GenelgelerGümrük Genelgeleri

ATA/TR Programı ve Uygulamasına İlişkin Esaslar (Genelge 2021/17)

Gümrük Genelgeleri için TIKLAYINIZ….

T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     : E-73421605-134.13-00064602583
Konu : E-ATA/TR Programı ve Uygulamasına İlişkin Esaslar

GENELGE (2021/ 17)

2 Haziran 2021 tarihli ve 31499 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat) Seri No: 4’te Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Geçici İthalat) (Seri No: 7) uyarınca ATA Karnesi kapsamında geçici ithal edilecek eşyanın, giriş gümrük idaresine varışından önce elektronik olarak beyan edilebilmesi sağlanmıştır.
Bu kapsamda, ATA Karnelerinin takibinin elektronik ortamda, web tabanlı bir program aracılığıyla, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile entegrasyon sağlanarak yapılabilmesini ve işlemlerinin daha sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılabilmesini teminen Bakanlığımızca e-ATA/TR programı geliştirilmiş olup bahse konu e-ATA/TR programı ile ATA Karnelerinin beyan, onay ve muayene işlemleri aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılır.
I.  ATA KARNESİ BEYANI
a)  Genel Hükümler

 1. ATA Karnelerinin yükümlüler tarafından beyanı ve gümrük idarelerince kabul, muayene/kontrol ve onay işlemleri Bakanlığımızın e-işlemler menüsü altında yer alan https://uygulama.gtb.gov.tr/eATA/#/login adresi üzerinden yapılır.
 2. ATA Karnelerine ilişkin gümrük beyanı, ATA Karnesi hamili veya temsilcisi tarafından; TC Kimlik Numarası (TCKN), Vergi Kimlik Numarası (VKN) veya pasaport numaralarından herhangi biri kullanılmak suretiyle yapılır.
 3. Türkiye’de düzenlenen ATA Karnelerinin beyan işlemleri sırasında, beyanı verilen ATA Karnesinin bilgileri, söz konusu ATA Karnesinin numarası e-ATA/TR programında ilgili alana yazılarak TOBB veri tabanı üzerinden otomatik olarak getirilir.
 4. ATA Karnesi kapsamında yapılan gümrük işlemlerinde; geçici ithalat işlemi için 5800 rejim kodu, geçici ithal edilen eşyanın yeniden ihracı için 3158 rejim kodu, geçici ihraç edilecek eşya için 2600 rejim kodu, geçici ihraç edilen eşyanın yeniden ithali için 6326 rejim kodu, transit olarak iç gümrük idaresine sevk edilmesi için ATA-TR/GİRİŞ, transit olarak bir sınır gümrüğüne sevk edilmesi durumunda ATA-TR/ÇIKIŞ rejim türleri seçilir.
 5. ATA Karnesi ile yapılan transit işlemlerinde ayrıca bir transit beyannamesi düzenlenmesi veya TIR Karnesi kullanılması zaruri olmayıp, ATA Karnelerinin transit rejimi kapsamında kullanılması durumunda transit işlemleri e-ATA/TR programı üzerinden takip
 6. ATA Karnelerine ilişkin olarak süre uzatımı veya muayene sonrası düzeltme talepleri e-ATA/TR programı üzerinden yapılır.
 7. ATA Karnesi kapsamı eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi’ne peyderpey giriş veya çıkış yapması durumunda, girişi ya da çıkışı yapılan miktar, e-ATA/TR programında eşya listesi üzerinde beyan İşlemleri peyderpey yapılan eşyanın miktar takibi e-ATA/TR programında rejime giriş (5800 veya 2600 rejim kodlu) beyanları üzerinde sistem tarafından yapılır.
 8. ATA Karnesinin ilgili sayfa ve dip koçanları üzerinde gümrük idaresi tarafından, mevzuat uyarınca manuel olarak tatbik edilen imza ve mühür uygulamasına yurtdışından ülkemize giriş yapan ATA Karnelerinin bilgilerinin elektronik ortamda alınmasına yönelik uluslararası sistem kuruluncaya kadar aynı şekilde devam edilir.

b)    2600 Rejimi (Türkiye’de Düzenlenen ATA Karnesi Kapsamı Eşyanın Geçici İhracat İşlemleri)

