz flanşları, dövme bilezikli flanşları, köşeleri ve dirsekleri, geri dönüş dirseklerini, azaltıcıları, T boruları, haç şeklinde boru parçasını, boru kapakları, tıpaları, yapısal elementleri ve boru parmaklıkları için donanımları, engel aşan boru parçaları, çok kollu parçaları, rakorları, manşonları, S şeklindeki boru parçalarını, bilezikleri, kelepçeleri, halkaları içine alır.
Aşağıdakiler bu pozisyon haricindedir:

 • Madeni inşaat aksamının çatılmasında kullanılan neviden olan kelepçeler ve diğer tertibat (08 pozisyonu)
 • Boru ve boru teferruatının birleştirilmesinde kullanılan civatalar, somunlar ve vidalar (18 pozisyonu)
 • Termostatik körükler ve genişleme ekleri (07 pozisyonu)
 • Yukarıda izah edildiği gibi boruların duvarlara ve diğer yerlere tespitine yarayan neviden olan çengeller, bilezikler, kelepçeler vb; tepeleri halka, çengel vb. ile donatılmış dişli veya dişsiz boru buşonları (örneğin; çamaşır iplerini tespit etmeye mahsus buşonlar) (26 pozisyonu)
 • Musluk, valf ve sair muslukçu eşyasıyla donatılmış boru teferruatı (81 pozisyonu)
 • İzole edici elektrik boruları için izole edilmiş boru teferruatı (47 pozisyonu)
 • Bisiklet veya motorsiklet iskeletlerine mahsus rakorlar (14 pozisyonu).

73.08 – DEMİR VEYA ÇELİKTEN İNŞAAT (94.06 POZİSYONUNDAKİ   PREFABRİK YAPILAR HARİÇ ) VE İNŞAAT AKSAMI (KÖPRÜLER, KÖPRÜ AKSAMI, BENT KAPAKLARI, KULELER, PİLONLAR, AYAKLAR, SÜTUNLAR, İNŞAAT İSKELELERİ, ÇATILAR, KAPILAR, PENCERELER VE BUNLARIN ÇERÇEVELERİ VE KAPI EŞİKLERİ, KEPENKLER, KORKULUKLAR, PARMAKLIKLAR GİBİ) İNŞAATTA  KULLANILMAK  ÜZERE  HAZIRLANMIŞ DEMİR VEYA ÇELİKTEN SAÇLAR, ÇUBUKLAR, PROFİLLER, BORULAR VE BENZERLERİ. (+)
7308.10 –   Köprüler ve köprü aksamı
7308.20 –   Kuleler ve pilonlar
7308.30 –   Kapılar,  pencereler ve bunların çerçeveleri ile pervazları ve kapı eşikleri
7308.40 –  İskelelere, kepenkle kapatmaya, destek vurmaya veya maden direkleri yapmaya mahsus benzeri malzeme
7308.90 –   Diğerleri
 
Bu pozisyon, tamamlanmış veya tamamlanmamış metal yapıları ve bunların parçalarını da kapsar. Bu pozisyonun uygulanmasında bu yapılar bir kez yerine konulduğunda genellikle bu yerde kalmalarıyla karakterize edilirler. Bunlar genellikle çubuk, boru, profil, saç, geniş levha ve şeritlerden yahut dövme veya döküm ürünü diğer yarı mamullerden perçinle, cıvata ve somunlarla, kaynak veya sair suretle imal edilmekte ve bu Faslın diğer pozisyonlarına ve 73.14 pozisyonlarına giren demir veya  çelikten  mensucat, örgüler ve metalle depluvayye ile birleşik olabilmektedir. Borudan veya yuvarlak çaplı çubuktan inşaat aksamının bir diğerine çatılmasında kullanılmak üzere özel şekilde imal edilmiş türden kelepçeler ve diğer tertibatta, inşaat aksamından sayılır. Bunların üzerinde dişli vida delikleri, çeşitli şişkinlikler bulunmakta ve bu deliklerden geçirilen vidalarla bunlar çatılacak aksama tespit edilmektedir.
Bu pozisyonda sözü edilen yapı parçaları ve yapılardan başka bu pozisyon ayrıca şu ürünleri de kapsar:
Üst yapılar; ayarlanabilir veya iç içe geçmiş destekler, borulu destekler, uzatılabilir kirişler, borulu iskeleler vb. malzeme; ambar kapakları, iskeleler, kazıklı iskeleler ve deniz iskeleleri; deniz feneri üst  yapıları, gemiler için direkler, geçitler, bölmeler, demiryolları vb.; balkonlar ve verandalar, kapaklar, kapılar, sürme kapılar; monte edilmiş korkuluklar ve çitler; hem zemin geçitler vb. bariyerler, seralar için iskelet ve zorlayıcı çerçeveler; dükkanlarda, mağazalarda ve depolarda montaj ve daimi donanım için geniş ölçüde raflama vb. bölmeler ve raflar, düz metal veya köşebendlerden, kesme veya kalıplardan yapılmış otomobil yolları için belli koruyucu engeller.
Bu pozisyon ayrıca yapılarda kullanım için hazırlanmış (örn; delinmiş, bükülmüş, kertik açılmış) yassı haddelenmiş ürünleri, geniş yassı ürünleri (üniversal plaka olarak bilinenler dahil), şeritleri, çubukları, profilleri, boruları da kapsar.
Bu pozisyon, daha başka olarak, beton işlerinde sağlamlaştırmak için kullanılan ayrı haddelenerek birbirine sarılmış farklı yuvarlak çubukları kapsayan ürünleri de içine alır.
Aşağıdakiler bu pozisyona dahil değildir:

 • Birleştirilmiş parçalardan oluşturulmuş palplanşlar (01 pozisyonu)
 • Kalıp niteliğine sahip beton dökmek için kutu bölmeler (80 pozisyonu)
 • Makina aksamı olduğu açıkça anlaşılabilen çatkılar ( Bölüm)
 • Bölüm XVII deki inşaat; 08 pozisyonunda yer alan  demiryolları ve tramvay hattına mahsus sabitleme ve bağlantı malzemesi, mekanik sinyalizasyon cihazları; motorlu kara taşıtları, demiryolu vagonları, lokomotif vb. şasileri (86 veya 87.Fasıl) ve 89 Fasılda yer alan deniz taşıtlarına mahsus demir ve çelik inşaat yapıları gibi.
 • Hareketli raflı mobilya (03 pozisyonu)

Alt Pozisyon Açıklama Notu.
7308.30 tarife alt pozisyonu
Bu alt pozisyon, tüm konut tipleri için çelik güvenlik kapılarını da kapsar.
 
73.09 –     HER TÜRLÜ MADDE İÇİN (SIKIŞTIRILNIŞ VEYA SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ HARİÇ) HACMİ 300 LİTREYİ GEÇEN VE MEKANİK VEYA TERMİK TERTİBATI OLMAYAN DEMİR VEYA ÇELİKTEN DEPOLAR, SARNIÇLAR, KÜVLER VE BENZERİ KAPLAR (ISIYI İZOLE EDİCİ VEYA İÇ YÜZEYLERİ KAPLANMIŞ OLSUN OLMASIN).
Bu depolar normal olarak, depolama veya üretim için, örneğin; fabrikalarda, kimyasal işlerde, boya işlerinde, gazhanelerde, bira fabrikalarında, damıtık içki fabrikalarında, rafinerilerde ve az bir oranla da evlerde ve dükkanlarda vb. yerlerde sabit olarak tesis edilirler. Bu pozisyon sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gazlar dışındaki her madde için kapları kapsar. Böyle gazlar için olan konteynerler kapasitelerine bakılmaksızın 73.11 pozisyonunda sınıflandırılırlar. Karıştırıcılar ve ısıtıcılar veya soğutucu bobinler veya elektriksel maddeler gibi mekanik veya termik malzemeyle tamamlanmış konteynerler 84 veya 85. Fasıllarda yer alır.
Buna karşın sadece musluklar, kapakçıklar, düzey ölçen araçlar, güvenlik vanaları, monometreler vb ile tamamlanmış konteynerler bu pozisyonda yer alır.
Bu konteynerler, açık veya kapalı, ebonit, plastik veya demir olmayan metallerle veya bir dış levha ile kaplanarak korunmuş olsun veya olmasın, yalıtkan bir malzemeyle (örneğin; asbest, cüruf pamuğu veya cam yünü) ile kaplanmış olabilir.
Bu pozisyon ayrıca duvarları arasında ısıtıcı veya soğutucu akışkanlar bulundurmayan, çift duvar veya çift taban maddeleri yardımıyla yalıtılmış konteynerleri de kapsar (öyle tedbirleri olan konteynerler bu pozisyon dışında kalır (84.19 pozisyonuna bakınız).
Aşağıdakiler bu pozisyona dahildir:
Petrol veya yağ depoları;  malt evlerinde arpayı ıslatmakta kullanılan fıçılar; sıvılar için (şarap, bira vb.) fermantasyon fıçıları; her çeşit sıvılar için, süzme veya durultma fıçıları; metal eşyaları yumuşatmak ve tavlamak için fıçılar, merkezi ısıtma malzemesi için yayılma depolarını da kapsayan su depolama tankları (ev içi veya başka kullanımlar için); katılar için konteynerler.
Bu pozisyon, bir veya daha fazla taşıma tipi için özel olarak dizayn edilmiş ve malzemelendirilmiş olan depoları kapsamaz (86.09 pozisyonu).
 
