Yönetmelikler

Devlet Desteklerini İzleme ve Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

10.06.2011-27960 Resmi Gazete

DEVLET DESTEKLERİNİ İZLEME VE DENETLEME KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 13/10/2010 tarihli ve 6015 sayılı Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuatın uygulanmasını sağlamak, uygulamayı izlemek ve denetlemek, mezkur Kanunda verilen yetkiler çerçevesinde düzenlemeler yapmak, diğer görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak maksadıyla kurulan Devlet Desteklerini İzleme ve Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Devlet Desteklerini İzleme ve Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 13/10/2010 tarihli ve 6015 sayılı Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanunun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Devlet Desteklerini İzleme ve Denetleme Kurulu Başkanını,

b) Genel Müdürlük: Devlet Destekleri Genel Müdürlüğünü,

c) Kanun: 13/10/2010 tarihli ve 6015 sayılı Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanunu,

ç) Kurul: Devlet Desteklerini İzleme ve Denetleme Kurulunu,

d) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Teminat ve Haklar

Kurulun teminatları

MADDE 5 – (1) Kurul, kararlarında bağımsız olup; hiçbir organ, makam, merci veya kişi Kurulun kararlarını etkilemek amacıyla emir ve talimat veremez.

(2) Kurul tarafından alınan kararlar kesindir.

Kurul harcamaları ve üyelerin hakları

MADDE 6 – (1) Başkan ve Kurul üyelerine, Yüksek Planlama Kurulu kararıyla kamu iktisadi teşebbüslerinde yönetim kurulu başkan ve üyeleri için her yıl tespit edilen tutarda ve anılan kararda belirlenen usul ve esaslara göre aylık huzur ücreti ödenir.

(2) Kurul üyeliği görevi, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre sosyal sigorta veya genel sağlık sigortası yönünden sigortalı olmayı gerektirmez. Başkan ve Kurul üyelerine yapılacak ödemeler, sigorta primine esas kazanca dâhil edilmez.

(3) Kurul üyelerinin harcırahları Müsteşarlıkta görevli genel müdür seviyesinde belirlenir.

(4) Kurul üyelerine ödenecek ücretler ve Kurul harcamaları, Müsteşarlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kurulun Teşekkülü, Görev ve Yetkileri ile Üyelerin Görev Süreleri

Kurulun teşekkülü

MADDE 7 – (1) Kurul; Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Rekabet Kurumunca, bu kurumları temsilen birer üye olmak üzere altı üye ile Devlet Destekleri Genel Müdüründen oluşur.

Kurul üyelerinin atanması ve atanma şartları

MADDE 8 – (1) Kurul üyeleri müşterek kararname ile atanır. Kurul üyeliğine atanacak adayların yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun olmuş olmaları, en az beş yılı Kanun kapsamındaki konularda olmak üzere asgari on yıl kamu hizmeti yapmış bulunmaları gerekir.

Başkan

MADDE 9 – (1) Kurulun başkanlığını Genel Müdür yürütür. Genel Müdürün görevinin sona ermesi durumunda Başkanlık ve Kurul üyeliği sona erer.

Kurul ikinci başkanı

MADDE 10 – (1) Kurul, Başkanın teklifi ile üyelerden birini ikinci başkan olarak seçer. İkinci başkan; izin, hastalık, yurt içi ve yurt dışı görevlendirme, görevden alınma hâlleri ile görevde bulunmadığı diğer durumlarda Başkana vekâlet eder.

Görev süreleri

MADDE 11 – (1) Başkan hariç olmak üzere, Kurul üyelerinin görev süresi dört yıldır. Görev süresi dolan üye yeniden atanabilir.

(2) Herhangi bir nedenle görev süresinin bitiminden önce kurumundaki görevi sona eren veya kendi isteği ile ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere, aynı usulle yeni üye atanır.

Kurulun görev ve yetkileri

MADDE 12 – (1) Kurulun görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki anlaşmalara uygun olarak devlet desteklerinin ilke ve esaslarını belirlemek ve bunlarla ilgili mevzuatı hazırlamak.

b) Devlet desteklerinin uygunluğunu incelemek, izlemek ve denetlemek.

c) Uygulama sonuçlarını desteği verenlerden temin ederek Avrupa Komisyonuna ve ilgili mercilere gerekli bildirimleri yapmak.

ç) Devlet desteklerine ilişkin olarak desteği verenler tarafından hazırlanan mevzuat taslaklarını inceleyip karara bağlamak.

d) Devlet destekleri konusunda resen veya başvuru üzerine ön değerlendirme yapmak veya desteğin uygunluğunu inceleyip karara bağlamak.

e) Kanun uyarınca alınan kararlara uyulmaması veya istenilen tedbirlerin alınmaması durumunda, gerekli idari ve hukuki önlemleri almak.

f) Verilen devlet destekleri konusunda hazırlanan yıllık raporu onaylamak.

g) Kanunla ve ilgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kurulun Çalışma Esasları

Kurulun yönetim ve temsili

MADDE 13 – (1) Kurul, Başkan tarafından, Başkanın bulunmadığı izin, hastalık, yurt içi ve yurt dışı görevlendirme, görevden alınma hâlleri ile görevde bulunmadığı diğer durumlarda ikinci başkan tarafından, ikinci başkanın da benzer gerekçelerle görevde bulunmadığı hâllerde Başkanın vekil tayin ettiği Kurul üyesi tarafından yönetilir ve temsil olunur.

