DAHİLDE İŞLEME REJİMİGümrük Genelgeleriİhracat Genelgeleri

Dahilde İşleme İzin Başvurularında Aracı İhracatçının Tevsiki Hk. (Gümrükler Genel Md.)

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :41208501-132.99                            25.07.2018 / 36136876
Konu :Dahilde İşleme İzin Başvurularında Aracı İhracatçının Tevsiki Hk.

Bilindiği üzere, dahilde işleme izni kapsamı ihracatın izin sahibi firma yerine aracı ihracatçı tarafından gerçekleştirileceği durumlarda, izin başvurusu sırasında aracı ihracatçı bilgisi izin başvurusunda bulunan firma tarafından TPS sistemine girilmekte, böylece ilgili izin ID’sinin aracı ihracatçı tarafından da kullanılması mümkün hale gelerek aracı ihracatçı adına beyanname tescil edilebilmektedir.
Dahilde işleme izninin verilmesi aşamasında aranan bilgi ve belgeler ise Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nin EK-1’inde sayılmakta olup söz konusu bilgi ve belgeler arasında aracı ihracatçıyla izin sahibi arasında bulunan anlaşmanın tevsikine ilişkin herhangi bir ifade yer almamaktadır.
Ayrıca, Anılan Tebliğin 29/(4) maddesi; “Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni sahibi firma ile aracı ihracatçı arasındaki tüm hukuki sorunlar, aralarında yapacakları sözleşme hükümlerine tabidir.”, 29/(5) maddesi ise, “aracı ihracatçı, beyanname konusu işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan eşyanın ithalatı esnasında alınmayan vergiden, belge/izin sahibi firma ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.” hükümlerine amir
bulunmaktadır.
Dolayısıyla, dahilde işleme izin başvurularında, başvuru sahibince aracı ihracatçı beyan edilmesi halinde beyanın kabul edilmesi ve buna ilişkin ayrıca bir belge aranmaması gereksiz bürokrasi ve kırtasiyeciliğin önlenmesi noktasında önem taşımakta olup izin sahibinin aracı ihracatçı ile ihracatın gerçekleştirileceğine ilişkin beyanı ve beyan edilen aracı ihracatçının ilgili izin ID’sini kullanarak beyanname tescil etmesi yeterli bulunmaktadır.
Bilgileri ile buna göre gereğini rica ederim.
Mustafa GÜMÜŞ Bakan a.
Genel Müdür
Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Başa dön tuşu