73.10 – HER TÜRLÜ MADDE İÇİN (SIKIŞTIRILMIŞ VEYA SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ HARİÇ) HACMİ 300 LİTREYİ GEÇMEYEN VE MEKANİK VEYA TERMİK TERTİBATI OLMAYAN DEMİR VEYA ÇELİKTEN DEPOLAR, SARNIÇLAR, VARİLLER, FIÇILAR, KUTULAR VE BENZERİ KAPLAR (ISIYI İZOLE EDİCİ VEYA İÇ YÜZEYLERİ KAPLANMIŞ OLSUN OLMASIN).
7310.10 – Hacmi 50 litre veya daha fazla olanlar
– Hacmi 50 litreden az olanlar
7310.21 — Lehimlenerek veya kenarları kıvrılarak kapatılacak kutular
7310.29 – Diğerleri
Önceki pozisyonun normalde fabrikalarda sabit olarak tesis edilmiş, kapasitesi 300 litreyi aşan konteynerleri kapsamasına rağmen bu pozisyon kapasitesi 300 litreyi aşmayan levha veya tabaka demir ya da çelikten kolayca taşınabilen ve kolayca hareket ettirilecek ebatlarda, genellikle ticari taşıma için ve ürünlerin paketlenmesinde kullanılan konteynerleri ve sabit olarak yerleştirilmiş konteynerleri de kapsar.
Bu pozisyon, daha geniş konteynerler olan, katran veya yağ fıçılarını; petrol tenekelerini; süt yayıklarını; alkol, lateks, kostik soda, kalsiyum karbit, boya malzemeleri veya diğer kimyasal maddeler için fıçı ve varilleri içine alır. Daha küçük konteynerler esas itibariyle yağ, süt, bira, reçel, meyve, meyve suları, bisküviler, çay, tatlılar, tütün, sigaralar, ayakkabı cilası, ilaçlar, satış ambalajı için kullanılan kutuları, teneke kutuları vb içine alır.
Fıçılar ve varilleri yuvarlamayı veya elle tutmayı kolaylaştırmak için özellikle fıçı çemberleriyle sarılıp takviye edilir ya da uygun hale getirilir. Bütün konteynerler boşaltma ve doldurmayı sağlayabilmek için musluk delikleri, tıkaçlar, kapaklar veya diğer kapatıcılarla donatılabilir.
Bu pozisyon ayrıca, duvarlar arasında ısıtıcı veya soğutucu akışkanların sirkülasyonunu sağlayan bir sisteme sahip olmayan, çift duvar veya çift taban vasıtasıyla yalıtılmış varilleri vb. kapsar (bu tür donanımlı konteynerler için 84.19 pozisyonuna bakınız)
 
Aşağıdakiler bu pozisyon haricindedir:

 • 02 pozisyonunda yer alan eşyalar.
 • Bisküvi varilleri, çay kutuları, şeker kutuları vb. ev veya mutfak kullanımı için kutular (23 pozisyonu)
 • Sigara kutuları, pudriyerlik, alet kutuları, kaplar vb. (kişisel veya profesyonel kullanımlar için) (25 veya 73.26 pozisyonu)
 • Kasalar, emniyetli çekmece ve kutular vb. (03 pozisyonu)
 • 04 pozisyonunda yer alan eşyalar.
 • Ziynet kutuları (06 pozisyonu)
 • Bir veya daha fazla nakil usulüyle taşımak için özel olarak dizayn edilmiş ve donatılmış konteynerler (09 pozisyonu)
 • 17 pozisyonunda ki monte edilmiş termoslar ve diğer izotermik kaplar.

 
73.11 –     DEMİR VEYA ÇELİKTEN SIKIŞTIRILMIŞ VEYA SIVI HALE GETİRİLMİŞ GAZLAR İÇİN KAPLAR.
Bu pozisyon, sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gazları (örneğin; helyum, oksijen, argon, hidrojen, asetilen, karbondioksit veya bütan) taşımak veya depolamak için her kapasitedeki konteynerleri kapsar.
Yüksek basınç altında test edilmiş, dayanıklı bazı silindirler, tüpler, şişeler, kaynaksız veya kaynaklı (örneğin; tabanında, ortasında veya uzunluk boyunca) olabilirler. Bir iç kanal ve bir veya daha fazla dış tabakadan oluşan ve ara boşluğu yalıtkan bir maddeyle kaplanmış olan diğer kaplar ise, vakum altında tutulan veya soğutucu bir sıvı içermesi sağlanarak sıvılaştırılmış gazları atmosferik basınçta veya daha düşük basınçta korunmasını mümkün kılar.
Bu konteynerler, kapakçıklar, musluklar, basınç, ölçerler, düzey göstericiler vb. gibi kontrol ayarlama ve ölçme aletleri ile donatılabilirler.
Bazıları doldurmayı kolaylaştırmak ve (örn; asetilen için)  yalnız başına sıkıştırıldığında bir patlama riskini önlemek için, çimento ve bazen aseton emdirilmiş bir bağlayıcı ile kizelgur, odun kömürü veya asbest gibi gözenekli tepkime vermeyen bir madde içerebilir.
Gerekli olan sıvı veya gazı sağlamak için dizayn edilmiş olanlar gibi diğer konteynerlerde, sıvılaştırılmış gaz, dış tabakanın iç duvarına tutturulmuş bir  bobinden geçmek suretiyle, sadece atmosfer sıcaklığının etkisi ile buharlaştırılır.
Buhar akümülatörleri bu pozisyona haricindedir (84.04 pozisyonu).
 
73.12 –     DEMİR  VEYA  ÇELİKTEN  DEMETLENMİŞ  TELLER  (TORON),  HALATLAR, KABLOLAR, ÖRME HALATLAR, BUCURGAT HALATLARI VE BENZERLERİ (ELEKTRİK İŞLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE İZOLE EDİLMEMİŞ).
7312.10 –  Demir veya çelikten demetlenmiş teller (toron),  halat ve kablolar
7312.90 –  Diğerleri
 
Bu pozisyon iki veya daha fazla tellerin sıkı bir şekilde kıvrılmasıyla elde edilen demetlenmiş telleri, kabloları ve bunların bir arada kıvrılmasıyla elde edilen her ölçüdeki halatları kapsar. Bunlar esas itibariyle demir veya çelik tel, halat ve kablolardan eşya olmaları şartıyla dokumaya elverişli mensucat hammaddelerinin (kendir, jüt vb.) üzerlerine sarılmış olabilirler veya dokumaya elverişli mensucat, plastik vb. ile kaplanmış olabilirler.
Halat ve kablolar genellikle yuvarlak kesitlerdedir fakat bu pozisyon ayrıca genellikle dikdörtgen şeklinde (kare dahil), tek veya bükülmüş tellerin örülmesi ile oluşan bantları da kapsar.
Bu pozisyon, muhtelif boylarda kesilmiş veya kesilmemiş veya kanca, sustalı kanca, fırdöndü bilezikler, ataçlar, soketler, vb. ile donatılmış (diğer pozisyonlarda yer alan ürün karekterini kazanmamış olmak şartıyla) veya tek veya çok katlı askı, ustura kayışları vb. halinde yapılmış halatları, kabloları, bantları vb. kapsar.
Bu ürünler, madencilikte, taş ocağında, teknecilikte, vb. de kaldırma için (maçuna, vinç, makara, kaldıraç vb. ile); yedeğe alma veya çekme için; halatlar olarak; güç aktarım kayışı olarak; donanım olarak veya çadır direklerini, yüksek gerilim hattı taşıyan çelik iskeletli kuleleri sabit tutturmak üzere; çit örgüsü olarak; taş kesme kablosu olarak (genelde 3 kıvrım özel çelikten örgülenerek) kullanılır.
Aşağıdakiler bu pozisyona dahil değildir.

 • Çit yapmada kullanılan dikenli tellerle, gevşekçe burulmuş, dikensiz, çift katlı teller (“burma kaytanı”) (13 pozisyonu)
 • Elektrik işlerinde kullanılmak üzere yalıtılmış elektrik kabloları (44 pozisyonu)
 • Fasılda yer alan taşıtlarda kullanılmaya uygun fren kabloları, gaz pedalı kabloları ve benzeri kablolar

 
73.13 –  DEMİR VEYA ÇELİKTEN DİKENLİ TELLER;  DEMİR VEYA  ÇELİKTEN  ÇİT  YAPMADA KULLANILACAK TÜRDE BURULMUŞ ÇEMBER VEYA YALIN KAT DÜZ TEL (DİKENLİ OLSUN OLMASIN) VE GEVŞEKÇE BURULMUŞ ÇİFT KATLI TELLER.
Bu pozisyon aşağıda belirtilen tipteki çit veya etrafı çevirmede kullanılacak türde çember ve telleri (2 nolu Fasıl notunda tanımlanan tel) kapsar:

 • Demir veya çelik tellerin, sık aralıklarla dikenler ile veya bazen küçük keskin şerit metal  parçalarıyla  birlikte  gevşekçe  bükülmesiyle  oluşan dikenli tel.
 • Dikenli telin alternatifi olarak kullanılan ve aralıklarla dişlenmiş düz, dar çember veya tel.
 • Bükülmüş çember veya tek yassı tel. Bu, şerit parmaklık teli çoğunlukla “burma kaytanı” adı altında kullanılır. Hafifçe bükülmüş dar çember, şerit veya yassı  telden  müteşekkildir.  Dikenli olsun olmasın bu ürünler bu pozisyonda yer alır.
 • Parmaklık için kullanıma uygun olduğu açıkça belli olan demir veya çelik iki telden müteşekkil gevşekçe bükülmüş tel. Bunlar da “burma kaytanı” olarak bilinir.

Bu pozisyon, askeri amaçlar, parmaklıklar vb. için kullanılan, bazen metal veya tahta kazıklara oturtulmuş “dannertleri” ve benzeri düzensiz olarak bırakılmış dikenli telleri de kapsar.
Kullanılan çember ve tel genellikle galvanizlenmiş veya diğer bir şekilde kaplanmıştır (örneğin plastiklerle kaplanmış).
Bazen kafeslik olarak kullanılan, sıkı bir şekilde demetlenmiş bükülmüş teller ve kablolar bu pozisyon haricindedir (73.12 pozisyonu).
 
