Kararlar

Bazı Tekstil Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1002)

19.04.2019-30750 Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI (Karar Sayısı: 1002)

Ekli “Bazı Tekstil Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/l 0/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.
 
18 Nisan 2019
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

BAZI TEKSTİL ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

Kapsam
MADDE 1- (1) 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar çerçevesinde, ağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu ve tanımı belirtilen eşyanın, üretimlerinde girdi olarak kullanan sanayiciler tarafından gerçekleştirilen ithalatında, 31/12/2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) geçerli olmak üzere karşılarında gösterilen miktar için % O oranında ilave gümrük vergisi oranı uygulanacak şekilde tarife kontenjanı açılmıştır.

G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı Birim Miktarı İlave Gümrük Vergisi (%)
5903.10.90.90.00 Diğerleri
(Yalnızca İmpertex Kumaş)
 
 
 
 
30.000.000
o
5903.20.90.90.00 Diğerleri
(Yalnızca impertex Kumaş)
o
5903.90.99.90.00 Diğerleri
(Yalnızca İmpertex Kumaş)
o

Uygulama
MADDE 2- (1) 1 inci maddede tespit edilen tarife kontenjanı çerçevesinde yapılacak
İthalatta, 12/9/2011 tarihli ve 2011/2203 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına Ek Karar kapsamında belirlenen ilave gümrük vergisi uygulanmaz. Bunun dışında yapılacak ithalatta ise yürürlükteki ithalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu eşya için tespit edilen ilave gümrük vergisi uygulanır.                                                                         ·
İthal lisansı
.MADDE 3- (1) Bu Karar çerçevesinde yapılacak ithalat için Ticaret Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir. Bu Karar kapsamında ithal edilecek ürünlere ilişkin gümrük beyannamelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.
Usul ve esaslar
MADDE 4- (1) Bu Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanına başvuru ile tarife kontenjanının dağıtımı, yönetimi ve uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Ticaret Bakanlığınca yayımlanacak tebliğ ile belirlenir.
Diğer mevzuat
MADDE 5- (1) Bu Kararda yer almayan hususlarda, İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 6- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7- (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Başa dön tuşu