Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi

FASIL 49 – Basılı kitaplar, gazeteler,resimler ve baskı sanayinin diğer mamulleri; el ve makina yazısı metinler ve planlar

 FASIL 49

BASILI KİTAPLAR, GAZETELER, RESİMLER VE BASKI SANAYİNİN DİĞER MAMULLERİ; EL VE MAKİNA YAZISI METİNLER VE PLANLAR

Fasıl Notları.
1.-   Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dahil değildir:
(a)   Saydam mesnetli negatif ve pozitif fotoğraflar (Fasıl 37);
(b)   Rölyef halindeki haritalar, planlar veya küreler (baskılı olsun olmasın)(90.23 pozisyonu);
(c)   95. Fasıldaki oyun kağıtları ve diğer eşya;
(d)   Orijinal gravürler, estamplar veya litograflar (97.02 pozisyonu), 97.04 pozisyonundaki posta veya damga ve harç pulları, posta damgalı zarflar, ilk gün zarfları, posta malzemesi veya veya benzerleri, 97. Fasıldaki eskiliği yüz yılı aşan antika eşya ve diğer eşya.
2.-   49. Fasıl anlamında “baskılı” tabiri teksir makinaları ile çoğaltılmış, otomatik bilgi işlem makinalarının kontrolünde üretilmiş, kabartılmış, fotoğrafı çekilmiş, fotokopi edilmiş, termokopi edilmiş veya daktilo edilmiş anlamına gelir.
3.-   Sayfa halinde olmayıp başka surette birleştirilmiş gazeteler ve periyodik yayınlar ve tek bir kapak içinde birden fazla gazete ve periyodik yayından meydana gelen takımlar, reklam malzemesi içersin içermesin, 49.01 pozisyonunda sınıflandırılırlar.
4.-   49.01 pozisyonu ayrıca aşağıda yazılı olanları da kapsar:
(a)  Sayfaları numaralandırılmış, bir veya daha fazla cilt olarak toplanmaya
elverişli tam bir eser teşkil edebilen  ve içlerinde  eserler ve müellifleri hakkında metinler bulunan gravürler, sanat eserleri reprodüksiyonları, resim reprodüksiyonları vb.;
(b)   Kitaplarla birlikte bulunan ve bunların tamamlayıcısı sayılan resimli ilaveler;

 • Dikilmek, karton kaplamak veya ciltlenmek üzere ayrı fasiküller ya da farklı sayfalar halinde neşrolunan ve bir eserin tamamını veya bir kısmını teşkil eden her boydaki kitaplar.

Bununla beraber, formalar veya ayrı sayfalar halindeki metin içermeyen her boydaki gravür ve resimler 49.11 pozisyonuna dahildir.
5.-   Bu Fasılın 3 nolu Not hükmü saklı kalmak şartıyla 49.01 pozisyonuna esasen reklam işine tahsis edilmiş yayınlar (broşürler, prospektüsler, risaleler, ticari kataloglar, ticari birlikler tarafından yayınlanan yıllıklar, turistik ilanlar gibi) dahil değildir. Bu tür yayınlar 49.11 pozisyonunda sınıflandırılır.
6.-   49.03 pozisyonu anlamında “çocuklar için resimli albüm ve kitaplar” tabirinden, içindeki yazılı metinlere nazaran öncelikle resimleri çocukların ilgisini çeken, çocuk albüm ve kitapları anlaşılır.
 
GENEL AÇIKLAMALAR
Aşağıda belirtilen birkaç istisna hariç olmak üzere, bu Fasıl, esas karakteri ve kullanımı eşyanın motifler, karakterler veya resim baskılı olması nedeniyle belirlenen tüm baskı yapılmış eşyayı kapsar.
Diğer yandan 48.14 veya 48.21 pozisyonlarında yer alan eşyanın yanısıra üzerlerinde esas kullanma maksadını değiştirmeyecek şekilde teferruat kabilinden yazı ve resim bulunan kağıt, karton ve selüloz vatka ile bunlardan mamul eşya (basılı sargılık kağıtlar ile kırtasiye levazımatı gibi) 48. Fasılda yer alır. Aynı zamanda üzerinde sırf dekoratif veya yenilik amaçlı basılı yazı ve resimler bulunan ve bu halleriyle eşyanın esas kullanma maksadını değiştirmeyen baskılı tekstil eşyası (eşarp veya mendiller gibi) ve üzerinde basılı desen bulunan goblen, yelken bezi XI. Bölümde yer almaktadır.
39.18, 39.19, 48.14 ya da 48.21 pozisyonlarında yer alan eşya, üzerlerinde esas kullanma maksadını değiştirmeyecek şekilde teferruat kabilinden motif, karakter ve resim temsilleri bulunsa bile bu Fasılın haricinde bırakılmıştır.
Bu Fasılda geçen “baskılı” tabiri, gerçekleştirilen baskının karakter formu dikkate alınmaksızın (her hangi bir alfabenin harfleri, figürler, kısaltılmış işaretler, Mors veya öteki kodlama sembolleri, kör alfabesi karakterleri, müzik notaları, resimler, diyagramlar gibi) sadece çeşitli metotlarla alışılmış el baskısı ile (örn; orjinaller hariç, oyma veya ahşap yontma ile yapılmış olan baskılar ) veya mekanik baskı (harf baskı, ofset baskı, litografi (taş baskı), fotogravür vb.) ile yapılan çoğaltmaları kapsamakla kalmaz, bunun yanında teksir makineleri ile çoğaltılmış, otomatik bilgi işlem makinelerinin kontrolünde üretilmiş, kabartılmış, fotoğrafı çekilmiş, fotokopi yapılmış, termokopi edilmiş veya yazı makinesi (daktilo) yoluyla yapılmış çoğaltmalar da (Bu Fasılın 2 no lu not hükmüne bakınız) bu tabir kapsamındadır. Bununla beraber, renklendirme veya dekoratif veya tekrarlı desenli baskılar bu tabirin kapsamında değildirler.
Ayrıca bu Fasıla, el ya da daktilo ile yazılan metnin karbon kopyalarının yanı sıra el ile yapılan (elle çizilen plan ve haritalar dahil) benzeri ürünler de dahildir.
Genel olarak bu Fasılda yer alan eşya, kağıt üzerine hazırlanır, fakat Genel Açıklamaların l. paragrafında belirtilen karakterde olmak şartıyla bu eşya diğer malzemeler üzerinde de yapılmış olabilir. Bununla beraber, seramikten, camdan veya adi metallerden, üzerlerinde baskılı resim veya metin taşıyan, mağaza işaretleri veya vitrinler için, harfler, sayılar, işaret levhaları ve buna benzer motifler, sırasıyla 69.14, 70.20 ve 83.10 pozisyonlarında veya ışıklı iseler 94.05 pozisyonunda sınıflandırılırlar.
Bu Fasıl, matbaacılık mamullerinin en bilinen şekillerine (kitap, gazete, risale, resim, reklam malzemesi vb.) ek olarak; baskılı çıkartmalar, resimli veya baskılı kartpostallar, tebrik kartları, takvimler, haritalar, planlar ve çizimler, posta, damga veya benzeri pullar gibi baskılı eşyayı da içine alır. Bu Fasılda yer alan eşyanın ışık geçirmez mesnetler üzerindeki mikrokopileri 49.11 pozisyonunda yer alır. Mikrokopiler, dökümanların fotoğraflarını büyük ölçüde küçülten optik cihazlar vasıtasıyla elde edilir. Normal olarak, mikrokopilerin okunabilmesi, büyütücü özellikteki cihazlar vasıtasıyla mümkündür.
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyon haricindedir:

 • Fasılda yer alan şeffaf zemin üzerindeki negatif ve pozitifler (örn; mikrofilmler).
 • Fasılda yer alan eşya.

 
49.01 –     KİTAPLAR, BROŞÜRLER, RİSALELER VE BENZERİ MATBUAT (AYRI AYRI SAYFALAR HALİNDE OLSUN OLMASIN)
4901.10 –    Ayrı ayrı sayfalar halinde (katlanmış olsun olmasın)
–   Diğerleri
4901.91 —  Sözlükler ve ansiklopediler ( fasiküller halinde olsun  olmasın)
4901.99 —  Diğerleri
Bu pozisyon, hemen hemen, bu Fasılın diğer pozisyonlarında daha açık olarak (özellikle 49.02, 49.03 veya 49.04 pozisyonları) yer alan kamusal materyaller ve ürünler hariç, bütün yayınları ve basılı okuma materyallerini kapsar. Bu pozisyon aşağıdakileri kapsar:
 

 • Kitaplar ve küçük kitaplar. Bunlar, hangi lisanda hangi karakterde olursa olsun (körlere mahsus kabarık harf ve rakamlar ile stenografi işaretleri dahil), esas itibariyle herhangi bir metni içeren yayınlardır. Bunlar, edebiyata ait her tür çalışmaları, metinleriyle birlikte olsun veya olmasın, soru ve alıştırmalardan oluşan (genellikle el yazısıyla tamamlanması için boşluklar bırakılmış olan) , ders kitapları (bazen yazı kitabı olarak adlandırılan öğretici çalışma kitapları dahil); teknik yayınlar; sözlükler, ansiklopediler ve rehberler (örn; sarı sayfalı telefon rehberleri) gibi referans kitapları; müze ve halk kütüphaneleri katalogları (ticari kataloglar hariç); dua ve ilahi kitapları gibi toplu duada kullanılan kitaplar (04 pozisyonunda yer alan müzik ilahi kitabı hariç); çocuk kitapları (49.03 pozisyonunda yer alan çocuk resim, çizim ve boyama kitapları hariç) gibi materyallerdir. Bu gibi kitaplar, bir veya daha fazla ciltler halinde kağıtla yumuşak veya sert kaplar ile ciltlenmiş olabileceği gibi, bir eserin tamamını veya bir kısmını içermek üzere fasiküller veya baskılı yapraklar halinde basılmış da olabilir.

Kitapla birlikte sunulan toz kılıfları, tokalar, okunan yeri işaretlemeye mahsus kitap ayraçları ve diğer küçük aksesuarlar kitabın tamamlayıcı aksamından sayılır.
 
(B)  Broşürler, risaleler ve benzerleri. Bunlar, bir araya getirilip birleştirilmiş birkaç sayfa okuma materyalinden oluşabileceği gibi, bir araya getirilmemiş veya tek olarak duran sayfalardan da oluşabilir.
Bu yayınlara örnek olarak, kısa bilimsel tezler, monografiler, resmi daireler veya diğer teşekküller tarafından yayımlanan emir ve talimatlar, risaleler, ilahi metinleri vb. belirtilebilir.
Kişisel tebrikler, mesajlar veya ilanlar içeren baskılı kartlar (49.09 pozisyonu) ile tamamlanma için bazı ilave bilgilerin içine koyulmasına ihtiyaç gösteren baskılı formlar (49.11 pozisyonu) bu grup haricindedir.
 
(C)  İçine kağıt takılabilen cinsten olan ciltlere konulmak üzere ayrı yapraklar halinde bulunan basılı metinler
Bu pozisyona aşağıda yazılı olanları kapsar:
(1)   Reklam malzemesi içersin içermesin, kağıttan başka şekilde ciltlenmiş gazete, dergi ve periyodik yayınlar ya da tek bir kapak arasında birden fazla yayından oluşan gazete, dergi ve periyodik yayın setleri (takımları).
(2)   Ciltli resimli kitaplar (49.03 pozisyonundaki çocuklara mahsus resimli kitap hariç).
(3)   Numaralanmış sayfaları bir kitap halinde toplanmaya elverişli, tam bir cilt teşkil eden ve içindeki eserler (örn; sahipleri hakkında metinler) bulunan sanat eserleri, çizimler vb. baskılı çoğaltmalardan koleksiyonlar).
(4)   İlgili metni içeren ek bir cilde tali durumda olan ve bu ciltle beraber bulunan resimli ilaveler.
 
Diğer resimli yayınlar bu pozisyon haricinde kalır ve genellikle 49.11 pozisyonunda yer alır.
 