(2) Kurulun sekretaryası ve rapor hizmetleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

Toplantı yeri

MADDE 14 – (1) Kurul, Müsteşarlıkta ayda en az bir kez toplanır. Ancak gerekli hâllerde farklı yerde toplantı yapılabilir.

Toplantıya davet ve toplantı gündemi

MADDE 15 – (1) Kurul toplantısı Başkanın daveti üzerine yapılır.

(2) Toplantıya davet, toplantı yer ve saati bir önceki toplantıda kararlaştırılmamış ise Başkan tarafından yazılı olarak veya elektronik ortamda yapılır.

(3) Toplantı gündemi ve eki belgeler, Başkan tarafından belirlenir ve toplantıdan en az bir gün önce yazılı olarak veya elektronik ortamda Kurul üyelerine bildirilir.

(4) Toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla gündeme yeni maddeler eklenebilir.

Toplantı ve karar yeter sayısı

MADDE 16 – (1) Kurul, Başkanın başkanlığında diğer üyelerden en az dördünün hazır bulunmasıyla toplanır.

(2) Kurul kararları toplantıya katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği hâlinde Başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır. Kurul üyeleri çekimser oy kullanamaz.

Toplantıya katılamama durumu

MADDE 17 – (1) Başkan ve Kurul üyelerinin bütün toplantılarda bulunmaları asıldır. Üst üste üç toplantıya mazeretsiz olarak katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden düşer.

(2) Kurul üyelerinden mazeretli olanlar, mazeretlerini Başkanlığa bildirir.

(3) Kurul üyeleri, yıllık izinlerini kullanma tarihlerini, toplantı ve karar yeter sayısı bakımından sakınca oluşturmamak üzere belirleyip izin tarihinden önce Başkanlığa bildirirler.

(4) Üyelerin Kurul adına yurt içi ve yurt dışı görevlendirmeleri Kurul kararı ile yapılır.

Toplantılarda usul ve oylama şekli

MADDE 18 – (1) Toplantıyı Başkan yönetir ve karara bağlanacak konuları belirler.

(2) Gündemdeki konular serbestçe tartışıldıktan sonra Başkan oyları toplar ve en son kendi oyunu verir. Oylamalar açık oylama şeklinde yapılır.

Kurul kararları

MADDE 19 – (1) Başkan tarafından belirli bir konuda görüşlerini bildirmeleri istenen gerçek ve tüzel kişiler gerektiğinde toplantılara davet edilebilirler. Ancak, Kurul kararları; ön değerlendirme, inceleme ve rapor çalışmaları ile sekretarya hizmetlerinde görevlendirilen Genel Müdürlük personeli dışında toplantıya davet edilen diğer kişilerin yanında alınmaz.

(2) Kurul üyeleri, kendileri, eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımları hakkındaki toplantılara katılamaz ve oy kullanamaz. Başkan hariç, Başkana vekâlet eden Kurul üyeleri de dâhil olmak üzere diğer Kurul üyeleri kendi kuruluşları tarafından hazırlanan devlet destekleri ile ilgili kararlarda oy kullanamaz.

Tutanak ve kararlar

MADDE 20 – (1) Kurul kararları tutanak hâline getirilerek toplantıya katılan üyelerce toplantı esnasında imzalanır.

(2) Karara karşı görüşte olan üyeler temel gerekçelerini toplantı esnasında karar tutanağına yazarak imzalarlar. Söz konusu üyeler varsa ayrıntılı gerekçelerini on gün içerisinde Başkanlığa bildirebilirler.

Kararların yerine getirilmesi ve saklanması

MADDE 21 – (1) Kurul tarafından alınan kararların yerine getirilmesi ile ilgili işlemler Genel Müdürlükçe yürütülür ve kararların imzalı asılları Genel Müdürlük nezdinde saklanır.

Kamuoyunun bilgilendirilmesi

MADDE 22 – (1) Kurulun çalışmalarıyla ilgili olarak gerektiğinde basın ve yayın organlarına Başkan veya Başkan tarafından belirlenen bir Kurul üyesi tarafından açıklama yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sır saklama

MADDE 23 – (1) Desteği verenler ve diğer ilgili taraflar, Kurulun ihtiyaç duyacağı her türlü bilgi ve belgeyi gizli dahi olsa gecikmeksizin vermekle yükümlüdür. Gizlilik içeren bilgi veya belgeler sadece Kanun kapsamına giren konuların değerlendirilmesi amacıyla kullanılır. Kurulun, yasal zorunluluklar dışında, üçüncü taraflara yönelik olarak gizlilik ilkelerine uyması esastır.

(2) Kurul üyeleri ve diğer görevliler, Kanunun yürütülmesi çerçevesinde edindikleri gizlilik taşıyan bilgileri görevlerinden ayrılmış olsalar dahi açıklayamaz, kendilerinin ve başkalarının menfaatine veya başkalarının zararına kullanamaz.

Saklı hükümler

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan konularda genel hükümleri de göz önünde bulundurarak karar vermeye, uygulamayı düzenlemeye ve yönlendirmeye Kurul yetkilidir.

Kurula ilk atanan üyelerin yenilenmesi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Kurul üyeliklerine ilk kez atanan üyelerden ikisinin görevleri ikinci yılın, kalanlardan ikisinin görevleri üçüncü yılın sonu itibarıyla sona erer.

(2) Görevi sona erecek üyeler ilgili yılın Kasım ayının son toplantısında kura ile belirlenir.

(3) Kura sonucu görevi sona eren üyelerin yerine aynı kurumlarca önerilecek yeni üyeler atanır.

Yürürlük

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

(2022)

Başa dön tuşu