Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi

FASIL 5 – Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan hayvansal menşeli ürünler

FASIL 5

TARİFENİN BAŞKA YERİNDE BELİRTİLMEYEN VEYA YER ALMAYAN HAYVANSAL MENŞELİ ÜRÜNLER

Fasıl Notları.

 • Aşağıda yazılı olanlar bu Fasıla dahil değildir:
 • Yenilebilen ürünler (tam veya parça halinde hayvan bağırsakları, mesaneleri ve mideleri ile sıvı veya kurutulmuş hayvan kanı hariç);
 • Deri veya postlar (kürkler dahil) (05.05 pozisyonuna girenler ve 05.11 pozisyonunda yer alan ham deri veya postların kırpıntı ve benzeri döküntüleri hariç) (Fasıl 41 veya 43);
 • Dokumaya elverişli hayvansal maddeler (at kılı ve at kılı döküntüleri hariç) (Bölüm XI); veya
 • Fırça veya süpürge imalinde kullanılmak üzere hazırlanmış “fırça başları” (96.03 pozisyonu).
 • 01 Pozisyonu anlamında, boylarına göre tasnif edilmiş insan saçı, kök ve uç kısımları sırasıyla bir araya gelecek şekilde düzenlenmemiş ise “işlenmemiş” sayılır.
 • Tarifenin neresinde geçerse geçsin, fil, hipopotam, mors, deniz gergedanı ve yaban domuzu dişleri, gergedan boynuzları ile bütün hayvanların dişleri “fil dişi” sayılır.
 • Tarifenin neresinde geçerse geçsin “at kılı” tabiri, at veya sığır türü hayvanların yele veya kuyruklarının kıllarını ifade eder. 05.11 pozisyonu “diğerleri” meyanında destekleyici bir madde içersin içermesin tabaka haline getirilmiş olsun olmasın at kılı ve at kılı döküntülerini kapsar.

 
GENEL AÇIKLAMALAR
Bu Fasıl, normalde gıda olarak kullanılmayan (bazı hayvan kanları, bağırsakları, mesaneleri ve mideleri hariç) ve Tarifenin diğer Fasıllarında bahsedilmeyen işlenmemiş veya basit bir hazırlama işlemine tabi tutulmuş hayvansal menşeli çeşitli maddeleri kapsar.
Aşağıda yazılı olanlar bu Fasıl haricindedir:

 • Hayvansal yağlar (Fasıl 2 veya 15).
 • Hayvanların (Fasıl 2) veya balıkların (Fasıl 3) pişirilmemiş yenilebilen derileri (bu deriler pişirilmişseFasılda yer alırlar).
 • Yenilebilir balık yüzgeçleri, başları, kuyrukları, yüzme keseleri ve diğer yenilebilir balık sakatatları (Fasıl 3).
 • Tedavi edici organik guddeler veya diğer organlar (kurutulmuş, toz haline getirilmiş olsun olmasın) (Fasıl 30).
 • Hayvansal menşeli gübreler (Fasıl 31).
 • Ham deri ve postlar (işlenmemiş, temizlenmiş, dayanıklılığını artırmak üzere dezenfekte edilmiş veya işleme tabi tutulmuş fakat başkaca bir işleme tabi tutulmamış olan ince ve kalın tüyleri ile birlikte kuş derileri ve deri parçaları hariç) (Fasıl 41).
 • Post veya kürk (Fasıl 43).
 • İpek, yün ve hayvansal menşeli dokumaya elverişli diğer hammaddeler (at kılı ve döküntüleri hariç) (Bölüm XI).
 • Tabii veya kültür inciler (Fasıl 71).

