Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi

FASIL 51 -Yapağı ve yün, ince ve kaba hayvan kılı; at kılından iplik ve dokunmuş mensucat

FASIL 51

YAPAĞI VE YÜN, İNCE VEYA KABA HAYVAN KILI; AT KILINDAN İPLİK VE DOKUNMUŞ MENSUCAT

 Fasıl Notu:
1.-   Tarifenin neresinde geçerse geçsin:
(a)   “Yapağı ve yün” tabiri, koyun veya kuzulardan elde edilen tabii lifler anlamındadır.
(b)   “İnce hayvan kılı” tabiri, alpaka, lama, vikuna, deve (tek hörgüçlü deve dahil), yak kılı ve Ankara, Tibet, Kaşmir veya benzeri keçilerin (adi keçiler hariç) ve tavşan (Ankara tavşanı dahil), yabani tavşan, kunduz, Güney Amerika kunduzu ve misk faresinin kılı anlamındadır.
(c)   “Kaba hayvan kılı” tabiri, yukarıda bahsedilmeyen hayvanların kılı anlamındadır (05.02 pozisyonundaki fırça yapımında kullanılan kıllar ile 05.11 pozisyonundaki at kılı hariç).
GENEL AÇIKLAMALAR
Bu Fasıla ait Genel Açıklama Notlarının incelenmesinde, XI. Bölüme ait Genel Açıklama Notlarında yer alan hususların da dikkate alınması gerekir.
Genel olarak, bu Fasıl yün ve ince veya kaba hayvan kıllarının ve yün veya hayvan kılı olarak sınıflandırılması gereken dokumaya elverişli maddeler karışımlarının ham hallerinden dokunmuş mensucat haline gelinceye kadar geçirdiği çeşitli işlem safhalarında olanları içine alır. At kılından mamul ipliklerle mensucat dahi bu Fasılda yer almakta ve fakat at kılı ve at kılı döküntüleri bu Fasıl haricinde kalmaktadır (05.11 pozisyonu). 5 inci Fasılın 4 no.lu Not hükmünde belirtildiği üzere “at kılı” tabiri, tek tırnaklı veya sığır türü hayvanların yele veya kuyruklarının kıllarını ifade eder.
 
51.01 –     YÜN VE YAPAĞI (KARDE EDİLMEMİŞ VEYA TARANMAMIŞ).
–   Yapağı (sırtta yıkanmış yapağı dahil)
5101.11 —     Kırkma yapağı
5101.19 —     Diğerleri
–   Yıkanmış yapağı (karbonize edilmemiş)
5101.21 —     Kırkma yün
5101.29 —     Diğerleri
5101.30 –    Karbonize edilmiş
Tarifenin neresinde geçerse geçsin “yapağı ve yün” tabiri, koyun veya kuzulardan elde edilen tabii lifler anlamındadır. Yün lifleri, esas itibariyle, proteinli bir madde olan keratinden oluşmuştur. Kendine özgü pulcuklu bir yüzeye sahip olan bu lifler fazlasıyla higroskopik (havanın nemini çeken) ve elastiki olup çoğunlukla belirli bir keçeleşme özelliğine sahiptir. Yapağı ve yün neredeyse hiç alev almaz; fakat yanık boynuz kokusunu andıran bir koku çıkararak kömürleşir.
 
Bu pozisyon koyun veya kuzulardan, hayvanın kırkılması veya ölmüş hayvan postunun kırkılmasıyla (kırkılmış yün) elde edilmiş veya aynı cins hayvanların postlarından fermantasyonla veya uygun bir kimyasal işlem ile elde edilen (yolunmuş yün veya deri yünü) yapağı ve yünlerin karde edilmemiş veya taranmamış olanlarını kapsar.
 
Karde edilmemiş veya taranmamış yün genellikle şu şekillerde bulunur:
 
(A)  Yıkanmamış yapağı (sırtta yıkanmış yün dahil).
Yıkanmamış yapağı (yağlı yünler), koyun cinsi hayvanlardan kırpıldığı ve postlarından çıkarıldığı haldeki yünler olup henüz yıkanmamış veya başka bir şekilde temizlenmemiştir. Bu nedenle yapağı yağı ile hayvanların kendi bünyelerinden gelen diğer yağlı maddelerle yüklü bulunmakta ve aynı zamanda yabancı maddeleri (dikenler, tohumlar, topraklı maddeler, vb.) de içermektedir. Yağlı kırkma yünler, genellikle, post çevresini az çok içeren “yapağılar” halindedir.
Yağlı yolunmuş yün, lifler ve derinin, ısı ve nemin oluşturduğu birleşik etkiye tabi tutulduğu fermantasyon işlemi (“terleme”) ile koyun ve kuzu postlarından ayrılır. Ayrıca, postun et tarafının sodyum sülfür veya kireçli solüsyon ile işleme tabi tutulduğu kıl dökme yöntemiyle de ayrılabilir. Bu tür yünler, kıl köklerinin var oluşuyla tanınabilir.
Canlı koyun cinsi hayvanların henüz üzerinde iken yıkanmış yünleri. Bunlar, hayvanların henüz üzerinde iken veya postundan yolunmadan önce soğuk su ile yıkanmış yün olup kısmen temizlenmiş haldedir.
Yağlı yün normalde sarımsıdır, fakat gri, siyah, kahverengi veya kızıl renkli olabilir.
 