73.14 –     DEMİR VEYA ÇELİK TELLERDEN MENSUCAT (SONSUZ VEYA DEVAMLI BANDLAR DAHİL), IZGARA, AĞ VE KAFESLİKLER; DEMİR VEYA ÇELİKTEN METAL DEPLUVAYE (+). 
–   Dokunmuş mensucat (metal mensucat)
7314.12 —   Makinalar için paslanmaz çelikten sonsuz bantlar
7314.14 —   Paslanmaz çelikten diğer dokunmuş mensucat
7314.19 —   Diğerleri
7314.20 –    Izgara,  ağ ve kafeslikler  (kesişme noktalarına kaynak yapılmış, enine kesitinin en geniş yeri 3 mm veya daha fazla göz aralığı 100 cm2 veya daha fazla olan tellerden)
–   Diğer ızgara, ağ ve kafeslikler (kesişme noktalarına kaynak yapılmış)
7314.31 —   Çinko ile kaplanmış olanlar
7314.39 —   Diğerleri
–    Diğer metal mensucat, ızgara, ağ ve kafeslikler
7314.41 —   Çinko ile kaplanmış olanlar
7314.42 —   Plastik maddelerle kaplanmış olanlar
7314.49 —   Diğerleri
7314.50 –    Metal depluvayye
 
(A) MENSUCAT (SONSUZ VEYA DEVAMLI BANDLAR DAHİL), IZGARA, AĞ VE KAFESLİKLER
Genelde bu grubun ürünleri, demir veya çelik telden elde veya makinada birbirine geçme, birbirine bağlama, kafes yapma yolu ile üretilirler. İmal metotları, büyük oranda tekstil sanayisinde kullanılanları andırır (basit atkı ve çözgü dokumalar, örülmüş veya kroşe edilmiş dokumalar vb.)
Bu grup teller birbirine geçirilmiş olsun ya da olmasın, temas eden yerlerden bir ilave tel yardımıyla veya kaynaklanmış tel ızgaraları kapsar.
“Tel” terimi, hiçbir kesit ebadı 16 mm’yi aşmayan herhangi bir kesit şeklinde soğuk veya sıcak biçimlendirilmiş ürünler anlamına gelir (haddelenmiş tel, tel çubuk ve yassı şeritlerin levhalardan kesilmesi gibi) (bu Faslın 2 nolu Notuna bakınız).
Bu pozisyonda yer alan maddeler birçok amaç için, örneğin;  birçok maddenin yıkanması, kurutulması ve filtre edilmesinde,  parmaklık yapmada,  yiyecekleri koruyan kaplarda, böceklerden saklamada, makinalar için emniyet sistemlerinde, taşıyıcı bant,  raflama,  somya,  döşeme,  elekler ve kalburlar vb. betonu desteklemek için kullanılabilirler.
Bu maddeler şekil vermek için kesilmiş veya kesilmemiş rulolar, sonsuz bantlar (örneğin; kuşaklama için)  veya levhalar halinde; iki veya daha fazla katlı olabilirler.
 
(B) METAL DEPLUVAYYE
Metal depluvayye, demir veya çelikten düz saç veya şeritlerin üzerine özel bir makina ile paralel yarıklar açılması ve bu yarıkların yine aynı makina ile gerilerek baklava biçimine sokulması suretiyle elde edilen kafes haline gelmiş mamullerdir.
Metal depluvayyeler çok sert ve çok sağlam olmaları sebebiyle parmaklık yapımında, makinalar için güvenlik sistemlerinde köprülerin veya vinç pistlerinin döşenmesinde, değişik inşa malzemelerinin sağlamlaştırılmasında (örneğin; beton, çimento, sıva, cam vb.) tel ızgara veya delikli levha yerine kullanılır.
 
Genel olarak bu pozisyon haricinde kalan tel mensucattan mamul eşyadan başka, aşağıda yazılı olanlar da Tarifenin diğer Fasıllarında yer alır:
(a) Metal tellerden dokunmuş olup giyim eşyası olarak kullanılan türden olanlar (döşemelik mensucat vb. gibi) (58.09 Pozisyonu).
(b) Metal telden mensucat, örgü ve kafesliklerle takviye edilmiş suni plastik maddeler, amyant ve cam (39, 68 ve 70 Fasıllar) üzeri pişmiş kil ile kaplanmış inşaatta kullanılan tel örgü ve kafeslikler (69. Fasıl) genelde damlarda kullanılan katranlanmış ve tel kafesle takviye edilmiş kağıtlar (48. Fasıl) ancak basitçe plastikle kaplanmış tel mensucat örgü ve kafeslikler (dokuma ve örgü gözleri plastik  madde  ile  kaplanmış  olsun olmasın) ile betonarme işlerinde, tavana ait alçı işlerinde vb. kağıt mesnetli tel mensucat, örgü ve kafeslikler bu pozisyonda yer alır.
(c) Tel mensucattan örgü ve kafesliklerden mamul makina aksamı halinde yapılmış olanlar (özellikle diğer maddelerle birlikte bu hali almış olanlar) (84 veya 85. Fasıl).
(d) Tel mensucat vb.’den yapılan el elekleri ve kalburları (96.04 Pozisyonu).
 
Altpozisyon Açıklama Notu.
7314.12, 7314.14 ve 7314.19 Altpozisyonları
“Dokunmuş ürünler (mensucat)”  terimi sadece dokunmuş mensucat ile aynı yöntemde dik açılardan geçen iki düzme sistemi ile imal edilen tellerden mamul ürünlere tatbik edilir.
Metal mensucat, çapraz örgülü veya diğer dokuma olabilmesine rağmen genellikle düz dokumadır. Atkı ipliği çözgü ipliğinin önünde ve arkasında hareket eden sürekli bir ipliktir. Madeni mensucat, sürekli hareketli tezgahlarda üretilir. Örgülerin kesiştiği noktalar güçlendirilebilir(örn; ekstra bir örgü ile bağlanarak). Bu çeşit dokumalar, kare örgü ızgara etkisi veren, göreceli olarak geniş aralıklı örgüleri de kapsar. Bükülmüş çeşitler, bükülmüş tellerden yapılır; kesişim noktalarını daha sert yapmak için kenarlar kenetlenir. Alternatif olarak, mensucat, düz örgüden dokunabilir sonra bastırılır, kesişme noktalarında oluşan deformasyon dokumayı kuvvetlendirir.
Mensucat, rulolar veya boyuna kesilmiş tabakalar veya kalıplar halinde konulabilir, tabakaların köşeleri kaynaklanabilir veya lehimlenebilir.
 
73.15 –      DEMİR VEYA ÇELİKTEN ZİNCİRLER VE AKSAMI.
–  Mafsal halkalı zincirler ve aksamı
7315.11 —      Makaralı zincirler
7315.12 —      Diğer zincirler
7315.19 —      Aksamlar
7315.20 –       Patinaj zincirleri
–   Diğer zincirler
7315.81 —     Destekli halkalı zincirler
7315.82 —     Diğerleri (kaynaklı halkalı)
7315.89 —     Diğerleri
7315.90 –      Diğer aksamlar
 
Bu pozisyon, boyutları, imalat işlemleri veya genelde amaçlanan kullanımlarına bakmaksızın dökme demir, (genellikle dövülmeye elverişli dökme demir) işlenmiş demir veya çelikten zincirleri kapsar.
Bu pozisyon mafsallı olmayan zincirleri yani tek parça halkalardan oluşmuş zincirler (dövme, dökme veya kaynak yapmak suretiyle veya madeni saç veya şeritlerden kesilmek suretiyle veya zincir vb. den yapılan destekli veya desteksiz zincirler), mafsallı zincirler (rulolu zincirler, (“sessiz”) denilen dişli zincirler, Galle tipi zincirler) ve metal bilyaların birbirine eklenmesi suretiyle elde edilen zincirleri kapsar.
Aşağıdakiler bu pozisyona dahildir:

 • Bisikletler, otomobiller veya makinalar için transmisyon zincirleri.
 • Çapa veya demirleme zincirleri, kaldırma, çekme veya yedek zincirleri, otomobil kar zincirleri.
 • Somya zincirleri, evye tıkaçlarına, rezervuarlarına ait zincirler.

Bütün bu zincirler gerekli parçalar veya aksesuarlarla (örneğin; kancalar, sustalı kancalar, pimler, kelepçeler, soketler, halkalar, yarık halkalar ve T parçalar) donatılabilirler. Bunlar özel kullanımlar için tasarlanmış veya muhtelif boylarda kesilmiş olabilir.
Oynak zincir için kenar halkalar, sarıcılar, silindirler vb. oynak olmayan zincirlere mahsus halkalar ve kelepçeler için özel olarak demir veya çelik zincir teferruatı da bu pozisyonda yer alır.
Aşağıdakiler bu pozisyona dahil değildir:

 • 17 pozisyonu anlamında taklit mücevherci eşyası niteliğine sahip zincirler (örneğin; saat zincirleri ve değersiz süs zincirleri).
 • Kesici dişli ve benzeri ile donatılmış zincirler ve testere veya kesici alet olarak kullanılan zincirler ( Fasıl) ile zincir kısmının rolü ikinci planda kalan bazı zincirli makina aksamı (kelepçeli zincirler, dokuma makinaları için maşalı kurutma zincirleri)
 • Kapıların açılmasını önleyen zincirlerle donatılmış kapı emniyetleri (02 pozisyonu)
 • Arazi ölçme zincirleri (15 pozisyonu)

 
73.16 –      DEMİR  VEYA  ÇELİKTEN  ÇAPALAR,  FİLİKA  DEMİRLERİ  VE  BUNLARIN AKSAMLARI
Bu pozisyon, sadece her tonajdaki gemiler, açık deniz platformları, şamandıralar, işaretler, yüzer mayınlar vb. için kullanılan çapaları içine alır; bazen “çapalar” diye bilinen (örneğin; kâgir inşaatı birleştirmekte veya krişleri binaların duvarlarına monte etmekte kullanılanlar) diğer eşyalar bu pozisyon dışında kalır.
Çapalar bazen tahtadan bir çapraz parçayla veya sapla donatılabilirler ve çapanın tırnakları sabit olabilir veya olmayabilir.
Bu pozisyon, filika demirlerini de kapsar, çapalardan küçüktürler, ikiden fazla tırnağa (genelde 4) sahiptirler ve hiç sapları yoktur. Küçük tekneleri demirlemekte, diğer tekneleri yakalamakta vb. batan nesneleri çıkarmada ve ağaçlarda, kayalarda vb. tutunacak bir yer sağlamada kullanılırlar.
Bu pozisyon ayrıca, çapa veya filika aksamı olan parçaları da kapsar.
 
