İhracat Mevzuatı

Doğal Çiçek Soğanlarının 2018 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2017/49)

30.12.2017-30286 Resmi Gazete

DOĞAL ÇİÇEK SOĞANLARININ 2018 YILI İHRACAT LİSTESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/49)

 
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 2018 yılı için doğadan toplanarak ihracatı yasak olan çiçek soğanlarının familyalarını, cinslerini ve türlerini; doğa ve üretim olarak kotayla sınırlandırılan çiçek soğanlarının familyalarını, cinslerini ve türlerini; ihracat miktarları ve çevre ölçüleri ile ihracatı üretimden serbest olan çiçek soğanlarının familyalarını, cinslerini ve türlerini belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 21/3/2017 tarihli ve 30014 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Çiçek Soğanlarının Doğadan Toplanması, Üretimi ve İhracatına İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
b) BÜGEM: Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünü,
c) CITES: 27/4/1996 tarihli ve 96/8125 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmeyi,
ç) Danışma Komitesi: Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen kuruluş temsilcilerinden oluşan komiteyi,
d) Doğal çiçek soğanı: Herhangi bir ıslah yöntemiyle ıslah edilmiş ve doğal türlerinden farklılaştırılmış olan çiçek soğanları hariç, doğada bulunan ve yılın büyük bir kısmını toprak altında geçiren soğan, yumru, rizom ve kormları,
e) Doğal Çiçek Soğanları Uzman Komisyonu: Konu ile ilgili araştırmacı ve bilim adamlarından Bakanlıkça oluşturulan komisyonu,
f) Firma: Bakanlığa müracaat eden, ilgili komisyon tarafından tespit edilen, Doğal Çiçek Soğanları Teknik Komitesi tarafından değerlendirilen ve Bakanlık tarafından onaylanan doğal çiçek soğanı türlerini doğadan toplayarak ve/veya üreterek yurtdışında pazarlayan kuruluşu,
g) GTİP numarası: Gümrük tarife ve istatistik pozisyonu numarasını,
ğ) İl müdürlüğü: Bakanlık il müdürlüklerini,
h) Kontenjan: Bakanlıkça ilan edilen türler için belirlenen toplam kotanın, ihracat yeterliliği almış firmalara kilogram veya adet olarak tahsis edilen miktarlarını,
ı) Kota: Bakanlıkça ilan edilen, Türkiye’den yıllık olarak ihraç edilebilecek türlere ait doğal çiçek soğanlarının kilogram veya adet olarak azami miktarlarını,
i) Tablo: Ek-1’de yer alan 2018 Yılı Doğal Çiçek Soğanlarının İhracat Listesi Tablosunu,
j) Teknik Komite: Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen kuruluş temsilcilerinden oluşan komiteyi,
k) Yönetmelik: 21/3/2017 tarihli ve 30014 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Çiçek Soğanlarının Doğadan Toplanması, Üretimi ve İhracatına İlişkin Yönetmeliği,
ifade eder.
Uygulama
MADDE 4 – (1) 2018 yılında doğadan toplanarak ihracatı yasak olan çiçek soğanlarının familyaları, cinsleri ve türleri, doğa ve üretim olarak kotayla sınırlandırılan çiçek soğanlarının familyaları, cinsleri ve türleri, ihracat miktarları ve çevre ölçüleri ile ihracatı üretimden serbest olan çiçek soğanlarının familyaları, cinsleri ve türleri Ek-1’de yer alan tabloda gösterilmiştir.
a) Tablonun (I) numaralı sütununda yer alan türlerin ihracatı yapılamaz. 19/9/1996 tarihli ve 22762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31) gereğince GTİP numarası “0714 90120012”, “0714 90180012” ve “1106 20900011” olan Orchidaceae (salep) familyası türlerinin yumru ve droglarının da (toz, tablet ve her türlü formda) ihracatı yapılamaz.
b) Tablonun (II) numaralı sütununda yer alan türlerin firmalar bazında ihracat kontenjanı, Teknik Komite tarafından tespit edilir ve Bakanlıkça uygun görüldüğü takdirde yürürlüğe konulur. Tespit edilen ihracat kontenjanları Bakanlık tarafından firmalara bildirilir. Bu Tebliğ kapsamındaki tüm türlerin firmalar arasında kontenjan devri yapılamaz.
c) Firmalar, Tablonun (II) numaralı sütununda yer alan türlere ait doğa kontenjanlarını, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı ve/veya il müdürlüğünce düzenlenecek Menşei Belgesi karşılığında doğadan; üretim kontenjanlarını ise il müdürlüğünce verilen Hasat Belgesi karşılığında, kendilerine kayıtlı tarlalardan veya kendi adlarına sözleşme yapılmış çiftçilere ait tarlalardan temin eder.
ç) Tablonun her üç sütununda yer alan türlerin aksamlarının (yaprak, tohum, çiçek, yumru ve benzeri) ihraç edilebilmesi için Bakanlıktan ihraç müsaadesi alınması gerekir.
d) Tablonun (III) numaralı sütunundaki kültüre alınan türlere, il müdürlüğünden alınan Hasat Belgesine istinaden, Lilium candidum (Miszambağı), Lilium martagon (Türk Zambağı), Iris tuberosum (Süsen), Calla aethiopica (Kalla), Polyanthes tuberosa (Sümbülteber), Fritillaria persica (Adıyaman lalesi), Fritillaria imperialis (Terslale), Anemone blanda (Yoğurtçiçeği), Geranium tuberosum (Devetabanı), Sternbergia lutea (Karaçiğdem), Dracunculus vulgaris (Yılanbıçağı), Arum italicum (Yılanyastığı), Arum dioscorides ve Urginea maritima (Adasoğanı) türleri için il müdürlüğünce ihraç izni verilir.
e) Bu Tebliğ kapsamındaki türlerin soğanları ve yeşil aksamı; karayolu açılan, yeni baraj gölü tesis edilecek olan, maden işletme sahaları, yeni iskâna açılan alanlar ve benzeri ile tapulu arazilerden sökülebilir veya biçilebilir. Bunun için sahanın bu türlü bir alan olduğunun ilgili Devlet kuruluşlarınca kanıtlanması, sökülecek veya biçilecek miktar ile saha tayininin ise il müdürlüğünce yapılması ve bunların resmî belgelerle tespit edilmesi gerekir. İl müdürlüğü tarafından belgelenen bu soğanlar yurt içinde üretim için anaç materyali olarak kullanılabilir.
(2) Kültürü yapılan ve herhangi bir ıslah metoduyla ıslah edilmiş ve doğal türlerinden farklılaştırılmış tür ve çeşitler hariç olmak üzere bu Tebliğ kapsamında yer alan doğal çiçek soğanlarının yeniden ihracat (re-eksport) amaçlı ithalat ve ihracat izinleri BÜGEM’in yetkisindedir.
Doğal çiçek soğanlarının GTİP numarası
MADDE 5 – (1) Doğal çiçek soğanlarının GTİP numarası “0601 10901000”’dır.
Kısıtlamalar
MADDE 6 – (1) Popülasyonların durumu ve nöbetleşme (münavebe) esaslarına göre belirlenen yerlerde ve türlerde söküm yapılamaz. Buna göre;
a) Konya ili Derebucak ilçesi ve Antalya ili Akseki ve Alanya ilçelerinde Galanthus elwesii (Toros kardeleni),
b) Giresun ili sınırları içerisinde Galanthus woronowii (Karadeniz kardeleni),
türleri toplanamaz.
İdari yaptırımlar
MADDE 7 – (1) Doğadan izinsiz ve kaçak toplama yapan kişi veya kuruluşlara, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca işlem yapılır.
(2) İhracat aşamasında gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında 31/10/2006 tarihli ve 5553 sayılı Tohumculuk Kanununun 12 nci maddesi ve 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3 üncü maddesi gereğince işlem yapılır.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 8 – (1) 17/12/2016 tarihli ve 29921 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Çiçek Soğanlarının 2017 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/52) yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
2018 YILI DOĞAL ÇİÇEK SOĞANLARININ İHRACAT LİSTESİ TABLOSU