(B)  Yıkanmış Yün (Karbonize Edilmemiş).
Bu kategoriye aşağıdakiler dahil bulunmaktadır.
(1)   Sıcak suda yıkanmış yünler. Bunlar, sadece sıcak suda yıkanmış ve bu suretle yapağı yağının ve topraklı maddelerin önemli bir kısmı giderilmiş olan yünlerdir.
(2)   Temizlenmiş yünler. Bunlar, sabun veya diğer temizleyici maddeleri içeren sıcak suda yıkanmak veya alkali solüsyonlar içinde yıkanmak suretiyle yağları hemen hemen tamamıyla alınmış olan yünlerdir.
(3)   Uçucu çözeltiler ile işlem görmüş yünler. Bunlar, benzen ve karbon tetraklorid gibi uçucu çözeltiler ile işleme tabi tutularak içerdiği yağları alınmış yünlerdir.
(4)   Dondurulmuş yünler. Bunlar, üzerindeki yağları donduracak derecede düşük bir sıcaklığa tabi tutulmuş ve bu suretle kolaylıkla kırılabilir hale gelmiş olan yağlı maddeleri ve bunlara yapışık olan diğer yabancı maddelerin önemli bir kısmı toz halinde giderilmiş olan yünlerdir.
Çoğunlukla yıkanmış ve yağsız olan yünler hala az miktarda yağ ve bitkisel maddeler (diken, tohum vb.) içerir; bu bitkisel maddeler daha ileriki bir safhada mekanik olarak (51.05 pozisyonunun Açıklama Notuna bakınız) veya karbonizasyon yoluyla giderilirler.
 
(C) Karbonize Edilmiş Yünler.
Karbonizasyon işlemi yukarıda (B)’de belirtilen yünlerin içinde hala kalmış olan bir kısım bitkisel maddeleri yok eder. Yünler, genellikle içinde mineral asitler veya asit tuzları ihtiva eden banyolara daldırılır. Bununla yün liflerinin aralarındaki bitkisel menşeli maddeler yok edilmekte, fakat yün liflerine bunun bir zararı dokunmamaktadır.
Yünün karde veya tarama işleminden önce beyazlatılması, boyanması ya da herhangi bir işleme tabi tutulmuş olması bu pozisyonda yer almasını etkilemez.
 
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyon haricindedir:

 • Ham post ve deriler (parçalanmış olsun olmasın) (koyun cinsi hayvanların yünlü derileri dahil (02 veya 43.01 pozisyonları).
 • 03 pozisyonunda yer alan yün döküntüleri veya 51.04 pozisyonunda yer alan ditme suretiyle elde edilen yün döküntüleri.
 • Yığın halinde taranmış yün (05 pozisyonu).

51.02 –     İNCE VEYA KABA HAYVAN KILLARI (KARDE EDİLMEMİŞ VEYA TARANMAMIŞ) (+).
                – İnce hayvan kılları
5102.11 – –  Kaşmir keçisi kılı
5102.19 – –  Diğerleri
5102.20 –    Kaba hayvan kılları
(1)   Tarifenin neresinde geçerse geçsin “ince hayvan kılları” tabiri, alpaka, lama, vikuna, yak, deve (tek hörgüçlü deve dahil), Ankara keçisi (Moher), Tibet ve Kaşmir keçisi ve benzeri keçilerin (adi keçiler hariç), ada tavşanı (Angora tavşanı dahil), dağ tavşanı, kunduz, Güney Afrika kunduzu veya misk sıçanının kıllarını ifade eder. (1 (b) no.lu Fasıl Notuna bakınız).
İnce kıllar, genellikle yünden daha çok yumuşak ve daha az kıvrımlıdır. Alpaka, Lama, vikuna, yak, deve (tek hörgüçlü deve dahil), Ankara keçisi (Moher), Kaşmir keçisi veya benzeri keçilerin ve Angora tavşanının kılları genellikle yün gibi bükülerek iplik haline getirilmekte ve aynı zamanda takma saç ile oyuncak bebekler için bebek saçı imalatında kullanılmaktadır. Diğerleri (örneğin ada tavşanı, dağ tavşanı, kunduz, Güney Afrika Kunduzu ve misk faresinin kılları) bükülerek iplik haline getirilmeye elverişli bulunmamakta ve keçe imalinde; dolgu, sertleştirme maddesi vb. imalinde kullanılmaktadır.
 