73.17 –   DEMİR VEYA ÇELİKTEN KÜÇÜK VE BÜYÜK ÇİVİLER, PÜNEZLER, OLUKLU VE YİVLİ ÇİVİLER (83.05 POZİSYONUNDAKİLER HARİÇ) VE BENZERİ EŞYA (BAŞLARI DİĞER MADDELERDEN OLSUN OLMASIN FAKAT BAŞLARI BAKIRDAN OLANLAR HARİÇ)
Aşağıdakiler bu pozisyona dahildir:

 • Çiviler, ufak çiviler, tel raptiyeler (83.05 pozisyonundakilerden başka) ve benzeri eşyalar genellikler aşağıdaki metotlarla imal edilirler:
 • Gereken kalınlıktaki telden soğuk presleme yoluyla imal edilmekte olup, bu tip tel çiviler bazıları başsız, bir veya iki ucu sivri olmalarına rağmen genellikle  düz  veya yuvarlak başlıdırlar. Ucuna doğru incelen çiviler ve ufak çiviler de eğimli şekilde kesilmek dışında aynı yolla imal edilmektedir.
 • Bu usulde istenilen boy ve kalınlıktaki demir çubuk kızdırıldıktan sonra (el veya makine ile) dövülerek ucu sivriltilir. Sonra diğer ucu çivi makinası ile baş şekline sokulur.
 • Levha veya şeritten kesme usulüyle imal edilir, gerekirse el ya da makina ile bitirme işlemine tabi tutulur.
 • Sıcak haddelenmiş çubuklar haddehanelerden geçirilmek suretiyle yapılmakta ve başlarıyla uçları aynı anda teşekkül etmektedir.
 • Küçük bir metal diskten baş kesimi kalıp ıstampalama usulü ile yapılmakta aynı anda önceden hazırlanmış gövde ile sabitleştirilerek çivi yapılmaktadır. Bu işlem, normal olarak döşemecilik çivileri gibi yuvarlak başlı çiviler için kullanılır.
 • Döküm suretiyle imal tarzı.

Bu malzemeler çok çeşitlidir ve aşağıdakileri kapsar.
Marangozlar tarafından kullanılan boydan boya aynı kalınlıkta tel çiviler; dökümcü çivileri; camcı çivileri; ayakkabı tamirci çivileri; elektrik tesisatında, resim çerçeveciliğinde, çitler ve benzeri yerlerde kullanılan köprülü çiviler (yalıtılmış veya yalıtılmamış); uçları sivri, gövdeleri burmalı, baş kısmında vidalama yarığı bulunmayan çiviler; döşemeciler ve ayakkabıcılar vb. için karfiçe çivileri, başsız küçük çiviler, resimler, aynalar, çitler vb. için çiviler, ağır iş ayakkabıları için kabaralar, toynaklı hayvanları nallamaya mahsus vidasız çiviler; hayvanların ayaklarına çakılan buzda kaymayı önleyici vidasız çiviler; pencere ve camlarını sıkıştırmak için kullanılan küçük üçgen çiviler (genellikle kalay) ve benzerleri, döşemeler için süs çivileri; demiryolu  traverslerini işaretlemeye mahsus çiviler.

 • Diğer özel tipteki çiviler örneğin;
 • Dövülmüş kenet çivileri veya tutturmalar (genellikle 90 derece açıyla eğilmiş uçları sivri çivilerdir) Bunlar kagirleri, ağır keresteleri vb. birleştirmekte kullanılırlar. Kalın kenet çivileri rayları ana kirişlere bağlamakta kullanırlar.
 • Oluklu çiviler tahta parçalarını tutturmada kullanılan bir kenarı testere dişli veya şivli uzunlamasına (şerit halinde) olsalar bile bu pozisyonda sınıflandırılır.
 • Çengelli çiviler ve halkalı çiviler metal saclardan biçim verilerek ya da dövülerek elde edilebilir. Bir ucu sivriltilmiş ve diğer ucu yani başı, dik köşe şeklinde ya da birtakım nesneleri asmak için halka halinde bükülmüştür.
 • Pünezler (raptiyeler), resim tahtaları, ofisler vb. için düz ya da yuvarlak başlı resim çivilerinin bütün çeşitleri.
 • Kard çivileri bunlar dokumaya elverişli maddeler sanayisinde kullanılan kardeleme makinalarına ve benzeri diğer makinalara mahsus çivilerdir.

Yukarıda bahsedilen çivilerin başları ferro olmayan metallerden (bakır ve bakır alaşımları hariç) ya da diğer maddelerden (porselen, cam,  ağaç, kauçuk, plastik vb.) olsun ya da olmasın ve bunlar kaplama, bakır kaplama, altın kaplama, gümüş kaplama, vernikli yada başka metallerle kaplanmış olsun yada olmasın bu pozisyonda yer alır.
Aşağıdakiler bu pozisyona dahil değildir.

 • Çengelli vidalar, başı halkalı vidalar, çivi gibi çakılmak suretiyle kullanılan sivri uçlu başları yarık vidalar ve uçları sivri olmayan vidalar (18 pozisyonu).
 • Köseleye çakılmaya yarayan uçları olan veya olmayan ayakkabı tabanlarına çakılan koruyucu demirler, çivi ile mürettep çerçeve çengelleri, taşıyıcı ve transmisyon kolonlarına ait tel raptiyeler (26 pozisyonu).
 • Başları bakır veya bakır alaşımlı çiviler, kabaralar vb. (15 pozisyonu).
 • Raptiye makinaları için agraflar (ofislerde, döşemecilikte ve paketlemede) (05 pozisyonu).
 • Piyano akort çivileri (09 pozisyonu).

73.18 –     DEMİR  VE  ÇELİKTEN  VİDALAR,  CİVATALAR, SOMUNLAR, TİRFONLAR, ÇENGELLİ VİDALAR, PERÇİN ÇİVİLERİ, PİMLER, KAMALAR, RONDELALAR (YAYLANMAYI SAĞLAYICI RONDELALAR DAHİL) VE BENZERİ EŞYA (+).
–  Diş açılmış olanlar
7318.11 —    Tirfonlar
7318.12 —    Diğer ahşap vidalar
7318.13 —    Çengelli ve halkalı vidalar
7318.14 —    Ototaradöz vidalar
7318.15 —    Diğer vida ve civatalar (somunlu veya rondelalı olsun olmasın)
7318.16 —    Somunlar
7318.19 —    Diğerleri
–   Diş açılmamış olanlar
7318.21 —    Yaylanmayı sağlayıcı rondelalar ve diğer sıkıştırma rondelaları
7318.22 —    Diğer rondelalar
7318.23 —    Perçin çivileri
7318.24 —    Kamalar ve kamalı pimler
7318.29 —    Diğerleri
 
(A) VİDALAR, CİVATALAR VE SOMUNLAR
Civata ve somunlar (civata uçları dahil), vidalı büyük çiviler ve diğer metal vidaları, (ister dişli, ister sapmalı olsun olmasın) ağaç vidaları ve tirfonlar dişlidirler  (bitmiş  haliyle)  ve  eşyaların  takılması yada tutturulmasında kullanılırlar ve bu suretle eşyaların  hasar  meydana  gelmeden  kolaylıkla parçalara ayrılmasını sağlarlar.
Civatalar ve metal eşya için vidalar, sıkı ve çok az eğimi olan dişlere sahiptir ve şekil olarak silindiriktirler. Nadiren sivri uçludurlar ve başları oyuklu ya da somun anahtarı ile sıkıştırılabilecek şekilde ayarlanmıştırlar veya girintili de olabilirler. Civatalar somunun içine geçirilecek şekilde imal olunur. Fakat metal vidaları genellikle tutturulacak malzemenin içinde açılan dişlerden girer ve bundan dolayı bütün uzunluğu boyunca bunlara diş açılır, oysa civatalarda genellikle gövdelerinin orta kısımlarında bir bölüm dişsiz olabilmektedir.
Bu pozisyon, tutturmakta kullanılan bütün civata ve metal vidaları, şekillerine ve kullanımlarına bakmadan içine alır. Bu pozisyon ayrıca U-Civatalarını, civata uçlarını (yani bir ucu dişli silindirik çubuklar), tespit vidaları (yani iki tarafına diş açılmış kısa boylu çubuklar) ve boydan boya diş açılmış tespit vidalarını içerir.
Somunlar, sözü edilen civataları yerlerine tutturmak için yapılmış metal parçalarıdır. Bunlar genellikle, iç kısımları tamamen dişli, fakat bazen kördürler. Bu pozisyon kulaklı somunları, kelebekli somunları vs. içerir. Kilitleme somunları (genellikle ince ve cidarlı) olup bazen civatalarla birlikte kullanırlar.
Civata ve klavuz somun taslakları da ayrıca bu pozisyonda yer alırlar.
Ağaç vidaları, diş açılmaları ve sivriltilmeleri bakımından metal civata ve vidalardan farklıdır ve malzeme içinde kendi yollarını kendileri açtığı için daha dik ve kesici  dişlere  sahiptirler. Bunun yanında ağaç vidalarının başları daima yarıktır ve hiç bir zaman somunla kullanılamazlar.
Tirfonlar (sivri uçlu vidalar) başları kare veya altıgen olup, başları yarık olmayan büyük ağaç vidalarıdır. Tirfonlar demir yolu raylarını traverslere tespitinde, kirişleri monte etmek ve benzer ağır ağaç işleri için kullanılırlar.
Bu pozisyon parker vidaları denilen sac vidalarını içerir, bunlar yarık başları ve kesici dişlere sahip olmaları ve ayrıca uçlarına doğru incelmeleri, bakımından, ağaç vidalarına benzerler. Bundan dolayı, bunlar kendi yollarını ince metali, plastik maddeleri, kayagan taşını, mermer ve benzeri plakaları delerek açabilirler.
Bu pozisyon uçları sivri olmayan bütün vidaları (ya da vida mıhları) ve ayrıca, sivri uçlu olan vidaları başları yarık olmak şartıyla kapsar. Bu vidalar çok meyilli dişlere sahiptirler ve daha çok malzemenin içine çekiçle çakılırlar fakat genellikle tornavida ile çıkarılabilirler.
Aşağıdakiler bu pozisyon haricindedir.