Bu Fasılın 3 nolu Not hükmü dikkate alınmak kaydıyla, esas itibariyle, reklam işlerine tahsis edilmiş bulunan bütün neşriyat (turistik propagandalara mahsus olanlar dahil) ile içinde ismi yazılı bir ticarethane tarafından veya onun nam ve hesabına reklam gayesiyle yapılan neşriyat (içinde doğrudan doğruya reklam değerinde metinler bulunmasa dahi) bu pozisyon haricinde kalır. Bu çeşit neşriyat arasında şunlar belirtilebilir: Ticari kataloglar, ticari birlikler tarafından yayınlanan ve içinde bir miktar dökümanter malzeme bulunmakla beraber, önemli bir kısmını ait oldukları müesseselerin ilanları oluşturan yıllıklar ve ayrıca ait olduğu sanayi ve ticaret kolundaki çalışmaların ilerleme derecesi hakkında yayın yapmak suretiyle kendi imalatı veya faaliyetleri hakkında halkın dikkatini çekme amacı güden müesseselerin bu nevi yayınları. Ayrıca bu pozisyona, esasen reklam mahiyetinde olduğu halde reklamın asıl gaye olmadığı imajını veren dolaylı ya da örtülü reklamları içeren neşriyat dahil değildir.
Buna karşılık, sınai firmalar veya benzeri teşekküller tarafından veya onların nam ve hesabına yayınlanan ve bu neşriyatın sadece eğilimleri veya ilerlemeleri ya da özellikle ticaret ve sanayinin bir dalındaki aktiviteleri açıkladığı fakat doğrudan doğruya veya dolaylı olarak reklam mahiyetinde olmayan bilimsel tezler gibi neşriyat bu pozisyonda yer alır.
 
Yukarıda sözü edilen istisnalardan başka aşağıda yazılı olanlarda bu pozisyon haricindedir:

 • Ciltlenmiş, kopyalama için üzerinde desen veya metin bulunan, kopya ve çıkartma kağıtları (16 pozisyonu).
 • 20 pozisyonunda yer alan el ile veya daktilo makinesi ile yazılarak tamamlanacak mahiyette diğer kırtasiye eşyası ile günlük defterleri.
 • Ciltsiz veya kağıtla ciltli gazeteler, dergiler ve periyodik yayınlar (02 pozisyonu).
 • Yazmak ve diğer alıştırmalar yapmak için gerekli resim ve tamamlayıcı metinleri içeren, çocuklar için çalışma kitapları (03 pozisyonu).
 • Müzik kitapları (04 pozisyonu).
 • Atlaslar (05 pozisyonu).
 • Fasiküller veya ayrı yapraklar halinde olan ve üzerinde metin bulunmayan resimlerden oluşan kitap aksamı (11 pozisyonu).

 
49.02 –     GAZETELER VE PERİYODİK YAYINLAR (RESİMLİ OLSUN OLMASIN VEYA REKLAM İÇERSİN İÇERMESİN).
4902.10 –    Haftada en az dört kere çıkanlar
4902.90 –    Diğerleri
Bu pozisyonda yer alan yayınların ayırıcı özellikleri, muayyen zamanlarda ve aynı isim altında devamlı bir seri halinde yayınlanması ve her nüshasında tarih (örn; 1996 ilkbaharı gibi senenin belli bir devresini gösterenler dahil) ve genellikle sıra numarası bulunması teşkil eder. Bunlar, ciltsiz veya kağıtla ciltli nüshalar halinde olabilir fakat, başka şekilde ciltlenmiş veya aynı kapak içinde birden fazla nüshadan ibaret olmaları halinde bu pozisyon haricindedirler (49.01 pozisyonu). Genellikle basılı okuma metinleri ihtiva eden bu yayınlar, geniş ölçüde resimli olabileceği gibi çoğunlukla resimlerden oluşabilirler. Bunlar, reklam malzemesi de taşıyabilir.
 
Bu pozisyonda yer alan bu tür yayınlar şunlardır:
(1)   Gazeteler: Bunlar, günlük veya haftalık olarak yayınlanan ve içinde esas olarak herkesi ilgilendirebilecek günlük havadisler ve bu arada genellikle edebi, tarihi vb. konulara ilişkin makaleler bulunan ve aynı zamanda yerlerinin bir kısmı resim ve ilanlara tahsis edilen yayınlar olup müstakil yapraklardan oluşur.

 • Mecmualar ve diğer periyodik yayınlar: Bunlar, haftada, on beş günde, ayda, üç ayda ve hatta altı ayda bir yayınlanan gazete şeklinde veya kağıt kapaklı ciltler halindeki yayınlardır. Bunlar, çoğunlukla özelliği olan veya belli bir dalı ilgilendiren konular (hukuki, tıbbi, ticari, mali, moda veya spora ilişkin konular gibi) hakkında dökümanter bilgi vermeye tahsis edilmiş bulunmaktadır. Bu mahiyette olanlar, genellikle ilgili müesseseler tarafından veya onların nam ve hesabına yayınlanır. Bunlar, sıradan kurgu magazinlerde olduğu gibi herkesi ilgilendirebilen bir alanda da yayınlanabilir. Sınai firmalar veya benzeri teşekküllerin adına (örn; motorlu taşıt imalatçıları) kendi ürünlerine olan ilgiyi artırmak amacıyla yayınlanan periyodik yayınlar, normalde sadece ilgili sınai vb. örgütler dahilinde sirkülasyona sahip personel mecmuaları ile bir tüccar ya da firma tarafından tanıtım amacıyla yayınlanan moda dergileri gibi periyodik yayınlar bunlara dahildir.

 
Referans kitapları (Ansiklopedi) gibi bazı büyük eserlerin belli bir zaman süresinde tamamlanmak üzere haftalık, on beş günlük vb. fasiküller halinde yayınlanan kısımları periyodik yayınlardan sayılmaz, fakat, 49.01 pozisyonunda sınıflandırılır.
Resim, desen vb. gibi gazete ve gazeteler veya periyodik yayınlarla birlikte çıkarılan ve bunlarla birlikte satılan ilaveler, gazete ve periyodik yayın aksamı olarak mütalaa edilirler.
Gazete, periyodik yayınlar veya mecmuaların eski nüshaları kağıt döküntülerinden sayılır ve dolayısıyla 47.07 pozisyonunda yer alır.
 