 • Tarifenin neresinde geçerse geçsin “kaba hayvan kılları” tabiri, yün (51.01 pozisyonu), tek tırnaklı hayvanların yelesi ve kuyruğu (05.11 pozisyonunda “at kılı” olarak sınıflandırılır), domuz ve yaban domuzu kılları ile porsuk kılı ve diğer hayvanların fırça imaline uygun kılları (05.02 pozisyonu) hariç olmak üzere yukarıda 1 no.lu Açıklama Notunda belirtilmeyen tüm diğer hayvan kıllarını kapsar (1 (c) no.lu Fasıl Notu hükmüne bakınız).

Bu sınıflandırmaya dahil kaba kıllar arasında özellikle tek tırnaklı hayvanların yan tarafındaki kıllar ile çok yaygın olan keçilerin kılları, köpek, maymun veya su samuru kılları belirtilebilir.
Kaba hayvan kılları, genellikle kaba iplik, dokunmuş mensucat, keçe ve halı imalinde ve aynı zamanda dolgu ve sertleştirme amaçlı olarak kullanılır.
 
İnce ve kaba hayvan kılları, tüy dökme mevsiminde hayvanlardan dökülen kılların toplanmasıyla, canlı hayvanların kırkılmasıyla veya hayvan postlarının üzerindeki kılların kazınması ve diğer şekillerde çıkarılması suretiyle elde edilir. Bu pozisyona dahil olan ince ve kaba hayvan kılları, yalnızca bu suretle elde edilen ince ve kaba kılların karde edilmemiş ve taranmamışları olup bunların yıkama, ağartma, boyama ve suni olarak kıvrımlandırma (bu sonuncu işlem genellikle dolgu maddesi olarak kullanılacak kaba hayvan kılları için geçerlidir) işlemlerine tabi tutulmuş olmaları bu pozisyonda sınıflandırılmalarına engel teşkil etmez.
 
Bu pozisyon aşağıda yazılı olanları kapsamaz :

 • İnsan saçı (01 pozisyonu).
 • Ham postlar, deriler ve kürkler (01 ila 41.03 veya 43.01 pozisyonları).
 • İnce veya kaba hayvan kılı döküntüleri (03 pozisyonu).
 • İnce veya kaba hayvan kıllarının ditme suretiyle elde edilen döküntüleri (04 pozisyonu).
 • Karde edilmiş veya taranmış ince veya kaba hayvan kılı (05 pozisyonu).
 • Peruk veya benzeri eşya imalinde kullanılmak üzere hazırlanmış ince veya kaba hayvan kılları (03 pozisyonu).

 
Alt Pozisyon Notu.
5102.11 Alt pozisyonu
5102.11 alt pozisyonu anlamında, “Keşmir (kaşmir) keçileri” deyimi, Keşmir kökenli fakat bugün dünyanın diğer bölgelerinde de yetiştirilen keçi ailesinin yün altı (deri üstü) ince, yumuşak kıllarını (havlı (tüylü) yapağı) ifade eder. Bu anlamda, bu keçilerin yetiştirildiği bölge dikkate alınmamalıdır.
 
51.03 –     YÜN, İNCE VEYA KABA HAYVAN KILLARININ DÖKÜNTÜLERİ (İPLİK DÖKÜNTÜLERİ DAHİL) (DİTME SURETİYLE ELDE EDİLENLER HARİÇ).
5103.10 –    Yün veya ince hayvan kıllarının tarama döküntüleri
5103.20 –    Yün veya ince hayvan kıllarının diğer döküntüleri
5103.30 –    Kaba hayvan kılı döküntüleri
Bu pozisyon genel olarak bütün yün veya ince veya kaba hayvan kıllarının döküntülerini (ditme suretiyle elde edilenler hariç) kapsar. Bir başka deyişle, ham yün veya kılların, ardı ardına yapılan işlemlerle yıkanmış, karde edilmiş, taranmış, bükülerek iplik haline getirilmiş, dokunarak veya örülerek ürün haline getirilmiş vb. duruma dönüştürülmesi sırasında meydana gelen döküntüleri kapsar.
Bu döküntüler arasında özellikle aşağıdakiler belirtilebilir:
(1)   Karde edilme ve tarama veya diğer eğirme işlemine yönelik hazırlama aşamalarında elde edilen döküntüler. Bunlar, tarama işlemi sırasında tarak altına düşen ve bu gruba dahil döküntülerin en önemli kısmını teşkil eden kısa lifli döküntüler, tarama sırasında meydana gelen çapaklar, karde süprüntüleri, döküntüler; kard silindirlerinin temizlenmesi sırasında elde edilen bant halinde tarazlar ve taranarak fitil veya şerit haline getirilmiş yün ve kılların iplik taslağı şekline sokulmak üzere çekilerek uzatılıp inceltilmesi sırasında meydana gelen döküntülerdir.
(2)   İplik döküntüleri. Eğirme, katlama, dolama, örme, dokuma vb. işlemleri süresince toplanmış döküntülerde olduğu gibi elde edilen kopuk, düğümlü, dolaşık ipliklerdir.

