Gümrük Genel Tebliğleri

Elektronik Gümrük İşlemleri Acil Durum Tebliği (Seri No:1)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 04.11.2011-28105 Resmi Gazete

ELEKTRONİK GÜMRÜK İŞLEMLERİ ACİL DURUM TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Tebliğ’in amacı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bilgisayar sistemlerinde ortaya çıkabilecek yerel veya merkezi arıza hallerinde gümrük işlemlerinin aksatılmaksızın yürütülmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4458 sayılı Gümrük Kanunu‘nun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 (1) Bu Tebliğ’in uygulanmasında;

a) Acil durum: Önceden öngörülse bile gerçekleşme yeri ve zamanı belli olmayan, gerçekleşmesi halinde kayıplara ve iş kesintisine yol açarak, acil durumlarla ilgili plan ve prosedürlerin uygulamaya konulmasını gerektiren; planlı veya plansız, iletişim ve telekomünikasyon imkânları ile bilgi işleme kapasitesinin yitirilmesi, altyapı erişim olanağının ortadan kalkması, gümrük işlemlerinin aksaması veya kesintiye uğraması gibi hallerde acil durum yöneticisi tarafından karar verilen durumu,

1) Bölgesel acil durum: Birden fazla gümrük ve muhafaza başmüdürlüğü bölgesini kapsayacak niteliğe sahip acil durumu,

2) Genel acil durum: Bakanlığın merkez ve taşra gümrük idarelerinin tümünü kapsayacak niteliğe sahip acil durumu,

3) Yerel acil durum: Bir gümrük ve muhafaza başmüdürlüğü ve/veya bağlı gümrük idaresinde ortaya çıkacak acil durumu,

b) Acil durum kriz komisyonu: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığından sorumlu Müsteşar Yardımcısı başkanlığında, krizle ilgili olabilecek birimlerin amirlerinden ve/veya sair ilgililerden oluşacak komisyonu,

c) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

ç) Genel acil durum yöneticisi: Genel ve bölgesel acil durumlar için Müsteşar veya Müsteşarın görevlendireceği Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığından sorumlu Müsteşar Yardımcısını,

d) Kâğıt ortamında beyan: Gümrük beyanının kâğıt ortamı üzerinde yapılmasını,

e) Kâğıt ortamında işlem: Tüm gümrük işlemlerinin kâğıt ortamı üzerinde gerçekleşmesini,

f) Veri giriş programı: Acil durum hallerinin sona ermesini takiben, kâğıt ortamındaki işlemlere ilişkin verilerin elektronik ortama aktarılmasında kullanılan yazılımları,

g) Yerel acil durum yöneticisi: Yerel acil durumlar için ilgili gümrük ve muhafaza başmüdürünü,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Acil Duruma İlişkin Bilgiler

Yerel acil durum

MADDE 4 (1) Yerel acil durum hallerinde, yerel acil durum yöneticisi konu hakkında gecikmeksizin genel acil durum yöneticisine bilgi vererek, genel acil durum yöneticisinin bilgisi dâhilinde yükümlüleri, işlemlerin elektronik ortamda yürütülebildiği başka bir gümrük idaresine yönlendirilebileceği gibi, kâğıt ortamında işlem yapılmasına da karar verebilir.

Bölgesel acil durum

MADDE 5 (1) Bölgesel acil durum hallerinde, yerel acil durum yöneticilerinin bilgilendirmeleri doğrultusunda, genel acil durum yöneticisi, yükümlüleri işlemlerin elektronik ortamda yürütülebildiği başka bir gümrük idaresine yönlendirilmesi talimatı verebileceği gibi kâğıt ortamında işlem yapılması da dâhil olmak üzere işlemlerin aksamaksızın yürütülmesi için her türlü kararı alır.

Genel acil durum

MADDE 6 (1) Genel acil durum hallerinde, yerel acil durum yöneticilerinin bilgilendirmeleri doğrultusunda, genel acil durum yöneticisi, kâğıt ortamında işlem yapılması da dâhil olmak üzere işlemlerin aksamaksızın yürütülmesi için her türlü kararı alır.

