Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi

FASIL 29 – Organik Kimyasallar

FASIL 29

ORGANİK KİMYASALLAR

Fasıl Notları.

 1. – Metinde aksi belirtilmedikçe, bu Fasıl yalnız:

(a) Kimyaca belirli bir yapıda olan izole edilmiş organik bileşikleri, safsızlık içersin içermesin;
(b) Aynı organik bileşiğin iki veya daha fazla izomerinin karışımlarını (bu karışımlar safsızlık içersin içermesin), doymuş olsun olmasın, stereoizomerler dışındaki asiklik hidrokarbonların izomerleri karışımları hariçtir. (Fasıl 27);
(c) Kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın 29.36 ila 29.39 pozisyonlarında yer alan ürünler veya 29.40 pozisyonunda yer alan şeker eterleri, şeker asetalleri ve şeker esterleri ile bunların tuzları veya 29.41 pozisyonunda yer alan ürünler.
(d) Yukarıda (a), (b) veya (c) bentlerinde yer alan ürünlerin sudaki çözeltilerini;
(e) Yukarıda (a),  (b)  veya  (c)  bentlerinde belirtilen ürünlerin diğer çözücülerdeki çözeltilerini; (şu şartla ki, bu çözeltiler sadece emniyet amacıyla veya nakliye gereği mutat ve kaçınılmaz şekilde yapılmış bulunmalı ve çözücü, bu ürünleri genel kullanım şeklinden ziyade, özel kullanıma elverişli hale getirmemiş olmalıdır);
(f) Yukarıda  (a),  (b),  (c), (d) veya (e) bentlerinde belirtilen ürünlerden içlerine, koruma amacı veya nakliye gereği stabilizör maddeler (topaklanmayı önleyici maddeler dahil) katılmış olanları;
(g) Yukarıda (a), (b), (c), (d), (e) veya (f) bentlerinde belirtilen ürünlerden tanımını kolaylaştırıcı veya emniyet amaçlarıyla tozlanmayı önleyici, renklendirici veya koku verici madde ilave edilmiş olanları. Ancak bu ilavelerin ürünü genel kullanımdan ziyade, özel kullanıma elverişli hale getirmemiş olması şarttır;
(h) Azo boyaların imalinde standart dayanıklılığı azaltmada kullanılan diazonyum tuzlarını, bu tuzlar için kullanılan bağlayıcıları ve diazo haline dönebilen aminler ile bunların tuzlarını kapsar.
2.- Aşağıda yazılı olanlar bu Fasıla dahil değildir:
(a) 15.04 Pozisyonunda yer alan ürünler ile 15.20 pozisyonunda yer alan ham gliserol;
(b)  Etil alkol (22.07 veya 22.08 pozisyonları);
(c)  Metan veya propan (27.11 pozisyonu);
(d)  28. Fasılın 2 numaralı notunda belirtilen karbon bileşikleri;
(e) Bağışıklık sağlayan ürünler (30.02 pozisyonu)
(f)  Üre (31.02 veya 31.05 pozisyonları);
(g)  Bitkisel veya hayvansal menşeli boyayıcı maddeler (32.03 pozisyonu), sentetik organik boyayıcı maddeler, flüoresan parlatıcı veya luminofor olarak kullanılan türdeki sentetik organik ürünler (32.04 pozisyonu), perakende satılacak şekilde hazırlanmış veya ambalajlanmış olan boyalar ve diğer boyayıcı maddeler (tentürler) (32.12 pozisyonu);
(h)  Enzimler (35.07 pozisyonu);
(ij)  Yakıt olarak kullanılmak üzere tablet, çubuk ve benzeri şekillere sokulmuş metaldehit, hekzametilentetramin ve benzeri maddeler ile çakmaklarda veya ateşlemeye yarayan benzeri aletlerde kullanılan neviden olup, 300 cm³ veya daha az hacimdeki kaplara konulmuş sıvı veya sıvılaştırılmış gaz yakıtlar (36.06 pozisyonu);
(k) Yangın söndürme cihazlarında kullanılan veya yangın söndürme bombalarına konulmuş olan söndürücü ürünler (38.13 pozisyonu); perakende olarak satılmak üzere ambalajlanmış mürekkep çıkarıcı ürünler (38.24 pozisyonu);
(l)  Optik elementler (etilendiamin tartaratdan olanlar gibi) (90.01 pozisyonu).
3.- Bu Fasılın iki veya daha fazla pozisyonuna girebilecek durumda olan ürünler, bu pozisyonlarda numara sırasına göre sonuncu pozisyonda yer alır.
4.- 29.04 ilâ 29.06, 29.08 ilâ 29.11 ve 29.13 ilâ 29.20 Pozisyonlarındaki halojenlenmiş,  sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevlere yapılan bütün atıflar, bu türevlerin bileşik şekilde bulunanlarını da kapsar (sülfohalojenli, nitrohalojenli,    nitrosülfonlu ve nitrosülfohalojenli türevler gibi).
Nitro veya nitrozo grupları, 29.29 pozisyonunun tatbikinde “azot fonksiyonlu” sayılmazlar.
 
29.11, 29.12, 29.14, 29.18 ve 29.22 Pozisyonlarının tatbikinde “oksijen fonksiyonlu grup” 29.05 ilâ 29.20 pozisyonlarında belirtilen tipik oksijenli organik gruplarla sınırlıdır.

 1. – (A) I ilâ VII. tali Fasıllara dahil asit fonksiyonlu organik bileşiklerin aynı tali Fasıllarda yer alan organik bileşiklerle olan esterleri, bu bileşiklerden o tali Fasılın numara sırasına göre son pozisyonuna dahil olanı ile birlikte sınıflandırılır.

(B) Etil alkolün I ilâ VII. tali Fasıllardaki asit fonksiyonlu organik bileşiklerle olan esterleri, tekabül ettikleri asit fonksiyonlu bileşiklerle aynı pozisyonda sınıflandırılır.
(C) VI. Bölümün 1 numaralı notu ve 28. Fasılın 2 numaralı notu saklı kalmak şartıyla:
(1) I ilâ X. tali Fasıllarla 29.42 pozisyonunda yer alan organik bileşiklerin (asit-, fenol- veya enol-fonksiyonlu bileşikler veya organik bazlar gibi) anorganik tuzları organik bileşiklere uygun olan pozisyonda sınıflandırılır;
(2) I ilâ X. tali Fasıllarda veya 29.42 pozisyonundaki organik bileşiklerinin birbirlerinin karışmasıyla oluşan tuzları, oluşturuldukları asitlere veya bazlara (fenol veya enol fonksiyonlu bileşikler dahil) uygun olan bu Fasılda numara sırasına göre en sonda yer alan pozisyonda sınıflandırılır, ve
(3) Tali fasıl XI veya 29.41 pozisyonunda sınıflandırılan ürünler dışında kalan koordinasyon bileşikleri, (coordination compounds) metal-karbon bağları dışındaki tüm metal bağların “parçalanması” suretiyle oluşan fragmanlara uygun olanlarla beraber 29. Fasılda numara sırasına göre en sonda yer alan pozisyonda sınıflandırılır.
(D) Metal alkolatlar tekabül ettikleri alkollerin yer aldığı pozisyonda sınıflandırılırlar (etanol hariç) (29.05 pozisyonu).
(E) Karboksilik asit halojenürleri tekabül ettikleri asitlerin yer aldığı pozisyonda sınıflandırılırlar.
6.- 29.30 ve 29.31 pozisyonlarına dahil olan bileşikler, moleküllerinde hidrojen, oksijen veya azot atomlarından başka doğrudan doğruya karbona bağlı diğer ametallerin veya metallerin  (kükürt, arsenik veya kurşun gibi) atomlarını da içeren organik bileşiklerdir.
29.30 pozisyonu ile (organo-kükürt bileşikler) 29.31 pozisyonu (diğer organo-inorganik bileşikler), hidrojen, oksijen ve azotdan ayrı doğrudan doğruya kükürt veya bir halojenin karbon atomuna bağlı ve bu suretle sülfolanmış veya halojenlenmiş türevler (veya bileşik türevler) niteliğini alan, sülfolanmış veya halojenlenmiş türevleri (bileşik türevler kapsayan) içermez.
7.- 29.32, 29.33 ve 29.34 pozisyonlarına,  üçlü halkalı epoksitler, keton peroksitler, aldehit veya tiyoaldehitlerin siklik polimerleri, polibazik karboksilik asitlerin anhidritleri, polihidrik alkollerin veya fenollerin polibazik asitlerle olan siklik esterleri veya polibazik imidleri dahil değildir.
Bu hükümler, halkasında hetero atomu olan ve bundan dolayı isim alan halkalı bileşikler (hetero bileşikler) söz konusu olduğunda uygulanır.
8.- 29.37 pozisyonu anlamında:
 

 • “Hormonlar” terimi hormon salgılayıcı veya hormon uyarıcı faktörleri, hormon durdurucuları ve hormon antagonistleri (anti-hormonlar) içerir.

 

 • “Esasen hormon olarak kullanılan” deyimi, sadece, esas olarak hormonal etkileri için kullanılan hormon türevlerini ve yapısal analoglarını değil, bu pozisyondaki ürünlerin sentezinde esasen ara ürün olarak kullanılan yapısal analogları ve türevleri de içerir.

 
Altpozisyon Notları.
1.- Bu Fasılın herhangi bir pozisyonunda, bir kimyasal bileşiğin (veya kimyasal bileşik grubunun) türevleri bunları kapsayacak daha özel başka bir altpozisyonun bulunmaması ve ilgili altpozisyonların sıralanmasında “Diğerleri” olarak adlandırılan altpozisyon açılmamış olması şartıyla, o bileşik (veya bileşik grubu) gibi aynı altpozisyonda sınıflandırılırlar.
2.-  29. Fasıl 3 nolu not bu faslın alt pozisyonlarına uygulanmaz. 
 
GENEL AÇIKLAMALAR
Genel bir kural olarak bu Fasıl, Fasılın 1 no.lu şartları saklı kalmak kaydıyla kimyaca belirli bir yapıdaki izole edilmiş bileşikleri kapsamaktadır.
(A) Kimyasal olarak belirli bir yapıda olan bileşikler
(Fasıl Notu 1)
Kimyasal olarak belirli bir yapıda olan izole edilmiş bileşik, belirli bir yapısal diyagramla gösterilebilen ve kompozisyonu, elementleri arasındaki sabit bir oranla tanımlanabilen bir moleküler cinstir. (Örn: kovalent veya iyonik) Kristal yapıda, moleküler cins kendini tekrar eden birim hücreye tekabül eder.
Üretimleri sırasında veya daha sonra (saflaştırma prosesi dahil) eklenen diğer maddeleri içeren kimyasal olarak belirli bir yapıda izole haldeki bileşikler bu Fasılın haricindedir. Bundan dolayı, laktozla karışık sakarin içeren ürün, örneğin tatlandırıcı madde kullanılmak üzere değişikliğe uğramış ürün bu Fasılın haricindedir. (29.25 pozisyonunun Açıklama Notuna bakınız)
Bu Fasılın kimyasal olarak belirli bir yapıda olan izole edilmiş bileşikleri, safsızlıklar içerebilir (Not 1(a)). Bu kurala 29.40 pozisyonunda bir istisna getirilmiş ve şekerlerle ilgili olarak bu pozisyonun kapsamı kimyasal olarak saf şekerlerle sınırlandırılmıştır.
“Safsızlıklar” terimi özellikle, sadece ve doğrudan doğruya imalat işlemi (saflaştırma işlemi dahil) sonucu hasıl olan tek bir kimyasal bileşikteki maddeler için kullanılmaktadır. Bu maddeler, işleme faaliyetine dair herhangi bir faktörün sonucu olarak meydana çıkabilir ve prensip olarak aşağıdaki unsurlardan oluşur:

 • (a) Başka bir şekle dönüştürülmemiş başlangıç maddeleri.
 • (b) Başlangıç maddeleri içinde mevcut olan safsızlıklar.

(c) İmalat işleminde (saflaştırma işlemi dahil) kullanılan reaktifler.
(d) Yan ürünler
Bununla beraber şu hususu da belirtmek gerekir ki, bu tür maddeler her zaman Not 1(a)’da müsaade edilen “safsızlıklar” olmazlar. Bu gibi maddeler genel kullanımdan ziyade özel kullanıma elverişli hale getirmek amacıyla ürünün içinde özellikle bırakılıyorsa o zaman müsaade edilebilir “safsızlıklar” olarak kabul edilmezler. Örneğin; çözücü olarak kullanılabilirliğini geliştirmek amacıyla yapılan metil asetat ile metanol karışımı ürün bu pozisyon haricinde kalır (38.14 pozisyonu). Bazı bileşikler için (Örneğin; etan, benzen, fenol, piridin) 29.01, 29.02, 29.07 ve 29.33 pozisyonlarında belirlenmiş özel saflık kriterleri vardır.
Bu Fasılda yer alan kimyaca belirli bir yapıda olan izole edilmiş bileşikler, suda çözünebilir. 28. Fasılın Genel Açıklama Notlarında belirtilen hususlara tabi olmak koşuluyla bu Fasılda yer alan bileşiklerin sudan başka çözeltileri ve bileşikleri (veya onların çözeltileri)nin içine stabilize edici, tozlanmayı önleyici veya renklendirici maddeler ilave edilmiş olanlar da bu Fasılda yer alır. Örneğin; Tersiyer bütilkatekol ile stabilize edilmiş stiren 29.02 pozisyonunda sınıflandırılır. Sabitleştiriciler (stabilizör), tozlanmayı önleyici ve renk verici maddeler ile ilgili olarak Fasıl 28 de belirtilen Genel Açıklama Notunun maddeleri gerekli değişiklikler yapılmak kaydıyla bu Fasılın kimyasal bileşiklerine tatbik edilir.  Renk verici maddeler için geçerli olan hususlar güzel kokulu maddeler ilave edilmiş aynı özelliklere ait bu bileşikler için de geçerlidir (Örneğin; 29.03 pozisyonunda küçük miktarda kloropikrin ilave edilmiş bromoetan gibi).
Diğer taraftan, aynı organik bileşiğin izomerlerinin karışımları (saf olsun olmasın) bu Fasıla dahil olur. Bu koşul sadece aynı kimyasal fonksiyonu (veya fonksiyonlar) haiz bulunan bileşiklerin karışımlarına ve onların ya tabi biçimde bir arada mevcudiyeti ya da aynı sentez işlemi ile birlikte elde edilmiş bulunması durumunda geçerli olur. Asiklik hidrokarbon izomerlerinin karışımları (stero izomerler hariç), doymuş olsun olmasın, bu Fasıl haricinde bırakılmıştır. (Fasıl 27).
 
(B) Fasıl 28 ve Fasıl 29’un bileşikleri arasındaki fark

 1. Fasılın Genel Açıklama Notunun (B) bölümünde liste halinde belirtilen kıymetli metaller, radyoaktif elementler, izotoplar, az bulunan metaller, itriyum ve skandinyum ve karbon ihtiva eden diğer bileşikler 29. Fasıl haricindedir. (28. Fasıl 2 Nolu Notu ve Bölüm VI 1 Nolu Notuna bakınız.)
 2. Fasılın 2 No.lu Notunda liste halinde belirtilenler hariç olmak üzere, organo-inorganik bileşikler 29. Fasıla dahil olur.

 
(C) Kimyaca belirli bir yapıdaki izole edilmiş bileşiklerden olmadığı halde yine de 29. Fasılda sınıflandırılan ürünler. 
Kimyaca belirli bir yapıda olan izole edilmiş şekillerde bulunan bileşikler ile sınırlandırılan 29. Fasılın bu kuralına bazı istisnalar getirilmiştir. Bu istisnalar aşağıdaki ürünleri kapsar:
29.09 pozisyonu – Keton peroksitler.
29.12 pozisyonu – Aldehitlerin siklik polimerleri; paraformaldehit.
29.19 pozisyonu – Laktofosfatlar.
29.23 pozisyonu – Lesitinler ve diğer fosfoaminolipidler.
29.34 pozisyonu – Nükleik asitler ve tuzları.
29.36pozisyonu- Provitaminler ve vitaminler ( konsantreleri ve birbirleriyle olan karışımları dahil ) (bir çözücü içinde olsun olmasın).
29.37 pozisyonu – Hormonlar .
29.38 pozisyonu – Glikozitler ve türevleri.
29.39 pozisyonu – Bitkisel alkoloidler ve türevleri.
29.40 pozisyonu – Şeker eterleri, asetalleri, esterleri ve bunların tuzları
29.41 pozisyonu – Antibiyotikler.
Bu Fasıl, aynı zamanda diazonyum tuzlarını (29.27 pozisyonunun Açıklama Notlarının (A) Bölümüne bakınız), bu tuzların bağlayıcılarını (Couplers) ve diazotize olabilen aminleri ve onların tuzları örneğin; nötr tuzlar ile standart dereceye (kuvvete) kadar seyreltilmiş tuzlarını içine alır. Bunlar, azo boyalarının üretimi için tertip edilmiş olup, katı veya sıvı olabilirler.
Bu Fasıl, 29.36 ila 29.39 ve 29.41 pozisyonlardaki eşyaların pegile (polietilen glikol (veya PEG) polimerleri) türevlerini de kapsar.  Bu eşyalar için pegile bir türev, pegile edilmemiş şekliyle aynı pozisyonda sınıflandırılır.  Ancak, 29. Fasıldaki diğer pozisyonlarda bulunan eşyaların pegile türevleri bunun dışında tutulmuştur (genel olarak 39.07 tarife pozisyonu)
 
(D) Kimyaca belirli bir yapıda olan, izole edilmiş organik bileşiklerin 29. Fasıl haricinde bırakılmış bulunması.
(Fasıl Notu 2)
(1) Kimyaca belirli bir yapıda olan ve izole edilmiş organik bileşiklerden bazıları, kimyaca saf halde bulunsalar dahi, 29. Fasıl haricinde bırakılmışlardır. 28. Fasılda yer alanlara ilaveten (bu Fasıla ait Genel Açıklama Notunun (B) bölümüne bakınız) bu tür bileşiklere örnek olarak aşağıda yazılı olanlar gösterilmiştir:
(a) Sakkaroz ( 17.01 pozisyonu ); laktoz, maltoz, glukoz ve fruktoz (17.02 pozisyonu).
(b)  Etil alkol (22.07 veya 22.08 pozisyonları).
(c)  Metan ve propan (27.11 pozisyonu).
(d) Bağışıklık sağlayan ürünler (30.02 pozisyonu)
(e)  Üre (31.02 veya 31.05 pozisyonları).
(f)  Bitkisel veya hayvansal menşeli boyayıcı maddeler (örneğin; klorofil) (32.03 pozisyonu).
(g)  Sentetik organik boyayıcı maddeler (pigmentler dahil)  ve flüoresanlı aydınlatma maddeleri olarak kullanılan sentetik organik ürünler (örneğin; bazı stilben türevleri) (32.04 pozisyonu).
 
(2)  Aslında 29. Fasılda yer alan kimyaca belirli bir yapıda ve izole edilmiş bazı organik bileşikler, belirli şekil ve ambalajlarda hazırlanmış bulundukları veya kimyasal yapılarında değişiklik yapmayan bazı işlemlere tabi tutulmuş oldukları taktirde de bu Fasıl haricinde kalabilmektedir.
Aşağıda yazılı olanlar, bunlara örnek olarak gösterilmiştir:
(a) Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere dozlandırılmış veya perakende satış için ambalajlanmış olan ürünler (30.04 pozisyonu).
(b) Luminofor olarak kullanılmaya elverişli bulunan ve luminesant (ışık verici) hale getirilmeleri amacıyla işleme tabi tutulmuş  (örneğin; salisilaldazin) ürünler (32.04 pozisyonu).
(c) Perakende satılacak şekilde veya ambalajlarda bulunan boyalar ve diğer boyayıcı madde (32.12 pozisyonu).
(d) Parfüm,  kozmetik  ve  tuvalet  eşyası  (örn.; aseton)  olarak  kullanılmaya elverişli olan ve bu maksatla perakende satılacak şekilde ambalajlanmış bulunan müstahzarlar (33.03 ila 33.07 pozisyonları).
(e) Perakende olarak satılmak üzere net ağırlığı 1 kg.ı geçmeyecek şekildeki ambalajlara konulmuş yapıştırıcı ürünler (35.06 pozisyonu).
(f) Yakıt olarak kullanımlarını gerektirecek şekillerde hazırlanmış bulunan katı yakıtlar (örneğin; metaldehit, heksametilen tetramin) ile çakmak ve benzerlerini yeniden doldurmak için 300 cm. veya daha az hacimdeki kaplara konulmuş akaryakıtlar (örneğin; sıvı butan) (36.06 pozisyonu).
(g)   Fotoğrafçılıkta kullanılan hidrokinon ve diğer karışmamış ürünlerden bu maksat için dozlandırılmış veya perakende satışa elverişli şekilde ambalajlanmış olanlar (37.07 pozisyonu).
(h)   38.08 pozisyonunda belirtilen şekilde hazırlanmış dezenfektanlar ve haşarat öldürücüler, vb.
(ij) Yangın söndürme aletlerine konulacak şekilde veya yangın bombası şeklinde hazırlanmış olan söndürücü ürünler (örneğin; karbon tetra klorür) (38.13 pozisyonu).
(k) Perakende satılacak şekilde ambalajlanmış mürekkep çıkarıcılar (örneğin; 29.35 pozisyonundaki kloraminin sulu çözeltileri) (38.24 pozisyonu).
(I)  Optik elementler  (örneğin;  etilen diamin tartarat) (90.01 pozisyonu).
 
(E) Potansiyel olarak Fasıl 29’un iki veya daha fazla pozisyonunda sınıflandırılabilen ürünler
(Fasıl Notu 3)
Bu gibi ürünler, kendilerine uygulanabilecek pozisyonlardan numara sırasına göre sonuncu pozisyonda sınıflandırılır. Örneğin; lakton olarak (29.32 pozisyonu) veya vitamin olarak (29.36 pozisyonu) kabul edilen askorbik asit 29.36 pozisyonunda sınıflandırılır. Aynı nedenle siklik bir alkol olan fakat aynı zamanda değişmemiş gonane yapılı bir steorit olan alilstrenol (29.06 pozisyonu) esas itibariyle kendisinin hormon fonksiyonu için kullanılır (29.37 pozisyonu) ve bu nedenle 29.37 pozisyonunda yer almalıdır.
Bununla beraber, şu husus kayda değer ki, 29.40 pozisyon metninin son ifadesi özellikle 29.37, 29.38 ve 29.39 pozisyonlarının ürünlerini hariç tutar.
 
(F) Halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevler ve bunların kombinasyonları
(Fasıl Notu 4)

 1. Fasılın bazı pozisyonlarında, halojenlenmiş, sülfolanmıs, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevlere yapılan atıflar yer alır. Bu atıflar, örneğin; sülfohalojenlenmiş, nitrohalojenlenmiş, nitrosülfolanmış, nitrosülfohalojenlenmiş vb. gibi bileşik türevlerini kapsar.

Nitro ve nitrozo grupları 29.29 pozisyonu anlamında, azot fonksiyonlu sayılmamalıdır.
Halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış ve nitrozolanmış türevleri ana bileşikteki bir veya daha fazla hidrojen atomu yerine bir veya daha fazla halojen, sülfo (-SO3H), nitro   (-NO2) veya nitrozo (-NO) grupları veya bunların kombinasyonlarının ikame edilmesi ile                                                                                                                oluşur. Sınıflandırma amacıyla dikkate alınan herhangi bir fonksiyonel grup (örn; aldehit, karboksilik asit, amin) bu tür türevlerde değişmeden kalabilmektedir.
 
(G) Esterlerin, tuzların, koordinasyon bileşiklerinin ve bazı halojenürlerin sınıflandırılması
(Fasıl Notu 5)
(1)  Esterler
I ilâ VII tali Fasıllarda yer alan asit fonksiyonlu bileşiklerin aynı tali Fasıllarda yer alan organik bileşiklerle olan esterleri, o tali Fasılın numara sırasına göre son pozisyonuna dahil olanı ile birlikte sınıflandırılır.
Örnekler:        
(a) Dietilen glikol asetat (29.15 pozisyonundaki asetik  asidin 29.09 pozisyonundaki dietilen glikol ile olan reaksiyonundan  oluşan ester)……………………29.15 pozisyonu
(b)  Metil  benzensülfonat  (29.04   pozisyonundaki   benzen sülfonik asidin 29.05 pozisyonundaki metil alkol ile olan reaksiyonundan oluşan ester)……………………29.05 pozisyonu
(c) Butil hidrojenftalat (sadece bir COOH grubu hidrojeninin yerine geçen durumlarda ki bir polikarboksilik asit esteri)………………..29.17 pozisyonu
(d)  Butil  ftalil  butil  glikollat  (29.17  pozisyonundaki ftalik asit ile 29.18 pozisyonundaki glikolik asidin 29.05 pozisyonundaki butil alkol ile olan reaksiyonundan oluşan ester)……………………………………..29.18 pozisyonu
Bu kural, 29. Fasılda sınıflandırılmayan: etil alkol ile asit fonksiyonlu bileşiklerin oluşturdukları esterlere uygulanmaz. Bu şekildeki esterler, kendilerinin türemiş oldukları asit fonksiyonlu bileşikler ile sınıflandırılır.
Örnek:
Etil asetat (29.15 pozisyonundaki asetik asidin etil alkol ile olan reaksiyonundan oluşan esteri)……………………………………………29.15 pozisyonu
Şunu da belirtmek gerekir ki şeker esterleri ve bunların tuzları 29.40 pozisyonunda sınıflandırılır.
(2)  Tuzlar.

 1. Fasılın 2 No.lu Notu ile VI. Bölümün 1 No.lu Notu uyarınca:

(a)    I ilâ X. Tali Fasıllarda veya 29.42 pozisyonunda yer alan organik bazların veya asit-, fenol- veya enol- fonksiyonlu bileşikler gibi organik bileşiklerin inorganik tuzları, bu organik bileşiklere uygun düşen pozisyonlarda sınıflandırılırlar.
Bu tuzlar, aşağıda belirtilen reaksiyonlar ile oluşmuş olabilirler:
(i) Asit-, fenol- veya enol- fonksiyonlu organik bileşikler ile inorganik bazların reaksiyonundan oluşan tuzlar.
Örnek:
Sodyum metoksibenzoat (29.18 pozisyonundaki metoksibenzoik asidin sodyum hidroksit ile reaksiyonundan oluşan tuzları)…………..29.18 pozisyonu
Bu kategoride yer alan tuzlar, yukarıda belirtilen türdeki asit esterleri ile inorganik bazların reaksiyonundan da oluşabilirler.
Örnek:
n-Butil bakır ftalat (29.17 pozisyonundaki butil hidrojen ftalatın bakır hidroksit ile reaksiyonundan oluşan tuz)……..29.17 pozisyonu
veya (ii) İnorganik asitler ile organik bazların reaksiyonundan oluşan tuzlar.
Örnek:
Dietilamin hidroklorür (29.21 pozisyonundaki dietilamin ile 28.06 pozisyonundaki hidroklorik asidin reaksiyonundan oluşan tuzlar)……….29.21 pozisyonu
(b)     I ilâ X. Tali Fasıllarda veya 29.42 pozisyonunda yer alan organik bileşiklerin kendi aralarında oluşan tuzların, oluşturdukları asitlere veya bazlara (fenol- veya enol- fonksiyonlu bileşikler dahil) uygun olan bu Fasılda numara sırasına göre en sonda yer alan pozisyonda sınıflandırılır.
                    Örnekler:
(i) Anilin asetat (29.15 pozisyonundaki  asetik  asit ile 29.21 pozisyonundaki anilinin reaksiyonundan oluşan tuz) ..29.21 pozisyonu
(ii) Metilamin   fenoksiasetat   (29.21   pozisyonundaki metilamin ile 29.18 pozisyonundaki fenoksiasetik asidin reaksiyonundan oluşan tuz)…..29.21 pozisyonu
(3)Koordinasyon Bileşikler
Metal koordinasyon bileşikleri genellikle bünyesinde bir veya daha fazla ligand tarafından mümkün kılınan birçok atoma bağlı (genellikle 2 ila 9 atom) metaller bulunan, yüklenilmiş olsun olmasın, tüm türleri ihtiva etmektedir. Metal ve ona bağlı atomlardan oluşan iskelet yapının yanı sıra metal bağlantıların sayısı genellikle belirtilen metale özgüdür.
Koordinasyon bileşikler, 29.41 pozisyounda veya Tali fasıl XI’da sınıflandırılan ürünler haricinde, metal karbon bağlarından ayrı olarak bütün metal bağların “parçalanması (cleaving)” suretiyle fragman olarak düşünülür ve 29. Fasla giren fragmana (sınıflandırma amaçları doğrultusunda asıl bileşik olarak kabul edilen) göre, numara sırasına göre en sonda yer alan pozisyonda sınıflandırılır.
Bu Fasıldaki Not 5 (C) (3) ile ilgili olarak, “fragmanlar” terimi ligandları (merkezi atoma bağlı atom, molekül veya iyonlar) ve dilinme sonucu ortaya çıkan metal karbon bağını kapsayan bölümleri içerir.
 
Örnekler aşağıdaki gibidir:
Metal bağların parçalanmasından sonra elde edilen fragmanlarla uyumlu olarak, Potasyum trioxalatoferrate (III) okzalik asitin yer aldığı (29.17 pozisyonu) pozisyonda sınıflandırılabilir
Ferrokolinate (INN), sınıflandırma amaçları doğrultusunda dikkate alınabilecek diğer fragmana tekabül eden sitrik asitin pozisyonu yerine, numara sırasına göre en sonda yer alan kolin’i kapsayan pozisyonda (29.23 pozisyonu) sınıflandırılabilir.
Budotitane (INN) metal bağların parçalanmasından sonra, biri etanolle uyumlu olan (Fasıl 22) diğeri 29.14 pozisyonunda sınıflandırılan benzoilaseton (ve onun enol- fonksiyonu) ile uyumlu olan iki fragman elde edilir. Bu nedenle Budotitane (INN) 29.14 pozisyonunda sınıflandırılır.
 
(4) Karboksilik asitlerin halojenürleri.
Bu halojenürler tekabül ettikleri asitlerin yer aldığı aynı pozisyonda sınıflandırılırlar. Örneğin; İzobutiril klorür (tekabül ettiği izobutirik asit gibi) 29.15 pozisyonunda sınıflandırılır.
 
(H) 29.32, 29.33 ve 29.34  POZİSYONLARINDA SINIFLANDIRMA
(Fasıl Notu 7)
29.32, 29.33 ve 29.34 pozisyonlarına; üçlü halkalı epoksitler, keton peroksitler, aldehitlerin veya tiyoaldehitlerin siklik polimerleri, polibazik karboksilik asitlerin anhidritleri, polihidrik alkollerin veya polibazik asitli fenollerin siklik esterleri veya polibazik asitlerin imidleri eğer halkalı hetero-atomlar sadece burada listelenen siklizasyon işlevi veya işlevlerinden kaynaklanıyorsa, dahil değildir.
Eğer 29. Fasılın 7. Notunun ilk cümlesinde listelenen işlevlere ek olarak yapıda başka halkalı hetero-atomlar varsa, sınıflandırma mevcut olan tüm siklizasyon işlevlerine göre yapılmalıdır. Nitekim, örneğin anaksiron (INN) ve pradefovir (INN) nitrojen hetero-atomlu heterosiklik bileşikler olarak 29.33 pozisyonunda değil,  iki veya daha fazla farklı hetero-atomlu heterosiklik bileşik olarak 29.34 pozisyonunda sınıflandırılmalıdır.
 
(İJ) TÜREVLERİN SINIFLANDIRILMASI
Kimyasal bileşiklerin türevlerinin sınıflandırılmasında pozisyon düzeyinde Genel Sınıflandırma Kuralları kullanılır. Bu Fasılın 3 No.lu notu, bir türev iki veya daha fazla pozisyonda sınıflandırılabiliniyorsa kullanılır.
Bu Fasılın herhangi bir pozisyonunda türevler 1 No.lu altpozisyon notuna göre sınıflandırılır.
 
(K) BİRLEŞİK HALKA SİSTEMLERİ
Bir birleşik halka sistemi en azından sadece ve sadece bir ortak bağ ve iki ve sadece iki ortak atomu olan iki halkadır.
Birleşik halka sistemleri iki siklik halkanın iki bitişik atom içeren ortak bir kenarla birleştirilmiş polisiklik bileşiklerde (polisiklik hidrokarbon, heterosiklik bileşikler) görülür. Örnekler aşağıdadır:

Naftalin                      Kinolin                     Birleşik kinolin
Kompleks halka sistemlerinde, birleşme herhangi bir halkanın birden fazla kenarında meydana gelmiş olabilir. İki halkanın iki ve sadece iki ortak halkası olursa polisiklik bileşiklere “orto-birleşik” adı verilir. Diğer yandan bitişik halka serilerinden iki veya daha fazla halka içeren iki ve sadece iki ortak atomu olan bir halkası varsa bu tür polisiklik bileşiklere orto- ve peri- birleşik denir. Bu iki farklı tip erimiş halka sistemleri aşağıdaki örneklerle anlatılmıştır.

 
        3 ortak yüzey                7 ortak yüzey                                                     5 ortak yüzey
6 ortak atom                 8 ortak atom                                                       6 ortak atom
 
“Orto-birleşik” sistem                  “orto- ve peri- birleşik sistemler”
 
Diğer taraftan, aşağıda köprülü kinolinin (birleşmemiş) bir örneği  görülmektedir.
 

Köprülü kinolin

TALİ FASIL I
HİDROKARBONLAR VE BUNLARIN HALOJENLENMİŞ, SÜLFOLANMIŞ, NİTROLANMIŞ VEYA NİTROZOLANMIŞ TÜREVLERİ
29.01 –      ASİKLİK HİDROKARBONLAR.
2901.10 –  Doymuş
– Doymamış:
2901.21 —  Etilen
2901.22 —  Propen (propilen)
2901.23 —  Buten (butilen) ve izomerleri.
2901.24 —  Buta-1, 3- dien ve izopren.
2901.29 —  Diğerleri
Asiklik hidrokarbonlar, bünyelerinde hiç halkası olmayan, sadece karbon ve hidrojen içeren bileşiklerdir. Bunlar iki kategori içinde sınıflandırılırlar:
(A) Doymuş asiklik hidrokarbonlar.
(B) Doymamış asiklik hidrokarbonlar.
 
(A) DOYMUŞ ASİKLİK HİDROKARBONLAR
Bunlar, genel formülü (CnH2n+2) ile tanımlanan homolog bir seri oluşturmakta olup, tabiatta bol miktarda bulunmakta ve petrol yağlarının başlıca unsurlarını teşkil etmektedirler.
Bir karbon atomlu metan (CH4), temel hidrokarbondur. Saf olsalar dahi metan ve üç karbon atomlu propan (C3H8) 27.11 pozisyonunda sınıflandırılır.
Bu pozisyonda yer alan doymuş asiklik hidrokarbonlar şunlardır:
(1)   İki karbon atomlu Etan (C2H6).
Etanın bu pozisyonda sınırlandırılabilmesi için, hacimce  % 95 veya daha fazla bir saflığa sahip olması gereklidir. Daha düşük saflık derecesindeki etan bu pozisyon haricinde kalır  (27.11 pozisyonu).
(2)   Dört karbon atomlu Butanlar (C4H10)
(3)   Beş karbon atomlu Pentanlar.
(4)   Altı karbon atomlu Hekzanlar.
(5)   Yedi karbon atomlu Heptanlar.
(6)   Sekiz karbon atomlu Oktanlar.
(7)   Dokuz karbon atomlu Nonanlar.
(8)   On karbon atomlu Dekanlar.
(9)   On beş karbon atomlu Pentadekanlar.
(10) Otuz karbon atomlu Triakontanlar.
(11) Altmış karbon atomlu Hekzakontanlar.
 
Bu doymuş hidrokarbonların hepsi suda çözünmezler. Normal ısı ve basınç altında, dört karbon atomuna kadar atom ihtiva edenler, gaz; beş ila on beş karbon atomu ihtiva edenler, sıvı; daha yüksek sayıda karbon atomu ihtiva edenler ise genellikle katı haldedirler.
Bu hidrokarbonların moleküllerindeki bir veya daha fazla hidrojen atomu yerine alkil kökleri (Örneğin; metil, etil, propil) yer değiştirebilir;  bu nedenle izobutan (2-metilpropan, trimetilmetan), normal butan gibi aynı moleküler formüle sahiptir.
Bu pozisyonda yer alan doymuş hidrokarbonların sınai ve ticari açıdan en önemlisi petrol yağından ve tabi gazdan türeyen etan ve butan gazlarıdır.
Doymuş asiklik hidrokarbonların bu pozisyonda yer alabilmesi için, bunların ister petrol yağlarının ve doğal gazın rafinajından, ister sentez yolu ile elde edilsin, kimyaca belirli bir yapıda ve izole halde olması gerekir (etan için saflık kriteri bakımından yukarıdaki (1) Numaralı maddeye bakınız). Fakat, ham bütan, ham petrol gazları ve 27.11 pozisyonunda yer alan benzer ham hidrokarbon gazları bu pozisyon haricindedir.
 
(B) DOYMAMIŞ ASİKLİK HİDROKARBONLAR
Bu doymamış hidrokarbonlar, aynı sayıda karbon atomu içeren doymuş asiklik hidrokarbonlardan iki, dört, altı gibi daha az hidrojen atomu ihtiva ederler. Bu özellikleri, ikili veya üçlü bağların oluşmasını sağlar.
(1)  Monoetilenik hidrokarbonlar.
Bunlar (CnH2n) genel formülü ile tanımlanan homolog bir seri oluşturmakta olup, sayısız organik maddelerin ısısal ayrışmasıyla elde edilen ürünlerin içinde bulunur (havagazı, petrol yağlarının parçalanma ürünleri vb.) bunlar aynı zamanda sentez yolu ile de üretilmiş olabilirler.
(a)  Serilerin ilk ürünleri gaz halinde olup, şunlardır:
(i) Etilen (eten) (C2H4). Hafif eter kokusunda renksiz bir gaz olup, kuvvetli anestezi etkisi vardır. Bir çok organik bileşiklerin (Örneğin; etilen oksit, etilbenzen, sentetik etanol, polietilen) elde edilmesinde kullanılır.
Etilenin bu pozisyonda yer alabilmesi için, hacim itibariyle %95 veya daha fazla bir saflığa sahip olması gereklidir. Daha düşük saflık derecesindeki etilen bu pozisyon haricinde kalır (27.11 pozisyonu).
(ii) Propen (propilen) (C3H6). Renksiz, yüksek oranda yanıcı,  boğucu (asfiksiant) bir gazdır.
Propenin (propilen) bu pozisyonda yer alabilmesi için, hacim itibariyle %90 veya daha fazla saflığa sahip olması gereklidir. Daha düşük saflık derecesindeki propilen bu pozisyon haricinde kalır (27.11 pozisyonu).
(iii) Bütenler (bütilenler) (C4H8)
Bu doymamış asiklik hidrokarbonların bu pozisyonda yer alabilmeleri için kimyaca belirli bir yapıda ve izole şekilde olmaları gereklidir. Fakat ham hidrokarbon gazları bu pozisyon haricindedir. (27.11 pozisyonu)
Normal ticarette bütün bu ürünler basınç altında sıvı haldedirler.
(b) Beş ilâ onbeş karbon atomu içeren monoetilenik hidrokarbonlar, sıvı haldedirler. Bunların en önemlileri şunlardır:
(i)   Pentenler (amilenler).
(ii)  Heksenler.
(iii) Heptenler.
(iv) Oktenler.
(c) Onbeşten fazla karbon atomu içeren monoetilenik hidrokarbonlar,  katı haldedirler.
(2)  Polietilenik hidrokarbonlar.
Bunlar, iki veya daha fazla çift bağlı bir seri oluştururlar.
Bunlara dahil olanlar meyanında aşağıdakiler belirtilebilir:
(a)  Propadien (allen) (C3H4).
(b)  Buta-1,2-dien (1,2-butadien, metilallen) (C4H6).
(c)  Buta-1,3-dien  (1,3-butadien)  (C4H6),  renksiz,  yüksek oranda parlayıcı bir gazdır.
(d) 2-Metilbuta-1,3-dien  (isopren)  (C5H8), renksiz, yüksek oranda parlayıcı bir sıvıdır.
 
(3)  Asetilen serileri
Asetilenik hidrokarbonlar, ya bir üçlü bağ (mono-asetilenler, genel formülleri CnH2n-2) veya birden fazla üçlü bağ (poliasetilenler)  ihtiva ederler.
En önemli ürün, kendine has kokusu ile renksiz bir gaz olan asetilen (C2H2)’dir. Asetilenden çok çeşitli ürünler sentezlenebilmektedir (Örneğin; asetik asit, aseton, izopren, klorasetik asit, etanol).
Asetilen, aseton içinde çözünmüş halde basınç altında özel çelik tüplerde diatomitle beraber paketlenerek sunulmakta ve bu haliyle bu pozisyonda sınıflandırılmaktadır (Fasıl Notu (1)(e)’ye bakınız).
Bu serinin diğer üyeleri şunlardır:
(a) Propin (allilen, metilasetilen).
(b) Bütin (etilasetilen).
(4)  Etilen-asetilen hidrokarbonları.
Bunlar, moleküllerinde hem etilenik ve hem de asetilenik bağları içerirler. Bunların içinde en önemlileri, vinilasetilen  (bünyesindeki bir hidrojen atomu yerine vinil grubundan bir kökün yer aldığı asetilen) ile metil vinilasetilen (bünyesindeki iki hidrojen atomundan birinin yerine vinil grubundan bir kök ve diğerine de metil grubundan bir kök almış bulunan asetilen)’dir.
 
29.02 –      SİKLİK HİDROKARBONLAR.
– Siklanikler, siklenikler ve sikloterpenler:
2902.11 — Siklohekzan
2902.19 — Diğerleri
2902.20 – Benzen (benzol)
2902.30 – Toluen (toluol)
– Ksilenler (ksiloller):
2902.41 — o-Ksilen
2902.42 — m-Ksilen
2902.43 — p-Ksilen
2902.44 — Karıştırılmış ksilen izomerleri
2902.50 – Stiren (vinil benzen)
2902.60 – Etilbenzen
2902.70 – Kümen (izopropil benzen)
2902.90 – Diğerleri
 
Siklik hidrokarbonlar, yapılarında yalnız karbon ve hidrojenden oluşan en az bir halka içeren bileşiklerdir. Bunlar üç kategori içinde sınıflandırılabilirler.
(A) Siklanikler ve siklenikler.
(B) Sikloterpenler.
(C) Aromatik hidrokarbonlar
(A) SİKLANİKLER VE SİKLENİKLER
 
Bunlar, doymuş monosiklik siklanikler halinde oldukları zaman CnH2n genel formülüne polisiklik siklanikler veya doymamış (siklenikler) halinde oldukları zaman CnH2n-x (ki burada x, 2, 4, 6, vb. olabilir) genel formülüne uygun düşen siklik hidrokarbonlardır.
(1) Monosiklik siklaniklere, bazı petrol yağlarında bulunan polimetilen ve naften hidrokarbonlar dahildir; bunlara örnek olarak aşağıda yazılı olanlar verilebilir:
(a)  Siklopropan (C3H6) (gaz).
(b)  Siklobutan (C4H8) (gaz).
(c)  Siklopentan (C5H10) (sıvı).
(d)  Siklohekzan (C6H12) (sıvı).
 
(2) Polisiklik siklanikler aşağıda yazılı olanları içerir:
(a) Dekahidronaftalin  (C10H18), renksiz bir sıvı olup, boyalarda, laklarda, cilalarda, vb. bir çözücü olarak kullanılır.
(b) Köprü-bağlı bileşikler. Örn; peptisid (böcek öldürücü) HEOD’un türemiş olduğu bileşik 1, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 8a-oktahidro-exo-1,4-endo-5,8-dimetanonaftalin(C12H16) gibi.
(c) Bir “kafes” yapısı gösteren bileşikler. Örneğin; Pentasiklo (5.2.1.02,6.03,9.05,8) dekan (C10H12)’ın türemiş olduğu dodekakloropentasiklo (5.2.1.02,6.03,9.05,8).
 
(3) Siklenikler aşağıda yazılı olanları içerir:
(a) Siklobuten (C4H6) ,gaz.
(b) Siklopenten (C5H8), sıvı.
(c) Siklohekzen (C6Hl0), sıvı.
(d) Siklo-oktatetraen (C8H8), sıvı.
(e) Azulen (C10H8), katı.
Bununla beraber, 32.04 pozisyonunda yer alan sentetik karotenler bu pozisyona dahil değildir.
(B) SİKLOTERPENLER
Bu hidrokarbonlar, genel olarak kimyasal yapıları itibariyle siklen grubundan farklı olmayıp (C5H8)n genel formülüne uygun düşmekte ve buradaki (n), 2 veya daha fazla olabilmektedir. Bunlar, kokulu ve uçucu sıvılar şeklinde sebzelerde tabii bir halde bulunurlar. Örneğin:
(1)     Pinen,  terebentin esansı, çam ağacı yağı, tarçın yağı, vb. ürünlerin uçucu kısımlarında bulunan renksiz bir sıvıdır
(2)      Kamfen, küçük Hindistan cevizi, pötigren vb. uçan yağlarında bulunur.
(3)  Limonen, turunçgillerin yağında bulunur;  dipenten limonenin optik izomerleri karışımıdırlar. Katı dipenten bu pozisyon haricindedir (38.05 pozisyonu).
 
Uçucu yağlar (33.01 pozisyonu) ve sakız, ağaç veya sülfat terebentin ve kozalaklı ağaçların damıtılmasından veya başka suretle işlenmesinden oluşan diğer terpenik yağlar (38.05 pozisyonu) bu pozisyon haricindedir.
 
(C) AROMATİK HİDROKARBONLAR
Bu bileşikler bir veya daha fazla birleşik veya birleştirilmemiş benzen halkaları içerir, buradaki benzen 6 karbon atomu ile 6 hidrojen atomu içeren bir hidrokarbon olup, 6 (CH) grupları altıgen bir halka şeklinde düzenlenmiştir.
(I) Sadece bir benzen halkalı hidrokarbonlar. Bunlar arasında benzen ve bunun homologları bulunmaktadır.
 
(a) Benzen, (C6H6). Bu madde hava gazında, bazı petrol yağlarında ve karbon bakımından zengin pek çok organik bileşiklerin (taşkömürü, linyit vb.) kuru damıtılmasının sıvı ürünü içinde oluşur. Bu madde aynı zamanda sentetik olarak da elde edilir. Saf durumda olduğu zaman renksizdir, oynak (mobil), kırılma yapan (refraktif) sıvı olup, aromatik bir kokusu ile uçucu, alev açıcı ve tutuşucudur. Reçineleri, yağları, esansiyel yağları ve kauçuk vb.lerini kolaylıkla çözer. Benzenden sentez yoluyla pek çok ürün elde edilebilir.
Benzenin bu pozisyonda yer alabilmesi için benzen, ağırlık itibarıyla %95 veya daha saf olmalıdır. Daha düşük saflık derecesinde olan benzen bu pozisyon haricindedir (27.07 pozisyonu).
(b) Toluen (metilbenzen)  (C6H5CH3).  Yapısındaki hidrojen atomlarından birinin yerine bir metil grubunun geçmesi sonucunda oluşan bir benzen türevidir. Bu madde taşkömürü katranı hafif yağının damıtılması veya asiklik hidrokarbonlarının siklizasyonu ile elde edilir. Benzeninkine benzeyen aromatik bir koku ile renksiz, oynak (mobil), kırılma yapan (refraktif), parlayıcı ve tutuşucu bir sıvıdır.
Toluenin bu pozisyonda yer alabilmesi için ağırlık itibarıyla %95 veya daha saf olmalıdır. Daha düşük saflık derecesinde olan toluen bu pozisyon haricindedir  (27.07 pozisyonu).
(c) Ksilen  (dimetilbenzen) (C6H4(CH3)2). Yapısındaki iki hidrojen atomunun iki metil grubuyla yer değiştirmesi sonucunda oluşan bir benzen türevidir.. Üç izomeri vardır: o-ksilen, m-ksilen ve p-ksilen. Ksilen taşkömürü katranının hafif yağlarında bulunur; parlayıcı bir sıvı olup, berraktır.
Ksilenin bu pozisyonda yer alabilmesi için, tüm izomerlerin beraber bulunması şartıyla, yapısında ağırlık itibariyle %95 veya daha fazla ksilen izomerleri bulunmalıdır. Daha düşük saflık derecesinde olan ksilen bu pozisyon haricindedir (27.07 pozisyonu).
(d) Bu grubun diğer aromatik hidrokarbonları, bir benzen halkası ile bir veya daha fazla açık veya kapalı kenar zincirlerinden oluşmuşlardır; bunlar aşağıdakileri içerirler:
(1) Stilen (C6H5.CH=CH2). Esas itibariyle plastiklerin (polistiren) ve sentetik kauçuğun hazırlanmasında kullanılan renksiz,  yağlı bir sıvıdır.
(2) Etilbenzen (C6H5.C2H5). Taşkömürü katranında bulunan normal olarak benzen ve etilenden imal edilen renksiz, tutuşabilen (ateş alan), oynak (mobil) bir sıvıdır.
(3) Kumen (C6H5.CH(CH3)2). Bazı petrol yağlarında bulunan renksiz bir sıvıdır. Esas itibariyle fenol, aseton, a – metilstiren üretiminde veya bir çözücü olarak kullanılır.
(4) p-Simen (CH3.C6H4.CH(CH3)2). Birçok uçan yağlarda bol miktarda bulunur. Hoş kokulu renksiz sıvıdır.
Ham p-simen bu pozisyonun haricindedir (38.05 pozisyonu).
(5) Tetrahidronaftalin  (Tetralin ) (ClOHl2).  Naftalinin katalitik hidrojenasyonu vasıtasıyla elde edilir. Terpene benzer kokulu, renksiz ve çözücü olarak kullanılan bir sıvıdır.
 
(II) İki veya daha fazla birleşmemiş benzen halkası taşıyan hidrokarbonlar; bunlar aşağıdakileri içerirler:
(a)  Bifenil (C6H5.C6H5). Hoş kokulu, parlayan beyaz kristallerdir; bir serinletici (coolant) (yalnız başına veya bifenil eter ile karışmış olarak) ve nükleer reaktörlerde ayarlayıcı (moderator) olarak özellikle klorlanmış türevlerin (plasticisers) hazırlanmasında kullanılır.
(b)  Difenilmetan (C6H5.CH2.C6H5). Bir metilen grubu (CH2) ile bağlanmış iki benzen halkalı bir hidrokarbondur. Sardunya, ıtır kokusunu andıran kuvvetli kokusu ile renksiz iğne şeklindeki kristallerden ibarettir, organik sentezlerde kullanılır.
(c)   Trifenilmetan (CH(C6H5)3). Üç hidrojen atomu yerini alan üç benzen halkası geçmiş bir metandır.
(d)   Terfeniller. Terfenil izomerlerin karışımları serinletici ve nükleer reaktörlerde düzenleyici (moderator) olarak kullanılırlar.
 
(III) Birleşik iki veya daha fazla benzen halkalı hidrokarbonlar,

 • Naftalin (ClOH8). İki benzen halkasının birleşmesi sonucu meydana gelir. Taşkömürü katranında, petrol yağlarında, hava gazında, linyit katranı vb.de ortaya çıkar. İnce beyaz tabaka şeklinde kristalleşmiştir ve karakteristik bir kokusu vardır.

Naftalinin bu pozisyonda yer alabilmesi için, 79.4°C veya daha yüksek kristalleşme noktasına sahip olmalıdır. Daha düşük saflık derecesindeki naftalinler bu pozisyon haricindedir (27.07 pozisyonu).
(b) Fenantren (C14H10). Üç benzen halkasının birleşmesinden oluşmaktadır. Taşkömürü katranının bir damıtma ürünüdür. İnce, renksiz, parıldayan (flüoresan) kristaller halindedir.
Fenantrenin bu pozisyonda yer alabilmesi için kimyasal olarak belirli bir yapıda ve izole halde veya ticari halde iken saf olmalıdır. Ham halde iken bu pozisyon haricindedir  (27.07 pozisyonu).
(c)  Antrasen (C14H10).  Bu da üç benzen halkasının birleşmesinden meydana gelmekte ve taşkömürü katranında bulunmaktadır. Renksiz kristaller veya sarımtırak tozlar halindedir ve mor-mavi parıldayan (flüoresan) renktedir.
Antrasenin bu pozisyonda yer alabilmesi için ağırlık itibariyle %90 veya daha fazla saflık derecesinde olmalıdır. Daha düşük saflık derecesindeki antrasen bu pozisyon haricindedir (27.07 pozisyonu).
Bu grup aynı zamanda aşağıdaki hidrokarbonları da içerir:
(1) Asenaften.
(2) Metilantrasenler.
(3) Fluoren.
(4) Fluoranten.
(5) Piren.
 
Alkilarenler ile karışmış bunların dodesilbenzenleri ve nonilnaftalinleri bu pozisyon haricindedir (38.17 pozisyonu).
29.03 –      HİDROKARBONLARIN HALOJENLENMİŞ TÜREVLERİ.
–   Asiklik hidrokarbonların doymuş klorlanmış türevleri:
2903.11 — Klorometan  (metil klorür)  ve kloroetan  (etil klorür)
2903.12 — Diklorometan (metilen klorür)
2903.13 — Kloroform (triklorometan)
2903.14 — Karbon tetraklorür
2903.15 — Etilen diklorür (ISO) (1,2-Dikloroetan)
2903.19 — Diğerleri
– Asiklik hidrokarbonların doymamış klorlanmış türevleri:
2903.21 — Vinil klorür (kloroetilen)
2903.22 — Trikloroetilen
2903.23 — Tetrakloroetilen (perkloroetilen)

 • — Diğerleri
 • Asiklik hidrokarbonların florlanmış, bromlanmış veya  iyodlanmış türevleri

2903.31 — Etilen dibromür (ISO) (1,2-Dibrometan)
2903.39 — Diğerleri 
– İki veya daha fazla farklı halojen içeren asiklik hidrokarbonların halojenlenmiş türevleri
2903.71 — Klorodiflorometan
2903.72 — Diklorotrifloroetan
2903.73 — Diklorofloroetan
2903.74 — Klorodifloroetanlar
2903.75 — Dikloropentafloropropan
2903.76 –Bromoklorodiflorometan, bromotriflorometan ve dibromotetrafloroetanlar
2903.77 — Sadece florin ve klorinle perhalojenlenmiş diğer  türevler
2903.78 —  Diğer perhalojenlenmiş türevler
2903.79 — Diğerleri
– Siklanik, siklenik veya sikloterpenik hidrokarbonların halojenlenmiş türevleri:
2903.81 — 1,2,3,4,5,6-Hekzaklorosiklohekzan  (HCH (ISO)), linden dahil (ISO, INN)
2903.82 — Aldrin (ISO), klordan (ISO) ve heptaklor (ISO)
2903.83 — Mirex (ISO)
2903.89 — Diğerleri
–  Aromatik hidrokarbonların halojenlenmiş türevleri:
2903.91 — Klorobenzen, o-diklorobenzen ve p-diklorobenzen
2903.92 — Hekzaklorobenzen (ISO) ve DDT (ISO) (klofenotan (INN),  1,1,1-trikloro-2,2-bis (p-klorofenil) etan)
2903.93 – – Pentaklorobenzen (ISO)
2903.94 – – Hekzabromobifeniller
2903.99 — Diğerleri
 
Bunlar bir hidrokarbonun bir veya daha fazla hidrojen atomu yerine aynı sayıda halojen atomlarının (flor, klor, brom, iyot) yer değiştirmesi suretiyle elde edilen bileşiklerdir.
 