 • Döküntüler. Boylarına göre tefrik, yıkama gibi işlemler sırasında elde edilen döküntüler, örneğin; yıkama teknelerinin diplerinden ve yıkama tesisatının ızgaralarından toplanan döküntüler gibi.
 • Döküntü. Kullanılmış yatak, yastık, vb. eşyanın içindeki yün ve kılların boşaltılması sırasında oluşan döküntülerdir.

Bu pozisyona dahil döküntülerin bazıları, makinelerdeki yağları emmiş ve aynı zamanda tozlanmış veya başka yabancı maddelerle (örneğin bitkisel menşeli tabii yabancı maddeler) karışmış halde bulunabilir. Yün ve kıl döküntüleri, çeşit ve kalitelerine göre iplik imalinde, yatak, minder, vb. eşyanın doldurulmasında kullanılabilir. Bunların karbonize edilmesi, renginin ağartılması ve boyanması bu pozisyonda yer almalarına etki etmez.
 
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyon haricindedir:

 • At kılı döküntüleri (11 pozisyonu).
 • Vatkalar (05 veya 56.01 pozisyonları).
 • Yalnızca gübre olarak kullanılmaya uygun olan yün veya hayvan kılı döküntüleri (Fasıl 31).
 • Yün veya ince veya kaba hayvan kıllarının ditme suretiyle elde edilen döküntüleri (04 pozisyonu).
 • Yün ve ince ve kaba hayvan kılı döküntülerinin karde edilmiş veya taranmış olanları (05 pozisyonu).
 • Dokumaya elverişli maddelerin kırpıntı, toz ve tarazları (01 pozisyonu).

51.04 –     YÜN, İNCE VEYA KABA HAYVAN KILLARININ DİTME SURETİYLE ELDE EDİLEN DÖKÜNTÜLERİ.
Bu pozisyon, örme, dokuma vb. eşyanın paçavralarının ditme suretiyle veya bükme, dokuma, örme vb. işlemler sırasında elde edilen iplik döküntülerinin ditme işlemine tabi tutulması ile elde edilen yünün ya da ince veya kalın hayvan kıllarının ditme halindeki döküntülerini kapsar.
Ditilmiş yünlere (kullanılmış yün, tekrar işlenmiş yün) aşağıdakiler dahildir:
(1)   Shoddy ve Mungo. Bunlar, Kamgarn veya Strayhgarn yün ipliklerinin veya yün paçavralarının ditilmesi suretiyle elde edilir.
(2)   Ditme suretiyle elde edilen karışık liflerden ayrılan yünler. Bunlar, karışık haldeki paçavraların içindeki bitkisel menşeli dokumaya elverişli liflerin (pamuk gibi) veya suni devamsız liflerin genel olarak bir asit çözeltisi ile işleme tabi tutularak temizlenmesinden sonra ditilmesi suretiyle elde edilen yünlerdir.
Bu pozisyonda yer alan yün, ince veya kaba hayvan kıllarının ditme suretiyle elde edilen döküntüleri, genel olarak yalnız başlarına veya yeni liflerle karıştırarak iplik imalinde ve aynı zamanda örme veya dokuma mensucat ve keçe imalinde; yatak, minder, vb. eşyanın doldurulmasında kullanılır.
Bunların renklerinin ağartılmış veya boyanmış olmaları bu pozisyonda yer almalarını etkilemez.
Bu pozisyon aşağıda yazılı olanları kapsamaz:

 • Vatkalar (05 veya 56.01 pozisyonu).
 • Yün ve ince ve kaba hayvan kılı döküntülerinin karde edilmiş veya taranmış olanları (05 pozisyonu).
 • Dokumaya elverişli maddelerin kırpıntı, toz ve tarazları (01 pozisyonu)
 • Ditilmemiş haldeki kullanılmış veya yeni paçavralar (10 pozisyonu).