 
05.01 –     İNSAN SAÇI (İŞLENMEMİŞ) (YIKANMIŞ VEYA YAĞI ALINMIŞ OLSUN OLMASIN); İNSAN SAÇI DÖKÜNTÜLERİ.
Bu pozisyon, paralel hale getirilmiş fakat kök ve uç kısımları bir araya gelecek şekilde düzenlenmemiş olanlar da dahil olmak üzere, işlenmemiş haldeki her tür insan saçını (yıkanmış veya yağı alınmış olsun olmasın) ve insan saçı döküntülerini kapsamaktadır.
Basit yıkama ve temizleme dışında işleme tabi tutulmuş insan saçı (döküntüler hariç), örneğin; inceltilmiş, boyanmış, ağartılmış, kırılmış veya postiş, peruk vs. yapımı için hazırlanmış olanlar ve sırasıyla kökleri ve uçları bir araya gelecek şekilde düzenlenmiş olan insan saçları dahil değildir (67.03 pozisyonu, ilgili Açıklama Notuna bakınız). Bu istisna, insan saçı döküntüleri için geçerli olmayıp bunlar (örneğin; ağartılmış veya boyanmış saç döküntüleri) bu pozisyonda yer almaktadır.
 
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyon haricindedir:

 • İnsan saçından yapılmış tasir torbaları (59.11 pozisyonu).
 • İnsan saçından yapılmış saç fileleri (65.05 pozisyonu).
 • İnsan saçından yapılmış diğer eşya (67.04 pozisyonu).

  
05.02 –     EVCİL DOMUZ VEYA YABAN DOMUZU KILLARI; PORSUK KILLARI VE FIRÇA İMALİ İÇİN DİĞER KILLAR; BU KILLARIN DÖKÜNTÜLERİ.
502.10Evcil domuz veya yaban domuzu kılları ve bunların döküntüleri
0502.90 – Diğerleri
Bunlar, yığın halinde, gevşekçe sarılmış veya kılların kök uçları az çok hizalanmış ve birbirine paralel olarak bağlanmış demetler halinde olabilirler. Bunlar, ham halde veya temizlenmiş, ağartılmış, boyanmış veya sterilize edilmiş halde olabilirler.
Fırça yapımında kullanılan diğer kıllar, kokarca, sincap ve zerdevanın kıllarını kapsamaktadır.
 
Ancak, bu pozisyon, hazırlanmış fırça başları şeklindeki sert veya normal kılları kapsamaz (yani birleştirme için hazır vaziyetteki demetler veya küçük işlemlerle birleştirilebilecek halde bulunanlar); bunlar, 96.03 pozisyonunda yer alırlar (96. Fasılın 3 nolu Not hükmüne bakınız). 
[05.03]
05.04 –     TAM VEYA PARÇA HALİNDE HAYVAN BAĞIRSAKLARI, MESANELERİ VE MİDELERİ (BALIKLARA AİT OLANLAR HARİÇ), (TAZE, SOĞUTULMUŞ, DONDURULMUŞ, TUZLANMIŞ, SALAMURA EDİLMİŞ, KURUTULMUŞ VEYA TÜTSÜLENMİŞ).
Bu pozisyon, yenilmeye elverişli olsun olmasın ve tam veya parça halinde olsun olmasın hayvan bağırsaklarını, mesanelerini ve midelerini (taze, soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş) kapsar. Balıklara ait olanlar bu pozisyonda yer almayıp 05.11 pozisyonunda yer alır. Başka şekilde hazırlanmış veya dayanıklı hale getirilmiş ürünler bu Fasılda yer almaz (genellikle Fasıl 16).
 
Bu pozisyona aşağıdakiler dahildir:

 • Renin bezleri (şirden) (buzağı, oğlak vb.) (kesilmiş veya kurutulmuş olsun olmasın); bunlar, peynir mayası ekstraksiyonu için kullanılırlar.
 • Börkenek ve işkembeler (pişirilmiş olanlar Fasılda sınıflandırılırlar).
 • İşlenmemiş gold beater derisi (öküz veya koyun kör bağırsağının dış zarı).

 
Bu pozisyon, aynı zamanda, kazımak suretiyle iç kılıfı çıkarılsın veya çıkarılmasın, şeritler halinde uzunlamasına kesilmiş bağırsak ve gold beater derilerini (özellikle öküzün) de kapsar.