(A) ASİKLİK HİDROKARBONLARIN DOYMUŞ KLORLANMIŞ TÜREVLERİ
(1) Klorometan (metil klorür). Renksiz bir gaz olup, genellikle çelik silindirlerde sıvılaştırılmış olarak sunulur. Soğutucu, uyuşturucu ve organik sentez yapıcı olarak kullanılır.
(2)  Diklorometan (metilen klorür). Zehirli, renksiz, uçucu bir sıvıdır.  Organik sentezlerde kullanılır.
(3)  Kloroform (triklorometan). Karakteristik bir kokusu olan renksiz, uçucu bir sıvıdır. Uyuşturucu olarak, çözücü olarak ve organik sentezlerde kullanılır.
(4)  Karbon tetraklorür.  Renksiz bir sıvıdır.   Yangın söndürücülerde kullanılır. Kükürt, yağ, hayvansal yağ, cila, petrol ve reçineler için bir çözücü olarak da kullanılır.
(5) Kloroetan (Etil klorür). Özel kaplarda gazlı, sıvılaştırılmış olarak bulunur ve uyuşturucu olarak kullanılır.
(6) 1,2-Dikloroetan  (etilen diklorür (ISO)).  Zehirli,  renksiz bir sıvıdır ve bir çözücü olarak kullanılır.
(7) 1,2-Dikloropropan  (propilen diklorür).  Renksiz kararlı bir sıvıdır. Kloroform’a benzer kokusu vardır. Organik sentez içinde ve bitkisel ve hayvansal yağ, mum, zamk, ve reçine çözücüsü olarak kullanılır.
(8)  Diklorobutanlar.
 
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyon haricindedir:
(a)  Klorlu türevlerin karışımından meydana gelen kloroparafinler; suni mumlar karakterine sahip katı kloroparafinler 34.04 pozisyonunda yer alırlar. Buna karşılık sıvı kloroparafinler 38.24 pozisyonunda sınıflandırılırlar.
(b)    Yangın söndürme cihazlarına konulmak üzere hazırlanmış veya yangın bombası şekline konulmuş olan söndürücü ürünler 38.13 pozisyonunda yer alırlar.
(B) ASİKLİK HİDROKARBONLARIN DOYMAMIŞ KLORLANMIŞ TÜREVLERİ
(1) Vinil klorür (kloroetilen). Kloroform kokulu bir gazdır. Çelik kaplarda sıvı olarak sunulur; 39.04 pozisyonundaki poli(vinil klorür)nin hazırlanması için kullanılır
(2) Trikloroetilen.  Kloroform kokusunda renksiz bir sıvıdır;  verniklerin, cilaların, yağların ve hayvansal yağların çözücüsüdür;  organik sentezlerde kullanılır.
(3) Tetrakloroetilen  (perkloroetilen);  bir kuru temizleme çözücüsü olarak kullanılan renksiz bir sıvıdır.
(4)  Viniliden klorür.
(C) ASİKLİK HİDROKARBONLARIN FLORLANMIŞ, BROMLANMIŞ VEYA İYODLANMIŞ TÜREVLERİ
(l) Bromometan (metil bromür). Özel kaplarda sıvılaştırılmış gazdır. Yangın söndürme aletlerinde ve soğutucu ve dondurucu kimyasal madde olarak kullanılır.
(2) Bromoetan (etil bromür). Kloroform kokusuna benzer kokulu renksiz bir sıvıdır. Organik sentezlerde kullanılır.
(3) Bromoform. Karakteristik kokulu renksiz bir sıvıdır; ağrı dindirici,  teskin edici olarak kullanılır.
(4)  Alil bromür.
(5) İyodometan (metilen iyodür) ve iyodoetan (etil iyodür). Organik sentezlerde kullanılan sıvılardır.
(6)  Di-iyodmetan (metilen iyodür).
(7) İyodoform.  Karakteristik kokusu ile sarı toz veya sarı kristal haldedir. Tıpta antiseptik olarak kullanılır.
(8)  Alliliyodür (3-iyodiopropen).
 
Yangın söndürme cihazlarına konulmak üzere hazırlanmış veya yangın bombası şekline konulmuş olan söndürücü ürünler bu pozisyon haricindedir (38.13 pozisyonu).
 
(D) İKİ VEYA DAHA FAZLA FARKLI HALOJENLE HALOJENLENMİŞ ASİKLİK HİDROKARBONLARIN TÜREVLERİ
Klorodiflorometan, diklorotrifloroetan, diklorofloroetanlar, diklorofloroetanlar, klorodifloroetan, dikloropentafloropropan, bromoklorodiflorometan, bromotriflorometan, dibromotetrafloroetanların, trikloroflorometan, diklorodiflorometan, triklorotrifloroetan, diklorotetrafloroetan ve kloropentafloroetan ticareti, ozon tabakasına zarar veren maddelerle ilgili Montreal Protokolü ile kontrol altındadır.
Yangın söndürme cihazlarına konulmak üzere hazırlanmış veya yangın bombası şekline konulmuş olan söndürücü ürünler bu pozisyon haricindedir (38.13 pozisyonu).
 
(E) SİKLANİK, SİKLENİK VE SİKLOTERPENİK HİDROKARBONLARIN HALOJENLENMİŞ TÜREVLERİ
(1) 1,2,3,4,5,6-Hekzaklorosiklohekzan. (HCH (ISO)), lindan içeren (ISO, INN). Beyaz veya sarımtırak toz yahut ince tabakalar halinde çok kuvvetli böcek öldürücüdür.
(2) Siklopropanın veya siklobutanın halojenlenmiş türevleri.
(3) Oktaklorotetrahidro – 4,7 – endometilenindan, bu da kuvvetli bir böcek öldürücüdür.
(4)“Kafes” yapılı hidrokarbonların halojenlenmiş türevleri, örneğin; dodekakloropentasiklo (5.2.1.02,6.03,9.05,8) dekan
(5) Sikloterpenlerin halojenlenmiş türevleri,   örneğin; klorokamfen,  bornil klorür.
 
(F) AROMATİK HİDROKARBONLARIN HALOJENLENMİŞ TÜREVLERİ
 
(1) Klorobenzen. Hafif aromatik kokulu, parlayıcı sıvıdır; organik sentezlerde ve vernikler, cilalar, reçineler ve bitumenler için çözücü olarak kullanılır.
(2)  oDiklorobenzen. Renksiz sıvı.
(3)  mDiklorobenzen. Renksiz sıvı.
(4) pDiklorobenzen. Esas itibariyle bir böcek öldürücü ve hava temizleyici, olarak kullanılır. Aynı zamanda boya imalatında ara ürün olarak da kullanılır. Beyaz kristaller halindedir.
(5)  Hekzakloro benzen (ISO) ve pentaklorobenzen (ISO). Suda erimeyen beyaz iğnelidir.
(6) DDT (ISO) (clofenotane (INN) 1,1,1- Trikloro – 2, 2 – bis (p-klorofenil) etan veya diklorodifeniltrikloro etan). Renksiz kristal veya hafifçe beyaza dönük toz şeklinde böcek öldürücüdür.
(7) Benzil klorür. Hoş kokulu renksiz bir sıvıdır. Yüksek oranda gözyaşartıcı özelliğe sahip olup, organik sentezlerde kullanılır.
(8) Monokloronaftalinler, a (hareketli sıvı) veya b (uçucu kristaller). Bir naftalin kokusuna sahip olup, organik sentezlerde plastikleştirici (plastifiyan) olarak vb.. kullanılır.
(9) 1, 4 – Dikloronaftalin, parlak, renksiz kristaldir ve oktakloronaftalin, parlak, sarımtırak kristaldir. Böcek öldürücü olarak kullanılır.
Sıvı polikloronaftalinler eğer karışım değilseler bu pozisyonda sınıflandırılırlar; fakat suni mum karakterini taşıyan katı halde karışımlar bu pozisyon haricinde kalır (34.04 pozisyonu).
(10)  Bromostiren
(11) Hekzabromobifeniller*. 2.2′.4.4′.5.5′-hekzabromobifenil* ve 3.3′.4.4′.5.5′-hekzabromobifenil bunların tipik örnekleridir. Renksizle kırık beyaz arası bir renktedir ve katı haldedir.
 
Hekzabromobifenillerin izomer karışımları (38.24 pozisyonu) bu pozisyon haricindedir. Ayrıca klorlanmış türevlerin karışımları olan poliklorobifeniller de bu pozisyon haricindedir. Bunların suni mum karakteri taşıyan katı halde olanları 34.04 pozisyonuna dahil olurlar ve sıvı poliklorobifeniller ise 38.24 pozisyonunda sınıflandırılır.
 
 
29.04 –     HİDROKARBONLARIN SÜLFOLANMIŞ, NİTROLANMIŞ VEYA NİTROZOLANMIŞ TÜREVLERİ (HALOJENLENMİŞ OLSUN OLMASIN).
 
2904.10 – Sadece sülfo grupları içeren türevler, bunların tuzları ve etil esterleri
 
2904.20 – Sadece nitro veya nitrozo grupları içeren türevleri
 
– Perflorooktan sülfonik asit, bunların tuzları ve perflorooktan sülfonil florid :
 
2904.31 – – Perflorooktan sülfonik asit
 
2904.32 – – Amonyum perflorooktan sülfonat
 
2904.33 – – Lityum perflorooktan sülfonat
 
2904.34 – – Potasyum perflorooktan sülfonat
 
2904.35 – – Perflorooktan sülfonik asitin diğer tuzları
 
2904.36 – – Perflorooktan sülfonil florid
 
– Diğerleri :
 
2904.91 – – Triklornitrometan (klorpikrin)
 
2904.99 – – Diğerleri
 
 
(A) SÜLFOLANMIŞ TÜREVLER
Bunlar, bir veya daha fazla hidrojen atomunun, aynı sayıda sülfo grubu (-S03H) ile yer değiştirdiği hidrokarbonlar olup, genellikle sülfonik asitler olarak adlandırılır. Bu pozisyon, aynı zamanda sülfonik asitlerin tuzlarını ve etil esterlerini de içerir (Bu Fasıla ait 5 (B) Açıklama Notuna bakınız).
(l)  Asiklik hidrokarbonların sülfolanmış türevleri.
(a) Etilensülfonik asit.
(b) Etansülfonik asit.
(2)  Siklik hidrokarbonların sülfolanmış türevleri.
(a) Benzensülfonik asit.
(b)Toluensülfonik asitler (Bazen yanlışlıkla benzil sülfonik asit olarak
adlandırılırlar).
(c) Ksilensülfonik asitler.
(d) Benzendisülfonik asitler.
(e) Naftalinsülfonik asitler.
 
 
(B) NİTROLANMIŞ TÜREVLER
 
Bunlar bir veya birden fazla hidrojen atomunun aynı sayıda nitro grubu (-N02) ile yer değiştirdiği hidrokarbonlardır.
(1)  Asiklik hidrokarbonların nitrolanmış türevleri.
(a) Nitrometan.
(b) Nitroetan.
(c) Nitropropan.
(d) Trínitrometan, vb.
(2)  Siklik hidrokarbonların nitrolanmış türevleri.
(a) Nitrobenzen (mirbane yağı). Acı badem kokulu parlayan sarı kristaller veya yağlı sarımtırak sıvı şekildedir; parfüm yapımında, sabun yapımında, organik sentezlerde, denatürasyon unsuru olarak vb. yerlerde kullanılır.
(b) mDinitrobenzen.  Renksiz iğneler veya küçük ince tabakalar şeklindedir; patlayıcı maddelerin hazırlanmasında kullanılır.
(c)  Nitrotoluen (o-, m– ve p-).
(d) 2,4-Dinitrotoluen.  Patlayıcı maddelerin imalatında kullanılan kristal şeklindeki maddelerdir.
(e) 2,4,6-Trinitrotoluen. Kuvvetli patlayıcıdır.
 
Bu türevlerin hazırlanmış patlayıcı karışımları bu pozisyon haricindedir (36.02 pozisyonu).
(f) 5-tert-Butil-2,4,6-trinitrometaksilen  (ksilen misk); parfümeride kullanılır.
(g)Nitroksilen, 3-tert-butil-2,6-dinitro-p-simen  (simen miski), nitronaftalin, vb.
 
 
 
(C) NİTROZOLANMIŞ TÜREVLER
 
Bunlar bir veya daha fazla hidrojen atomunun aynı sayıda nitrozo grubu (-NO) ile yer değiştirdiği hidrokarbonlardır.
(1) Nitrozobenzen.
(2) Nitrozotoluen (o-, m– ve p-).
 
(D) SÜLFOHALOJENLENMİŞ TÜREVLER
 
Bunlar, moleküllerinde bir veya daha fazla sülfo grubu (-S03H) veya bunların tuzlarını veya etil veya gliserol esterlerini ve bir veya daha fazla halojenleri veya başka bir halosülfonil grubu içeren hidrokarbon türevleridir.
(1) Kloro-, bromo- ve iodobenzensülfonik asitler (o-, m ve p-).
(2) Kloro-, bromo- ve iodobenzendisülfonik asitler.
(3) Kloronaftalinsülfonik asitler.
(4) p-Toluensülfonil klorür.
(5) Perflorooktan sülfanik asit (PFOS)*. PFOS’un, tuzlarının ve perflorooktan sülfonil floridin (PFOSF) üretimi ve kullanımı Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stockholm Sözleşmesi ve Bazı Tehlikeli Kimyasallar ve Pestisitlerin Uluslararası Ticaretinde Ön Bildirimli Kabul Usulüne Dair Rotterdam Sözleşmesi ile denetlenmektedir (ayrıca 29.22, 29.23, 29.35, 38.08 ve 38.24 pozisyonlarına da bakınız).
 
 
(E) NİTROHALOJENLENMİŞ TÜREVLER
 
Bunlar, moleküllerinde bir veya daha fazla nitro grupları (-N02) ile bir veya daha fazla halojenleri içeren hidrokarbon türevleridir.
(1) Trikloronitrometan veya kloropikrin.
(2) İodotrinitrometan (iodopikrin).
(3) Kloronitrometan.
(4) Bromonitrometan.
(5) İodonitrometan.
(6) Kloronitrobenzen.
(7) Kloronitrotoluen.
 
 
(F)  NİTROSÜLFOLANMIŞ TÜREVLER
 
Bunlar, moleküllerinde bir veya daha fazla nitro grupları (-N02) ile bir veya daha fazla sülfo grupları (-S03H) veya bunların tuzlarını, etil esterlerini içeren hidrokarbon türevleridirler.
(1) Nitrobenzensülfonik ve di- ve trinitrobenzensülfonik asitler.
(2) Nitrotoluen sülfonik ve di-ve trinitrotoluensülfonik asitler.
(3) Nitronaftalinsülfonik asitler.
(4) Dinitrostilbendisülfonik asitler.
 
 
(G) NİTROSÜLFOHALOJENLENMİŞ VEYA DİĞER BİLEŞİK TÜREVLER
 
Bunlar, yukarıda spesifik olarak belirtilmeyen bir çeşit bileşik türevlerdir. Bunlara, bir veya daha fazla nitro grupları (-NO2), sülfo grupları (-S03H) veya bunların tuzlarını yahut etil esterlerini, ve bir veya daha fazla halojenleri içeren bileşikler örnek olarak verilebilir. Özel örnek olarak da, kloronitrobenzenlerin veya kloronitrotoluenlerin,  vb.nin türevleri verilebilir.
 

 
 
TALİ  FASIL  II
 
ALKOLLER VE BUNLARIN HALOJENLENMİŞ, SÜLFOLANMIŞ, NİTROLANMIŞ
VEYA NİTROZOLANMIŞ TÜREVLERİ
 
 
29.05 –   ASİKLİK ALKOLLER VE BUNLARIN HALOJENLENMİŞ, SÜLFOLANMIŞ,  NİTROLANMIŞ VEYA NİTROZOLANMIŞ TÜREVLERİ.
 
 
– Doymuş monohidrik alkoller:
 
2905.11 — Metanol (metil alkol)
 
2905.12 — Propan-1-ol (Propil alkol) ve propan-2-ol (izopropil
alkol)
 
2905.13 — Butan-1-ol (n-Butil alkol)
 
2905.14 — Diğer butanoller
 
2905.16 — Oktanol (oktil alkol) ve izomerleri
 
2905.17– Dodekan-1-ol (Lauril  alkol),  hekzadekan-1-ol (setil
alkol) ve oktadekan-1-ol (stearil alkol)
 
2905.19 — Diğerleri
 
– Doymamış monohidrik alkoller:
 
2905.22 — Asiklik terpen alkoller
 
2905.29 — Diğerleri
 
– Dioller:
 
2905.31 — Etilen glikol (etandiol)
 
2905.32 — Propilen glikol (propan-1,2-diol)
 
2905.39 — Diğerleri
 
– Diğer polihidrik alkoller:
 
2905.41 — 2-etil-2-(hidroksimetil)propan-1,3-diol
(Trimetilolpropan)
 
2905.42 — Pentaeritritol (pentaeritrit)
 
2905.43 — Mannitol
 
2905.44 — D-glusitol (sorbitol)
 
2905.45 — Gliserol
 
2905.49 — Diğerleri
 
– Asiklik alkollerin halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış
veya nitrozolanmış türevleri:
 
2905.51 – – Etiklorvinol (INN)
 
2905.59 – – Diğerleri
 
Asiklik alkoller, asiklik hidrokarbonlarının türevleri olup, bu hidrokarbonların bir veya daha fazla hidrojen atomunun yerine hidroksil grubunun geçmesi suretiyle elde edilirler. Bunlar asitler ile reaksiyona girerek esterleri oluşturan oksijenli bileşiklerdir.
Bu alkoller primer (-CH2.OH karakteristik grubunu içeren), sekonder (>CH.OH karakteristik grubunu içeren) veya tersiyer  (³C.OH karakteristik grubunu içeren) olabilirler.
Bu pozisyon aşağıda belirtilen asiklik alkolleri ile bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış, nitrozolanmış, sülfohalojenlenmiş, nitrohalojenlenmiş, nitrosülfolanmış, nitrosülfohalojenlenmiş veya diğer bileşik türevlerini (Örneğin; gliserin ve etilen glikolün monoklorohidrinleri) içermektedir. Aldehit-bisülfit bileşikleri ve keton-bisülfit bileşikleri alkollerin sülfolanmış türevleri olarak sınıflandırılırlar, örneğin; asetaldehit sodyum bisülfit, formaldehit sodyum bisülfit, valeraldehit sodyum bisülfit ve aseton sodyum bisülfit. Bu pozisyon aynı zamanda bu pozisyonun alkollerinin ve etanolün metal alkolatlarını da içine alır.
 
Etanol (etilalkol) (saf olsun olmasın) bu pozisyon haricindedir.  (22.07 ve 22.08 pozisyonlarının Açıklama Notlarına bakınız).
 
 
(A) DOYMUŞ MONOHİDRİK ALKOLLER
 
(1)  Metanol  (metil alkol).  Odunun kuru damıtılmasıyla veya sentez yolu ile elde edilir. Saf metanol kendine mahsus kokusu olan, kolayca akan, renksiz, yanıcı bir sıvıdır; bu madde organik sentezlerde bir çözücü olarak boya sanayiinde ve patlayıcı madde sanayiinde, eczacılık ürünlerinde, vb.inde kullanılır. Odunun kuru damıtılması ile elde edilen odun naftası (ham metil alkol) bu pozisyon dışında bırakılmıştır (38.07 pozisyonu).
(2) Propan-1-ol (propil alkol) ve propan-2-ol (isopropil alkol). Bu ürünler renksiz sıvıdırlar. Bunlardan sonuncusu propilenden sentez yoluyla elde edilmektedir ve aseton ve metakrilatların hazırlanmasında ve bir çözücü, vb. olarak kullanılmaktadır.
(3)  Butan-1-ol (n-butil alkol)  ve diğer butanollar  (4 izomerler). Renksiz bir sıvıdırlar, organik sentezlerde ve çözücü olarak kullanılırlar.
(4)  Pentanol  (amil alkol)  ve bunların izomerleri.  Mümkün olabilen 8 izomer vardır. Fermantasyon amil alkol başlıca etil alkolün rektifiye edilmesi sırasında oluşan fusel yağından (buna aynı zamanda hububat yağı, melas yağı, patates yağı, vb. denilmektedir 38.24 pozisyonu) elde edilir. Amil alkol petrolün ayrıştırılması sırasında elde edilen hidrokarbon gazlarından sentez yoluyla elde edilebilir.
(5)  Hekzanoller ve heptanoller (heksil ve heptil alkol).
(6)  Oktanol (oktil alkol) ve bunların izomerleri.
(7)  Dodekan-1-ol (lauril alkol),  hekzadekan-1-ol (setil alkol) ve oktadekan-1-ol (stearil alkol).
 
Kuru ürün üzerinden hesaplandığında % 90’dan daha az saflıktaki yağlı alkoller bu pozisyon haricindedir (38.23 pozisyonu).
 
 
(B) DOYMAMIŞ MONOHİDRİK ALKOLLER
 
(1)  Allil alkol.
(2)  Etilpropilallil alkol (2-etil-hekzen-1-ol).
(3)  Oleil alkol.
(4) Asiklik terpen alkoller, örneğin; fitol. Terpen alkoller hidro aromatik bileşiklere oldukça kolaylıkla çevrilebilirler ve bazı uçan yağların içinde bulunurlar. Bunlara ait örnekler; geraniol, sitronelol, linalol, rodinol ve neroldur. Parfümeride kullanılırlar.
 
 
(C) DİOLLLER VE DİĞER POLİHİDRİK ALKOLLER
 
(I)  Dioller .
(1)  Etilen glikol (etandiol). Bayıltıcı sert kokulu, şurupsu renksiz bir sıvıdır. Nitro glikol (patlayıcı) imalatında kullanılır. Cilalar için çözücü olarak, anti-friz maddesi olarak veya organik sentezde de kullanılır.
(2)  Propilen glikol  (propan-1,2-diol). Renksiz, viskoz ve nem çekici (higroskopik) bir sıvıdır.
(II) Diğer polihidrik alkoller.
(1)  Gliserol (propan-1,2,3-triol). Gliserol (gliserin olarak da bilinir) ya ham gliserolun saflaştırılmasıyla (örn. distilasyon, iyon-değiştirme yoluyla saflaştırma) ya da propilenden sentetik olarak elde edilir.
Gliserolün şekerli bir tadı vardır. Renksiz ve kokusuzdur, ama bazen hafif sarımsıdır.
Bu pozisyona girebilmesi için gliserol % 95 veya daha fazla saflıkta olmalıdır (ağırlık itibarıyla kuru ürün üzerinden). Daha az saflıktaki gliserol (ham gliserol) bu pozisyondan hariçtir. (15.20 pozisyonu)
(2) 2-Etil-2-(hidroksimetil) propan-1,3-diol (trimetilolpropan). Verniklerin, ve alkid reçinelerin, sentetik kurutucu yağların, üretan köpüklerinin ve örtülerinin imalatında kullanılır.
(3)  Pentaeritritol. Patlayıcı maddelerin ve plastiklerin imalatında kullanılan, beyaz kristal tozlar halinde olan bir maddedir.
(4)  Mannitol. Beyaz kristalli toz veya granüle toz halde bir maddedir. Bitkilerde çok yaygın olarak bulunur (Fraxinus ornus özüdür); sentez yolu ile elde edilir. Mülâyim bir müsil ilacı olarak ve aynı zamanda patlayıcı madde imalatında (örneğin; mannitol hekzanitrat) kullanılır.
(5)   D-glusitol (sorbitol). Nem çekici  (hikroskopik)  beyaz kristalli tozdur. Parfümeride, askorbik asit (tıbta kullanılır) imalatında ve dış yüzey aktif madde imalatında gliserolün yerine geçen ve rutubeti tutucu (örneğin; rutubet şartlarını sağlayan unsur) madde olarak kullanılır.
(6)     Pentantriol, hekzantriol, vb.
 
38.24 pozisyonu’daki sorbitol bu pozisyon haricindedir.
 
 
(D) ASİKLİK ALKOLLERİN HALOJENLENMİŞ, SÜLFOLANMIŞ, NİTROLANMIŞ VEYA NİTROZOLANMIŞ TÜREVLERİ
 
(1) Kloral hidrat (CCl3CH(OH)2) (2,2,2-trikloroetan-1,1-diol). Renksiz, zehirli kristallerdir, uyku verici olarak (hipnotik) ve organik sentezlerde kullanılırlar.
(2)  Trikloro-tertiari-butil alkol; tıpta kullanılır.
(3)  Eteklorvinol. Bir psikotropik maddedir-Fasıl 29’un sonundaki listeye bakınız.
 
 
29.06 – SİKLİK ALKOLLER VE BUNLARIN HALOJENLENMİŞ, SÜLFOLANMIŞ, NİTROLANMIŞ VEYA NİTROZOLANMIŞ TÜREVLERİ.
 
– Siklanik, siklenik veya sikloterpenik:
 
2906.11 — Mentol
 
2906.12 — Siklohekzanol,  metilsiklohekzanoller ve
dimetilsiklohekzanoller
 
2906.13 — Steroller ve inositoller
 
2906.19 — Diğerleri
 
– Aromatik:
 
2906.21 — Benzil alkol
 
2906.29 — Diğerleri
 
 
(A) SİKLANİK, SİKLENİK VEYA SİKLOTERPENİK ALKOLLER VE BUNLARIN  HALOJENLENMİŞ, SÜLFOLANMIŞ, NİTROLANMIŞ VEYA NİTROZOLANMIŞ TÜREVLERİ
 
(1) Mentol, nane ruhu yağının ana maddesi olan sekonder bir alkoldür. Kristaller halindedir; antiseptik, lokal anestezik madde olarak ve ayrıca burun tıkanmalarının tedavisinde kullanılır.
(2) Siklohekzanol,  metil-  ve dimetilsiklohekzanoller kafura benzer karakteristik kokulu bileşiklerdir. Bunlar vernikler, cilalar için çözücü olarak kullanılırlar. Dimetilsiklohekzanol ise sabun yapılmasında kullanılır.
(3) Sterollar,  doymuş veya doymamış alisiklik alkollerdir. Bunlar, bir hidrokarbon olan perhidro-1,2-siklopentanofenantrenden; 10 ve 13 karbonlu metil grubu ile 3-karbona bağlı bulunan ve 17-karbona bağlı 8 ilâ 10 karbon atomlu yan zinciri olan bir hidroksil grubundan türemiştir. Bunlar hem hayvanlar (zoosterols) ve hem de bitkiler (phytosterol) aleminde bol miktarda mevcuttur. Bunlardan en önemlisi kolesterol olup, esas itibariyle sığırın omuriliğinden ve yapağı yağından elde edilmektedir. Bu madde aynı zamanda safradan (öd) ve yumurta sarısından lesitin çıkarılması esnasında yan ürün olarak elde edilmektedir. Bu madde çok küçük renksiz tabletler halindedir ve suda çözünmez.
Mantar cinsi bitkilerde ve çavdar mahmuzunda bulunan ergosterol, kendisinden ultraviole ışınlar vasıtasıyla vitamin D2’nin elde edildiği provitaminler bu pozisyon haricindedir. Hem ergesterol ve hem de D2 vitamini 29.36 pozisyonunda yer almaktadır.
(4) İnositoller, vücut dokusunun yapısındadırlar. İnositolde 9 izomerik şekil vardır. Beyaz kristaller halindedir ve bitkiler ile hayvanlarda yaygın biçimde bulunurlar.

 • Terpineoller, leylak çiçeği gibi parfümeri kokuları için ana madde olarak kullanılan çok önemli alkollerdir. Tabiatta ya serbest halde ya da birçok uçucu yağların (örneğin; kakule esansının, tatlı portakalın, portakal çiçeğinin, petit grainin, tatlı mercan köşkü otunun, buhur ağacının, terebentinin, defne ağacının, kâfurun yağları gibi) içinde esterlenmiş olarak bulunur.

Ticari terpineol, genellikle izomerlerin bir karışımı olmasına rağmen, bu pozisyonda yer alır (29. Fasılın 1(b) Notuna bakınız). Bu madde renksiz yağlı bir sıvıdır ve bazen bakterileri öldürmek için kullanılır. Katı haldeki izomerleri tıpta ve bakteri öldürmede de kullanır.
(6)  Terpin, sentetik olarak, beyaz kristaller halindedir. Terpin hidrat terebentinden elde edilir. Renksiz kristaller halinde olup, aromatiktir. Tıpta ve terpineolun hazırlanmasında kullanılır.
(7) Borneol (Borneo kâfuru), keton kâfuruna tekabül eden alkoldür. Görünüşü ve kokusu tabii kâfura benzer; beyaz kristal veya bazen kahverengimsi küme halindedir; oda sıcaklığı şartlarında uçucudur.
(8) İzoborneol, ince levhalı kristaller şeklindedir. Alfapinenin kâfura dönüştürülmesinde ara ürün olarak elde edilir.
(9) Santalol, sandal ağacı yağının esas unsurunu oluşturan bir maddedir.
 
 
(B) AROMATİK ALKOLLER VE BUNLARIN HALOJENLENMİŞ, SÜLFOLANMIŞ,
NİTROLANMIŞ VEYA NİTROZOLANMIŞ TÜREVLERİ
 
Aromatik alkoller, aromatik halkaya bağlanmamış fakat yan zincirlere bağlanmış hidroksil grubu (-OH)’nu içerirler.
 
(1) Benzil alkol (fenilmetanol, fenilkalbinol). Serbest halde yahut, yasemin ve teber sümbülü yağlarında esterleştirilmiş olarak ve günlük ağacı (buhur ağacı, sigala ağacı) ve tolunun balsam (pelesenk)‘inde esterleştirilmiş olarak bulunur. Hoş aromatik kokulu, renksizdir; organik sentezde ve verniklerin, cilaların, boya maddelerinin, suni parfümlerin vb.nin hazırlanmasında kullanılır.
(2)   2-Feniletanol (feniletil alkol). Gül yağlarının ana maddesini oluşturan bir sıvıdır.
(3)  3-Fenilpropanol  (fenilpropil alkol).  Bu madde günlük ağacında,  Sumatre benzoin sakızında, tarçın yağında ve Çin tarçını yağında bulunur; hafif sümbül kokulu, koyu, renksiz bir sıvıdır.
(4)  Sinnamil alkol.  Günlük ağacında ve Peru balsamında sıvı olarak bulunur ve sümbül kokulu iğneli kristaller şeklindedir.
(5)  Difenilmetanol   (difenilkarbinol,   benzidrol).   İğneli kristaller şeklindedir.
(6) Trifenilmetanol (trifenilkarbinol). Kristal şeklindedir ve bu alkol orin, rosanilin ve benzerlerini içeren önemli boya gruplarının ana maddesidir.
 
*
*  *
 
Bu pozisyon anlamında aldehit-bisülfit bileşikleri ve keton-bisülfit bileşikleri, alkollerin sülfolanmış türevleri olarak sınıflandırılırlar. Bu pozisyon, aynı zamanda siklik alkollerin metal alkolatlarını da içine alır.
 
 

 
 
 
TALİ FASIL III
 
FENOLLER, FENOL-ALKOLLER VE BUNLARIN HALOJENLENMİŞ, SÜLFOLANMIŞ,
NİTROLANMIŞ VEYA NİTROZOLANMIŞ TÜREVLERİ
 
 
29.07 –      FENOLLER; FENOL-ALKOLLER.
 
– Monofenoller:
 
2907.11 — Fenol (hidroksibenzen) ve tuzları
 
2907.12 — Krezoller ve tuzları
 
2907.13 — Oktilfenol, nonilfenol ve izomerleri; bunların tuzları
 
2907.15 — Naftoller ve tuzları
 
2907.19 — Diğerleri
 
– Polifenoller; fenol alkoller:
 
2907.21 — Rezorsinol ve tuzları
 
2907.22 — Hidrokinon (kinol) ve tuzları
 
2907.23 — 4,4′-lzopropilidendifenol (bisfenol A, difenilolpropan) ve
tuzları
 
2907.29 — Diğerleri
 
Fenoller benzen halkasındaki, bir veya daha fazla hidrojen atomları yerine hidroksil kökünün (-OH) geçmesiyle elde edilirler.
Bir hidrojen atomunun yerine geçmesiyle monohidrik fenoller (monofenoller), iki veya daha fazla hidrojen atomunun yerine geçmesiyle polihidrik fenoller (polifenoller) elde edilir.
Kendi dönüşümü içinde bu şekilde yer değiştirme bir veya daha fazla benzen halkalarını etkileyebilir; ilk durumda mononükleer fenoller elde edilir, ikinci halde polinükleer fenoller elde edilir.
Hidroksil grup benzen homologlarının yerine konulabilen bir madde olarak sunulabilirler ve toluenin mevcut olduğu hallerde krezol olarak bilinen fenol homologu elde edilir. Ksilenin mevcut olduğu halde ksilenol elde edilir.
Bu pozisyon aynı zamanda fenollerin tuzları ve fenollerin metal alkolatlarını veya fenol-alkollerini de içine almaktadır.
 
(A) MONONÜKLEER MONOFENOLLER
 

 • Fenol (hidroksibenzen) (C6H5.OH). Taşkömürü katranlarının kısmı damıtılmasından veya sentez yoluyla elde edilir. Karakteristik kokulu, ışığa tutulunca kırmızımtırağa dönüşen beyaz kristaller halinde veya eriyik halinde olabilir. Eczacılıkta kullanılan antiseptik bir üründür. Patlayıcı maddelerin, sentetik reçinelerin, plastiklerin, plastik yapıcıların ve boyaların imalatında da kullanılırlar.

Fenolun bu pozisyonda yer alabilmesi için ağırlık itibarıyla % 90 veya daha fazla saflıkta olması gerekir. Daha düşük saflık derecesindeki fenol bu pozisyonun dışında bırakılmıştır (27.07 pozisyonu).
 
(2)    Krezoller (CH3C6H4.OH). Toluenden türeyen bu fenoller taşkömürü katranı yağında değişik oranlarda bulunurlar.
o-Krezol, fenolün karakteristik kokusuna sahip, havadan nem çekerek eriyebilen, beyaz kristalli bir tozdur. Zaman içinde kahverengine dönüşür; m-krezol, kreozat kokusunda, renksiz veya sarımtırak, yağlı bir sıvıdır, ışığı kuvvetli miktarda kırıcıdır; p-krezol, ışığa tutulduğu zaman kızıla ve daha sonra da kahverengine dönen renksiz ve kristalize kütledir, fenol kokusuna sahiptir.
Krezol karışımlarının bu pozisyonda yer alabilmeleri için,  tüm krezol izomerlerinin birlikte ele alınması şartı ile, ağırlık esası üzerinden % 95 veya daha fazla krezol içermesi gereklidir. Bundan daha az saflık derecesine sahip olan krezoller bu pozisyonun haricindedir (27.07 pozisyonu).
 
(3)     Oktilfenol, nonilfenol ve bunların izomerleri.
 
(4)   Ksilenoller  ((CH3)2.C6H3.OH).  Bunlar ksilenin fenol türevleridirler. Altı izomer olduğu bilinmektedir. Bunlar taşkömürü katranı yağından elde edilirler.
Tek veya karışık ksilenollerin bu pozisyonda yer alabilmeleri için, bütün fenol izomerleri birlikte alınarak, ksilenolun ağırlığı üzerinden % 95 veya daha fazla ksilenoller içermesi gereklidir. Daha az saflıktaki ksilenoller bu pozisyonun dışında kalırlar (27.07 pozisyonu).
 
(5)   Timol (5-metil-2-izopropilfenol). Kekik otu yağında bulunur. Kekik kokusunda, renksiz kristaller halindedir. Tıpta, parfüm yapılmasında, vb. yerlerde kullanılır.
 
(6)     Karvakrol  (2-metil-5-izopropilfenol).  Mercanköşkü otu (origanum) yağından elde edilmiş bir timol izomeridir. Nüfuz edici kokusu ile viskoz bir sıvıdır.
 
 
 
(B) POLİNÜKLEER MONOFENOLLER
 
(1)     Naftollar (ClOH7.OH). Bunlar, naftalinden türemiş fenollerdir.  İki izomeri vardır.
(a)  a-Naftol.  Hafifçe fenolu anımsatan hoşa gitmeyen kokusu ile, renksiz parlak kristalize iğneler, gri parçalar veya beyaz toz halindedir. Zehirlidir ve organik sentezlerde kullanılır (boya, vb.).
(b)  b – Naftol. Renksiz, parlak pullar veya beyaz veya hafif pembe renkte, kristalize toz halinde olup, çok hafif bir şekilde fenol kokusundadır. a-naftol’un kullanıldığı yerlerde ve aynı zamanda tıpta, kauçuğun eskimesini önlemede (antioksidan olarak), vb. kullanılır.
(2)     o-Fenilfenol.
 
(C) POLİFENOLLER
 
(1)   Rezorsinol (m-dihidroksibenzen). Dihidrik fenol; tabletler veya renksiz kristalize iğneler halinde olup, hava ile temasta esmerleşir.  Hafif fenol kokusu vardır. Sentetik boyaların ve patlayıcı maddelerin yapımında ve tıpta ve fotoğrafçılıkta kullanılır.

 • Hidrokinon (kinol,  p-dihidroksibenzen).  Parlak küçük kristalize pullar halinde olup,  organik boyaların hazırlanmasında, tıpta ve fotoğrafçılıkta veya özellikle kauçuk imalatında oksitlenmeye karşı bir madde olarak kullanılır.

(3)      4,4′-İzopropilidendifenol  (bisfenol A,  difenilolpropan). Beyaz pullar halindedir.
(4)    Pirokatekol (o-dihidroksibenzen). Hafif fenol kokusu ile, renksiz, parlayan kristal iğneleri ve tabletleri şeklindedir; eczacılık ve fotoğrafçılık ürünleri, vb. hazırlanmasında kullanılır.
(5)      Hekzilrezorsinol.
(6)      Heptilrezorsinol.
(7)      2,5-Dimetilhidrokinon (2,5-dimetilkinol).
(8)     Progallol.  Hafif ve kokusuz,  küçük çapta (ölçüde) pullar veya parlayan beyaz bir kristal toz halinde maddedir; hava ve ışık ile temas ettiği zaman rahatlıkla kahverengine dönüşen toksik (zehirli) bir maddedir. Boyaların hazırlanmasında, mordan (renkleri sabit kılan bir madde olarak), fotoğrafçılıkta, vb.de kullanılır.
(9)   Floroglusinol. Renksiz, iri kristaller olup, sulu çözeltileri flüoresan ışık verir. Kimyasal analizlerde, tıpta,  fotoğrafçılıkta vb.de bir reaktif madde olarak kullanılır.
(10) Hidroksihidrokinon  (1,2,4-trihidroksibenzen).  Mikroskobik, renksiz kristaller veya ışığa maruz kalınca koyulaşan tozdur.
(11) Dihidroksinaftalinler    (C10H6.(OH)2).    Bunlar naftalin molekülleri halkasındaki iki hidrojen atomu yerine iki hidroksil grubu geçmiş olan ve birbirinden farklı 10 bileşiği içeren bir gruptur. Bazıları boya imalatında kullanılır.
 
(D) FENOL-ALKOLLER
 
Bunlar benzen halkasındaki bir hidrojen atomu yerine bir fenolik hidroksil grubu ve halkada bulunmayan diğer bir hidrojen atomu yerine bir alkolik hidroksil grubu geçmesiyle elde edilen aromatik hidrokarbon türevleri olup, hem fenollerin hem de alkollerin özelliklerine sahiptirler.
Bunların içinde en önemlisi salisil alkol (saligenin)’dir  (OH.C6H4.CH2.OH), beyaz kristaller halinde olan bu madde ağrı kesici (analgesic), ateş düşürücü (antipiretik) harareti veya ağrıyı teskin edici madde olarak tıpta kullanılır.
 
 
29.08 –     FENOLLERİN VEYA FENOL-ALKOLLERİN HALOJENLENMİŞ, SÜLFOLANMIŞ, NİTROLANMIŞ VEYA NİTROZOLANMIŞ TÜREVLERİ.
 
– Sadece halojen yedekleri ve bunların tuzlarını içeren
türevler
 
2908.11 — Pentaklorofenol (ISO)
 
2908.19 — Diğerleri
 
– Diğerleri
 
2908.91 — Dinoseb (ISO) ve tuzları
 
2908.92 — 4,6-Dinitro-o-krezol (DNOC (ISO)) ve tuzları
 
2908.99 — Diğerleri
 
Bunlar bir veya daha fazla hidrojen atomları yerine bir halojen, bir sülfo grubu              (-SO3H), bir nitro grubu (-N02), bir nitrozo grubu (-NO) veya bunların herhangi bir kombinasyonunun yer değiştirmesi suretiyle oluşan fenol ve fenol alkollerinin türevleridir.
 
 
(A) HALOJENLENMİŞ TÜREVLER
 
(1)  o-Klorofenol. Kuvvetli kokulu bir sıvıdır.
(2)  m-Klorofenol. Renksiz kristaller halindedir.
(3)  p-Klorofenol. Hoş olmayan kokulu kristal kütle halindedir.
Yukarıdaki bu üç ürün organik sentezlerde (örneğin; boyalarda) kullanılır.
(4) p-Kloro-m-krezol (4-kloro-3-metilfenol). Kokusuz temizleyici (dezenfektan) bir üründür. Suda az çözünür, fakat sabunla kolaylıkla emülsiyon haline gelir.
(5)  Klorohidrokinon (klorokinol).
 
(B) SÜLFOLANMIŞ TÜREVLER
 
(1)  Fenolsülfonik asitler  (HO.C6H4.S03H),  fenolün sülfolanması ile elde edilirler.
(2) Naftolsülfonik asitler, naftollerin direkt sülfolaştırılması suretiyle veya diğer sentez yöntemleriyle elde edilir. Bunlar boyaların imalatında kullanılan geniş bir bileşikler grubunu oluştururlar. Aşağıda yazılı olanlar bunlara dahildir:
(a) 1-Naftol-4-sülfonik asit   (Neville-Winther asit),  parlak şeffaf pullar veya sarımtırak beyaz toz halindedir.
(b) 2-Naftol-6-sülfonik asit  (Schaeffer asit),  pembemsi beyaz tozdur.
(c) 2-Naftol-7-sülfonik asit (F asit), beyaz tozdur.
(d) 1-Naftol-5-sülfonik asit,  kendi kendine havada nem alarak eriyen kristaller halindedir.
(e) 2-Naftol-8-sülfonik asit (Krosein asit), sarımtırak beyaz toz halindedir.
 
 
(C) NİTROLANMIŞ TÜREVLER
 
(1) o-, m–  ve  p-Nitrofenoller  (HO.C6H4.N02).  Sarımtırak kristallerdir; organik boyayıcı maddelerin ve eczacılık ürünlerinin hazırlanmasında kullanılır.
(2) Dinitrofenoller (HO.C6H3.(N02)2). Bunlar kristalli tozlardır;  patlayıcı maddelerin, kükürtlü boyaların, vb.nin hazırlanmasında kullanılırlar.
(3) Trinitrofenol (pikrik asit) (HO.C6H2.(N02)3). Parlak, sarı kristallerden ibarettir. Kokusuz ve zehirli olup, yanıkların tedavisinde ve hatta patlayıcı madde olarak da kullanılır. Tuzları, pikraklar (pikrik asidin tuzları veya esterleri) olarak bilinir.
(4)   Dinitro-o-krezoller.
(5)   Trinitroksilenoller.
 
(D) NİTROZOLANMIŞ TÜREVLER
 
(1) o-, m– ve p-Nitrozofenoller. Nitrozofenoller kinon oksimin tautomerik biçiminde reaksiyon gösterebilir. Bu durum bunların bu pozisyonda sınıflandırılmasını etkilemez.
(2)  Nitrozonaftoller.
 
 

 
 
 
TALİ FASIL IV
 
ETERLER, ALKOL PEROKSİTLER, ETER PEROKSİTLER, KETON PEROKSİTLER, ÜÇ HALKALI EPOKSİTLER, ASETALLER VE YARI ASETALLER VE BUNLARIN HALOJENLENMİŞ, SULFOLANMIŞ, NİTROLANMIŞ VEYA NİTROZOLANMIŞ TÜREVLERİ
 
 
29.09 –     ETERLER, ETER-ALKOLLER, ETER-FENOLLER, ETER-ALKOL-FENOLLER, ALKOL PEROKSİTLER, ETER PEROKSİTLER, KETON PEROKSİTLER (KİMYACA BELİRLİ BİR YAPIDA OLSUN OLMASIN) VE BUNLARIN HALOJENLENMİŞ SÜLFOLANMIŞ, NİTROLANMIŞ VEYA NİTROZOLANMIŞ TÜREVLERİ.
 
– Asiklik eterler ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış,
nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:
 
2909.11 — Dietil eter
 
2909.19 — Diğerleri
 
2909.20- Siklanik, siklenik veya sikloterpenik eterler ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri.
 
2909.30 – Aromatik eterler ve bunların halojenlenmiş,  sülfolanmış,
nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri.
 
– Eter alkoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış,
nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:
 
2909.41 — 2,2′-Oksidietanol (Dietilen glikol, digol)
 
2909.43 — Etilen glikol veya dietilen glikolün monobutil eterleri
 
2909.44 — Etilen glikol veya dietilen glikolün diğer monoalkil eterleri
 
2909.49 — Diğerleri
 
2909.50 – Eter-fenoller, eter-alkol-fenoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri
 
2909.60 – Alkol peroksitler, eter peroksitler,  keton peroksitler ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri.
 
(A) ETERLER
 
Eterler, hidroksil grubundaki hidrojen atomlarının yerlerini radikal hidrokarbonların (alkil veya aril) aldığı alkoller yahut fenoller olarak mütalaa edilebilir. Bunlar genel olarak şu formül ile gösterilir: (R-0-R1), bu formülde R ve R1 aynı veya farklı olabilirler.
Bu eterler çok dayanıklıdırlar, nötr bileşiklerdir.
Eğer kökler asiklik seriye ait iseler eter de asiklikdir. Siklik kökler, siklik eterler verirler.
Asiklik seride ilk eter gaz halindedir. Fakat diğerleri karakteristik eter kokulu uçucu sıvıdırlar; daha üst kademede olanlar sıvı şeklinde yahut bazen de katı şekildedirler.
 
(I)  Simetrik asiklik eterler.
(1) Dietil eter (C2H5.OC2H5). Kendine mahsus yakıcı kokulu, renksiz, ışığı kıran bir sıvıdır. Son derece uçucu ve yanıcı, parlayıcıdır. Anestezide ve organik sentezde kullanılır.
(2)  Di(kloroetil) eter, veya diklorodietil eter.
(3)  Di-izopropil eter.
(4)  Dibutil eter.
(5)  Dipentil eter (diamil eter).
(II) Simetrik olmayan asiklik eterler.
(1)  Etil metil eter.
(2)  Etil izopropil eter.
(3)  Butil etil eter.
(4)  Pentil etil eter.
(III) Siklanik, siklenik veya sikloterpenik eterler.
(IV) Aromatik eterler.
(1)  Anizol (C6H5.OCH3) (metil fenil eter). Hoş kokulu renksiz bir sıvıdır ve organik sentezde kullanılır (örneğin; sentetik parfüm yapılmasında). Aynı zamanda bir çözücü ve solucan ilacı (antelmintik)’ dır.
(2)   Fenetol (etil fenil eter) (C6H5.0C2H5).
(3)  Difenil eter (C6H5.OC6H5). Itır ve sardunya kokusuna benzeyen bir kokuya sahip renksiz, iğneli kristaller halindedir. Parfümeri sanayiinde kullanılır.
(4)   1,2-Difenoksietan (etilen glikol difenil eter).
(5)  Anetol,  anason yağı içinde bulunur. 20°C‘den aşağı ısıda küçük kristaller halindedir. Daha yüksek ısı derecesinde oynak (mobil) bir sıvı olup, anason yağının kuvvetli kokusunu sahiptir.
(6)   Dibenzil eter.
(7)  Nitrofenetollar fenetolun nitrolanmış türevidir. o-Nitrofenetol sarı bir yağdır. p-Nitrofenetol kristalize haldedir.
(8)  Nitroanisoller,  anisolun nitrolanmış türevidir.  o-Nitroanisol sıvıdır.  m– ve p– Nitroanisoller ince plaka, ince tabaka şeklinde kristalize haldedir. Trinitroanisol çok şiddetli bir patlayıcıdır.
(9)  2-tert-Butil-5-metil-4,6-dinitroanisol  (misk amberi)  ambretta yağı esansı ve tabii misk kokusu içeren sarımtırak kristaller halindedir.
(10)  bNaftil metil ve etil eterler  (suni neroli yağı – portakal çiçeğinden damıtma yolu ile elde edilen esans yağı). Portakal çiçeği yağına benzer kokulu renksiz kristalli toz haldedir.
(11)  m-krezolun butil-m-krezollerin metil eterleri.
(12)  Fenil tolil eter.
(13)  Ditolil eter.
          (14)  Benzil etil eter.
 
(B) ETER – ALKOLLER
 
Bunlar, polihidrik alkollerin veya fenol-alkollerin türevleri olup, fenol alkollerde fenolik hidroksil grubu hidrojenin yerine ve polihidrik alkollerde alkolik hidroksil grubu hidrojenin yerine bir alkil veya aril kökünün geçmesi suretiyle elde edilirler.
(1) 2,2′-Oksidietanol (dietilen glikol, digol). Renksiz sıvıdır; patlayıcı maddelerin ve plastik maddelerin hazırlanmasında, zamkların ve reçinelerin eriticisi olarak organik sentez olayında kullanılır.
(2) Etilen glikolün ve dietilen glikolün monometil, monoetil, monobutil ve diğer monolalkil eterleri.
(3)  Etilen glikolün veya dietilen glikolün monofenil eterleri.
(4)  Anisil alkol.
(5) Guaietolin  (INN)  (gliserol mono (2-etoksifenil) eter.);  guaifenesin  (INN) (gliserol mono (2-metoksifenil) eter).
 
 
(C) ETER-FENOLLER VE ETER-ALKOL-FENOLLER
 
Bunlar, dihidrik fenollerin veya fenol alkollerin türevleri olup, fenol alkollerde alkol hidroksil grubu hidrojeninin yerine ve dihidrik fenollerde fenol hidroksil grubu hidrojeninin yerine bir alkil veya aril kökünün geçmesi suretiyle elde edilirler.
(1) Gayakol (guaiacol), kayın ağacı katranında bulunur ve odun katran ruhunun (kreozot) esas unsurudur. Kendine mahsus özel aromatik kokulu renksiz bir kristaldir; fakat bir defa eridikten sonra sıvı halde kalır. Tıpta ve organik sentezlerde kullanılır.
(2) Sülfagaiakol (INN) (potasyum guaiakolsülfonat), tıpta geniş ölçüde kullanılan ince bir tozdur.
(3) Öjenol (eugenol), karanfil kokulu renksiz bir sıvıdır ve karanfil çiçeklerinden elde edilir.
(4) Izoöjenol  (isoeugenol), öjenolden sentetik olarak elde edilir ve küçük Hindistan cevizi (nutmeg) yağının yapısında bulunur.
(5) Pirokatekol, monoetil eter (guaetol), İsveç çamının yağında bulunur ve aromatik kokulu renksiz kristaller halinde, kostik (yakıcı) bir maddedir.
 
(D) ALKOL PEROKSİTLER, ETER PEROKSİTLER VE KETON PEROKSİTLER
 
Bunlar, ROOH ve ROOR tipindeki bileşikler olup, buradaki “R” organik bir köktür.
Etil hidroperoksit ve dietil peroksit örnek olarak verilebilir.
 
Bunlar, ROOH, ROOR1 ve ROOR2OOR1 tipindeki bileşikler olup, buradaki R, R1 ve R2 organik radikallerdir ve R ile R1 aynı veya farklı olabilir.
Etil hidroperoksit, dietil peroksit ve 1,1-di(tert-butylperoxy)siklohekzan örnek olarak verilebilir.*
 
Keton peroksitleri de (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın) bu pozisyonda yer alır. Örneğin; siklohekzanon peroksit (1-hidroperoksisiklohekzil 1-hidroksisikloheksil peroksit).
 
*
*    *
 
Eterlerin, eter-alkollerin, eter-fenollerin, eter-alkol fenollerin, alkol peroksitlerin, eter peroksitlerin veya keton peroksitlerin halojenlenmiş sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri ile bunların bileşik türevleri (örneğin; nitrosülfolanmış, sülfohalojenlenmiş, nitrohalojenlenmiş ve nitrosülfohalojenlenmiş türevleri) bu pozisyona dahildir.
 
 
29.10 –     ÜÇLÜ HALKASI OLAN EPOKSİTLER, EPOKSİALKOLLER, EPOKSİFENOLLER VE EPOKSİETERLER VE BUNLARIN HALOJENLENMİŞ, SÜLFOLANMIŞ, NİTROLANMIŞ VEYA NİTROZOLANMIŞ TÜREVLERİ.
 
2910.10 – Oksiran (Etilen oksit)
 
2910.20 – Metiloksiran (Propilen oksit)
 
2910.30 – 1-kloro-2,3-epoksipropan (Epiklorohidrin)
 
2910.40 – Dieldrin (ISO, INN)
 
2910.50 – Endrin (ISO)
 
2910.90 – Diğerleri
 
 
Moleküllerinde iki hidroksil grubu bulunan organik bileşiklerden (dioller ve glikoller) bir molekül su çıkarılırsa stabil iç eterler oluşur.
Böylece etilen glikolden bir molekül çıkarılmasıyla oksiran (etilen oksit veya epoksietan) elde edilir.
 
CH2                                    CH2
 
 
 
 
 
Propilen glikolden (örneğin; içinde bir hidrojen atomu yerine bir metil kökü (-CH3) geçmiş bulunan etilen glikol) türemiş olan epoksit, metiloksiran (1,2-epoksipropan veya propilen oksit) olarak bilinir:
 
 
CH3.CH                                      CH2
 
 
 
İçinde bir hidrojen atomu yerine bir fenil kökü (-C6H5) geçmiş bulunan etilen glikolden türemiş olan epoksit, stiren oksit (abepoksi etilbenzen):
 
 
C6H5.CH                                     CH2
 
 
 
Bu pozisyon sadece üç elemana sahip epoksi halkalı bileşikleri içine alır, örneğin:
(1)  Oksiran  (etilen oksit). Oda ısısında renksiz bir gazdır ve l2°C’nin altında sıvıdır. Gazların ayrışımından türeyen etilenin katalitik oksidasyonu vasıtasıyla elde edilir. Haşarat ve parazitleri yok edici olup, meyvelerin ve diğer gıda maddelerinin muhafazasında geniş ölçüde kullanılır. Aynı zamanda organik sentezlerde ve plastikleştirici (plastifiyan) ve yüzey aktif ürünlerin imalinde kullanılır.
(2)  Metiloksiran (propilen oksit). Etere benzer kokusuyla renksiz bir sıvıdır ve selüloz nitrat, selüloz asetat, zamklar ve reçineler için bir eritken ve böcek öldürücü olarak kullanılır. Aynı zamanda organik sentezlerde, (plastikleştirici (plastifiyan) malzemelerde ve yüzey aktif ürünlerde) kullanılır.
(3)   Stiren oksit.
 
Bu pozisyona aynı zamanda şunlarda dahildir:
(A) Epoksialkoller, epoksifenoller ve epoksieterler. Bunlar epoksi gruplarına ilaveten sırasıyla alkol, fenol, eter fonksiyonlarını içerirler.
(B) Epoksitlerin halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri ile bu türevlerin çeşitli bileşikleri (örneğin; nitrosülfolanmış, sülfohalojenlenmiş, nitrohalojenlenmiş ve nitrosülfohalojenlenmiş türevleri).
Bu halojenlenmiş türevler meyanında 1-klor-2,3-epoksipropan (epiklorohidrin) belirtilebilir. Yüksek derecede uçucu, çabuk parlayan ve dayanıksız bir sıvıdır.
 
Dört eleman halkalı epoksitler bu pozisyon haricindedir (29.32 pozisyonu).
 
 
29.11 –       ASETALLER VE YARI ASETALLER (BAŞKA OKSİJEN FONKSİYONLU GRUBU OLSUN OLMASIN) VE BUNLARIN HALOJENLENMİŞ, SÜLFOLANMIŞ, NİTROLANMIŞ VEYA NİTROZOLANMIŞ TÜREVLERİ.
 
(A) ASETALLER VE YARI ASETALLER
 
Asetaller, aldehitlerin ve ketonların çoğunlukla varsayımlı (farazi) hidratlarının di-esterleri (hipotetikal) olarak mütalaa edilebilirler.
Yarı asetaller içinde eter oksijen atomuna bağlı karbon atomunun da bir hidroksil grup taşıdığı mono-eterlerdir.
“Başka oksijen fonksiyonlu asetaller ve yarı asetaller”  bir veya daha fazla oksijen fonksiyonu (örneğin; alkol fonksiyonu) içeren asetaller ve yarı asetallerdir. Bunlar bu Fasılın önceki pozisyonlarında belirtilmişlerdir.
 
