Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi

FASIL 1 – Canlı hayvanlar

BÖLÜM I  

CANLI HAYVANLAR; HAYVANSAL ÜRÜNLER

Bölüm Notları.
1.- Bu bölümde adı geçen belirli bir hayvan cins veya türüne yapılan atıf, metinde aksi belirtilmedikçe, bu cins veya türün yavrusuna da yapılmış sayılır.
2.- Metinde aksi belirtilmedikçe, Tarifede “kurutulmuş” ürünlere yapılan atıf, suyu alınmış, buharlaştırılmış veya dondurulmak suretiyle kurutulmuş (liyofilize) ürünlere de yapılmış sayılır.

FASIL 1 

CANLI HAYVANLAR

Fasıl Notu.

 • Bu Fasıla aşağıda yazılı olanların dışında kalan bütün canlı hayvanlar dahildir:
 • 01, 03.06, 03.07 veya 03.08 pozisyonlarına giren balıklar ve kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar;
 • 02 pozisyonundaki mikroorganizma kültürleri ve diğer ürünler; ve
 • 08 pozisyonundaki hayvanlar.

 
GENEL AÇIKLAMALAR
Bu Fasıl, aşağıda belirtilmiş olanlar dışındaki bütün canlı hayvanları (gıda veya diğer amaçlar için) kapsar:

 • Balıklar ve kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve diğer su omurgasızları.
 • Mikroorganizma kültürleri ve diğer ürünler (02 pozisyonu).
 • Sirk, hayvan sergileri veya benzeri gezici hayvan gösterilerinde yer alan hayvanlar (08 pozisyonu).

Nakliye sırasında ölen hayvanlar (eğer bunlar insan tüketimine uygun eti yenilebilen hayvanlarsa) 02.01 ila 02.05, 02.07 veya 02.08 pozisyonlarında sınıflandırılır. Diğer durumlarda ise 05.11 pozisyonunda sınıflandırılırlar.
 

 • – CANLI ATLAR, EŞEKLER, KATIRLAR VE BARDOLAR (+). 

– Atlar:
0101.21 — Damızlıklar
0101.29 — Diğerleri
0101.30 – Eşekler 
0101.90 – Diğerleri 
Bu pozisyon, evcil veya yabani atları (kısraklar, aygırlar, beygirler, taylar, midilliler), eşekleri, katırları ve bardoları kapsar.
Katırlar, erkek eşek ve kısrakların melez dölleridir. Bardolar ise, aygır ve dişi eşeğin melezleridir.
 
Altpozisyon Açıklama Notu.
0101.21 Altpozisyonu
0101.21 altpozisyonundaki “damızlıklar” tanımı sadece yetkili ulusal makamlar tarafından “safkan” olarak kabul edilen damızlık hayvanları kapsar.
 
01.02 –      CANLI BÜYÜKBAŞ HAYVANLAR (+).
– Sığırlar:
0102.21 — Damızlıklar
0102.29 — Diğerleri

 • Bufalo:

0102.31 — Damızlıklar
0102.39 — Diğerleri
0102.90 – Diğerleri
 

 • Sığırlar:

Bu kategori; Bos, Bibos, Novibos ve Poephagus olmak üzere 4 alt gruba ayrılan Bos
cinsine giren büyükbaş hayvanları kapsar. Bunlar, diğerleri meyanında aşağıdakileri kapsar:
 

 • Adi öküzler (Bos taurus), Zebu veya hörgüçlü öküzler (Bos indicus) ve Watussi öküzleri.
 • Gaur (Bos gaurus), gayal (Bos firontalis) ve banteng (Bos sondaicus) gibi Bibos cinsi Asya öküzleri.
 • Tibet sığırları (Bos grunniens) gibi Poephagus cinsi hayvanlar.
 • Bufalo:

Bu kategori; Bubalus (Manda), Syncerus ve Bizon cinsi hayvanları kapsar. Bunlar, diğerleri meyanında, aşağıdakileri kapsar:

 • Manda veya Hint mandası (Bubalus bubalus), Asya mandası veya öküz (Bubalus arni)

ve Celebese anoa veya cüce, bodur mandaları (Bubalus depressicornis veya Anoa depressicornis) dahil Bubalus cinsi hayvanlar.

 • Cüce manda (Syncerus nanus) ve büyük Caffrarian mandaları (Syncerus caffer) gibi Syncerus cinsi Afrika mandaları.
 • Bizon cinsi hayvanlar, örneğin, Amerikan bizonu (Bison bison) veya “Buffalo” su ve

Avrupa bizonu (Bison bonasus).

 • Beeffalo (bizon ile evcil sığırların melezi).

 

 • Diğerleri; 4 boynuzlu antilop (Tetracerus quadricornis) ve Taurotragus ve Tragelaphus cinsi sarmal boynuzlu antilopları kapsar.

 
Altpozisyon Açıklama Notu.
0102.21 ve 0102.31 Altpozisyonları
0102.21 ve 0102.31 altpozisyonlarındaki “damızlıklar” tanımı, sadece yetkili ulusal makamlar tarafından “safkan” olarak kabul edilen damızlık hayvanları kapsar.
 
01.03 –      CANLI DOMUZLAR (+).
0103.10 – Damızlıklar
– Diğerleri
0103.91 — Ağırlığı 50 kg.dan az olanlar
0103.92 — Ağırlığı 50 kg. veya daha fazla olanlar
Bu pozisyon hem evcil, hem de yabani domuzları kapsar (örneğin; yabani erkek domuzlar).
 