49.03 –     ÇOCUKLAR İÇİN RESİMLİ ALBÜM VEYA KİTAPLAR, RESİM YAPMAYA VEYA BOYAMAYA MAHSUS ALBÜMLER.
Bu pozisyonda yer alan resimli albüm ve kitaplar, çocukların ilgisini çekmek, onları eğlendirmek veya onlara ilk eğitimlerinin öncelikli bilgilerini verirken rehberlik etmek amacıyla hazırlanmış olan ve içerdiği resimleri yazılı metinlere nazaran tali derecede olmayıp çocukların birinci derecede ilgisini çekecek mahiyette bulunan ve yukarıda anlatıldığı şekilde sınırlandırılmış derlemelerdir (bu Fasılın 6 nolu Not hükmüne bakınız).
Bu kategoride, örn; resimli alfabe kitapları ile küçük hikaye, masal ve olayları seri halde resimlerle canlandıran ve her resmin altında o resimle ilgili kısmın özeti bulunan türden olan kitaplar belirtilebilir. Ayrıca, bu kategori, alıştırma yapmak ya da yazı yazmak için gerekli tamamlayıcı metinleri olan, esas olarak resimli çalışma kitaplarını da içerir.
Bununla beraber, bolca resimlendirilmiş olsalar bile, seçilmiş olayların resimleriyle devamlı şekilde, öykü biçiminde yazılmış kitaplar bu pozisyon haricinde kalır. Bunlar, 49.01 pozisyonunda yer almaktadır.
Bu pozisyona dahil olan kitaplar, kağıt veya dokumaya elverişli madde, vb. üzerine basılmış olabilir ve çocuklar için bezden kitaplar da buraya dahildir.
“Sabit” veya hareket edebilir şekillerle bezenmiş bir çocuk resim kitabı da bu pozisyonda sınıflandırılır. Ancak, esas itibariyle bir oyuncak mahiyetinde olan eşya hariçtir (95. Fasıl). Aynı şekilde, içinde kesilmek maksadıyla resim veya modeller bulunan resimli çocuk kitapları, kesilecek resim ve modelleri tali derecede bir unsur teşkil ettiği takdirde bu pozisyonda yer alır. Fakat kapaklar da dahil olmak üzere sayfaların yarısından fazlasını tamamen veya kısmen kesilecek şekilde olan modeller teşkil edenler, bir miktar yazılı metni içerseler bile oyuncak sayılır (Fasıl 95).
Bu pozisyon, aynı zamanda çocukların resim yapmalarına veya boyamalarına mahsus neviden olan kitapları da içine almaktadır. Bunlar, çizim veya boyama için basılı tarifnameleri olsun olmasın, kopya etmeye yarayan basit resimleri veya çocuklar tarafından çizilmek veya boyanmak suretiyle tamamlanmak amacıyla tanzim edilmiş resim taslaklarını içeren ciltli sayfalardan (bazen ciltlerinden koparılabilecek şekilde tertiplenmiş kartpostallardan) oluşmuş olup içinde rehberlik etmek üzere boyanmış resimler de bulunabilir. Kurşun kalemle karalandığında veya fırça ile ıslatıldığında görülebilir hale gelen, “görünmez” hatlı veya boyalı benzer kitaplar ile içindeki resimleri boyamak için az miktarda sulu boyaları olan (örn; palet şeklinde) resimli çocuk albümleri de bu pozisyonda yer alır.
 
49.04 –     MÜZİK NOTALARI (BASILMIŞ VEYA EL İLE YAZILMIŞ, RESİMLİ VEYA CİLTLİ OLSUN OLMASIN).
Bu pozisyon, notalama sistemi ne olursa olsun (anahtarlar, işaretli notalama, rakamlı notalama, körlere mahsus kabartma işaretli notalama sistemleri gibi), basılmış veya elle yapılmış olan enstrümantal veya vokal, resimli veya resimsiz, ciltli veya ciltsiz haldeki bütün müzik notalarını içine alır.
Bu pozisyonda yer alan müzik notaları, kağıt veya diğer maddeler üzerine basılmış veya yazılmış olabileceği gibi ayrı yapraklar (kartonlar dahil), ciltli kitaplar halinde, resimli veya resimsiz yahut yazılı metinleri içerecek şekilde bulunabilir.
Bu pozisyon, basılmış veya elle yazılmış bilinen müzik notalarından başka, notalı ilahi ve marş kitaplarını, kompozisyon halindeki (minyatür dahil) nota kitapları, müzik öğretimine mahsus metotları öğretici metinlerde olduğu gibi prova parçaları ve alıştırmaları içermek şartıyla kapsar.
Müzik notalarıyla birlikte bulunan toz kılıfları bunların aksamından sayılır.
 
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyona dahil değildir:

 • Bir kitap metninde gösterilen özel bir konu veya motif örneğinde olduğu gibi çok fazla önemi olmayan veya metni açıklayıcı müzik notaları içeren basılı kitaplar, kataloglar vb. (01 veya 49.11 pozisyonları).
 • Mekanik enstrümanlar için kartlar, diskler ve rulolar (09 pozisyonu).

 
49.05 –     HER NEVİ MATBU HARİTALAR VE HİDROGRAFİK VEYA BENZERİ HARİTALAR (ATLASLAR, DUVAR HARİTALARI, TOPOGRAFYA PLANLARI VE KÜRELER DAHİL).
4905.10 – Küreler
– Diğerleri
4905.91 — Kitap halinde
4905.99 — Diğerleri
Bu pozisyon, ülkelerin, şehir ve kasabaların, denizlerin, gökyüzünün vb. nin tabii veya suni özelliklerini, dış sınırları belirlemede kullanılan geleneksel işaretleri temsili bir şekilde göstermek amacıyla düzenlenmiş olan her tür matbu küre (örn; yeryüzü, ay veya gökyüzü ile ilgili), harita, kroki ve planları içine almaktadır. Reklam malzemesi ile birlikte olan harita ve krokiler de bu pozisyonda sınıflandırılırlar.
Bu ürünler, kağıt, veya diğer malzemeler (örn; mensucat ) üzerine basılmış olabileceği gibi takviyeli veya takviyesiz, katlanmış veya katlanmamış tabakalar ya da atlaslar gibi ciltlenerek bir araya getirilmiş tabakalardan oluşan kitap şeklinde olabilir. Bunlar, aynı zamanda hareketli göstergeler ve rulolarla teçhiz edilmiş olabileceği gibi şeffaf koruyucu gömlekler veya diğer aksesuarlara sahip olabilir.
 
