Gümrük Genelgeleri

Deniz Limanlarında Gümrük İş ve İşlemleriyle İlgili Hizmetlerden Alınacak Azami Ücret Tarifesi (Genelge 2019/8)

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü 

Sayı     : 21558579-166.99[GGM-07] Konu : Deniz Limanlarında Gümrük İş ve İşlemleriyle İlgili Hizmetlerden Alınacak Azami Ücret Tarifesi

GENELGE (2019/ 8 )

İlgi: 2014/29 sayılı Genelge
Bilindiği üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 218 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, Türkiye ile diğer ülkeler arasında deniz ve hava yolu ile yapılan eşya ve yolcu taşımalarında yararlanılan deniz ve hava limanlarını işleten kuruluşlar ile geçici depolama yeri işleticilerinin, gümrüklü sahalarda gümrük iş ve işlemleriyle ilgili masraflar için Bakanlığımızca belirlenen azami bedellere uymakla yükümlü oldukları belirtilmiştir.
Ayrıca, Gümrük Yönetmeliğinin “Gümrük gözetimi ve kontrolü kapsamında işletmelerin yükümlülükleri” başlıklı 72/Ş maddesinin üçüncü fıkrasında da muayene ve kontrol edilecek eşyadan alınacak azami bedellere ilişkin usul ve esasların Bakanlığımızca belirlenebileceği hüküm altına alınmıştır.
Bu itibarla, deniz limanlarında gümrük iş ve işlemleriyle ilgili olarak işletici kuruluşlar tarafından verilecek hizmetlere ilişkin ücretlerin tespit ve tatbikinde aşağıda belirtilen esasların dikkate alınması gerekmektedir.
1- Deniz limanlarında eşyanın gümrük kontrolü aşamasında işletici kuruluşlar tarafından verilecek aşağıdaki hizmetler için, bu hizmetlerin karşılarında belirtilen ücretlerden daha yüksek bir ücret tahsil edilemez.

Hizmetin Tanımı Tutar (TL)
20’lik Konteyner 40’lık, 45’lik Konteyner
a) Tam muayene
(Konteynerin muayene sahasına taşınması, boşaltılması, yüklenmesi, geri taşınması vb. işlemler dâhil)
200 280
b) Kısmi muayene
(Konteynerin muayene sahasına taşınması, boşaltılması, yüklenmesi, geri taşınması vb. işlemler dâhil)
170 240
c) X-Ray
(Konteynerin x-ray alanına taşınması, x-ray taraması, geri taşınması vb. işlemler dâhil)
170 170
ç) Numune alma
(Ticaret Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının talebiyle, konteynerin muayene sahasına taşınması, boşaltılması, yüklenmesi, numune alımı, geri taşınması vb. işlemler dâhil)
170 170
d) Tartım*
(Konteynerin tartım alanına taşınması, tartımı, geri taşınması vb. işlemler dâhil)
*Tartım işleminin, yük taşıtları için dolu-boş olarak liman girişinde veya liman içinde yapılması (direkt teslim) halinde, belirlenen ücret %50 indirimli uygulanır.
140 140

2- X-Ray, numune alma ve tartım hizmetlerinden bir veya birkaçının, gümrük idaresince tam veya kısmi muayene işlemleri sırasında ya da bu hizmetlerle birlikte talep edilmesi halinde, söz konusu hizmetler için belirlenen ücret %50 indirimli uygulanır.
3- Yukarıda sayılan hizmetlerin yerine getirilmesi sırasında zorunlu olarak ortaya çıkabilecek mühür/kilit takma-sökme, konteyner kapak açma, CFS planlama-düzenleme, dokümantasyon vb. hizmetler dolayısıyla ilave bir ücret tahsil edilemez.
4- Bu Genelge ile belirlenen hizmetlere ilişkin ücretler;
a)- Ro-Ro taşıma şekliyle hareket eden araçlar (TIR, kamyon vb.) için %50 indirimli uygulanır.
b)- Tehlikeli kargo (IMDG) yüklü konteynerler için en fazla %20, taşmalı (OOG) ve standart ölçü dışı konteynerler için en fazla %50 artırımlı uygulanır.
5- Yükümlülerce liman işleticilerinden talep edilen küşat, elleçleme vb. özel hizmetlerin yerine getirilmesi sırasında ortaya çıkan gümrük iş ve işlemleriyle bağlantılı ücretler bu Genelge kapsamında yer
6- Ardiye hizmeti dolayısıyla alınan ücretler bu Genelge kapsamında yer
7- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yetki ve görev alanındaki hususlar bu Genelge kapsamında yer
8- Bu Genelge ile belirlenen ücretlere Katma Değer Vergisi (KDV) dâhil değildir.
9- Bu Genelge ile belirlenen ücretler, her yıl yeniden değerleme artış oranında artırılarak uygulanır.
10- Bu Genelge ile belirlenen ücret ve esaslar, mesai saatleri dışında veya resmi tatil günlerinde de aynı şekilde uygulanır.
11- Bu Genelge hükümlerine uyulmaması halinde, deniz limanlarını işleten kuruluşlar ile geçici depolama yeri veya antrepo işleticileri hakkında, ilgili gümrük idaresince her bir işlem için Gümrük Kanunun 241 inci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca usulsüzlük cezası uygulanır.
Bu Genelge, 8/4/2019 tarihinde yürürlüğe girer.
İlgide kayıtlı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.

Rıza Tuna TURAGAY
Bakan a.
Bakan Yardımcısı
DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Başa dön tuşu