Acil durum kriz komisyonunun görevleri

MADDE 7 (1) Bölgesel ve genel acil durum hallerinde, genel acil durum yöneticisi, acil durum kriz komisyonunu toplantıya çağırır. Komisyon alınan kararların sağlıklı bir şekilde yürütülmesini koordine eder. Komisyonun sekretarya işlemleri işin özelliğine göre Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü veya Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

Acil durum hallerinde iletişim

MADDE 8 (1) Yerel acil durum yöneticisi tarafından, genel acil durum yöneticisine verilen acil duruma ilişkin bilgilendirmeler ile genel acil durum yöneticisi tarafından yapılacak işlemlere ilişkin verilen talimatlar daha sonradan yazılı şekle dönüştürülmek kaydıyla sözlü olarak yapılabilir.

Acil durum halinin ilanı

MADDE 9 (1) Acil durum yöneticileri tarafından, acil durum hallerinin ilanı ve sona ermesi iletişim araçları ile ilgililere duyurulur. Ayrıca bu durum ile işlem safahatları hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı resmi internet sayfasından bilgilendirme yapılır.

Acil durum hallerinde kâğıt ortamında yapılacak gümrük işlemleri

MADDE 10 (1) Acil durum hallerinde kâğıt ortamında yapılacak gümrük işlemlerine ilişkin usul ve esaslar, Bakanlıkça belirlenir.

(2) Acil durum hallerinde gümrük işlemlerinin kâğıt ortamında gerçekleştirilmesinde kullanılacak belge örnekleri, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı resmi internet sayfasında yayımlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Genel Hükümler

Ortak hükümler

MADDE 11 (1) Acil durum hallerinde, elektronik veri değişimi yapılan kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen veri değişimine konu belgeler gümrük idarelerince kâğıt ortamında kabul edilir.

(2) Genel acil durumlarda toplu teminat kullanımına izin verilmez. Ancak yerel ve bölgesel acil durumlarda, bilgisayar sistemi çalışmakta olan başka bir gümrük idaresinden toplu teminatın kullanılabilir durumda olduğuna ilişkin teyit alınarak toplu teminat kullanımına izin verilir. UND-NET teminatının kullanıldığı hallerde ilgili kuruluştan teyit alınmak suretiyle işlem tesis edilir.

(3) Elektronik ortamda başlatılmış ancak acil durumun ortaya çıkması nedeniyle sonuçlandırılamamış işlemler, yükümlülerin yazılı talebi doğrultusunda elektronik ortamda düzenlenmiş olan beyannamenin rejim şartları çerçevesinde kâğıt ortamında sonuçlandırılır. Acil durumun sona ermesini müteakip kağıt ortamında yapılan işlemlere ilişkin beyanname kapsamı veriler yükümlülerce veri giriş programı aracılıyla elektronik ortama aktarılır. Bu aktarım sırasında kağıt ortamında işlem gören beyannamelerin tescil numarası ile daha önce elektronik ortamda işlemleri başlatılmış ancak acil durum hali nedeniyle tamamlanmamış beyannamelerin tescil numaralarının her ikisi de sisteme girilir.

Fazla mesai

MADDE 12 (1) Acil durum hallerinde, normal mesai dışına taşan işlemlerden sorun nedeniyle geçen süre kadar 4458 sayılı Gümrük Kanunu hükümleri çerçevesinde tahsil edilen fazla mesai ücretleri alınmaz.

Acil durum sonrası işlemler

MADDE 13 (1) Acil durum yöneticisi tarafından acil durumun sona erdiğinin ilan edilmesini müteakip kâğıt ortamında yapılan işlemlere ilişkin verilerden; taşıtlar ve TIR Karnesi kapsamında olanlar ilgili gümrük idaresince, beyanname kapsamında olanlar yükümlülerince veri giriş programı aracılığıyla elektronik ortama aktarılır.

Sorumluluk

MADDE 14 (1) Acil durum hallerinde beyan edilen bilgiler ile diğer kurum ve kuruluşlardan temin edilerek kâğıt ortamında ibraz edilen belgelerin doğruluğundan yükümlüler sorumludur.

(2) Yükümlüler 13 üncü madde kapsamında yapacakları veri giriş işlemlerinden sorumludurlar, bu verilerin hatalı girilmesi halinde 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 241 inci maddesinin birinci fıkrası hükümleri çevresinde işlem tesis edilir.

Yürürlük

MADDE 15 (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Başa dön tuşu