 • Başları yarık olmayan, ucu sivri vidalı çiviler (17 pozisyonu)
 • Dişli kapaklar (09 pozisyonu)
 • Bazen vida olarak anılan, hareket iletmede kullanılan veya bir makinada aktif iş gören (Örneğin; Arşimet vidaları, helezon dişli mekanizmalar ve dişli şaftlar, kapak ve musluk kapama mekanizması vb.) ( Fasıl)
 • Piyano akort çivileri ve müzik aletlerine mahsus benzeri dişli parçalar (09 pozisyonu)

 
(B) ÇENGELLİ VE HALKALI VİDALAR
Bunlar cisimleri asmakta veya birbirlerine tutturmakta kullanılırlar ve önceki pozisyonda yer alan, kancalı çivilerden, sadece gövdelerinin dişli olmalarıyla ayrılırlar.
 
 
(C) PERÇİN ÇİVİLERİ
Perçin çivileri dişlerinin olmaması nedeniyle yukarıda belirtilen eşyadan ayrılırlar; bunların başları genellikle dairesel, düz, tepsi şeklinde veya vida girecek şekilde genişletilmiş, gövdeleri ise silindirik şekillerdedir.
Perçin çivileri, metallerin daimi montajları için kullanılırlar (örneğin, büyük çerçeve işlerinde, gemilerde ve varillerde).
Bu pozisyon diğer amaçlar için kullanılan boru şeklindeki veya yarık gövdeli perçinleri kapsamaz (83.08 pozisyonu) fakat kısmen boşluklu perçin çivileri bu pozisyonda yer alırlar.
 
 
(D) KAMALI PİMLER VE KAMALAR
Kamalı pimler genellikle gövdeleri çatallı (yarık) şekilde olup, manivela kollarının, şaftlarının, aksların, civata vb. deliklerine geçirilmek suretiyle bunların takıldıkları yerden çıkmasını önler.
Kamalar ve kesik pimler benzer amaçlar için kullanılmalarına rağmen daha geniş ve sağlamdırlar. Bunlar pimler gibi deliklerden geçmeleri için (bu durumda çoğunlukla kama şeklindedirler) ya da millerin, manivela kollarının ve benzerlerinin üzerindeki yarık ve oyuklara uyabilmeleri için düzenlenmişlerdir (bu durumda nal ve konik gibi çeşitli şekillerde olabilirler).
Yay halkaları (Circlips), aralıklı basit bir halkadan, daha kompleks şekillere kadar üretilirler. (özel pense yardımı ile uygulanabilmeleri için delikli veya V şeklinde çentikli biçimlerdedir) şekilleri ne olursa olsun bunlar daima ya şaftların üzerindeki oluklara ya da silindirik deliklere parçaların birbiriyle hareketini önlemek için yerleştirilirler.
 
(E) RONDELALAR
Rondelalar, genellikle küçük, ortası delik ince daire şeklindedirler, bunlar somunla sıkıştırılacak eşyanın arasına eşyayı korumak için yerleştirilirler. Düz, kesik, yarık (Grower’s tipi yaylı rondelaları) kavisli, konik, vs. şekillerinde olabilirler.
 
Altpozisyon Açıklama Notları.
 7318.12 Altpozisyonu
“Vida” ifadesi, çengelli vidalar ve halkalı vidaları kapsamaz. Bunlar 7318.13 Altpozisyonunda sınıflandırılmışlardır.
 
7318.14 Altpozisyonu
Altpozisyon 73.18 pozisyonun açıklama notunun (A) Bölümünün 8’nci paragrafında belirtilen parker vidalarını içerir.
 
73.19 –     DEMİR VEYA ÇELİKTEN EL İLE KULLANMAYA MAHSUS DİKİŞ İĞNELERİ, ÖRGÜ ŞİŞLERİ, ÇUVALDIZLAR, TIĞLAR, İŞLEME BIZLARI VE BENZERİ EŞYA; TARİFENİN BAŞKA YERİNDE  BELİRTİLMEYEN  VEYA  YER  ALMAYAN  DEMİR  VEYA  ÇELİKTEN ÇENGELLİ İĞNELER VE DİĞER İĞNELER.
7319.40 –   Çengelli iğneler veya diğer iğneler
7319.90 –   Diğerleri
 
(A) DEMİR VEYA ÇELİKTEN EL İLE KULLANMAYA MAHSUS DİKİŞ İĞNELERİ, ÖRGÜ ŞİŞLERİ, ÇUVALDIZLAR, TIĞLAR, İŞLEME BIZLARI VE BENZERİ EŞYA
Bu pozisyon elle kullanılan, dikiş dikmeye, örmeye, nakış işlemeye, dantel yapmaya, halı yapımına v.b. yarayan iğneleri içerir.
Şunları kapsar:

 • Dikiş iğneleri, örgü iğneleri, nakış iğneleri, ambalaj iğneleri, yorgancı iğneleri, yelkenci iğneleri, kitap ciltleme iğneleri, döşemecilik iğneleri, halı ve kilim yapımı iğneleri, ayakkabıcı iğneleri (gözlü bızlar da dahil) deri işleri için üçgen şeklinde iğneler.
 • Örgü şişleri (gözsüz uzun iğneler).
 • Çuvaldızlar, (futbol topu bızı da dahil) şeritleri, ipleri, kordela ve benzerlerini delikten geçirmeye yarayan her çeşitdeki çuvaldızlar.
 • Tığlar, (bir ucu kanca şeklinde inceltilmiş tığ örgüsü için kullanılan iğneler).
 • İşleme bızları, bunlar işleme yaparken kumaşı delmeye yarar.
 • Bir veya iki ucu sivriltilmiş file iğneleri.

Bu eşyaların bazıları saplı olabilirler.
Bu eşyanın taslak halinde olanları da bu pozisyon yer alır, imali bitirilmemiş gövdeler (göz açılmış veya açılmamış), göz açılmış fakat uçları sivriltilmemiş veya parlatma ameliyesi görmemiş iğneler, sapları henüz takılmamış haldeki bızlar ve çuvaldızlar bu pozisyonda yer alır.
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyona dahil değildir;

 • Ayakkabıcılara mahsus gözsüz bızlar ile deri işleri, büro, mağaza vb. için bız tipinde delici aletler (05 pozisyonu).
 • Örme, dantela, işleme vb. imaline mahsus makinalar için iğneler ve benzerleri (48 pozisyonu) ile dikiş makinası iğneleri (84.52 pozisyonu).
 • Pick-up okuyucu kafalar (iğneler) (22 pozisyonu).
 • Tıbbi, cerrahi, dişçiliğe veya veterinerliğe ait iğneler (18 pozisyonu).

 
(B) TARİFENİN BAŞKA YERİNDE BULUNMAYAN VEYA BELİRTİLMEYEN DEMİR VE ÇELİKTEN ÇENGELLİ İĞNELER VE DİĞER İĞNELER
Bu guruptaki iğneler, mutlak olarak demir veya çelik iğneler olarak kalması ve eklenen parçalarla süsleyici bir karakter kazanmaması şartıyla cam, plastik veya adi metal başlara ya da diğer aksesuarlara sahip olabilirler. Bu gurupta şunlar yer alır.
(1) Çengelli iğneler
(2) Toplu iğneler
Broşlar, rozetler (döner mafsallı ya da ilintili olsun olmasın) şapka iğneleri vb. için başsız sivri uçlu parçalar, etiketler, böcek ve benzeri kolleksiyonları tutturmak için kullanılan başlı veya başsız iğneler de bu grupta yer alırlar.
Aşağıdakiler bu pozisyona dahil değildir.

 • Kravat iğneleri, iğne üzerine tespit edilmiş rozet, nişan vb. şapkalar için süs iğneleri ve benzeri kişisel süs eşyaları (17 pozisyonu)
 • Pünezler (17 pozisyonu)
 • Saç tokaları, saç firketeleri, saç kıvırma pensleri, saç kıvırıcıları vb. (16 veya 96.15 pozisyonu)

 
73.20 –      DEMİR VEYA ÇELİKTEN YAYLAR VE YAY YAPRAKLARI.
7320.10 –   Yaprak yaylar ve bunların yaprakları
7320.20 –   Helezoni yaylar
7320.90 –   Diğerleri
 
Bu pozisyon 91.14 pozisyonundaki duvar ve kol saati yayları hariç demir veya çelik yayların bütün çeşitlerini, kullanımlarına bakılmaksızın kapsar.
Yaylar önemli bir miktar yer değiştirmeden sonra orjinal formlarına dönebilme özelliği gösterecek şekilde levha metal, tel veya elastik çubuklardan yapılırlar.
 
Aşağıdaki yay çeşitleri bu pozisyona dahildirler.

 • Çoğunlukla araçların süspansiyon sistemlerinde kullanılan (demiryolu lokomotifleri ve demiryolu vagonları, otomobiller ve at arabaları) yaprak yaylar (tek veya yaprak halinde).
 • Helezoni yaylar iki ana gurupta incelenirler:
 • Yuvarlak veya dikdörtgen kesitli tel veya çubuktan yapılan kompresyon, gerilim ve burulma yayları da dahil spiral yaylar. Bunlar çok çeşitli amaçlar için kullanılırlar (örneğin araçlarda ve mühendislikte).
 • Genellikle konik yapıda ve dikdörtgen veya oval kesitli tel veya çubuklardan ya da düz şeritlerden yapılan mahruti (konik) yaylar. Bunlar esas olarak amortisörlerde, demiryolu vagonlarının bağlantılarının üzerindeki tamponlarda, bahçıvan makaslarında, saç kesme makinalarında vb. kullanılırlar.
 • Yassı yaylar ve yassı şekilde spiral yaylar, yayla işleyen motorlarda, kilitlerde, vb. kullanılır.
 • Disk yayları ve halkalı yaylar (demir yolu tamponlarında vb. kullanılan gibi).

Yaylar montaj veya birleştirme için U-Civataları (örneğin yaprak yaylar için) veya diğer teferruatlarla teçhiz edilebilirler.
Yay yaprakları da bu pozisyonda sınıflandırılırlar.
 
Aşağıdakiler bu pozisyona haricindedir.