 
51.05 –     YÜN VE İNCE VEYA KABA HAYVAN KILLARI (KARDE EDİLMİŞ VEYA TARANMIŞ) (YIĞIN HALİNDE TARANMIŞ YÜN DAHİL)(+).
5105.10 –    Karde edilmiş olanlar
–   Yün topları ve diğer taranmış yünler
5105.21 —  Yığın halinde taranmış
5105.29 —  Diğerleri
–  İnce hayvan kılları (karde edilmiş veya taranmış):
5105.31 —  Kaşmir keçisi kılı
5105.39 —  Diğerleri
5105.40 –    Kaba hayvan kılları (karde edilmiş veya taranmış)
Bu pozisyona aşağıda yazılı olanları kapsar:
(1)   Büküm işlemine hazırlık amacıyla karde edilmiş yün ve ince veya kaba hayvan kılı (ditme suretiyle elde edilen döküntüler dahil).
(2)   Karde veya “hazırlama” taraklı çekme süreçlerini müteakip taranmış yün ve ince hayvan kılı.
Özel karde makinelerinde yapılan karde edilme işleminden amaç, yün ve kılların dolaşıklılığını gidererek onları az çok paralel hale getirmek ve bu arada aralarında kalmış bulunabilecek yabancı maddeleri (özellikle bitkisel) temizleyebilmektir. Bu işlemden sonra yün ve kıllar tabaka halini alır. 
Sadece karde edilmiş yünden ürünler elde edilmek istenilmesi halinde, karde edilmiş yün tabakaları uzunlamasına olarak birçok kısma bölünür ve daha sonra liflerin birbirine daha sıkı bir halde birleşmesini ve birleşerek iplik haline gelmesini kolaylaştırmak amacıyla ekseni etrafında döndürülerek veya ovalayarak fitil haline getirilir. Bu şekilde elde edilen fitiller bobinlere sarılır ve başkaca bir işleme tabi tutulmaksızın iplik haline getirilmek üzere büküm makinelerine verilir.
Buna karşılık, taranmış ürünler (Kamgarn) elde edilmek isteniyorsa, iki işlemden biri uygulanır. Yani, ya karde edilmiş yün veya kıl liflerinden oluşan tabakalar tarama işlemine tabi tutulur veya karde edilmemiş haldeki yün ve kıllar tarama işleminden önce bir hazırlama işlemi görür. Hazırlama işleminde yün ve kıllar (“gill boxes (Taraklı çekme)” olarak bilinen) makinelerde işleme tabi tutularak liflerin açılıp düzleşmeleri sağlanır.
Sonraki tarama işlemi sırasında kısa lifler, özellikle tarak altı döküntüleri şeklindekiler ayrılır ve geri kalan lifler, şerit halinde birbirine paralel bir hale gelir. Bu arada temizlenmemiş olan bitkisel kökenli yabancı maddeler varsa tarak altı döküntüleriyle birlikte bunlar da ayrılmış olur. Bu suretle elde edilen şerit halindeki taranmış lifler çekme işlemine tabi tutulmak suretiyle çeşitli uzunluktaki liflerin birbirine iyice karışması sağlanır. Böylece elde edilen yeni şeritler “top (taranmış yün bandı)” denilen yumaklar halinde sarılır. Kolaylıkla top (taranmış yün bandı) haline gelmeyecek olan maddeler, özellikle kıllar, bu safhayı sıkıştırılmış tomarlar halinde “yumru tops” olarak bilinen iki kâğıt tabakası arasında sıkıca bağlanmış halde geçerler. Bu şekilde taranan ürünler bir dizi çekme ve katlama işlemlerine tabi tutularak fitil haline getirilir ve daha sonra taranmış (kamgarn) iplik imali için büküm makinelerine verilmek üzere bobinlere sarılır.
Bu pozisyon, fitilleri, karde edilmiş şeritleri, yukarıda açıklandığı üzere tops ve fitilleri ve ayrıca bilerek kesilmiş veya bölünmüş kısa, aynı uzunlukta karde şeritleri ve topsları kapsar.
Bu pozisyon, aynı zamanda “yığın halinde taranmış yün”, “Temizlenip çapağı çıkarılmış yün” veya “açık tops” olarak da bilinen parçalar halinde taranmış yünü de içerir. Genellikle temizlenmiş olan bu yün kamgarn iplikçilik için yün topsları imalatında kullanılan makine hattının kısmen kullanımı ile (karde ve tarama) mekanik olarak çapaklarından ayrılmıştır. Tarama makinesinde üretilen devamlı şeritler gerildikten sonra balyalar halinde bağlanacak düzensiz kabarık parçalar halinde koparılır. Ürün, ortalama lif uzunluğu 45 mm den az olan kısa lifler halinde olup kamgarn veya pamuk eğirme sistemine uygun, ancak strayhgarn sistemine uygun değildir. Bunun içindir ki, ürünler eğrilmeden önce mutlaka yeniden karde edilmelidir. Görüntü itibariyle bitkisel malzeme bulunmayan hacimli temizlenmiş yüne benzer.
Şu nokta göz önünde tutulmalıdır ki, bazı fitiller (iplik taslakları) tek kat ipliklere yakın bir çapta olabileceği gibi (51.06 ila 51.10 pozisyonları), hafifçe bükülmüş de olabilir. Fakat bunlar henüz esas büküm işlemine tabi tutulmuş olmadıklarından, iplik haline getirilmiş sayılmaz ve bu nedenle bu pozisyonda sınıflandırılır.
Bu pozisyona giren ürünlerin ağartma (kasarlama) ve boyama gibi işlemlere tabi tutulmuş bulunması bu pozisyonda yer almalarını etkilemez.
 