 
(1) Metilal (CH2(OCH3)2). Formaldehitin hipotetik (varsayılan) hidratının dimetil eteridir. Etere benzer kokusu ile renksiz bir sıvıdır. Bir çözücü olarak, anestezik (uyuşturucu) ve organik sentezde kullanılır.
(2) Dimetilasetal  (CH3.CH.(OCH3)2).  Asetaldehitin nazari hidratının dimetil eteridir; uyuşturucu (anestezik) bir madde olarak kullanılır.
(3) Dietilasetal (CH3.CH(0C2H5)2). Bu da asetaldehitin nazari hidratından türemiştir. Etere benzer hoş kokulu renksiz bir sıvıdır, solvent olarak ve anestetik olarak kullanılır.
 
Polivinil asetaller bu pozisyon haricindedir (39.05 pozisyonu).
 
 
(B) ASETALLERİN VE YARI ASETALLERİN HALOJENLENMİŞ, SÜLFOLANMIŞ, NİTROLANMIŞ VEYA NİTROZOLANMIŞ TÜREVLERİ
 
Bunlar, asetaldeki bir veya daha fazla hidrojen atomları yerine kısmen veya tamamen halojenlerin (örneğin; kloral alkolat, kloropropil asetal), sülfo grupların (-S03H), nitro grupların(-N02) veya nitrozo grupların (-NO) geçmesi suretiyle elde edilen bileşiklerdir.
Bu pozisyon aynı zamanda bu bileşiklerin (örneğin;  nitrohalojenlenmiş, nitrosülfolanmış, sülfohalojenlenmiş, nitrosülfohalojenlenmiş türevler) çeşitli bileşimlerini de içine almaktadır.
 
 
 
 
 
 
TALİ FASIL V
 

   ALDEHİT FONKSİYONLU BİLEŞİKLER

 
29.12 –     ALDEHİTLER (BAŞKA OKSİJEN FONKSİYONLU GRUBU OLSUN OLMASIN); ALDEHİTLERİN SİKLİK POLİMERLERİ; PARAFORMALDEHİT
 
– Başka oksijen fonksiyonlu grubu olmayan asiklik aldehitler:
 
2912.11 — Metanal (Formaldehit)
 
2912.12 — Etanal (asetaldehit)
 
2912.19 — Diğerleri
 
– Başka oksijen fonksiyonlu grubu olmayan siklik aldehitler:
 
2912.21 — Benzaldehit
 
2912.29 — Diğerleri
 
– Aldehit-alkoller, aldehit-eterler,  aldehit-fenoller  ve   başka
oksijen fonksiyonlu grubu olan aldehitler :
 
2912.41 — Vanilin (4-hidroksi-3-metoksibenzaldehit)
 
2912.42 — Etil vanilin (3-etoksi-4-hidroksibenzaldehit)
 
2912.49 — Diğerleri
 
2912.50 – Aldehitlerin siklik polimerleri
 
2912.60 – Paraformaldehit
 
 
Bunlar, esas itibariyle primer alkollerin oksitlenmesiyle oluşmuş bileşiklerdir. Bunlar karakteristik grup olarak;
 
 
 
 
H
 
-C

 
 
O
 
 
grubunu ihtiva ederler.
Bunlar, genellikle nüfuz edici kuvvetli kokulu renksiz sıvıdırlar. Aromatik aldehitlerin birçoğu hava ile temas etmeleri halinde kolaylıkla okside olarak asitlere dönüşür.
“Başka oksijen fonksiyonlu grubu olan aldehitler” terimi;  önceki tali Fasıllarda belirtilen oksijen fonksiyonlu (alkol, fenol, eter vb. fonksiyonları) bir veya daha fazlasını içeren aldehitler anlamındadır.
 
 
(A) ALDEHİTLER
 
(I)  Doymuş asiklik aldehitler.
(1) Metanal (formaldehit) (H.CHO). Metanolun katalitik oksidasyonu ile elde edilir. Nüfuz edici kokusuyla renksiz bir gazdır. Suda kolaylıkla çözünebilir. Bunun  %40 civarındaki sulandırılmış çözeltisi formalin veya formal olarak tanımlanmakta olup, nüfuz edici ve boğucu kokulu renksiz sıvıdır. Bu çözeltiler bir dengeleyici  (stabilizör) olarak metanol içerebilirler.
Metanalin birçok uygulama alanı vardır. Organik sentezlerde (boya maddelerinde, patlayıcı maddelerde, eczacılık ürünlerinde, debagatte, sentetik madde olarak plastik işlerinde vb.de) antiseptik olarak, koku giderici ve indirgeyici madde olarak kullanılır.
(2) Etanal (asetaldehit) (CH3.CHO). Etanolun oksidasyonundan veya asetilenden elde edilir. Keskin meyvemsi kokuda, oynak (mobil), renksiz bir sıvı olup, yakıcı (kostik), çok uçucu ve parlayıcı, su, alkol ve eterle karışabilir. Organik sentezlerde, plastiklerin ve verniklerin yapımında, antiseptik olarak tıpta kullanılır.
(3) Butanal (butiraldehit, normal izomer) (CH3.CH2.CH2.CHO). Su ile alkol ve eterle karışabilen, renksiz bir sıvı olup, plastiklerin, parfümlerin ve kauçuğun vulkanizasyonunu hızlandırma maddelerinin hazırlanmasında kullanılır.
(4) Heptanal (heptaldehit, önantol)  (CH3.(CH2)5.CHO). Hint yağının (castor yağı) damıtılmasından elde edilir.  Nüfuz edici kokulu,  renksiz  bir sıvıdır.
(5) Oktanal (kaprilaldehit)(C8H160); nononal(pelargonaldehit) (C9H180); dekanal (kapraldehit) (C1OH20O); undekanal (undesilenik aldehit) (C11H22O); dodekanal (lauraldehit) (C12H24O), vb. Bunlar parfümeri sanayiinde hammadde olarak kullanılır.
(II) Doymamış asiklik aldehitler.
(1) Propenal  (akrilaldehit,  akraldehit,   akrolein) (CH2=CH.CHO). Yağlı madde yandığı zaman oluşmaktadır; karakteristik, acı ve tahriş edici kokusu olan bir sıvıdır. Organik sentezlerde kullanılır.
(2) 2-Butenal (kroton aldehit)  (CH3.CH=CH.CHO) ham alkolün  ilk damıtım ürününde bulunur. Nüfuz edici kokusuyla renksiz bir sıvıdır.
(3)  Sitral. Hoş kokulu bir sıvı olup, mandalina, ağaç kavunu ve limon yağında ve özellikle Hint verveni (izmongrass) yağında bulunur.
(4)  Sitronelaldehit. Ağaç kavunu yağında bulunur.
(III)Siklanik, siklenik ve sikloterpenik aldehitler.
(1) Fellandral veya tetra hidrokuminaldehit. Rezene ve okaliptus yağlarında bulunur.
(2)  A ve B siklositraller. Sitralden elde edilir.
(3)  Perilaldehit. Perilla mankinensis uçan yağında bulunur.
(4)  Safranal.
(IV) Aromatik aldehitler.
(1)  Benzaldehit  (C6H5.CHO).  Acı badem kokusu karakteri ile renksiz sıvıdır. Işınları yüksek derecede kırar ve organik sentezlerde,  tıpta, vb.inde kullanılır.
(2) Sinnamaldehit (C6H5.CH=CH.CHO). Kuvvetli tarçın kokulu,  sarımtırak, yağlı bir sıvıdır. Parfümeri sanayiinde kullanılır.
(3)  a -Amilsinnamaldehit.
(4)  3-p-Kumenil-2-metilpropionaldehit.
(5) Fenilasetaldehit (C6H5.CH2.CHO). Kuvvetli sümbül kokusunda bir sıvı olup, parfümeride kullanılır.
 
 
(B) ALDEHİT-ALKOLLER, ALDEHİT-ETERLER, ALDEHİT-FENOLLER VE DİĞER OKSİJEN FONKSİYONLU ALDEHİTLER
 
Bunlar, hem aldehit fonksiyonu ve hem de alkol fonksiyonu içeren bileşiklerdir.
Aldehit-eterler de bünyelerinde aldehit grubu (-CHO) içeren eterlerdir.
Aldehit-fenoller, bünyelerinde hem fenolik hidroksil grubu (C6H5.OH) ve hem de aldehit grubu (-CHO) içeren bileşiklerdir.
En önemli aldehit-alkoller, aldehit-fenoller, aldehit-eterler şunlardır:
(1) Aldol (CH3.CH(OH).CH2.CHO). Asetaldehitin aldol yoğunlaşması sonucu elde edilen renksiz bir sıvı olup, kendi haline bırakıldığında kristalize bir kütle halinde polimerize olur (paraldol). Organik sentezlerde, plastiklerin yapımında ve metal cevherlerinin flotasyonunda kullanılır.
(2) Hidroksisitronelaldehit (C1OH20O2). İnci çiçeği kokulu, hafif şurubumsu, renksiz bir sıvıdır;
parfüm sanayiinde fiksatif olarak kullanılır.
(3)  Glikolaldehit (CH2(OH).CHO).  Renksiz kristaller halinde kristalleşir.
(4) Vanilin (4-hidroksi-3-metoksibenzaldehit).  3,4-dihidroksi-benzaldehitin metil eteridir (protokateşikaldehit);  vanilyada bulunur. Parlayan iğneler veya beyaz toz kristaller halindedir.
(5) Etilvanilin  (3-etoksi-4-hidroksibenzaldehit). İnce beyaz kristaller halindedir.
(6) Salisilaldehit   (o-hidroksibenzaldehit)   (HO.C6H4.CHO). Karakteristik acı badem kokulu renksiz yağlı bir sıvıdır. Sentetik parfümlerin imalinde kullanılır.
(7) 3,4-Dihidroksibenzaldehit (protokateşikaldehit) ((HO)2.C6H3.CHO). Parlak renksiz kristaller halindedir.
(8) Anisaldehit (CH3O.C6H4.CHO)  (p-metoksibenzaldehit). Anason ve rezene yağlarında bulunan renksiz sıvıdır. Parfümeride “akdiken-esansı” adı altında kullanılır.
 
 
(C) ALDEHİTLERİN SİKLİK POLİMERLERİ
 
(1) Trioksan  (trioksimetilen).  Formaldehitlerin katı bir polimeridir. Beyaz kristal bir madde olup, suda, alkolde ve eterde çözünür.
(2) Paraldehit. Etanalin bir polimeri olup, hoş eter kokusuna benzer kokulu, renksiz bir sıvıdır, çok parlayıcıdır. Tıpta uyuşturucu ve dezenfektan olarak vb. organik sentezler için kullanılır.
(3) Metaldehit. Bu da etanalin bir polimeridir. Suda çözünmeyen kristaller halinde beyaz tozdur. Bu pozisyon sadece kristal veya toz halinde bulunan metaldehitleri içine alır.
 
Katı yakıt olarak kullanılmak üzere, tablet, çubuk, vb. şekillerde hazırlanmış olan metaldehit bu pozisyon haricindedir (36.06 pozisyonu) (36. Fasılın 2(a) Notuna bakınız).
 
 
(D) PARAFORMALDEHİT
 
Bu polimer (H0.(CH20)n.H) formaldehitin sulu çözeltisinin buharlaştırılması suretiyle elde edilir. Formaldehitin hissedilir kokusunda, toz veya ince tabakalar halinde, beyaz ve katıdır. Bu madde, plastiklerin, su geçirmez yapışkanların ve zamkların hazırlanmasında, eczacılık ürünlerinin yapılmasında kullanıldığı gibi, aynı zamanda, dezenfektan ve koruyucu maddeler olarak da kullanılır.
 
Alkollerin sülfolanmış türevleri olarak sınıflandırılan aldehit-bisülfit bileşikleri bu pozisyon haricindedir (29.05 ila 29.11 pozisyonları).
 
 
 
29.13 –     29.12 POZİSYONUNDAKİ ÜRÜNLERİN HALOJENLENMİŞ, SÜLFOLANMIŞ, NİTROLANMIŞ VEYA NİTROZOLANMIŞ TÜREVLERİ.
 
Bunlar, bir veya daha fazla halojenlerin, sülfo gruplarının   (-SO3H), nitro gruplarının    (-NO2) veya nitrozo gruplarının (-NO) yahut bunların herhangi bir kombinasyonunun bir veya daha fazla hidrojen atomları yerine (aldehit grubundaki (-CHO) bir hidrojen hariç) geçmesi suretiyle elde edilen aldehitlerin türevleridirler.
Bunlardan en önemlisi, kloral‘dır (trikloroasetaldehit)     (CCl3.CHO). Nüfuz edici kokulu, renksiz, mobil (oynak), susuz haldedir. Uyku verici bir maddedir.
29.05 pozisyonundaki kloral hidrat (CCl3.CH(OH)2) (2,2,2-trikloroetan-1,1-diol) bu pozisyon haricindedir.
 
Bu pozisyon, aynı zamanda, alkollerin sülfolanmış türevleri olarak sınıflandırılan aldehitbisülfit bileşiklerini de kapsamaz (29.05 ila 29.11 pozisyonları).
 
 

 
 
 
 
TALİ FASIL VI

 

     KETON-FONKSİYONLU VE KİNON-FONKSİYONLU

            BİLEŞİKLER

 
 
29.14 –     KETONLAR VE KİNONLAR (OKSİJEN FONKSİYONLU GRUBU OLSUN OLMASIN) VE BUNLARIN HALOJENLENMİŞ, SÜLFOLANMIŞ, NİTROLANMIŞ VEYA NİTROZOLANMIŞ TÜREVLERİ.
 
– Başka oksijen fonksiyonlu grubu olmayan asiklik ketonlar:
 
2914.11 — Aseton (propanon)
 
2914.12 — Butanon (metil etil keton)
 
2914.13 — 4-Metil-2-pentanon (metil izobutil keton)
 
2914.19 — Diğerleri
 
– Başka oksijen fonksiyonlu grubu olmayan siklanik, siklenik veya sikloterpenik ketonlar:
 
2914.22 — Siklohekzanon ve metilsiklohekzanonlar
 
2914.23 — İyononlar ve metiliyonanlar
 
2914.29 — Diğerleri
 
– Başka oksijen fonksiyonlu grubu olmayan aromatik ketonlar
 
2914.31 — Fenilaseton (fenilpropan-2-one)
 
2914.39 — Diğerleri
 
2914.40 – Keton-alkoller ve keton-aldehitler:
 
2914.50 – Keton-fenoller ve başka oksijen fonksiyonlu grubu olan ketonlar
 
– Kinonlar:
 
2914.61 — Antrakinon
 
2914.62 – – Koenzim Q10 (ubidecarenone (INN))
 
2914.69 — Diğerleri
 
– Halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevler:
 
2914.71 – – Klordekon (ISO)
 
2914.79 – – Diğerleri
 
 
“Başka oksijen fonksiyonlu grubu olan ketonlar ve kinonlar”  tabiri, yapılarında, bundan önceki Tali-Fasıllarda yer alan oksijen fonksiyonlarından (alkol, eter, fenol, aldehit, vb. fonksiyonları) bir veya daha fazlasını içeren keton ve kinonları ifade eder.
 
 
(A) KETONLAR
 
Bunlar, “karbonil” denilen (>C=0) grubunu içeren bileşiklerdir ve genel bir formül olarak (R-CO-R1) şeklinde temsil edilirler. Bu formülde R ve R1 alkil veya aril köklerini (metil, etil, propil, fenil, vb.) ifade eder.
Ketonlar, şu iki tautomerik şekilde bulunabilirler; gerçek ketonik şekilde (-CO-) ve enolik şekilde (=C(OH)-), her iki şekilde olanlar da bu pozisyonda yer alır.
(I)  Asiklik ketonlar.
(1) Aseton  (propanon)   (CH3.CO.CH3).  Odunun kuru damıtılmasından (metil alkol ve ham pirolignöz asit)  elde edilen ürünlerde bulunmakla beraber, genellikle sentez yolu ile elde edilir. Etere benzer hoş kokulu, renksiz bir sıvıdır. Birçok organik sentezlerde, plastiklerin imalinde, solvent olarak asetilen, asetilselüloz ve reçine, vb.inde kullanılır.
(2) Butanon (metil etil keton) (CH3.CO.C2H5). Şeker pancarı melasından elde edilen alkolün damıtılmasının bir yan ürünü olan, renksiz bir sıvıdır. Bu ürün, aynı zamanda, sekonder butil alkolün oksidasyonu suretiyle de elde edilir.
(3) 4-Metilpentan-2-one (Metil izobutil keton) ((CH3)2.CH.CH2.CO.CH3). Hoş kokulu bir sıvıdır. Solvent olarak selüloz nitratlar, sakızlarda ve reçinelerde kullanılır.
(4)  Mezitil oksit. İki aseton molekülünün yoğunlaşması ile renksiz bir sıvı olarak oluşur.
(5)  Foronlar. Üç aseton molekülünün yoğunlaşması ile oluşan bileşiklerdir.
(6) Pzödoiyononlar. Kompleks ketonlar olup, menekşe kokusunda sarımtırak renkte sıvıdır. İyononun (suni menekşe yağı) hazırlanmasında kullanılır.
(7) Pzödometiliyononlar. Pzödoiyononlarının taşıdığı aynı özelliklere sahiptir, menekşe kokusuna benzer kokuda sıvılardır. Parfümeride kullanılır.
(8) Diasetil  (CH3.CO.CO.CH3). Nüfuz edici kinon kokusuna benzer kokuda yeşilimtırak sarı bir sıvıdır. Tereyağı ve margarine tat ve koku vermede kullanılır.
(9) Asetilaseton (CH3.CO.CH2.CO.CH3). Hoş kokulu, renksiz bir sıvıdır. Organik sentezlerde kullanılır.
(10) Asetonilaseton  (CH3.CO.CH2.CH2.CO.CH3).   Hoş kokulu, renksiz bir sıvıdır. Organik sentezlerde kullanılır.
(II) Siklanik, siklenik veya sikloterpenik ketonlar.
(1) Kamfor (kafuru) (C10H160).  Bu pozisyon,  tabii ve sentetik kamfor (kafuru)’un her ikisini de içine almaktadır. Tabii kâfuru Çin ve Japon menşeli kâfuru ağacından (Laurus camphora) elde edilmektedir. Sentetik kâfuru ise, terebantin esansından elde edilen pinenin türevidir. Bunların her ikisi de renksiz kristal kütle halinde olup şeffaf, dokununca yumuşak ve karakteristik kokuya sahiptirler. Tabii ve sentetik kâfuru antiseptik olarak tıpta kullanılır, selüloit imalinde ve güve ilacı olarak da kullanılır.
 
“Borneo kâfuru” veya “borneol” olarak anılan madde bir keton olmayıp, bir alkoldür ve kâfurunun indirgenmesi suretiyle oluşur ve bu pozisyon haricindedir (29.06 pozisyonu).
(2) Siklohekzanon  (C6H10O).  Sentez yolu ile elde edilir; aseton kokusunda bir sıvıdır. Asetilselüloz ile tabii veya suni reçineler için kuvvetli bir çözücüdür
(3) Metilsiklohekzanonlar. Suda çözünmezler ve sıvı haldedirler.
(4) İyononlar (C13H20O). Sitral’in aseton ile yoğunlaşmasından elde edilirler. Aşağıda yazılı olanlar bunlar meyanında belirtilebilir:
(a) a-İyonon.  Kuvvetli menekşe kokusunda renksiz sıvıdır.
(b) b-İyonon.   a-iyonondan daha az menekşe kokulu renksiz sıvıdır.
Bunların her ikisi de parfümeride kullanılır.
(5) Metiliyononlar. Renksiz ilâ amber-sarısı arasında renge sahip sıvıdırlar.
(6) Fenkon (C10H16O). Rezene ve mazı (tuja)  yağlarında bulunur. Kâfuruya benzer kokulu, berrak, renksiz bir sıvıdır. Kâfuru yerine kullanılır.
(7) İron. Bazı iris (süsen) çiçeği köklerinden elde edilen uçucu yağlarda bulunur. Süsen kokusuna benzer kokuda olup, yağımsı, renksiz bir sıvıdır. Fazlaca sulandırıldığında menekşe kokusunu andıran güzel bir koku verir. Parfümeride kullanılır.
(8) Jasmon  (C11H16O). Yasemin çiçeklerinden türetilir. Kuvvetli yasemin kokusunda, açık sarı bir yağdır, parfümeride kullanılır.
(9) Karvon (C1OH140). Karaman kimyonunda, anason tohumunda ve nane yağında bulunur. Kuvvetli aromatik kokulu renksiz bir sıvıdır.
(10) Siklopentanon (adipoketon) (C4H8CO). Odunun damıtılmasından elde edilen ürünlerde bulunur. Nane kokusuna benzer kokulu bir sıvıdır.
(11) Menton (C1OH180). Nane ruhu ve diğer uçucu yağlarda bulunur. Mentolün sentetik olarak oksidasyonu ile elde edilir. Işığı kırıcı, dayanıksız, renksiz, nane kokusunda bir sıvıdır.
(III) Aromatik ketonlar.
(1)  Metil naftil keton.
(2)  Benzilidenaseton (C6H5.CH=CH.CO.CH3). Renksiz kristaller halinde olup tatlı bezelye kokusuna sahiptirler.
(3)  Asetofenon (CH3.CO.C6H5). Hoş aromatik kokulu, yağımsı, renksiz veya sarı renkte bir sıvıdır. Parfümeride ve organik sentezlerde kullanılır.
(4)   Propiyofenon.
(5)  Metilasetofenon  (CH3.C6H4.CO.CH3).  Hoş kokulu, renksiz veya sarı renkte bir sıvıdır.
(6)   Butildimetilasetofenon.
(7)  Benzofenon  (C6H5.CO.C6H5).  Hoş eter kokulu, kristaller halinde, renksiz veya açık sarı renklidir. Organik sentezlerde ve sentetik parfümeri imalinde kullanılır.
(8)   Benzantron. Sarımtırak iğneler halindedir.
(9)  Fenilaseton (fenilpropan-2-one). Renksiz veya açık sarı renkte bir sıvıdır. Prensip olarak organik sentezlerde ve haberci olarak amfetamin üretiminde kullanılır (29. Fasılın ekindeki haberciler (precursors) listesine bakınız).
 
 
(B) KETON-ALKOLLER
 
Bunlar, moleküllerinde hem alkol ve hem de keton fonksiyonları bulunan bileşiklerdir.

 • Diasetonalkol (4-Hidroksi-4-metilpentan-2-one). Renksiz sıvı halindedir.

(2)   Asetol (asetilkarbinol) (CH3.CO.CH2OH). Nüfuz edici kokulu, renksiz bir sıvıdır. Selüloz vernikler ve reçineler için bir çözücü olarak kullanılır.
 
 
(C)  KETON-ALDEHİTLER
 
Bunlar, moleküllerinde hem keton ve hem de aldehit fonksiyonları bulunan bileşiklerdir.
 
 
(D) KETON-FENOLLER
 
Bunlar, moleküllerinde hem keton ve hem de fenol fonksiyonları bulunan bileşiklerdir.
 
(E) KİNONLAR
 
Bunlar, aromatik bileşiklerdeki iki ³CH grupları yerine çift bağlı >C=0 grupları geçmesi suretiyle oluşan diketon türevleridir.
(1) Antrakinon (C6H4.(CO)2.C6H4). Sarı iğneler halindedir. Öğütüldüğü zaman beyaz bir tozdur. Boyaların imalinde kullanılır.
(2) p-Benzokinon (kinon) (C6H4O2). Nüfuz edici kokulu, sarı kristaller halindedir.
(3)  1,4-Naftokinon (C10H6.O2). Sarı iğneler halindedir.
(4)  2-Metilantrakinon. Beyaz iğneler halindedir.
(5)  Asenaftenkinon. Sarı iğneler halindedir.
(6)  Fenantrakinon. Sarı iğneler halindedir.
 
(F) KİNON-ALKOLLER, KİNON-FENOLLER, KİNON-ALDEHİTLER
VE BAŞKA OKSİJEN FONKSİYONLU KİNONLAR
 
Kinon-alkoller, kinon-fenoller ve kinon-aldehitler, kinon fonksiyonlarından başka moleküllerinde ayrıca ve sırasıyla alkol, fenol ve aldehit fonksiyonları da bulunan bileşiklerdir.
(1)  a-Hidroksiantrakinon.
(2)  Kinizarin.
(3)  Krisazin.
(4) Koenzim Q10* (ubidecarenone (INN))
 
 
(G) KETONLARIN, KİNONLARIN, KETON-ALKOLLERİN, vb. VE KİNON-ALKOLLERİNİN, vb. HALOJENLENMİŞ, SÜLFOLANMIŞ, NİTROLANMIŞ VEYA NİTROZOLANMIŞ TÜREVLERİ
 
(1) Bromokamfor (kâfuru bromür)  (C10Hl5OBr). Kuvvetli kâfuru kokulu, iğneler halindedir. Teskin (sedatif) olarak kullanılır.
(2) 4′-Tert-butil-2′,6’dimetil-3′,5′-dinitroasetofenon   (keton miski).
(3)  Kamforsülfonik asit.
(4) Klordekon (ISO).
*
*   *
 
Bu pozisyon, aynı zamanda, halojenlenmiş, sülfolanmış,  nitrolanmış veya nitrozolanmış türevlerin kombinasyonlarını da içerir (Örneğin; sülfohalojenlenmiş, nitrohalojenlenmiş, nitrosülfolanmış ve nitrosülfohalojenlenmiş türevler).
 
Organik boyayıcı maddeler, bu pozisyon haricindedir (Fasıl 32). Keza, alkollerin sülfolanmış türevleri olarak sınıflandırılan keton-bisülfit bileşikleri de bu pozisyon haricindedir (29.05 ila 29.11 pozisyonları).
 
 

 
 
 
 
TALİ FASIL VII
 
 
KARBOKSİLİK ASİTLER VE BUNLARIN ANHİDRİTLERİ, HALOJENÜRLERİ, PEROKSİTLERİ VE PEROKSİASİTLERİ VE BUNLARIN HALOJENLENMİŞ, SÜLFOLANMIŞ, NİTROLANMIŞ VEYA NİTROZOLANMIŞ TÜREVLERİ
 

GENEL AÇIKLAMALAR

 
Bu tali-Fasıl, karboksil grup diye adlandırılan, karakteristik fonksiyonu (-COOH) olan karboksilik asitleri içine alır. Teorik olarak bu tali Fasıl, aynı zamanda, orto-asitleri de (R.C.(OH)3) içerir. Çünkü bunlar, hidrate karboksilik asitler (R.COOH + H2O = R.C.(OH)3) olarak bilinirler. Bununla beraber, pratikte, bunlar, serbest durumda bulunmazlar. Fakat dayanıklı esterleri (orto-esterler, hidrate karboksilik asitlerin esterleri olarak bilinirler) meydana getirirler.
Karboksilik asitler, bir veya daha fazla karboksil grupları (-COOH) içerebilirler (sırası ile monokarboksilik asitler veya polikarboksilik asitler).
Eğer, hidroksil grup (-OH) çıkarılırsa, kalan açil kökü olup  (R.CO-) formülü ile gösterilir. Bu formülde R bir alkil veya aril köküdür (metil, etil, fenil, vb.). Açil kökleri anhidritlerin,    halojenürlerin, peroksitlerin, peroksiasitlerin, esterlerin ve tuzların formüllerine dahil olur.
(-SO3H) grubunu içeren sülfonik asitler, karboksilik asitlerden oldukça farklıdır. Bunlar, çeşitli tali-Fasıllarda sülfolanmış türevler olarak sınıflandırılırlar. Bu tali-Fasıl, sadece bu tali-Fasılın kimyasallarının sülfolanmış türevlerini içine alır.
 
(A) ASİT ANHİDRİTLERİ
 
Asit anhidritleri, ya bir monobazik asidin iki molekülünden veya dibazik asidin bir molekülünden bir molekül suyun çıkarılması suretiyle meydana gelmektedirler. Bunlar, (-CO.O.OC-) grubu ile karakterize olurlar.
 
(B) ASİT HALOJENÜRLERİ
 
Asitlerin halojenürleri (Örn; klorürler, bromürler), genel olarak, (R.CO.X) formülüne sahiptirler. Bu formülde X, bir halojeni gösterir, bunlar; klor, brom veya diğer halojenlenler ile birleşmiş açil kökü ile temsil edilirler.
 
(C) ASİT PEROKSİTLERİ
 
Diasil peroksit olarak da bilinen asit peroksitleri, iki asil radikalinin iki oksijen atomuyla bağlandığı bileşiklerdir; genel formülleri, R ile R1’in aynı veya farklı olabildiği RC(O)OOC(O)R1’dir.
 
(D) PEROKSİASİTLER
 
Peroksiasitler (R.CO.O.OH) genel formülüne sahiptirler.
 
(E) ASİT ESTERLERİ
 
Karboksilik asitlerin esterleri, karboksil grubundaki (-COOH)   hidrojen atomunun bir alkil veya aril kökü ile yer değiştirmesi suretiyle elde edilirler. Bunlar, (R.CO.O.R1) genel formülü ile temsil edilirler. Bu formülde R ve R1 aril veya alkil kökleridirler (metil, etil, fenil, vb.).
 
(F) PEROKSİESTERLER
 
Peroksiesterlerin genel formülü RC(O)OOR1’dir; içeriğinde yer alan R ve R1 aynı veya farklı olabilen organik radikallerdir.
 
 
(G) ASİT TUZLARI
 
Karboksilik asitlerin tuzları, karboksil grubundaki (-COOH) hidrojen atomu yerine, sodyum, potasyum, amonyum gibi bir inorganik katyonun geçmesi suretiyle elde edilirler. Bunlar, (R.CO.OM) formülü ile de gösterilebilinir. Bu formülde R, bir alkil, aril veya alkaril köktür ve M ise bir metalik veya inorganik katyondur.
 
 
(H) ASİTLERİN HALOJENLENMİŞ, SÜLFOLANMIŞ, NİTROLANMIŞ
VEYA NİTROZOLANMIŞ TÜREVLERİ
 
Yukarıda (A) ila (F) kısımlarında belirtilen bileşiklerin halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevlerinde, oksijen ihtiva eden fonksiyonel gruplar, tamamı dokunulmamış olarak kalan, fakat R veya R1 köklerinin hidrojenleri yerine sırasıyla halojenler, sülfo grubu (-SO3H), nitro grubu (-NO2) veya nitrozo grubu (-NO) geçen bileşiklerdir.
 
 
29.15 –     DOYMUŞ ASİKLİK MONOKARBOKSİLİK ASİTLER VE BUNLARIN ANHİDRİTLERİ, HALOJENÜRLERİ, PEROKSİTLERİ VE PEROKSİASİTLERİ; BUNLARIN HALOJENLENMİŞ, SÜLFOLANMIŞ, NİTROLANMIŞ VEYA NİTROZOLANMIŞ TÜREVLERİ.
 
 
– Formik asit, tuzları ve esterleri:
 
2915.11 — Formik asit
 
2915.12 — Formik asidin tuzları
 
2915.13 — Formik asidin esterleri
 
– Asetik asit ve tuzları; asetik anhidrit:
 
2915.21 — Asetik asit
 
2915.24 — Asetik anhidrit
2915.29 — Diğerleri
 
– Asetik asit esterleri:
 
2915.31 — Etil asetat
 
2915.32 — Vinil asetat
 
2915.33 — n-Butil asetat
 
2915.36 — Dinoseb (ISO) asetat
 
2915.39 — Diğerleri
 
2915.40 – Mono-, di-  veya trikloroasetik asitler, bunların tuzları ve
esterleri
 
2915.50 – Propionik asit, tuzları ve esterleri
 
2915.60 – Butanoik asitler, pentanoik asitler, bunların tuzları ve esterleri
 
2915.70 – Palmitik asit,  stearik asit ve bunların tuzları ve esterleri
 
2915.90 – Diğerleri
 
Bu pozisyon, doymuş asiklik, monokarboksilik asitleri ve bunların anhidritlerini, halojenürlerini, peroksitlerini ve peroksiasitlerini, esterlerini ve tuzlarını içine aldığı gibi, aynı zamanda, bu ürünlerin halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevlerini de (bileşik türevler dahil) içine alır.
 
(I) Formik asit (H.COOH) ve bunun tuzları ve esterleri.
(a) Formik asit, tabiatta bulunur ve sentetik olarak elde edilir. Hava ile temasta hafif duman çıkaran, renksiz, mobil (oynak) bir sıvıdır. Tahriş edici kokulu ve kostik’dir. Boyama işlerinde, debagatte, lateksin pıhtılaştırılmasında, antiseptik olarak tıpta ve organik sentezlerde kullanılır.
(b) Formik asidin başlıca tuzları şunlardır:
(1) Sodyum format (H.COO.Na). Beyaz renkte kristalize bir toz olup, rutubet çekicidir. Tıpta, debagatte ve organik sentezlerde kullanılır.
(2) Kalsiyum format ((H.COO)2Ca). Kristaller halindedir.
(3) Alüminyum format ((H.COO)3.Al). Beyaz bir toz olup dokuma sanayiinde mordan ve su geçirmez madde olarak kullanılır. Ayrıca, özellikle sulu çözelti halinde bulunan bazik bir format da vardır.
(4) Nikel format ((H.COO)2.Ni). Sıvı yağların hidrojene edilmesinde katalizör olarak kullanılır.
(c) Formik asidin başlıca esterleri şunlardır:
(1) Metil format (H.COO.CH3). Renksiz ve hoş kokulu bir sıvıdır.
(2) Etil format (H.COO.C2H5). Renksiz, uçucu, parlayıcı ve oynak (mobil) bir sıvı olup, rom (rum) kokusundadır.
(3) Benzil, bornil, sitronellil, jeranil, izobornil, linalil,  mentil, feniletil, rodinil ve terpenil formatlar.  Genellikle parfümeride kullanılırlar.
(II) Asetik asit (CH3.COOH) ve bunun tuzları ve esterleri.
(a) Asetik asit, odunun kuru damıtılmasıyla veya sentetik olarak elde edilir. Kuvvetli bir asittir ve karakteristik ve sirke yakıcılığında nüfuz edici kokusu olan bir sıvıdır. Soğukta renksiz kristaller halinde katılaşır (glasiyel asetik asit). Fosforlu maddeler, kükürt ve birçok organik maddeler için çözücüdür.
Ticari asetik asit, hafifçe sarımtırak renkte genellikle hafif odun yanığı kokusunda olup tekstil sanayiinde, debagatte, lateksin pıhtılaştırılmasında veya asetatların, sentetik plastikleştiricilerin, eczacılık ürünlerinin, vb. imalinde kullanılır.
(b) Asetik asidin başlıca tuzları şunlardır:
(1) Sodyum asetat (CH3.COO.Na). Renksiz ve kokusuz kristaller, beyaz veya soluk renkte susuz tozlar halindedir. Birçok kimyasal müstahzarlarda ve aynı zamanda mordan olarak kullanılmaktadır.
(2) Kobalt asetat  ((CH3.COO)2.Co). Mora kaçan kırmızı renkte ve rutubet çekici kristaller halinde olup, asetik asit kokusundadır.
(3) Kalsiyum  asetat  ((CH3.COO)2.Ca). Saf  iken renksiz kristaller  halindedir.
(4) Bazik bakır asetat (CH3.COO.Cu.OH). Mavi renkte iğneler  şeklinde veya kristalize küçük pullar halinde olup  hava ile temasta ayrışarak rengi yeşilimtırak olur.
(5) Nötr bakır asetat ((CH3.COO)2.Cu). Yeşilimtırak mavi renkte, toz veya küçük kristaller halinde olup hava ile temasta  ayrışarak, beyazımsı bir toz haline dönüşür.
(6) Kurşun asetat, nötr ((CH3.COO)2.Pb) veya bazik (örn;     Pb(CH3COO)2.3Pb0.H2O)’dir. Nötr olanı, renksiz veya soluk sarı yahut mavi renkli kristaller halinde olup zehirlidir. Bazik olanı ise, beyaz renkte yoğun bir toz olup,  tıpta  ve  miyar  (reaktif)  olarak  da  kimyasal
analizlerde kullanılır.
(7)  Lityum ve potasyum asetatlar. Bunlar, tıpta kullanılır;  krom, aluminyum ve demir asetatlar. Tümü, mordan olarak kullanılırlar.
(c)  Asetik asitlerin başlıca esterleri şunlardır:
(1) Metil asetat (CH3.COO.CH3). Odunun kuru damıtılmasından elde edilen ürünler arasında bulunur. Meyve kokulu bir  sıvı olup suni meyve esansları imalinde kullanıldığı  gibi, katı yağlar, reçineler, selüloz nitrat, vb. için çözücü olarak da kullanılmaktadır.
(2) Etil asetat (CH3.COO.C2H5). Bu, renksiz, çok oynak, çabuk parlayan ve hoş meyve kokulu bir sıvıdır. İçinde safsızlık olarak etil alkol bulunabilir. Özellikle, nitro selüloz, vernik, vb. için çözücü olarak ve aynı zamanda tıpta antispazmodik ve analjezik olarak da kullanılmaktadır.
 
(3) Vinil asetat (CH3.COO.CH=CH2). Kendine has bir kokusu olan, renksiz bir sıvı olup, polimerlerin pozisyonu olan 39.05 pozisyonunda yer alan poli(vinil asetat)ın hazırlanması için kullanılan bir monomerdir.
(4) n-Propil ve izopropil asetatlar. Suni meyve esanslarının yapımında  kullanılır.
(5) n-Butil   asetat.   Renksiz   sıvı   olup   suni   meyve esanslarının yapımında ve bir çözücü olarak kullanılır.
(6) İzobutil  asetat. Renksiz  sıvı  olup  suni  meyve esanslarının yapımında ve bir çözücü olarak kullanılır.
(7) n-Pentil asetat (n-amil asetat) ve 3-metilbutil asetat (izo-amil asetat). Suni meyve esanslarının yapımında kullanılır.
(8)  2-Etoksietil asetat.
(9) Benzil, terpenil, linalil, jeranil, sitronellil, anizil, paratolil, sinnamil, feniletil, bornil ve izobornil  asetatlar. Bunların  hepsi parfümeride kullanılır.
(10)  Gliserol asetatlar (mono-, di-, triasetin).
 
Bu pozisyon, aynı zamanda, asetik anhidriti de ((CH3.CO)2O) içine  almaktadır. Kuvvetli tahriş edici kokulu ve renksiz bir sıvı olup, yakıcı (kostik) dır; kimyasal sentezlerde kullanılır.
(III) Mono-, di- ve trikloroasetik asitler ve bunların tuzları ve esterleri.
(a) Monokloroasetik asit (CH2.Cl.COOH). Renksiz  kristaller halindedir.
(b)  Dikloroasetik asit (CH.Cl2.COOH).Renksiz sıvı halindedir.
(c)  Trikloroasetik  asit  (CCl3.COOH). Nüfuz edici kokulu renksiz  kristaller halinde olup organik sentezlerde ve tıpta kullanılır.
(IV) Propionik  asit  (CH3.CH2.COOH)  ve bunun tuzları ve esterleri.  Propionik asit, asetik aside benzer kokuda bir sıvıdır.
(V) Butanoik asitler ve bunların tuzları ve esterleri.

 • Bütirik asit (butanoik asit). hoş olmayan, ekşimiş kokulu, yağımsı, yoğun ve renksiz sıvı. Postların muamelesi için kullanılır.
 • İzobütirik asit (2-metilpropanoik asit).

(VI) Pentanoik asitler ve bunların tuzları ve esterleri.

 • Valerik asit (pentanoik asit). Renksiz, şeffaf ve yağımsı bir sıvı olup hoş olmayan ekşimiş bir kokusu vardır.
 • İzovalerik asit (3-metilbutanoik asit)
 • Pivalik asit (2,2-dimetilpropanoik asit)
 • 2-metilbutanoik asit.

(VII) Palmitik asit (CH3.(CH2)14.COOH) ve bunun tuzları ve esterleri.
(a) Palmitik asit. Katı yağlarda gliserit olarak bulunur; beyaz bir toz olup beyaz tozlar veya parlayan kristaller yahut renksiz  pullar  halindedir.
(b) Palmitik asidin başlıca tuzları şunlardır:
(1) Kalsiyum palmitat, parfümeride kullanılır.
(2) Alüminyum palmitat,  mensucatın su geçirmez özelliği kazanmasında ve motor yağlarının koyulaştırılmasında kullanılır.
Suda çözünen palmitik tuzlar (Örneğin; sodyum, potasyum ve amonyum palmitatlar) sabun oldukları halde bu pozisyonda sınıflandırılırlar.
(VIII) Stearik asit (CH3.(CH2)16.COOH) ve bunun tuzları ve esterleri.
(a) Stearik asit. Katı yağlarda gliserit halinde bulunur. Beyaz, amorf ve mum benzeri bir üründür.
(b) Stearik asidin başlıca tuzları şunlardır:
(1)  Kalsiyum stearat.  Mensucatın su geçirmez hale getirilmesinde  kullanılır.
(2)  Magnezyum stearat. Verniklerin imalinde kullanılır.
(3) Çinko stearat. Tıpta, kauçuk ve plastik sanayiinde ve muşamba imalinde kullanılır.
(4) Alüminyum stearat.  Alüminyum palmitatın kullanıldığı yerlerde kullanılmaktadır.
(5) Bakır stearat. Alçı üzerine bronz kaplamada ve deniz suyuna dayanıklı boyaların imalinde kullanılır.
(6) Kurşun stearat. Kurutucu (sikatif) olarak kullanılır.
Suda çözünen stearik tuzlar (Örneğin; sodyum, potasyum ve amonyum stearatlar) sabun olmalarına rağmen bu pozisyonda sınıflandırılırlar.
 
(c)  Esterleraynı  zamanda,  etil ve  butil  stearatlar (plastikleştirici olarak kullanılır) ile glikol  stearatı (tabii mum yerine kullanılır) da içine almaktadır.
(IX) Bu pozisyona dahil olan diğer ürünler şunlardır:
(a) Etil kloroformat. Bazen etil klorokarbonat olarak da adlandırılır boğucu kokulu, göz yaşartıcı, renksiz bir sıvı olup, parlayıcıdır. Organik sentezlerde kullanılır.
(b)  Asetil  klorür  (CH3.CO.Cl).  Renksiz bir sıvı olup, hava ile temasta gözü tahriş eden duman çıkarır. Kuvvetli bir kokusu vardır.
(c)  Asetil bromür (CH3.CO.Br). Asetil klorürün aynı özelliklerine sahiptir ve organik sentezlerde kullanılır.
(d)  Mono-, di- ve tribromoasetik asitler ve bunların tuzları ve esterleri.
(e)  n-Hekzoik (kaproik) ve 2-etilbutirik asitler ve bunların tuzları ve esterleri.
(f)   nOktoik (kaprilik) ve 2-etilhekzoik asitler ve bunların tuzları ve esterleri.
 
*
*    *
 
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyona dahil değildir:
(a)  Ağırlık itibariyle %10 veya daha az asetik asit içeren yenilmeye elverişli  asetik asidin sulu çözeltileri (22.09 pozisyonu).
(b)  Ham  stearik  asidin tuzları ve esterleri (genellikle 34.01, 34.04 veya 38.24  pozisyonları).
(c) Katı yağ emülsiyonları, gliserin mono-, di- ve tristearatların karışımları (suni mum karakterinde olanlar 34.04 pozisyonunda, diğer hallerde olanlar ise 38.24 pozisyonunda yer almaktadır).
(d) Kuru ürün üzerinden hesaplandığında ağırlık itibarıyla %90’dan az saflıktaki yağ asitleri (38.23 pozisyonu).
29.16 –     DOYMAMIŞ ASİKLİK MONOKARBOKSİLİK ASİTLER, SİKLİK MONOKARBOKSİLİK ASİTLER, BUNLARIN ANHİDRİTLERİ, HALOJENÜRLERİ,  PEROKSİTLERİ VE PEROKSİASİTLERİ; BUNLARIN HALOJENLENMİŞ, SÜLFOLANMIŞ, NİTROLANMIŞ VEYA NİTROZOLANMIŞ TÜREVLERİ.
 
– Doymamış asiklik monokarboksilik asitler, bunların
anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri, peroksiasitleri ve
bunların  türevleri:
 
2916.11 — Akrilik asit ve tuzları
 
2916.12 — Akrilik asidin esterleri
 
2916.13 — Metakrilik asit ve tuzları
 
2916.14 — Metakrilik asit esterleri
 
2916.15 — Oleik,  lineloik veya linelonik asitler,  bunların tuzları ve
esterleri
 
2916.16 — Binapacryl (ISO)
 
2916.19 — Diğerleri
 
2916.20 – Siklanik, siklenik, ve sikloterpenik monokarboksilik asitler, bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri, peroksiasitleri ve bunların türevleri
 
– Aromatik  monokarboksilik   asitler,  bunların   anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri, peroksiasitleri ve   bunların  türevleri:
 
2916.31 — Benzoik asit, tuzları ve esterleri
 
2916.32 — Benzoil peroksit ve benzoil klorür
 
2916.34 — Fenilasetik asit ve tuzları
 
2916.39 — Diğerleri
 
Bu pozisyon, doymamış asiklik monokarboksilik asitleri ve siklik monokarboksilik asitleri ve bunların anhidritlerini, halojenürlerini, peroksitlerini, peroksiasitlerini, esterlerini ve tuzlarını içine aldığı gibi, aynı zamanda bu ürünlerin halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevlerini de (bileşik türevlerde dahil) içine alır.
 
 
(A) DOYMAMIŞ ASİKLİK MONOKARBOKSİLİK ASİTLER VE BUNLARIN TUZLARI, ESTERLERİ VE DİĞER TÜREVLERİ
 
(1) Akrilik asit (CH2=CH.COOH). Acı, keskin kokulu, renksiz  bir  sıvıdır. Kolaylıkla polimerize olurlar. Poliakrilik asitler ve diğer akrilik polimerler için monomerdirler.
(2) Metakrilik asit. Bu asidin  polimer  esterleri  plastikleri  oluşturur (39. Fasıl).
(3) Oleik asit (C18H34O2). Katı ve sıvı yağlarda, gliserid olarak  bulunur. Renksiz, kokusuz bir sıvı olup 4°C sıcaklık civarında iğneler şeklinde kristalize olur.
Suda çözünebilen oleik asit tuzları (örneğin; sodyum potasyum ve amonyum oleatlar) sabun olmalarına rağmen bu pozisyonda sınıflandırılırlar.
(4)  Linoleik asit (C18H32O2). Keten tohumu yağında gliserin olarak bulunur. Kurutucu bir asittir.
(5)  Linolenik asit (C18H3002).
(6)  Heptinoik ve oktinoik asitler.
 
 
(B) SİKLANİK, SİKLENİK VEYA SİKLOTERPENİK, MONOKARBOKSİLİK ASİTLER
VE BUNLARIN TUZLARI, ESTERLERİ VE DİĞER TÜREVLERİ
 
(1)  Siklohekzankarboksilik asit.
(2)  Siklopentenilasetik asit.
 
 
(C) DOYMUŞ AROMATİK MONOKARBOKSİLİK ASİTLER VE BUNLARIN TUZLARI,
ESTERLERİ VE DİĞER TÜREVLERİ
 
(1)  Benzoik asit (C6H5.COOH). Bazı reçineler ve balsamlarda bulunur. Sentetik olarak hazırlanır ve beyaz iğneler veya küçük beyaz parçalar, pullar şeklinde kristalize olur. Saf halde olanı kokusuz olup bir antiseptik ve çürümeye karşı koruyucu bir madde şeklindedir.
Benzoik asidin başlıca tuzları, amonyum, sodyum, potasyum ve kalsiyum benzoatlardır.
Benzoik asidin başlıca esterleri; benzil, naftil, metil, etil,   geranil, sitronellil, linalil, rodinil benzoatlardır.
Bu pozisyon diğerleri meyanında, aşağıda yazılı olan benzoik asit türevlerini de içine alır:
(a)  Benzoil  peroksit.  Beyaz, granüle, katı kristal halindedir. Tıpta, kauçuk ve plastik sanayiinde, katı ve sıvı yağlar ile unların vb. ağartılmasında kullanılır.
(b)  Benzoil  klorür  (C6H5.CO.Cl). Beyaz kristaller halinde olup, kendine has karakteristik kokulu, göz yaşartıcı, renksiz bir sıvı şeklinde  ve  hava ile temasta parlayarak duman çıkarır.
(c)   Nitrobenzoik asitler (o-, m– ve p-) (N02.C6H4.COOH).
(d)   Nitrobenzoil klorürler (o-, m– ve p-) (N02.C6H4.CO.Cl).
(e)   Klorobenzoik asitler (Cl.C6H4.COOH).
(f)   Diklorobenzoik asitler (Cl2.C6H3.COOH).
 
 
(2) Fenilasetik asit (C6H5CH2.COOH). Beyaz, parlak kristal plakalar halindedir ve çiçek kokusuna sahiptir. Parfüm ve aroma yapımında, penisilin G ve fungusitlerin üretiminde, organik sentezlerde ve amfetamin üretiminde haberci (precursor) olarak kullanılır (29. Fasılın ekindeki precursor listesine bakınız.).
Fenilasetik asidin başlıca esterleri, etil fenilasetat, metil fenilasetat ve o-metoksifenil fenilasetat (guayakol fenil asetat)
(3) Fenilpropionik, naftoik asitler.
 
 
(D) DOYMAMIŞ AROMATİK MONOKARBOKSİLİK ASİTLER VE BUNLARIN TUZLARI,

ESTERLERİ VE DİĞER TÜREVLERİ

 
Sinnamik asit (C6H5CH=CH.COOH). Tarçın yağında, Tolu ve Peru  pelesenklerinde bulunur. Renksiz kristaller halindedir.
Sinnamik asidin başlıca tuzları, sodyum ve potasyum sinnamatlardır.
Sinnamik asidin başlıca esterleri, metil, etil, benzil ve  propil  sinnamatlardır. Parfümeride kullanılır.
 
*
*    *
 
Kuru ürün üzerinden, ağırlık itibariyle hesaplandığında  %85’den daha az saflıktaki oleik asitler ve kuru ürün üzerinden ağırlık itibariyle hesaplandığında, %90’dan daha az saflıktaki yağ asitleri bu pozisyon haricindedir (38.23 pozisyonu).
 
 
 
 
 
 
29.17 –     POLİKARBOKSİLİK ASİTLER, BUNLARIN ANHİDRİTLERİ, HALOJENÜRLERİ, PEROKSİTLERİ VE PEROKSİASİTLERİ; BUNLARIN HALOJENLENMİŞ, SÜLFOLANMIŞ, NİTROLANMIŞ VEYA NİTROZOLANMIŞ TÜREVLERİ.
 
–    Asiklik polikarboksilik asitler, bunların anhidritleri,
halojenürleri, peroksitleri, peroksi asitleri ve bunların
türevleri:
 
2917.11 — Okzalik asit, tuzları ve esterleri
 
2917.12 — Adipik asit, tuzları ve esterleri
 
2917.13 — Azelaik asit,  sebasik asit,  bunların tuzları ve esterleri
 
2917.14 — Maleik anhidrit
 
2917.19 — Diğerleri
 
2917.20 – Siklanik, siklenik veya sikloterpenik polikarboksilik asitler, bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri, peroksiasitleri ve bunların türevleri
 
– Aromatik  polikarboksilik asitler,   bunların anhidritleri,
halojenürleri, peroksitleri,  peroksiasitleri  ve  bunların
türevleri
 
2917.32 — Dioktil ortoftalatlar (dioktil ftalat)
 
2917.33 — Dinonil ve  didesil   ortoftalatlar   (dinonil   ve  didesil
ftalatlar)
 
2917.34 — Ortoftalik asit (ftalik asit)’in diğer esterleri
 
2917.35 — Ftalik anhidrit
 
2917.36 — Tereftalik asit ve tuzları
 
2917.37 — Dimetil tereftalat
 
2917.39 — Diğerleri
 
 
Bu pozisyon, polikarboksilik asitler ve bunların anhidritlerini, halojenürlerini, peroksitlerini, peroksiasitlerini, esterlerini ve tuzlarını içine alır. Bu pozisyon, aynı zamanda bu ürünlerin herhangi birinin halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevlerini de (bileşik türevler dahil) içine alır.
 
 
 
(A) ASİKLİK POLİKARBOKSİLİK ASİTLER VE BUNLARIN ESTERLERİ,
TUZLARI VE TÜREVLERİ
 
(1) Okzalik  asit  (HOOC.COOH). Renksiz, şeffaf ve kokusuz ince kristaller  halinde olup zehirlidir. Dokuma ve deri sanayiinde ağartıcı olarak ve dokuma sanayiinde mordan olarak ve organik sentezlerde kullanılır.
Okzalik asidin başlıca tuzları, amonyum, potasyum, sodyum, kalsiyum, demir ve amonyum-demir okzalatlar’dır.
Okzalik asitlerin başlıca esterleri, dimetil ve dietil okzalatlardır.
(2) Adipik asit  (HOOC.(CH2)4.COOH).  Renksiz,  iğneler halinde kristalleşir; diğer kullanımlarının yanı sıra poliamid gibi bazı plastiklerin imalatında kullanılır.
(3)  Azelaik asit.  Sarımtıraktan beyaza kadar değişen toz kristallerdir. Diğer kullanımlarının yanı sıra plastiklerin (alkid reçineleri, poliamidler, poliüretanlar) hazırlanmasında ve diğer organik sentezlerde kullanılır.
(4)  Sebasik asit beyaz yaprakçıklar halindedir. Diğer kullanımlarının yanı sıra, plastiklerde (alkil reçinelerinde, maleik de ve diğer poliesterlerde, poliüretanlarda) stabilize edici olarak ve aynı şekilde plastik imalatında da kullanılır.
(5)  Maleik anhidrit renksiz, kristal kütledir. Plastiklerin  (poliesterlerin) hazırlanmasında ve diğer organik sentezlerde kullanılır.
(6) Maleik asit (HOOC.CH=CH.COOH). Geniş, renksiz kristaller veya dökme bloklar halindedir. Diğer kullanımlarının yanı sıra bazı plastiklerin (örneğin; poliesterlerin) hazırlanmasında kullanılırlar.
(7)  Malonik asit  (HOOC.CH2.COOH). Renksiz, iri pullar halinde kristalleşir.
En önemli esterler arasında, organik sentezlerde (örneğin; barbituratlar gibi ilaç olarak kullanılanlar. Teskin edici ve uyuşturucu ilaçlardır) kullanılan dietil malonat vardır.
(8)  Suksinik asit (HOOC.(CH2)2.COOH). Renksiz,  kokusuz,  şeffaf kristallerdir. Organik sentezlerde kullanılır.
 
 
(B) SİKLANİK, SİKLENİK VEYA SİKLOTERPENİK POLİKARBOKSİLİK ASİTLER VE BUNLARIN ESTERLERİ, TUZLARI VE DİĞER TÜREVLERİ
 
 
(C) AROMATİK POLİKARBOKSİLİK ASİTLER VE BUNLARIN ESTERLERİ,
TUZLARI VE DİĞER TÜREVLERİ
 
(1)    Ftalik anhidrit  (C6H4.(CO)2O). Beyaz renkte yarı şeffaf iğneler, kristalize kütleler veya beyaz pullar halindedir. Çok hafif ve hacimlidir. Kendine mahsus bir kokusu vardır. Organik sentezlerde (plastiklerin organik sentezlerinde-alkid reçineleri gibi ve plastik yapıcıların organik sentezlerinde) kullanılır.

 • Benzendikarboksilik asitler (o-, m-,  p-) (C6H(COOH)2). Orto-benzendikarboksilik asit, yaygın biçimde ftalik asit (orto-ftalik asit). Meta-benzendikarboksilik asit de izoftalik asit, para-benzendikarboksilik asit ise yaygın biçimde tereftalik asit olarak adlandırılır. Kristal halindedirler. Bunlar sentetik boyaların, suni plastiklerin (alkid reçineleri) ve plastikleştiricilerin hazırlanmasında kullanırlar.