Bu pozisyon, diğerleri meyanında, aşağıdakileri içine alır:
Coğrafya haritaları (küreler için dilimler dahil), yol haritaları, duvar haritaları, atlaslar, hidrografik, coğrafi ve astronomik haritalar, jeolojik harita ve planlar, topografya planları (örn; şehir ve kasaba planları) belirtilebilir.
Bu pozisyona içinde aydınlatma tertibatı olan basılı küreler, oyuncak mahiyetinde olmamak kaydıyla dahildir.
 
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyona dahil değildir:
(a)   Metne oranla tali derecede kalan harita veya planları içeren kitaplar (49.01 pozisyonu).
(b)   Elle çizilmiş haritalar, planlar, vb. Bunların karbon kopyaları ve fotoğrafik reprodüksiyonları(49.06 pozisyonu).
(c)   Topografik bir doğrultuda olsun olmasın, yeryüzünün havadan alınmış veya peyzaj fotoğraflarının bitmiş bir harita, kroki veya plan olarak kullanılacak şekilde hazırlanmamış vaziyette olanları (49.11 pozisyonu).
(d)  Bir ülke veya bir bölgenin özellikle endüstriyel, turistik veya diğer faaliyetlerini, demiryolları sistemi hatlarını uygun resim ve çizgilerle göstermek üzere hazırlanmış şematik haritalar (49.11 pozisyonu).
(e)   Süs veya dekoratif amaçlar için haritalar basılmış olan eşarplar veya mendiller gibi dokuma eşyalar (Bölüm XI).
(f)   Basılı olsun olmasın kabartma haritalar, planlar ve küreler (90.23 pozisyonu).
 
49.06 –     MİMARLIK, MÜHENDİSLİK, SINAİ, TİCARİ, TOPOGRAFİK VEYA BENZERİ AMAÇLAR İÇİN PLANLAR VE ÇİZİMLER (ORJİNALLERİ ELLE ÇİZİLMİŞ); EL İLE YAZILMIŞ METİNLER; HASSAS KAĞIT ÜZERİNE FOTOĞRAFİK REPRODÜKSİYONLAR VE BU POZİSYONDA SAYILANLARIN KARBON KOPYALARI.
Bu pozisyon binaların, makinelerin veya diğer yapıların genellikle durumlarını veya bir kısmının bağlantılarını veya özelliklerini göstermek maksadıyla ya da bunların inşaat veya imalatını yapanlara (örn; mimarlar veya mühendislere ait plan ve çizimler) rehberlik etmek gayesiyle yapılmış olan sınai plan ve çizimleri içine almaktadır. Bunların üzerinde basılı veya elle yazılmış açıklama, talimat, vb. bulunabilir.
Bu pozisyon, aynı zamanda, kamusal amaçlı çizimleri ve taslakları da kapsamaktadır (moda çizimleri, poster desenleri, seramik eşyaya, duvar kağıtlarına, mücevher ve mobilyalara ait desenler gibi).
Şu husus kayda değer ki, bu ürünlerin sadece el ile çizilmiş veya yazılmış olanları veya bu orijinallerin hassas kağıt üzerine fotoğrafik çoğaltmaları veya karbon kopyaları bu pozisyonda yer alır.
Basılmış halde 49.05 pozisyonunda yer alan haritalar, krokiler ve topografya planları, elle çizilmiş orijinaller veya bu orijinallerin hassas hale getirilmiş kağıtlar üzerine alınan fotoğrafik reprodüksiyonları veya karbon kağıdı ile çıkarılmış kopyaları halinde oldukları takdirde bu pozisyonda yer alır.
El ile yazılı metinler (stenografi işaretleri ile yazılmış olanlar dahil, fakat müzik notaları hariç) ve bu metinlerin karbon kopyaları veya hassas kağıt üzerine fotoğrafik reprodüksiyonlar (ciltli olsun olmasın) bu pozisyonda yer almaktadır.
 
Bu pozisyon aşağıda yazılı olanları kapsamaz:

 • Reprodüksiyon amacı ile yazılmış veya daktilo edilmiş metinler taşıyan kopya veya transfer (çıkartma) kağıtları (16 pozisyonu).
 • Basılı planlar ve çizimler (05 veya 49.11 pozisyonları).
 • Daktilo yazıları (karbon kopyaları dahil) ile el yazılarının veya daktilo yazılarının teksir makinelerinde elde edilen kopyaları (01 veya 49.11 pozisyonları).

 
49.07 –     İTİBARİ KIYMETİ TANINMIŞ OLAN VEYA TANINACAK OLAN ÜLKEDE TEDAVÜLDE BULUNAN VEYA TEDAVÜLE ÇIKACAK OLAN KULLANILMAMIŞ POSTA PULLARI, DAMGA VE BENZERİ PULLAR; DAMGALI KAĞITLAR; BANKNOTLAR; ÇEK DEFTERLERİ; SENETLER, HİSSE SENEDİ VE TAHVİLLER VE BENZERİ KIYMETLİ EVRAK.
Bu pozisyondaki ürünlerin karakteristik özelliğini, yetkili makam tarafından tedavüle çıkarılması (ve gerektiğinde tamamlanması ve yürürlüğe konulmasından sonra) ve gerçek kıymetin üstünde itibari bir kıymet kazanmış olması teşkil eder.
 
Aşağıda yazılı ürünler bu pozisyona dahildir:
(A) Basılı pullar. Bunlar kendi ülkelerinde tedavülde bulunan veya yeni tedavüle çıkacak olan kullanılmamış (örn; iptal edilmemiş) ve kendi ülkelerinde herkesçe kabul edilen bir itibari değeri olan veya olacak olan pullardır.
Bu pozisyondaki pullar, genel olarak tutkallı, kağıtlar üzerine çeşitli desen ve renklerde basılır ve üzerine kendi değerleri ve bazen de özel kullanımları veya tasarlanmış kullanımları yazılır.
Bunlar aşağıdakileri içerir:
(1)   Posta pulları. Normal olarak posta yoluyla yapılan ulaşıma mahsus ücretlerin önceden ödenmesini temin etmek amacıyla kullanılır. Bunlar, bazı ülkelerde aynı zamanda damga pulu olarak da kullanılmaktadır (örn; makbuzlar veya sertifikalar için). Pulları noksan yapışmış olan mektup ve diğer posta maddeleri için kullanılan sürtaks pulları da keza buraya dahildir.
(2)   Damga pulları. Bu nevi pullar, tabi oldukları vergi ve resimlerin üzerinde yazılı bulunan miktarda ödenmiş olduğunun bir delili olarak hukuki, ticari, vb. gibi muhtelif cins evrak ve bazen de eşya üzerine yapıştırılan pullardır. Keza, tabi oldukları vergi ve resimlerin ödenmiş olduğunu göstermek amacıyla bazı eşyaya takılan etiket, vb. şekillerdeki pullar da bu pozisyona dahildir.
(3)   Diğer pullar. Bu pullar, devlet veya diğer kamusal otoritelere örneğin devlet refahına veya diğer sosyal hizmet teşekküllerine katkı ya da ulusal tasarruflar şeklinde kamu tarafından ödemede bulunmak şartıyla, zorunlu veya gönüllü olarak satın alınan pullardır.
 