 

Bağırsaklar, esas itibariyle sosis, salam ve sucuk kılıfı olarak kullanılırlar. Bunlar, keza, steril cerrahi katgütlerin (30.06 pozisyonu), tenis raketi tellerinin (42.06 pozisyonu) veya müzik enstrümanları tellerinin (92.09 pozisyonu) üretiminde de kullanılırlar.
 
Bu pozisyona, sonradan bir formaldehit ve fenol solüsyonu ile sertleştirilmiş olan deri veya postların lifli yumuşak kısımlarının çıkarılması suretiyle yapılan “suni bağırsaklar” (39.17 pozisyonu) ile, yarılmış (kesilmiş) tabii bağırsakların yapıştırılması suretiyle yapılan “suni” bağırsaklar dahil değildir (42.06 pozisyonu).
 
05.05 –     KUŞLARIN TÜYLÜ VEYA İNCE TÜYLÜ DERİ VE DİĞER KISIMLARI, TÜYLER VE TÜY PARÇALARI (KENARLARI KIRPILMIŞ OLSUN OLMASIN) VE İNCE TÜYLER (MUHAFAZA AMACIYLA İŞLEME, TEMİZLEME VEYA DEZENFEKTE ETMEDEN BAŞKA BİR İŞLEME TABİİ TUTULMAMIŞ); TÜY VEYA TÜY  PARÇALARININ TOZ VE DÖKÜNTÜLERİ (+).
0505.10 – Doldurmada kullanılan cinsten tüyler; ince tüyler
0505.90 – Diğerleri
İşlenmemiş ya da sadece temizlenmiş, dezenfekte edilmiş veya koruma amacıyla işleme tabi tutulmuş, ancak, diğer şekillerde işlenmemiş veya birleştirilmemiş olmak koşuluyla bu pozisyona aşağıdakiler dahildir:

 • Kuşların deri ve diğer kısımları (örneğin; başları, kanatları) (normal ve ince tüyleri ile birlikte), ve
 • Tüyler ve tüy kısımları (kenarları kırpılmış olsun veya olmasın) ve ince tüyleri.

Bu pozisyon, aynı zamanda, tüylerin ve tüy parçalarının toz, kaba un ve döküntülerini de kapsar.
Bu pozisyona dahil kuş tüylerinin, şilte ve yorgan gibi eşyanın doldurulmasında, süs ve ziynet eşyası olarak (genellikle müteakip bir işleme tabi tutulduktan sonra) veya diğer amaçlar için kullanılan türden olması, Tarifedeki yerini değiştirmemektedir.
Bu pozisyondaki tüy kısımları, uzunluğuna tüy parçalarını, tüy sapından kesilmiş tüyleri veya tüy sapından soyulmuş ince zara yapışık tüyleri (kenarları kırpılmış olsun olmasın), tüy saplarını ve içi boş sapları kapsar.
Bez torbalar içinde perakende satış için paketlenmiş tüyler ve ince tüyler ve yastık veya minder yapımında kullanılmayan cinsten olanlar bu pozisyonda sınıflandırılır. Nakliyatta kolaylık olsun diye bir arada bağlanmış tüyler de bu pozisyonda yer alır.
Bu pozisyona, kuşların deri ve diğer kısımları, bu pozisyonda müsaade edilenden başka şekilde işlenmiş tüy ve tüy kısımları (örneğin; ağartılmış, boyanmış, kıvrılmış veya dalga verilmiş olanları) veya birleştirilmiş olanları ve tüyden yapılmış eşya, vb. dahil değildir; bunlar, genellikle 67.01 pozisyonunda yer alırlar (ilaveten Açıklama Notuna bakınız). İçi boş tüy sapları ve bunlardan mamul eşya, özelliklerine göre sınıflandırılır (örneğin; olta şamandıraları 95.07 pozisyonu; kürdanlar 96.01 pozisyonu).
 