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyona dahil değildir:

 • Vatkalar (05 veya 56.01 pozisyonları).
 • Peruk veya benzeri eşya imalinde kullanılmak üzere hazırlanmış yünler (03 pozisyonu).

 
Altpozisyon Açıklama Notu.
 5105.31 Altpozisyonu
5102.11 alt pozisyonuyla ilgili açıklama notunda belirtilen koşullar, gerekli değişiklikler yapılmak kaydıyla, bu alt pozisyonda bulunan ürünlere de uygulanır.
51.06 –     KARDE EDİLMİŞ (STRAYHGARN) YÜN İPLİKLERİ (PERAKENDE OLARAK SATILACAK HALE GETİRİLMEMİŞ).
5106.10 –      Ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla yün içerenler
5106.20 –      Ağırlık itibariyle % 85’den az yün içerenler
Bu pozisyon karde edilmiş yün liflerinden yapılmış, tek katlı veya çok katlı bükülü (rötor) iplikleri, yani karde edilmiş (ve fakat taranmamış) fitil halindeki iplik taslaklarının bükülmesiyle elde edilen ürünleri kapsar. Bundan başka, taranmış-karde edilmiş iplikler diye bilinen karde edilmiş (ve fakat taranmamış) haldeki fitillerin, taranmış yünden iplik imalinde kullanılan büküm işlemlerine (tarama hariç) tabi tutulması suretiyle elde edilen iplikler de bu pozisyona dahildir. Bu pozisyonda yer alan iplikler, genellikle bobin veya masuralara sarılı haldedir.
Bu pozisyon, ayrıca 51.05 pozisyonunun Açıklama Notlarında belirtilen halde yığınlar halinde taranmış yünden elde edilen karde edilmiş yün ipliklerini de kapsar.
Bunların perakende olarak satılacak hale getirilmiş olanları bu pozisyon haricinde kalır (XI. Bölümün Genel Açıklama Notları (I) (B) (3) kısmına bakınız).
Bu pozisyona dahil olan iplikler genellikle kısa liflerden veya kısa ve uzun liflerin karışımından oluşmakta ve lifler birbirine paralel şekilde olmayıp çapraz ve dolaşık bir durumda bulunmaktadır. Genel olarak taranmış yünden (kamgarn) yapılan ipliklere oranla daha düzensiz ve gevşek bükümlüdür.
Bu iplikler XI. Bölümün Genel Açıklama Notlarındaki (I) (B) (1) kısmında belirtilen işlemlere tabi tutulmuş olabilir.
Bazı katları karde edilmiş (strayhgarn) bazı katları taranmış (kamgarn) iplikten olan çok katlı (rötor) iplikler, strayhgarn veya kamgarn yünden hangisinin ağırlık itibariyle üstün geldiğine göre 51.06 veya 51.07 pozisyonlarında sınıflandırılır.
 