 • Şaftlar, şemsiyeler veya güneşlikler için yaylar (03 pozisyonu)
 • Yaylı rondelalar (18 pozisyonu)
 • Diğer unsurlarla birleştirmek suretiyle örneğin otomatik kapı kapama tertibatı şeklini almış yaylar (02 pozisyonu), makina aksamı halindekiler (XVI Bölüm) veya 90, 91. vb. Fasıllardaki eşyanın aksamı şekline sokulmuş yaylar.
 • Bölümdeki amortisörler ve torsiyon çubukları.

 
73.21 –     DEMİR VEYA ÇELİKTEN SOBALAR, MUTFAK SOBA VE OCAKLARI (MERKEZİ ISITMADA YARDIMCI KAZANLARLA BİRLİKTE KULLANILANLAR DAHİL), BARBEKÜLER, MANGALLAR, GAZ OCAKLARI, TABAK ISITMAYA MAHSUS OCAKLAR İLE EV İŞLERİNDE KULLANILAN ELEKTRİKLİ OLMAYAN BENZERİ HER TÜRLÜ CİHAZLAR İLE BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI
–  Yemek pişirme cihazları ve tabak ısıtma ocakları
7321.11 —   Gaz yakıtlı veya hem gaz hem diğer yakıtlı olanlar
7321.12 —   Sıvı yakıtlı
7321.19 —   Diğerleri (Katı yakıtlı cihazlar dahil)
–  Diğer cihazlar
7321.81 —   Gaz yakıtlı ve hem gaz hem diğer yakıtlı olanlar
7321.82 —   Sıvı yakıtlı
7321.89 —   Diğerleri, (Katı yakıtlı cihazlar dahil)
7321.90 –    Aksam ve parçalar
 
Bu pozisyon aşağıda belirtilen gereklere haiz bir grup cihazları içerir:

 • Isıtma, pişirme veya kaynatma amaçları için ısı üretimi ve kullanımı için tasarlanırlar
 • Katı, sıvı ya da gaz yakıt veya diğer enerji kaynaklarını (örn; güneş enerjisi) kullanırlar.
 • Normal olarak evde veya kampta kullanılırlar

 
Bu cihazlar, tiplerine göre, ayrıntılı boyutlar, dizayn, maksimum ısıtma kapasitesi, sıvı yakıt kullanılıyorsa tank büyüklükleri gibi bir veya birden çok karakteristik özelliklerine göre tanınabilirler. Bu cihazların ev ihtiyaçlarından daha üst düzeyde çalıştırılıp çalıştırılmadığı yukarıdaki özellikler kıstas alınarak bulunabilir.
 
Bu pozisyon şunları kapsar:

 • Sobalar, ısıtıcılar, ızgaralar ve ısıtmak için kullanılan ocak çeşitleri, mangallar vb.
 • Aynı amaçlı kullanım için ısıtma elementlerini yapısında bulunduran gaz ve petrol radyatörleri.
 • Mutfak ocakları sobalar ve pişiriciler.
 • Isıtıcı elemanları yapısında bulunduran fırınlar (Örneğin tost, börek ve ekmek yapmak için)
 • İspirto veya tazyikli sobalar, kamp sobaları, seyahat sobaları vb; gaz ocakları, ısıtıcı elemanları yapısında bulunduran levhalı ısıtıcılar.
 • Izgara veya diğer ısıtıcı elemanları yapısında bulunduran ısıtıcılar.

 
Bu pozisyon merkezi ısıtma için yardımcı elemanları yapısında bulunduran sobaları da kapsar, diğer yandan bu pozisyon ısıtma amaçlı elektrik kullanan bu cihazları kapsamaz. Örneğin birleştirilmiş gazlı, elektrikli ocaklar gibi (85.16 pozisyonu).
Bütün bu cihazlar emaye, nikel kaplama, bakır kaplama vb. olabileceği gibi bazı adi metallerden aksesuarlarla donatılmış veya ısı dirençli malzemeyle kaplanmış olabilirler.
Bu pozisyon yukarıda bahsedilen eşyaya ait olduğu açıkça anlaşılabilen demir veya çelikten aksam ve parçaları da (örneğin; fırınlar için iç raflar, pişirme levhaları ve bilezikleri, küllükler, hareket edebilir ateş kovaları ve sepetleri, petrol ve gaz yakıtlar için brülörler, kapılar, ızgaralar, ayaklar, koruma çubukları, havlu askılıkları ve tabak ısıtma cihazlarına mahsus raflar) içine alır.
 
Aşağıdakiler bu pozisyon haricindedir.

 • 22 pozisyonunda yer alan merkezi ısıtma radyatörleri, sıcak hava jeneratörleri ve sıcak hava distribütörleri ve bunların aksam ve parçaları.
 • Isıtıcı elemanlarla ilişkisi olmayan fırınlar ve kaynatıcılar (23 pozisyonu)
 • Kaynak lambaları ve portatif demirci ocakları (05 pozisyonu)
 • Fırın brülörleri (16 pozisyonu)
 • 17 pozisyonunda yer alan sanayi ve laboratuarlarda kullanılan fırınlar.
 • 19 pozisyonunda yer alan ısıtma, pişirme, kızartma vb. makina ve cihazlar ve buna benzer laboratuar gereçleri. Bu pozisyon diğerleri meyanında şunları kapsar.
 • Elektrikli olmayan ani veya depolu su ısıtıcıları (evde veya ev dışında kullanımlar için).
 • Normal olarak evde kullanılmayan bazı özel ısıtma, pişirme cihazları (Örneğin; süzgeçli kahve pişirme cihazları, gıda maddelerini yağda kızartmaya mahsus derin kaplı tavalar, sterilizatörler, ısıtıcı dolaplar, kurutma kabinleri ve diğer su buharı veya dolaylı yoldan ısıtılan ve çoğunlukla ısıtıcı borularla, çift duvarlar, çift tabanlar ve benzerleri ile mücehhez diğer cihazlar).
 • 16 pozisyonundaki elektrotermik cihazlar.

 
73.22 –     DEMİR  VEYA  ÇELİKTEN  ISITMASI  ELEKTRİKLİ  OLMAYAN  MERKEZİ ISITMAYA MAHSUS RADYATÖRLER VE AKSAM VE PARÇALARI; DEMİR VEYA ÇELİKTEN ISITMASI ELEKTRİKLİ OLMAYAN, MOTORLU BİR HAVA PÜSKÜRTÜCÜSÜ VEYA VANTİLATÖRÜ OLAN SICAK HAVA JENARATÖRLERİ VE DİSTRİBÜTÖRLERİ (AYNI ZAMANDA SOĞUK HAVA VEYA KONDİSYONE HAVA VEREBİLEN DİSTRİBÜTÖRLER DAHİL) VE BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI.
 
 
–  Radyatörler ve aksam ve parçalar
 
7322.11 —   Dökme demirden olanlar
 
7322.19 —   Diğerleri
 
7322.90 –    Diğerleri
 
 
Bu pozisyon aşağıdakileri kapsar:

 • Merkezi ısıtma radyatörleri, kazandan gelen suyun ya da buharın içinde dolaştığı, genellikle flanşlı veya kanatlı borular veya içi boş panelli “bölümlerin” bileşiminden oluşan ısıtma mekanizmalardır. Bu radyatörler ağaç veya metalden muhafazaya alınmış olabilirler.

Bu grup, sıcak ve soğuk suyun içinde dolaştığı radyatör, basınç altındaki uygun duruma getirilmiş havanın içinde dolaştığı enjektör memelerinin birleşiminden oluşan aletleri de içerir. İki kısım birbirine ortak bir mahfazada bir ızgarayla monte edilir. Radyatör kapatılınca, alet uygun hale getirilmiş hava dağıtıcısı olarak iş yapar.
Bu pozisyon, hava klima ünitelerini (84.15 pozisyonunu) veya elektrik radyatörlerini (85.16 pozisyonu) içermez.
 

 • Radyatörlere ait olduğu anlaşılabilen “kısımlar” ve diğer aksam ve parçalar.

Aşağıda belirtilenler aksam ve parça olarak kabul edilmez:

 • Merkezi ısıtma kazanları ve radyatörlerini birbirlerine bağlayan borular ve boru teferruatı (03 ila 73.07 pozisyonlarına kadar).
 • Radyatör ayakları (25 veya 73.26 pozisyonu).
 • Buhar veya sıcak su muslukları (81 pozisyonu).

 

 • Herhangi bir yakıt çeşidini kullanan hava ısıtıcıları (Örneğin; kömür, fuel-oil, gaz)

Bağımsız düzenli ısıtıcılar (sabit veya hareketli), esas olarak bir ateşleme bölümü (yakıcı ile birlikte) veya bir ateşleme yeri, dış yüzeyindeki havaya ateşlenen gazların verdiği ısıyı ileten bir eşanjör (tüp birleşiminden) ve bir motorlu pervane veya üfleyiciden meydana gelirler. Genellikle bu ısıtıcılar yanmış gazların çıkışı için bir eksoz bacasına sahiptirler.
Direkt diffüzyon için sıcak hava üreten hava ısıtıcıları (sabit veya hareketli) radyatörlerden, bünyelerinde kendi ısıtıcı elemanları içermeleri bakımından farklıdırlar. (pozisyon 73.21’deki Açıklayıcı Notta tarif edildiği gibi) Bu durumda ısıtılacak olan değişik yerlere sıcak havayı dağıtan bir üfürücü alete (vantilatör veya üfleyici) sahiptirler.
Hava ısıtıcıları, yakıcılar (pompayla birlikte) yakıcılara hava sağlayan elektrik vantilatörleri, kontrol eden veya düzeltici aletler (termostatlar, pirostatlar vs.), hava filtreleri gibi değişik yardımcı aletler ile donatılabilirler.

 • Genellikle flanşlı ya da kanatlı tüplerle ve bir elektrik vantilatörüyle birlikte olan bir hava ısıtıcısı elemandan oluşmuş, hava çıkışları bulunan (grille veya ayarlanabilir örtücüler) muhafazalı sıcak hava dağıtıcıları.