 
Bu esterler, dimetil, dietil, dibutil, dioktil, dinonil, didesil veya disikloheksil ortoftalatlar ve diğer ortoftalitik asit esterlerini (etilen glikol eterlerin ftalatları gibi) içine aldığı gibi, aynı zamanda, tereftalitik asidin dimetil ve diğer esterlerini de içine alır.
(3)      Dikloroftalitik ve tetrakloroftalitik asitler ve bunların anhidritleri.
 
 
29.18 –     BAŞKA OKSİJEN FONKSİYONLU GRUBU OLAN  KARBOKSİLİK ASİTLER  VE BUNLARIN ANHİDRİTLERİ, HALOJENÜRLERİ, PEROKSİTLERİ VE PEROKSİASİTLERİ; BUNLARIN HALOJENLENMİŞ, SÜLFOLANMIŞ, NİTROLANMIŞ VEYA NİTROZOLANMIŞ TÜREVLERİ.
 
– Alkol fonksiyonlu grubu olan fakat başka oksijen fonksiyonlu grubu olmayan karboksilik asitler, bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri,  peroksiasitleri ve bunların  türevleri:
 
2918.11 — Laktik asit, tuzları ve esterleri
 
2918.12 — Tartarik asit
 
2918.13 — Tartarik asidin tuzları ve esterleri
 
2918.14 — Sitrik asit
 
2918.15 — Sitrik asidin tuzları ve esterleri
 
2918.16 — Glukonik asit, tuzları ve esterleri
 
2918.17 – – 2,2-Difenil-2-hidroksiasetik asit (benzilik asit)
 
2918.18 — Klorabenzilat (ISO)
 
2918.19 — Diğerleri
 
– Fenol fonksiyonlu grubu olan fakat başka oksijen fonksiyonlu grubu olmayan karboksilik asitler ve bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri,   peroksiasitleri ve bunların türevleri:
 
2918.21 — Salisilik asit ve tuzları
 
2918.22 — O-Asetilsalisilik asit, tuzları ve esterleri
 
2918.23 — Salisilik asidin diğer esterleri ve bunların tuzları
 
2918.29 — Diğerleri
 
2918.30 – Aldehit veya keton fonksiyonlu grubu olan fakat başka oksijen fonksiyonlu grubu olmayan karboksilik asitler, bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri, peroksiasitleri ve bunların türevleri
 
–  Diğerleri
 
2918.91– 2,4,5-T (ISO) (2,4,5- trikloropenoksiasetik asit) bunun tuzları
ve esterleri
 
2918.99– Diğerleri
 
Bu pozisyon, ilave oksijen fonksiyonlu grubu olan karboksilik asitleri ve bunların anhidritlerini, halojenürlerini, peroksitlerini, peroksiasitlerini, esterlerini ve tuzlarını içine aldığı gibi, aynı zamanda, bu ürünlerden herhangi birinin halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevlerini de (bileşik türevler dahil) içine alır.
“İlave oksijen fonksiyonlu” terimi, bundan önceki tali-Fasıllarda belirtilen bir veya daha fazla oksijen fonksiyonlu grup (alkol, eter,  fenol, aldehit, keton, vb. fonksiyonlu) içeren karboksilik asitleri, ifade etmektedir.
 
 
(A) ALKOL FONKSİYONLU GRUBU OLAN KARBOKSİLİK ASİTLER VE BUNLARIN
ESTERLERİ, TUZLARI VE DİĞER TÜREVLERİ
 
Bunlar, moleküllerinde hem alkol fonksiyonu (-CH2OH>CHOH veya ³COH) ve hem de asit fonksiyonu (-COOH) bulunan bileşiklerdir. Bu iki fonksiyondan her biri kendi mahiyetlerine göre reaksiyon verebilir ve bu sebeple, alkol olarak tesirinden bu bileşikler, eterleri, esterleri ve diğer türevleri ve asit olarak tesirinden de tuzları, esterleri, vb. oluştururlar. Asit alkollerin başlıcaları şunlardır:
(1) Laktik asit (CH3.CH(OH).COOH). Bu, glikozun veya önceden invert hale getirilmiş kamış şekerinin, laktik ferment ile fermantasyonundan hazırlanır. Laktik asit, fazla miktarda higroskopik (nem çekici) kristalize kütleler veya şurup kıvamında koyu sıvı halinde olur. Renksiz veya açık sarı renktedir. Tıpta, boyama işlerinde ve deri ve postların kireçten temizlenmesinde kullanılır. Bu pozisyonda yer alan laktik asit, sınai, ticari veya eczacılık alanlarında kullanılan neviden olabilir. Sınai laktik asidin rengi sarı ile kahverengi arasında değişir; hoş olmayan ve kuvvetli asit kokuludur. Ticarette veya eczacılık alanlarında kullanılan neviden olanlar genellikle % 75 veya daha fazla oranda laktik asidi ihtiva etmektedir.
Laktik asidin başlıca tuzları, kalsiyum (tıpta kullanılır),  stronsiyum, magnezyum, çinko, antimon, demir, civa ve bizmut laktatlardır.
Laktik asidin esterleri meyanında, etil ve butil laktatlar belirtilebilir.
Bunlar, vernikler için çözücü olarak kullanılırlar.
(2) Tartarik  asit (HOOC.CH(OH).CH(OH).COOH). Renksiz ve şeffaf kristaller halindedir. Boyama işlerinde, fotoğrafçılıkta, suni mayaların imalinde, şarapçılıkta, tıpta, vb. kullanılır.
 
 
Bunların tuzları meyanında şunlar belirtilebilir:
(a) Sodyum tartarat.
(b) Potasyum tartarat.
(c) Rafine edilmiş potasyum hidrojen tartarat (tartarat kremi).
 
Ham tartar (Argol) bu pozisyon haricindedir (23.07 pozisyonu).
 
(d) Kalsiyum tartarat. Küçük kristaller halindedir.
 
Ham kalsiyum tartarat bu pozisyon haricindedir (38.24 pozisyonu).
 
(e) Antimon potasyum tartarat (kusturucu tesire sahiptir), sodyum  potasyum tartarat (Senyet “seignette” tuzu) ve demir potasyum tartarat.
Esterleri meyanında şunlar belirtilebilir:
(i)  Etil tartaratlar.
(ii) Butil tartaratlar
(iii)Pentil tartaratlar.
(3) Sitrik asit. Turunçgillerin meyve özünde serbest halde bulunur. Keza glikoz veya sakarozun bazı sitromisetlerle fermantasyonu suretiyle de elde edilir. Renksiz ve şeffaf iri prizmalar şeklinde  veya beyaz renkte billur tozlar halinde kristalleşir. İçeceklerin hazırlanmasında, dokuma sanayiinde, şarapçılıkta, tıpta, sitratların üretiminde, vb. kullanılır.
Başlıca tuzları şunlardır:
(a) Lityum sitrat.
(b) Kalsiyum sitrat.
 
Ham kalsiyum sitrat bu pozisyon haricindedir (38.24 pozisyonu).
 
(c) Aluminyum sitrat. Boyama işlerinde mordan olarak kullanılır.
(d) Demir sitrat. Fotoğrafçılıkta kullanılır.
 
Başlıca esterleri şunlardır:
(i) Trietil sitrat.
(ii)Tributil sitrat.
(4) Glukonik  asit ve tuzları. Glukonik asit, normal olarak sulu çözelti halinde sunulur. Bunun kalsiyum tuzu, örneğin; tıpta, temizleme işlerinde ve beton katkı maddesi olarak çeşitli alanlarda kullanılır.
(5)  Glukoheptonik asit ve tuzları, örneğin; kalsiyum glukoheptonat.
(6)  Fenilglikolik asit (mandelik asit).
(7)  Malik  asit  (HOOC.CH(OH).CH2.COOH). Kendi  kendine  havadan  nem alarak eriyen, renksiz, kristalli kütledir. Organik sentezlerde, tıpta, vb. kullanılır.
(8) 2,2-Difenil-2-hidroksiasetik asit (benzilik asit)*. Birçok temel alkol içinde çözünebilir beyaz kristal aromatik asit olup; organik sentezde, tıpta ve kimyasal savaş ürünleri üretiminde öncü madde olarak kullanılır.
 
 
 
(B) FENOL FONKSİYONLU GRUBU OLAN KARBOKSİLİK ASİTLER VE BUNLARIN ESTERLERİ, TUZLARI VE DİĞER TÜREVLERİ
 
Asit-fenoller, çekirdeklerinde (nucleus) hem asit fonksiyonu (-COOH) ve hem de çekirdeğe bağlı bir veya daha fazla (-OH) fonksiyonu bulunan siklik (aromatik) asitlerdir. En basit asit-fenolün formülü şudur: (OH.C6H4.COOH).
(I)  Salisilik  asit (ortohidroksibenzoik asit) (OH.C6H4.COOH). Hacimli beyaz iğneler halinde kristalleşir veya hafif ve kokusuz beyaz tozlar  halinde bulunur. Tıpta, geniş çapta kullanılmakta ve aynı zamanda azoik boya, vb. imalinde de kullanılmaktadır.
Salisilik asidin en önemli tuzları şunlardır:
(a) Sodyum  salisilat.  Kristalize toz veya kokusuz beyaz pullar halindedir. Tıpta kullanılır.
(b) Bizmut  salisilat,  kokusuz  beyaz  bir toz olup tıpta kullanılır.
 
Salisilik asidin en önemli esterleri şunlardır:
(a)  Metil salisilat. Keklik üzümü (wintergreen) yağını oluşturan bir maddedir. Kuvvetli, kalıcı aromatik kokulu, renksiz ve  yağımsı bir sıvıdır. Tıpta kullanılır.
(b) Fenil salisilat (salol). Hafif,  hoş,  aromatik  kokulu, renksiz, küçük plakalar ve pullu kristaller halinde bir maddedir.  Tıpta  ve  antiseptik olarak kullanılır.
(c) Etil, naftil, butil, amil, benzil, bornil, sitronellil, jeranil, mentil, rodinil salisilatlar.
(II) oAsetilsalisilik asit (CH3.COOC6H4.COOH). Kristalli beyaz tozlar halinde olup kokusuzdur. Tıpta kullanılır.
(III) Sülfosalisilik asit (salisilsülfonik asit).

 • pHidroksibenzoik asit. Kristal bünyelidir.

 
En önemli esterleri şunlardır:
(1) Metil p-hidroksibenzoat.
(2) Etil p-hidroksibenzoat.
(3) Propil p-hidroksibenzoat.
Bu esterler, prezervatif olarak kullanılırlar.
(V)  Krezotik asitler.
(VI)  Asetil-o-krezotik asitler.
(VII) Gallik  asit  ((OH)3.C6H2.COOH).  Mazı  kozalağından elde edilir.  Zarif, ipeğimsi, parlak renksiz veya donuk sarı, kokusuz kristaller halindedir. Boyaların ve mürekkeplerin hazırlanmasında, fotoğrafçılıkta, debagatte mordan olarak, vb. kullanılır.
En önemli tuzları ve esterleri şunlardır:
(1) Bazik bizmut gallat. Limon sarısı renginde, kokusuz, emici ve sıkıştırıcı (astringet-kabızlık verici), amorf bir tozdur. Tıpta kullanılır.
(2) Metil gallat. Kristaller halindedir.  Dezenfektan ve sıkıştırıcı (kabızlık verici) madde olarak kullanıldığı gibi, aynı zamanda, oftalmolojide (göz tıbbı) de kullanılır.
(3) Propil gallat.
(VIII)Hidroksinaftoik asitler.
(IX)  Hidroksiantrasenkarboksilik asitler.
 
 
(C) ALDEHİT VEYA KETON FONKSİYONLU GRUBU OLAN KARBOKSİLİK ASİTLER
VE BUNLARIN ESTERLERİ, TUZLARI VE DİĞER TÜREVLERİ
 
(1)  Aldehit-asitler. Bunlar,  bünyelerinde hem aldehit grubunu (-CHO)  ve hem  de asit grubunu (-COOH) içerirler.
(2)  Keton-asitler. Bunlar, bünyelerinde hem keton grubunu (>C=O) ve hem de  asit grubunu (-COOH) içerirler.
Bu asitlerin en önemli esteri etil aseto-asetat ve bunun sodyum türevidir.
 
 
(D) İLAVE OKSİJEN FONKSİYONLU GRUBU OLAN DİĞER KARBOKSİLİK ASİTLER VE BUNLARIN ESTERLERİ, TUZLARI VE DİĞER TÜREVLERİ
 
Anisik  asit  (CH3.O.C6H4.COOH).  Anisaldehitin,  anetolun ve anason yağının oksidasyonu suretiyle elde edilir. Hafif anetol kokusunda,   renksiz kristaller halindedir. Antiseptik olarak tıpta ve boya imalatında kullanılır.

 
 
 
 
 
TALİ FASIL VIII
 
 
AMETALLERİN ANORGANİK ASİTLERİNİN ESTERLERİ VE BUNLARIN TUZLARI VE BUNLARIN HALOJENLENMİŞ, SÜLFOLANMIŞ, NİTROLANMIŞ VEYA NİTROZOLANMIŞ TÜREVLERİ
 
 
GENEL AÇIKLAMALAR
 

 • AMETALLERİN ANORGANİK ASİTLERİNİN ESTERLERİ

 
Bu bileşikler, genellikle bir alkolün veya fenolun ametallerin anorganik bir asiti ile reaksiyonundan oluşmaktadır. Bunlar, genel bir formül olarak (R.O.X.) gösterilmekte olup, burada R, alkolik veya fenolik bir kökü (radikali) ve X ise, asit kökü (radikal) olarak bilinen anorganik asit molekülünün kalıntısını ifade eder.
Nitrik asitin asit kökü (-NO2), sülfirik asitin asit kökü(=S02), fosforik asitin asit kökü (≡PO) ve karbonik asidin asit kökü (>CO)dur.
 
Bu Fasılın bundan sonraki pozisyonlarına giren esterler bu tali Fasıl haricindedir.
 

 • AMETALLERİN ANORGANİK ASİTLERİNİN ESTERLERİNİN TUZLARI

 
Bu bileşikler, sadece ametallerin anorganik polibazik asitlerinin (sülfirik, fosforik, silisik vb.) esterlerinden elde edilebilirler. Polibazik asitler yer değiştirmeye (ikame) elverişli birden fazla asitik unsuru içermekte ve bu unsurların tamamı esterleşmediği zaman asit-esterler meydana gelmektedir.
Bu asit-esterlerinin uygun muamelesinden ametallerin anorganik asitlerinin esterlerinin tuzları elde edilir
Diğer taraftan, monobazik olan nitroz ve nitrik asitler, yalnız nötr esterleri verirler.
 
 
29.19 –     FOSFORİK ESTERLER VE BUNLARIN TUZLARI (LAKTO FOSFATLAR DAHİL); BUNLARIN HALOJENLENMİŞ, SÜLFOLANMIŞ, NİTROLANMIŞ VEYA NİTROZOLANMIŞ TÜREVLERİ.
                
2919.10 – Tris (2,3 dipromopropil) fosfat
 
2919.90- Diğerleri
 
Fosforik asit tribazik bir asit olduğundan, muhtevi bulunduğu asitik unsurlardan birinin, ikisinin veya üçünün esterleşmesi suretiyle üç tip fosforik ester oluşur.
Bu esterler ve bunların tuzları şunlardır:

 • Gliserofosforik asit. Gliserinin primer alkol gruplarından birinin fosforik asit kalıntısı ile doymuş hale getirilmesinden türer.

Bu esterlerin en önemli tuzları meyanında aşağıdakiler belirtilebilir, bunlar tıpta tonik olarak kullanılır:
(a)   Kalsiyum gliserofosfat.
(b)   Demir gliserofosfat.
(c)   Sodyum gliserofosfat.

 • İnositolhekzafosforik asit ve inositolhekzafosfatlar.
 • Tributil fosfat Renksiz ve kokusuz bir sıvı olup, plastifiyan olarak kullanılır.
 • Trifenil fosfat. Renksiz ve kokusuz kristaller halinde olup, plastiklerin (selüloit gibi) imalinde, kağıdı su geçirmez hale getirmede, vb. kullanılır.
 • Tritolil fosfat. Renksiz veya sarımtrak renkte bir sıvı olup, selüloz ürünleri ve sentetik reçineler için plastifiyan olarak, metal cevherlerinin flotasyonunda, vb. kullanılır.
 • Triksilil fosfat.
 • Triguayikil fosfat.
 • Laktofosfatlar (kalsiyum laktofosfat gibi) (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın).

 
 
29.20 –     AMETALLERİN DİĞER ANORGANİK ASİTLERİNİN ESTERLERİ (HİDROJEN HALOJENÜRLERİN ESTERLERİ HARİÇ) VE BUNLARIN TUZLARI; BUNLARIN HALOJENLENMİŞ, SÜLFOLANMIŞ, NİTROLANMIŞ VEYA NİTROZOLANMIŞ TÜREVLERİ
 
–     Tiyofosforik esterler (fosfortiyoatlar) ve bunların tuzları;
bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya
nitrozolanmış türevleri
 
2920.11–  Paratiyon (ISO) ve partiyon-metil (ISO) (metil – paratiyon)
 
2920.19 — Diğerleri
 
– Fosfit esterleri ve bunların tuzları; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış ve nitrozolanmış türevleri
 
2920.21 – – Dimetil fosfit
 
2920.22 – – Dietil fosfit
 
2920.23 – – Trimetil fosfit
 
2920.24 – – Trietil fosfit
 
2920.29 – – Diğerleri
 
2920.30  – Endosulfan (ISO)
 
2920.90 –  Diğerleri
 
 
Bu pozisyon aşağıda belirtilenler hariç olmak üzere, ametallerin diğer  anorganik asitlerinin (anyonlarının sadece ametal elementler içerdiği asitlerin) esterlerini içerir.
 
(a)     Hidrojen halojenürlerin “esterleri” (genellikle 29.03 pozisyonu); ve
(b)     Bu Fasılın daha sonraki pozisyonlarında yer alan esterler; örneğin; izosiyanik asit (izosiyanatlar) “esterleri”  (29.29 pozisyonu) ve hidrojen sülfür “esterleri” (genellikle 29.30 pozisyonu).
 
Bu pozisyonda yer alan esterler meyanında şunlar belirtilebilir:

 • Tiyofosforik esterler (fosforotiyoatlar) ve bunların tuzları (sodyum O, O-dibutil ve O, O -ditolilditoyofosfatlar dahil).
 • Fosfit esterleri ve bunların tuzları. Fosfor asitin, (H3PO3’ün) esterleri olarak değerlendirilebilen fosfit esterleri veya organofosfitler P(OR)3 genel yapısındadır. Fosfor asitin* metil ve etil esterleri kimyasal sentez yoluyla sinir gazına dönüştürülebilir.
 • Sülfirik esterler ve bunların tuzları.

Sülfirik esterler nötr veya asit olabilirler.

 • Metil hidrojen sülfat (CH3.O.SO2.OH).Yağımsı bir sıvıdır.
 • Dimetil sülfat ((CH3O)2.SO2). Hafif nane kokusunda, renksiz veya hafif sarı renkte sıvıdır. Zehirli, çürütücü, aşındırıcı, göz yaşı hasıl edici ve teneffüs anında tahriş edicidir. Organik sentezlerde kullanılır.
 • Etil hidrojen sülfat (C2H5.O.SO2.OH).Şurubumsu sıvıdır.
 • Dietil sülfat ((C2H5.O)2.SO2). Nane kokulu bir sıvıdır.
 • Nitroz ve nitrik esterler.

Nitroz esterler, aromatik kokulu sıvıdırlar (metil, etil, propil, butil ve fenil nitritler gibi).
Nitrik esterler, hoş kokulu, mobil (oynak) sıvıdırlar; birdenbire ısıtıldıklarında ayrışırlar. Bunlar meyanında, metil, etil, propil, butil ve pentil nitratlar belirtilebilir.
Nitrogliserol, tetranitropentaeritritol (pentrit) ve nitroglikol, karışım halinde olmadıkları takdirde burada sınıflandırılırlar. Müstahzar patlayıcılar halinde bulundukları takdirde bu pozisyon haricinde kalırlar (36.02 pozisyonu).

 • Karbonik veya peroksokarbonik esterler ve bunların tuzları.

Karbonik asit esterleri asit veya nötr olabilirler.

 • Digayasil karbonat. Beyaz renkte ve kristalize halde hafif bir toz olup, gayakol kokusundadır. Tıpta kullanılmakta ve parfümlerin sentezinde bir ara ürün olarak kullanılır.
 • Tetraetil ortokarbonat (C(0C2H5)4).
 • Dietil karbonat (CO(OC2H5)2).
 • Bis(4-tert-butilsikloheksil) peroksodikarbonat.
 • tert-Butilperoksi 2-etilheksil karbonat.

 
 
Etil klorokarbonat (veya etil kloroformat) bu pozisyon haricindedir (29.15 pozisyonu).
 

 • Silisik asit esterleri ve bunların tuzları (tetraetil silikat, vb.).

Bu pozisyon alkolatları veya asit fonksiyonlu metal hidroksitlerin esterlerini kapsamaz. Örneğin, titanyum tetra-n-butoksit (tetrabütil titanat olarak da bilinir) (29.05 pozisyonu).

 
 
 
 
 
TALİ FASIL IX
 
 

AZOTLU BİLEŞİKLER

 
 
 GENEL AÇIKLAMALAR
 
Bu tâli Fasıl, azotlu bileşikleri kapsamakta (örneğin; aminler, amidler, imidler) fakat, bünyesinde nitro veya nitrozo grupları gibi sadece azot grubu içeren bileşikleri kapsamaz.
 
 
29.21 –      AMİN GRUPLU BİLEŞİKLER (+).
 
–   Asiklik monoaminler ve türevleri; bunların tuzları:
 
2921.11 — Metilamin, dimetilamin, trimetilamin ve bunların tuzları
 
2921.12 – – 2-(N,N-Dimetilamino)etilklorür hidroklorür
 
2921.13 – – 2-(N,N-Dietilamino)etilklorür hidroklorür
 
2921.14 – – 2-(N,N-Diizopropilamino)etilklorür hidroklorür
 
2921.19 — Diğerleri
 
– Asitlik poliaminler ve türevleri; bunların tuzları:
 
2921.21 — Etilendiamin ve tuzları
 
2921.22 — Hekzametilendiamin ve tuzları
 
2921.29 — Diğerleri
 
2921.30 –  Siklanik, siklenik ve sikloterpenik mono- veya poliaminler
ve bunların türevleri; bunların tuzları
 
– Aromatik monoaminler ve türevleri; bunların tuzları:
 
2921.41 — Anilin ve tuzları
 
2921.42 — Anilin türevleri ve bunların tuzları
 
2921.43 — Toluidinler ve türevleri; bunların tuzları
 
2921.44 — Difenilamin ve türevleri; bunların tuzları
 
2921.45 — 1-Naftilamin (alfa-naftilamin), 2-naftilamin (beta-
naftilamin) ve bunların türevleri; bunların tuzları
 
2921.46– Amfetamin (INN), benzfetamin (INN), deksamfetamin (INN), etilamfetamin (INN), fenkamfamin (INN), lefetamin (INN), levamfetamin INN), mefenoreks (INN) ve fentermin (INN); bunların tuzları
 
2921.49 — Diğerleri
 
– Aromatik poliaminler ve türevleri; bunların tuzları:
 
2921.51 —  o-, m-, p-Fenilendiamin, diaminotoluenler ve bunların
türevleri; bunların tuzları
 
2921.59 —  Diğerleri
 
 
 
 
 
Aminler, amin fonksiyonunu ihtiva eden organik azotlu bileşiklerdir. Amin fonksiyonu; bir, iki veya üç hidrojen atomu yerine sırasıyla bir, iki veya üç alkil veya aril köklerinin (radikal) R (metil, etil, fenil, vb.) yerine geçmesi suretiyle amonyaktan türeyen bir fonksiyondur.
Yer değiştirme işlemi, amonyağın yalnız bir hidrojen atomu yerine olmuş ise, bir primer amin (R.NH2), iki hidrojen atomu yerine olmuş ise, bir sekonder amin (R-NH-R) ve üç hidrojen atomu yerine olmuş ise, bir tersiyer amin meydana gelir.

( R )
( )
(

N

      R )
( )
( R )

 
Kinonimin oksimlerin tautomerik şeklinde tesir edebilen nitrozaaminler, bu pozisyonda yer alır.
Bu pozisyon, aynı zamanda, aminlerin tuzlarını (örneğin; nitratlar, asetatlar, sitratlar) ve ikame amin türevlerini (örneğin; halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevler) içine almaktadır. Fakat, 29.05 ila 29.20 pozisyonlarındaki oksijen fonksiyonlu ikame türevler ile bunların tuzları bu pozisyon haricinde kalır (29.22 pozisyonu). Bu pozisyon, aynı zamanda amin fonksiyonlu bir veya daha fazla hidrojen atomunun bir veya daha fazla halojen, sülfo (-SO3H), nitro (-NO2) veya nitroz (-NO) grubu veya bunların kombinasyonları ile yer değiştirmiş ikame türevlerini kapsamaz.
Bu pozisyondaki diazotisable aminler ve bunların tuzları, azo-boyalarının üretimi için standart bir yoğunluğa göre sulandırılmış olsa da, bu pozisyonda kalır.
 

 • ASİKLİK MONOAMİNLER VE BUNLARIN TÜREVLERİ;

BUNLARIN TUZLARI

 

 • Metilamin (CH3.NH2). Kuvvetli amonyak kokusunda, renksiz ve parlayıcı bir gaz olup organik boyayıcı maddelerin imalinde, debagatte, vb. de kullanılır.
 • Dimetilamin ((CH3)2.NH) Metilamine benzemekte olup organik sentezlerde ve aynı zamanda vulkanizasyonu çabuklaştırıcı olarak, kullanılır.
 • Trimetilamin ((CH3)3.N) Metilamine benzemekte olup organik sentezlerde kullanılır.
 • 2-(N,N-Dimetilamino)etilklorür hidroklorür, 2-(N,N-dietilamino)

etilklorür hidroklorür ve 2-(N,N-diizopropilamino) etilklorür hidroklorür.
 

 • ASİKLİK POLİAMİNLER VE BUNLARIN TÜREVLERİ;

BUNLARIN TUZLARI

 

 • Etilendiamin (NH2.CH2.CH2.NH2) ve bunun tuzları. Etilendiamin hafif amonyak kokusunda, renksiz ve kostik bir sıvıdır;.
 • Hekzametilendiamin (NH2.(CH2)6.NH2) ve bunun tuzları. Kendine has bir kokusu olan kristaller, iğneler veya uzun plakalar halindedir. Cilt üzerine zehirli bir tesire sahip olup ciddi yaralara sebep olur. Sentetik elyaf (poliamidler) imalinde kullanılır.

 
 

 • SİKLANİK, SİKLENİK VEYA SİKLOTERPENİK

MONO VEYA POLİAMİNLER VE BUNLARIN TÜREVLERİ;
BUNLARIN TUZLARI
 
Bunlar meyanında, sikloheksilamin, dimetilaminosiklohekzan, vb. belirtilebilir.
 
 

 • AROMATİK MONOAMİNLER VE BUNLARIN TÜREVLERİ;

BUNLARIN TUZLARI

 

 • Anilin(C6H5.NH2)(fenilamin) ve bunun tuzları. Anilin, renksiz, yağımsı ve hafif aromatik kokulu bir sıvıdır. Boyaların, eczacılık ürünlerinin, vb. hazırlanmasında geniş ölçüde kullanılır.

 
Önemli bir kısmı boyacılıkta ara ürün olarak kullanılan anilin türevleri arasında şunlar belirtilebilir:

 • Halojenlenmiş türevler: Kloroanilinler.
 • Sülfolanmış türevler: m– ve p-aminobenzensülfonik asitler (Örneğin; sülfanilik asit).
 • Nitrolanmış türevler: Nitroanilinler, vb.
 • Nitrozolanmış türevler: Bir veya daha fazla hidrojen atomunun (amin fonksiyonunkiler hariç) bir veya daha fazla nitroz grubuyla yer değiştirmesi (örneğin; Nitrozoanilin, metilnitrozoanilin).
 • Sülfohalojenlenmiş, nitrohalojenlenmiş ve nitrosülfolanmış türevler.
 • Alkil türevleri (N-metilanilin ve N,N-dimetilanilin; N-etilanilin ve N,N-dietilanilin).
 • Difenilamin((C6H5)2.NH).Sekonder bir amin olup, renksiz ve küçük yapraklar halinde kristalleşir. Organik sentezlerde (boyalar, vb.)kullanılır.
 • 1-Naftilamin(a-naftilamin)(C10H7.NH2). Beyaz iğneler halinde kristalleşir. Fakat, beyaz veya esmerimtrak renkte kütleler veya kristalize pullar halinde de bulunabilir. Hoş ve nüfuz edici bir kokusu vardır. Işığa maruz kalınca soluk menekşe rengini alır. Organik sentezlerde, bakır cevherinin flotasyonunda, vb. kullanılır.
 • 2-Naftilamin (b-naftilamin) (C10H7.NH2). Kokusuz beyaz tozlar veya sedefimsi pullar halinde olup, organik sentezlerde (boyalar, vb.) kullanılır. Bu ürün kanserojen bir madde olduğundan kullanımında dikkat edilmelidir.
 • Amfetamin (INN). (Amphetamine)

 
 
 
 
 
 

 • AROMATİK POLİAMİNLER VE BUNLARIN TÜREVLERİ;

BUNLARIN TUZLARI

 
(1)            o-,m-,pFenilendiamin (C6H4(NH2)2).
(a)     o-Fenilendiamin. Renksiz monoklinik kristaller halinde olup, havada koyulaşır.
(b)     m-Fenilendiamin. Hava ile temasta kırmızılaşan renksiz iğneler halindedir.
(c)     p-Fenilendiamin. Beyaz ila açık eflatun renginde kristaller halindedir.
(2)            Diaminotoluenler (CH3.C6H3.(NH2)2).
(3)            N-Alkilfenilendiaminler (Örneğin; N,N-Dimetil-p-fenilendiamin).

 • N-Alkiltolilendiaminler (Örneğin; N,N-Dietil-3,4-toliendiamin).
 • Benzidin (NH2.C6H4.C6H4.HN2). Beyaz renkte, parlak kristalize pullar halinde olup, hoş bir kokusu vardır. Boyayıcı maddelerin imalinde ve analitik kimyada kullanılır.
 • Di-ve trifenilmetan ve bunların homologlarından türetilir; bunların türevleri (tetrametil- ve tetraetil-diaminodifenilmetan, vb.) dir.
 • Amino- ve diaminodifenilaminler.

Uluslararası ölçülere göre psikotropik maddeler sayılan bu pozisyondaki bazı ürünler, 29. Fasılın sonunda yer alan listede belirtilmiştir.
 
 
o
o     o
 
 
Altpozisyon Açıklama Notu.
2921.42 ila 2921.49 Altpozisyonları
Bir aromatik monoaminin hidrokarbon türevleri, bir veya bütün amin nitrojenin sadece alkil veya sikloalkil grubuyla yer değişmiş halidir. Bu nedenle, bir veya daha fazla aromatik nükleinin, bir alkil halkası ile amin nitrojenine bağlı olsun veya olmasın ikameleri pozisyon haricidir.
Bu nedenle, örneğin, xylidine aniline türevi olarak (2921.42 pozisyonu) veya toluidine türevi olarak (2921.43 pozisyonu) değil, 2921.49’da “diğer” aromatik monoaminler olarak sınıflandırılır.
 
 
29.22 –      OKSİJEN GRUPLU AMİNO BİLEŞİKLERİ (+).
 
–   Amino-alkoller (bir cinsten fazla oksijenli grubu bulunanlar hariç), bunların eterleri ve esterleri; bunların tuzları
 
2922.11 — Monoetanolamin ve tuzları
 
2922.12 — Dietanolamin ve tuzları
 
2922.14 — Dekstropropoksifen (INN) ve tuzları
 
2922.15 – – Trietanolamin
 
2922.16 – – Dietanolamonyum perfluorooktan sülfonat
 
2922.17 – – Metildietanolamin ve etildietanolamin
 
2922.18 – – 2-(N,N-Diizopropilamino)etanol
 
2922.19 — Diğerleri
 
–    Amino-naftoller ve diğer amino-fenoller, bunların eterleri ve esterleri (bir cinsten fazla oksijenli grubu bulunanlar hariç); bunların tuzları:
 
2922.21 — Amino hidroksinaftalinsülfonik asitler ve bunların tuzları
 
2922.29 — Diğerleri
 
– Amino-aldehitler, amino-ketonlar ve amino-kinonlar
(bir cinsten fazla oksijenli grubu bulunanlar hariç);
bunların tuzları :
 
2922.31 — Amfepramon (INN), metadon (INN) ve normetadon (INN);
bunların tuzları
 
2922.39 — Diğerleri
 
–  Amino-asitler (bir cinsten fazla oksijenli grubu bulunanlar
hariç), bunların esterleri; bunların tuzları
 
2922.41 —   Lizin ve esterleri; bunların tuzları
 
2922.42 —   Glutamik asit ve tuzları
 
2922.43 —   Antranilik asit ve tuzları
 
2922.44 —   Tilidin (INN) ve tuzları
 
2922.49 —   Diğerleri
 
2922.50 –  Amino-alkol-fenoller, amino-asit-fenoller ve oksijen gruplu
diğer amino bileşikleri
 
“Oksijen gruplu amino bileşikleri” terimi, amin fonksiyonuna ek olarak 29. Fasılın 4 no.lu notunda tanımlanan (alkol, eter, fenol, aldehit, keton, vb. fonksiyonları) bir veya daha fazla oksijen fonksiyonu ve bunların organik ve inorganik asit esterlerini içeren amino-bileşikleri anlamındadır. Böylece bu pozisyon, 29.05 ilâ 29.20 pozisyonlarındaki oksijen fonksiyonlu aminlerin ikame türevleri olan amino bileşiklerini ve bunların tuzlarını içine alır.
Bu pozisyondaki diazotisable aminler ve bunların tuzları, azo  boyalarının üretimi için standart bir yoğunluğa seyreltilmiş olsalar dahi bu pozisyonda yer alırlar.
 
Organik boyalar bu pozisyon haricindedir. (Fasıl 32).
 

 • AMİNO-ALKOLLER, BUNLARIN ETERLERİ VE ESTERLERİ;

BUNLARIN TUZLARI

 
Bunlar, karbon atomlarına bağlı bir veya daha fazla alkol hidroksil grupları ve bir veya daha fazla amino grubu içerirler. Bu bileşikler oksijen fonksiyonu olarak sadece alkolleri, eterlerini, esterlerini veya bunların kombinasyonlarını içerirler. Parent amino alkole ekli non-parent segmentte bulunan herhangi bir oksijen fonksiyonu sınıflandırmada dikkate alınmaz.

 • Monoetanolamin (NH2(CH2CH2OH)).Renksiz ve oldukça viskoz bir sıvı olup, ezacılık ürünleri, sabun imalinde, vb. üretiminde kullanılır.
 • Dietanolamin (NH(CH2CH2OH)2).Renksiz kristaller veya soluk renkli bir sıvı halinde olup, asit gazların emilmesinde, debagatte, derilerin yumuşatılmasında ve organik sentezlerde kullanılır.
 • Trietanolamin (N(CH2CH2OH)3). Viskoz bir sıvıdır. Sabun sanayiinde ve emülsiyonlarda baz olarak kullanıldığı gibi, mensucatın aprelenmesinde ve finisajında da kullanılmaktadır.
 • Dietanolamonyum perfluorooktan sülfonat. Perflorooktan sülfonatın (PFOS) bir amonyum tuzudur (04, 29.23, 29.35, 38.08 ve 38.24 pozisyonlarına bakınız).
 • Metildietanolamin ve etildietanolamin.
 • 2-(N,N-Diizopropilamino)etanol veya N,N-diizopropiletanolamin (((CH3)2CH)2NCH2CH2OH). Renksizle belli belirsiz sarı arası renkte bir sıvıdır.
 • (2-Benzoiloksi-2-metilbutil)dimetilamonyum klorür Beyaz renkte kristalize bir toz olup, lokal anastezide kullanılır.
 • Tetraetil ve tetraetildiaminobenzhidrol.
 • Aminoetil nitrat

 

 • AMİNO-NAFTOLLER VE DİĞER AMİNO-FENOLLER,

BUNLARIN ETERLERİ VE ESTERLERİ; BUNLARIN TUZLARI

 
Bunlar, bir veya daha fazla hidrojen atomlarının yerlerini bir amino grubunun (-NH2) aldığı fenolik bileşiklerdir. Bu bileşikler oksijen fonksiyonu olarak yalnızca fenol fonksiyonlar, bunların eterleri veya esterleri veya bu fonksiyonların bir bileşimini içerir. Bir parent aminonaftole veya başka bir amino-fenole bağlanmış bir non-parent segmette bulunan herhangi bir oksijen fonksiyonu sınıflandırmada dikkate alınmaz.
(1)       Aminohidroksinaftalinsülfonik asitler, Örneğin;
(a)          7-Amino-1-naftol-3-sülfonik asit (gamma asit);
(b)          8-Amino-1-naftol-3,6-disülfonik asit (H asit).
(2) o-, m– ve pAminofenoller.
(3)       Amino-o-, m– ve p– krezoller.
(4)       Diaminofenoller.
Amino-fenollerin eterleri şunlardır:

 • Dianizidinler (bianizidinler)
 • Fenetidinler
 • Krezidinler
 • 5-Nitro-2-propoksianilin. (2-amino-4-nitrofenol n-propileter)

Difenilaminin hidroksilli türevleri ile bu türevlerin tuzları da burada yer alır.
 

 • AMİNO-ALDEHİTLER, AMİNO-KETONLAR VE AMİNO-KİNONLAR;

BUNLARIN TUZLARI

 
Bunlar, sırasıyla, aldehit grubuyla (-CHO), keton grubuyla (>C=0) veya kinon grubuyla birleşmiş amino grubu içerirler. (29.14  pozisyonunun Açıklama Notuna bakınız)
(1)       Aminobenzaldehitler.
(2)       Tetrametil- ve tetraetil-diaminobenzofenonlar.
(3)       Amino- ve diamino-antrakinonlar
(4)       Antrimidler.
 
 

 • AMİNO-ASİTLER VE BUNLARIN ESTERLERİ; BUNLARIN TUZLARI

 
Bu bileşikler, bir veya daha fazla karboksilik asit fonksiyonları ve bir veya daha fazla amin fonksiyonları içerirler. Karboksilik asitlerin anhidridleri, halojenürleri, peroksitleri ve peroksiasitleri asit fonksiyonlu olarak kabul edilirler.
Bu bileşikler oksijen fonksiyonlu olarak yalnızca asitleri bunların esterlerini veya bunların anhidritlerini, halojenürlerini, peroksitlerini ve peroksiasitlerini veya bunlara ait fonksiyonların kombinasyonunu içerirler. Bir parent aminoaside bağlı non-parent bir segmentte bulunan herhangi bir oksijen fonksiyonu sınıflandırmada dikkate alınmaz.
Bu pozisyonda yer alan amino asitlerle bunların esterleri, tuzları  ve ikame türevleri şunları içermektedir.

 • Lizin (diamino-n-hekzanoik asit). Renksiz kristaller halinde olup, ipek zamkının ve diğer proteinlerin ayrışma ürünüdür.
 • Glutamik asit. Proteinlerin ayrışma ürünü olup, glutenden elde edilír; kristaller halindedir. Tıpta ve gıda sanayiinde kullanılır.
 • Glisin (aminoasetik asit; glikokol) (NH2.CH2.COOH). Renksiz, iri, muntazam şekilli kristaller halindedir. Organik sentezlerde, vb. kullanılır.
 • Sarkozin (CH3.NH.CH2.COOH). Glisinin metil türevidir, prizmalar halinde kristalleşir.
 • Alanin (2-aminopropiyonik asit). Sert iğneler halindedir.
 • b-Alanin (3-aminopropiyonik asit). Kristaller halindedir.
 • Fenilalanin
 • Valin (a-aminoizovalerik asit). Kristaller halindedir.
 • Lösin (a -aminoizokaproik asit). Proteinlerin hidrolizi ile elde edilen opalimsi beyaz kristaller halindedir. İzolösin.
 • Aspartik asit. Kristaller halindedir.
 • o-Aminobenzoik asit (antranilik asit) (Sentetik olarak elde edilir. Sentetik indigo (tabii çivit) imalinde kullanılır. Türevleri meyanında metil antranilat belirtilebilir.
 • m-Aminobenzoik asit.
 • p-Aminobenzoik asit. Boya maddeleri sanayiinde, suni parfümeri ve anestezik maddeler imalinde kullanıldığı gibi, vitamin aktivitesinden dolayı tıpta da kullanılır. Türevleri arasında etil ve butil p-aminobenzoatlar belirtilebilir. Prokain hidroklorür (dietilaminoetil p-aminobenzoat hidroklorür), renksiz ve kokusuz küçük kristaller halinde olup, göz ve diş hekimliğinde, lokal anestezide kullanılır.
 • Lisadimate

 

 • AMİNO-ALKOL-FENOLLER, AMİNO-ASİT-FENOLLER

VE DİĞER OKSİJEN FONKSİYONLU AMİNO BİLEŞİKLERİ

 
Bu kısım, diğerleri meyanında, şunları içine alır:

 • Tirozin (p-hidroksifenilalanin).
 • Serin (a-amino- b-hidroksipropiyonik asit). İpek zamkı ve bir çok proteinlerin ayrışma ürünüdür.
 • Aminosalisilik asitler (5-aminosalisiklik asit ve 4-aminosalisiklik asit dahil). Kristalize tozlar halindedir. 5-aminosalisiklik asit, organik sentezlerde kullanılır (Örneğin; azo- ve sülfür boyalarının imalinde); 4-aminosalisiklik asitin sodyum tuzu, tıpta tüberküloz tedavisinde kullanılır.
 • Medifoksamine (N, N-dimetil-2,2-difenoksitetilamin) asetal fonksiyonlu bir amin grubu
 • Propokskain

 
*
*    *
 
Uluslararası ölçülere göre psikotropik veya narkotik maddeler sayılan bu pozisyondaki bazı maddeler, 29. Fasılın sonunda yer alan listede belirtilmiştir.
 
o
o    o
 
Altpozisyon Açıklama Notu.
2922.11 ila 2922.50 Altpozisyonları
Altpozisyon sınıflandırma amaçları için eter veya organik veya inorganik  asit ester fonksiyonları, amin grubu ile ilgili oksijen fonksiyonunun pozisyonuna bağlı olarak, alkol fenol veya asit fonksiyonları olarak kabul edilir. Bu durumlarda, sadece amin fonksiyonu ile eter veya ester fonksiyonunun oksijen atomu arasında kurulu molekülün o kısmında mevcut oksijen fonksiyonları dikkate alınmalıdır. Bir amin fonksiyonu içeren bir segment “parent” segment olarak kabul edilir. Örneğin 3-(2-aminoetoksi) propiyonik asit bileşiğinde parent segment aminoetanol ve karboksilik asit grubu sınıflandırma amaçları için ihmal edilir; aminoalkolün bir eteri olarak bu bileşik, 2922.19 alt pozisyonunda sınıflandırılabilir.
 
Eğer bileşik iki ya da daha fazla eter veya ester fonksiyonuna sahipse, molekül, sınıflandırma amacıyla her bir eter veya ester fonksiyonunun oksijen atomuna bölünür ve aynı segmenttekiler içinde amin fonksiyonu olarak sadece oksijen fonksiyonları dikkate alınır.
 
Eğer bileşik aynı eter veya ester fonksiyonuna bağlı iki veya daha fazla amin fonksiyonuna sahipse numerik sıradaki son altpozisyonda sınıflandırılabilir. Bu altpozisyon, her amin fonksiyonu ile ilgili olarak ve alkol, fenol veya asit fonksiyonu gibi eter veya ester fonksiyonu göz önüne alınarak belirlenir.
 
 
29.23 –     KUATERNER AMONYUM TUZLARI VE HİDROKSİTLERİ; LESİTİNLER VE DİĞER FOSFOAMİNOLİPİDLER (KİMYACA BELİRLİ BİR YAPIDA OLSUN OLMASIN)
 
 
2923.10 –    Kolin ve tuzları
 
2923.20 –    Lesitinler ve diğer fosfoaminolipitler
 
2923.30 – Tetraetilamonyum perfluorooktan sülfonat
 
2923.40 – Didesildimetilamonyum perfluorooktan sülfonat
 
2923.90 –    Diğerleri
 
Kuaterner organik amonyum tuzları, dört bağı olan bir azot katyonu R1R2R3R4N+ ihtiva eder. Burada R1,R2, R3 ve R4 aynı veya farklı alkil veya aril kökleri (metil, etil, tolil, vb.) olabilir.
Bu katyon, bir hidroksit iyonu (OH) ile doymuş hale getirilebilir. Böylece, genel formülü (R4 N+OH) olan ve anorganik eşdeğer amonyum  hidroksite (NH4 OH) tekabül eden bir kuaterner amonyum hidroksit oluşur.
Bununla beraber, bakiye katyonik değerler, diğer anyonlarla (klorür, bromür, iyodür, vb.) doymuş hale getirilebilir ve böylece kuaterner amonyum  tuzları meydana gelir.
Kuaterner amonyum bazlarının en önemli tuzları ve ikame türevleri şunlardır:

 • Kolin, tuzları ve türevleri. Kolin, bir hidroksietiltrimetil amonyum hidroksit olup, safrada, beyinde, yumurta sarısında ve bütün taze tohumların rüşeymlerinde bulunur. Kolin, kendisinden asetilkolin ve metil kolin gibi çok önemli biyolojik maddeler çıkarılan bir bileşiktir.
 • Lesitinler ve diğer fosfoaminolipitler. Bunlar,oleik, palmitik ve diğer yağ asitlerinin gliserofosforik asitle ve kolin ile birleşmesinden hasıl olan esterler (fosfatidler) dir. Genellikle sarımtrak esmer renkte, kristal bünyeli ve mumumsu kütleler halinde olup, etanolde çözünür. Lesitinler yumurta sarısında (ovolesitin), bitkisel ve hayvansal dokularda bulunur.

Bu pozisyona dahil olan ticari lesitin, esas itibariyle soya fasulyesi lesitinidir ve aseton – çözünmeyen fosfatitler (genellikle, ağırlık itibariyle %60 ilâ %70), soya fasulyesi yağı, yağ asitleri ve karbohidratların bir karışımından ibarettir. Ticari soya fasulyesi lesitini kahverengi ila açık renkler arasında bir renge sahip olup, az veya çok viskoz halde, veya, soya fasulyesi yağı aseton ile çıkarılmışsa, sarımtrak granüller halindedir.
Ovolesitin tıpta kullanılır. Ticari soya fasulyesi lesitini bir emülsifiyan, disperse edici, vb. olarak gıda ve hayvan yemi sanayiinde, boyacılıkta ve petrol sanayiinde, vb. kullanılır.

 • Tetraetilamonyum perflorooktan sülfonat ve didesildimetilamonyum perflorooktan sülfonat. Bunlar perflorooktan sülfonatın (PFOS) kuvaterner amonyum tuzlarıdır (04, 29.22, 29.35, 38.08 ve 38.24 pozisyonlarına bakınız.)
 • Tetrametilamonyum iyodür ((CH3)4NI).
 • Tetrametilamonyum hidroksit ((CH3)4NOH).
 • Tetrametilamonyum format (H.COON(CH3)4). Tıpta kullanılır.
 • Bir kuaterner amonyum (intramoleküler) tuzudur. Betain

    hidroklorür. Bunların her ikisi de tıpta, kozmetik sanayiinde ve hayvan
    beslenmesinde kullanılır.
 
 
29.24 –     KARBOKSİAMİD GRUPLU BİLEŞİKLER; KARBONİK ASİTİN AMİD FONKSİYONLU BİLEŞİKLERİ
 
–  Asiklik amidler (asiklik karbamatlar dahil) ve türevleri;
bunların tuzları:
 
2924.11 — Meprobamat (INN)
 
2924.12 — Fluoroacetamide (ISO), monocrotophos (ISO) and
phosphamidon (ISO)
 
2924.19 — Diğerleri
 
–  Siklik amidler (siklik karbamatlar dahil) ve türevleri;
bunların tuzları

2924.21 — Üreinler ve türevleri; bunların tuzları
 
2924.23 —  2-asetamidobenzoik asit (N-asetilanthranilik asit) ve tuzları
 
2924.24 —  Etinamat (INN)
 
2924.25 – – Alaklor (ISO)
 
2924.29 —  Diğerleri
 
 
Bu pozisyon, karbonik asitin ve karboksilik asitlerin amid türevlerini içine alır (fakat diğer anorganik asitlerin amid türevleri bu pozisyon haricindedir-29.29 pozisyonu).
Amidler, aşağıdaki karakteristik grupları ihtiva eden bileşiklerdir:
 
 

(-CO.NH2) ((-CO)2.NH) ((-CO)3.N)
Primer amid Sekonder amid Tersiyer amid

 
(-NH2) veya (>NH) gruplarının hidrojenleri yerine alkil veya aril kökleri (radikalleri) ikame edilebilir ve bu takdirde ikame edilmiş (N-) amidleri meydana gelir.
Bu pozisyondaki bazı amidler, bir diazotizabl amin grubu da içerir. Azo boyalarının üretimi için standart bir yoğunluğa göre seyreltilmiş bu amidler ve bunların tuzları da bu pozisyonda yer alır.
Üreinler, ürenin – NH2 gruplarındaki bir veya daha fazla hidrojen atomu yerine alisiklik veya aril kökleri geçmesi suretiyle elde edilen türevlerdir.
Üreidler, ürenin – NH2 grubundaki bir veya daha fazla hidrojen atomu yerine asit köklerinin geçmesi suretiyle elde edilirler.
 
Bununla beraber, esas itibariyle bir gübre olarak kullanılan karbonik asit diamid üre (NH2.CO.NH2), saf olsa dahi, bu pozisyon haricinde olup 31.02 veya 31.05 pozisyonlarında yer alır.
 
 

 • ASİKLİK AMİDLER

 

 • Aspartik asidin mono-amidi olup, bazı bitkilerden çıkartılır. Kristaller halindedir.
 • Açık zincirli üreidler (bromodietilasetilüre, bromoizovalerilüre).
 • Etil karbamat (üretan).
 • Glutamin.

 
1-siyanoguanidin (disiyandiamid) bu pozisyon haricindedir. (29.26 pozisyonu).
 
 

 • SİKLİK AMİDLER

 
 

 • Üreinler ve üreidler.

Üreinlerin başlıcaları şunlardır:

 • (i) p-Etoksifenilüre (dulsin).
 • (ii) Dietildifenilüre (sentralit).
 • Asetanilid, metil- ve etilasetanilid, aset-p-fenetidid (fenasetin), p-asetamidofenol ve p-asetamidosalol. Tıpta kullanılır.
 • Siklik aminlerin N-Asetoasetil türevleri (asetoasetanilid gibi); hidroksinaftoik asit amidleri (3-hidroksil-2-naftanilid gibi); diatrizoik asit ve tuzları (radyografide yoğunluk sağlamak için kullanılır). Ticarette, bu bileşiklerin bazıları “arilidler” olarak bilinir.
 • 2-Asetamidobenzoik asit: Renksiz sarımsı kristaller olup iğne ucu, tabaka veya rhamboid şeklindedir. Metaqualone (INN) üretiminde prekursor olarak kullanılır (29. Fasılın sonundaki prekursor listesine bakınız.
 • Alaklor (ISO). 2-Kloro-N-(2,6-dietilfenil)-N-(metoksimetil)asetamit. (C14H20ClNO2).

 
Bununla beraber, heterosiklik üreidler, örn; malonilüre (barbiturik asit) ve hidantoin bu pozisyon haricindedir (29.33 pozisyonu).
 
 
*
*    *
 
Uluslararası ölçülere göre psikotropik veya narkotik maddeler sayılan bu pozisyondaki bazı ürünler, 29.Fasılın sonunda yer alan Listede belirtilmiştir.
 
 
29.25 –     KARBOKSİİMİD GRUPLU BİLEŞİKLER (SAKKARİN VE TUZLARI DAHİL) VE İMİN GRUPLU BİLEŞİKLER
 
–   İmidler ve türevleri; bunların tuzları:
 
2925.11 —  Sakkarin ve tuzları
 
2925.12 – – Glutetimit (INN)
 
2925.19 —  Diğerleri
 
–  İminler ve türevleri; bunların tuzları
 
2925.21 — Klordimeform(ISO)
 
2925.29 — Diğerleri
 
 

 • İMİDLER

 
İmidler, (R=NH) genel formülüne sahiptirler. Burada R, bir dibazik açil kökü (radikali)dür.

 • Sakkarin veya 1,2-benzizotiazolin-3-one l,l-dioksit ve bunun tuzları. Sakkarin beyaz renkte, kristal bünyeli ve kokusuz bir tuz olup, çok tatlı bir lezzeti vardır. Bunun sodyum ve amonyum tuzları daha az tatlı ve fakat daha çok çözünür. Bu ürünlerden sadece birini içeren tabletler, bu pozisyonda yer alır.

 
Bununla beraber, sakkarin veya tuzları ve laktoz gibi bir gıda maddesinin bir karışımından oluşan ve insan diyetlerinde kullanılan müstahzarlar bu pozisyon haricinde olup 21.06 pozisyonunda yer alır (38. Fasılın 1(b) Notuna bakınız). Gıda maddesi dışında (sodyum hidrojenkarbonat (sodyum bikarbonat) ve tartarik asit gibi) sakkarin veya tuzları ve bunların ikame maddelerini ihtiva eden müstahzarlar 38.24 pozisyonunda yer alır.
 

 • Süksinimid, kimyasal sentezlerde kullanılır.
 • Ftalimid, kimyasal sentezlerde kullanılır.
 • Psikotropik bir maddedir-29.Fasılın sonunda yer alan listeye bakınız.

 
Anorganik asitlerin organik imid türevleri, 29.29 pozisyonunda sınıflandırılır.
 
 

 • İMİNLER

 
İminler, imidler gibi =NH grubu ile karakterize edilmekte, fakat bu grup, asidik olmayan organik bir köke (radikale) (R2C=NH) bağlı bulunmaktadır.

 • Siyanamid’in amonyak üzerine olan tesirinden, guanidin olarak bilinen imino-üre oluşur. Bu, üredeki (>C=O) grubunun oksijeni yerine bir imino grubu (=NH) nun yer değiştirmesi suretiyle oluşan bir üre türevi olarak tanımlanabilir:

 
NH2.CO.NH2   ××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××        NH2C=NH.NH2
Üre                                                                                                                                               guanidin
 
Guanidin, aynı zamanda, proteinlerin oksidasyonu ile oluştuğu gibi, sentetik olarak da elde edilebilir. Renksiz, kristal bünyeli ve rutubet çekicidir.
 
Guanidinin türevleri şunlardır:

 • Vulkanizasyon hızlandırıcısıdır.
 • Di-o-tolilguanidin. Vulkanizasyon hızlandırıcısıdır.
 • o-Tolilguanid. Vulkanizasyon hızlandırıcısıdır.
 • Bunlar, (R.CH=N.R1) genel formülüne sahiptirler. Burada R ve R1 alkil veya aril kökleridir (metil, etil, fenil, vb.) veya bazen hidrojendirler.

Aldiminler, “Schiff bazları” denilen ürünleri teşkil etmekte olup, en önemlileri Şunlardır:
(a)          Etilidenanilin.
(b)          Butilidenanilin.
(c)          Aldol-a– ve –b -naftilaminler.
(d)         Etiliden-p-toluidin.
Bütün bu ürünler, kauçuk sanayiinde kullanılmaktadır.

 • İmino eterler.
 • 2,6-Diklorofenolindofenol.

 
Bununla beraber, aldiminlerin siklik polimerleri bu pozisyon haricindedir (29.33 pozisyonu).
 
 
29.26 –      NİTRİL GRUPLU BİLEŞİKLER
 
2926.10 –  Akrilonitril
 
2926.20 –  1-Siyanoguanidin (Disiyandiamid)
 
2926.30 – Fenproporeks (INN) ve tuzları; methadone (INN) ara ürün (4-cyano-2-dimetilamino-4,4-difenilbutan)
 
2926.40 – alfa-Fenilasetoasetonitril
 
2926.90 –  Diğerleri
 
Nitrillerin genel formülü, R.CºN olup burada R bir alkil veya aril kökü (radikal) veya bazen azottur. Mono-, di-, veya tri-nitril moleküllerinde sırası ile, bir, iki veya üç siyanojen kökleri (-CN) ihtiva eder.
Bu pozisyon aşağıdakileri kapsamaktadır:

 • Renksiz, mobil sıvıdır.