51.07-      TARANMIŞ (KAMGARN) YÜN İPLİKLERİ (PERAKENDE OLARAK SATILACAK HALE GETİRİLMEMİŞ ) .
5107.10 –      Ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla yün içerenler
5107.20 –      Ağırlık itibariyle % 85’den az yün içerenler
Bu pozisyon, taranmış (kamgarn) yünden tek katlı veya çok katlı bükülü (rötor) iplikleri, yani taranmış yünden fitil halindeki iplik taslaklarının bükülmesiyle elde edilen iplikleri kapsar.
Ancak, bunların perakende olarak satılacak hale getirilmiş olanları bu pozisyon haricinde kalır (XI. Bölüme ait Genel Açıklama Notlarının (I) (B) (3) kısmındaki hükümlere bakınız).
Bu pozisyonda yer alan taranmış (kamgarn) yün iplikleri, karde edilmiş yün ipliklerinden düzgün görünüşlü ve aynı kalınlıkta olmalarıyla ayırt edilir. Bu ipliklerin lifleri birbirine paralel şekilde olup kısa ve dolaşık lifler tarama işlemi sırasında temizlenmektedir.
Bu iplikler XI. Bölümün Genel Açıklama Notlarındaki (I) (B) (1) kısmında belirtilen işlemlere tabi tutulmuş olabilir.
Bu pozisyon yığın halinde taranmış, temizlenmiş, karde edilmiş yünden elde edilen iplikler ile taranmış-karde edilmiş iplikler diye bilinen iplikleri kapsamaz (51.06 pozisyonu).
51.08 –     İNCE HAYVAN KILLARINDAN İPLİKLER (KARDE EDİLMİŞ VEYA TARANMIŞ) (PERAKENDE OLARAK SATILACAK HALE GETİRİLMEMİŞ).
5108.10 –    Karde edilmiş
5108.20 –    Taranmış
Bu pozisyon, karde edilmiş veya taranmış ince hayvan kılları fitillerinin bükülmesiyle elde edilen tek katlı veya çok katlı bükülü (rötor) iplikleri kapsar (ince hayvan kılları teriminin anlamına ilişkin olarak 51.02 pozisyonunun Açıklama Notuna bakınız).
Bunların perakende olarak satılacak hale getirilmiş olanları bu pozisyon haricinde kalır (XI. Bölümün Genel Açıklama Notlarının (I) (B) (3) kısmının hükümlerine bakınız).
Bu pozisyonda yer alan iplikler, başlıca örme eşya imalinde, bazı hafif giyim eşyasına ait kumaşların dokunmasında (örneğin alpaka), paltoluk kumaşlarla battaniye imalinde (örneğin deve (tek hörgüçlü deve dahil) kılları), kadife ve taklit kürk için kullanılır.
Bu iplikler XI. Bölümün Genel Açıklamalar Notlarındaki (I) (B) (1) kısmında belirtilen işlemlere tabi tutulmuş olabilir.
51.09 –     YÜN İPLİĞİ VEYA İNCE HAYVAN KILLARINDAN İPLİKLER (PERAKENDE OLARAK SATILACAK HALE GETİRİLMİŞ).
5109.10 –    Ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla yün veya ince hayvan kılı içerenler
5109.90 –    Diğerleri 
Bu pozisyon, strayhgarn veya kamgarn yün iplikleri ve ince hayvan kıllarından mamul ipliklerin, XI. Bölümün Genel Açıklama Notlarının (I) (B) (3) kısmında belirtilen şartlara uygun perakende olarak satılacak hale getirilmiş olanlarını kapsar.
51.10 –     KABA HAYVAN KILLARINDAN VEYA AT KILINDAN İPLİKLER (GİPE EDİLMİŞ AT KILINDAN İPLİKLER DAHİL) (PERAKENDE OLARAK SATILACAK HALE GETİRİLMİŞ OLSUN OLMASIN)
Bu pozisyon aşağıdakileri kapsar:

 • Kaba hayvan kıllarından iplikler. Bunlar kaba hayvan kıllarından fitillerin büküm işlemine tabi tutulması suretiyle elde edilen tek katlı veya çok katlı (rötor) ipliklerdir. (Kaba hayvan kılları teriminin anlamına ilişkin olarak 51.02 pozisyonunun Açıklama Notuna bakınız).

Bu iplikler, bazı kaba dokumalarda, telalarda ve teknik işlere ait mensucat imalatında kullanılır.

 • 11 pozisyonunda yer alan at kılından iplikler. Bu iplikler, kısa boylu at kıllarının (örneğin at türü hayvanların yeleleri ve sığır türü hayvanların kuyruklarındaki kısa kılların) büküm işlemine tabi tutulması suretiyle elde edilen ipliklerdir. Uzun at kılları (at kuyruğundan olanlar gibi) bükülerek iplik haline getirilemez. Bunlar çoğunlukla birbirine uçlarından düğümlenmek suretiyle at kılından mamul bazı mensucatta çözgü ipliği olarak kullanılan devamlı iplikler teşkil ederler. Kullanışlarına göre, bu tür iplikler (filamentler) de bu pozisyonda sınıflandırılırlar. Bununla birlikte, tek at kılları (uçlarından bağlanmamış olanlar) 05.11 pozisyonunda sınıflandırılır.