Altpozisyon Açıklama Notu
0505.10 Altpozisyonu
“Doldurmada kullanılan cinsten tüyler” tabiri, kümes hayvanlarının (özellikle kaz ve ördek), güvercinlerin, kekliklerin veya benzerlerinin tüyleri anlamındadır (geniş kanat veya kuyruk tüyleri ve damardan ayrılmış geniş tüyler hariç). Tüyün diğer kısımları, kaz veya ördek tüyünün en iyi ve en yumuşak parçasıdır ve sert tüy saplarına sahip olmayan tüylerden farklıdırlar. Bu gibi tüy ve diğer kısımlar, esas itibariyle, yatak veya koruyucu giysi (örneğin; anorak) ve yastıklar gibi diğer eşyaların doldurulmasında kullanılır.
 
05.06 –     KEMİKLER VE BOYNUZ İÇİ KEMİKLERİ (İŞLENMEMİŞ, YAĞI ALINMIŞ, BASİT BİR ŞEKİLDE HAZIRLANMIŞ FAKAT ŞEKİL VERİLEREK KESİLMEMİŞ, ASİT İLE İŞLEM GÖRMÜŞ VEYA JELATİNİ ALINMIŞ); BUNLARIN TOZ VE DÖKÜNTÜLERİ.
0506.10 – Asitle işlem görmüş kemik ve kıkırdaklar
0506.90 – Diğerleri
Bu pozisyondaki ürünler, esas itibariyle, yontulmaya elverişli malzeme ve gübre olarak veya zamk, jelatin imali için kullanılırlar.
Bu pozisyona aşağıdakiler dahildir:

 • Kemikler ve boynuz içi kemikleri (işlenmemiş veya yağı alınmış), çeşitli işlemlerle yağı alınmış kemikler.
 • Basit bir şekilde hazırlanmış kemikler (şekil verilerek kesilmemiş olan), bu kemikler, gereksiz kısımlarını atmak için basitçe biçmeden ileri gitmeyen bir işlem görmüş, kesilmiş (enine veya boyuna), bazen ardından pürüzleri kabaca giderilmiş veya giderilmemiş yahut renk ağartma işlemine veya kabaca rendelemeye tabi tutulmuş veya tutulmamış olan kemiklerdir. Bu nedenle, pozisyon; dikdörtgen (kare dahil) plakalar veya diğer şekilleri, parlatılmış veya parlatılmamış veya diğer bir şekilde işlenmiş olanları ve kemik tozlarının kalıplanması yoluyla elde edilen ürünleri kapsamaz. Bunlar, 96.01 pozisyonunda veya daha özel bir şekilde belirtilen pozisyonlarda yer alırlar.
 • Asitle işlem görmüş kemikler, bunlar, kireçli kısımları hidroklorik asitle eritilmiş ve orjinal şeklini kaybetmeksizin kolayca jelatine dönüştürülebilen hücre dokusu ve kıkırdaklı kısımları kalmış olan kemiklerdir.
 • Jelatini alınmış kemikler, bunlar, buhara tabi tutularak jelatini alınmış olan kemikler olup, genellikle toz halindedir (buhar kemik unu).
 • Kemik tozu ve döküntüleri (ezilmiş kemikler dahil), örneğin; kemiklerin işlenmesi sırasında oluşan toz ve döküntüler.

05.07 –     FİLDİŞİ, KAPLUMBAĞA KABUĞU, BALİNA DİŞİ VE BALİNA DİŞİNİN KILLARI, BOYNUZLAR, GEYİK BOYNUZLARI, TOYNAKLAR, TIRNAKLAR, PENÇELER VE GAGALAR (İŞLENMEMİŞ VEYA BASİT BİR ŞEKİLDE HAZIRLANMIŞ, FAKAT ŞEKİL VERİLEREK KESİLMEMİŞ); BUNLARIN TOZ VE DÖKÜNTÜLERİ
0507.10 – Fildişi; fildişi tozu ve döküntüleri
0507.90 – Diğerleri
Bu pozisyon, işlenmemiş veya basit şekilde hazırlanmış, fakat, kesilerek şekil verilmemiş yani, törpüleme, kazıma, temizleme, gereksiz kısımların çıkarılması, düzeltme, yarma, şekil vermeden kesme, kabaca rendeleme, doğrultma veya düzleştirme işlemlerinin ötesinde bir işleme tabi tutulmamış olan aşağıdaki ürünleri kapsar.
 

