Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi

FASIL 67 – Hazırlanmış ince ve kalın kuş tüyleri ve bunlardan eşya; yapma çicekler; insan saçından eşya

FASIL 67

HAZIRLANMIŞ İNCE VE KALIN KUŞ TÜYLERİ VE BUNLARDAN EŞYA; YAPMA ÇİÇEKLER; İNSAN SAÇINDAN EŞYA

Fasıl Notları.
1.- Aşağıda yazılı olanlar bu fasıla dahil değildir:
(a) İnsan saçından tasir torbaları (59.11 pozisyonu);
(b) Danteladan, işlemeden veya diğer dokumaya elverişli mensucattan çiçek
motifleri (Bölüm XI);
(c) Ayakkabılar (Fasıl 64);
(d) Başlıklar veya saç fileleri (Fasıl 65);
(e) Oyuncaklar, spor levazımatı veya karnaval eşyası (Fasıl 95); veya
(f) Kuş tüyünden toz süpürgeleri, pudra pomponları veya insan saçından elekler
(Fasıl 96).
 
2.- Aşağıda yazılı olanlar 67.01 pozisyonuna dahil değildir:

 • İnce ve kalın kuş tüylerinin sadece dolgu maddeleri olarak kullanıldığı eşya (94.04 pozisyonundaki yatak, yastık gibi);

(b)  İnce ve kalın kuş tüylerinin basit bir süs veya dolgu maddesi olmaktan daha ileri bir derecede kullanıldığı giyim eşyası ve teferruatı veya
(c) 67.02 pozisyonunda yer alan yapma çiçekler, yapraklı dallar veya bunların aksamı ile bunlardan mamul eşya.
 
3.- Aşağıda yazılı olanlar 67.02 pozisyonuna dahil değildir:
(a) Cam eşya (Fasıl 70);veya
(b)Seramikten, taştan, metalden, ağaçtan veya diğer maddelerden kalıba dökülmek, çekiçle dövülmek, yontulmak suretiyle, estempaj veya diğer işlemlerle yekpare olarak elde edilen veya parçalar halinde imal olunup bağlama, yapıştırma ve benzeri usullerden başka şekilde birleştirilerek meydana getirilen yapma çiçekler, yapraklı dallar ve meyveler.
 
67.01 –     KUŞLARIN TÜYLÜ DERİLERİ VE TÜYLÜ DİĞER KISIMLARI, KALIN TÜYLER, İNCE TÜYLER VE BU MADDELERDEN MAMUL EŞYA (05.05 POZİSYONUNA GİREN EŞYA İLE İŞLENMİŞ KALEM TÜYLER VE UÇLAR HARİÇ).
Tarifenin başka yerinde belirtilen veya yer alan eşyalar ile ilgili bazı istisnalar ve aşağıda yazılı olan istisnalar dışında, bu pozisyon altta yazılı olan eşyayı kapsar:
(A)    Henüz hazır eşya mahiyetini almamış olmakla beraber, basit bir temizleme, dezenfekte etme veya koruma işlemlerinden (sadece temizlenmiş, dezenfekte edilmiş veya korunmaları için işlem görmüş olanlar için 05.05 pozisyonu Açıklama Notu’na bakınız) daha ileri bir işleme tabi tutulmuş haldeki örneğin; ağartılmış, boyanmış, kıvrımlandırılmış veya dalgalandırılmış tüylü kuş derileri ve tüylü olan diğer kısımları, kalem tüyler ve aksamı ile ince tüyler;
(B)    Kuşların tüylü derilerinden ve tüylü diğer kısımlarından, kalem tüylerle aksamından veya ince tüylerden mamul eşya (ham veya sadece temizlenmiş olanlardan yapılanlar dahil,  işlenmiş tüy kalemler ve uçları hariç). Burada yer alan eşya meyanında bilhassa aşağıdakiler belirtilebilir:

 • Örneğin şapkacılıkta kullanılmak üzere metai bir tel ile teçhiz edilmiş yalın halde kalem tüyler ile çeşitli kalem tüylerin aksamının bir araya getirilmesi suretiyle elde edilen fantazi tüyler.
 • Salkım, demet vb. şeklinde bir araya getirilmiş tüyler ile mensucat veya başka mesnetler üzerine yapıştırıcı bir madde ile tespit edilmiş kalem tüyler ve ince tüyler.