Pamuk ipliği ile veya başka tekstil maddelerine bağlanmış veya sarılmış (gipe edilmiş) at kıllarından destelerinden oluşan at kılı iplikleri bu pozisyonda kalır.
 
Bu iplikler, XI. Bölümün Genel Açıklama Notlarındaki (I) (B) (1)   kısmındaki işlemlere tabi tutulmuş olabilir.
 
51.11 –     KARDE EDİLMİŞ (STRAYHGARN) YÜN VEYA İNCE HAYVAN KILLARINDAN DOKUNMUŞ MENSUCAT.
–   Ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla yün veya ince hayvan kılı içerenler
5111.11 —  m2 ağırlığı 300 gr.ı geçmeyenler
5111.19 —  Diğerleri
5111.20 –    Diğerleri (esas itibariyle veya sadece sentetik ve suni filamentlerle karışık olanlar)
5111.30 –    Diğerleri (esas itibariyle veya sadece sentetik ve suni devamsız liflerle karışık olanlar)
5111.90 –    Diğerleri
Bu pozisyon, karde edilmiş yün iplikleri veya karde edilmiş ince hayvan kılı ipliklerinden yapılan (XI. Bölümün Genel Açıklama Notları Kısım (I) (C) de tarif edilen şekilde) dokunmuş mensucatı kapsar.
Bu mensucat, çok çeşitli şekillerde olabilir ve takım elbiselik kumaşlar, flaneller,  yumuşak yünlü kumaşlar (moltonlar) ve giyim eşyası için diğer mensucat ve battaniye, döşemecilikte kullanılan kumaşları vb.yi kapsar.
Bu pozisyon aşağıda yazılı olanları kapsamaz:

 • Perakende satılacak şekilde hazırlanmış veya tıbbi madde ihtiva eden bandajlar (05 pozisyonu).
 • Teknik kullanıma uygun olarak hazırlanmış mensucat (11 pozisyonu).

51.12 –     TARANMIŞ YÜNDEN VEYA TARANMIŞ İNCE HAYVAN KILLARINDAN DOKUNMUŞ MENSUCAT.
–   Ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla yün veya ince hayvan kılı içerenler:
5112.11 —     m2 ağırlığı 200 gr.ı geçmeyenler
5112.19 —     Diğerleri
5112.20 –      Diğerleri (esas itibariyle veya sadece sentetik ve suni filamentlerle karışık olanlar)
5112.30 – Diğerleri (esas itibariyle veya sadece sentetik ve suni devamsız liflerle karışık olanlar)
5112.90 –    Diğerleri
Bu pozisyon, XI. Bölümün Genel Açıklama Notları (I) (C) kısmında tanımlandığı şekilde taranmış (Kamgarn) yün veya taranmış (Kamgarn) ince hayvan kılından ipliklerden dokunmuş mensucatı kapsar.
Bu mensucat, çok çeşitli şekillerde olabilir ve takım elbiselik kumaşlar ve giyim eşyası için diğer mensucat, döşemecilikte kullanılan kumaşları vb.yi kapsar.
 
Bu pozisyon aşağıda yazılı olanları kapsamaz:
(a)   Perakende satılacak şekilde hazırlanmış veya tıbbi madde ihtiva eden bandajlar (30.05 pozisyonu).
(b)   Teknik kullanıma uygun olarak hazırlanmış dokunmuş mensucat (59.11 pozisyonu).
 
51.13 –     KABA HAYVAN KILINDAN VEYA AT KILINDAN DOKUNMUŞ MENSUCAT.
Bu pozisyon, (XI. Bölümün Genel Açıklama Notunun (I) (C) kısmında belirtildiği üzere) 51.02 pozisyonunda yer alan kaba hayvan kılından ya da 51.10 pozisyonunda yer alan at kılından ipliklerden dokunmuş mensucatı kapsar. Ancak, at kılından mamul dokunmuş mensucat 05.11 pozisyonunda yer alan tek at kıllarından mamul de olabilir.
Kaba hayvan kılından dokunmuş mensucat, döşemecilikte ve giyim eşyasında astar olarak kullanılır.
Bu nevi at kılından mensucat, özel dokuma tezgâhlarında ve genellikle elde dokunur. Kılların kısalığına (20 ila 70 cm.) göre bu kumaşlar genellikle küçük parçalar halindedir ve çoğunlukla eleklik olarak kullanılır.
At kılından diğer kumaşlar genellikle elbise telası olarak kullanılır.
 
59.11 pozisyonunda yer alan teknik kullanıma mahsus dokunmuş mensucat bu pozisyona dahil değildir.

Başa dön tuşu