 • Fildişi

Tarifenin neresinde geçerse geçsin “fildişi” tabirinin aşağıdakileri oluşturan kemikli maddeyi kapsadığı kabul edilir:

 • Fil, su aygırı, mors, deniz gergedanı veya yaban domuzu dişleri.
 • Gergedan boynuzları.
 • Kara ve deniz hayvanlarının dişleri.
 • Kaplumbağa kabuğu

Ticari kaplumbağa kabukları, normal olarak, kaplumbağaların kabuklarıdır (genel olarak Kemp, Lobgerhead ve Hawksbill kaplumbağaları olarak bilinen türlerden elde edilirler).
Kaplumbağa kabuğu, çeşitli ebat ve kalınlıkta plaka biçiminde (pul şeklinde) bir maddedir. Bu kabuk, hayvanın bütün vücudunu saran koruyucu, boynuzsu bir kafestir.
Bu pozisyonda geçen “kaplumbağa kabuğu” tabirinden şunlar anlaşılır:

 • Kabuklar (bütün veya parça halinde).
 • Bu kabukların pulları, genellikle yakalandıkları yerlerde çıkartılırlar ve bunlar aynı kalınlıkta olmayan plakalar halinde olup yüzeyleri düz değildir. Bu pullar elde edildikleri vücut kısmına göre sırt (dorsal) veya karın (ventral) pulları olarak tanımlanırlar; mide ve göğüs tarafını kaplayanlara da plastron
 • Balina dişi ve balina dişinin kılları

Tabii haliyle balina dişi (balinaların ve diğer deniz memelilerinin), yüzeyine yapışık grimsi deri ile iç kenarında balina dişi ile aynı maddeden bir tür saçak (balina dişinin kılı) bulunan yapraklar halindedir.

 • Boynuzlar, geyik boynuzları, toynaklar, tırnaklar, pençeler ve gagalar

Bu gruptaki boynuzlar, boynuz içi kemikleri ve alın kemikleri ile birlikte ve ayrı olarak bulunabilirler. Geyik boynuzları, geyik, Kanada geyiği vb.nin çatallı boynuzlarıdır.
Bu pozisyon, bu ürünlerin toz ve döküntülerini (kabukları dahil) de kapsar.
 
Dikdörtgen (kare dahil) şeklinde veya çubuk, boru veya diğer yarı mamul şekillerdeki ürünler ile kalıplamayla elde edilmiş ürünler bu pozisyona dahil değildir (96.01 pozisyonu veya daha özel şekilde tanımlandığı pozisyonlar).
 
05.08 –     MERCAN VE BENZERİ MADDELER (İŞLENMEMİŞ VEYA BASİT BİR ŞEKİLDE HAZIRLANMIŞ, FAKAT BAŞKA BİR İŞLEM GÖRMEMİŞ); YUMUŞAKÇA, KABUKLU HAYVAN VEYA KABUĞU DİKENLİ HAYVANLARIN KABUKLARI VE  MÜREKKEP BALIĞI KEMİĞİ (İŞLENMEMİŞ VEYA BASİT BİR ŞEKİLDE  HAZIRLANMIŞ, FAKAT ŞEKİL VERİLEREK KESİLMEMİŞ); BUNLARIN TOZ VE DÜKÜNTÜLERİ.
Mercan, deniz poliplerinin kalkerli iskeleti olup genellikle mücevherat yapımında kullanılır.
Endüstriyel amaçlarda en önemli kabuk, inciyi meydana getirmede kullanılan kabuklarıdır.
Bu pozisyona aşağıdakiler dahildir:

 • Mercan (işlenmemiş ya da sadece dış kabuğu çıkarılmış).