Bu dağıtıcılar, bir merkezi ısıtma kazanına bağlanabilecek şekilde ve yerde durabilecek, duvara tutturulabilecek veya tavandan, kirişlerden veya sütunlardan asılabilecek şekilde düzenlenirler.
Bu cihazlardan bazılarını, ısıtıcıları kapatıldığı zaman temiz hava dağıtıcıları olarak kullanmak üzere dışardan hava alan alıcılarla da donatmak mümkündür.
Ortak bir muhafazada monte edilen ve ne radyatör ne de motorlu vantilatörler veya üfleyicilerle alakası olmayan, basınç işletme kolu ile hareket eden kontrol valflarıyla teçhiz edilmiş, iki emme memesi ve esas olarak karıştırma bölümünden ibaret olan ve sıcak ve soğuk havayı yüksek basınç altında sağlayan ve oda sıcaklığının kontrolü altında uygun hava üfleyicileri bu pozisyon dışındadır (84.79 pozisyon).
 
Nerede kullanılırsa kullanılsınlar hava ısıtıcıları ve sıcak hava dağıtıcıları bu pozisyonda bulunurlar. Pozisyon bundan dolayı ısıtma ve değişik malzemeleri (hayvan yemleri, tahıllar vb.) kurutma amacıyla kullanılan hava ısıtıcılarını ve Bölüm XVII’deki taşıtları ısıtmakta kullanılan aletleri de kapsar, fakat mutlaka motora bağlı kalmak zorunda olan ve motorun ürettiği ısıyı kullanan sıcak hava dağıtıcıları Bölüm XVII’de sınıflandırılacaktır. (Bölüm XV 1 (g) notuna ve Bölüm XVII’nin 3 nolu not hükmüne bakınız)

 • Hava ısıtıcılarına veya sıcak hava dağıtıcılarına ait olduğu belirlenebilen parçalar (eşanjörler, memeler, direkt diffüzyon boruları, ayarlayıcılar, ızgaralar).

Aşağıdakiler aksam olarak kabul edilmez:

 • Kazanları sıcak hava dağıtıcılarına bağlayan borular ve boru teferruatı (03 ila 73.07 pozisyonu)
 • Vantilatörler (14 pozisyonu) hava filtreleri (84.21 pozisyonu), ayar ve otomatik kontrol cihazları (90. Fasıl) vb.

 
73.23 –     DEMİR VEYA ÇELİKTEN SOFRA, MUTFAK VEYA DİĞER EV İŞLERİNDE KULLANILAN EŞYA VE AKSAM; DEMİR VEYA ÇELİK YÜNÜ; DEMİR VEYA ÇELİKTEN SÜNGER VE TEMİZLEME VEYA PARLATMADA KULLANILAN EŞYA, ELDİVENLER VE BENZERLERİ.
7323.10 –  Demir veya çelik yünü; sünger ve temizleme veya parlatmada kullanılan eşya eldivenler ve benzerleri
 
–   Diğerleri
 
7323.91 —  Dökme demirden olanlar (emaye yapılmamış)
 
7323.92 —  Dökme demirden olanlar (emaye yapılmış)
 
7323.93 —  Paslanmaz çelikten olanlar
 
7323.94 —  Demirden  (dökme demir hariç) veya çelikten (emaye yapılmış)
 
7323.99 —  Diğerleri
 
 
(A) MASA, MUTFAK VE DİĞER EV EŞYALARI VE BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI
 
Bu grup masa, mutfak ve diğer ev içi amaçlarla kullanılan otellerde, lokantalarda, pansiyonlarda, hastanelerde, kantinlerde, kışlalarda aynı amaçla kullanılan, Tarifenin diğer pozisyonunda özellikle yer almamış demir veya çelik eşyaları kapsar.
Bu eşyalar döküm veya demir veya çelikten levha, plaka, çember, şerit, tel, tel kafes, tel mensucat vb. olabilirler ve herhangi bir işlemle üretilmiş de olabilir (kalıplama, dövme, zımbalama, ıstampalama vb. gibi). Demir veya çelik eşya karakterini muhafaza etmek şartı ile bu eşyalara kapaklar, kulplar veya diğer parçalar veya diğer maddelerden aksesuarlar takılmış olabilir.
 
Bu grup şunları içine alır.

 • Mutfak kullanımı için; saplı tencereler, buharla yemek pişirmeye yarayan tencereler, düdüklü tencereler, saklama kapları, güveç tavaları, haşlama kapları, balık tencereleri; leğenler; kızartma tavaları, kızartma veya pişirme tabakları ve plakaları; ızgaralar, (ısıtıcı elemanlarla donatılmamış fırınlar); su ısıtıcıları, süzgeçler; kızartma sepetleri;  jöle veya pasta kalıpları; sürahiler,  evde kullanılan  süt  kapları;  mutfak  fırınlarında kullanılan  tepsiler  ve  çay,  kahve  kutuları  (ekmek  kutuları, çay şeker kutuları  ); salata kapları;  mutfak  tipi kapasite  ölçerleri; tabaklar, raflar, huniler.
 • Masa kullanımı için; tepsiler, tabaklar, çorba kaseleri veya meyve tabakları sos kaseleri, şeker kapları, yağ tabakları, süt  veya  krema  kavanozları, çerez tabakları kahve cezveleri  ve  süzgeçler (ısı kaynaklı  ev  süzgeçleri dahil  değildir  (21  pozisyonu)),  demlikler,  fincanlar,  kulplu  büyük bardaklar, yumurta kapları,  parmak  yıkama  kapları, ekmek  veya  meyve  tabak sepetleri  ile  çaydanlık  vb.,  çay  süzgeçleri,  sirke  süzgeçleri,  bıçak kılıfları, şarap soğutma kovaları  vb.  şarap  dökme kapları, sofra peçetesi halkaları, masa örtüsü   tutturucuları gibi eşya.
 • Diğer ev eşyaları metal yıkama kapları ve kazanlar, çöp kutuları, kömür kapları ve tekneleri, sulama kapları, küllükler; sıcak su şişeleri, şişe sepetleri, hareketli ayakkabı kalıpları, ütüler için destekler; meyve,  sebze, çamaşır vb. sepetler;  mektup kutuları,  elbise askılıkları,  ayakkabılıklar,  azık kutuları gibi diğer ev eşyaları.

Bu grup yukarıda liste edilen eşyaların demir veya çelikten aksam ve parçalarını (kapak, tutamak, sap, düdüklü tencerelerin ayrılan parçaları, vb.) kapsar.
 
(B) DEMİR VE ÇELİK YÜNÜ, SÜNGER VE TEMİZLEME VEYA PARLATMADA KULLANILAN EŞYA, ELDİVENLER VE BENZERLERİ
Demir veya çelik yünü çok ince ve birbirine dolaşık durumda tel veya şeritlerden oluşur ve genellikle perakende satış için ambalajlanmışlardır.
Çelik yünü, tel ve şeritten vb. yapılan sünger,  temizlemede ve parlatmada kullanılan buna benzer hazır eşyalar bazen bir sap ile monte edilmiş durumdadır; bu eşyalar dokumaya elverişli maddelerle birlikte dokunmuş olsun olmasın, esas olarak demir veya çelikten mamul eşya özelliğini kaybetmemiş olmaları şartıyla bu pozisyonda yer alırlar.
Çok çeşitli kullanım alanına sahip olan demir veya çelik yün hariç bu eşyalar esas olarak ev işlerinde kullanılır (Örneğin; mutfak aletlerinin ve hijyenik cihazların temizlenmesinde, metal mutfak eşyasının parlatılmasında, parke ve döşemelerin, ahşap yer kaplamalarının ve ahşap eşyaların bakımında).
 
Aşağıdakiler bu pozisyon haricindedir:

 • 10 pozisyonundaki variller, kutular ve benzeri kaplar
 • 21 pozisyonu kapsamındaki sobalar, mutfak ocak ve sobaları vb.
 • Atık kağıt sepetleri (duruma göre 25 veya 73.26 pozisyonu)
 • Alet karekterine haiz evde kullanılan  eşyalar Örneğin her  nevi  kürekler, tirbuşonlar,  peynir  rendeleri  ; landuar  denilen  et  yağlama  şişleri, konserve  açacakları, fındık  kırıcıları, şişe  açacakları,  kıvırma  maşa  ve demirleri, ütüler, ateş maşaları, yumurta çırpıcıları, waffle tavası, kahve öğütücüleri, biber öğütücüleri, kıyma makinaları,  meyve sıkacakları, sebze ezicileri, sebze karıştırıcıları (82. Fasıl)
 • 11 ila 82.15 pozisyonunda yer alan bıçakçı eşyası, kaşıklar, çatallar, kepçeler vb.
 • Kasalar, emniyetli çekmece ve kutular (03 pozisyonu)
 • Süsler (06 pozisyonu)
 • Evde kullanılan tartı aleti (23 pozisyonu)

(ij)    85. Fasıldaki elektrikli ev aletleri (özellikle 85.09 ve 85.16 pozisyonundaki
         alet ve cihazlar)
(k)    94. Fasıldaki et koymaya mahsus dolaplar ve diğer mobilyalar;

 • 05 pozisyonunda yer alan lambalar ve aydınlatma teçhizatı;

(m)  El kalburları  (96.04 pozisyonu)  sigara çakmakları ve diğer ateşleyiciler (96.13 pozisyonu), vakumlu kaplar ve diğer vakum şişeleri (96.17 pozisyonu)
 
 
73.24 –     DEMİR  VEYA  ÇELİKTEN  SAĞLIĞI  KORUYUCU  EŞYA  VE  BUNLARIN  AKSAM  VE PARÇALARI.
 