(3)   Şapkalar, boynun etrafına konan uzun ipek veya kürkler, yakalar, pelerinler ve diğer giyim eşyası ve giyim eşyası teferruatı için tüylü kuş derilerinden veya tüylü diğer kısımlarından, kalem tüylerden ve ince tüylerden mamul süsler.
(4)   Çerçeveleri herhangi bir maddeden olan süs kabilinden yelpazeler. Bununla birlikte çerçeveleri kıymetli metallerden olan yelpazeler 71.13 pozisyonunda sınıflandırılır.
Bununla beraber, basit bir süs mahiyetini aşmayan veya sadece dolgu maddesi olarak kullanılan kalem tüyler ve ince tüyleri içeren giyim eşyası ve teferruatı bu pozisyona dahil değildir.
 
Aşağıda yazılı olanlar da bu pozisyon haricindedir:

 • Kalem tüylerden veya ince tüylerden mamul ayakkabılar (Fasıl 64).
 • Kalem tüylerden veya ince tüylerden mamul başlıklar (Fasıl 65).
 • 02 Pozisyonunda yer alan eşya.
 • Kalem tüyler veya ince tüylerin yalnızca dolgu maddesi olarak kullanıldığı yatak takımları, vb. (04 pozisyonu).
 • Fasılda yer alan eşya (örneğin; badminton topları, kuş tüyünden dart iğneleri balık avlamada kullanılan şamandıralar vb.).
 • İşlenmiş tüy kalemler veya tüy uçları (örneğin;01 pozisyonunda yer alan kürdanlar), tüyden toz süpürgeler (96.03 pozisyonu), tuvalet veya kozmetik müstahzarları olarak kullanılmaya uygun ince tüyden büyük ve küçük pudra ponponları ve benzerleri (96.16 pozisyonu).
 • Koleksiyon eşyası parçaları (05 pozisyonu).

 
67.02 –     YAPMA ÇİÇEKLER, YAPRAKLI DALLAR, MEYVELER VE BUNLARIN AKSAMI; YAPMA ÇİÇEKLER, YAPRAKLI DALLAR VE MEYVELERDEN MAMUL EŞYA.
6702.10 –    Plastikten olanlar
6702.90 –    Diğer maddelerden olanlar
Bu pozisyon, aşağıda yazılı olanları kapsar:

 • Tabii ürünlere benzeyecek şekilde, çeşitli aksamın birleştirilmesi suretiyle imal olunan (bağlayarak, zamklayarak, birini diğerine bağlayarak veya benzeri yöntemlerle) yapma çiçekler, yapraklı dallar ve meyveler. Bu kategori aynı zamanda çiçeklerin, yapraklı dalların veya meyvelerin bir arada tertiplenmesinden meydana gelen yaygın tarzdaki yapma çiçekleri, vb.yi de içine alır.
 • Yapma çiçeklerin, yapraklı dalların veya meyvelerin aksamı (örneğin; erkek ve dişi uzuvlar, doğum keseleri (tohumluk), taç yaprakları, çanaklar, yapraklar, sap veya gövdeler gibi).
 • Yapma çiçekler, yapraklı dallar veya meyvelerden yapılan hazır eşya (örneğin; buketler, çelenkler, yapma fidanlar), ile süs veya motif olarak kullanılmak amacıyla yapma çiçeklerin, yapraklı dalların ve meyvelerin bir araya getirilmesi suretiyle yapılan diğer eşya.