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyona dahil değildir:
(a)   Bazen perakendeci ticarethaneler tarafından müşterilerine verilmek üzere pul şeklinde çıkarılan indirim kuponları, öğrencilere dağıtılmak üzere çıkartılan yardım pulları, hayır dernekleri veya benzerleri tarafından gelir temini için veya kendilerini halka tanıtmak amacıyla çıkarılan pullar ile özel ve ticari teşekküller tarafından müşterileri için çıkarılan tasarruf pulları (49.11 pozisyonu).
(b)   Tahsis edilen ülkede tedavül kıymeti bulunmayan veya tedavüle çıkarılacak cinsten olmayan kullanılmış veya kullanılmamış pullar (97.04 pozisyonu).
 
(B)  Damgalanmış zarflar, mektup kartları, posta kartları, vb. Bunlar, yukarıda açıklandığı üzere üzerlerine iptal edilmemiş baskılar veya posta pulu bulunan ve kendi ülkelerinde tedavülde bulunan veya yeni tedavüle çıkacak olan ve kendi ülkelerinde herkesçe kabul edilen bir itibari değeri olan veya olacak olan veya üzerlerinde gerçek değeri yazılı olanlardır.
 
(C) Diğer damgalı kağıtlar. Bunlar, üzerlerine damga pulu yapıştırılmış ya da baskı veya soğuk damga usulüyle damgalanmış olan resmi formlar ile boş yerleri doldurulacak belgelerdir (örn; damga resmine tabi hukuki belgeler için).
 
(D)  Banknotlar. Bunlar, devlet veya yetkili kılınmış emisyon bankaları tarafından gerek çıkarılan ülke gerekse diğer ülkelerde para olarak tedavül etmek üzere çıkarılan muhtelif geçerli kıymette taahhüt senetleridir. Sunulduğu anda herhangi bir ülkede henüz tedavül kıymeti olmayan banknotlar da bu pozisyona dahildir. Bununla beraber, koleksiyon eşyası niteliğinde veya koleksiyonun bir parçası niteliğinde olan banknotlar 97.05 pozisyonunda yer alır.
 

 • Çek defterleri. Bunlar, pullu veya pulsuz boş çek yapraklarının genellikle kağıttan bir kap içinde küçük defterler halinde ciltlenmiş türleri olup bankalar, bazı ülkelerde posta idareleri bankaları, vb. tarafından kendilerine para yatıran müşterileri tarafından kullanılmak amacıyla hazırlanır.

 
(F)  Senetler, hisse senetleri veya tahviller ve benzeri kıymetli evrak. Senetler ve hisse senetleri, kamu ve özel kuruluşlar tarafından çıkarılan ve hamiline veya üzerinde ismi yazılı, satışa ihraç kıymeti ile uygun bazı faiz gelirlerine, mallara veya kazançlara katılma hakkını veren hukuki belgelerdir. Yukarıdaki belgelerden başka, teminat mektupları, poliçeler, seyahat çekleri, konşimentolar, tasarruf senetleri, kazanç hisselerine ait kuponlar da buraya dahil belgelerdir. Bu kısımda yer alan belgelerin genellikle tamamlanması ve onaylanması gerekmektedir.
 
Banknotlar, çek defterleri, senetler, hisse senetleri vb. belgeler genellikle filigranlı veya diğer işaretleri bulunan özel kağıtlar üzerine basılır ve genellikle seri numaraları taşır. Bununla beraber, seri numaralandırılmış ve özel emniyetli kağıt üzerine basılmış piyango biletleri bu pozisyon haricindedir ve genellikle 49.11 pozisyonunda sınıflandırılır.
Bu pozisyonda yer alan yukarıda tanımlanan ürünler ticari işlem miktarında olduklarında, genellikle bunları basan yetkili makam tarafından, belge halinde olsun olmasın (örn; hisse belgeleri) tamamlanmış ve onaylanmış olması gerekir.
 
49.08 –     HER NEVİ ÇIKARTMALAR.
4908.10 –    Cam üzerine tatbik edilenler
4908.90 –    Diğerleri
Çıkartmalar, kendisinin yapışkanla kaplanmış izi elde etmek için, nişasta ve zamk gibi müstahzarlarla kaplanmış, emici, hafif ağırlıktaki kağıt ( bazen ince şeffaf plastik yaprak) üzerine litografik usulde veya diğer şekilde baskılı resim, desen veya harfler olan çıkartmalar. Bu kağıtların arkaları genellikle mesnet vazifesi gören daha kalın bir kağıt tabakası ile kaplanır. Desenler bazen metal yaprağın fon vazifesi gören kısmının karşı tarafına baskılanır.
Çıkartmalar nemlendirilip hafif bir tazyik ile cam, seramik, ağaç, metal, taş veya kağıt vb. gibi bir yüzey üzerine tatbik edildiğinde üzerindeki resim ve yazılar bu yüzeylerin üstüne yapışarak geçer.
Cam haline gelen terkiplerle yapılmış çıkartmalar da bu pozisyonda yer alır (örn; 32.07 pozisyonunda yer alan cam haline gelen terkiplerle basılı çıkartmalar).
Çıkartmalar dekorasyon için olduğu kadar, seramik veya cam eşyanın dekorasyonunda da, nakil vasıtalarına, makine ve cihazlara ve diğer eşyaya marka vurulması gibi amaçlar için de kullanılır.
Çocukların eğlenmesine mahsus olarak üretilen çıkartmalar ile üzeri bir boya maddesi içinde şekillendirilmiş desenli kağıtlardan oluşup, sıcak bir ütü baskısı vasıtasıyla dokumaya elverişli madde yüzeyine transfer edilen ve nakış ve işleme çıkartmaları da bu pozisyona dahildir.
Yukarıda belirtilen çıkartmalar 48.14 veya 49.11 pozisyonlarında yer alan cam kağıtları (vitrauphanies) ile karıştırmamalıdır. (Önceki pozisyonların Açıklama Notuna bakınız).
Ancak ıstampacılık varakları denilen ve kitap ciltlerinin kapaklarına, şapka şeritlerine vb. üzeri metal, metal tozu veya pigmentlerle sıvanarak hazırlanmış çıkartma kağıtları 32.12 pozisyonunda ve litografya işlerinde kullanılan neviden olan çıkartmalar (transfer kağıtları) da hale göre 48.09 veya 48.16 pozisyonlarında yer almaktadır.
 