(I) (II) (III)
Doğadan Toplanmak Suretiyle İhraç Edilmesi Yasak Olan Çiçek Soğanları İhracatı Kotaya Tabi Olan Çiçek Soğanları İhracatı Üretimden Serbest Olan Çiçek Soğanları
Tür İsmi Tür İsmi Yıllık Limit (Adet) Çevre
Uzunluğu(cm)
Tür İsmi
Doğa Üretim
1. Allium (Yabani soğan) türlerinin hepsi
2. Anemone (Yoğurtçiçeği) türlerinin hepsi
3. Crocus (Çiğdem) türlerinin hepsi
4. Fritillaria türleri
5. Lilium (Zambak) türleri
6. Muscari (Müşkürüm) türlerinin hepsi
7. Sternbergia (Karaçiğdem) türleri
8. Tulipa (Lale) türlerinin hepsi
9. Eminium türlerinin hepsi
10. Biarum türlerinin hepsi
11. Geranium tuberosum (Devetabanı)
12. Dracunculus vulgaris (Yılanbıçağı)
13. Nymphaceae (Nilüfer) türlerinin hepsi
14. Orchidaceae (Salep) türlerinin hepsi
15. Arum (Yılanyastığı) türleri
16. Pancratium maritimum (Kumzambağı)
17. Hyacinthus orientalis (Şarksümbülü)
18. Gentiana lutea (Censiyan)
19.Cyclamen (Sıklamen) türleri (C. coum,
C. cilicium ve C. hederefolium hariç)
20. Galanthus (Kardelen) türleri (G. elwesii ve G. woronowii hariç)
21. İris (Süsen) türleri
22. Paeonia ( Şakayık ) türleri
23. Diğer yumrulu ve soğanlı türler
1. Cyclamen cilicium (Sıklamen) 200.000 500.000 8+ 1.Lilium candidum (Miszambağı)
2.Lilium martagon (Türk zambağı)
3.Iris tuberosum (Süsen)*
4.Calla aethiopica (Kalla)*
5.Polyanthes tuberosa (Sümbülteber)*
6.Fritillaria persica (Adıyaman lalesi)
7.Fritillaria imperalis (Terslale)
8.Anemona blanda (Yoğurtçiçeği)
9.Geranium tuberosum (Devetabanı)
10.Sternbergia lutea (Karaçiğdem)
11.Dracunculus vulgaris (Yılanbıçağı)
12.Arum italicum (Yılanyastığı)
13.Arum dioscorides
14– Urginea maritima (Adasoğanı)
Cyclamen coum (Sıklamen) 600.000 400.000 8+
Cyclamen hederefolium (Sıklamen) 200.000 3.000.000 10+
2. Galanthus elwesii (Toros kardeleni) 3.000.000 4.000.000 4+
Galanthus woronowii (Karadeniz kardeleni) 3.000.000 3.000.000 4+
3. Eranthis hyemalis (Sarı kar çiçeği) 2.000.000 2.000.000 3,5+
4. Leucojum aestivum (Göl soğanı) 6.000.000 7,5+
5. Urginea maritima (Adasoğanı) 200.000 20+

* Üretimi yapılan egzotik türler.

Başa dön tuşu