 
Akrilonitrilin polimerleri ve ko-polimerleri, 39. Fasıldaki plastikleri veya 40. Fasıldaki sentetik kauçuğu teşkil etmekte olup, bu pozisyon haricindedir.
 

 • 1-Siyanoguanidin (disiyandiamid). Saf beyaz kristaller halindedir.
 • Asetaldehit siyanohidrin
 • Asetonitril
 • Adiponitril
 • Aminofenilasetonitril
 • Benzonitril
 • Aseton siyanohidrin
 • İminodiasetonitril.
 • Methadon-ara ürünü (INN) Fasılın sonundaki listeye bakınız.
 • Alfa-Fenilasetoasetonitril (APAAN)*. 3-Oxo-2-fenilbütannitril. 29. Faslın sonundaki Prekursor listesine bakınız.

 
 
29.27 –      DİAZO, AZO VEYA AZOKSİ- BİLEŞİKLERİ
 
En önemlileri aromatik seriye mensup bulunan bu bileşikler, moleküllerinde birbirine çift bağla bağlı iki azot atomunu içeren bileşiklerdir.
 

 • DİAZO-BİLEŞİKLERİ

 
Bu grupta yer alan ürünler meyanında, şunlar belirtilebilir:

 • Diazonyum tuzları. Bunlar (RN2+X) genel formülü ile temsil olunan ürünler olup, burada R bir organik kökü (radikali) ve X ise, bir anyonu ifade eder. Örneğin:
 • Benzendiazonyum klorür.
 • Benzendiazonyum

Bu pozisyon, diazonyum tuzlarını (stabilize edilmiş olsun olmasın) içine alır.
Bu pozisyon, aynı zamanda, azo boyalarının üretimi için standart yoğunluk derecesine kadar seyreltilmiş (örneğin; sodyum sülfat gibi bir nötr tuz ilavesiyle) diazonyum tuzlarını da içine alır.

 • Genel formülü RN2 olan bileşikler. Bu formülde R organik bir kök (radikal) tür. Örneğin;
 • Etil diazoasetat.

R2

 • Genel formülü R1 – N=N-N olan bileşikler.

R3
Bu formülde R1 ve R2 organik köklerdir ve R3 ise, ya organik bir kök ya da hidrojendir. Örneğin:

 •                  
 • N               (Burada R1  = R2 )
 • 3,3-Difenil-1-p-toliltriazen.

 
 

 • AZO-BİLEŞİKLERİ

 
Bunlar, R1 – N = N – R2 grubunu içeren bileşikler olup, burada R1 ve R2, karbon atomlarından birinin doğrudan doğruya azot atomlarından birine bağlı olduğu organik köklerdir, örneğin:

 
 

 • Azobenzen.
 • Azotoluenler.
 • Azonaftalinler.                                                                                                                    (Burada R1 = R2)
 • 2,2′-Dimetil-2,2′-azodipropionitril.
 • Aminoazobenzensülfonik asitler.
 • p-Aminoazobenzen.

 
R1 ve R2 köklerinin kendileri daha ileri -N=N- grupları (bisazo-, trisazo-, vb. bileşikleri) ihtiva edebilirler.
 

 • AZOKSİ-BİLEŞİKLERİ

 
Bunlar, iki azot atomundan birine bağlı bir oksijen atomu içeren bileşikler olup, R1 –N2O-R2 genel formülüne sahiptirler. Burada, R1 ve R2, genellikle aril kökleridirler.
Azoksi-bileşikler, genellikle soluk sarı renkte, kristalize maddelerdir. Bunlar meyanında, aşağıdakiler belirtilebilir:

(2)            Azoksitoluen.
(3)            p-Azoksianisol.

 • p-Azoksifenetol.
 • Azoksibenzoik asit.
 • Azoksisinnamik asit.

*
*     *
 
Diazo- ve azo- bileşikleri, azo boyalarının teşekkülünde başlangıç noktasını teşkil eder ve aynı zamanda, yine bu pozisyonda yer alan ikame türevlerini de oluştururlar.
 
Organik boyayıcı maddeler bu pozisyon haricinde olup, 32. Fasılda sınıflandırılırlar.
 
 
29.28 –      HİDRAZİNİN VEYA HİDROKSİLAMİNİN ORGANİK
                 TÜREVLERİ
 
Bu pozisyon, hidrazin veya hidroksilaminin sadece organik türevlerini içine alır. Hidrazin ve hidroksilamin ile bunların anorganik tuzları 28.25 pozisyonundadır.
Hidrazin (H2N.NH2) içerdiği hidrojen atomlarından bir veya daha fazlasının yerine organik köklerin geçmesi suretiyle (R.NH.NH2) ve (R.HN.NH.R1) formüllerinde olduğu gibi, türevler oluşturur. Burada R ve R1, organik kökleri ifade eder.
Hidroksilamin (H2NOH) de bir ve ya birkaç hidrojen atomunun yer değiştirmesiyle çeşitli türevler açığa çıkartabilir.
 
Kinon oksimlerin tautomerik şekilleri olan nitrozofenoller ve kinonimin oksimlerin tautomerik şekilleri olan nitrozoaminler bu pozisyon haricindedir (29.08 ve 29.21 pozisyonlarının Açıklama Notlarına bakınız).
 
Hidrazin ve hidroksilaminin organik türevleri meyanında aşağıdakiler belirtilebilir:

 • Asetaldehit fenilhidrazon.
 • Benzaldehit semikarbazon.
 • Benzaldoksim.
 • Hidroksamik asitler.
 • Semikarbazid (karbamilhidrazin).
 • Fenilsemikarbazid (1-karbamil-2- fenilhidrazin).
 • Kuaterner hidrazinyum tuzları ve bazları.
 • Karboksilik asitlerin hidrazidleri.

 
29.29 –      DİĞER AZOT GRUPLU BİLEŞİKLER
 
2929.10 –  İzosiyanatlar
 
2929.90 –  Diğerleri
 
Bu pozisyonda yer alan bileşikler şunlardır:

 • İzosiyanatlar.

Bu grup kimyasallar mono- ve polyfonksiyonel izosiyanatları kapsar. Metilen difenil izosiyanat (MDI), hekzametilen diizosiyant (HDI), toluen diizosiyanat (TDI) ve toluen diizosiyanat ikili gibi di- veya daha yüksek fonksiyonelli izosiyanatlar genellikle polyuetanların üretiminde kullanılırlar.
Bu grup, poly(metilen fenil izosiyanat) (saf MDI veya polmerik MDI) kapsamaz. (39.09 Pozisyonu)

 • İzosiyanitler (karbilaminler).
 • Karboksilik asitlerin azidleri.
 • Anorganik asitlerin organik ikame amid türevleri (karbonik asit hariç) ve anorganik asitlerin organik ikame imid türevleri.
 • Kalsiyum siklamat (kalsiyum sikloheksilsülfamat).
 • Oktametilpirofosforamit (OMPA).
 • Dimetilnitrozamin
 • Metiltrinitrofenilnitramin (tetryl), vb. Patlayıcı olarak kullanılır.
 • Nitroguanidine (Patlayıcı)

 

 
 
TALİ FASIL X
 
 
ORGANO-ANORGANİK BİLEŞİKLER, HETEROSİKLİK BİLEŞİKLER,
NÜKLEİK ASİTLER VE BUNLARIN TUZLARI VE SÜLFONAMİDLER
 
 

        GENEL AÇIKLAMALAR

 
29.30 ve 29.31 pozisyonlarında yer alan organo-anorganik bileşikler, moleküllerinde hidrojen, oksijen veya azot atomlarından başka doğrudan doğruya karbona bağlı metallerin veya ametallerin (kükürt, arsenik, civa, kurşun, vb.) atomlarını da içeren organik bileşiklerdir.
Sülfolanmış veya halojenlenmiş türevlere özelliğini veren sülfür veya halojenlerin karbon atomlarına doğrudan bağlı olan (hidrojen, oksijen ve nitrojen dışında) sülfolanmış ya da halojenlenmiş türevler (bileşik türevler dahil) 29.30 pozisyonundaki (organo-kükürt bileşikleri) ve 29.31 pozisyonundaki (diğer organo-kükürt bileşikler) bileşiklere dahil değildir.
29.32 ila 29.34 pozisyonları, heterosiklik bileşikleri içerir.
Heterosiklik” terimi, bir veya daha fazla halkadan teşekkül etmiş organik bileşikleri ifade eder. Bu tanımlamada belirtilen halkalar içinde, karbon atomları yanısıra oksijen, azot veya kükürt gibi diğer elementlerin atomları da yer almaktadır. Bu yolla aşağıdaki heterosiklik gruplar türemişlerdir:
 
 

 • BEŞ-ELEMANLI HALKALAR

 

 • Bir hetero-atom içerenler:
 • Oksijen: Furan grubu (29.32 pozisyonu)
 • Kükürt: Tiyofen grubu (29.34 pozisyonu)
 • Azot: Pirrol grubu (29.33 pozisyonu)
 • İki hetero-atom içerenler:
 • Bir oksijen, bir azot: Oksazol ve izoksazol grupları (29.34 pozisyonu)
 • Bir kükürt, bir azot: Tiazol grubu (29.34 pozisyonu)
 • İki azot: İmidazol ve pirazol grubu (29.33 pozisyonu)
 • Üç veya daha fazla hetero-atom içerenler:

(a)              Bir oksijen, iki azot: Furazan grubu (29.34 pozisyonu)
(b)              Üç azot: Triazol grubu (29.33 pozisyonu)
(c)              Dört azot: Tetrazol grubu (29.33 pozisyonu)
 

 • ALTI-ELEMANLI HALKALAR

 

 • Bir hetero-atom içerenler:
 • Oksijen: Piran grubu (29.32 pozisyonu)
 • Kükürt : Thiin (Thiapiran) grubu (29.34 pozisyonu)
 • Azot : Piridin grubu (29.33 pozisyonu)
 • İki hetero-atom içerenler:
 • Bir oksijen, bir azot: Oksazin grubu (29.34 pozisyonu)
 • Bir kükürt, bir azot: Tiazin grubu (29.34 pozisyonu)
 • İki azot: Piridazin, pirimidin, pirazin ve piperazin grupları (29.33 pozisyonu)

 

 • DİĞER DAHA KOMPLEKS HETEROSİKLİK BİLEŞİKLERİ

 
Bunlar, beş veya altı elemanlı heterosiklik bileşikler ile diğer karboksilik halkaların kondenzasyonundan oluşur.
Aşağıdaki gruplar bunlara örnek olarak gösterilmiştir:

 • Kumaron (29.32 pozisyonu).
 • Benzopiran (29.32 pozisyonu).
 • Ksanten (29.32 pozisyonu).
 • İndol (29.33 pozisyonu).
 • Kinolin ve izokinolin (29.33 pozisyonu).
 • Akridin (29.33 pozisyonu).
 • Benzotiyofen (Tiyonaften) (29.34 pozisyonu).
 • İndazol (29.33 pozisyonu).

(ij)      Benzimidazol (29.33 pozisyonu).

 • Fenazin (29.33 pozisyonu).
 • Fenoksazin (29.34 pozisyonu).
 • Benzoksazol (29.34 pozisyonu).
 • Karbazol (29.33 pozisyonu).
 • Kinazolin (29.33 pozisyonu).
 • Benzotiazol (29.34 pozisyonu).

 
29.32 ila 29.34 pozisyonları kapsamında, birden fazla heterosiklik halka kapsayan bileşiklere atıfla, heterosiklik halkalardan sadece birinin özellikle 29.32 ila 29.34 pozisyonları arasında yer alan bir altpozisyonda adlandırılması halinde, bileşik bu altpozisyonda sınıflandırılmalıdır. İki veya daha fazla heterosiklik halkanın altpozisyonda sınıflandırılması halinde ise bileşik söz konusu altpozisyonun numara sırasına göre en sonunda sınıflandırılmalıdır.
 
*
*    *
 
29.30 –      KÜKÜRTLÜ ORGANİK BİLEŞİKLER
 
 
2930.20 – Tiyokarbamatlar ve ditiyokarbamatlar
 
2930.30 – Tiyoüram mono-,di veya tetra sülfürler
 
2930.40 – Metiyonin
 
2930.60 – 2-(N,N-Dietilamino)etanetiyol
 
2930.70 – Bis(2-hidroksietil)sülfür (thiyodiglikol (INN))
 
2930.80 – Aldikarb (ISO), kaptafol (ISO) ve metamidofos (ISO)
 
2930.90 – Diğerleri
 
 
Bu Fasıl moleküllerinde karbon atomlarına direk bağlı sülfür atomları olan organo-sülfür bileşiklerini içerir. (Bu Fasılın 6. notuna bakınız). Bu Fasıl sülfür atomlarına ek olarak karbon atomları ile direk bağlı olan metal ya da metal olmayan atomları olan bileşikleri içerir.
 

 • DİTİYOKARBONATLAR (KSANTATLAR)

 
Bunlar, ditiyokarbonik asitin mono-esterlerinin tuzları veya diesterleri olup, (ROC(S)SR1) genel formülü ile gösterilirler. Bu formülde R bir organik radikali ve R’ ise, bir metali (sodyum, potasyum vb.) veya bir organik radikali ifade etmektedir.

 • Sodyum etilditiyokarbonat (etilksantat). Amorf bir madde olup, sentetik çivit imalinde ve metal cevherlerinin flatosyonunda kullanılır.
 • Potasyum etilditiyokarbonat (etilksantat). Yağımsı ve sarımtrak kristaller halindedir. Kurşun ve çinko cevherleri için flatosyon maddesi olarak kullanıldığı gibi, antiparazitik ve antikriptogamik olarak da kullanılır.
 • Metil-,butil-,pentil- ve benzil-ditiyokarbonat’lar (ksantat’lar).

 

 • TİYOKARBAMATLAR, DİTİYOKARBAMATLAR

VE TİÜRAM SÜLFÜRLER

 

 • Tiyokarbamatlar. NH2 grubunun hidrojen atomları alkil veya aril grubuyla yer değiştirmiş olsun veya olmasın (serbest halde bulunmayan) thiokarbonik asidin (NH2.CO.SH veya NH2.CS.OH) tuzlarını veya esterlerini içerir.
 • Ditiyokarbamatlar. Bunlar, NH2 grubunun hidrojen atomları alkil veya aril grubuyla yer değiştirmiş olsun veya olmasın ditiyokarbonatlar dithiokarbonik asidin ester ve tuzlarını içerirler. Yer değiştirilmiş dithiocarbonic asidin metal tuzları (örn. Zinc dibutildithiokarbamat) kauçuk endüstrisinde vulkanizasyon hızlandırıcı olarak kullanılır.
 • Tiüram mono-,di-, veya tetrasulphides. Alkil ikame edilmiş türevler (örneğin: tetraetilthiuam disülfit) vulkanizasyon hızlandırıcısı olarak kullanılır.

 

 • SÜLFÜRLER (VEYA TİYOETERLER)

 
Bunlar oksijen atomunun bir kükürtle yer değiştirdiği eterler olarak mütalaa edilirler.
 
(R.O.R1)     ×××××××××××××××××××××××××××××××××××××            (R.S.R1)
eter                                                sülfür

 • Beyaz tabakalar veya toz halindedir. Bir amino asittir. İnsan beslenmesinde ana unsurdur. Vücut tarafından sentezlenmez.
 • Dimetil sülfür, difenil sülfür. Çok kötü kokulu, renksiz sıvılardır.
 • Bis(2-hidroksietil)sülfür veya tiyodiglikol (INN); sıvı halde olup, mensucat emprimeciliğine mahsus boyalar için çözücü olarak kullanılır.
 • Tiyoanilin veya 4,4′-diaminodifenil sülfür.

 
 

 • TİYOAMİDLER

 

 • Tiyoüre (NH2.CS.NH2) tiyokarbonik asidin diamididir. Bu itibarla ürenin kükürtlü analoğudur. Parlak, beyaz kristaller halindedir. Fotoğrafçılıkta, katkı maddesi olarak boyama işlerinde, boya maddeleri ile eczacılıkta ara bileşiklerin elde edilmesinde kullanılır.
 • Tiyokarbanilid (difeniltiyoüre). Renksiz, kristal tabletler halinde veya amorf, beyaz toz halindedir. Boya maddeleri sanayiinde (kükürtlü boyalar, çivit) ara bileşiklerin hazırlanmasında, sentetik ilaç ürünleri yapılmasında kullanılır. Bu madde aynı zamanda kauçuğun vulkanizasyonunda hızlandırıcı olarak ve metal cevherlerinin flotasyonunda kullanılır.
 • Di-o-toliltiyoüre. Beyaz toz halinde olup suda çözünmez; kauçuğun vulkanizasyonunda hızlandırıcı olarak kullanılır.

 

 • TİYOLLAR (MERKAPTANLAR)

 
Bunlar, alkollerdeki veya fenollerdeki oksijen atomları yerine kükürt atomlarının geçmesiyle oluşan kükürtlü bileşiklerdir.
(R.OH)       ×××××××××××××××××××××××××××××××××××××            (R.SH)
alkol veya                                              merkaptan
fenol
 
 

 • Tiyoalkoller, alkollere benzerler, primer, sekonder veya tersiyer olabilirler. Sırası ile (-CH2.SH),(>SH) veya (>C.SH) gruplarını içerirler.

Bunlar genellikle, çok fena kokulu, renksiz veya sarımtrak sıvılardır.

 • Metantiyol (metil merkaptan).
 • Etantiyol (etil merkaptan).
 • Butantiyol (butil merkaptan).
 • Pentantiyol (pentil merkaptan).
 • Tiyofenol (C6H5.SH).
 • o-Merkaptobenzoik asit, bazen tiosalisilik asit olarak tanımlanır.

 

 • TİYOALDEHİTLER

 
Genel formülü (R.CS.H) dir.
 
 

 • TİYOKETONLAR

 
Genel Formülü (R.CS.R1) dir.
 

 • TİYOASİTLER

 
Genel formülü (R.CO.SH veya R.CS.OH ve de R.CS.SH) dir.
 
Bir örneği ditiyosalisilik asit (C6H4.(OH).CS.SH) dir, fakat bu isim genellikle di-(o-karboksifenil) disülfür bileşiğine uygulanır.
 
 
(IJ)      SÜLFİNİK ASİTLER, SÜLFOKSİDLER VE SÜLFONLAR
 
Bunlar sırası ile, şu genel formüllere sahiptirler: (R.S02.H),(R.SO.R1) ve (R.S02.R1 ).
Örnek olarak, tıpta kullanılan ve renksiz kristaller halinde olan sülfonal verilebilir.
 
 
(K)      İZOTİYOSİYANATLAR
 
Genel formülü (RN=CS) dir.
Bunlar izotiyosiyanik asidin “esterleri” olarak mütalaa edilirler. Bunlara etil izotiyosiyanat, fenil izotiyosiyanat, alil izotiyosiyanat (veya suni hardal yağı) dahildir.
 
 
29.31 –      DİĞER ORGANO-ANORGANİK BİLEŞİKLER
 
2931.10 – Kurşun-tetrametil ve kurşun-tetraetil
 
2931.20 – Tribütiltin bileşikleri
 
– Diğer organofosfor türevleri:
 
2931.31 – – Dimetil metilfosfonat
 
2931.32 – – Dimetil propilfosfonat
 
2931.33 – – Dietil etilfosfonat
 
2931.34 – – Sodyum 3-(trihidroksilil)propil metilfosfonat
 
2931.35 – – 2,4,6-Tripropil-1,3,5,2,4,6- trioksatrifosfinan 2,4,6-trioksit
 
2931.36 – – (5-Etil-2-metil-2-oksido-1,3,2-dioksafosfinan-5-il)metil metil metilfosfonat
 
2931.37 – – Bis[(5-etil-2-metil-2-oksido-1,3,2-dioksafosfinan-5-il)metil] metilfosfonat
 
2931.38 – – Metilfosfonik asit tuzu ve  (aminoiminometil)üre (1: 1)
 
2931.39 – – Diğerleri
 
2931.90 – Diğerleri
 
Bu pozisyona,
 

 • Kurşun-tetrametil (Pb (CH3)4) ve kurşun-tetraetil (Pb (C2H5)4). Uçucu zehirli bir sıvı olup saf halde iken renksiz, teknik bir ürün olanı ise sarıdır. Vuruntuyu önlemede çok etkili bir maddedir.
 • Tribütiltin bileşikleri
 • Organofosfor bileşikleri.

Bunlar bir karbon atomuna doğrudan bağlı en az bir fosfor atomu içeren organik bileşiklerdir.
 
Bu grup aşağıdakileri kapsar:
(a) Dimetil metilfosfonat*, dimetil propilfosfonat ve dietil etilfosfonat.
(b) Sodyum 3-(trihidroksilil)propil metilfosfonat.
(c) 2,4,6-Tripropil-1,3,5,2,4,6-trioksatrifosfinan 2,4,6-trioksit.
(d) Metilfosfonik asit tuzu ve (aminoiminometil)üre (1 : 1).
(e) O-İzopropil metilfosfonofluoridat (sarin).
(f) O-Pinakolil metilfosfonofluoridat (soman).
 

 • Silisyumlu organik bileşikler. Bünyelerindeki silisyumun doğrudan doğruya organik kökler ile bağlandığı, nispeten hafif molekül ağırlıklı bileşiklerdir. Bunlara etiltrikolorosilan, trietilsilanol, trifenilsilanol, hekzametildisiloksan,oktametiltrisiloksan,oktametilsiklotetrasiloksan,dekametilsiklopentasiloksanve dodekametilsikloheksasiloksan dahildir.

 
Genellikle 28. Fasılda sınıflandırılan inorganik silisyum bileşikler bu pozisyon haricindedir. (örn. Silisyum tetrakloride (SiCL4) 28.12 pozisyonunda veya triklorosilane (SiHCL3 28.53 pozisyonunda yer almaktadır) Silisik asit esterleri ve tuzları 29.20 pozisyonunda sınıflandırılmaktadır. Tarifenin herhangi bir yerinde sınıflandırılan kimyaca belirli bir yapıdaki organo- silisyum bileşiklerinin belirli karışımları genellikle 38.24 pozisyonunda yer almaktadır. Molekülünde birden fazla silisyum-oksijen-silisyum bağını bulunduran, kimyaca belirli bir yapıda olmayan ürünler ile silisyum-karbon bağları ile doğrudan silisyum atomlarına bağlanmış organik grupları içeren, kimyaca belirli bir yapıda olmayan ürünler bu pozisyona dahil değildir. Bunlar 39.10 pozisyonunun silikonlarıdırlar.
 

 • Demir karbonil, nikel karbonil,
 • Arsenikli organik bileşikler.

(a)     Metilarsonik asit (CH3.AsO(OH)2)ve tuzları. Küçük pullar halinde kristalleşir ve sodyum metilarsonat (renksiz, tıpta kullanılır) gibi kristalleşmiş tuzlar şeklindedir.
(b)     Kakodilik asit ve tuzları. Bunlar, kakodil olarak bilinen (-As(CH3)2) kökünü içerirler. Tıpta kullanılır.
Kakodilik asit kokusuz, renksiz kristallerdir. Bunun esas tuzu, beyaz kristalimsi bir toz olan sodyum kakodilatdır.
(c)     p-Aminofenilarsonik asit (NH2.C6H4.AsO(OH)2) ve tuzları. Parlak, beyaz iğneler halinde kristalleşir. Bunun esas tuzu, kokusuz, beyaz, kristalimsi toz halindeki sodyum p-aminofenilarsonatdır. Bu madde tıpta ve özellikle uyku hastalığına karşı kullanılır.
(d)     Amino-hidroksifenilarsonik asitler, bunların formil ve asetil türevleri ve bunların tuzları.
(e)     Arsenobenzenler.(C6H5.As=As.C6H5) Bunlar azo bileşiklerinin benzerleridir, fakat azo grubu (-N=N-) yerine arseno grubunu (-As=As-) içerirler.

 • o-İyodozobenzoik asit.
 • Metal alkiller, metal fullerene ve metallocene

 
Moleküllerinde karbon atomlarına direkt bağlı sülfür atomları olan organo sülfür bileşikleri bu pozisyon haricindedir. (6. Fasıl Notuna bakınız). Karbon atomlarına direkt bağlı olan sülfür atomlarına ek olarak karbon atomlarına direkt bağlı metal ya da metal olmayan atomlar (fonofos (ISO) gibi) bu pozisyon haricindedir (Fasıl 29.30).
Bir veya daha fazla civa atomunu kapsayan organo-civa bileşikler (özellikle (-Hg.X) grubunda X in inorganik veya organik asit kalıntısı olduğu) bu pozisyon haricindedir. (28.52 pozisyonu)
 
 
29.32 –      SADECE OKSİJENLİ HETEROSİKLİK BİLEŞİKLER (+).
 
– Yapısında başka bir halkaya yapışmamış bir furan  halkası (hidrojenle doyurulmuş olsun olmasın) olan bileşikler:
 
2932.11 — Tetrahidrofuran
 
2932.12 — (2-furaldehit) Furfuraldehit
 
2932.13 — Furfuril alkol ve tetrahidrofurfuril alkol
 
2932.14 – – Sukraloz
 
2932.19 — Diğerleri
 
2932.20 – Laktonlar:
 
– Diğerleri
 
2932.91 — İzosafrol
 
2932.92 — 1-(1,3-Benzodioxiol-5-yl)propan-2-one
 
2932.93 — Piperonal
 
2932.94 — Safrol
 
2932.95 — Tetrahidrokannabinol (tüm izomerleri)
 
2932.99 — Diğerleri
 
Bu pozisyona dahil olan heterosiklik bileşikler şunlardır:

 • Yapısında başka bir halkaya yapışmamış bir furan halkası (hidrojenle doyurulmuş olsun olmasın) olan bileşikler.

 
Bu kısım, diğerleri meyanında, şunları içerir:

 • Renksiz bir sıvıdır.
 • 2-Furaldehid (furfural). Buğday kepeğinin sülfirik asit ile damıltılmasından hazırlanır. Kendine has aromatik kokulu, renksiz bir sıvıdır; havaya maruz bırakılınca sarı renge ve daha sonra da kahverengine döner. Sıvı mineral yağların saflaştırılmasında, sentetik reçinelerin hazırlanmasında, nitroselüloz ve verniklerin çözünmesinde çözücü olarak ve böcek öldürücü madde olarak kullanılır.
 • Furfuril alkol. Havaya maruz bırakıldığı zaman kararan renksiz bir sıvıdır. Konsantre haldeki mineral asitlerle şiddetli reaksiyon verir. Sellüloz nitratın eriticisi olarak kullanılır. Ayrıca verniklerin, suya karşı dış yüzeyleri korumada kullanılan maddelerin hazırlanmasında kullanılır.
 • Tetrahidrofurfuril alkol. Renksiz sıvıdır.
 • Sukraloz* (1,6-Dikloro-1,6-dideoksi-β-D-fruktofuranosil-4-kloro-4-deoksi-α-D-galactopiranosit). Kokusuz, beyaz veya beyaza yakın renkte kristal tozdur. Esas olarak ilaçlarda ve gıdalarda, özellikle diyabet hastalarının tedavisinde ve diyetlerinde kullanılan yapay tatlandırıcıdır.
 • Furan

Bu bileşikler, alkol veya fenol fonksiyonlu karboksilik asitlerden suyun elimine edilmesiyle oluşan iç esterler olarak kabul edilirler. Moleküller halkalarında bir veya daha fazla ester fonksiyonları ihtiva edebilirler. Bunlar, bulunan ester fonksiyonlarının numaralarına göre mono, di, trilaktonlar, vb. olarak bilinirler. Ancak polihidrik alkollerin polibazik asitli siklik esterleri bu pozisyon dışındadır. (bu Fasılın 7 numaralı notuna bakınız).
Laktonlar stabil bileşiklerdir, ancak lakton halkasının alkali kullanılarak kolayca açılması ile karakterize edilirler.
Bu kısım, diğerleri meyanında, şunları içerir:

 • Kumarin (1,2-benzopiron). Bu, ortokumarin asitin laktonudur. Beyaz küçük pullar halinde kristalleşir. Parfümeri sanayiinde, tıpta ve tereyağına, ilaçlara, Hint yağına (castor oil) tad ve koku vermede kullanılır. Bu madde aynı zamanda bitki büyümesini, filizlenmesini de durdurmaktadır.
 • Kumarin gibi bir görünüme sahiptir ve parfümeride kullanılır.
 • Dikumarol (dikumarin). Kristaller şeklindedir. Cerrahide pıhtılaşmayı önleyici madde olarak kullanılır.
 • 7-Hidroksikumarin (umbelliferon). Beyaz kristallerdir. Ultra viole ışınlarını emer, böylece güneş losyonu ve kremlerinde kullanılır.
 • Dihidroksikumarinler (eskuletin ve dafnetin). Sıcak suda çözünen kristallerdir.

 
Dihidroksikumarinlerin glukozidleri (eskulin ve dafnin) 29.38 pozisyonunda yer alır.
 

 • Renksiz veya sarımtrak sıvıdır. Parfümeride kullanılır.
 • Nonalaktona benzer görünümdedir ve bunun kullanıldığı yerlerde kullanılır.

(ij)     Butirolakton (hidroksibutirik asit lakton). Hoş kokulu renksiz bir sıvıdır. Su ile karışabilir. Sentetik reçineler için bir çözücü ve ara üründür. Boya lekelerini çıkartma müstahzarlarında ve petrol sanayiinde kullanılır.

 • Suda çözünen bir sıvıdır. Dezenfekte edici, sterilize edici ve mikropları öldürücü bir maddedir.
 • Glukuronolakton (glukuronik asit lakton). Beyaz, toz ve suda hemen çözünen maddedir. Tıpta ve büyüme faktörü olarak kullanılır.
 • D-Glukonolakton (Glukonik asit d-lakton). Çözünebilir kristallerdir. Yiyecek maddelerinde asidulant (asitleştirici) olarak kullanılır.
 • Çözünebilir kristallerdir. Pantotenik asidi rektifiye etmekte kullanılır.
 • Santonik asidin dahili (internal) esteri olup, Artemisia cina’nın açılmamış çiçek başlarının kurutulmuşu olan santonikadan çıkartılır. Kokusuz, renksiz kristaller halindedir; oldukça kuvvetli solucan düşürücü (anthelmintic) dür.
 • Ftalik anhidridin fenol ile olan kondenzasyonundan elde edilir. Beyaz veya sarımtrak beyaz renkte, kokusuz kristalli toz olup etanolde çözünür. Alkalilerle birleşince kiraz kırmızısı rengi meydana getirir. Çözelti asitlendirildiği zaman bu renk kaybolur, kimyevi miyar (reaktif) ve laksatif olarak kullanılır.

 
Bu grup, sarı toz halinde olup aynı zamanda laksatif olarak kullanılan iyodofenolftaleini de içerir.
 
Bununla beraber, aşağıda yazılı olanlar bu pozisyon haricindedir:
(i)      Ftalein tetrahalojenürlerin sodyum türevleri (29.18 pozisyonu).

 • Fluoressein (rezorsinol-ftalein) (32.04 pozisyonu).

 

 • Analizlerde ve tıpta reaktif olarak kullanılan beyaz kristallerdir.
 • İzoaskorbik asit. Granüle kristaller halindedir.

 
Bununla beraber, şunu da belirtmek gerekir ki, askorbik asit bu pozisyon haricindedir (29.36 pozisyonu).
 

 • Dehidrasetik asit. Renksiz kristallerdir ve suda çözünmez.
 • Misk kokulu, renksiz bir sıvı olup parfüm sanayiinde kullanılır.
 • Renksiz, nem çekici özelliği olmayan bir sıvıdır.
 • 3,6 Dimetil-1,4-dioksan-2,5-dion
 • Sadece oksijen hetero-atomlu diğer heterosiklik bileşikler.

Bu kısım, diğerleri meyanında, aşağıdakileri kapsar:

 • Benzofuran (kumaron). Taş kömürü katranının damıtılmasındaki hafif yağlarda bulunur. Renksiz bir sıvıdır, suni plastik maddelerin (kumaron reçineleri), vb. imalinde kullanılır.
 • 1,3-Dioksolan.
 • 1,4-Dioksan (dietilen dioksid), çözücü olarak kullanılır.
 • 1,3-Dioksan.
 • Sassafras yağından elde edilir. Sarımtrak renge dönen renksiz bir sıvıdır; parfümeride ve methylenedioxyamphetamine ve methylendioxymethamphetamine prekürsör olarak kullanılır.(29. Faslın sonundaki precursor listesine bakınız)
 • İzosafrol. Safrolden elde edilir; parfümeride ve methylenedioxyamphetamine ve methylendioxymethamphetamine prekürsör olarak kullanılır. (29. Faslın sonundaki precursor listesine bakınız)

(7)      Tetrahidrokannabinoller.
(8)   Piperonal (piperonilaldehid veya heliotropin) (CH202.C6H3.CHO). Vanilya çiçeği (heliotrope) kokusunda, beyaz kristaller veya pullar halindedir; parfüm sanayiinde ve likörlere koku vermede ve methylenedioxyamphetamine ve metilendioksimetamfetamin için prekursor olarak kullanılır. (29. Faslın sonundaki prekursor listesine bakınız)
(9)      Piperonilik asit.

 • 1-(1,3-Benzodioksol-5yl)propan-2-one (3,4-methylenedioxy phenylacetone): beyaz renk sarımtrak kristallere dönüşür. Metilendioksiamfetamin ve metilendioksimethamfetamin üretiminde prekursor olarak kullanılır.(29. Faslın sonundaki prekursor listesine bakınız)

 
Hydromercuridibromofluorescein 28.52 pozisyonunda sınıflandırlmaktadır.

*

 • *

Uluslararası ölçülere göre narkotik veya psikotropik maddeler sayılan bu pozisyondaki bazı ürünler 29. Fasılın sonunda yer alan listede belirtilmiştir.
 
 
Aşağıdakiler bu pozisyon haricindedir:

 • Keton peroksitler (09 pozisyonu).
 • Üç-eleman halkalı epoksitler (10 pozisyonu).
 • Aldehitlerin siklik polimerleri (12 pozisyonu) veya tiyoaldehitlerin siklik polimerleri (29.30 pozisyonu).
 • Polibazik karboksilik asitlerin anhidridleri ve polihidrik alkollerin siklik esterleri veya polibazik asitli fenoller (17 pozisyonu).

 
 
o
o    o
 
Altpozisyon Açıklama Notu.
 2932.29 Altpozisyonu
Aynı halkada laktone grubunun oksijen atomu dışında bir ek hetero-atom içeren laktonlar lakton altpozisyonunda sınıflandırılmaz. Bu durumlarda ek hetero atom sınıflandırmada dikkate alınır. Bu sebeple anhidrometilenesitrik asit 2932.29 altpozisyonunda değil 2932.99 alt pozisyonunda sınıflandırılmalıdır.
Eğer ester fonksiyonu iki veya daha fazla halka oluşturuyorsa ve bu halkalardan biri ek hetero atom içermiyorsa (lakton grubun oksijen atomu hariç), o zaman molekül lakton olarak değerlendirilmelidir.
2932.29 alt pozisyonunda sınıflandırabilmek için laktonların en az her uçta bir karbon atomuyla ayrılmış değişik lakton grupları olması gerekir. Bununla beraber bu pozisyon içinde ayrı karbon atomları bulunduran ve lakton grubuna bitişik durumda oxo grubu (>C=O) imino grubu (>C=NH) ya da thioxo grubu (>C=S) oluşturan ürünleri içermez.
 
 
29.33 –      SADECE AZOTLU HETOROSİKLİK BİLEŞİKLER
 
–   Yapısında başka bir halkaya yapışmamış pirazol  halkası
(hidrojenle doyurulmuş olsun olmasın) olan bileşikler:
 
2933.11 —  Fenazon (antipirin) ve türevleri
 
2933.19 —  Diğerleri
 
–    Yapısında başka bir halkaya yapışmamış bir imidazol halkası (doymuş olsun olmasın) olan bileşikler:
 
2933.21 —     Hidantoin ve türevleri
 
2933.29 —  Diğerleri
 
–    Yapısında başka bir halkaya yapışmamış piridin halkası (doymuş olsun olmasın) olan bileşikler:
 
2933.31 —   Piridin ve tuzları
 
2933.32 — Piperedin ve tuzları
 
2933.33 — Alfentanil (INN), anileridine (INN), bezitramide (INN), bromazepam (INN), difenoxin (INN), difenoxylate (INN), dipipanone (INN), fentanyl (INN), ketobemidone (INN), methylphnidate (INN), pentazicone (INN), pethidine (INN), pethidine (INN) ara ürün A, phencyclidine (INN) (PCP), phenoperidine (INN), pipradol (INN), piritramide (INN), propiram (INN), trimeperidine (INN); bunların tuzları.
 
2933.39 — Diğerleri
 
–  Kinolin veya izokinolin halka sistemleri (hidrojenle doymuş
olsun olmasın) olan bileşikler (daha fazla halkalanmamış)
 
2933.41 — Levorfanol (INN) ve tuzları
 
2933.49 — Diğerleri
 
–    Yapısında bir pirimidin halkası (doymuş olsun olmasın)
veya piperazin halkası olan bileşikler;
 
2933.52  —  Malonil üre (barbutirik asit) ve tuzları
 
2933.53 — Allobarbital (INN), amobarbital (INN), barbital (INN), butalbital (INN), butobarbital, siklobarbital (INN), methylphenobarbital (INN), pentobarbital         (INN), fenobarbital (INN), sekbutabarbital (INN), sekobarbital (INN) ve vinilbital (INN); bunların tuzları
 
2933.54  —  Malonil ürenin (barbutirik asit) diğer türevleri; bunların
tuzları
 
2933.55 — Loprazolam (INN), meklokualon (INN), metakualon (INN)
ve zipeprol (INN); bunların tuzları.
 

 • — Diğerleri

 

 • Yapısında bir halkaya yapışmamış bir triazin halkası

(doymuş olsun olmasın) olan bileşikler:
 
2933.61 —   Melamin
 
2933.69 —     Diğerleri
 
– Laktamlar:
 
2933.71 —  6-hekzanlaktam (Epsilon-kaprolaktam)
 
2933.72 – – Klobazam (INN) ve metiprilon (INN)
 
2933.79 —  Diğer laktamlar
 
– Diğerleri:
 
2933.91 — Alprazolam (INN), camapezam (INN), klordiazepoksit (INN), klonazepam (INN), klorazepate, delorazepam (INN), diazepam (INN), estazolam (INN), etil loflazepate (INN), fludiazepam (INN), flunitrazepam (INN), flurazepam (INN), halazepam (INN), lorazepam (INN), lormetazepam (INN), mazindol (INN), medazepam (INN), midazolam (INN), nimetazepam (INN), nitrazepam (INN), nordazepam (INN), okzazepam (INN), pinazepam (INN), prazepam   (INN), provaleron (INN), temazepam (INN), tetrazepam (INN) ve triazolam (INN); bunların tuzları
 
2933.92 – – Azinfos-metil (ISO)
 
2933.99 – -Diğerleri
 
 
Bu pozisyona dahil olan heterosiklik bileşikler şunlardır:

 • Yapısında başka bir halkaya yapışmamış pirazol halkası (doymuş olsun olmasın) olan bileşikler.

Bu kısım, diğerleri meyanında, aşağıdakileri kapsar:

 • Fenazon (antipirin, dimetilfenilpirazolon). Kokusuz, renksiz, kristalli toz veya pullar halindedir. Tıpta ateş düşürücü ve nevralik (sinir bozukluklarına karşı) bir ilaç olarak kullanılır.
 • Aminofenazon (4-dimetilamino-2,3-dimetil-1-fenil-5-pirazolan) (amidopirin, dimetilaminoanalgesin) ve tuzları. Renksiz, yaprak şeklinde kristallerdir. Yüksek ateş düşürücü ve sinir bozukluklarına karşı özellikleri itibariyle analgesin’den daha kuvvetlidir.
 • 1-Fenil-3-pirazolidon.

 
 

 • Yapısında başka bir halkaya yapışmamış bir imidazol halkası (doymuş olsun olmasın) olan bileşikler.

Bu kısım, diğerleri meyanında, aşağıdakileri kapsar:

 • Hidantoin ve ikame türevleri (örn; nitrohidantoin, metilhidantoin ve fenilhidantoin). Glikolik asidin üre ile kondenzasyonundan elde edilir.
 • Nem çeken (higroskopik) beyaz kristallerdir. Tıpta ürik asidin bir çözücüsü olarak kullanılır.

 

 • Yapısında başka bir halkaya yapışmamış piridin halkası (doymuş olsun olmasın) olan bileşikler.

Bu kısım, diğerleri meyanında, aşağıdakileri kapsar:

 • Piridin. Taş kömürü katranında, kemik yağında, vb. bulunur. Hoş olmayan kuvvetli kokulu, renksiz veya donuk sarı bir sıvıdır. Organik sentezlerde, kauçuk sanayiinde, mensucatın boya ve emprime işlerinde, alkol için denatürant olarak, tıpta ve benzeri yerlerde kullanılır.

Piridinin bu Fasılda yer alması için ağırlık itibariyle %95 ya da daha fazla saflıkta olması gerekir. Daha düşük saflık derecesindeki piridin bu pozisyon haricindedir (27.07 pozisyonu).

 • Piridin türevleri, diğerleri meyanında, şunları içerir.
 • Metilpiridin (pikolin), 5-etil-2-metilpiridin (5 etil-2-pikolin) ve 2-vinil-piridin.

Bu türevlerin bu pozisyonda yer alabilmeleri için susuz ürün üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle %90 veya daha fazla saflığa sahip olması gerekir (metilpiridinin ele alınması halinde, tüm metilpiridin izomerleri birlikte ele alınmalıdır). Daha düşük saflık derecesindeki türevler bu pozisyon dışındadır (27.07 pozisyonu).

 • Piridin-karboksilik asitler.

Bunlara piridin g-karboksilik asiti (izonikotinik asit) de dahildir. Renksiz kristaller halindedirler. gpikolinin oksidasyonu veya sentez yolu ile oluşur. Bunun hidrazidi tüberküloza karşı kullanılır.
 
Bununla beraber, nikotinik asit olarak bilinen, piridin-b -karboksilik asit bu pozisyon haricindedir (29.36 pozisyonu).
 

 • Piridin-b-karboksilik asitin dietilamidi. Hemen hemen renksiz, yağımsı bir sıvıdır. Kanın dolaşımını hızlandırmak ve solunumu artırmak için tıpta kullanılır.
 • mezoInozitol hekzanikotinat.
 • Piperidin türevleri şunları kapsar:
 • 1-Metil-4-fenilpiperidin karboksilik asit.
 • 1-Metil-3-fenilpiperidin-3-karboksilik asit etil ester.
 • 1-Metil-4-fenilpiperidin-4-karboksilik asit etil ester (petidin).
 • Ketobemidon (INN) (1-[4-(m-hidroksifenil)-1-metil-4-piperidil] propan-1-one).
 • Yapısında başka bir halkaya yapışmamış bir kinolin veya izokinolin halkası (doymuş olsun olmasın) olan bileşikler (daha fazla halkalanmamış).

    Kinolin, izokinolin ve bunların türevleri, piridin halkasına kaynaşmış (yapışmış) bir benzen halkası içeren 2-halkalı sistemdir. Kinolin ve izokinolin, taş kömürü katranında bulunur, fakat sentetik olarak da hazırlanabilir. Renksiz sıvıdır, yüksek derecede ışığı kırıcıdır. Hoş olmayan ve nüfuz edici bir kokusu vardır. Organik sentezlerde kullanılır. (örneğin boyalarda, ilaçlarda).
Bu türevler, diğerleri meyanında, şunları içerir:

 • İzobutilkinolin.
 • İzopropilkinolin.
 • Tetrahidrometilkinolin.
 • 3-,4-,5-,6-,7- ve 8- Hidroksikinolinler ve bunların tuzları. Bunlar kinolin molekülünün halkalarından birine bir hidroksil grubunun sokulmasından türemişlerdir.

Bu gruba 8-hidroksikinolinin kompleks metal bileşikleri dahildir.

 • Fenilkinolinkarboksilik asit (fenilsinkoninik asit). Renksiz iğneler veya sarımtırak beyaz toz halindedir. Damla (gut) ve romatizma hastalıklarına karşı tedavi edici bir maddedir.
 • Oktaverin (INN) (6,7-dimetoksi-1- (3,4,5-trietoksifenil) izokinolin).
 • N-Metilmorfinan
 • 3-Hidroksi-N-metilmorfinan
 • Yapısında bir piramidin halkası (doymuş olsun olmasın) veya piperazin halkası olan bileşikler.

Bu kısım, diğerleri meyanında, şunları içerir:

 • Malonilüre (barbiturik asit) ve türevleri. Barbiturik türevleri. Bu, pirimidin bileşiklerinin önemli bir grubudur. Bunlar suda çözünen sodyum tuzlarını oluştururlar. Hem barbiturik türevlerinin yerine geçen alkil ve hem de bunların tuzları tıpta uyuşturucu, hisleri azaltıcı ve teskin edici olarak kullanılır. Bu grubun bileşiklerini, barbital-(INN) (dietil-malonilüre), fenobarbital-(INN) (etilfenilmalonil üre), amobarbital-(INN) (etil-izoamilmalonilüre), sekobarbital-(INN) (alil-1-metilbutilmalonilüre) ve siklobarbital-(INN) (5-ctclohex-1-eny1-5-ethylbarbituric asit) temsil ederler.
 • Tiyopentan sodyum (pentiobarbital sodyum) bir siklik tiyoüreiddir. Hoş olmayan kokulu, sarımtrak-beyaz renkte, suda çözünen, nem çeken bir tozdur. Tıpta bir anestezik madde olarak kullanılır.
 • Piperazin (dietilendiamin), kristalize beyaz kütledir. Nem çeker. Kendine mahsus kokusu vardır. Damla (gut) hastalığına karşı tedavi edici olarak kullanılır.
 • 2,5-Dimetil piperazin. Renksiz, yağımsı sıvı veya pat halinde maddedir. Ürik asitin çözücüsü olarak kullanılır.
 • Yapısında başka bir halkaya yapışmamış triazin halkası (doymuş olsun olmasın) olan bileşikler.

Bu kısım, diğerleri meyanında, şunları içerir:

 • Melamin (triaminotriazin). Parlak beyaz kristaller halinde olup, plastiklerin imalinde kullanılır.
 • Trimetilentrinitramin (heksojen). Beyaz kristaller halinde, patlayıcı bir tozdur. Ani vuruş ve şoklara karşı hassastır.
 • Siyanürik asit (enol ve keto halleri).
 • Methenamine (INN) (hekzametilenetetramin), bunların tuzları ve türevleri. Düzgün şekilli beyaz kristaller halindedir ve suda çözünür. Tıpta ürik asidin çözücüsü olarak (urinary antiseptik), sentetik rezinlerin imalinde, kauçukta vulkanizasyon hızlandırıcısı olarak ve anti fermentasyon maddesi olarak kullanılır.

 
Bu Fasıl tıpta kullanılan methenamine (INN) tablet ve pastilleri (30.04 pozisyonu) ve tablet çubuk veya benzeri yapıda olan ve yakıt olarak kullanılan methenamin bu pozisyon haricindedir (36.06 pozisyonu).

Bu bileşikler, laktonlara benzeyen internal amidler olarak mütalaa edilir. Amino-asitlerden bir molekül suyun çıkarılması suretiyle elde edilir. Moleküller bir zincirde bir ya da daha fazla amid grubu içerebilir. Amid grubunun sayısına göre bunlar mono-, di-,tri laktamlar olarak bilinirler.
Bu pozisyon, aynı zamanda, laktamların (bunlar ketonik izomerler olmaktadırlar) analik tautomerikleri olan laktimleri de içine alır.
Bu kısım, diğerleri meyanında, şunları da içerir:

 • 6-Hekzanlaktam (e-kaprolaktam). Beyaz kristaller halindedir. Suda çözünür. Sert kokulu bir duman çıkarır. Plastiklerin ve dokumaya elverişli sentetik elyafların yapımında kullanılır.
 • İzatin (izatik asitin laktamı). Parlak sarımtrak kahverenkli kristaller halindedir. Boya maddelerinin hazırlanmasında ve tıpta kullanılır.
 • 2-Hidroksikinolin (karbostiril) o-aminosinnamik asitin bir laktamıdır.
 • 3,3- Di(p-asetoksifenil)oksindol (diasetil dihidroksi difenilizatin).Beyaz kristalize tozdur, suda çözünmez, bağırsakları yumuşatıcı etkisi vardır.
 • 1-Vinil-2-pirrolidon. Hoş kokulu sarımtrak kristalize tozdur. Poli(vinil pirolidon)un (Fasıl 39’da sınıflandırılmıştır.) hazırlanmasında ve tıpta kullanılır.

 
 
(6)   Primidone (INN) (5-etil-5 fenilperhidropirimidin-4,6-dione). Suda çözünebilen beyaz kristallerdir.

 • 1,5,9-Triazacyclododecane-2,6,10 trione

 
Bir intramoleküler kuarterner amonyum tuzu olan betain (trimetilglisin, trimetilglikokol) bu pozisyona dahil değildir (29.23 pozisyonu).
 

 • Sadece azotlu diğer heterosiklik bileşikler.

Bu kısım, diğerleri meyanında, şunları içerir:

 • Karbazol ve türevleri. İki benzen halkasının bir pirrol çekirdeği ile olan füzyonundan elde edilir. Taş kömürü katranı yağının ağır kısımlarında bulunur ve aynı zamanda sentetik olarak da elde edilebilmektedir. Parlak kristalize pullar halinde olup, boyaların ve plastiklerin imalinde kullanılır.
 • Akridin ve türevleri. Akridin, iki benzen halkasının bir piridin halkasıyla kondenzasyonundan hasıl olur. Az miktarlarda taş kömürü katranında bulunur, fakat sentez yolu ile de elde edilebilir. Boya maddeleri ve bazı ilaçların hazırlanmasında kullanılır.

Bu pozisyona dahil olan akridin türevleri (boya maddelerini oluşturanlar hariç) meyanında şunlar yer alır:

 • Proflavin (3,6-diaminoakridinyum hidrojen sülfat) kırmızımsı kahverengi kristalize toz halindedir.
 • 2,5-diamino-7-etoksiakridin laktat. Sarı bir tozdur.

Bu türevlerin herikisi de antiseptik ve mikrop öldürücü özelliktedir.

 • İndol. Taş kömürü katranında bulunur, fakat genellikle sentez yoluyla elde edilir. Küçük kristalize yapraklar halindedir. Renksiz veya donuk sarıdır. Havaya veya ışığa maruz kalınca kırmızıya döner. Saf olmadığı zaman, pislik kokusu ile belirir, fakat saflaştırıldığında kuvvetli çiçek kokusu verir. Sentetik parfümlerin hazırlanmasında ve tıpta kullanılır.
 • b-Metilindol (skatol). Renksiz pullar halinde kristalleşir. Saf olmadığı zaman pislik kokusunu verir
 • Ftalhidrazid (ftalik asidin hidrazidi).
 • Etilenimin (aziridin) ve bunun N-ikame türevleri.
 • Porfirinler (porfinin türevleri)
 • Azinfos-metil (ISO) (O,O-Dimetil S-[(4-okso-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il)metil]ditiyofosfat) (C10H12N3O3PS2).

 
Bununla birlikte, bir alkoloid olan porfirin 29.39 pozisyonunda sınıflandırılır.
 
*
*    *
 
Uluslararası ölçülere göre narkotik veya psikotropik maddeler sayılan bu pozisyondaki bazı ürünler 29. Fasılın sonunda yer alan listede belirtilmiştir.
 
Polibazik asitlerin imidleri bu pozisyon haricindedir.
 
o
o    o
 
Altpozisyon Açıklama Notları.
2933.11, 2933.21 ve 2933.54 Altpozisyonları
Phenazone (2933.11 alt pozisyonu), Hydontoin (2933.21 alt pozisyonu) ve barbitürik asit (2933.52 alt pozisyonu) heterosiklik yapılarıyla karakterize edilen ürünlerdir. Yani parent bileşikle mukayese edildiğinde bu türevler genelde;

 • Modifiye edilmemiş fonksiyonel gruplara sahiptir (örn; Oxo-grubu),
 • Çift bağın sayı ve pozisyonunu muhafaza eder,
 • İkame edicileri muhafaza eder (örn; fenil grup ve fenazone’un iki metil grubu); ve
 • Sadece daha ileri hidrojen atomu ikameleri vardır. (örn. Barbiturik asitin pirimidinş halkasında alkil grupla ikame edilmiş bir hidrojen atomu)

 
 
Bununla beraber, parent bileşiğin enol formundan elde edilen tuzlar keto formun türevleri olarak değerlendirilirler.
 
29.33.79 Altpozisyonu
Aynı halkada laktam grubunun nitrojen atomu dışında ek bir hetero atom içeren laktamlar, laktam pozisyonunda sınıflandırılmazlar. Bu durumlarda ek hetero atom sınıflandırmada dikkate alınmalıdır. Yani örneğin, oxazepam (INN) 2933.79 altpozisyonunda değil 2933.91 altpozisyonunda sınıflandırılmalıdır.
Eğer amid işlevi, iki ya da daha fazla halkanın parçasını oluşturuyorsa ve bu halkalardan bir tanesi buna ek olarak hetero-atom içeriyorsa (laktam grubunun nitrojen atomundan farklı olarak) bu durumdaki molekül laktam olarak kabul edilebilir.
2933.79 altpozisyonunda sınıflandırılan laktamlar herbiri en azından bir karbon atomuna ayrılabilen farklı laktam gruplarına sahip olmalıdır. Bununla beraber, bu pozisyon içinde ayrı karbon atomları bulunduran ve laktam grubuna bitişik durumda oxo grubu (>C=O), imino grubu (>C=NH) ya da thioxo grubu (>C=S) bulunduran ürünleri içermez. Örneğin, barbiturik asit 2933.79altpozisyonunda da yer almaz. (2933.52 altpozisyonu)
 
 
29.34 –   NÜKLEİK ASİTLER VE TUZLARI (KİMYACA BELİRLİ BİR YAPIDA OLSUN OLMASIN); DİĞER HETEROSİKLİK BİLEŞİKLER
 
2934.10 –      Yapısında başka bir halkaya yapışmamış bir tiazol halkası (doymuş olsun olmasın) olan bileşikler.
 
2934.20 –      Yapısında başka bir halkaya yapışmamış bir benzotiazol halkası (doymuş olsun olmasın) olan bileşikler(daha fazla halkalanmamış).
 
2934.30 –      Yapısında başka bir halkaya yapışmamış bir fenotiazin halkası (doymuş olsun olmasın) olan bileşikler (daha fazla halkalanmamış).
 
–   Diğerleri :
 
2934.91–    Aminorex (INN),  brotizolam (INN), clotiazepam (INN), cloxazolam (INN), dextromoramide (INN), haloxazolam (INN), ketazolam (INN), mesocarb (INN), oxazolam (INN), pemoline (INN), phendimetrazine (INN), phenmetrazine (INN) ve sufentanil (INN); ve bunların tuzları.
 
2934.99 —     Diğerleri
 
Bu pozisyon, nükleik asit ve tuzlarını içerir. Bunlar, hayvan ve bitki hücre çekirdeğinde bulunan nükleo-proteinleri oluşturan ve proteinlerle birleştiği zaman kompleks bir yapıya sahip olan bileşiklerdir. Bunlar şekerli fosforik asit ve pirimidin ya da purin bileşiklerinin kombinasyonudur. Genelde beyaz toz şeklinde olup suda çözünebilirler.
Bu asitler veya daha çok tuzları (örn; sodyum, civa ve bakır nukleatları) tonikler, sinir sistemi için uyarıcı ve ürik asit için çözücü olarak kullanılır.
 
Bu pozisyonda yer alan heterosiklik bileşikler şunlardır:

 • Yapısında başka bir halkaya yapışmamış bir tiazol halkası (doymuş olsun olmasın) olan bileşikler.

“Thiazole” terimine 1,3-thiazole ve 1,2-thiazole (isothiazole) ün her ikisi de dahildir.