Altpozisyon Açıklama Notu.
0103.10 Altpozisyonu
0103.10 altpozisyonundaki “damızlıklar” tanımı sadece yetkili ulusal makamlar tarafından “safkan” olarak kabul edilen damızlık hayvanları kapsar.
 
0103.91 ve 0103.92 Altpozisyonları
0103.91 ve 0103.92 altpozisyonları için, verilen ağırlık limitleri, her bir hayvanın ağırlığı ile ilgilidir.
 
01.04 –      CANLI KOYUN VE KEÇİLER
0104.10 – Koyunlar
0104.20 – Keçiler
Bu pozisyon, evcil veya yabani koyunları (koçlar, koyunlar ve kuzular) ve evcil veya yabani keçi ve oğlakları kapsar.
 
01.05 –      CANLI KÜMES HAYVANLARI (HOROZLAR, TAVUKLAR (GALLUS DOMESTİCUS TÜRÜ), ÖRDEKLER, KAZLAR, HİNDİLER VE BEÇ TAVUKLARI GİBİ EVCİL TÜRLER) (+).
Ağırlığı 185 gramı geçmeyenler
0105.11Horozlar ve tavuklar (Gallus domesticus türü)
0105.12 — Hindiler
0105.13 — Ördekler
0105.14 — Kazlar
0105.15 – Beç tavukları
– Diğerleri
0105.94 — Horozlar ve tavuklar (Gallus domesticus türü)

                 0105.99 — Diğerleri

 
Bu pozisyon sadece bu pozisyonda belirtilen canlı evcil kanatlı türlerini kapsar. Gallus domesticus türü horozlar ve tavuklara, tavuk ve kısırlaştırılmış besili horozlar da dahildir. Diğer canlı kuşlar (örneğin, keklikler, sülünler, güvercinler yabani ördekler, yabani kazlar) bu pozisyon haricindedir (01.06 pozisyonu).
 
Altpozisyon Açıklama Notu
0105.11, 0105.12, 0102.13, 0102.14 ve 0102.15 Altpozisyonları
0105.11, 0105.12, 0102.13, 0102.14 ve 0102.15 altpozisyonları için verilen ağırlık limitleri, her bir kuşun ağırlığı ile ilgilidir.
 
01.06 –     DİĞER CANLI HAYVANLAR
– Memeliler
0106.11Maymunlar (Primatlar)
0106.12 —  Balinalar, yunus balıkları ve domuzbalıkları (Cetacea takımından memeliler); manati-deniz güzeli ve deniz inekleri (Sirenia takımından memeliler); fok, deniz aslanı ve deniz aygırları (Pinnipedia alt takımından memeliler)
0106.13 Develer ve diğer devegillerden olanlar (Camelidae)
0106 14 Tavşanlar ve yabani tavşanlar
0106.19 — Diğerleri

 • – Sürüngenler (yılanlar ve kaplumbağalar dahil)

-Kuşlar
0106.31 Yırtıcı kuşlar
0106.32 Papağanımsılar (papağanlar, muhabbet kuşları makaolar ve kakadular dahil)
0106.33 Devekuşları; emular (Dromaius novaehollandiae)
0106.39 Diğerleri
-Böcekler:
0106.41 Arılar
0106.49 Diğerleri
0106.90 – Diğerleri
Bu pozisyon diğerleri meyanında, aşağıda belirtilen evcil veya yabani canlı hayvanları kapsar:
 
(A) Memeliler:

 • Maymunlar (primatlar)
 • Balinalar, yunuslar ve domuz balığı (Catecea takımından memeliler); manati-deniz güzeli ve deniz inekleri (Sirenia takımından memeliler); fok, deniz aslanı ve deniz aygırları (Pinnipedia alt takımından memeliler)
 • Diğerleri (örn. ren geyikleri, kediler, köpekler, aslanlar, kaplanlar, ayılar, filler, develer (tek hörgüçlü develer dahil), zebralar, tavşanlar, yabani tavşanlar, geyikler, antiloplar (Bovinae altfamilyasından olanlar hariç), dağ keçileri, tilkiler, gelincikler ve kürk elde etmek için yetiştirilen diğer çiftlik hayvanları)

 
(B)Sürüngenler (yılanlar ve kaplumbağalar dahil)
 
(C)Kuşlar:
(1)  Yırtıcı kuşlar
(2)  Papağanımsılar (papağanlar, muhabbet kuşları, makaolar ve kakadular
dahil)
(3) Diğerleri (örn. keklikler, sülünler, bıldırcın, çulluklar, su çulluğu
bekasil), güvercinler, orman tavukları, kiraz kuşu (otrolan), yabani
ördekler, yabani kazlar, ardıç kuşları, kara tavuklar, sakalar,              ispinozlar, baştan karalar, sinek kuşları, tavus kuşları, kuğular ve 01.05 Pozisyonunda ismen geçmeyen diğer kuşlar.

(D)Böcekler, örn. arılar (seyyar kutular, kafesler veya kovanlarda olsun olmasın).
 
(E)Diğerleri, örn. kurbağalar.
 
Sirklerin, vahşi hayvan koleksiyonlarının veya diğer benzeri seyyar hayvan gösterilerinin parçalarını oluşturan hayvanlar bu pozisyon haricindedir ( 95.08 pozisyonu).

Başa dön tuşu