Ek Mali Yükümlülük (EMY)Kararlar

Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Olarak İlave Toplu Konut Tahsili Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2017/10236)

01.06.2017-30083 Resmi Gazete

Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Olarak İlave Toplu Konut Tahsili Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2017/10236)

20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.
Ekli “Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Olarak İlave Toplu Konut Fonu Tahsili Hakkında Kararı’nın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 17/4/2017 tarihli ve 38317 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 nci, 22 nci ve 55 nci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/5/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 

BAZI ÜRÜNLERİN İTHALATINDA EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK OLARAK İLAVE TOPLU KONUT FONU TAHSİLİ HAKKINDA KARAR

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, Avrupa Birliği ve Türkiye’nin, diğer ülkelerle imzaladığı serbest ticaret anlaşmalarının; anlaşma hükümleri, ülkeler ve eşya açısından farklılık arz etmesi sonucunda ülkemiz aleyhine ortaya çıkan tarife farklılığının giderilmesini sağlamaktır,
(2) Bu Karar, ekli tabloda yer alan eşyayı kapsar.
Ek mali yükümlülük
MADDE 2- (1) Ekli tabloda yer alan eşyanın, aynı tabloda belirtilen ülke menşeli olarak A.TR belgesi eşliğinde ithal edilmesi halinde, ek mali yükümlülük olarak karşılarında gösterilen oranda ilave Toplu Konut Fonu tahsil edilir.
Uygulama usul ve esasları
MADDE 3-(1) 4458 sayılı Gümrük Kanunu, İthalat Rejimi Kararı ve ilgili diğer mevzuatın. Toplu Konut Fonunun tarhına, tahakkukuna, tahsiline, geri verilmesine, takibine ve teminata bağlanmasına ilişkin hükümleri, bu Karar kapsamında uygulanacak ek mali yükümlülüğün tarhı, tahakkuku, tahsili, geri verilmesi, takibi ve teminata bağlanması işlemlerinde de uygulanır.
(2) Bu Karar kapsamındaki beyandan ithalatçı sorumludur.
(3) Sonradan kontrol kapsamında ithalatçıdan menşe ispat belgeleri ile ilave bilgi ve belge talep edilebilir.
Yürürlük
MADDE 4- (1) Bu Karar yayımı tarihini izleyen 30 uncu gün yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 5- (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

TABLO

G.T.İ.P. MADDE İSMİ TOPLU KONUT FONU(CİF BEDELİNİN YÜZDESİ)
GÜNEY AFRİKA
8703.23.19.11.00 Silindir hacmi 1500 cm3 ü geçen fakat 1600 cm3 ü geçmeyenler 10
8703.32.19.11.00 Silindir hacmi 1500 cm3 ü geçen fakat 1600 cm3 ü geçmeyenler 10
Başa dön tuşu