 
Yapma çiçekler, yapraklı dallar veya meyvelerin bir iğneye takılmış veya tespite yarayan diğer basit bir tertibatla teçhiz edilmiş olanları da bu pozisyonda yer alır.
Bu pozisyonda yer alan eşya; genellikle evlerin, ibadethanelerin ve diğer yerlerin süslenmesinde veya şapkalar, giyim eşyası vb. nin dekorasyonunda kullanılır.
Bu pozisyona dahil eşya, aşağıda yazılı istisnalar dikkate alınmak kaydıyla, mensucattan, keçeden, kağıttan, plastikten, deriden, ince metal yapraklardan, kuş tüylerinden, kabuklu hayvanlardan veya hayvansal menşeli diğer maddelerden (örneğin; bryozoa veya hydrozoa (deniz anası veya mercan gibi suda yaşayan hayvanlar) cinsi hayvanların yumuşak gövde artıklarından ibaret olan, özel olarak hazırlanmış ve boyanmış deniz hayvanları menşeli suni yaprak ve dallardan), vb. yapılmış olabilir. Önceki paragraflarda belirtilen şartlarda bulunması kaydıyla, son şeklini alma derecesine bakılmaksızın bu türden eşya bu pozisyonda yer alır.
 
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyona dahil değildir:

 • 03 veya 06.04 pozisyonlarında yer alan tabii çiçekler ve yapraklı dallar (örneğin; boyanmış; gümüşlü veya yaldızlanmış).
 • Danteladan, işlemelerden veya diğer mensucattan çiçekli motifler. Bunlar her nevi süs eşyasında süs olarak kullanılabilmekte ise de, yapma çiçekler tarzında taç yapraklar, erkek ve dişi uzuvlar, saplar vb. gibi aksamın tel ile dokumaya elverişli maddelerle, kağıt, kauçuk, vb. gibi maddelerle birbirine birleştirilmesi veya zamk ile tutturulması suretiyle veya benzeri yöntemlerle imal olunmamaktadır (Bölüm XI).
 • Yapma çiçeklerden veya yapraklı dallardan başlıklar (Fasıl 65).
 • Camdan mamul eşya (Fasıl 70).
 • Seramikten, taştan, metalden, ağaçtan veya diğer maddelerden kalıba dökülmek, çekiçle dövülmek, yontulmak suretiyle, estampaj veya diğer işlemlerle elde edilen veya aksam halinde imal olunduktan sonra bağlama, yapıştırma ve benzeri yöntemlerden başka bir şekilde birleştirilerek oluşturulan yapma çiçekler, yapraklı dallar ve meyveler.
 • Üzeri dokumaya elverişli maddeler, kağıt vb. ile kaplanmış tellerin yapma çiçeklerle, yapraklı dallarda, vb. sap olarak kullanılmak üzere sadece belirli boylarda kesilmiş olanları (Bölüm XV).
 • Oyuncaklar veya karnaval eşyası oldukları açık bir şekilde belli olan eşya (Fasıl 95).