 • Yapısında başka bir halkaya yapışmamış bir benzotiazol halkası (doymuş olsun olmasın) olan bileşikler (daha fazla halkalanmamış).

”Benzothiazole” terimine 1,3-benzothiazole ve 1,2-benzothiazole (benzisothiazole) ün her ikisi de dahildir.
 
Bu kısım, diğerleri meyanında, şunları içerir:

 • Beyaz-sarımtrak ince toz olup, kauçuk sanayiinde vulkanizasyonu hızlandırıcı olarak kullanılır.
 • Dibenzotiazolil disülfür. Kauçuk sanayiinde vulkanızasyonu hızlandırıcı olarak kullanılır.
 • İpsopirone (INN) (2-[4-(4-pyrimidin-2-ylpiperazin-1-yl) butyl]-1,2-benzothiozol-3(2H)-one 1,1-dioxide). Anksiyolitik olarak kullanılır.
 • Dehydrothio-p-toluidine (4-(6-methyl-1,3-benzothiazol-2-yl)aniline).

 

 • Yapısında başka bir halkaya yapışmamış bir fenotiazin halkası (doymuş olsun olmasın) olan bileşikler (daha fazla halkalanmamış).

Bu kısım, diğerleri meyanında, şunları içerir:
Fenotiazin (tiyodifenilamin). Parlak sarımsı renkte pullar veya yeşilimsi-gri toz halinde olup, boyaların vb. hazırlanmasında kullanılır.

 • Diğer heterosiklik bileşikler.

Bu kısım, diğerleri meyanında, şunları içerir.

 • Bunlar hidroksisülfonik asitlerin internal esterleri olarak mütalaa edilebilirler. Bunlar sülfonftaleinleri içerir. Örneğin;
 • Fenol kırmızısı (fenolsülfonftalein). Tıpta ve analizlerde indikatör olarak kullanılır.
 • Timol mavisi (timolsülfonftalein). Kimyasal olaylarda bir ayıraç olarak kullanılır.
 • 1,3-Propansulton.
 • Bunlar aminosulfonik asitlerin dahili amidleri olarak mütalaa edilebilir. Bunlar, perasitden elde edilen naftosultam-2,4-disülfonik asidi de dahildir. SS asit(8-amino-1-naftol-5,7-disülfonik asit veya 1-amino-8-naftol-2,4-disülfonik asit) imalatında kullanılır.
 • Taş kömürü ve linyit katranında bulunur. Aynı zamanda sentetik olarak da elde edilmektedir. Benzen kokusuna benzer kokulu, mobil, renksiz bir sıvıdır.
 • Furazolidan (INN) (3-(5-nitrofurfurilidenamino) okzazolidin-2-one).
 • Adenozintri-veya piro-fosforik asit.
 • 3-Metil-6,’7-metilendioksi-1-(3,4-metilendioksibenzil) izokinolin hidroklorür.
 • 3-Metil-6,7-metilendioksi-1-(3,4-metilendioksifenil)-izokinolin.

 
28.52 pozisyonunda tanımlanan civa nükleitleri ve Tiyoaldehidlerin siklik polimerleri bu pozisyon haricindedir (29.30 pozisyonu).
 
Uluslararası ölçülere göre narkotik veya psikotropik maddeler sayılan bu pozisyondaki bazı ürünler, 29. Fasıl sonunda yer alan listede gösterilmiştir.
 
29.35 –   SÜLFONAMİDLER
 
2935.10 – N-Metiylperfluorooktan sülfonamid
 
2935.20 – N-Etilperfluorooktan sülfonamid
 
2935.30 – N-Etil-N-(2-hidroksietil) perfluorooktan sülfonamid
 
2935.40 – N-(2-Hidroksietil)-N-metilperfluorooktan sülfonamid
 
2935.50 – Diğer perfluorooktan sülfonamidler
 
2935.90 – Diğerleri
 
Sülfonomidler, (R1.SO2.N.R2.R3) genel formülüne sahiptirler. Bu formülde R1, SO2 grubuna doğrudan bağlı olan ve kompleksitisi değişken olan bir karbon atomunun organik radikalidir. R2 ve R3 ise hidrojen ve değişken kompleksitideki organik veya inorganik radikal ya da başka bir atomdur(çift bağları ya da halkaları kapsamaktadır) az çok kompleks bir organik radikali temsil eder. Tıpta çok kuvvetli bir bakteri öldürücü olarak kullanılır. Bunlar, diğerleri meyanında, şunları içerir:

 • N-Alkilperfluorooktan sülfonamidler.* N-metilperfluorooktan sülfonamid veya N-etil-N-(2-hidroksietil) perfluorooktan sülfonamid bunlara örnek verilebilir. Bu kimyasallar perfluorooktan sülfonat (PFOS) oluşturacak şekilde bölünürler (ayrıca 29.04, 29.22, 29.23, 38.08 ve 38.24 pozisyonlarına bakınız).
 • o-Toluensulfonamid.
 • oSülfamoilbenzoik asit.
 • pSülfamoilbenzilamin.
 • p-Aminobenzensülfonamit (Sülfanilamit) NH2. C6H4. S02. NH2)
 • p-Aminobenzensülfonasetamid.
 • Sildenafil sitrat.
 • Sülfapiridin (INN) veya p-aminobenzensülfonamidopirinidin.
 • Sülfadiazin (INN) veya p-aminobenzensülfonamidopirimidin.
 • Sürfamerazin (INN) veya p-aminobenzensülfonamidometilpirimidin.
 • Sülfatioüre (INN) veya p-aminobenzensülfonamidotioüre.
 • Sülfatiazol (INN) veya p-aminobenzensülfanamidotiazol.
 • Klorlanmış sülfonamidler, klor atomu doğrudan doğruya azot atomuna bağlanmış olsun olmasın, (örn; “kloraminler” olarak bilinen sülfonkloramidler veya N-klorsülfonamidler, “Klorotiazid” veya 6-kloro-7-sülfamoilbenzo-1,2,4-tiadiazin 1,1-dioksid; 6-kloro-3,4-dihidro-7-sülfamoil-benzo-1,2,4-tiadiazin l,l-dioksit).

 
Bir halkanın parçası olan sülfonamid grup(lar)ının tüm S-N bağları bu pozisyon haricindedir. Bunlar 29.34 pozisyonunda yer alan diğer heterosiklik bileşiklerdir.(sultams)

TALİ FASIL XI
 PROVİTAMİNLER, VİTAMİNLER VE HORMONLAR
GENEL AÇIKLAMALAR
Bu tali Fasıl, oldukça kompleks kimyasal yapısı bulunan bir grup bileşiklerin meydana getirdiği aktif maddeleri içerir. Bu tali-Fasılın içerdiği maddeler, hayvan ve bitki organizmalarının düzenli çalışması ve hayatlarının uyumlu bir şekilde gelişmesi için gerekli bulunmaktadır.
Bunlar, esas itibariyle, fizyolojik bir işleve sahiptirler ve ferdi karakterleri nedeni ile tıpta veya sanayide kullanılırlar.
Bu altpozisyonda “türev” terimi söz konusu pozisyondaki bir başlangıç bileşiğinden elde edilebilen ve parent bileşiğin temel yapısı da dahil esas karakterini muhafaza eden, kimyasal bileşikleri ifade eder.
 
 
29.36 –     PROVİTAMİNLER VE VİTAMİNLER (TABİİ VEYA SENTEZ YOLUYLA ELDE EDİLMİŞ) (TABİİ KONSANTRELER DAHİL), BUNLARIN ÖNCELİKLE VİTAMİN OLARAK KULLANILAN TÜREVLERİ VE BUNLARIN BİRBİRLERİYLE OLAN KARIŞIMLARI (HERHANGİ BİR ÇÖZELTİ İÇİNDE OLSUN OLMASIN)(+)
 
–  Vitaminler ve bunların türevleri (karışık olmayanlar)
 
2936.21 — Vitamin A ve türevleri
 
2936.22 — Vitamin B1 ve türevleri
 
2936.23 — Vitamin B2 ve türevleri
 
2936.24 — D- veya DL- Pantotenik asit (B3 veya B5 vitamini) ve  türevleri
 
2936.25 — Vitamin B6 ve türevleri
 
2936.26 — Vitamin B12 ve türevleri
 
2936.27 — Vitamin C ve türevleri
 
2936.28 — Vitamin E ve türevleri
 
2936.29 — Diğer vitaminler ve türevleri
 
2936.90 – Diğerleri (tabii konsantreler dahil)
 
 
Vitaminler, harici kaynaklardan elde edilen, insan ve hayvan organizmalarının normal fonksiyonları için elzem olan, kompleks kimyasal yapılı aktif unsurlardır. İnsan vücudu bu maddelerin sentezini bizzat yapamadığından, bunların son şekilde veya hemen hemen son şekilde (provitaminler) olarak dış kaynaklardan temini gerekmektedir. Vitaminler, çok küçük miktarlarda etkili olan ve eksojen biyokatalizorlerden sayılabilen maddeler olup bunların yoklukları veya yetersizlikleri metabolizma bozukluklarına veya “beslenme yetersizliği” hastalıklarına sebep olur.
 
Bu pozisyon şunları içerir:

 • Provitaminler ve vitaminler (tabii veya sentez yoluyla elde edilmiş) ve bunların başlıca vitamin olarak kullanılan türevleri.
 • Tabii vitaminlerin konsantreleri (vitamin A veya vitamin D’nin konsantreleri gibi); bunlar bu vitaminlerin zenginleştirilmiş şekilleridir. Bu konsantreler, ya bulundukları halde kullanılırlar (örn; hayvan yemleri için katkı maddesi olarak) veya vitaminlerin izolasyonu için işleme tabi tutulabilmektedirler.
 • Vitaminlerin, provitaminlerin veya konsantrelerin kendi aralarındaki karışımları. Belirli oranlarda A ve D vitaminleri içeren tabii konsantrelerin içine sonradan ilave olarak A veya D vitaminleri katılmış olanları gibi.
 • Yukarıda belirtilen ürünlerin her hangi bir çözücüde sulandırılmış olanları(örn; etil oleat, propan-1,2-diol, etandiol, bitkisel yağlar)

Bu pozisyonda sınıflandırılan ürünler, taşıma veya koruma amaçlarıyla aşağıda belirtildiği şekilde stabilize edilebilirler.

 • Anti-oksidan eklenerek
 • Anti-caking (kalıplanmayı önleyici) maddeleri eklenerek (örn; karbonhidratlar)
 • Uygun maddelerle kaplanarak (örn; jelatin, mumlar veya yağlar) plastikleştirilmiş olsun olmasın
 • Uygun maddeler üzerine absorbe edilerek (örn; silisik asit)

Burada eklenilen maddenin miktarı veya yapılan işlem, koruma veya taşıma için gerekli olan miktarı aşmamalıdır ve ekleme veya yapılan işlem temel ürünün karakterini değiştirmemelidir ve genel kullanım yerine özel bir kullanım için sunulmamalıdır.
 
29.36 pozisyonu anlamında provitamin veya vitamin olarak
sınıflandırılan ürünlerin listesi.
 
Aşağıdaki grupların her birindeki ürünlerin listesi tam ve eksiksiz değildir (konuyu bütün teferruatı ile vermemektedir). Bu ürünlerin listesi sadece örnek olarak verilmiştir.
 
 

 • PROVİTAMİNLER

 
D Provitaminleri.

 • Işınlanmamış ergosterol veya D2 Ergosterol çavdar mahmuzunda, bira mayasında, yemeklik mantarlarda ve diğer mantarlarda bulunur. Vitamin etkisi yoktur. Beyaz pullar halinde olup havaya maruz bırakılınca sarıya döner. Suda çözünmez fakat alkol ve benzende çözünür.
 • Işınlanmamış 7-dehidrokolesterol veya D3 provitamini. Hayvanların derilerinde bulunur. Yapağı yağı veya lesitin imalatının yan ürünleri kullanılarak ekstre edilir. Suda çözünmez, fakat organik çözücülerde çözünür.
 • Işınlanmamış 22,23-dihidroergosterol veya D4
 • Işınlanmamış 7-dehidro- b-sitosterol veya D5 provitamini.
 • Işınlanmamış ergosteril asetat .
 • Işınlanmamış 7-dehidrokolesteril
 • Işınlanmamış 22,23-dihidroergosteril asetat.

 
 

 • A VİTAMİNLERİ VE BUNLARIN BAŞLICA VİTAMİN OLARAK KULLANILAN TÜREVLERİ

 
A vitaminleri (büyüme veya anti-kseroftalmik vitaminler), vücudun, özellikle derinin, kemiklerin ve retinanın normal gelişmesi için esas maddeler olup, bunlar epitel dokunun enfeksiyonlara karşı mukavemetini sağlar ve aynı zamanda normal üreme ve süt emzirme dönemi için gereklidir. Bunlar yağda çözünürler ve genel bir kural olarak suda çözünmezler.

 • Vitamin A1 alkol (akseroftol, retinol (INN)).

Vitamin Al aldehit (retinen-l,retinal).
Vitamin A1 asit (tretinoin (INN), retinoik asit).
 
Vitamin A1 alkol olarak veya yağlı asit esteri şeklinde hayvansal ürünlerde (tuzlu su balığında, süt ürünlerinde, yumurtada) bulunur. Bu madde esas itibariyle taze balık karaciğeri yağından çıkartılır, fakat sentez yolu ile de elde edilebilir. Sarı renkte katı bir maddedir, oda sıcaklığında yağlı bir şekilde kalabilir, fakat soğutulduğu zaman sarı kristaller halini alır. Hava tesirine karşı hassas olduğundan genellikle antioksidan maddeler katılmak suretiyle stabilize hale getirilir.

 • Vitamin A2 alkol (3-dehidroakseroftol, 3-dehidroretinol).

Vitamin A2 aldehit (retinen-2,3-dehidroretinal).
Vitamin A2,doğada vitamin A1 kadar yaygı değildir. Bu vitamin tatlı su balıklarından çıkarılır. Alkol halinde olanı kristalleşmemekte ve fakat aldehit olanı portakal renginde kristaller halinde bulunmaktadır.

 • Vitamin A asetat, palmitat ve diğer yağ asiti esterleri. Bu ürünler sentetik A vitamininden elde edilmektedir. Bunların hepsi oksitlenmeye hassastırlar. Asetatı sarı bir tozdur ve palmitatı saf halde iken kristalize olabilen sarı bir sıvıdır.

 
 

 • VİTAMİN B1 VE BUNLARIN BAŞLICA VİTAMİN OLARAK KULLANILAN TÜREVLERİ

 
Vitamin B1, anti-nöritik bir vitamin olup esas olarak beri-beri hastalığına karşı koruyucudur. Karbonhidrat metabolizmasında önemlidir. Çok yönlü sinir iltihaplarında, mide bozukluklarında ve iştah açıcı olarak kullanılır. Bu vitamin suda çözünür ve ısıya karşı stabil değildir.

 • Vitamin B1 (tiamin (INN), anörin). Tiamin, bir çok hayvan ve bitki dokularında bulunur (örn; hububut tanesi dış kabuğunda (kavuzunda) , bira mayasında, domuzda, karaciğerde, süt ürünlerinde, yumurtada, vb.). Bu vitamin genellikle sentetik olarak elde edilmektedir. Beyaz renkli  kristalize bir toz olup havaya karşı stabildir.
 • Tiamin hidroklorür. Beyaz renkte kristalize bir tozdur. Nem çekicidir, fakat çok dayanıklı değildir.
 • Tiamin mononitrat. Beyaz kristalize tozdur. Nispeten stabildir.
 • Tiamin 1,5-tuzu (anörin-1,5 tuzu, anörin naftalin-1,5-disülfonat).
 • Tiamin salisilat hidroklorür (anörin salisilat hidroklorür).
 • Tiamin salisilat hidrobromür (anörin salisilat hidrobromür).
 • İyodotiamin.
 • İyodotiamin hidroklorür.
 • İyodotiamin hidriyodür.
 • Vitamin B1‘in ortofosforik esteri veya bu esterin tiamin ortofosfatı ve mono- ve dihidroklorürü ve monofosfatı.
 • Vitamin B1‘in nikotinik esteri.

 

 • VİTAMİN B2 VE BUNLARIN BAŞLICA VİTAMİN OLARAK KULLANILAN TÜREVLERİ

Vitamin B2, besleyici ve büyümeyi geliştirici bir vitamindir. Bu vitamin, karbonhidratlar için faydalanma faktörü olarak biyolojik öneme sahiptir. Suda çözünür ve ısıya dayanıklıdır.

 • Vitamin B2 (riboflavin (INN), laktoflavin). Riboflavin, vitamin B1

ile birleşmiş olarak bir çok ürünlerde ve gıda maddelerinde bulunur. Bu vitamin, damıtma ve fermentasyon kalıntılarından, sığır karaciğerinden çıkartılabilmektedir, fakat genellikle sentez yolu ile elde edilmektedir. Portakal sarısı kristaller halinde olup ışığa karşı oldukça duyarlıdır.

 • Riboflavinin 5′-ortofosforik esteri veya riboflavinin 5′-ortofosfat ve bunun sodyum veya dietanolamin tuzu. Bu ürünler, riboflavinden daha fazla suda çözünürler.
 • (Hidroksimetil) riboflavin veya metilolriboflavin.

 

 • D-VEYA DL-PANTOTENİK ASİT (VİTAMİN B3 VEYA VİTAMİN B3 OLARAK DA BİLİNİRLER) VE BUNLARIN BAŞLICA VİTAMİNLER OLARAK KULLANILAN TÜREVLERİ

Bu bileşikler, saçların kırlaşmasını önlemede, cildin gelişmesinde, yağ ve karbonhidrat metabolizmasında bir parça rol oynamaktadır. Bunlar, ifrazat hücresinde ve karaciğerde, mide-bağırsak ve solunum faaliyetlerinde esastırlar. Bunlar suda erirler.

 • D- veya DL Pantotenik asit (N-(a,g-dihidroksi-b,b,-dimetilbutiril)-b-alanin). Vitamin B3 veya vitamin B5 olarak da bilinen bu vitamin, tüm yaşayan hücrelerde ve dokularda bulunur (örn; memelilerin karaciğerlerinde  ve böbreklerinde, pirinç kabuklarında (perikarb), bira mayasında, sütte, ham melasta vb.). Bu vitamin genellikle sentez yolu ile elde edilir. Sarı renkte viskoz bir yağ olup suda ve birçok organik çözücülerde yavaş çözünür.
 • Sodyum D- ve DL-pantotenat
 • Kalsiyum D- ve DL-pantotenat. Suda çözünen, beyaz bir toz olup vitamin B3 ün en çok rastlanılan şeklidir.
 • Pantotenil alkol veya pantotenol (D- ve DL-)(a, g-dihidroksi-N-3-hidroksipropil-b,b dimetilbutiramid). Viskoz bir sıvı olup suda çözünür.
 • D-pantotenol etil eter (D-a,g-dihidroksi-N-3-etoksipropil-b,b-dimetil- butiramid). Viskoz bir sıvıdır. Su ile karışabilir ve organik çözücülerde kolaylıkla çözünür.

 

 • VİTAMİN B6 VE BUNLARIN BAŞLICA VİTAMİN OLARAK KULLANILAN TÜREVLERİ

Vitamin B6 anti-dermatitik (cild koruyucu) bir vitamindir. Bu vitamin sinir sisteminde, beslenmede ve amino-asit, protein ve yağ metabolizmasında önemli bir rol oynar. Bu vitamin gebelikte ve cerrahi operasyonlar sonrasında meydana gelen kusmaları önleyici olarak rol oynar. Suda çözünür ve ışığa karşı oldukça duyarlıdır.

 • Pridoksin (INN) veya adermin (piridoksol) (3-hidroksi-4,5-bis(hidroksimetil)-2-metilpiridin).

Piridoksal (4-formil-3-hidroksi-5-hidroksimetil-2-metilpiridin).
Piridoksamin (4-aminometil-3-hidroksi-5-hidroksimetil-2-metil-piridin).
B6 vitamininin bu üç formu, bira mayasında, şeker kamışında, hububat tanelerinin dış kabuklarında, pirinç kepeğinde, buğdayın rüşeym yağında, keten tohumu yağında ve karaciğerde, balıkların ve memeli hayvanların etlerinde ve yağlarında bulunur. Bu vitamin hemen hemen daima sentez yolu ile elde edilir.

 • Piridoksin hidroklorür.

Piridoksin ortofosfat.
Piridoksin tripalmitat (piridoksidinin tripalmitat esteri).
Piridoksal hidroklorür.
Piridoksamin dihidroklorür.
Pridoksamin fosfat.
             Bunlar vitamin B6‘nın normal formlarıdır. Bu vitamin renksiz kristaller veya pullar halindedir.

 • Piridoksin ortofosforik ester ve bunun sodyum tuzu.

Piridoksal ortofosforik ester ve bunun sodyum tuzu.
Piridoksamin ortofosforik ester ve bunun sodyum tuzu.
 

 • VİTAMİN B9 VE BUNUN BAŞLICA VİTAMİN OLARAK KULLANILAN TÜREVLERİ

Vitamin B9, esas itibariyle kan hücrelerinin gelişimi içindir ve tehlikeli kansızlık hastalığının (anemi) tedavisinde kullanılır. Ispanakta, yeşil bitkilerde, bira mayasında ve hayvanların karaciğerinde bulunur, fakat genellikle sentez yoluyla da elde edilmektedir.

 • Vitamin B9 (folik asit (INN) veya pteroilglutamik asit) ve bu vitaminin sodyum tuzu ve kalsiyum tuzu.
 • Folinik asit (INNM) (5-formil-5,6,7,8-tetrahidropteroilglutamik asit).

 

 • VİTAMİN B12 (SİANOKOBALAMİN (INN) VE DİĞER KOBALAMİNLER (HİDROKSOKOBALAMİN (INN), METİLKOBALAMİN, NİTRİTOKOBALAMİN, SÜLFİTOKOBALAMİN, VB.) VE BUNLARIN TÜREVLERİ

Vitamin B12, kansızlık (anemi) hastalığının tedavisinde vitamin B9‘dan daha etkilidir. Molekül ağırlığı yüksek olup kobalt içerir. Memeli hayvanların ve balığın etlerinde ve karaciğerlerinde, yumurtada ve sütte muhtelif şekillerde bulunur. Bu vitamin, antibiyotiklerin üretim kalıntısını oluşturan sıvılardan, şeker pancarı melasından, kesilmiş sütten vb. elde edilir. Koyu kırmızı kristaller halinde olup suda çözünür.
(İJ)      VİTAMİN C VE BUNUN BAŞLICA VİTAMİN OLARAK KULLANILAN TÜREVLERİ
C vitamini, antiskorbütik bir maddedir ve infeksiyonlara karşı insan vücudunun mukavemetini artırır. Suda çözünür.

 • Vitamin C (L- veya DL-askorbik asit (INN)). Askorbik asit birçok bitkisel menşeli gıda maddelerinde (meyveler, yeşil sebzeler, patates, vb.), hayvansal menşeli gıda maddelerinde (karaciğer, dalak, böbrek bezleri, beyin, süt, vb.) bulunmaktadır. Limon suyundan, kırmızı ve yeşilbiberden, anasonun yeşil yapraklarından, agava (Amerika sabır otu) elyafının işlenmesinden arta kalan sıvılardan elde edilmektedir. Son zamanlarda hemen hemen münhasıran sentezleme yoluyla elde edilmektedir. Beyaz renkte kristalize bir toz olup kuru hava şartlarına oldukça dayanıklıdır ve kuvvetli bir redüktör etkisine sahiptir.
 • Sodyum askorbat.
 • Kalsiyum askorbat ve magnezyum askorbat.
 • Stronsiyum (L) askorbosinkoninat (stronsiyum (L) askorbo-2-fenilkinolin-4-karboksilat).
 • Sarkozin askorbat.
 • L-Arginin askorbat.
 • Askorbil palmitat. C vitaminin yağda çözünen bu formu katı ve sıvı yağlar için antioksidan ve emülsifiyan olarak da kullanılmaktadır.
 • Kalsiyum hipofosfitoaskorbat.
 • Sodyum askorboglutamat.
 • Kalsiyum askorboglutamat.

 
(K)    VİTAMİN D VE BUNUN BAŞLICA VİTAMİN OLARAK KULLANILAN TÜREVLERİ
D vitaminleri, kemik hastalığına (raşitizm) karşı kullanılan vitaminlerdir. Bunlar, organizmada kalsiyum ve fosforun kullanılmasını düzenler ve dişlerin ve kemiklerin gelişmesine yardım ederler ve bunlar yağda çözünürler. Bunlar, organizma tarafından normal olarak üretilen veya transforme edilen steroller veya sterol türevlerinden ibaret olan çeşitli D provitaminlerin aktive edilmelerinden veya ışığa maruz bırakılmalarından (irradye edilmesinden) elde edilirler.

 • Vitamin D2 ve bunun benzeri aktiviteyi gösteren türevleri.
 • Vitamin D2 veya aktive edilmiş veya ışınlanmış ergosterol (kalsiferol, ergokalsiferol). Beyaz renkte kristalize toz olup havaya, ışığa ve ısıya maruz bırakıldığında sarıya döner. Suda çözünmez, katı yağda çözünür. Kakao çekirdeklerinde veya balık karaciğerinde bulunur, fakat genellikle D2 provitaminin aktivasyonundan veya irradyasyonundan (ışığa maruz bırakılması) elde edilmektedir.
 • Vitamin D2 nin asetatı ve diğer yağ asiti esterleri.
 • Vitamin D3 ve bunların benzer aktiviteyi gösteren türevleri.
 • Vitamin D3 veya aktive edilmiş veya ışınlanmış 7-dehidrokolesterol (kolekalsiferol). Beyaz renkte kristalize bir tozdur. Havaya maruz kaldığı zaman yavaş yavaş bozulur. Suda çözünmez, katı yağda çözünür. Balık yağından yahut karaciğer yağından çıkarılmakta ise de genellikle D3 provitaminin aktive veya iradye edilmesinden (ışığa maruz tutulması) elde edilir. D2 vitamininden daha kuvvetli aktiviteye sahiptir.
 • Aktive edilmiş veya ışınlanmış 7-dehidrokolesteril asetat ve vitamin D3 ün diğer yağ asiti esterleri.
 • Vitamin D3-kolesterol moleküler bileşiği.
 • Vitamin D4 veya aktive edilmiş veya ışınlanmış 22,23-dihidroergosterol. Beyaz pullar halindedir. Vitamin D2 den daha düşük biyolojik aktivitesi vardır.
 • Vitamin D5 veya aktive edilmiş veya ışınlanmış 7-dehidro- b -sitosterol.

 
(L)       VİTAMİN E VE BUNUN BAŞLICA VİTAMİNLER OLARAK KULLANILAN TÜREVLERİ
E vitamini, kısırlığa karşı (anti-sterilit) bir vitamindir ve sinir ve adale sistemleri için oldukça önemlidir. Yağda çözünür.

 • Vitamin E veya (D- ve DL-) a-tokoferol; b– ve g-tokoferol. Tokoferol çeşitli bitkisel ve hayvansal ürünlerde (örn; kakao ve pamuk çekirdeği, bitkisel yağlar, baklagil bitkilerin yaprakları, salata yaprakları, kaba yonca ve sütçülük ürünlerinde) bulunur. Esas itibariyle buğday rüşeymi yağından çıkarılmaktadır. Rasemik (salkım şeklindeki) izomerler sentez yolu ile elde edilmektedir. Oksijen ve ışığın bulunmadığı şartlarda sıcağa dayanıklıdır. Renksiz bir sıvı yağ halinde olup suda çözünmez, fakat alkol, benzen ve katı yağlarda çözünür. Oksitlenmeye karşı olan özellikleri onun katı yağlar ve gıda maddeleri için koruyucu madde olarak kullanılmasını uygun hale getirmektedir.
 • a-Tokoferil asetat ve a-tokoferil hidrojen suksinat; a-tokoferil poli(oksietilen) suksinat (a-tokoferil polietilen glikol suksinat olarak da bilinir).
 • Disodyum a-tokoferil fosfat.
 • Tokoferil diaminoasetat.

 
(M)      VİTAMİN H VE BUNUN BAŞLICA VİTAMİNİ OLARAK KULLANILAN TÜREVLERİ
H vitamini bazı mikro-organizmaların büyümeleri için zaruridir. Bu  vitamin cildin, adalenin ve sinir sisteminin sağlığı için lüzumludur. Suda çözünür ve ısıya dayanıklıdır.

 • Vitamin H veya biyotin. Biyotin, yumurta sarısında, böbrekte, karaciğerde, sütte, bira mayasında, melaslarda, vb.bulunur. Sentez  yoluyla da hazırlanmaktadır.
 • Biyotin metil ester.

 
 
(N)      K VİTAMİNLERİ VE BUNLARIN BAŞLICA VİTAMİN OLARAK KULLANILAN TÜREVLERİ
K vitaminleri, kanamayı önleyici (anti-hemoraj) faktörlerdir,  bunlar protrombin denilen maddenin oluşumunu kolaylaştırmak ve kılcal damarların mukavemetini artırmak suretiyle kanın pıhtılaşmasını hızlandırır.

 • Vitamin K1.
 • Fitomenadion (INN), fillokinon, fitonadion veya 3-fitilmenadion (2-metil-3-fitil-1,4-naftakinon). Kuru yoncadan çıkarılır. Aynı şekilde, fındık ve kestane yapraklarında, arpa ve yulaf sürgünlerinde, lahana, karnıbahar, ıspanak, domates, bitkisel yağ, vb. de bulunur. Aynı şekilde sentez yolu ile elde edilmektedir. Açık sarı renkte bir sıvı yağ olup, katı yağlarda çözünür, ısıya karşı dayanıklıdır, fakat güneş ışığına karşı dayanıksızdır.
 • Vitamin K1 oksiti (epoksid) (2-metil-3-fitil-1,4-naftakinon-2,3-oksit veya 2-metil-3-fetil-2,3-epoksi-2,3-dihidro-1,4-naftakinon).
 • Dihidrofillokinon (3-dihidrofitil-2-metil-1,4-naftakinon)..
 • Vitamin K2 veya farnokinon (3-difarnesil-2-metil-1,4-naftakinon). Çürütülmüş sardalya balıkları unundan çıkartılır. K1 vitamininden daha zayıf aktivitesi vardır. Işığa karşı çok dayanıksız sarı kristaller halindedir.

 
 
(O)      VİTAMİN PP VE BUNLARIN BAŞLICA VİTAMİN OLARAK KULLANILAN TÜREVLERİ
PP vitamini, büyüme, oksidasyon, hücre solunumu, protein ve karboksihidrat metabolizması için lüzumludur ve pellegra hastalığına karşı koruyucu vitamindir.

 • Nikotinik asit (INN) (piridin- b-karboksilik asit, niasin). Hayvansal kaynaklarda (örn; memeli hayvanların ve bazı balıkların karaciğerlerinde, böbreklerinde ve taze etlerinde) ve bitkisel kaynaklarda (bira mayası, hububat rüşeymi ve tohum perikarbı, vb.) bulunur. Sentetik olarak elde edilmektedir. Renksiz kristaller halinde olup alkolde ve yağda çözünür, oksidasyona ve ısıya karşı nispeten dayanıklıdır.
 • Sodyum nikotinat.
 • Kalsiyum nikotinat.
 • Nikotinamid (INN) (nikotinik asit amid, niasinamid). Kaynakları, özellikleri ve kullanılışı bakımından nikotinik asit gibidir. Sentetik olarak elde edilir. Suda eriyebilir ve ısıya dayanıklıdır.
 • Nikotinamid hidroklorür.

HARİÇ TUTULANLAR
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyona dahil değildir.

 • Bazen vitaminler olarak adlandırılmış olmalarına rağmen hiçbir vitamin aktivitesi olmayan veya diğer kullanımlarına göre vitamin aktivitesi ikinci derecede önem taşıyan aşağıda liste halinde verilen ürünler.
 • mesolnozitol, miyoinozitol, i-inositol veya mesoinozit (29.06 pozisyonu), mide ve bağırsak iltihabında ve karaciğer rahatsızlıklarında (özellikle kalsiyum veya magnezyum hekzafosfatlar şeklinde) kullanılır.
 • Vitamin H1: p-aminobenzoik asit (22 pozisyonu). Büyümeyi, gelişmeyi kolaylaştırır. Bazı sülfonamidlerin antibakteriostatik etkilerini nötralize eder.
 • Kolin veya bilinörin (23 pozisyonu). Yağ metabolizmasını stabilize eder.
 • Vitamin B4: adenin veya 6-aminopurin (29.33 pozisyonu). Kan kaybına neden olan kazalar sonrası tıbbi müdahalede ve tümör tedavisinde kullanılır.
 • Vitamin C2 veya P: Hemoraj faktörlerine karşı kullanılan ve kılcal damarların mukavemetini artıran madde olarak kullanılan sitrin, hesperidin, rutosid (rutin) ve eskulin (38 pozisyonu).
 • Vitamin F: Linoleik veya linolik asit (a ve b), linolenik asit, araşidonik asit (38.23 pozisyonu). Deri hastalıklarında ve karaciğer rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılır.
 • Vitaminlerin yerine geçen sentetikler:
 • Vitamin K3: menadion, menafton, metilnafton veya 2-metil-1,4-naftokinon; 2-metil 1,4-naftokinon bisülfit türevinin sodyum tuzu (29.14 pozisyonu); Menadiol veya 1,4-dihidroksi-2-metil-naftalin (07 pozisyonu).
 • Vitamin K6: 1,4-diamino-2-metilnaftalin (21 pozisyonu).
 • VitaminK5: 4-amino-2-metil-1-naftol hidroklorür (22 pozisyonu).
 • B vitaminı yerine kullanılan sistein (30 pozisyonu).
 • Ftiokol: 2-hidroksi-3-metil-1,4-naftokinon, K vitamini yerine geçen bir maddedir (41 pozisyonu).
 • Steroller (ergosterol hariç): kolesterol, sitosterol, stigmasterol ve vitamin D2 nin hazırlanması sırasında elde edilen steroller (takisterol, lumisterol, toksisterol, suprasterol) (06 pozisyonu).
 • 03 veya 30.04 pozisyonundaki ilaçlar.
 • Ksantofil, tabii orijinli bir karotenoiddir (03 pozisyonu).
 • Provitamin A (a-b– ve g -karotenler ve kriptoksantin), renklendirici maddeler olarak kullanılmalarından dolayı (03 veya 32.04 pozisyonları).

 
Altpozisyon Açıklama Notu.
 2936.90 Altpozisyonu
Bu altpozisyon diğerleri meyanında iki veya daha fazla vitamin türevinin kendi aralarındaki karışımın ihtiva etmektedir. Örn. Kimyasal sentez yoluyla elde edilen D-pantotenol etil eter ve deksapantenol karışımı, önceden belirlenmiş oranlarda 3-etoksipropilamin ve amino-3-propanol ve D-pantolaktonun reaksiyonu, D- veya DL-pantotenik asitin karışmamış türevleri olarak 2936.24 pozisyonunda değil, 2936.90 altpozisyonunda “Diğerleri” başlığında sınıflandırılmalıdır.
 
      29.37 –     HORMONLAR, PROSTAGLANDİNLER, THROMBOXANLAR VE LEUKOTRİENLER (TABİİ VEYA SENTEZ YOLUYLA ELDE EDİLMİŞ); BUNLARIN ÖNCELİKLE HORMON OLARAK KULLANILAN TÜREVLERİ VE BENZERİ YAPIDAKİLER (STRUCTURAL ANALOGUES), TADİL EDİLMİŞ ZİNCİR POLİPEPTİDLER (CHAIN MODIFIED POLYPEPTIDES) DAHİL :
– Polipeptid hormonları, protein hormonları ve glikoprotein hormonları,  bunların türevleri ve benzeri yapıdakiler :
2937.11 —  Somatotrapin, bunların türevleri ve benzeri yapıdakiler
2937.12 —  Ensülin ve tuzları
2937.19 —  Diğerleri
–  Steroidal hormonlar, bunların türevleri ve benzeri yapıdakiler :
2937.21 — Kortizon, hidrokortizon, prednizon (dehidrokortizon) ve  prednizolon (dehidrohidrokortizon)
2937.22 —   Kortikosteroidal hormonlarının halojenlenmiş türevleri
2937.23 —   Östrojenler ve projestojenler
2937.29 —   Diğerleri
2937.50 – Prostoglandinler, thromboxanlar ve leukotrinler, bunların türevleri ve benzeri yapıdakiler
2937.90 –  Diğerleri 
 
Bu pozisyona aşağıdakiler dahildir:
 

 • Tabii hormonlar (insan ve hayvan canlı dokusunda üretilen aktif maddeler) , çok az miktarlarda dozlar halinde vücudun muayyen organlarının fonksiyonlarını, doğrudan etkileme veya ikincil (sekonder) veya üçüncül (tersiyer) hormon sistemlerinin salgılamasını ve sentezlemesini kontrol etme yoluyla durduran veya uyaran aktif maddelerdir. Bir hormonun esas belirleyici karakteristiği tepkimeyi harekete geçirmek için stereospesifik bir moleküler alıcıya bağlı olmasıdır.

 
Genellikle iç ifrazat guddeleri (endokrin bezleri) tarafından yapılan bu salgılama, sempatik ve parasempatik sistemlerin kontrolü altında cereyan eder. Hormonlar, insan veya hayvan vücudundaki kan, lenf veya diğer akıcılar vasıtasıyla taşınırlar. Hormonlar aynı zamanda hem dahili ve hem de harici salgılama yapan bezlerde veya hücre dokularında da meydana gelebilirler. Kanda taşınma hormonal bir tepkime için zorunlu değildir. Tepkimeler hormonların yanlarındaki hücrelerin reseptörlerine (paracrine control) veya hormonu salgılayan hücrenin reseptörlerine (autocrine control) bağlanması ile beraber, interstitial sıvı içine salınmasından sonra meydana gelebilirler.

 • Tabii prostaglandinler, thromboxanlar ve leukotrinler, vücut tarafından salgılanan ve bölgesel tesirli hormonlar gibi hareket eden bileşiklerdir. Prostaglandinler, spesifik hücreli reseptörlere bağlanarak veya bölgesel hücreli çevrede ve bir çok dokuda hücre faaliyetinin önemli modülatörleri gibi hareket ettikleri doku tarafından sentezlenmiş bir hormon veya hormon benzeri maddeler sınıfıdır. Bu üç ilişkili kimyasal ailenin (araşidonik asit türevleri) “hormon benzeri faaliyetleri” olduğu söylenir.
 • Sentez yoluyla (biyoteknolojik işlemler dahil) çoğaltılan, başka bir deyişle tabii maddeyle aynı kimyasal yapıya sahip olan tabii hormonlar, prostaglandinler, thromboxanlar ve leukotrinler.
 • Tabii veya sentetik olarak üretilmiş hormonlar, prostaglandinler, thromboxanlar ve leukotrinlerin türevleri (tuzlar, halojenlenmiş türevler, siklik asetaller, esterler vb. gibi), temel olarak hormon olarak kullanılmaları şartıyla karışım türevleri dahil (örn. halojenlenmiş türevlerin esterleri).
 • Hormonların, prostaglandinlerin, thromboxanlarin ve leukotrinlerin analogları. “Analog” terimi ana bileşikle yakın bir yapısal ilişkisi olan fakat türevleri olarak düşünülmeyecek olan kimyasallar anlamını ifade etmektedir. Bu terim, tabii bileşiklerle yapısal benzerliği bulunan, fakat yapısında bir veya daha fazla diğerleriyle yer değiştirmiş atomu olan bileşikleri kapsar.

 

 • Polipeptid hormonların analogları, tabii polipeptid zincirindeki muayyen aminoasitlerin ilave etme, ayırma, yer değiştirme veya değiştirme yoluyla biçimlendirilir. Somatrem (INN) (gelişme hormonu somatotropinin bir analoğu) bir terminal amino asitinin tabii somatotropin molekülüne eklenmesiyle elde edilir. Ornipressin (INN) (tabii argipressin (INN) ve lypressinin (INN) bir analoğu) bir dahili (internal) amino asitin, argipressin veya lypressin molekülüne yerleştirilmesi sonucu ortaya çıkar. Sentetik gonadoliberinler, buserelin (INN), nafarelin (INN), fertirelin (INN), leuprorelin (INN) ve lutrelin (INN) (gonadorelinin analogları) tabii gonadorelinin polipeptid zincirinde bulunan bazı amino asitlerin değiştirilmesi ve yeniden yerleştirilmesi sonucu oluşurlar. Giractide (INN) (corticotropinin (INN) bir analoğu) bir amino asitin yeniden yerleştirilmesiyle, tabii corticotropinin ilk 18 amino asitiyle aynı yapıya sahiptir. Bir leptin analoğu olan Metreleptin (INN) insan leptininin rekombinant metionil türevidir. Angiotensin II molekülüne nisbeten üç farklı amino asit içeren saralasin (INN), antagonist etkilere rağmen (ilki bir hypotensor, ikincisi bir hypertensordur), angiotensin II’nin yapısal analoğu olarak düşünülmelidir.

 

 • Steroid hormonların analogları, halka büzüşmesi veya genişlemesi veya halkadaki bazı atomların diğerleriyle (hetero-atomlar) yer değiştirmesi yoluyla değiştirilebilen gonane yapıya sahip olmalıdır. Domoprednate (INN) ve oxandrolone (INN), bu tür analoglar için iki örnek teşkil eder. Tanımlanan gonane’ın temel yapısında tutulan analog ve türevlerin familyası (ailesi), hormon engelleyicileri ve antagonistleri (anti-hormonlar) olarak kullanılan çok sayıda madde içermektedir. Bir antiandrojen olan cyproterone (INN), bir antigonadotropin olan danazol (INN) ve progesteron üretimini engelleyen epostane (INN) bunlara örnektir.

 

 • Prostaglandinler, thromboxanlar ve leukotrinlerin analogları, bir zincirdeki atomların birbirlerinin yerine geçirilmesi veya halkaların eliminasyonu veya formasyonu yoluyla şekillendirilebilir. Bir prostaglandin analoğu olan tilsuprostta (INN), oksijen ve karbon atomlarının yerini nitrojen ve sülfür atomları almış ve bir halka kapatılmıştır.

 

 • Hormonların, bunların türevlerinin veya hormonal bir etkisi olduğu kabul edilen steroidlerin tabii karışımları (örn., kortikosteroid hormonların veya birleşik östrojenlerin tabii karışımları). Muhtelif karışımlar veya müstahzar olarak mütalaa edilenler bu pozisyon haricinde kalır (özellikle 03 veya 30.04 pozisyonları)

 
Hormon salıcı faktörler (hormon uyarıcı faktörler), hormon engelleyiciler ve hormon antagonistleri (antihormonlar) de bu pozisyona dahildir, (bu Fasıl 8 nolu notuna bakınız). Bu pozisyon ayrıca, tabii hormonlara veya sentez (birleşim) yoluyla üretilen hormonlara dayanmaları (temel alan) ve hormonlarda olanlara benzer mekanizmalar gibi hareket etmeleri şartıyla, hormonların türevlerini ve yapısal analoglarını kapsar.
Bu pozisyonda yer alan ürünlerin kimyasal yapılarına göre düzenlenmiş bir listesi aşağıda verilmiştir. Bu liste çok ayrıntılı değildir.
 
29.37 pozisyonunda yer alan ürünler olarak sınıflandırılan ürünlerin listesi(*)
 
* Eğer isim, Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayımlanan eczacılığa ait maddeler için uluslararası tescil edilmemiş isimlerde veya uluslararası tescil edilmemiş isimlerde (modifiye edilmiş) kullanılırsa önce bu isim belirtilir ve sırasıyla (INN) veya (INNM) işaretlenir.
 
(A)  POLİPEPTİD HORMONLARI, PROTEİN HORMONLARI VE GİKOPROTEİN HORMONLARI, BUNLARIN TÜREVLERİ VE YAPISAL ANALOGLARI
Bu bölüme dahil olanlar, diğerleri meyanında :
 

 • Somatotropin, bunların türevleri ve yapısal analogları. Somatotropin (büyüme hormonu, GH, STH (somatotropik hormon)). Dokuların büyümesini teşvik eden, suda çözünen proteinler olup protein metabolizmasının diğer safhalarının düzenlenmesiyle ilgilidir. Ön hipofiz bezinin somatotropik hücreleri tarafından salgılanır. Salgılama bir salıcı faktör (büyüme hormonu-salıcı hormon) ve bir engelleyici faktör (somatostatin) tarafından düzenlenir. İnsan büyüme hormonu (human growth hormone) (hGH) hemen hemen haricen rekombinant DNA teknolojisi tarafından üretilmiş olan 191 amino asitin tek bir polipeptid zinciridir. Bu bölüme aynı zamanda somatrem (INN) (methionyl hGH), acetylated hGH, desamido hGH ve somenopor (INN) gibi analoglar ve türevleri ve pegvisomant (INN) gibi antagonistler de dahildir.
 • İnsülin ve tuzları. insülin 51 amino asit grubu içeren bir polipeptid olup bir çok hayvanın pankreasının langerhans adacığında üretilir. İnsan insülini pankreastan, sığır veya domuz insülininin modifikasyonu veya rekombinant insan insülini üretmek için kullanılan bakteri veya mayayı içeren biyoteknolojik işlemler yoluyla elde edilebilir. İnsülin, dolaşımda bulunan glikoz ve diğer besleyici maddelerin yağ ve glikojen olarak depolanması kadar, hücresel içeri alınmasını sağlayan bir faktördür. Saf insülin rutubete karşı hassas olmayan beyaz renkte amorf bir toz veya parlak kristal olup, suda çözünür. Diyabet (şeker hastalığı) tedavisinde kullanılır. İnsülin tuzları insülin hidroklorür içerir.

 

 • Kortikotropin (INN) (ACTH (adrenokortikotropik hormon), adrenokortikotropin). Bir polipeptid olup suda çözünür. Adrenokortikal steroidlerin ifrazatını hızlandırır. Giractide (INN), kortikotropinin bir analoğudur.
 • Laktojenik hormon (LTH, galaktin, galaktojen hormon, luteotropin, mammotropin, prolaktin). Kristalize olabilen bir Süt salgılamasını artırır ve Corpus luteum’un faaliyetini temin eder.
 • Tirotropin (INN) (tirotropik hormon, TSH (tiroidi harekete geçiren hormon). Bir glikoproteindir. Tiroid guddesinin kan üzerindeki faaliyetinde ve iyodun bertaraf edilmesinde etki gösterir. Büyüme ve salgılamayı etkiler.
 • Folikülü (bezcik, beze) harekete getirici, uyarıcı hormon (FSH). Suda eriyen bir glikoproteindir. Seksüel fonksiyonları uyarır.
 • Luteinleştirici hormon (LH, ICSH) (intersitital hücre-uyarıcı hormon), luteinostimulin). Suda çözünen bir glikoproteindir. Steroid salgılanmasını, döllenmeyi ve interstitial hücre gelişimini uyarma yoluyla seksüel fonksiyonları uyarır.
 • Koriyonik gonadotropin (INN) (hCG (insan koriyonik gonadotrafin). Döl yatağında oluşan glikoprotein bir madde olup hamile kadınların idrarından elde edilir. Beyaz kristaller halinde olup, sulu çözeltileri oldukça dayanıksızdır. Foliküllerin (bezelerin, bezciklerin) olgunlaşmasını teşvik eder.
 • Serum gonadotropin (INN) (PMSG (equine chorionic gonadotropin (eCG)). Bu madde, gebe kısrakların döl yatağında ve endometriumunda meydana gelen glikoproteini uyaran bir gonad uyarıcısıdır. Orijinal olarak gebe-kısrak serumu gonadotropin şeklinde adlandırılır.
 • Oksitosin (INN) (a-hipofamin). Suda çözünen bir polipeptiddir. Başlıca tesiri rahimin kasılması ve meme bezinden süt atımı üzerinde olan bir hormondur. Carbetocin (INN), demoxytocin (INN) vb. analoglar da bu bölüme dahildir.
 • Vazopressin : argipressin (INN) ve lypressin (INN), bunların türevleri ve yapısal analogları. Kan basıncını yükselten ve böbreklerdeki su tutulmasının artmasına neden olan polipeptidlerdir. Bu bölüme ayrıca terlipressin (INN), desmopressin (INN) vb. gibi polipeptidler de dahildir.
 • Kalsitonin (INN) (TCA (tirokalsitonin)). Bir hipokalsemik ve hipofosfatemik polipeptiddir.
 • Glukagon (INN) (HGF (hiperglisemik-glikojenolitik faktör)). Kanda şeker konsantrasyonunu yükseltme özelliğine sahip bir polipeptiddir.
 • Thyroliberin (TRF, TRH). Bu polipeptid tirotropi salgılamasını uyarır.
 • Gonadorelin (INN) (gonadoliberin, gonadotropin salıcı hormon, LRF, GnRH). Bu polipeptid hipofiz bezinde lutein uyarıcı ve folikülü (bezcik, beze) harekete geçirici hormonların salgılanmasına yardımcı olur. Aynı zamanda polipeptid analoglar, buserilin (INN), goserilin (INN), fertirelin (INN), sermorelin (INN), vb. de bu bölüme dahildir.
 • Somatostatin (INN) (SS, SRIH, SRIF). Bu polipeptid hipofiz bezinden TSH ve büyüme hormonu salınmasını engeller ve nörotropik bir faaliyeti vardır.
 • Atrial natriuretic hormon (ANH, ANF). Kalbin kulakçıklarından salgılanan bir polipeptid hormondur. Kardiak kulakçığı, artan kan miktarı tarafından gerilince ANH salgılaması harekete geçirilir. Bunun sonucunda, ANH sırasıyla tuz ve su salgısını artırır ve kan basıncını düşürür.
 • Endothelin, endothelial hücrelerden damar yoluyla salgılanan bir polipeptid hormondur. Endothelin kan dolaşımının içine salınmasına rağmen, bitişik komşu damarlarla ilgili düz kasları büzmek ve kan basıncını yükseltmek için paracrine bir tarzda bölgesel olarak hareket eder.
 • İnhibin ve activin, gonadal dokuda bulunan hormonlar.
 • Leptin, Vücudun ağırlığını ve yağ oranını düzenlemek için beyindeki alıcılar üzerinde etkili olduğu düşünülen adipose dokusu tarafından üretilen bir polipeptiddir. Ayrıca leptinin recombinant metionil türevi olan ve leptinin anaoluğu olarak kabul edilen ve benzer işlevlere sahip olan metreleptin(INN) de burada yer almaktadır.

  
(B) STEROİDAL HORMONLAR, BUNLARIN TÜREVLERİ VE YAPISAL ANALOGLARI

 • Kortikosteroid hormonlar, böbrek üstü bezlerinin kortikal denilen kabuk kısmında salgılanır, vücut metabolizmasının faaliyetinde önemli bir rol oynarlar. Bunlar aynı zamanda böbrek üstü bezi hormonları veya kortikoidleri olarak bilinirler ve fiziksel işlevlerine göre genellikle iki gruba ayrılırlar : (i) glikokortikoidler, protein ve karbonhidrat metabolizmasını düzenler ve (ii) mineral kortikoidler, vücut tarafından sodyum ve suyun tutulmasını ve potasyum boşaltımının hızlandırılmasını sağlar. Mineral kortikoidlerin özelliklerinden böbrek yetmezliğinin ve Addison hastalığının tedavisinde faydalanılır. Bunlara aşağıdaki kortikosteroid hormonları, türevleri ve analogları dahildir.

 

 • Kortizon (INN). Protein ve karbonhidrat metabolizmasını düzenleyen ve aynı zamanda lokal anti iltihap önleyici etkiye sahip bir glikokortikoiddir.
 • Hidrokortizon (INN) (cortisol). Kortizonlara benzer etkilere sahip bir glikokortikoiddir.
 • Prednizon (INN) (dehidrokortizon). Glikokortikoid. Kortizonun bir türevidir.
 • Prednizolon (INN) (dehidrohidrokortizon). Glikokortikoid. Hidrokortizonun bir türevidir.
 • Aldosteron (INN). Bir mineralokortikoiddir.
 • Kortodokson (INN)

 
Bazı türevleri, hormonal bir etki olarak mütalaa edilen ve iltihaba karşı olan etkileri için kullanılmak amacıyla değişikliğe uğratılarak kortikal hormon etkileri bastırılır. Bunlar esas olarak iltihaba karşı ve romatizmaya karşı madde (agents) olarak kullanılan kortizon (INN), hidrokortizon (INN), prednizon (INN) ve prednizolonun (INN) türevleridir.

 • Kortikosteroid hormonların halojenlenmiş türevleri genellikle gonane halkasındaki 6- veya 9- pozisyonlarında bulunan hidrojen atomunun yerine bir klorin veya florin atomunun (örn. dexamethasone (INN)) geçtiği ve türevleri olduğu kortikoidlerin iltihaba karşı ve glikokortikoid etkilerini büyük miktarda artıran steroidlerdir. Bu türevler sıklıkla daha ileri derecelerde değiştirilir ve esterler, asetonidler (örn. flucinolone acetonide (INN)), vb. şekillerde satışa sunulur.
 • Östrojenler ve projestojenler. Erkek ve kadın genital organları tarafından salgılanan seks hormonlarının iki ana grubudur. Ayrıca sentez yoluyla da elde edilebilirler. Bu hormonlar, aynı zamanda, projestinler ve gestagenler olarak da adlandırılırlar.

     Östrojenler yumurtalık (ovar), testis, böbrek üstü bezi, plasenta (döl yatağı) ve diğer steroid üreten dokular tarafından üretilen dişi seks hormonlarıdır. Onlara, bu karakterini dişi memelilerde oestrus (döllenme zamanının belli aralıklarla yinelenmesi) üretebilme yetenekleri verir. Östrojenler, dişi cinsel karakterlerinin gelişiminden sorumludurlar ve menopoz tedavisinde ve gebeliği önleyici korunma ilaçlarının hazırlanmasında kullanılırlar. Bunlara aşağıdaki östrojenler, türevleri ve analoglar dahildir :
 

 • Estrone (INN). İnsanlarda bulunan temel bir östrojendir.
 • Estradiol (INN). Önemli bir tabii östrojendir.
 • Estriol (INN). Tabii bir östrojendir.
 • Etinil estradiol (INN). Oral olarak aktif olan ve hamileliği önleyici oral kombinasyonlarda ana östrojenik bileşik olarak kullanılan önemli bir sentetik östrojendir.
 • Mestranol (INN). Etinil estradiolun eter türevidir. Oral bir gebelik önleyici olarak kullanılır.

 
Projestojenler, ismini hamileliğin başlaması ve sürekliliği için gerekli olan projestasyonel etkilerinden dolayı almış steroidlerin bir sınıfıdır.  Bu kadın cinsel hormonları hamilelik ve hamileliğin devamı için rahimi hazırlar. Birçok projestin, döllenmeyi baskıladığı için gebeliği önleyici ilaç maddesi olarak kullanılır. Bunlara dahil olanlar:
 

 • Projesteron (INN). İnsanlarda bulunan başlıca projestindir ve östrojen, androjen ve kortikosteroidlerin biyosentetik yolunda bir ara maddedir. Bu madde böbrek üstü bezinde, döl yatağında, testislerde ve yumurtalığın boşalmasını müteakip corpus luteum’da bulunur.
 • Projesteronun biyolojik aktivitesinden daha zayıf bir biyolojik aktiviteye sahip olan ve tabii olarak meydana gelen projestindir.
 • Diğer steroidal hormonlar.

Androjenler yukarıda bahsedilmeyen önemli bir seks hormonları grubu olup, esas olarak testisler tarafından ve daha az bir oranda da yumurtalıklar, böbrek üstü bezleri ve plasenta tarafından üretilir. Androjenler erkek seks hormonlarının gelişiminden sorumludur.  Androjenler metabolizmayı etkilerler, diğer bir deyişle anabolik (yapıcı metabolizma) bir etkiye sahiptirler. Testosteron (INN), en önemli androjenlerden biridir.
 