(2)       Mercan, basit şekilde hazırlanmış fakat diğer bir şekilde işlenmemiş, yani basit kesme ötesinde başka bir işleme tabi tutulmamış.
(3)       Kabuklar, işlenmemiş veya basit şekilde hazırlanmış fakat şekil verecek tarzda kesilmemiş, yani temizleme veya basit kesme ötesinde bir işleme tabi tutulmamış.
 
Bu pozisyon, mürekkep balığı kemiği, hayvan yemi yapımında kullanılan ezilmiş veya toz haline getirilmiş kabukları ve kabuk döküntülerini kapsar.
 
Parlatılmış veya diğer şekilde işlenmiş olsun ya da olmasın çubuklar, dikdörtgen (kare dahil), plaka veya diğer şekillerde olanlar bu pozisyon haricindedir; bunlar, 96.01 pozisyonu veya daha özel şekilde belirtilen pozisyonlarda yer alırlar.
 
[05.09]
 
05.10 –     AKAMBER, KUNDUZ HAYASI (KASTOREUM), KEDİ MİSKİ (SİVET) VE MİSK; KUDUZ BÖCEĞİ (KANTARİT) VE SAFRA (KURUTULMUŞ OLSUN OLMASIN); ECZACILIK ÜRÜNLERİNİN HAZIRLANMASINDA KULLANILAN GUDDELER VE DİĞER HAYVANSAL MADDELER (TAZE, SOĞUTULMUŞ VE DONDURULMUŞ VEYA GEÇİCİ OLARAK DİĞER ŞEKİLLERDE KONSERVE EDİLMİŞ). 
Ak (gri) amber, ispermeçet balinası tarafından salgılanan bir madde olup, merkezleri bir tabakadan yapılmış 100 kg.lık yuvarlak kütleler halinde bulunurlar. Bal mumu kıvamında olup, ovalandıkları zaman tatlı bir koku verirler. Renkleri kül grisinden siyaha kadar değişir ve yoğunluğu suyunkinden daha azdır. Ak amber, sarı amberle (succinite) karıştırılmamalıdır. Çünkü sarı amber madeni bir reçine olup (25.30 pozisyonunda) yer alır.
Kunduz hayası (kastereum) reçineli bir madde olup, kahverengi, kızıl veya sarımsı renkli tadı acı ve keskin kokuludur. Kunduzlar tarafından salgılanır ve genellikle şeklini aldığı torbalarda (genellikle uçları birleştirilmiş) bulunurlar. Torba ağızları 5 ila 10 cm genişliğinde olup kat kat edilerek dikilmektedir.
Kedi miski, misk kedisi tarafından üretilir ve tabii miski andıran çok kuvvetli kokusu bulunan, altın kahverengimsi veya kahverengi sakızımsı yağlı ve hamurumsu bir kıvamdadır.
Misk, bir geyik tarafından salgılanır, normal olarak torbalarda (poşetlerde) bulunur (bir tarafı düz ve tüysüz, öbür tarafı dışbükey ve beyazımsı tüylerle kaplı olan) ve bu torbaların şeklini alır. Salgı, koyu kahverengi olup, kuvvetli bir kokuya sahiptir. Söz konusu misk, Fasıl 29’ da yer alan suni miskle (ksilen miski, amberette miski vb.) karıştırılmamalıdır.
Kantarit, esas itibariyle, deriyi kabartan veya yatıştırıcı özellikleri nedeniyle kullanılan böceklerdir. Bunlar, genellikle, kurutulmuş veya toz haline getirilmiş şekliyle bulunurlar.
 
Bu pozisyona aşağıdakiler de dahildir:

 • Hayvan guddeleri ve diğer hayvan uzuvları, organik tedavi ürünlerinin hazırlanmasında kullanılan, özellikleri veya oluşturulma tarzları nedeniyle insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayan (pankreas, testis, yumurtalık, safra torbası, tiroid bezi, hipofiz bezi vb.) taze, soğutulmuş veya dondurulmuş ya da nakliye veya depolama amacıyla geçici olarak diğer bir şekilde muhafazaya alınmış olanlar (örneğin; gliserol, aseton veya alkol içinde). Ancak, kurutulmuş veya öz halinde olurlarsa bu ürünler bu Fasıla dahil edilmezler (30.01 pozisyonu). (Yenilebilir ürünlerle ilgili olarak bu Fasıldaki 1 (a) Not Hükmüne bakınız).