67.03 –     İNSAN SAÇI (KÖK UÇLARI BİR TARAFA GETİRİLEREK BİRBİRİNE PARALEL ŞEKİLDE TERTİPLENMİŞ, İNCELTİLMİŞ, BEYAZLATILMIŞ VEYA DİĞER SURETTE HAZIRLANMIŞ); PERUK VEYA BENZERİ EŞYA İMALİNDE KULLANILMAK ÜZERE HAZIRLANMIŞ YÜN, DİĞER HAYVAN KILLARI VEYA DOKUMAYA ELVERİŞLİ DİĞER MADDELER.
Bu pozisyon, takma saçlarda (lüle, bukle veya örgü gibi) veya diğer amaçlarla kullanılmak üzere kök uçları bir tarafa getirilerek birbirine paralel şekilde tertiplenmiş veya diğer şekillerde hazırlanmış (örneğin; inceltilmiş, beyazlatılmış, boyanmış, dalgalandırılmış, kıvırcıklaştırılmış vb.) insan saçlarını kapsamakta olup sadece yıkanmış, temizlenmiş, yağı alınmış ve kök uçları bir tarafa getirilmeden boy boy ayrılmış insan saçları ve döküntüleri bu pozisyon haricinde kalmaktadır (05.01 pozisyonu).
“Kök uçları bir tarafa getirilerek birbirine paralel şekilde tertiplenmiş” tabirine, ayrı saç filamentlerinin (tellerin) kök uçları ve kök sonları bir tarafa getirilerek birbirine paralel şekilde tertiplenmiş olanları dahildir.
Bu pozisyon, aynı zamanda, peruk ve benzerleri veya oyuncak bebekler için hazırlanmış bulunan yün ve diğer hayvan kıllarını (yak, Tibet keçisinin kılları, tiftik gibi) ve diğer dokumaya elverişli maddeleri de (örneğin suni lifler) içine alır. Yukarıda belirtilen amaçlar için hazırlanmış ürünler anlamında özellikle şunlar belirtilebilir:
(1)     Dar ve uzun parçalardan, genellikle yün veya diğer hayvan kıllarının iki paralel şerit halinde bağlanması suretiyle oluşan, örgü görünümüne sahip eşya. “Krep” olarak da bilinen bu eşya, normal olarak belirli boylarda ve yaklaşık 1 kg.lık ağırlıkta sunulurlar.
(2)     Dokumaya elverişli liflerin, dalgalandırılmış (kıvrılmış) uzun ve ince parçaları, her biri 14-15 m. ve 500 gr. civarında ağırlığı olan küçük paketlerde sunulurlar.
(3)     Dokuma ipliklerinin makinede örülmesi suretiyle, yaklaşık 2 mm. genişliğinde elde edilen örgülerin, püskül şeklinde ikiye katlanarak uçlarda bir birine bağlanması ile elde edilen yığın halinde boyanmış devamsız liflerden mamul “atkılar”. Bu “atkılar” uzunca bir saçak görünümüne sahiptirler.
Yığın halinde yün, hayvan kılları veya diğer dokumaya elverişli liflerin, bükülerek iplik veya halat haline getirilmek amacıyla hazırlanmış olanları XI. Bölümde yer alır.
 
67.04 –     İNSAN SAÇINDAN, HAYVAN KILLARINDAN VEYA DOKUMAYA ELVERİŞLİ DİĞER MADDELERDEN PERUKLAR, SAKALLAR, KAŞLAR, KİRPİKLER, PERÇEMLER VE BENZERLERİ; TARİFENİN BAŞKA YERİNDE BELİRTİLMEYEN VEYA YER ALMAYAN İNSAN SAÇINDAN DİĞER EŞYA.
–   Dokumaya elverişli sentetik maddelerden
6704.11 —  Peruklar
6704.19 —  Diğerleri
6704.20 –   İnsan saçından
6704.90 –   Diğer maddelerden
Bu pozisyon aşağıda yazılı olanları kapsar:
(1)     İnsan saçından, hayvan kılından veya dokumaya elverişli maddelerden takma saçlar. Bu tür eşya anlamında; peruklar, lüleler, perçemler, topuzlar, takma kaşlar, takma kirpikler, sakallar, favoriler, bıyıklar, vb. belirtilebilir. Oldukça özenli bir şekilde imal edilmiş bu tür eşya kişisel tuvalet işlerine yardımcı olarak veya mesleki çalışmalarda kullanılmaktadır (örneğin; tiyatrolarda kullanılan peruklar gibi).
Aşağıda yazılı olanlar bu kategoriye dahil değildir:

 • Oyuncak bebeklerin perukları (03 pozisyonu).
 • Genellikle düşük kaliteli maddelerden mamul ve işçilik bakımından daha kaba olan karnaval eşyası (05 pozisyonu).

(2)     Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan insan saçından eşya. Bunlar meyanında bilhassa tül tarzında ince mensucat belirtilebilir.
Aşağıda yazılı olanlar bu kategoriye dahil değildir:

  • 11 Pozisyonunda yer alan tasir torbaları.
  • Saç fileleri (05 pozisyonu).
  • İnsan saçından mamul el elekleri (04 pozisyonu).
Başa dön tuşu