Bu bölüme ayrıca hormonların etkilerine engel olmak ve karşı koymak amacıyla kullanılan, anti-östrojenler, anti-androjenler ve anti-projestojenler (antiprojestinler, antiestajenler) gibi, sentetik steroidler de dahildir. Steroidal antiprojestinler, bazı hastalıkların tedavisinde birçok kullanımı bulunan projestin antagonistlerdir. Onapristone (INN) ve aglepristone (INN) bu gruba örnek teşkil etmektedir.
Bu steroidlerin uluslararası ticarette en önemli olanları aşağıda liste halinde verilmiştir. Ürünler kısaltılmış adlarına göre alfabetik sıralama ile verilmiş ve bunu hormonun esas fonksiyonunu belirten ifade izlemiştir. Eğer birkaç isim mevcut ise bu takdirde eczacılık mamülleri için Dünya Sağlık Teşkilatınca yayımlanmış olan Uluslararası Tescil Edilmemiş İsim (INN) veya Değiştirilmiş Uluslararası Tescil Edilmemiş İsim (INNM) kullanılmıştır. Kimyasal isimler, steroidlerin 1957 IUPAC Nomanklatür kurallarına göre verilmiştir.
 
Esas İtibariyle Hormon Fonksiyonları İçin Kullanılan Steroidlerin Listesi

Kısaltılmış adı
Kimyasal adı
Esas hormon
fonksiyonu
Adrenosteron
androst-4-en-3,11,17-trion
Androjen
Aldosteron (INN)
11 b,21-dihidroksi-3,20-dioksopregn-4-en-18-al
 
Kortikosteroid
Allilestrenol (INN)
l7a-alliloestr-4-en 17 b -ol
 
Progestojen (gebelik sağlayıcı)
(Kısaltılmış adı yok )     
5a-andreostan-3, 17-dion
Androjen  (erkeklik
cinsiyet karakterini
teşvik edici)
Androstanolon (INN)
17b -hidroksi 5 a -androstan-3-one
 
Androjen
Androstenedioller
androst-5-en-3 b ,17 b –diol
androst-5-en-3 b ,17 a – diol
 
Anabolik
(metabolizma yapıcı)intermediate
 
 
(Kısaltılmış adı yok)
androst-4-en-3,17-dion
 
Androjen intermediate
Androsteron
3 a-hidroksi-5 a androstan-17-one
 
Androjen
Betametason (INN)
9 a-floro-11b ,l7a,21-trihidroksi-16 b -metilpregna-1,4-dien-3,20-dion
 
Kortikosteroid
Bolasteron (INN)
17b -hidroksi-7 a,l7 a-dimetilandrost-4-en-3-one
 
Anabolik
Klormadinon (INN)
6-kloro-l7a -hidroksipregna-4,6-dien-3,20-dion
Progestojen (gebelik
sağlayıcı)
Kloroprednison (INN)
6 a-kloro-l7a,21-dihidroksipregna-1,4-dien, 3,11,20-trion
 
Kortikosteroid
Klokortolon (INN)
9a-kloro-6a-floro-11b,21-dihidroksi-16a-metilpregna-1,4-diene-3,20-dione
 
Kortikosteroid
Klostebol (INN)
4-kloro-17 b -hidroksiandrost-4-en-3-one
 
Anabolik
Kortikosteron          
llb -21-dihidroksipregn-4-en-3,20-dion
 
Kortikosteroid
Kortisol (Hidrokortison’a bakınız)
 
Kortizon (INN)
17 a ,21-dihidroksipregn-4-en-3,11,20-trion
 
Kortikosteroid
11-Dehidrokortikosteron    
21-hidroksipregn-4-en-3,11,20- trion
 
Kortikosteroid
Deoksikortikosteron (Desoksikorton’a bakınız)
 
 
 
Desoksikorton (INN)
21-hidroksipregn-4-en-3,20-dion
 
Kortikosteroid
Deksametason (INN)
9 a-floro-11b ,l7a,21-trihidroksi-l6a-metilpregna-1,4-dien-3,20-dion
 
Kortikosteroid
Dihidroandrosteron
5 a-androstan-3 a,17- b-diol
Androjen
intermediate
 
Didrogesteron (INN)
9 b,10 a-pregn –4,6-dien-3,20-dion
 
Progestojen
(gebelik sağlayıcı)
Ekuilenin
3-hidroksiöstra-1,3,5 (10),6,8-pentaen-17-one
 
Östrojen
Ekulin
3-hidroksiöstra-1,3,5(10),7-tetraen-17-one
 
Östrojen
Estradiol (INN)
Östra-1,3,5(10)-trien-3,17 b -diol
 
Östrojen
 
 
 
Estriol (INNM)
Östra-1,3,5(10)-trien-3,16 a,17 b -triol
 
Östrojen
Estron (INN)
3-hidroksiöstra-1,3,5 (10)-trien-17-one
 
Östrojen
Etinilestradiol (INN)
17 a-etinilöstra-1,3,5(10)-trien-3,17 b -diol
 
Östrojen
Etisteron (INN)
17 a -etinil-17 b -hidroksiandrost-4-en-3-one
 
Progestojen
Etilestrenol (INN)
17 a-etilöstr-4-en-17 b -ol
 
Anabolik
Etinodiol (INN)
17 a -etinilöstr-4-en-3 b ,17 b -diol
 
Progestojen
Fludrokortizon (INN)
9 a-floro-ll b ,17 a ,21-trihidroksipregn-4-en-3,20-dion
 
Kortikosteroid
Flumetazon (INN)
6 a,9 a-diflora-11b,17a,21-trihidroksi-16 a-metilpregna-1,4-dien-3,20-dion
 
Kortikosteroid
Fluokinolon (INNM)
6a,9a-difluoro-11 b,16a,17a,21-tetrahidroksipregna-1,4-dien-3,20-dion
 
Kortikosteroid
Fluokortolon (INN)
6a -fluoro-11 b,21-dihidroksi-l6a-metilpregna-1,4-dien-3,20-dion
 
Kortikosteroid
Fluorometalon (INN)
9a-floro-11 b ,l7a-dihidroksi-6a-metilpregna-1,4-dien-3,20-dion
 
Kortikosteroid
9a-Fluoroprednizolon         
9a-floro-11 b ,17 a,21-trihidroksipregne-1,4-dien-3,20-dion
 
Kortikosteroid
Fluoksimesteron (INN)
9a-floro-11 b, 17 b ,-dihidroksi-17 a metilandrost-4-en-3-one
 
Androjen
Flupredniden (INN)
9a-floro-11 b ,l7 a ,21-trihidroksi-16-metilenpregna-1,4-dien-3,20-dion
Kortikosteroid
Fluprednisolon (INN)
6 a -floro-ll b ,l7 a,21-trihidroksipregna-1,4-dien-3,20-dion
 
Kortikosteroid
Flurandrenolon       
6 a-floro-ll b,16 a,17 a,21-tetrahidroksipregn-4-en,3,20-dion
 
Kortikosteroid
Formokortal (INN)
3-(2-kloroetoksi)-9 a-floro-6-formil-11 b ,21-dihidroksi-l6 a ,l7 a.—
izopropilidendioksipregna-3,5-dien-20-one 21-asetat
Kortikosteroid
Gestonoron (INNM)
17 b  -etil-17 a -hidroksiöstr-4-en-3,20-dion
 
Progestojen
 
Hidrokortizon (INN)
11 b ,l7 a ,21-trihidroksipregn-4-en-3,20-dion
 
Kortikosteroid
 
 
Hirdoksiprogesteron (INN)
17 a -hidroksipregn-4-en-3,20-dion
 
Progestojen
Linestrenol (INN)
17 a -etinilöstr-4-en-17 b -ol
 
Progestojen
 
Medroksiprogesteron (INN)
17 a -hidroksi-6 a -metilpregn-4-en-3, 20-dion
 
Progestojen
 
Megestrol (INN)
17 a -hidroksi-6-metilpregna-4,6-dien-3,20-dion
 
Progestojen
 
Mestanolon (INN)
17 b-hidroksi-17a -metil-5a -androstan-3-one
 
Anabolik
 
Mesterolon (INN)
17 b -hidroksi-l a_-metil–5a-androstan–3-one
 
Androjen
 
Mestranol (INN)
17a-etinil-3-metoksioestra-1,3,5(10)-trien-17 b -ol
 
Östrojen
Metandienon (INN)
17 b -hidroksi-l7 a -metilandrosta-1,4-dien-3-one
 
Anabolik
Metenolon (INN)
17 b -hidroksi-l-metil-5 a-androst-1-en-3-one
 
Anabolik
Metandriol (INN)
17 a -metilandrost-5-en-3 b ,17 b -diol
 
Anabolik
2-Metilhidrokortizon
11 b -l7 a ,21-trihidroksi-2 b -metilpregn-4-en-3,20-dion
 
Kortikosteroid
 
6a –Metilhidrokortizon       
11 b ,17 a ,21-trihidroksi-6 a -metilpregn-4-en-3,20-dion
 
Kortikosteroid
Metilnortestosteron 
17 b -hidroksi-l7 a -metilöstr-4-en-3-one
 
Progestojen
 
17 a –Metiloestradiol           
17 a -metiloestra-1,3,5 (10)-trien-3,17 b -diol
 
Östrojen
Metilprednisolon (INN)
11 b -l7 a ,21-trihidroksı-6 a -metilpregna-1,4-dien-3,20-dion
 
Kortikosteroid
Metiltestosteron (INN)
17 b -hidroksi-l7 a -metilandrost-4-en-3-one
 
Androjen
Nandrolon (INN)
17 b -hidroksiöstr-4-en-3-one
 
Anabolik
Noretandrolon (INN)
17 a – etil-17 b -hidroksiöstr-4-en-3-one
 
Anabolik
Noretisteron (INN)
17 a -etinil-17 b -hidroksiöstr-4-en-3-one
 
Progestojen
Noretinodrel (INN)
17 a -etinil-17 b -hidroksiöstr-5(10)-en-3-one
 
 
Progestojen
Norgesterel (INN)
13 b -etil-l7 a -etinil-17 b -hidroksigon-4-en-3-one
 
Progestojen
Normethandron-(Metilnortestosteron’a bakınız)
 
Norteshosteron (Nandrolon’a bakınız)
 
Oksabolon (INNM)
4,17 b  -dihidroksiöstr-4-en-3-one
 
Anabolik
 
Oksimesteron (INN)
4,17 b -dihidroksi-17a-metilandrost-4-en-3-one
 
Anabolik
Oksimetolon (INN)
17 b -hidroksi-2-hidroksimetilen-17 a -metil-5 a -androstan-3-one
 
Anabolik
Parametazon (INN)
6 a -floro-11b ,l7 a,21-trihidroksi-16a-metilpregna-1,4-dien-3,20-dion
Kortikosteroid
Prasteron (INN)
3 b -hidroksiandrost-5-en-17-one
 
Androjen
Prednisolon (INN)
11 b ,17 a ,21-trihidroksipregna-1,4-dien-3,20-dion
 
Kortikosteroid
Prednison (INN)
17 a ,21-dihidroksipregna-1,4-dien-3,11,20-trion
 
Kortikosteroid
Predniliden (INN)
11 b ,17 a ,21-trihidroksi-16-metilenpregna-1,4-dien-3,20-dion
 
Kortikosteroid
Pregnenolon (INN)
3 b -hidroksipregn-5-en-20-one
 
Kortikosteroid
Progesteron (INN)
pregn-4-en-3,20-dion
 
Progestojen
Stanolon –Androstanolon’a Bakınız.
 
Testoteron(INN)
17b– hidroksiandrost-4-en-3-one
Androjen
 
Tiomesteron(INN)
1a,7a-di(asetilthio)- 17 b-hidroksi- l7 a-metilandrost-4-en-3-one
Anabolik
Triamsinolon(INN)
9a-floro-11 b,16a, l7 a,21-tetrahidroksipregna-1,4-dien-3,20-dion
Kortikosteroid

 
(C) PROSTAGLANDİNLER, THROMBOXANLAR VE LEUKOTRİNLER, BUNLARIN TÜREVLERİ VE YAPISAL ANALOGLARI
Bu ürünler araşidonik asidin türevleridir.

En önemli araşidonik asit türevleri prostaglandinlerdir, bunlar hormon olarak çok ufak dozlarda işlev gören ve prostanoik asidin temel yapısını içeren endojen maddelerdir. Prostaglandinler kan dolaşımı, böbrek fonksiyonu ve endokrin sistem düzenini etkiler  (örn., progesteron üretiminin corpus luteum tarafından azaltılması); bunlar düz kasların kasılmasını sağlar veya kan damarlarını genişletir, trombosit toplanmasını önler ve gastrik salgıları düzenler. Bunlara aşağıdaki prostaglandinler, türevleri ve analogları dahildir : 

 • Alprostadil (INN) (prostaglandin E1). Biyolojik hülasalardan kristalize edilmiş bir ana prostaglandindir. Kan damarlarını genişletici olarak kullanılır. Renal cortexden (böbrek kabuğu) eritroprotein salımını düzenler ve kan trombositleri toplanmasını engeller.
 • Alfaprostol (INN). Sentetik bir prostaglandin benzeri olup, kısraklardaki kısırlığın tedavisinde kullanılır.
 • Tilsuprost (INN). Halka kapanması yoluyla bir oksijen ve bir karbon atomunun yerini almış bir nitrojen ve bir sülfür atomuna sahip bir prostaglandin analoğudur.

Bu gruba ayrıca, prostalene (INN), dinoprost (INN) vb. gibi tabii ürünlerin ana yapısını muhafaza eden ve benzer bir fizyolojik aktiviteye sahip olan diğer sentetik ürünler de dahildir.

 • Thromboxanlar ve leukotrinler.

Thromboxanlar ve leukotrinler, prostaglandinlerde olduğu gibi, hücrelerde araşidonik asitten sentezlenmişlerdir; fonksiyonları prostaglandinlerle karşılaştırılabilir ve yapıları birbirine çok benzer olmasına rağmen thromboxanlar ve leukotrinler prostanoik asidin ana yapısını içermez. Thromboxanlar biyosentetik olarak prostaglandinlerden türemektedir. Platelet toplanmasına ve atardamarların büzüşmesine neden olurlar ve polyunsaturated yağ asitlerinin faaliyetlerini önemli ölçüde düzenlerler. Leukotrinler birleşik trien yapılarından ve lökosit kökenli olmalarından dolayı böyle isimlendirilmişlerdir. Kuvvetli bronkokonstriktörlerdir ve aşırı hassasiyet reaksiyonlarında önemli bir rol oynarlar.
(a)  Thromboxan B2. Bir vasokonstriktör, bir bronkokonstriktör ve kan plateleti toplanması başlatıcısı(inducer).
(b)  Leukotrine C4. akciğerlere hava akımı üzerine olan etkilerinde histamin veya prostaglandinlerden 100 ila 1000 kat daha güçlü olduğu bulunmuştur.
 
(D) DİĞER HORMONLAR
Bu bölümde, yukarıda bahsedilen hormonların yapısından farklı bir yapıya sahip olan hormonlar sınıflandırılmıştır. Beyin epifizinde bulunan ve indolün bir türevi olarak düşünülebilecek olan melatonin bunlara bir örnektir. Burada sınıflandırılan diğer hormanlar şunlardır:
(1) Katekolamin hormonları, bunların türevleri ve yapısal analogları
Bu hormonlar böbrek üstü bezinin ilik kısmında bulunurlar.
(a )Epinephrine (INN) (adrenalin veya (-)-3,4-dihidroksi-α-[(metilamino)metil]benzil alkol) ve rasepineferin (INN) ((±)-3,4-dihidroksi-α-[(metilamino)metil]benzil alkol). İki hormonun yapısı da 1-(3,4-dihidroksifenil)-2- metilaminoetanol kimyasal ismine karşılık gelmektedir. Epinephrine, açık kahverengi veya beyaza yakın kristalize toz olup ışıktan etkilenir, suda ve organik çözücülerde az çözünür. Atın böbrek üstü bezlerinden de türetilebilir, fakat çoğunlukla sentez yoluyla elde edilmektedir. Hipertansif bir hormon olup sempatetik sinir sistemini uyarır, kan yuvarlarını ve kandaki şeker miktarını artırır. Kan damarlarını daraltıcı (vaso-constrictive) kuvvetli bir etkiye sahiptir.
(b) Norepinefrin (INN), (levarterenol, (-)-noradrenalin, (-)-2-amino-1-(3,4-dihidroksifenil) etanol) Beyaz kristaller halindedir, suda çözünür ve adrenalin ile efedrin arasında orta derecede bir fizyolojik etkiye sahiptir.
 
(2) Amino-asit türevleri
(a) Levotiraksin (INNM) ve DL-tiroksin (3-[4-(4-hidroksi-3,5-diiyodofenoksi)-3,5-diiyodofenil]alanin veya 3,5,3′,5′- tetraiyodotironin). Tiroksin, tiroid bezinden çıkartılır yahut sentez  yolu ile elde edilir. Aromatik bir amino asit olup, beyaz veya sarımtrak kristaller halinde bulunur, suda veya yaygın olarak kullanılan çözücülerden herhangi birinde  çözünmez. Bu hormon bazal metabolizmayı ve oksijen tüketimini yükseltir, sempatetik sistem üzerine etki yapar, proteinlerin ve yağların tesirini kontrol eder ve organizmada herhangi bir iyot noksanlığını giderir, guatr ve kretinizm (cücelik) tedavisinde kullanılır. L-izomeri, en aktif şeklidir. Sodyum tuzu beyaz bir toz olup, benzer aktiviteye sahiptir ve suda az çözünür.
(b) Liyotironin (INN)) ve ratironin (INN) (DL-3,5, 3′-triiyodotironin) (3-[4-(4-hidroksi-3-iyodofenoksi)-3,5-diiyodofenil]-alanin). Triiyodotironin de tiroid bezlerinden çıkartılır, fizyolojik aktivitesi tiroksinden büyüktür.
 
HARİÇ TUTULANLAR
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyon haricindedir:

 • Hormonal bir etkisi olmamasına rağmen, hormon benzeri bir yapıya sahip

olan ürünler:
(a) Androst-5-en-3a, l7a-diol, androst-5-en-3a, l7b-diol (29.06 pozisyonu) ve bunların diasetatları (29.15 pozisyonu ).
(b) Andrenalon (INN) ((3′,4′-dihidroksi-2-metilaminoasetofenon) (29.22
     pozisyonu).

 • 22 pozisyonunda sınıflandırılan aşağıdaki ürünler:
  • 2-Amino-1-(3,4-dihidroksifenil) butan-1-ol.

(ii) Korbadrin (INN) ( 2-amino-1-( 3,4-dihidroksifenil) propan-1-ol, 3,4- dihidroksinorefedrin, homoarterenol).
(iii) Deoksiepinefrin (deoksiadrenalin, 1-(3,4-dihidroksifenil) -2-metil- aminoetan, epinin).
(iv)   3′,4′-Dihidroksi-2-etilaminoasetofenon (4-etilaminoasetilkateşol).
(v)   1-(3,4-Dihidroksifenil)-2-metilaminopropan-1-ol(3,4-            dihidroksiefedrin).
(vi)  (±)-N-Metilepinefrin ((±)-1-(3,4-dihidroksifenil)-2-   dimetilamino- etanol, methadren, (±)-N-metiladrenalin).

 • Hormonal bir etkisi olmasına rağmen, hormon benzeri bir yapıya sahip

olmayanlar:

 • Dienestrol (INN) (3,4-bis(p-hidroksifenil)hekza-2,4-dien) (29.07

       pozisyonu).

 • Heksestrol (INN) (3,4-bis(p-hidroksifenil) hekzan) (29.07 pozisyonu)
 • Dietilstilbestrol (INN) (trans-3,4-bis (p-hidroksilfenil) heks-3-en) (29.07 pozisyonu), bunun dimetil eteri (29.09 pozisyonu), bunun dipropiyonatı (29.15 pozisyonu) ve bunun furoatı (29.32 pozisyonu).
 • Klomifen (INN) (anti-östrojen) (29.22 pozisyonu)
 • Tamoksifen (INN) (anti-östrojen) (29.22 pozisyonu)
 • Flutamide (INN) (anti-androjen) (29.24 pozisyonu)
 • Darusentan (INN) (29.33 pozisyonu), atrasentan (INN) (29.34 pozisyonu) ve sitaksentan (INN) (29.35 pozisyonu) gibi endotelin antagonistler
 • Hormonal bir etkiye sahip olan, fakat insan veya hayvan vücudunda salgılanmayan tabii maddeler :
 • Zearalenone, anabolik (güç artırıcı madde) bir madde (29.32 pozisyonu).
 • Asperlisin, bir kolekistokinin antagonist (29.33 pozisyonu).

 

 • Bazen hormon olarak mütalaa edilmelerine rağmen, gerçek hormon aktivitesi olmayan aşağıdaki ürünler:
 • Sistin, sistein (INN) ve bunların hidroklorürleri (29.30 pozisyonu).
 • Metiyonin ve bunun kalsiyum tuzları (29.30 pozisyonu).
 • Sepranolone (INN) (29.14 pozisyonu), dopamin (29.22 pozisyonu), asetilkoline (29.23 pozisyonu), Serotonin (5-hidroksitriptamin veya 5-hidroksi-3-(β-aminoetil)indol) (29.33 pozisyonu), histamin (29.33 pozisyonu) gibi nörotransmitterler ile nöromodulatorler ve bunların alıcı agonist ve antagonistleri gibi ilgili ürünler.
 • Lökemia-inhibitör faktör (insan) gelişim faktörü emfilermin (INN) (29.33 pozisyonu)ve fibroplast gelişim faktörü repifermin (INN)(29.24 pozisyonu)
 • Heparin (30.01 pozisyonu).
 • Değişiklik yapılmış immünolojik (bağışıklık yapıcı) ürünler (30.02

        pozisyonu).

 • Bitki-büyüme düzenleyicileri (phyto hormonları gibi) (tabii veya sentetik). Bunlar şöyle sınıflandırılırlar:
 • Karışmamış oldukları ve perakende satış için ambalajlanmamış oldukları zaman, kimyasal bileşimlerine göre şu şekilde sınıflandırılırlar:
 • a-Naftilasetik asit ve bunun sodyum tuzu (29.16 pozisyonu)
 • 2,4-Diklorofenoksiasetik asit (2,4-D),2,4,5-triklorofenoksiasetik asit(2,4,5-T)(ISO) ve 4-kloro-2-metilfenoksiasetik asit (MCPA) (29.18 pozisyonu).
 • b-İndolilasetik asit ve bunun sodyum tuzu (29.33 pozisyonu).
 • Belirli bir şekil haline getirilmiş veya perakende satış için ambalajlanmış veya müstahzar veya maddeler haline getirilmiş oldukları takdirde 08 pozisyonunda yer alırlar.
 • Yapılarına göre sınıflandırılmakta olan Tromboksanlar ve lökotrinlerin antagonistleri (örn. Seradrodast (INN) (29.18 pozisyonu) ve montelukast (INN)(29.33 pozisyonu).
 • Tümör nekrosist faktörünün antagonistleri, örn. atakuimast (INN)(29.33 pozisyonu)
 • 02 pozisyonunda yer alan bağışıklık sağlayan ürünler
 • Özellikle “Retard Insulin” olmak üzere, 03 veya 30.04 pozisyonunda yer alan ilaçlar (çinko-insülin, provitamin-çinko insülin, globin-insülin, çinko- globin insülin, histon-insülin).

TALİ FASIL XII
GLİKOZİTLER VE ALKALOİTLER (TABİİ VEYA SENTEZ YOLUYLA ELDE EDİLMİŞ) VE BUNLARIN TUZLARI, ETERLERİ, ESTERLERİ VE DİĞER TÜREVLERİ
 
    GENEL AÇIKLAMALAR
Bu altpozisyondaki “türevler” teriminden ilgili pozisyondaki bir başlangıç bileşiğinden elde edilebilen ve parent bileşiğin bazik yapısı da dahil olmak üzere esas karakterini muhafaza eden kimyasal bileşikler anlaşılır.
29.38 –     GLİKOZİTLER (TABİİ VEYA SENTEZ YOLUYLA ELDE EDİLMİŞ) VE BUNLARIN TUZLARI, ETERLERİ, ESTERLERİ VE DİĞER TÜREVLERİ.
2938.10 –    Rutozit (rutin) ve türevleri
2938.90 –    Diğerleri
Glikozitler, genellikle sebzelerde bulunurlar. Bunlar genellikle asitler, bazlar veya enzimlerin etkisiyle şeker ve şeker olmayan (aglikon) kısımlara ayrışırlar. Bu kısımlar şekerin anomerik karbon atomu yoluyla birbirlerine bağlanırlar. Bu nedenle, 29.40 pozisyonundaki vaccinin ve hamamelitannin gibi ürünler glikozid olarak kabul edilmezler.
Doğal olarak en fazla bulunan glikozidler, O-glikozidlerdir. Bunlarda şeker parçası ve aglikon normalde asetal fonksiyonu ile bağlıdır. Bununla birlikte, şekerin anomerik karbonun bir nitrojen atomu, bir sülfür atomu ya da bir karbon atomu vasıtasıyla aglikon bağlanmış olduğu doğal olarak varolan N-glikozid, S-glikozid ve C-glikozid de vardır.(örneğin casimiroedin (bir N glikozid) sinigrin (bir S- glikozid) ve aloin (bir C-glikozid) Aglikon bazen bir ester grubu ile şekere bağlanmıştır.

 • Rutosit (rutin), bir çok bitkide, özellikle % 3 oranında (kuru baz üzerinden) karabuğdayda (Fagopyrum esculentum Moench., Polygonaceae) bulunur.
 • Dijitalis glikozidler, Digitalis cinsi bitkilerde mevcuttur (örn; lanata, D.purpurea). Bunlardan bazıları kalbi uyarıcı olarak tıpta kullanılır. Bu gruba, beyaz renkte kokusuz ve çok zehirli kristalize bir  toz olan dijitoksin; dijoksin; kimyasal ayıraç olarak kullanılan dijitallerin bir saponini olan dijitonin dahildir.
 • Glisirhizin ve glisirhizatlar, meyan kökü bitkisinin köklerinde mevcuttur. Renksiz kristaller halindedir. Kırmızımsı-kahverengi bir kütle halinde bulunan amonyum glisirhizat içecek imalinde kullanılır. Glisirhizatlar aynı zamanda tıpta da kullanılırlar.
 • Strofantin, Strophanthus cinsine mensup bitkilerin birçoğunda bulunan glikoziddir. Çok önemli bir kalp uyarıcısıdır ve renksiz kristaller halinde olan ouabain veya Strophanthin-G‘de dahil olmak üzere muhtelif türleri bilinmektedir. Bunlar çok zehirlidirler.
 • Saponinler, bitki aleminde oldukça bol olarak bulunan amorf (şekilsiz) glikozidlerdir. Aksırtıcı özelliği vardır. Sulu eriyiği çalkalandığı zaman köpük yapar. Tıpta, deterjan imalatında ve yangın söndürücülerin hazırlanmasında kullanılır.
 • Aloin, muhtelif sarı sabır otu (öd ağacı) çeşitlerinin yapraklarında mevcuttur.
 • Amigdalin, çeşitli meyvelerin çekirdeklerinde ve acı bademde bulunur. Balgam söktürücü olarak kullanılır.
 • Arbutin, mayıs çiçeği, koca yemiş bitkisinin yapraklarında bulunur. İdrar söktürücü olarak kullanılır.
 • Sinigrin, siyah hardal tohumunda ve bayır turpu köklerinde bulunur. Tıpta kullanılır.

Bu pozisyon doğal veya yapay olarak yeniden üretilen glikozidlerin belirli tanin türevlerini de içerir.
Glikozidlerin tabii karışımları ve bunların türevleri de bu pozisyonda yer alırlar (A ve B purpurea glikozidleri içeren dijitalis glikozidlerin tabii bir karışımı, dijitoksin, jitoksin, jitaloksin vb. gibi). Fakat birbirleriyle olan arakarışımlar veya müstahzarlar olarak mütalaa edilenler bu pozisyon haricindedir.
Aşağıdakiler bu pozisyon haricindedir.

 • Nükleozidler ve nükleotidler (29.34 pozisyonu)
 • Alkoloidler (örneğin; tomatine) (29.39 pozisyonu)
 • Doğal olmayan glikozidler (29.37 veya 29.39 pozisyonundaki ürünler hariç). Bu glikozidlerdeki glikozidik bağlantı anomerik karbondaki (a-metilglukozid, tribenosid (INN)) eterifikasyon yoluyla oluşturulan bir asetal fonksiyonudur (29.40 pozisyonu).
 • Antibiyotikler (toyocamycin gibi) (29.41 pozisyonu).

  
29.39 –     ALKALOİDLER (TABİİ VEYA SENTEZ YOLUYLA ELDE EDİLMİŞ), BUNLARIN TUZLARI, ETERLERİ, ESTERLERİ VE DİĞER TÜREVLERİ.
–   Afyon alkaloidleri ve bunların türevleri; bunların tuzları
2939.11 — Haşhaş sapı konsantreleri; buprenorfin (INN), kodein, dihidrokodein (INN), etil morfin, etorfin (INN), eroin, hidrokodon (INN), hidromorfin (INN), morfin, nikomorfin (INN), oksikodon (INN), oksimorfon (INN), folkodin (INN), tebakon (INN) ve tebain; bunların tuzları
2939.19- –   Diğerleri
2939.20 —   Kınakına alkaloidleri ve bunların türevleri; bunların tuzları
2939.30 –   Kafein ve tuzları
–   Efedrinler ve tuzları
2939.41 —  Efedrin ve bunun tuzları
2939.42 —   Pseudoefedrin (INN) ve tuzları
2939.43 —   Kathin (INN) ve tuzları
2939.44 —  Norephedrine ve tuzları
2939.49 —   Diğerleri
–  Teofilin ve aminofilin (teofilin –etilendiamin) ve bunların türevleri; tuzları :
2939.51 —  Fenetilin (INN) ve tuzları
2939.59 —  Diğerleri
–   Çavdar mahmuzu alkaloidleri ve bunların türevleri; bunların tuzları
2939.61 —   Ergometrin (INN) ve tuzları
2939.62 —   Ergotamin (INN) ve tuzları
2939.63 —   Liserjik asit ve tuzları
2939.69 —   Diğerleri
– Diğerleri, bitkisel kökenli olanlar
2939.71 — Kokain, ekgonin, levometamfetamin, metamfetamin (INN), metamfetamin racemate, bunların tuzları, esterleri ve diğer türevleri
2939.79 —    Diğerler
2939.80 – Diğerleri
Bu alkoloidler, organik bazlı kompleks ürünler olup kuvvetli fizyolojik etkiye sahiptirler. Bunlardan bazıları sentez yolu ile elde edilirler. Bunlar az veya çok zehirlidirler.
Bu pozisyon, karışım halinde olmayan alkaloidlerle tabii şekilde olan karışımlarını (örn; veratrin veya afyonun total alkaloidleri) kapsar; fakat diğer şekildeki muhtelif karışımlar veya müstahzar olarak mütalaa edilenler bu pozisyon haricinde kalır. Bitkisel özsu (usare) ve hülasalar (kurutulmuş afyon hülasası gibi) bu pozisyon haricindedir (13.02 pozisyonu).
Hidrojenlenmiş, dehidrojenlenmiş (hidrojeni giderilmiş), oksijenlenmiş ve deoksijenlenmiş (oksijeni giderilmiş) türevler ile genel olarak, bünyeleri elde edildikleri tabii alkaloidlerin bünyelerine geniş ölçüde benzeyen herhangi bir alkoloid türevi de bu pozisyonda sınıflandırılır.
 
 

 • AFYON ALKALOİDLERİ VE BUNLARIN TÜREVLERİ;
BUNLARIN TUZLARI

 

 • Morfin, afyonda mevcuttur, renksiz kristaller halindedir; kuvvetli bir narkotiktir ve çok zehirlidir.
 • Dihidromorfin, dezomorfin (INN) (dihidrodeoksimorfin), hidromorfon (INN) (dihidromorfinon) ve metopon (INN) (5-metildihidromorfinon).
 • Diasetilmorfin (eroin), beyaz renkte kristalize toz halindedir, morfin ve kodein yerine sedatif olarak kullanılır.
 • Etilmorfin, beyaz renkte kristalize bir toz olup kokusuzdur. Uyutucu ve ağrı dindirici olarak dahilen ve lokal anestezik olarak ta haricen kullanılır.
 • Kodein (metilmorfin, morfinin monometil eteri). Morfin ile birlikte afyonda mevcuttur. Kristal halindedir. Morfinin yerine sedatif (teskin edici) olarak kullanılır.
 • Dihidrokodein (INN), hidrokodon (INN) (dihidrokodeinon), oksikodon (INN) (dihidrohidroksikodeinon).
 • Narsein, afyonda bulunun sekonder bir alkaloiddir, kristaller halindedir; bir uyutucu ve ağrı kesicidir.
 • Noskapin (INN) (narkotin). Afyonda bulunan sekonder bir alkaloiddir. Kristaller halindedir. Morfinden daha az tesirlidir ve sadece hafif derecede zehirlidir..
 • Kotarnin ve hidrokotarnin, narkotinden türemiştir.
 • Papaverin, afyonda bulunan sekonder bir alkoloiddir. Kristaller halindedir. Narkotik ve teskin edici işlevi vardır, fakat morfine nazaran daha az yoğundur.
 • Etaverin hidroklorür (INNM)(1-(3,4-dietoksibenzil)-6,7-dietoksi-izokinolin hidroklorür).
 • Tebain, afyonda bulunan sekonder bir alkoloiddir, kristaller halindedir, kokusuzdur, toksik (zehirli) dir.
 • Haşhaş samanı konsantreleri. Haşhaş bitkisinin parçalarından (Papaver somniferum) ekstraksiyon ile elde edilen, ardından saflaştırma işlemine tabi tutulan ve ağırlık itibariyle en az %50 alkaloid içeren, alkoloidlerin doğal  karışımları

 
Afyonun alkoloidlerinin türevleri, epoksi-köprülü morfin yapılarını muhafaza etmeleri şartı ile hidrojene olsun olmasın bu pozisyonda sınıflandırılır.
 

 • KINAKINA ALKOLOİDLERİ VE BUNLARIN TÜREVLERİ; BUNLARIN TUZLARI
 • Kinin, Cinchone cinsi çeşitli bitkilerin, özellikle Cinchone officinalis, Cinchone calisaya ve Cinchona succirubranın kabuklarında (kınakına kabuğunda) bulunur. Beyaz renkte kristalize bir tozdur. Kinin ve tuzları kandaki protozoanın protoplazması üzerinde paralize edici (felç yapıcı-kuvvetini kırıcı) bir etkiye sahiptir. Böylece bunlar ateşi düşürücü (antipiretik) ve sıtmaya karşı kullanılırlar.
 • Kinidin. Cinchona cinsi bitkinin kabuklarında bulunur. Kristaller halindedir. Kinin sülfatın (sulfato) ana-sularından elde edilebilir.
 • Sinkonin. Cinchona kabuklarından elde edilen alkoloidler arasında kininden sonra ikinci derecede önemli bir alkoloid olup, kristaller halindedir.
 • Sinkonidin, Cinchona kabuğunda bulunur; kristaller halindedir.
 • Kinin tannat.

 

 • KAFEİN VE TUZLARI

Kafein, kahve çekirdeklerinden, çaydan ve kola cevizinden çıkarılır; sentez yolu ile de elde edilir. İpeksi kristaller halindedir. Tıpta kullanılır.
 

 • EFEDRİNLER VE TUZLARI
 • Efedrin, Ephedra vulgarisde (deniz üzümü bitkisi) bulunur ve sentetik olarak da elde edilebilir. Renksiz kristaller halindedir. Tıpta kullanılır.
 • Etafedrin (INN)
 • Psödoefedrin (INN)

 

 • TEOFİLLİN VE AMİNOFİLLİN (TEOFİLLİN-ETİLENDİAMİN) VE BUNLARIN TÜREVLERİ; BUNLARIN TUZLARI

Teofilin, çayda bulunur, fakat sentetik olarak da elde edilir.  Kristaller halindedir. Aminofillin (teofillin-etilendiamin) gibi, idrar sökücü olarak kullanılır.
 

 • ÇAVDAR MAHMUZU ALKOLOİTLERİ VE TÜREVLERİ;BUNLARIN TUZLARI
 • Ergometrin (INN) (9,10 – didehidro –N [(S)-2-hidroxi-1-methiletil]-6-methilergoline – 8 b -caboxamid) (ergonovin) Tetrahedral veya küçük iğne kristaller halindedir. Lysergide (INN) üretiminde bir precursor ve bir oxytocle olarak kullanılır (29. Fasılın sonunda precursor listesine bakınız). Önemli bir türevi ergometrine maleattır bu aynı zamanda ergonovine maleate olarak da bilinir.
 • Ergotamin (INN) (12’-hydroxi –2’-methyl-5’-a – (phenylmethyl) ergotaman)- 3’, 6’, 18- trione). Lysergide (INN) üretiminde precursor ve vasoconstrictor olarak kullanılır. (29. Fasılın sonunda precursor listesine bakınız) Esas türevleri ergotamine succinate ve ergotamine tartrate içerir.
 • Lysergic Asit (9, 10- didehidro-6-methylergoline –8- carboxylic asit). Ergot alkolidlerinin alkaline hidrolizinden hazırlanır. Claviceps paspali den de üretilir. Kristaller hexagonal tabakaları veya pulları şeklindedir. Lysergide (INN) üretimde precursor ve psychomimetic olarak kullanılır (29. Fasılın sonunda precursor listesine bakınız)
 • Diğer mahmuz alkoloidleri, örneğin, ergosine, ergocristine, ergocryptine, ergocornine ve methylergometrine.

 

 • NİKOTİN VE TUZLARI

Nikotin, tütün yapraklarında bulunan bir alkoloiddir. Sentez yolu ile de elde edilebilir. Havaya maruz kaldığı zaman kahverengine dönen renksiz bir sıvıdır. Kendine mahsus nüfus edici bir kokusu vardır. Kuvvetli bir bazdır, zehirlidir, kristalize tuzlar oluşturur.  Bitkilerdeki mantar hastalıklarına ve böceklere karşı mücadele ilacı olarak kullanılır.
 

 • DİĞER BİTKİSEL ALKOLOİTLER VE BUNLARIN TÜREVLERİ VE TUZLARI
 • Arekolin, Felfelek (areca-nut) ağacının cevizinde bulunan bir alkoloiddir.
 • Akonitin, bilinen en kuvvetli zehirlerden biri olup kurtboğan bitkisinin (Aconitus napellus) kurutulmuş köklerinden çıkarılır. Kuvvetli  bir teskin edici (sedatif) olarak tıpta kullanılır.
 • Fisostigmin (eserin). Calabar-baklalarında oluşur. Havaya maruz  kaldığı zaman kırmızımsı-sarıya dönüşen renksiz kristaller halindedir.  Tıpta kullanılır.
 • Pilocarpus japorandi içinde bulunan başlıca alkoloiddir. Havaya maruz kaldığı zaman kahverengine dönüşen renksiz kütledir.  Pilokarpin ve tuzları tıpta (terlemeyi kolaylaştırmak için)  kullanılır. Göz hekimleri tarafından ve ayrıca saç gelişmesini sağlayıcı losyonların imalinde kullanılır.
 • Spartein. Katırtırnağı çalısında (broom) bulunan bir alkoloiddir. Renksiz sıvıdır. Spartein sülfat, kalbi uyarıcı olarak kullanılır.
 • Atropin, başlıca Datura stramonium bitkisinden elde edilir. Sentetik olarak da elde edilmektedir. Kristaller halindedir. Göz bebeğini büyüten, kuvvetli bir zehirdir.
 • Homatropin, renksiz kristallerdir. Atropinin sahip olduğu aynı kimyasal ve fizyolojik etkiye sahiptir.
 • Hiyosiyamin, Güzelavrat otunda (Atropa belladonna) ve Hyoscyamus cinsinin çeşitli bitkilerinde mevcut olan başlıca alkoloiddir. Renksiz kristaller halindedir. Yüksek derecede toksik (zehirli) dir. Tuzları (örn; sülfat ve hidrobromür tuzları) tıpta kullanılır.
 • Skopolamin (hyoskin). Datura cinsiden bir çok bitkide   Renksiz şurupsu sıvı veya renksiz kristaller halindedir. Tuzları (örn; hidrobromür ve sülfat) kristaller şeklindedir, tıpta kullanılır.
 • Kalşisin. Çiğdem bitkisinde (Colchicum autumnale) bulunur. Sakızımsı kütle, sarı toz, kristal veya pullar halindedir; tıpta kullanılır; çok zehirlidir.
 • Veratrin. Bit otu (sabadilla) tohumlarından çıkarılan alkoloidlerin tabii karışımlarıdır. Şekilsiz beyaz tozdur, nem çekicidir, tahriş edici ve yüksek derecede aksırtıcıdır, zehirlidir, tıpta kullanılır.
 • Kristalize veratrin ile eş değerdedir.
 • Kristaller halindedir. Çeşitli coca türlerinin, özellikle Erythroxylum coca‘nın yapraklarından çıkartılır. Aynı zamanda sentetik olarak da elde edilir. Ticarette ham kokain hiç bir zaman saf halde değildir, %80 ila %94 kokain içerir. Bu şekildeki kokain, burada sınıflandırılır. Kokainin sulu solüsyonu alkali reaksiyonu verir. Kokain çok sayıda tuzlar oluşturur, kuvvetli bir uyuşturucudur.
 • Uragoga ipecacuanha‘nın köklerinde bulunur. Işığa maruz kalınca sarı renge dönen şekilsiz beyaz tozlar olup balgam söktürücü ve kusturucu olarak kullanılır. Bunun tuzları amipli dizanteriye karşı kullanılır.
 • Çeşitli Strychnos cinsi bitkilerden (nux vomica (Karga büken bitkisi), St.ignatius baklaları) çıkartılır. İpeksi kristaller halinde olup kuvvetli bir zehirdir. Tıpta kullanılan kristaller tuzları oluşturur.
 • Kakaodan çıkartılır ve aynı zamanda sentetik olarak da elde edilir. Beyaz renkte kristalize bir toz olup tıpta idrar sökücü ve kalbi uyarıcı olarak kullanılır
 • Piper nigrumdan çıkarılır. Kristaller halindedir.
 • Koniin, Baldıran otunda (conium (hemlock)) bulunan çok zehirli bir alkaloiddir ve aynı zamanda sentetik olarak da elde edilir. Nüfuz edici kokulu, yağımsı renksiz bir sıvıdır. Aşırı derecede zehirlidir. Tıpta kullanılır.
 • Kürarin, kürare bitkisinden çıkartılır ve tıpta kullanılır.
 • Porfirin (alkoloid).
 • Alkoloid tannatlar (şelidonin tannat, kolşisin tannat,pelletierin tannat, vb.)
 • Hidrastinin.
 • Tropin (tropan-3-ol).
 • Metamfetamin (INN) (metamfetamin, N-metilamfetamin, deoksiefedrine, 2- metilamino –1 -fenilpropan)

 
(IJ) BİTKİSEL KÖKENLİ OLMAYAN DİĞER ALKALOİTLER 
Bitkisel kökenli olmayan alkaloitler Psilocybe cinsi sihirli mantar (psilocybin) gibi mantarlarda ve karakurbağasının derisindeki bufoteninde olduğu gibi hayvanlarda bulunur. Deniz organizmalarının çoğu da alkaloit içerir.
(1) Mantar Alkaloitleri: Viridicatin* (Penicillium viridactum); Rugulovasine A (penicillium alkaloid), sporidesmin A (hayvanlarda yüz ekzamasına (pithomycotoxicosis) sebebiyet veren bir toksin); cytochalasin b; teolocidin B4 (indol alkaloit tümör destekleyicisi); penitrem D (tremorjenik mikotoksin); roquefortine (rokfor peyniri).
 
(2) Hayvansal Alkaloitler: Histrinocotoxin* (Güney Amerika zehirli ok yılanı spiro piperidin); samandarin; epabitidin; Kastoramin ve muskopiridin (misk geyiğinden ve Kanada kunduzundan elde edilir).
 
(3) Böcek Alkaloitleri: Coccinelline* (kınkanatlı); pirazin; danaidone (Afrika kral kelebeği feromonu); glomerine (Avrupa kırkayağı); epilachnene (Meksika fasulyesi böceği azamakrolidi); subcoccinella 24-punctata (noktalı uğurböceği).
 
(4) Deniz Alkaloitleri: Varacin* (deniz fıskıyesi); manzamine (Okinawa süngeri); convolutamine D (yosun hayvanı); tetrodotoksin (Japon balon balığı); Eudistomin (esasen Eudistoma cinsi deniz gömleklilerinden elde edilir). 
(5) Bakteriyel Alkaloitler: Doğada çok ender görülürler. Procyanine*.
 
Uluslararası ölçülere göre narkotik veya psikotropik maddeler sayılan bu pozisyondaki bazı ürünler 29.Fasılın sonunda yer alan listede gösterilmiştir.
 
TALİ FASIL XIII

DİĞER ORGANİK BİLEŞİKLER
29.40 –     KİMYACA SAF ŞEKERLER (SAKKAROZ, LAKTOZ, MALTOZ, GLİKOZ VE FRUKTOZ HARİÇ); ŞEKER ETERLERİ, ASETALLERİ, ESTERLERİ VE BUNLARIN TUZLARI (29.37, 29.38 VEYA 29.39 POZİSYONLARINDAKİ ÜRÜNLER HARİÇ): 

 • KİMYACA SAF ŞEKERLER

Bu pozisyon, sadece kimyaca saf olan şekerleri içerir. “Şeker” terimi monosakkarit, disakkarit, veya oligasakkaritleri kapsar. Her sakkarit biriminde en az 4, fakat 8’i geçmeyen karbon atomu ve minimum potansiyel indirgen karbonil grubu (aldehit ve keton) ve en azından bir hidroksil grubu ve bir hidrojen atomunu taşıyan bir bir asimetrik karbon atomu içermelidir. Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyona dahil değildir.
 

 • Sakkaroz, bu madde kimyaca saf olsa dahi 17.01 pozisyonunda yer alır.
 • Glikoz ve laktoz, bu maddeler kimyaca saf olsa dahi 17.02 pozisyonunda yer alır.
 • Maltoz, kimyaca saf olsa dahi, 17.02 pozisyonunda yer alır. Sakkaroz ile izomerik yapısı vardır. Kristalize kütle halindedir. Tıpta kullanılır.
 • Fruktoz (levuloz) kimyaca saf olsa dahi, 17.02 pozisyonunda yer alır. Glikoz ile izomerik yapıya sahiptir. Saf halde iken sarımtrak kristalize haldedir. Tıpta kullanılır (şeker hastalığına ait diyetlerde)
 • Aldol (29.12 pozisyonu) ve asetoin (3-hidroksi-2-butanon)(29.14 pozisyonu) Bunlar sakkarit birimi olma kriterlerini karşılasalar bile şeker değillerdir.

Aşağıdakiler kimyaca saf şekerler arasına dahil edilerek bu pozisyonda yer almışlardır:

 • Glikoz ile izomerik yapıdadır. Laktozun hidrolize edilmesi suretiyle elde edilir. Pektinli maddelerde ve bitkilerden akan zamklı maddelerde bulunur. Saf olduğu zaman kristaller halindedir.
 • Sorboz (sorbenoz). Glikoz ile izomeriktir. Beyaz kristalli toz olup suda çok çözünür. Askorbik asitin (vitamin C) sentezinde ve kültür ortamının hazırlanmasında kullanılır.
 • Ksiloz (odun şekeri) (C5H1005). Beyaz kristaller halindedir. Eczacılıkta kullanılır.
 • Trehaloz, sakkaroz ile izomeriktir. Riboz ve arabinoz, ksiloz ile izomerikdirler. Raffinoz, (C18H32O16) Fukoz ve ramnoz, (C6H12O5). Dijitoksoz (C6H12O4) ve diğer deoksişekerler. Bu şekerler esas itibariyle laboratuvarda elde edilmiş ürünlerdir.

Bu pozisyonda yer alan şekerler sulu solüsyonlar halinde olabilirler.
 
(B) ŞEKER ETERLERİ, ASETALLERİ, ESTERLERİ VE BUNLARIN TUZLARI 
29.40 pozisyonu şeker eterleri, asetalleri ve esterlerinin yanısıra bunların tuzlarını da kapsar. Şeker asetalleri, şekerin herhangi iki hidroksi grubu arasında veya bir glikozid oluşturmak için anomerik karbon atomunda ortaya çıkabilir. Bununla birlikte, doğal glikozidler bu pozisyon haricindedir (29.38 pozisyonu). 29.37, 29.38, 29.39 pozisyonlarının veya 29.40 pozisyonundan sonraki pozisyonların ürünlerinin bileşen kısımlarından olan şeker eter, asetal ve esterleri de bu pozisyon haricindedir (bu Fasılın Genel Açıklama Notunun (E)  kısmına bakınız)
 
Bu ürünler, kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın bu pozisyonda yer alırlar:

 • Hidroksipropil sakkaroz. Bir şeker eteridir.
 • Şekerlerin fosforik esterleri (örn; glikoz ve fruktoz fosfatlar) ve bunların tuzları (örn; bunların baryum, potasyum vb. tuzları). Bunlar kristalize veya şekilsiz tozlar halindedir ve organik sentezde kullanılırlar.
 • Sakkaroz okta-asetat. Nem çeken beyaz bir tozdur. Yapıştırıcıların, plastiklerin ve böcek öldürücülerin hazırlanmasında, kağıt sanayiinde, alkolü denatüre etmede ve mensucata dayanıklılık kazandırmada kullanılır.
 • Sakkaroz mono-asetat. Yüzey aktif özelliği vardır.
 • Sakkaroz asetat isobutirat. Verniklerde modifiye maddesi olarak kullanılır.
 • Lactitol(INN) (4-O-b-D-galactopyronisil–D-glucitol). Tatlandırıcı olarak kullanılır.
 • Doğal olmayan glikozidler (29.37, 29.38 veya 29.39 pozisyonu ürünleri hariç). Bu glikozidlerdeki glikozidik bağlantı anomerik karbon (a-metil-glukosid, tribenosid (INN) gibi) atomundaki eterifikasyon yoluyla oluşturulan bir asetal fonksiyonudur.

 
Bununla beraber, bu pozisyon, şeker eterleri, asetalleri, esterleri ve bunların tuzlarından oluşturulan arakarışımları ve şeker olmayan bileşenlerin karışım olarak bulunduğu başlangıç maddelerinden üretilen veya hazırlanan ürünleri (örn. 38.23 pozisyonundaki yağ asitlerinden yapılan şeker esterleri gibi) kapsamaz. Buna ilaveten, şeker anhidritleri, thio şekerleri, amino şekerleri, üronik asitleri ve diğer şeker türevleri kimyasal yapılarına göre 29. Fasılın herhangi bir yerinde sınıflandırabilse de bu pozisyon haricindedir.
 
29.41 –      ANTİBİYOTİKLER (+).
2941.10 –    Penisilínler ve penisilanik asit yapısındaki türevleri; bunların tuzları
2941.20 – Streptomisinler ve türevleri; bunların tuzları
2941.30 – Tetrasiklinler ve türevleri; bunların tuzları
2941.40 – Kloramfenikol ve türevleri; bunların tuzları
2941.50 – Eritromisin ve türevleri; bunların tuzları
2941.90 – Diğerleri
Antibiyotikler, canlı mikroorganizmalar tarafından salgılanan ve diğer mikroorganizmaları öldürücü veya onların büyümelerini sınırlandırıcı tesire sahip olan maddelerdir. Bu maddeler prensip olarak, patojenik mikroorganizmalar üzerinde, onların faaliyetlerini durdurucu kuvvetli bir etkiye sahiptirler, bu etki özellikle bakteriler, mantarlar veya bazı hallerde neoplazmalar için görülmektedir. Antibiyotikler, kandaki her ml’ye birkaç mikrogram yoğunluk ile etkili olurlar.
Antibiyotikler bir tek maddeden veya ilgili maddelerin bir grubundan olabilirler. Bunların kimyasal yapıları bilinebilir veya bilinmeyebilir veya kimyasal olarak belirli yapıda olur veya olmayabilir. Bunlar kimyasal olarak çok farklı yapıdadırlar ve aşağıdakilerini içerirler:

 • Heterosiklik, örneğin, novobiosin, sefalosporinler, streptotrisin, faropenem(INN), doripenem(INN), monobactam(örn.aztreonam(INN)). Bu sınıfın en önemlileri penisilinlerdir, bunlar, Penicillium cinsine ait mantarların pek çok türü tarafından salgılanırlar. Bu sınıfa aynı zamanda prokain penisilini de dahildir.
 • Şeker bağlantısı olanlar, örneğin, streptomisinler.
 • Tetrasiklinler ve türevleri, örneğin, klortetrasiklin (INN), oksitetrasiklin (INN).

(4)      Kloramfenikol ve türevleri, örn., tiamfenikol ve florfenikol.

 • Makrolidler, örneğin, eritromisin, amfoterisin B, tilosin.
 • Polipeptidler, örneğin, aktinomisinler, basitrasin, gramisidinler, tirosidin.

(7)            Diğer antibiyotikler, örneğin, sarkomisin, vankomisin.
Kimyasal olarak değişikliğe uğratılmış antibiyotikler olarak kullanılanlar da bu pozisyona dahildir. Bunlar mikroorganizmanın tabii büyümesi suretiyle üretilmiş maddelerin izole edilmesi (ayrılması) ve sonra kimyasal reaksiyona tabi tutularak yapılarının değişikliğe uğratılması suretiyle hazırlanabilmektedir. Bu hazırlama olayı büyüme ortamına yanzincir prekürsorlarını ekleme suretiyle de yapılabilmektedir. Bu ekleme işlemi ile hücre-işlemi (yarısentetik penisilin) suretiyle yahut tabii-sentez (bio-senthesis) (örn;  amino asitlerden seçilmiş penisilinler) suretiyle arzu  edilen gruplar molekül içinde bağlantılı hale getirilebilmektedir.
Sentez yolu ile yeniden elde edilen tabii antibiyotikler(örn; kloromfenikol) bu pozisyonda sınıflandırılmışlardır, bunlar tabii antibiyotiklerle yakından ilgili olan belirli sentetik ürünlerdir ve  bu şekilde (örn; tiamfenikol) kullanılırlar.
Bu pozisyonda yer alan “türevleri” ifadesi bu pozisyonun bir bileşiğinden elde edilebilen ve esas kimyasal yapısını kapsayan parent bileşiğin başlıca karakteristiğine sahip olan aktif antibiyotik bileşikleri kapsamaktadır.
 
Bu pozisyon aşağıda yazılı olanları kapsamaz:

 • Hayvan beslemede kullanılan türden antibiyotik müstahzarlar (örn; kurutulmuş veya standart hale getirilmiş tamamlanmış miselyum) (23.09 pozisyonu).
 • Antibiyotiklerin imalatında bir ara ürün olarak kullanılan, çok düşük derecede antibiyotik etkiye sahip, kimyasal olarak belirli yapıda olan organik bileşikler (bünyeye göre bu Fasılın daha önceki pozisyonları).
 • Kinolinkarboksilik asit türevleri, nitrofuranlar, sülfonamidler ve bu Fasılın daha önceki pozisyonlarında yer alan antibakteriyel etkiye sahip, kimyasal olarak belirli yapıda bulunan diğer organik bileşikler.
 • Tedavide veya korunmada kullanılan birbirleriyle karıştırılmış antibiyotikler (örn; penisilin ve streptomisin karışımı) (30.03 veya 04 pozisyonu).
 • Bir antibiyotik muhteviyatı genellikle %70’i geçmeyen, filtre edilmesi veya ilk-basamak ekstraksiyonu suretiyle antibiyotik imali sırasında elde edilen ara ürünler (38.24 pozisyonu).

 
Altpozisyon Açıklama Notu.
 2941.10 Altpozisyonu
Bu altpozisyon bütün penisilinleri yani bütün aktif antibiyotik bileşikleri (molekülleri pennin, b-lactaminin (4 karboksi-5,5-dimetil tiazodin-2-yl) asetikasidinin 6-aminopenisilanik asidin iskeletini ihtiva eden) kapsamaktadır ki bunlarda laktam halkasının amino grubu organik asitlere bir amid bağıyla bağlıdır. Ne bu organik asitlerin yapıları ne de tuz oluşumları veya thiazolidin halkasındaki karboksil grup ikamesi sınıflandırmayı etkilemez. Bununla beraber, peninin temel yapısı (iskeleti) değişmeden kalmalıdır.
Bu altpozisyon diğerleri meyanında ampisilin(INN), amoksilin(INN) ve talampasilini(INN) kapsamaktadır.
Ancak bu altpozisyon sefalosforinler(örn. sefazolin(INN), sefaklor(INN), sefamisinler(örn. sefoksitin(INN)), oksasefemler, fenemler, karbafenemler vb. gibi bir beta-laktam ihtiva eden antibiyotikleri kapsamamaktadır.
 