49.09 –     MATBU VEYA RESİMLİ KARTPOSTALLAR; TEBRİK KARTLARI, DAVETİYELER VEYA TEŞEKKÜR KARTLARI (RESİMLİ, ZARFLI VEYA SÜSLEMELİ OLSUN OLMASIN).
Bu pozisyon aşağıdakileri kapsar:
(i)    Özel, ticari veya reklam amaçlarıyla olup olmadığına bakılmaksızın basılmış veya resimli kartpostallar ve
(ii)   Herhangi bir önemli olay için şahsi tebrikleri, mesajları veya bildirileri içeren basılı kartlar. Bu gibi kartlar resimli, süslü, zarflı olsun olmasın bu pozisyonda yer alır.
 
Bu ürünler esas olarak aşağıdakilerden oluşur:
(1)   Resimli kartpostallar, bunlar, üzerinde kartpostal olarak kullanılacağını gösteren basılı (matbu) işaretler bulunan ve bir yüzü tamamen veya büyük çoğunluğu resimlenmiş olan kartlardır. Üzerinde kartpostal olarak kullanılacağını gösteren basılı işaretler bulunmayan benzeri kartlar resim olarak 49.11 pozisyonunda yer alır. Bu resimli kartpostallar sayfa şeklinde ya da kitapçık şeklinde olabilir. Mümeyyiz vasfını resimli oluşları teşkil etmeyen kartpostallar (örn; üzerinde reklam malzemesi ya da küçük ebatlı resimler bulunan bazı kartpostallar gibi) bu pozisyonda yer alır. Üzerine posta pulu basılmış veya damgası olan posta kartları bu pozisyon haricindedir.(49.07 pozisyonu). Esas kullanımlarına göre önemsiz derecede baskıları olan, düz kartpostallar bu pozisyon haricindedir (48.17 pozisyonu).
(2)   Noel, yılbaşı, doğum günü veya benzeri kartlar. Bunlar, resimli kartpostal formunda olabileceği gibi iki veya daha fazla katlı yaprağın bir araya getirilerek, bir veya birden fazla yüzü resimlendirilmiş olabilir. “Benzeri kartlar” ifadesi doğum günü, nişan gibi hususları bildirmede veya tebrik, teşekkür iletmek için kullanılan kartları kapsamaktadır. Bu baskılı kartlar, kurdela, kordon, püskül ve işleme gibi maddelerle süslenmiş veya fantezi aksam ile tertiplenmiş (örn; üzerinden çıkabilen veya açılabilen resimlerle tertiplenmiş) üzeri cam tozu, vb. ile dekore edilmiş olabilir.
Bu pozisyonda da yer alan ürünler kağıttan başka maddeler (örn; plastik veya jelatin) üzerine basılmış da olabilir.
 
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyon haricindedir:

 • Çocukların resimlemesi, çizmesi veya boyamasına uygun şekilde hazırlanmış resimli kartpostallar (03 pozisyonu).
 • Takvim şeklinde Noel veya yeni yıl kartları, vb.(10 pozisyonu).

 
49.10-   MATBU HER TÜRLÜ TAKVİM (BLOK HALİNDE TAKVİMLER DAHİL).
Bu pozisyon kağıt, karton, dokunmuş mensucat veya diğer herhangi bir materyal üzerine (eşyanın esas karakterini üzerindeki baskının oluşturması kaydıyla) basılmış her tür takvimleri içine alır. Bunlar, haftanın günleri vb. gibi normal tarih sıralamalarından başka, önemli olaylar, bayramlar,  astronomi ve diğer bilgileri ve ayrıca şiir ve atasözleri gibi çeşitli diğer hususları ve bu arada resim veya reklam malzemesi de içerebilir. Bununla beraber, esas olarak kamusal veya özel olaylar ve faaliyetler hakkında bilgi vermek amacıyla neşredilmiş tarihli olmasına rağmen yanlış olarak takvim diye anılan yayınlar, 49.01 pozisyonuna (veya reklam amaçlı olarak 49.11 pozisyonuna dahil değil ise) dahil olur.
“Kalıcı” türden olan takvimlerle kağıt veya kartondan başka maddeler (ağaç, plastik maddelerden, metalden, vb.) esaslı mesnetlerle monte edilmiş eski haline dönebilen blok halindeki takvimler de bu pozisyonda yer alır.
Bu pozisyonda yer alan blok halinde takvimler her biri bir güne göre ayrı yapraklar halinde basılmış ve daha sonra tarih sırasına blok halinde bir araya getirilmiş bulunan ve her gün bir yaprağı koparılmak suretiyle kullanılan neviden olan takvimlerdir. Bunlar, genellikle kartondan bir mesnet üzerine monte edilmiş olacağı gibi, yukarıda açıklandığı gibi takvimlerin yıllık yenilenmesine uygun, kalıcı özellikte bir mesnede takılarak da hazırlanmış olabilir.
 
Bu pozisyon esas karakteri takvim olmayan türdeki eşyayı kapsamaz.
Aşağıda yazılı olanlar da bu pozisyon haricindedir:

 • Takvimli ve günlüklü hatıra defterleri (randevu defterleri olarak isimlendirilenler dahil) (20 pozisyonu).
 • Blok halindeki takvimleri içermeyen matbu takvim arkalıkları (11 pozisyonu).

