İthalat MevzuatıKararlar

Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 650)

Karar Sayısı: 650         16.01.2018-30657 Resmi Gazete
Ekli “Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kamın hükümleri gereğince karar verilmiştir.
15 Ocak 2019
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
 
BAZI ÜRÜNLERİN İTHALATINDA TARİFE KONTEN.JANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR
Tarife kontenjanı
MADDE 1- (1) 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar çerçevesinde, aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonları  (G.T.İ.P.)  ve  tanımı  belirtilen  ürünler için karşılarında gösteri len miktarda tarife kontenjanı açılmıştır.

 
G.T.İ.P.
 
Madde Tanımı
Tarife Kontenjanı Miktarı (Ton) Uygulanacak Gümrük Vergisi Oranı  (%) Tarife  Kontenjanı Dönemi Sonu
 
2002.90.11.00.00
Net muhtevası 1 kg.ı geçen hazır ambalajlarda olanlar (yalnız 200 kg ve üzeri ambalajda olanlar)  
 
 
 
 
 
 
25.000
 
 
 
 
 
 
 
 
o
 
 
 
 
 
 
 
 
31.05.2019
 
2002.90.31.00.00
Net muhtevası 1 kg.ı geçen hazır ambalajlarda olanlar (yalnız 200 kg ve üzeri ambalaida olanlar)
 
2002.90.91.00.00
Net muhtevası 1 kg.ı geçen hazır ambalajlarda olanlar {yalnız 200 kg ve  üzeri ambalajda olanlar)

Gümrük vergisi
MADDE 2- (1) 1 inci maddede belirtilen tarife kontenjanı çerçevesinde yapılacak ithalatta aynı madde kapsamındaki tabloda gösterilen gümrük vergisi, bunun dışında  yapılacak ithalatta ise İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu maddeler için tespit edilen gümrük vergisi uygulanır.
İthal lisansı
MADDE 3- (1) Bu Karar çerçevesinde yapılacak ithalat için Ticaret Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir .
(2) Bu Karar kapsamında ithal edilecek maddelere ilişkin serbest dolaşıma giriş beyannamelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.
(3) İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez.
Usul ve esaslar
MADDE 4- (1) l inci maddede belirtilen tarife kontenjanından yalnızca tarife kontenjanı konusu ürünleri salça üretiminde hammadde olarak kullanan sanayiciler faydalandırılır.
(2) Bu Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları Ticaret Bakanlığınca yayımlanacak tebliğle belirlenir.
Diğer mevzuat
MADDE 5- (1) Bu Kararda yer almayan hususlarda, İthal at Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 6- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7- (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Başa dön tuşu