 
(2)     Safra, kurutulmuş olsun olmasın (safra özü bu pozisyon haricindedir – 30.01 pozisyonu).
 
Bu pozisyona kapalı ampuller içinde kuru pul halinde yılan ve arı zehirleri dahil değildir (30.01 pozisyonu).
  
05.11 –     TARİFENİN BAŞKA YERİNDE BELİRTİLMEYEN VEYA YER ALMAYAN HAYVANSAL MENŞELİ ÜRÜNLER; İNSANLARIN YEMESİNE ELVERİŞLİ OLMAYAN 1. VEYA 3. FASILLARDA YER ALAN CANSIZ HAYVANLAR.
0511.10 – Sığır spermleri
– Diğerleri
0511.91– Balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının ürünleri; 3. Fasılda yer alan cansız hayvanlar
0511.99 — Diğerleri
 
Bu pozisyona aşağıdakiler dahildir:
(1)       Hayvan spermleri.
(2)       Hayvan embriyonları, dişi hayvana transplante edilmek amacıyla dondurulmuş olarak bulunurlar.
(3)       Hayvan kanı (sıvı veya kurutulmuş) (yenilsin veya yenilmesin).
 
Bu pozisyon, tedavi, koruyucu veya teşhis amacıyla hazırlanmış olan hayvan kanlarını kapsamaz (30.02 pozisyonu) .
(4)       Kırmız böceği (koşnil) ve benzeri böcekler. Kırmız böceği, (koşnil) bazı kaktüs bitkilerinde yaşayan bir böcektir. Piyasada 3 çeşit kırmız böceği bulunmaktadır siyah, gri veya gümüşi ve kızıl renkli. Kırmız böceğinden kırmızı boya (koşnil ekstraktı) elde edilir (32.03 pozisyonu). Bu boyadan da karmen lâkı üretilmektedir (32.05 pozisyonu).
Kırmız böceğine benzer böcekler arasında en önemlisi kermes hayvanıdır ve bunlar, bir çeşit cüce meşe ağaçlarında yaşarlar. Kermes denilen böcekler, 32.03 pozisyonunda yer alan canlı ve dayanıklı kırmızı renkli boyaların hazırlanmasında kullanılır.
Kermes hayvanı, 38.24 pozisyonundaki “kırmız minerali” ile karıştırılmamalıdır.
Kırmız böceği ve kermesler, kurutulmuş ve bütün veya toz halinde olabilirler.

 • Yenilmeyen balık yumurtaları, nefisleri ve spermleri

Bunlar:

 • (i) Kuluçkada kullanılan döllenmiş yumurtalar (embriyonik gözleri olan ve yumurta üzerinde oluşan siyah lekelerin mevcudiyeti ile tanınırlar).
 • (ii) Balık avcılığında yem olarak kullanılan tuzlanmış nefisler (örneğin; morina veya uskumruya ait olanlar). Bunlar, havyar yerine kullanılan ürünlerden (16.04 pozisyonu) kuvvetli hoş olmayan kokuları ve genellikle büyük hacimde paketlenmeleriyle ayrılırlar.

 
Bu pozisyon, yenilen balık yumurtaları, nefisleri ve spermlerini kapsamaz   (Fasıl 3).
 

 • Balık veya kabuklu hayvan, yumuşakça veya diğer su omurgasızlarının döküntüleri.