 
49.11 –     DİĞER MATBU YAYINLAR (MATBU RESİMLER VE FOTOĞRAFLAR DAHİL).
4911.10 –   Ticari reklam yayınları, ticari kataloglar ve benzerleri
–   Diğerleri
4911.91 —  Resimler, gravürler ve fotoğraflar
4911.99 —  Diğerleri
Bu pozisyon, bu Fasıla dahil olan (bundan önceki pozisyonların her birinde özel olarak yer almamış bulunan) bütün basılı maddeleri (fotoğraflar ve baskılı resimler dahil) içine alır (yukarıdaki Genel Açıklamalara bakınız).
Çerçevelenmiş haldeki resim ve fotoğraflar, eşyanın esas karakteri resimler ve fotoğraflar tarafından belirleniyorsa bu pozisyonda sınıflandırılır. Diğer hallerde bu eşyalar ağaç, metal vb. eşyası olarak çerçeveye uygun pozisyonda sınıflandırılır.
Kullanım esnasında daktilo veya el yazısı ile doldurularak tamamlanmak üzere baskılı olan bazı baskılı eşya esas karakteri basılı yayın olması koşuluyla bu pozisyonda sınıflandırılır (48. Fasılın 12 no lu Notuna bakınız). Bu nedenle, basılı formlar (örn; magazin abone formu), çok kuponlu yazısız biletler (örn; hava yolu, tren ve otobüs), sirkülerler, kimlik dökümanları ve kartları ve yalnızca belirli hususların ilavesi (tarih, isimler vb.) gereken mesaj, not, vb. basılı diğer ürünler bu pozisyonda sınıflandırılır. Bununla beraber, tamamlama ve onaylama gerektiren senetler, hisse senedi veya tahviller ve benzer başlıktaki evraklar ile çekler 49.07 pozisyonunda sınıflandırılır.
Diğer taraftan yazı kağıdı veya daktilo kağıdı gibi esas kullanım yerine göre baskılı kısımları tali derecede kalan bazı kırtasiye eşyası 48. Fasılda yer alır (bu konuda 48. Fasılın 12 nolu Not hükmüne ve özellikle 48.17 ve 48.20 pozisyonlarının Açıklama Notlarına bakınız).
 
Bu pozisyon, daha açık bir şekilde burada yer alan eşyadan başka aşağıda yazılı olanları da içine almaktadır:

 • Reklam amacına yönelik yayınlar (posterler dahil), yıllıklar ve esas itibariyle, reklam işlerine tahsis edilmiş bulunan benzeri yayınlar, her nevi ticari kataloglar (kitap veya müzik yayınları listeleri ve sanat çalışmaları katalogları dahil) ve turizmle ilgili propaganda katalogları. Bununla birlikte içinde reklam malzemesi bulunsun veya bulunmasın gazeteler, mecmualar, periyodik yayınlar bu pozisyon haricinde kalır (hale göre01 veya 49.02 pozisyonlarında sınıflandırılır).
 • Sirk, spor olayı, opera, oyun, vb. faaliyet programlarını gösteren broşürler.
 • Basılı takvim arkalıkları, (resimli veya resimsiz).
 • Şematik haritalar.
 • Anatomiye, botaniğe vb.ye ait öğretici grafik ve diyagramlar.
 • Eğlence yerleri için (örn; sinemalar, tiyatrolar, konserler) giriş bileti, kamu veya özel taşıma için seyahat biletleri ve benzeri biletler.
 • Bu Fasılda yer alan eşyanın ışık geçirmez mesnetler üzerindeki mikrokopileri.
 • Plastik bir film üzerine basılı, desen çalışmalarında kullanılmak üzere kesilip çıkartılabilen harfler veya sembolleri olan tabaka.

Noktalar, hatlar veya karelerle basitçe baskılanmış bu tür tabakalar bu pozisyon haricinde kalır (Fasıl 39).

 • Posta pulu taşımayan resimli ilk gün zarfları ve maksimum kartlar (pul şeklindeki kartlar) (97.04 pozisyonuna ait Açıklama Notunun (D) kısmına bakınız).

(10) Reklam, tanıtım için veya sadece dekorasyon amacıyla (örn; komik stickerlar ve cam stickerlari) kullanılacak şekilde tasarlanmış kendinden yapışkanlı baskılı stickerlar.
(11) Piyango biletleri, kazı kazanlar, eşya piyangosu biletleri ve tombala biletleri.
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyon haricindedir:

 • Filmler veya klişeler üzerindeki fotoğraf negatif veya pozitifleri (05 pozisyonu).
 • 18, 39.19, 48.14 veya 48.21 pozisyonlarında yer alan ürünler veya 48. Fasılda yer alan baskılı karakterler veya resimlerin, ürünlerin öncelikli kullanımında fazla öneminin olmadığı kağıttan baskılı ürünler.
 • Seramik, cam veya adi metallerden, üzerinde basılı resim veya metin bulunan dükkan levhaları ve camekanlar için harfler, sayılar, işaret levhaları ve buna benzer motifler sırasıyla 14, 70.20 ve 83.10 pozisyonunda sınıflandırılırlar. Işıklandırılmış iseler 94.05 pozisyonunda sınıflandırılırlar.
 • Bir yüzü resim basılı olan, çerçeveli ya da çerçevesiz dekoratif cam aynalar (09 veya 70.13 pozisyonu).
 • faslın 4 (b) nolu not hükmünde tanımlanan akıllı kartlar (yakınlık (proximity) kartları dahil). (85.23 pozisyonu)
 • 90 veya Fasıllarda yer alan alet ve cihazlara ait baskılı kadranlar.
 • Baskılı kağıt oyuncaklar (çocukların kesip çıkardıkları baskılı kağıtlar gibi), oyun kartları ve benzerleri, basılı kağıttan benzer oyun eşyası (Fasıl).

(ij) Orjinal gravürler, baskılar ve litograflar (97.02 pozisyonu). Bunlar, mekanik veya fotomekanik işlemler hariç olmak üzere, kullanılan yöntem ve madde ne olursa olsun sanatkar tarafından tamamen el ile yapılmış bir veya daha fazla levhadan doğrudan doğruya renkli veya siyah-beyaz olarak üretilen baskılardır.

Başa dön tuşu