7324.10 –   Paslanmaz çelikten evyeler ve lavabolar
–  Küvetler
 
7324.21 —  Dökme demirden (emaye yapılmış olsun olmasın)
 
7324.29 —  Diğerleri
 
7324.90 –   Diğerleri (aksam ve parçalar dahil)
 
Bu pozisyon Tarifenin diğer hiçbir pozisyonunda özellikle yer almayan ve sıhhi amaçlar için kullanılan çok çeşitli demir veya çelik eşyaları ihtiva eder.
Bu eşyalar, dökme demirden,  demir veya çelik saçlardan,  şeritlerden, tellerden, tel mensucat veya kafesliklerden olabilir ve herhangi bir usul ile (kalıba dökme, dövme, zımbalama, presleme vb.) üretilmiş olabilir. Bu pozisyonda yer alan eşyanın kapakları, kulpları veya diğer teferruatı diğer maddelerden olabileceği gibi, kısmen diğer maddelerle birlikte olabilir,  bu takdirde bu eşyanın dökme demirden, demir veya çelikten mamul eşya vasfını koruması şarttır.
Pozisyon küvetler, bideler, kurnalar, ayak yıkama kapları, eviyeler, lavabolar, idrar ördekleri, hasta yataklarına mahsus sürgüler, oturaklar, tuvalet küvetleri, rezervuarlar, (mekanizmalarıyla birlikte olsun olmasın), tükrük hokkaları, tuvalet kağıdı askıları gibi eşyaları kapsar.
 
Aşağıdakiler bu pozisyon haricindedir.

 • 10 pozisyonundaki variller, kutular ve benzeri kaplar.
 • Ecza dolapları, tuvalet dolapları ve Fasıldaki diğer mobilyalar

 
73.25 –      DEMİR VEYA ÇELİKTEN DİĞER DÖKME EŞYA.
7325.10 –   Dövülmeye elverişli olmayan dökme demirden olanlar
 
–  Diğerleri
 
7325.91 — Öğütücü bilyalar ve öğütülmeye mahsus benzeri eşya
 
7325.99 — Diğerleri
 
 
Bu pozisyon Tarifenin başka yerlerinde yer almamış veya belirtilmemiş demir veya çelikten bütün dökme eşyaları kapsar.
Bu pozisyon kontrol kapakları, ızgaralar, çıkış kapaklar, kanalizasyon ve su sistemleri için benzeri dökme eşya; yangın musluğu sütun ve kapakları; çeşme gövdeleri; mektup atmaya yarayan kutular, yangın alarm sütunları, gemi babaları vb; oluklar ve oluk ağızları; maden ocaklarında havalandırma ve su naklinde kullanılan borular, öğütme ve ufalama makinalarına mahsus bilyalar; mekanik veya termik tertibata sahip olmayan maden potaları; kontr-pualar; yapma çiçekler, dallar vb. (83.06 pozisyonuna girenler hariç), civa kaplarını kapsar.
Bu pozisyon Tarifenin diğer pozisyonlarında yer  alan  dökme  ürünleri  (Örn; makina ya da mekanik  aletlerin  aksamı  olduğu  anlaşılabilenler)  veya  mamul ürünlerin karakterini içeren fakat henüz bitirilmemiş olup üzerinde çalışılması gereken dökümleri kapsamaz.
 
Aşağıdakiler bu pozisyon haricindedir.

 • Döküm yönteminden başka bir yöntemle (Örneğin; sinterleme) elde edilen yukarıda belirtilen türdeki eşyalar (26 pozisyonu)
 • Heykeller, vazolar, ayaklı vazolar ve dekorasyon için kullanılan harçlar (06 pozisyonu)

 
 
73.26 –      DEMİR VEYA ÇELİKTEN DİĞER EŞYA (+).
–  Dövülmüş veya kalıpta basılmış fakat daha ileri bir işlem görmemiş
7326.11 —  Öğütücü bilyalar ve öğütülmeye mahsus diğer eşya
7326.19 —  Diğerleri
7326.20 –   Demir veya çelik tellerden eşya
7326.90 –   Diğerleri
 
Bu pozisyon, bu faslın önceki pozisyonunda veya XV. Bölümün 1 nolu notunda veya 82. veya 83. Fasıllarda veya Tarifenin herhangi bir yerinde özellikle belirtilen eşyalar dışındaki; dövme veya zımbalama, kesme veya ıstampalama veya bükme birleştirme, kaynaklama, tornalama, öğütme veya delme gibi diğer yöntemlerle elde edilen demir veya çelik bütün eşyaları kapsar.
 
Bu pozisyon şunları kapsar:

 • Nallar; ayakkabı altlarına çakılan koruyucu demirler (çakmaya yarayan uçları olsun olmasın); ağaca tırmanmaya yarayan demirler; mekanik tertibatı olmayan vantilatörler; madeni şeritlerden müteşekkil storlar; fıçı ve varil çemberleri; elektrik hatlarına mahsus demir veya çelikten teçhizat (bilezikler, mesnetler, vb.) izalatör zincirlerine mahsus asma veya tespit tertibatı (askı çubukları, uçları açık halkalar, uzatma kolları, saplama çubuklu halka ve bilezikler, bilyalı yuvalar, asma kıskaçlar veya pensler vb.); kalibre edilmemiş çelik bilyalar (84. Fasılın 6 nolu notuna bakınız); çitlere veya çadırlara mahsus kazıklar, hayvanları bağlamaya mahsus kazıklar; bahçe veya yol kenarlarına mahsus kuşaklar (kemerler); fidanlara destek görevi yapan kazıklar; çit veya parmaklık telleri için germe ve gevşetme tertibatı; kiremitler (08 pozisyonundaki inşaat işlerinde kullanılanların dışındakiler) ve oluklar; boruları asmaya veya tespite yarayan bilezikler, destekler ve benzeri mesnetler (boru türünden veya yuvarlak kesitli çubuklardan inşaat aksamının bir diğerine çatılmasında kullanılan özel surette imal olunmuş kelepçeler ve diğer tertibat 73.08 pozisyonunda yer almakta, bu sebepten bu pozisyon dışında kalmaktadır); hacim ölçekleri (73.23 pozisyonunda yer alan evlerde kullanılan tipleri hariç); yüksükler; yaya geçitlerinde kullanılan türden çiviler; dövme suretiyle elde edilmiş kancalar Örneğin; vinçler için olanlar gibi; fırdöndülü halka ve kancalar  her türlü amaç için); merdivenler ve basamaklar,  açılır kapanır merdivenler ve basamaklı sehpalar; döküm kalıplarının göbek demirleri (dökümcü çivileri hariç 73.17  pozisyonuna bakınız);  demir  veya  çelikten  yapma  çiçekler  ve yapraklı  dallar  (83.06 pozisyonunda yer alanlar ile 71.17 pozisyonunda yer alan taklit  mücevherci eşyası hariç)
 • Demir veya çelik telden mamul eşya; kapanlar, tuzaklar, ağlar, fare kapanları, balık avına mahsus sepetler vb. ekin ve ot demetleri vb. için bağlar; otomobil dış lastikleri için çubuklar; dokuma tezgahlarına mahsus gücü telleri imalinde kullanılmak üzere yan yana getirilmiş iki telin birbirine lehimlenerek birleşmesinden meydana gelen ikiz teller; hayvanlar için burun halkaları; somya çengelleri, kasap kancaları, kiremit çengelleri vb. çengel ve kancalar, atık kağıt sepetleri
 • Bazı kutu ve muhafazalar; Örneğin; alet kutusu (özel aletler ve/veya aksesuarlarını koymak için özel olarak şekillendirilmiş veya bu işlevi görecek bir nesnenin içine monte edilmiş olmamalıdır) (42.02 pozisyonunun Açıklama Notuna bakınız); bitki uzmanlarına ve kişilere mahsus numune ve kolleksiyon kutuları, biblo kutuları, kozmetik veya pudra kutuları ve mahfazaları, sigara kutuları, tütün kutuları, şekerleme kutuları vb.; ancak 10 pozisyonunda yer alan kaplar, 73.23 pozisyonundaki evde kullanılan kaplar; 83.06 pozisyonundaki süs eşyaları hariçtir.

 
Bu pozisyon aynı zamanda bir nesneye (özellikle camlar için) geçici olarak tutturularak bu nesneyi hareket ettiren, taban, kulp ve vakum kaldıraçlarından oluşan vakumlu kap tutturucuları da kapsar.
Tarifenin diğer pozisyonlarında yer alan dövme ürünleri (makina veya mekanik cihazların aksam ve parçası olduğu açıkça görülenler) veya henüz bitirme işlemine tabi tutulmadığı halde mamul ürün karakterine haiz dövme ürünler bu pozisyona dahil değildir.
Aşağıda belirtilenler de bu pozisyon haricindedir:

 • 02 pozisyonunda yer alan eşyalar
 • 09 veya 73.10 pozisyonunda yer alan rezervuar, tanklar, sarnıçlar, vb. kaplar.
 • Demir veya çelikten dökme ürünler (25 pozisyonu)
 • Kitap ve defterlerin dik durmasını sağlayan mesnetler, mürekkep hokkası, kalemlikler, sünger kağıtları, kağıt presleri ve ofis mühürleri için sehpalar gibi ofis masası malzemesi (04 pozisyonu)
 • Heykeller, vazolar, ayaklı vazolar ve dekorasyon için kullanılan haçlar (06 pozisyonu)
 • İşyerleri, depolar, dükkanlar vb.deki kalıcı şekilde döşenmiş büyük ölçekli raflar (08 pozisyon) ve 94.03 pozisyonundaki raflı mobilyalar.
 • Kağıt veya dokumadan abajur yapmak için tel iskelet (05 pozisyonu)

 
Altpozisyon Açıklama Notu.
7326.11 ve 7326.19 Altpozisyonları
Dövme veya ıstampalama işlemlerinden sonra bu altpozisyonlarda yer alan ürünler aşağıda belirtilen yüzey işlemlerine veya işlemlere tabi tutulabilirler:
Doldurma işlemi veya keskiyle keserek, çekiçle döverek, perdahlama, kaba çapak çıkarma işlemleri ile çapaklardan temizleme, aşındırma, ıstampa ameliyesi bozuklukları giderme; aside daldırarak tavlama; basit kumla pasını giderme; kabaca ağartma veya metalden bozuklukları, hataları gidermek için özel olarak tasarlanmış diğer işlemler; paslanmaya veya diğer tipteki oksidasyonlara karşı eşyayı korumak için katran, yağ, grafit, kırmızı kurşun veya benzeri ürünlerle kabaca kaplama; ıstampalama, zımbalama, baskılama vb. ile âlameti farika gibi basit işaretler yapma.

Başa dön tuşu