2941.20 Altpozisyonu
Streptomisin türevleri aktif antibiyotiklerdir ve molekülleri streptomisin iskeletinin unsurları olan streptidin ve 5-deoksiliksoza bağlı metilglukosamini yapılarında ihtiva etmektedir. Herhangi bir durumdaki esterler ve glikositler de türevleri olarak kabul edilmektedir.
Bu altpozisyon, diğerleri meyanında dihidrostreptomisin(INN) ve streptoniazidi(INN) kapsamaktadır. Ancak, streptidinin iki amidino grubunu taşımayan bluensomisin(INN) ya da neomisin(INN) gibi streptamin türevlerini ihtiva eden aminoglikositler streptomisin türevi olarak kabul edilmez.
 
2941.30 Altpozisyonu
Tetrasiklin türevleri aktif antibiyotiklerdir ve molekülleri kısmen tetrasilin iskeltinin hidrojene edilmiş 4-dimetilamino-naftasen-2-karboksamidini ihtiva etmektedir. Esterler de türevleri olarak kabul edilmektedir.
Bu altpozisyon, diğerleri meyanında klortetrasilin (INN), eravasiklin (INN) ve rolitetrasilini(INN) kapsamaktadır. Ancak, “rubisin” türünün aklarubisin (INN) ve deksorubisin(INN) gibi antrasiklinleri tetrasilin türevi olarak kabul edilmez.
 
2941.40 Altpozisyonu
Kloromfenikol türevleri aktif antibiyotiklerdir ve molekülleri kloroamfenikol iskeletinin N-(2-hidroksi-1-metil-2-fenetil) asetamidini ihtiva etmektedir.
Bu altpozisyon, diğerleri meyanında tiamfenikol(INN) ve florfenikolü(INN) kapsamaktadır. Ancak, setofenikol(INN) antibiyotikal etkiye sahip olmadığı için bu gruba dahil değildir.
 
2941.50 Altpozisyonu
Eritromisin türevleri aktif antibiyotiklerdir ve molekülleri eritromisin iskeleti desosamin ve mikaroz(veya kladinoz) ile bağlı 13-etil-13-tridesanolidi kapsamaktadır. Ayrıca esterler de türevleri olarak kabul edilir.
Bu altpozisyon, diğerleri meyanında klaritromisin(INN) ve diritromisini(INN) kapsamaktadır. Ancak, 15 atomlu merkezi halka ihtiva eden azitromisin(INN) ve kladinoz veya mikaroz ihtiva eden pikromisin eritromisin türevleri olarak kabul edilmez.
 
29.42 –      DİĞER ORGANİK BİLEŞİKLER
Bu pozisyon, Tarifenin herhangi bir yerinde sınıflandırılmayan kimyasal olarak belirli bir yapıda olan izole haldeki organik bileşikleri kapsar.
 

 • Bunlar, ketonlar gibi bir karbonil grubu (>C=O) ile karakterize edilirler, fakat bunlardaki karbonil grubu, komşu karbon atomuna çift bağ ile (keten, difenilketen gibi) bağlanmışlardır.

 
Bununla beraber, 29.32 pozisyonundaki bir lakton olan diketen bu pozisyon haricindedir.
 

 • Bor triflorünün asetik asitle, dietil eterle veya fenolle olan bileşikleri.
 • Ditimol-di-iyodür.

 
 Fasıl 29
 Ek
NARKOTİK MADDE VE PSİKOTROPİK MADDELER LİSTESİ (MADDENİN ÇEŞİDİNE GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ)

 1. 1961, Narkotik Maddeler hakkındaki Tek Anlaşma Programına göre kontrole tabi olan narkotik Maddeler listesi (1972 Protokolü ile yeniden düzenlenmiş haliyle)

 

Madde İsmi AS Alt Pozisyonu CAS numarası Anlaşma Çizelgesi Numarası
Acetorphine (INN) 2939.19 25333-77-1 4
Acetorphine hydrochloride 2939.19 25333-78-2 4
Acetyldihydrocodeine 2939.19 3861-72-1 2
Acetyldihydrocodeine hydrochloride 2939.19 2
Acetylemethadol (INN) 2922.19 509-74-0 1
Acetyl-α-methylfentanyl 2933.39 4
Acetylmorphine 2939.19 1
3- Acetylmorphine 2939.19 1
6-Acetylmorphine 2939.19 2784-73-8 1
Alfentanil (INN) 2933.33 71195-58-9 1
Alfentanil hydcholoride 2933.33 69049-06-5 1
Allylprodine (INN) 2933.39 25384-17-2 1
Allylprodine hydchloride 2933.39 1
Alphacetylmethadol (INN) 2922.19 17199-58-5 1
L- Alphacetylmethadol 2922.19
Alphacetylmethadol hydchloride 2922.19 1
Alphameprodine (INN) 2933.39 468-51-9 1
Alphamethadol (INN) 2922.19 17199-54-1 1
Alphaprodine (INN) 2933.39 77-20-3 1
Alphaprodine hydchloride 2933.39 561-78-4 1
Anileridine (INN) 2933.33 144-14-9 1
Anileridine dihydchloride 2933.33 126-12-5 1
Anileridine phosphate 2933.39 4268-37-5 1
Benzethidine (INN) 2933.39 3691-78-9 1
Benzethidine hydrobromide 2933.39 1
Benzethidine hydchloride 2933.39 1
Benzoylmorphine 2939.19 1
Benzylmorphine 2939.19 14297-87-1 1
Benzylmorphine hydchloride 2939.19 630-86-4 1
Benzylmorphine mesilate 2939.19 1
Betacetylmethadol (INN) 2922.19 17199-59-6 1
Betameprodine (INN) 2933.39 468-50-8 1
Betamethadol (INN) 2922.19 17199-55-2 1
Betaprodine (INN) 2933.39 468-59-7 1
Betaprodine hydchloride 2933.39 1
Bezitramide (INN) 2933.33 15301-48-1 1
Bezitramide hydchloride 2933.33 1
Cannabis 1211.90 4
Cannabis hülasaları ve özsuları 1302.19
Cannabis yağı 1302.19
Cannabis reçinesi 1301.90
Clonizatene (INN) 2933.99 3861-76-5 1
Clonizatene hydchloride 2933.99 1
Clonizatene mesilate 2933.99 1
Coca leaf (koka yaprağı) 1211.30
Coca paste (koka hamuru) 1302.19
Cocaine (kokain) 2939.71 50-36-2 1
d-Cocaine 2939.71 478-73-9
Cocaine benzoate 2939.71 1
Cocaine borate 2939.71 1
Cocaine citrate 2939.71 1
Cocaine formate 2939.71 1
Cocaine hydrioride 2939.71 1
Cocaine hydrobromide 2939.71 1
Cocaine hydrochloride 2939.71 53-21-4 1
Cocaine lactate 2939.71 1
Cocaine nitrate 2939.71 5913-62-2 1
Cocaine salicylate 2939.71 5913-64-4 1
Cocaine sulfate 2939.71 1
Cocaine tartrate 2939.71 1
Codeine 2939.11 76-57-3 2
Codeine acetate 2939.11 2
Codeine allobarbiturate 2939.11 2
Codeine barbiturate 2939.11 2
Codeine camphosulfonate 2939.11 2
Codeine citrate 2939.11 5913-73-5 2
Codeine cyclobarbiturate 2939.11 2
Codeine cyclopentobarbiturate 2939.11 2
Codeine 6-glucuronide 2939.19 2
Codeine hydrobromide 2939.11 125-25-7 2
Codeine hydrochloride 2939.11 1422-07-7 2
Codeine hydroiodide 2939.11 125-26-8 2
Codeine methylbromide 2939.19 125-27-9 2
Codeine phenobarbiturate 2939.11 2
Codeine phosphate 2939.11 52-28-8 2
Codeine resinate 3003.49 2
Codeine salicylate 2939.11 2
Codeine sulfate 2939.11 1420-53-7 2
Codeine-N-oxide 2939.19 3688-65-1
Codeine-N-oxide hydrochloride 2939.19
Codoxime (INN) 2939.19 7125-76-0 1
Haşhaş samanı (Poppy straw) konsantresi
 
1302.11
2939.11
1
Desomorphine (INN) 2939.19 427-00-9 4
Desomorphine hydrobromide 2939.19 4
Desomorphine hydrochloride 2939.19 4
Desomorphine sulfate 2939.19 4
Dextromoramide (INN) 2934.91 357-56-2 1
Dextromoramide dihydrochloride 2934.91 1
Dextromoramide hydrochloride 2934.91 1
Dextromoramide hydrogen tartrate (bitartrate) 2934.99 2922-44-3 1
Dextropropoxyphene (INN) 2922.14 469-62-5 2
Dextropropoxyphene hydrochloride 2922.14 1639-60-7 2
Napsilate 2922.19 17140-78-2 2
Dextropropoxyphene resinate(reçinesi) 3003.90 2
Diampromide (INN) 2924.29 552-25-0 1
Diampromide sulfate 2924.29 1
Diethylthiambutene (INN) 2934.99 86-14-6 1
Diethylthiambutene hydrochloride 2934.99 132-19-4 1
Difenoxin (INN) 2933.33 28782-42-5 1
Difenoxin hydrochloride 2933.33 35607-36-4 1
Dihydrocodeine (INN) 2939.11 125-28-0 2
Dihydrocodeine hydrochloride 2939.11 2
Dihydrocodeine hydrogen tartrate (bitartrate) 2939.11 5965-13-9 2
Dihydrocodeine phosphate 2939.11 24204-13-5 2
Dihydrocodeine resinate (reçinesi) 3003.49 2
Dihydrocodeine thiocyanate 2939.11 2
Dihydroisomorphin 2939.19
Dihydroisomorphin 6-glucuronide 2939.19
dihydromorphine 2939.19 509-60-4 2
Dihydromorphine hydriodide 2939.19 2
Dihydromorphine hydrochloride 2939.19 1421-28-9 2
Dihydromorphine picrate 2939.19 2
Dimenoxadol (INN) 2922.19 509-78-4 1
Dimenoxadol hydrochloride 2922.19 242-75-1 1
Dimepheptanol (INN) 2922.19 545-90-4 1
Dimepheptanol hydrochloride 2922.19 1
Dimethylthiambutene (INN) 2934.99 524-84-5 1
Dimethylthiambutene hydrochloride 2934.99 1
Dioxaphetyl butyrate (INN) 2934.99 467-86-7 1
Dioxaphetyl butyrate hydrochloride 2934.99 1
Diphenoxylate (INN) 2933.33 915-30-0 1
Diphenoxylate hydrochloride 2933.33 3810-80-8 1
Dipipanone (INN) 2933.33 467-83-4 1
Dipipanone hydrobromide 2933.33 1
Dipipanone hydrochloride 2933.33 75783-06-1 1
Drotebanol (INN) 2933.49 3176-03-2 1
Ecgonine, ecgonine ve kokaine dönüştürülebilen esterleri ve türevleri 2939.71 481-37-8 1
Ecgonine benzoylethyl ester 2939.71 1
Ecgonine benzoylpropyl ester 2939.71 1
Ecgonine cinnamoylmethyl ester 2939.71 1
Ecgonine 2,6-dimethyl-benzoylmethyl ester 2939.71 1
Ecgonine hydrochloride 2939.71 1
Ecgonine methyl ester 2939.71 1
Ecgonine methyl ester hydrochloride 2939.71 1
Ecgonine phenylacetyl-methyl ester 2939.71 1
Ethylmethylthiambutene (INN) 2934.99 441-61-2 1
Ethylmethylthiambutene hydrochloride 2934.99 1
Ethylmorphine 2939.11 76-58-4 2
Ethylmorphine camphosulfonate 2939.11 2
Ethylmorphine hydrobromide 2939.11 2
Ethylmorphine hydrochloride 2939.11 125-30-4 2
Ethylmorphine methyliodide 2939.19 2
Ethylmorphine phenobarbiturate 2939.11 2
Etonizatene (INN) 2933.99 911-65-9 1
Etonizatene hydrochloride 2933.99 1
Etorphine (INN) 2939.11 14521-96-1 4
Etorphine hydrochloride 2939.11 13764-49-3 4
Etorphine 3-methyl ether 2939.19 4
Etoxeridine (INN) 2933.39 469-82-9 1
Etoxeridine hydrochloride 2933.39 1
Fentanyl (INN) 2933.33 437-38-7 1
Fentanyl citrate 2933.33 990-73-8 1
Ρ-Fluorofentanyl 2933.39 4
Ρ-Fluorofentanyl hydrochloride 2933.39 4
Fruethidine (INN) 2934.99 2385-81-1 1
Fruethidine hydrobromide 2934.99 1
Fruethidine methyliodide 2934.99 1
Fruethidine picrate 2934.99 1
Eroin (heroin) 2939.11 561-27-3 4
Heroin hydrochloride 2939.11 1502-95-0 4
Heroin methyliodide 2939.19 4
Hydrocodone (INN) 2939.11 125-29-1 1
Hydrocodone citrate 2939.11 1
Hydrocodone hydriodide 2939.11 1
Hydrocodone hydrochloride 2939.11 25968-91-6 1
Hydrocodone hydrogen tartrate (bitartrate) 2939.11 143-71-5 1
Hydrocodone methyliodide 2939.19 1
Hydrocodone phosphate 2939.11 34366-67-1 1
Hydrocodone resinate (reçinesi) 3003.49 1
Hydrocodone terephthalate 2939.11 1
Hydromorphinol (INN) 2939.19 2183-56-4 1
Hydromorphinol hydrochloride 2939.19 1
Hydromorphinol hydrogen tartrate (bitartrate) 2939.19 1
Hydromorphone (INN) 2939.11 466-99-9 1
Hydromorphone hydrochloride 2939.11 71-68-1 1
Hydromorphone sulphate 2939.11 1
Hydromorphone terephthalate 2939.11 1
ß-Hydroxyfentanyl 2933.39 4
ß-Hydroxyfentanyl hydrochloride 2933.39 4
(+)-cis-ß-Hydroxy-3-m-methylfentanyl 2933.39
ß-Hydroxy-3-methylfentanyl 2933.39 4
ß-Hydroxy-3-methylfentanyl hydrochloride 2933.39 4
Hydroxypethidine (INN) 2933.39 468-56-4 1
Hydroxypethidine hydrochloride 2933.39 1
Isomethadone (INN) 2922.39 466-40-0 1
d- Isomethadone 2922.39
I-Isomethadone 2922.39
Isomethadone hydrobromide 2922.39 1
Isomethadone hydrochloride 2922.39 1
Ketobemidone (INN) 2933.33 469-79-4 4
Ketobemidone hydrochloride 2933.33 5965-49-1 4
Levacetylmethadol (INN) 2922.19 34433-66-4 1
Levomethorphan (INN)(*) 2933.49 125-70-2 1
Levomethorphan hydrobromide 2933.49 1
Levomethorphan hydrogen tartrate (bitartrate) 2933.49 1
Levomoramide (INN) 2934.99 5666-11-5 1
Levomoramide dihydrochloride 2934.99 1
Levophenacylmorphan (INN) 2933.49 10061-32-2 1
Levophenacylmorphan hydrochloride 2933.49 1
Levophenacylmorphan methylsulfonate 2933.49 1
Levopropoxyphene (INN) 2922.19 2338-37-6
Levorphanol (INN)(**) 2933.41 77-07-6 1
Levorphanol hydrogen tartrate (bitartrate) 2933.41 125-72-4 1
Levorphanol hydrochloride 2933.41 1
Metazocine (INN) 2933.39 3734-52-9 1
Metazocine hydrobromide 2933.39 1
Metazocine hydrochloride 2933.39 1
I-Methadol 2922.19
Methadone (INN) 2922.31 76-99-3 1
d-Methadone 2922.31
I-Methadone 2922.31 1
Methadone hydrobromide 2922.31 1
Methadone hydrochloride 2922.31 1095-90-5 1
Methadone hydrogen tartrate (bitartrate) 2922.31 1
d-Methadone hydrochloride 2922.31
I-Methadone hydrochloride 2922.31
I- Methadone hydrogen tartrate (bitartrate) 2922.31 1
Methadone (INN)intermediate 4-cyano-2-dimethylamino-4,4-diphenylbutane veya 2-dimethylamino-4,4-diphenyl-4-cyanobutane  
 
2922.30
 
 
1
Methyldesoprphine (INN) 2939.19 16008-36-9 1
Methyldesoprphine hydrochloride 2939.19 1
Methyldihydromorphine (INN) 2939.19 509-56-8 1
3-Methylfentanyl 2933.39 4
3-Methylfentanyl hydrochloride 2933.39 4
α-Methylfentanyl 2933.39 4
α -Methylfentanyl hydrochloride 2933.39 4
α -Methylthiofentanyl 2934.99 1
α -Methylthiofentanyl hydrochloride 2934.99 1
3-Methylthiofentanyl 2934.99 4
3-Methylthiofentanyl hydrochloride 2934.99 4
(+)-cis-3-Methylthiofentanyl 2934.99 4
(+)-cis-3-Methylthiofentanyl-hydrochloride 2934.99
Metopon (INN) 2939.19 143-52-2 1
Metopon hydrochloride 2939.19 1
Moramide intermediate 2934.99 1
Morpheridine (INN) 2934.99 469-81-8 1
Morpheridine dihydrochloride 2934.99 1
Morpheridine picrate 2934.99 1
Morphine 2939.11 57-27-2 1
Morphine acetate 2939.11 596-15-6 1
Morphine citrate 2939.11 1
Morphine 3,6-diglucuronide 2939.19 1
Morphine dimethyl ether 2939.19
Morphine gluconate 2939.19 1
Morphine 3-glucuronide 2939.19 1
Morphine 6-glucuronide 2939.19 1
Morphine 3-β-D-glucuronide 2939.19 1
Morphine 6-β-D-glucuronide 2939.19 1
Morphine hydriodide 2939.11 1
Morphine hydrobromide 2939.11 630-81-9 1
Morphine hydchloride 2939.11 52-26-6 1
Morphine hypophosphite 2939.11 1
Morphine isobutyrate 2939.11 1
Morphine lactate 2939.11 1
Morphine meconate 2939.11 1
Morphine methylbromide 2939.19 1
Morphine methylchloride 2939.19 1
Morphine methyliodide 2939.19 1
Morphine methylsulfonate 2939.11 1
Morphine mucate 2939.11 1
Morphine nitrate 2939.11 596-16-7 1
Morphine phenylpropionate 2939.11 1
Morphine phosphate 2939.11 1
Morphine phthalate 2939.11 1
Morphine stearate 2939.11 1
Morphine sulfate 2939.11 64-31-3 1
Morphine tartrate 2939.11 302-31-8 1
Morphine valerate 2939.11 1
Morphine-N-oxide 2939.19 639-46-3 1
Morphine-N-oxide quinate 2939.19 1
MPPP 2933.39 4
MPPP hydrochloride 2933.39 4
Myrophine (INN) 2939.19 467-18-5 1
Myrophine hydrochloride 2939.19 1
Nicocodine (INN) 2939.19 3688-66-2 2
Nicocodine hydrochloride 2939.19 2
Nicodicodine (INN) 2939.19 808-24-2 2
Nicomorphine (INN) 2939.11 639-48-5 1
Nicomorphine hydrochloride 2939.11 1
Noracymethadol (INN) 2922.19 1477-39-0 1
Noracymethadol gluconate 2922.19 1
Noracymethadol hydrochloride 2922.19 1
Norcodeine (INN) 2939.19 467-15-2 2
Norcodeine acetate 2939.19 2
Norcodeine hydriodide 2939.19 2
Norcodeine hydrochloride 2939.19 14648-14-7 2
Norcodeine nitrate 2939.19 2
Norcodeine platinichloride 2843.90 2
Norcodeine sulfate 2939.19 2
Norlevorphanol (INN) 2933.49 1531-12-0 1
Norlevorphanol hydrobromide 2933.49 1
Norlevorphanol hydrochloride 2933.49 1
Normethadone (INN) 2922.31 467-85-6 1
Normethadone 2,6-di-tert-butylnaphthalenedisulfonate  
2922.31
 
1
Normethadone hydrobromide 2922.31 1
Normethadone hydrochloride 2922.31 847-84-7 1
Normethadone methyliodide 2922.39 1
Normethadone oxalate 2922.31 1
Normethadone picrate 2922.31 1
Normethadone (INN) intermediate 2926.90
Normorphine (INN) 2939.19 466-97-7 1
Normorphine hydrochloride 2939.19 1
Norpipanone (INN) 2933.39 561-48-8 1
Norpipanone hydrobromide 2933.39 1
Norpipanone hydrochloride 2933.39 1
Opium (Afyon) 1302.11 1
Opium, mixed alkaloids of  (Afyon, karışık alkoloidleri) 1302.11(*)
2939.11(**)
Opium, prepared  (Afyon, hazırlanmış) 1302.19
2939.11
Oxycodone (INN) 2939.11 76-42-6 1
Oxycodone camphosulfonate 2939.11 1
Oxycodone hydrochloride 2939.11 124-90-3 1
Oxycodone hydrogen tartrate (bitartrate) 2939.11 1
Oxycodone pectinate 2939.11 1
Oxycodone phenylpropionate 2939.11 1
Oxycodone phosphate 2939.11 1
Oxycodone terephthalate 2939.11 1
Oxymorphone (INN) 2939.11 76-41-5 1
Oxymorphone hydrochloride 2939.11 357-07-3 1
Papaver bracteatum 1211.90
PEPAP 2933.39 4
PEPAP hydrochloride 2933.39 4
Pethidine (INN) 2933.33 57-42-1 1
Pethidine hydrochloride 2933.33 50-13-5 1
Pethidine (INN) intermediate A 2933.33 1
Pethidine (INN) intermediate B 2933.39 1
Pethidine intermediate B hydrobromide 2933.39 1
Pethidine intermediate B hydrochloride 2933.39 1
Pethidine (INN) intermediate C 2933.39 1
Phenadoxone (INN) 2934.99 467-84-5 1
Phenadoxone hydrochloride 2934.99 545-91-5 1
Phenampromide (INN) 2933.39 129-83-9 1
Phenampromide hydrochloride 2933.39 1
Phenazocine (INN) 2933.39 127-35-5 1
Phenazocine hydrobromide 2933.39 1
Phenazocine hydrochloride 2933.39 7303-75-5 1
Phenazocine mesilate 2933.39 1
Phenomorphan (INN) 2933.49 468-07-5 1
Phenomorphan hydrobromide 2933.49 1
Phenomorphan hydrogen tartrate (bitartrate) 2933.49 1
Phenomorphan methylbromide 2933.49 1
Phenoperidine (INN) 2933.33 562-26-5 1
Phenoperidine hydrochloride 2933.33 3627-49-4 1
Pholcodine (INN) 2939.11 509-67-1 2
Pholcodine hydrogen tartrate (bitartrate) 2939.11 2
Pholcodine citrate 2939.11 2
Pholcodine guaiacolsulfonate 2939.11 2
Pholcodine hydrochloride 2939.11 2
Pholcodine phenylacetate 2939.11 2
Pholcodine phosphate 2939.11 2
Pholcodine sulfonate 2939.11 2
Pholcodine tartrate 2939.11 7369-11-1 2
Piminodine (INN) 2933.39 13495-09-5 1
Piminodine dihydrochloride 2933.39 1
Piminodine esilate 2933.39 7081-52-9 1
Piritramide (INN) 2933.33 302-41-0 1
Poppy straw (Haş haş samanı) 1211.40 1
Proheptazine (INN) 2933.99 77-14-5 1
Proheptazine citrate 2933.99 1
Proheptazine hydrobromide 2933.99 1
Proheptazine hydrochloride 2933.99 1
Properidine (INN) 2933.39 561-76-2 1
Properidine hydrochloride 2933.39 1
Propiram (INN) 2933.33 15686-91-6 2
Propiram fumarate 2933.33 2
Racemethorphan (INN) 2933.49 510-53-2 1
Racemethorphan hydrobromide 2933.49 1
Racemethorphan hydrogen tartrate (bitartrate) 2933.49 1
Racemoramide (INN) 2934.99 545-59-5 1
Racemoramide dihydrochloride 2934.99 1
Racemoramide hydrogen tartrate (bitartrate) 2934.99 1
Racemoramide tartrate 2934.99 1
Racemorphan (INN) 2933.49 297-90-5 1
Racemorphan hydrobromide 2933.49 1
Racemorphan hydrochloride 2933.49 1
Racemorphan hydrogen tartrate (bitartrate) 2933.49 1
Sufentanil (INN) 2934.91 56030-54-7 1
Sufentanil citrate 2934.91 1
Thebacon (INN) 2939.11 466-90-0 1
Thebacon hydrochloride 2939.11 20236-82-2 1
Thebaine 2939.11 115-37-7 1
Thebaine hydrochloride 2939.11 1
Thebaine hydrogen tartrate (bitartrate) 2939.11 1
Thebaine oxalate 2939.11 1
Thebaine salicylate 2939.11 1
Thiofentanyl 2934.99 4
Thiofentanyl hydrochloride 2934.99 4
Tilidine (INN) 2922.44 20380-58-9 1
Tilidine hydrochloride 2922.44 27107-79-5 1
Trimeperidine (INN) 2933.33 64-39-1 1
Trimeperidine hydrochloride 2933.33 125-80-4 1

 

 1. 1971 Psikotropik Maddeler Hakkındaki Anlaşmaya Göre Kontrole Tabi Olan Psikotropik Maddeler
Madde İsmi AS alt pozisyonu CAS numarası Anlaşma Çizelgesi Numarası
Allobarbital (INN) 2933.53 52-43-7 4
Allobarbital aminophenazone 2933.54 4
Alprazolam (INN) 2933.91 28981-97-7 4
Amfepramone (INN) 2922.31 90-84-6 4
Amfepramone glutamate 2922.42 4
Amfepramone hydrochloride 2922.31 134-80-5 4
Amfepramone resinate 3003.90 4
Amfetamine (INN) 2921.46 300-62-9 2
Amfetamine acetylsalicylate 2921.46 2
Amfetamine adipate 2921.46 2
Amfetamine p-aminophenylacetate 2922.49 2
Amfetamine aspartate 2922.49 2
Amfetamine p-chloro-phenoxyacetate 2921.46 2
Amfetamine hydrochloride 2921.46 2
Amfetamine hydrogen tartrate (bitartrate) 2921.46 2
Amfetamine pentobarbiturate 2933.54 2
Amfetamine phosphate 2921.46 139-10-6 2
Amfetamine resinate 3003.90 2
Amfetamine sulfate 2921.46 60-13-9 2
Amfetamine tannate 3201.90 2
Amfetamine tartrate 2921.46 2
Aminorex (INN) 2934.91 2207-50-3 4
Amobarbital (INN) 2933.53 57-43-2 3
Amobarbital resinate 3003.90 3
Amobarbital sodium 2933.53 64-43-7 3
Barbital (INN) 2933.53 57-44-3 4
Barbital calcium 2933.53 4
Barbital magnezyum 2933.53 4
Barbital sodium 2933.53 144-02-5 4
Benzfetamine (INN) 2921.46 156-08-1 4
Benzfetamine hydrochloride 2921.46 5411-22-3 4
Brolamfetamine (INN) (DOB) 2922.29 64638-07-9 1
Brolamfetamine (DOB)hydrochloride 2922.29 1
Bromazepam (INN) 2933.33 1812-30-2 4
Brotizolam (INN) 2934.91 57801-81-7 4
Buprenorphine (INN) 2939.11 52485-79-7 3
Buprenorphine hydrochloride 2939.11 53152-21-9 3
Buprenorphine hydrogen tartrate (bitartrate) 2939.11 3
Buprenorphine sulfate 2939.11 3
Butalbital (INN) 2933.53 77-26-9 3
Butobarbital 2933.53 77-28-1 4
Camazepam (INN) 2933.91 36104-80-0 4
Cathine (INN) 2939.43 492-39-7 3
Cathine hydrochloride 2939.43 2153-98-2 3
Cathine phenobarbiturate 2939.43 3
Cathine resinate 3003.49 3
Cathine sulfate 2939.43 3
Cathinone (INN) 2939.79 71031-15-7 1
Chlordiazepoxide (INN) 2933.91 58-25-3 4
Chlordiazepoxide dibunate 2933.91 4
Chlordiazepoxide hydrochloride 2933.91 438-41-5 4
Clobazam (INN) 2933.72 22316-47-8 4
Clanozepam (INN) 2933.91 1622-61-3 4
Clorazepate 2933.91 4
Clorazepate dipotassium 2933.91 57109-90-7 4
Clorazepate monopotassium 2933.91 5991-71-9 4
Clotiazepam (INN) 2934.91 33671-46-4 4
Cloxazolam (INN) 2934.91 24166-13-0 4
Cyclobarbital (INN) 2933.53 52-31-3 3
Cyclobarbital calcium 2933.53 5897-20-1 3
Delorazepam (INN) 2933.91 2894-67-9 4
DET 2939.79 61-51-8 1
DET hydrochloride 2939.79 1
Dexamfetamine (INN) 2921.46 51-64-9 2
Dexamfetamine adipate 2921.46 2
Dexamfetamine carboxy-methylcellulose 3912.31 2
Dexamfetamine hydrochloride 2921.46 405-41-4 2
Dexamfetamine hydrogen tartrate (bitartrate) 2921.46 2
Dexamfetamine pento-barbiturate 2933.54 2
Dexamfetamine phosphate 2921.46 7528-00-9 2
Dexamfetamine resinate 3003.90 2
Dexamfetamine saccharate 2921.49 2
Dexamfetamine sulfate 2921.46 51-63-8 2
Dexamfetamine tannate 3201.90 2
Diazepam (INN) 2933.91 439-14-5 4
DMA 2922.29 1
DMA hydrochloride 2922.29 1
DMHP 2932.99 1
DMT 2939.79 61-50-7 1
DMT hydrochloride 2939.79 1
DMT methyliodide 2939.79 1
DOET 2922.29 1
DOET hydrochloride 2922.29 1
Estazolam (INN) 2933.91 29975-16-4 4
Ethchlorvynol (INN) 2905.51 113-18-8 4
Ethinamate (INN) 2924.24 126-52-3 4
Ethyl loflazepate (INN) 2933.91 29177-84-2 4
N-ethyl MDA 2932.99 1
N-ethyl MDA hydrochloride 2932.99 1
Eticyclidine (PCE) (INN) 2921.49 2201-15-2 1
Eticyclidine (PCE)hydrochloride 2921.49 1
Etilamfetamine (INN) 2921.46 457-87-4 4
Etilamfetamine hydrochloride 2921.46 4
Fencamfamin (INN) 2921.46 1209-98-9 4
Fencamfamin hydrochloride 2921.46 2240-14-4 4
Fenetylline (INN) 2939.51 3736-08-1 2
Fenetylline hydrochloride 2939.51 1892-80-4 2
Fenproporex (INN) 2926.30 15686-61-0 4
Fenproporex diphenyacetate 2926.30 4
Fenproporex hydrochloride 2926.30 18305-29-8 4
Fenproporex resinate 3003.90 4
Fludiazepam (INN) 2933.91 3900-31-0 4
Flunitrazepam (INN) 2933.91 1622-62-4 4
Flurazepam (INN) 2933.91 17617-23-1 4
Flurazepam dihydrochloride 2933.91 1172-18-5 4
Flurazepam hydrochloride 2933.91 36105-20-1 4
Glutethimide (INN) 2925.12 77-21-4 3
Halazepam (INN) 2933.91 23092-17-3 4
Haloxazolam (INN) 2934.91 59128-97-1 4
N-Hidroxy MDA 2932.99 1
N-Hidroxy MDA hydrochloride 2932.99 1
Ketazolam (INN) 2934.91 27223-35-4 4
Lefetamine (INN) 2921.46 7262-75-1 4
Lefetamine hydrochloride 2921.46 14148-99-3 4
Levamfetamine (INN) 2921.46 156-34-3 2
Levamfetamine alginate 3913.10 2
Levamfetamine succinate 2921.49 5634-40-2 2
Levamfetamine sulfate 2921.49 2
Levometamfetamine 2939.71 2
Levometamfetamine hydrochloride 2939.71 2
Loprazolam (INN) 2933.55 61197-73-7 4
Loprazolam mesilate 2933.55 4
Lorazepam (INN) 2933.91 846-49-1 4
Lorazepam acetate 2933.91 4
Lorazepam mesilate 2933.91 4
Lorazepam pivalate 2933.91 4
Lormetazepam (INN) 2933.91 848-75-9 4
Lysergide (INN), LSD, LSD-25 2939.69 50-37-3 1
(+)-Lysergide tartrate 2939.69 1
Mazindol (INN) 2933.91 22232-71-9 4
MDMA 2932.99 1
MDMA hydrochloride 2932.99 1
Mecloqualone (INN) 2933.55 340-57-8 2
Mecloqualone hydrochloride 2933.55 2
Medazepam (INN) 2933.91 2898-12-6 4
Medazepam dibunate 2933.91 4
Medazepam hydchloride 2933.91 4
Mefenorex (INN) 2921.46 17243-57-1 4
Mefenorex hydrochloride 2921.46 4
Meprobamate (INN) 2924.11 57-53-4 4
Mescaline 2939.79 54-04-6 1
Mescaline aurichloride 2843.30 1
Mescaline hydrochloride 2939.79 832-92-8 1
Mescaline picrate 2939.79 1
Mescaline platinichloride 2843.90 1
Mescaline sulfate 2939.79 1152-76-7 1
Mesocarb (INN) 2934.91 34262-84-5 4
Metamfetamine (INN) 2939.71 537-46-2 2
Metamfetamine hydrochloride 2939.71 51-57-0 2
Metamfetamine hydrogen tartrate (bitartrate) 2939.71 2
Metamfetamine racemate 2939.71 4846-07-5 2
Metamfetamine sulfate 2939.71 2
Methaqualone (INN) 2933.55 72-44-6 2
Methaqualone hydrochloride 2933.55 340-56-7 2
Methaqualone resinate 3003.90 2
Methylaminorex 2934.99 1
Methylaminorex hydrochloride 2934.99 1
Methylphenidate (INN) 2933.33 113-45-1 2
Methylphenidate hydrochloride 2933.33 298-59-9 2
Methylphenobarbital (INN) 2933.53 115-38-8 4
Methylphenobarbital sodium 2933.53 4
Methyprylon (INN) 2933.72 125-64-4 4
Midazolam (INN) 2933.91 59467-70-8 4
Midazolam hydrochloride 2933.91 4
Midazolam maleate 2933.91 4
MMDA 2932.99 1
MMDA hydrochloride 2932.99 1
Nimetazepam (INN) 2933.91 2011-67-8 4
Nitrazepam (INN) 2933.91 146-22-5 4
Nordazepam (INN) 2933.91 1088-11-5 4
Oxazepam (INN) 2933.91 604-75-1 4
Oxazepam acetate 2933.91 4
Oxazepam hemisuccinate 2933.91 4
Oxazepam succinate 2933.91 4
Oxazepam valproate 2933.91 4
Oxazolam (INN) 2934.91 24143-17-7 4
Parahexyl 2932.99 1
Pemoline (INN) 2934.91 2152-34-3 4
Pemoline bakır 2934.91 4
Pemoline demir 2934.91 4
Pemoline magnezyum 2934.91 4
Pemoline nikel 2934.91 4
Pentazocine (INN) 2933.33 359-83-1 3
Pentazocine hydrochloride 2933.33 3
Pentazocine lactate 2933.33 17146-95-1 3
Pentobarbital (INN) 2933.53 76-74-4 3
Pentobarbital calcium 2933.53 7563-42-0 3
Pentobarbital sodium 2933.53 57-33-0 3
Phencyclidine (INN) (PCP) 2933.33 77-10-1 2
Phencyclidine hydrobromide 2933.33 2
Phencyclidine hydrochloride 2933.33 956-90-1 2
Phendimetrazine (INN) 2934.91 634-03-7 4
Phendimetrazine hydrochloride 2934.91 4
Phendimetrazine hydrogen tartrate (bitartrate) 2934.91 50-58-8 4
Phendimetrazine pamoate 2934.91 4
Phenmetrazine (INN) 2934.91 134-49-6 2
Phenmetrazine hydrochloride 2934.91 1707-14-8 2
Phenmetrazine hydrogen tartrate (bitartrate) 2934.91 2
Phenmetrazine sulfate 2934.91 2
Phenmetrazine teoclate 2939.59 13931-75-4 2
Phenobarbital (INN) 2933.53 50-06-6 4
Phenobarbital amonyum 2933.53 4
Phenobarbital kalsiyum 2933.53 58766-25-9 4
Phenobarbital diethylamine 2933.53 4
Phenobarbital diethylaminoethanol 2933.53 4
Phenobarbital lysidine 2933.53 4
Phenobarbital magnezyum 2933.53 4
Phenobarbital propylhexedrine 2933.53 4
Phenobarbital quinidine 2939.20 4
Phenobarbital sodyum, magnezyum 2933.53 4
Phenobarbital sodyum (INN) 2933.53 57-30-7 4
Phenobarbital sparteine 2939.79 4
Phenobarbital tetramethyl-amonyum 2933.53 4
Phenobarbital yohimbine 2939.79 4
Phentermine (INN) 2921.46 122-09-8 4
Phentermine hydrochloride 2921.46 1197-21-3 4
Phentermine resinate 3003.90 4
Pinazepam (INN) 2933.91 52463-83-9 4
Pipradrol (INN) 2933.33 467-60-7 4
Pipradrol hydrochloride 2933.33 71-78-3 4
PMA 2922.29 1
PMA hydrochloride 2922.29 1
Prazepam (INN) 2933.91 2955-38-6 4
Psilocine, psilotsin 2939.79 1
Psilocine, psilotsin hydrochloride 2939.79 1
Psilocybine (INN) 2939.79 520-52-5 1
Psilocybine hydrochloride 2939.79 1
Pyrovalerone (INN) 2933.91 3563-49-3 4
Pyrovalerone hydrochloride 2933.91 1147-62-2 4
Rolicyclidine (INN) (PHP, PCPY) 2933.99 2201-39-0 1
Secbutabarbital (INN) 2933.53 125-40-6 4
Secbutabarbital sodyum 2933.53 4
Secobarbital (INN) 2933.53 76-73-3 2
Secobarbital calcium 2933.53 2
Secobarbital resinate 3003.90 2
Secobarbital sodyum 2933.53 309-43-3 2
STP, DOM 2922.29 15588-95-1 1
STP, DOM hydrochloride 2922.29 1
Temazepam (INN) 2933.91 846-50-4 4
Tenamfetamine (INN) (MDA) 2932.99 51497-09-7 1
Tenamfetamine (MDA)hydrochloride 2932.99 1
Tenocyclidine (INN) 2934.99 21500-98-1 1
Tenocyclidine hydrochloride 2934.99 1
Tetrahydrocannabinoller,tüm izomerler 2932.95 çeşitli 2
d-9-Tetrahydrocannabinol 2932.99 1972-08-3 2
Tetrazepam (INN) 2933.91 10379-14-3 4
TMA 2922.29 1
TMA hydrochloride 2922.29 1
Triazolam (INN) 2933.91 28911-01-5 4
Vinylbital (INN) 2933.53 2430-49-1 4
Zipeprol (INN) 2933.55 34758-83-3 2

 
 
III . Öncü Maddeler (Precursors)
 
 

Madde İsmi AS Alt Pozisyonu CAS No.
Asetik anhidrit 2915.24 108-24-7
Aseton 2914.11 67-64-1
N-Asetilantranilik asit 2924.23 89-52-1
Anthranilic acid 2922. 43 118-92-3
Butanone (etil metil keton) 2914.12 78-93-3
Dietil eter 2909.11 60-29-7
Ephedrin 2939.41 299-42-3
Ephedrin hidroklorid 2939.41 50-98-6
Ephedrin nitrat 2939.41 81012-98-8
Ephedrin sülfat 2939.41 134-72-5
Ergometrine(INN) 2939.61 60-79-7
Ergometrine hidroklorid 2939.61 74283-21-9
Ergometrine hidrojen maleate 2939.61 129-51-1
Ergometrine oksalate 2939.61 2939.61
Ergometrine tartrate 2939.61 129-50-0
Ergotamine(INN) 2939.62 113-15-5
Ergotamine   hidroklorid 2939.62
Ergotamine   succinate 2939.62
Ergotamine   tartrate 2939.62 379-79-3
alfa-Fenilasetoasetonitril (APAAN) 2926.40 4468-48-8
Hidrojen klorid (hidroklorik  Asit) 2806.10 7647-01-0
Isosafrole 2932.91 120-58-1
Lysergic asit 2939.63 82-58-6
3,4-(Metilenedioksi) phenyl-2-propanone 2932.92 4676-39-5
Norefedrin 2939.44 14838-15-4
Norefedrin hidroklorür 2939.44 154-41-6
Phenylacetone(benzyl methyl
ketone, phenylpropan-2-one)
2914.31 103-79-7
Phenylacetic asit 2916.34 103-82-2
Piperidine 2933.32 110-89-4
Piperidine auriklorid 2843.30
Piperidine  hidroklorid 2933.32 6091-44-7
Piperidine hidrojen tartrate(bitartrate) 2933.32 6091-46-9
Piperidine nitrat 2933.32 6091-45-8
Piperidine fosfat 2933.32
Piperidine picrate 2933.32 6091-49-2
Piperidine platiniklorid 2843.90
Piperidine thiocyanate 2933.32 22205-64-7
Piperonal 2932.93 120-57-0
Potasyum permanganat 2841.61 7722-64-7
Pseudoephedrine (INN) 2939.42 90-82-4
Pseudoephedrine hidroklorid 2939.42 345-78-8
Pseudoephedrine sülfat 2939.42 7460-12-0
Safrole 2932.94 94-59-7
Sülfürik asit 2807.00 7664-93-9
Toluene 2902.30 108-88-3

 
BAZI KONTROLLÜ MADDELERİN YASAL OLMAYAN ÜRETİMLERİNDE EN YAYGIN ŞEKİLDE KULLANILAN ÖNCÜ MADDELERİN (PRECURSORS) VE ESSENSİYEL KİMYASALLARIN LİSTESİ

KONTROLLÜ MADDE
(ALT POZİSYON NUMARASI)
ÖNCÜ MADDE (P) ESSENSİYEL KİMYASAL (E)
(ALT POZİSYON NUMARASI)
EŞANLAMLISI (P) VEYA € VEYA BUNLARIN TUZLARININ KİMYASAL ABSTRAKLAR SERVİS (CAS) NUMARASI
EROİN veya DİASETİL MORFİN (2939.11) (i)Codeine
(P)(2939.11)
Codicept 76-57-3
Coducept 52-28-8(S)
7,8-Didehydro-4,5-
epoxy-3-methoxy-17-methylmorphinan-6-ol
Methylmorphine
3-O-Methylmorphine
Morphinan-6-ol,
7,8-didehydro-4,5-epoxy-3-methoxy-17-methyl
Morphine,3-methyl ether
Morphine monomethyl ether
(ii)Morphine
(P)(2939.11)
7,8-Didehydro-4,5-epoxy-17-methyl-morphinan-3,6-diol 57-27-2
(anhydrous)
Morphinan -3,6-diol,
7,8-didehydro-4,5-epoxy-1
7-methyl
6009-81-0
(monohydrate)
(iii)Acetic anhydride (E)(2915.24) Acetanhydride 108-24-7
Acetic oxide
Acetyl oxide
Ethanoic anhydride
(iv)Acetyl chloride (E)(2915.90) Ethanoyl chloride 75-36-5
(v)Ethylidene diacetate (E)(2915.39) Acetic acid,ethylidene ester 542-10-9
1,1-Diacetoxyethane
KOKAİN veya METİL BENZOİL ECGONİNE (2939.71) (i)Acetone (E)(2914.11) 2-Propanone 67-64-1
Dimethylketone
b-Ketopropane
Pyroacetic ether
Propane-2-one
(ii)Diethyl ether
(E)(2909.11)
Ethyl ether 60-29-7
Ether
Ethoxyethane  
 
Ethyl oxide
Diethyl oxide
Anaesthetic ether
  (iii) Methyl ethyl ketone
(MEK)(E)
(2914.12)
Butanone 78-93-3
LYSERGIDE  (INN) veya LSD veya N,N-DIETHYL LYSERGAMIDE
2939.69)
 
 
(i) Ergotamine
(INN)(P)
(2939.62)
 
5’Benzyl-12’hydroxy-2’-methylergotaman-3’,6’,18-trione 113-15-5
379-79-3(S)
Ergotaman-3’,6’,18’-trione,
12’-hydroxy-2’-methyl-5’-(phenylmethyl)
12’-hydroxy-2’-methyl-5’-(phenylmethyl)
ergotaman-3’,6’,18’-trione
Indolo[4,3-fg]quinoline, ergotaman-3′,6′,18-trione türevi
8H-Oxazolo[3,2-a]-pyrrolo[2,1-c]pyrazine,
ergotaman-3′,6′,18-trione türevi
N-(5-Benzyl-10b-hydroxy­2-methyl-3,6- dioxoperhydrooxazolo-[3,2-a]pyrrolo[2,1 –c]-pyrazin-2-yl)­-
D-lysergamide
Ergam
Ergate
Ergomar
Ergostat
Ergotamine bitartrate
Esgotamine, tartrate (2:1)(S)
Ergotamini tartras
Ergotaman-3′,6′,18-trione,12′-hydroxy-2’­methyl-5′-(phenyl­methyl)-,-2,3dihydroxy­butanedioate(2:1)(S)
Ergotartrate
Etin
Exmigra
  Femergin
  Gotamine tartrate
  Gynergene
  Lingraine  
  Lingran
    Medihaler Ergotamine  
    Neo-Ergotin  
    Rigetamin  
    Secagyn  
    Secupan  
  (ii)Lysergamide
(P)
(2939.69)
 
9,10-Didehydro-6-Methylergoline-8-carboxamide 478-94-4
Ergine
Ergoline-8-carboxamide, 9,10-didehydro-6-methyl
  Indolo[4,3-fg]quinoline, ergoline -8- carboxamide türevi
  (iii)Lysergic acid
(P)
(2939.63)
Ergoline-8-carboxylic acid, 9,10-didehydro-6-methyl- 82-58-6
indolo [4,3-fg]quinoline, ergoline-8-carboxylic acid türevi
4,6,6a,7,8,9-Hexahydro­7-methylindolo-[4,3–fg]-­ quinoline-9-carboxylic acid
9,10-Didehydro-6-methyl- ergoline-8-carboxylic acid
  (iv)Methyl 6-methylnicotinate
(P)
(2933.39)
Methyl
6-methylpyridine-3- carboxylate
5470-70-2
6-Methylnicotinic acid,
methyl ester
Nicotinic acid,6-methyl-,
methyl ester
 
 
3-Pyridinecarboxylic acid,
6-methyl-, methyl ester
  (v) Ergometrine
(INN)(P)
(2939.61)
Ergonovine 60-79-7
Ergobasine
Ergotocine
Ergostetrine
Ergotrate
Ergoklinine
Syntometrine
  9,10-Didehydro-N-(2-hydroxy-1-methylethyl)-6-methylergoline-8­carboxamide 60-79-7
  N-(2-Hydroxy-1-methyl-ethyl)lysergamide
  Lysergic acid,
2–propanolamide
  Lysergic acid,
2-hydroxy-1-methylethyl amide
  Hydroxypropyllyserg-amide
  Basergin 129-50-0(S)
  Neofemergen
  Cornocentin 129-51-1(S)
  Ermetrine
AMFETAMINE
(INN)
(AMPHETAMINE) veya
a-METHYL­PHENETHYLAMINE
(2921.46)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(i)Allylbenzene
(P)(2902.90)
3-Phenylprop-l-ene 300-57-2
(ii)Phenyl- acetone
(P)(2914.31)
P-2-P 103-79-7
Phenylpropan-2-one
1–Phenyl-2-oxopropane
Benzyl methyl ketone
BMK
(iii)Cathine
(INN)(P) (2939.43)
Norpseudoephedrine 37577-07-04
Adiposetten N 36393-56-3
2-Amino-l-hydroxy-1-
phenylpropane
492-39-7
2-Amino-2-methyl-1­phenylethanol
2-Amino-1-phenylpropan-1-ol
Benzenemethanol,
a-(1-aminoethyl)
E 50
Exponcit
Fugoa-Depot
Katine
Miniscap M.D.
Minusin(e)
Norisoephedrin
1–Phenyl-2-aminopropan­-1-ol
Phenylpropanolamine
Pseudonorephedrin(e)
Reduform
  (iv)Phenylacetic acid
(P)(2916.34)
Benzeneacetic acid 103-82-2
  a-Toluic acid
  (v)Formamide
(P)(2924.19)
Methanamide 75-12-7
  Carbamaldehyde
  Formic acid amide
  (vi)Benzaldehyde (P)(2912.21) Benzoic aldehyde 100-52-7
  Benzenecarbonal
  (vii) Ammonium formate (E)
(2915.12)
540-69-2
(viii)
Nitroethane
(E)
(2904.20)
79-24-3
(ix) Hydroxyl-ammonium chloride(E)
(2825.10)
Hydroxylamine hydrochloride 5470-11-1
Oxammonium hydrochloride
(x)Trans-b-MethyI-
styrene (P) (2902.90)
1-Phenylpropene 873-66-5
Prop-1-enylbenzene
METHYLENE
DIOXY AMPHETAMINE
 Veya MDA veya  a-METHYL-3,4-METHYLENE- DIOXYPHEN- ETHYLAMINE (2932.99)
(i) PİPERONAL (p) (2932.93) 1,3 Benzodioxole–5- carbaldehyde Protocatechualdehyde, methylene ether
1,3- Benzodioxole–5- carboxaldehyde
3,4-( Methylenedioxy)- benzaldehyde
Heliotropin Piperonylaldehyde Dioxmethyleneproto-catechuic aldehyde
120-57-0
  (ii) Safrole (P) (2932.94) 5-Allyl-1,3- benzodioxole
1,2-Methylenedioxy-
4-prop-2-enylbenzene
5-Prop-2-enyl-1,3- benizodioxole
94–59–7
  (iii)Isosafrole (P) (2932.91) 5-Prop-1-enyl–1,3- benzodioxole
1,2-Methylenedioxy–4-prop–1- enylbenzene
120–58–1
  (iv)Nitroethane ( E) (2904.20) 79–24–3
  (v)1-(1,3 Benzodioxole–5-yl propan–2-one(P) (2932.92) 3,4-Methylenedioxy- phenylacetone
3,4-Methylenedioxy-phenylpropane–2-one
4676-39-5
  (vi)Ammonium formate (E ) (2915.12) 540-69-2
  (vii)Hydroxyl- ammonium chloride ( E) (2825.10) Hydroxylamine hydrochloride Oxammonium hydrochloride 5470-11-1
  (viii)Formamide (E ) (2924.19) Methanamide Carbamaldehyde Formic acid amide 75-12-7
  METAMFETAMINE(INN) (METHAMPHET- AMINE) veya 2-METHYLAMINO -1-PHENYLPROPANE veya
DEOXYEPHEDRINE
(2939.91)
(i)Pheny-lacetone
(P)(2914.31)
P-2-P 103-79-7
Phenylpropan-2-one
1-Phenyl-2-oxopropane
Benzyl methyl ketone
BMK
(ii)N-Methyl- formamide (P)(2924.19) Methylformamide 123-39-7
(iii) Benzyl chloride (P) (2903.69) (Chloromethyl)benzene a‑Chlorotoluene 100-44-7
(iv) Ephedrine (P)(2939.41) 1-Phenyl-l-hydroxy-2-methylaminopropane 299-42-3
2-Methylamino-1-phenyl- ­propan-l-ol
(v)Methylamine (P)(2921.11) Aminomethane 74-89-5
Monomethylamin(e)
Methanamine
(vi)Phenylacetic acid (P)(2916.34) Benzeneacetic acid 103-82-2
a-Toluic acid
(vii)Benzaldehyde
(P)(2912.21)
Benzoic aldehyde 100-52-7
Benzenecarbonal
METHYLENEDIOXYMETHAM- PHETAMINE veya MDMA veya
a-METHYL-3,4- METHYLENE- DIOXYPHENETHYL
-(METHYL)AMINE veya XTC (Ecstasy) (2932.99)
 
(i) Methylamine
(E)(2921.11)
Aminomethane 74-89-5
Monomethylamine
Methanamine
(ii)Piperonal (P)(2932.93) 1,3-Benzodioxol-5-carbaldehyde
Protocatechualdehyde, methylene ether
1,3-Benzodioxol-5-
Carboxaldehyde
3,4-(Methylenedioxy)­benzaldehyde
120-57-0
    Heliotropin  
    Piperonylaldehyde  
    Dioxymethyleneprotoca- technic aldehyde  
  (iii) Safrole (P)(2932.94) 5-Allyl-1,3-benzodioxole 94-59-7
    1,2-Methylenedioxy-4-
prop-2-enylbenzene
  5-Prop-2-enyl-1,3- benzodioxole
(iv) Isosafrole
(P)(2932.91)
5-Prop-1-enyl-1,3-benzodioxole 120-58-1
 
1,2-Methylenedioxy-4­
prop-1-enylbenzene
(v) Nitroethane
(E) (2904.20)
79-24-3
(vi)
1-(1,3-Benzo-dioxole-5-yl) propan-2-one (P)(2932.92)
3,4-Methylenedioxy- phenylacetone 4676-39-5
3,4-Methylenedioxyphenyl-propan-2-one
METHAQUALONE(INN)
veya
2-METHYL-3-O– TOLYL-4-(3H)­- QUINAZOLINONE
(2933.55)
(i) Anthranilic acid
(P) (2922.43)
o-Aminobenzoic acid 118-92-4
2-Aminobenzoic acid
(ii)
o-Toluidine
(P)(2921.43)
o-Aminotoluene 95-53-4
2-Aminotoluene
(iii)
o-Nitro-
toluene
(P)(2904.20)
1-Methyl-2-nitrobenzene 88-72-2
2-Nitrotoluene
(iv) Acetic anhydride (E)(2915.24) Acetanhyride 108-24-7
Acetic oxide
Acetyl oxide
Ethanoic anhyride
(v) 2-Methyl-1,3-benzoxazole (P) (2934.99) 95-21-6
(vi)
2-Acetamido-benzoic acid (P)(2924.23)
2-Acetylaminobenzoic acid 89-52-1
o-Acetylaminobenzoic acid
N-Acetylanthranilic acid
MESCALINE veya
3,4,5-TRIMETHOXY PHENETHYLAMINE (2939.79)
(i) 3,4,5-Trimethoxy-benzalde-hyde (P)(2912.49) 3,4,5-Trimethoxyformyl- benzene
 
86-81-7
(ii) 3,4,5-Trimethoxy- benzoic acid (P)(2918.99) Gallic acid, trimethyl 118-41-2
(iii) 3,4,5-Trimeth- oxybenzoyl chloride (P) (2918.99) 4521-61-3
(iv) 3,4,5-Trimeth- oxybenzyl alcohol (P) (2909.49) 3840-31-1
  (v)Nitromethane(E)
(2904.20)
75-52-5
PHENCYCLIDINE (INN) veya PCP veya
1-(1-PHENYL CYCLOHEXYL) PIPERIDINE
(2933.33)
 
 
(i) Piperidine
(P)(2933.32)
Hexahydropyridine 110-89-4
Pentamethylenimine
(ii)
Cyclohexanone
(P)(2914.22)
 
 
Pimelic ketone 108-94-1
Ketohexamethylene
Hytrol o
Anone
Nadone
(iii)
Bromobenzene
(P)(2903.69)
Monobromobenzene 108-86-1
Phenyl bromide

(*)Dextromethorphan (INN) ((+)-3-methoxy-N-Methylmorphinan ) bu listeden özellikle hariç tutulmuştur.
(**)Dextrophane (INN) ((+)-3-hydroxy-N-Methylmorphinan ) bu listeden özellikle hariç tutulmuştur
(*) diğer maddeler eklenmemiş.
(**)tabii karışımlar, yeterince alınmış alkaloidleri haricindeki bileşenler, diğer maddeler ilave edilmemiş.

Başa dön tuşu