Bu kategoride, diğerleri meyanında, aşağıdakiler yer alır:

 • (i) Taze veya muhafazaya alınmış (bir solüsyon içinde değil) Ringa balıkları veya benzeri balıkların pulları. Bunlar taklit incilerin kaplanması için inci özünün hazırlanmasında kullanılırlar.
 • (ii) Balık yüzme keseleri (ham, kurutulmuş veya tuzlanmış); balık mikası ve balık zamkı imalinde kullanılmaya elverişli ürünlerin hazırlanmasında kullanılanlar.
 • (iii) Zamk imalinde vb. işlerde kullanılan balık bağırsakları ve deri döküntüleri.
 • (iv) Balık döküntüleri.

 
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyon haricindedir:
 
(a)     Yenilebilir balık karaciğeri, balık yüzgeçleri, başları, kuyrukları, yüzme keseleri ve diğer yenilebilir balık sakatatları (Fasıl 3).
(b)     Yumuşakçalar, kabuklu hayvanlar veya derisi dikenlilerin kabukları (05.08 pozisyonu).
(c)     Eczacılık ürünlerinin hazırlanmasında kullanılan ve yenilemeyen balık karaciğerleri (05.10 pozisyonu).
 

 • İpekböceği yumurtaları Bunlar açık sarıdan tedricen kül grisi veya toprak sarısına dönen renklerdeki küçük tohum görünümüne sahiptirler. Bunlar, genellikle, kutularda (veya petek gözlerinde) veya kumaş torbalarda bulunurlar.
 • Karınca yumurtaları
 • Kas kirişleri ve tendonlar, aşağıda (10) ve (11). maddelerde belirtilen döküntüler gibi esas itibariyle zamk üretiminde hammadde olarak kullanılırlar.
 • Ham deri veya postların soyulmuş kısımları ve döküntüleri.
 • Kürkçüler tarafından kullanılmaya uygun olmayan ham post veya kürklerin döküntüleri.
 • Fasıl 1 veya 3 de yer alan cansız hayvanlar ve bunların insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayan etleri veya sakatatları (02.09 pozisyonundaki ürünler veya bu Fasılın önceki pozisyonlarında yer alanlar hariç).

(13)  At kılı ve at kılı döküntüleri, mesnetli veya mesnetsiz olarak tek tabaka haline getirilsin veya getirilmesin. Bu kategori, atların veya sığırların yele veya kuyruk kıllarını kapsar. Sadece işlenmemiş at kıllarını değil, aynı zamanda, yıkanmış, temizlenmiş, kıvrılmış, ağartılmış, boyanmış veya diğer bir şekilde hazırlanmış at kıllarını da kapsar. Bunlar, yığın, demet veya çile vb. hallerde olabilirler.
Bu pozisyon, aynı zamanda mensucat, kağıt vb. üzerine mesnetlenmiş veya zımbalanmak veya basitçe dikilmek suretiyle mensucat, kağıt vb. tabakaları arasına konulmuş olan at kılı tabakasını da kapsar.
 
Eğirme işlemine tabi tutulmuş at kılları ile uç kısımları düğümlenmiş at kılları bu pozisyon haricindedir (Fasıl 51).
 
(14)  Hayvansal menşeli tabii süngerler. Bunlar hem ham süngerlere (sadece yıkanmış olanlar dahil) hem de hazırlanmış süngerlere uygulanır (örneğin; kalkerli kısımları çıkarılmak veya ağartılmak suretiyle hazırlanmış). Ayrıca, sünger döküntüleri de bu kategoride yer alır.
 
Bitkisel sünger olarak da bilinen su kabağı lifi (loofa) 14.04 pozisyonunda sınıflandırılır.
 
Ayrıca, aşağıdakiler de bu pozisyon haricindedir:

 • Kabuk laklar (şellak), tohum laklar, çubuk laklar ve diğer laklar (13.01 pozisyonu).
 • Hayvansal katı yağlar (Fasıl 15).
 • Zooloji ilgi alanına giren koleksiyonlar ve koleksiyon parçaları, doldurulmuş veya diğer bir şekilde muhafazaya alınmış hayvanlar, kelebekler ve diğer böcekler, yumurtalar vb. (97.05 pozisyonu).
Başa dön tuşu