 1. ATA Karnelerinin geçici ihracat işlemleri; bir sınır gümrüğünde, 2600 rejim kodu ile beyan verilmek suretiyle yapılabileceği gibi yükümlünün tercihine bağlı olarak herhangi bir iç gümrük idaresinde 2600 rejim kodu ile geçici ihracat beyanı verilerek, muayene/kontrol işlemlerinin tamamlanmasının ardından ATA-TR/ÇIKIŞ rejimi ile açılan transit beyanı üzerinde, 2600 rejim kodu ile tescil edilen beyan referans edilerek eşyanın sınır gümrüğüne sevk edilmesi suretiyle de yapılabilir.
 2. Herhangi bir iç gümrük idaresinde tescil edilerek sınır gümrüğüne sevk edilen 2600 rejim kodlu beyanlarda transit süresi, varış gümrüğü ve plaka bilgilerinin girilmesi gerekir.
 3. ATA-TR/ÇIKIŞ rejimindeki transit beyanı üzerinde 2600 rejim kodlu geçici ihraç beyanının bilgileri, yükümlüsünce ATA Karnesi beyan numarası ile çağırılır, transit beyanı otomatik olarak oluşturulur ve varış gümrüğüne sunulur.
 4. 2600 rejim kodu ile tescil edilen ATA Beyanının bağlandığı ATA-TR/ÇIKIŞ rejimindeki transit beyanının sınır gümrüğünde işlemlerinin gerçekleştirilmesini müteakip eşya yurt dışı

c)  6326 Rejimi (Türkiye’de Düzenlenen ATA Karnesi Kapsamı Eşyanın Yeniden İthal İşlemleri)

 1. Türkiye’de düzenlenen ATA Karnesi kapsamı eşyanın yeniden ithalatı, yükümlünün tercihine göre, bir sınır gümrük idaresinde 6326 rejim kodu ile ATA Karnesi beyanı verilerek ya da ATA/TR-GİRİŞ rejiminde bir transit beyanı verilerek eşyanın herhangi bir iç gümrüğe sevk edilmesini müteakip, iç gümrük idaresinde 6326 rejim kodunda yeniden ithalat beyanı verilerek yapılır.
 2. Türkiye’de düzenlenen ATA Karnesi kapsamı eşyanın yeniden ithalatının, bir sınır gümrüğünden iç gümrük idaresine ATA/TR-GİRİŞ rejimi ile gönderilerek gerçekleştirilmesi durumunda, ATA-TR/GİRİŞ rejimi üzerinde 2600 rejim kodlu beyanın numarası referans edilerek tüm bilgiler otomatik olarak çağrılır ve beyan oluşturulur. Bu durumda, iç gümrük idaresi varış gümrüğü olarak seçilir. İç gümrük idaresinde 6326 rejim kodlu beyan oluşturulurken bilgiler ATA/TR-GİRİŞ beyanı numarasından otomatik olarak getirilir, 6326 rejim kodlu beyanın muayene ve kontrol işlemleri tamamlandığında; hem 2600 rejim kodlu beyan hem de ATA/TR-GİRİŞ rejimindeki beyan kapanmış statüye
 3. Türkiye’de düzenlenen ATA Karnesi kapsamı eşyanın yeniden ithalatı, bir sınır gümrüğünde 6326 rejim kodlu beyan ile yapılır ise, 6326 rejim kodlu beyan ilgili sınır gümrüğüne sunulur. 6326 rejim kodlu beyanın işlemlerinin tamamlanması ile bu beyannamede referans gösterilen 2600 rejim kodlu beyan da kapanmış statüye ilerler.

d)      5800 Rejimi (Yabancı ATA Karneleri Kapsamı Eşyanın Geçici İthalat İşlemleri)

 1. ATA Karnelerinin geçici ithalat işlemleri, bir sınır kapısında 5800 rejim kodunda ATA beyanı açılmak suretiyle yapılabileceği gibi yükümlünün tercihine bağlı olarak e-ATA/TR programı üzerinde ATA/TR-GİRİŞ rejimindeki transit beyanı ile eşyanın bir iç gümrüğe sevk edilmesini müteakip iç gümrük idaresinde 5800 rejim kodunda geçici ithalat beyanı açılarak da yapılabilir.
 2. Geçici ithal edilen eşya için sınır gümrüğünde ATA/TR-GİRİŞ rejiminde transit beyanı verilmesi durumunda, 5800 rejim kodlu beyanın sunulacağı iç gümrük idaresi varış gümrüğü olarak seçilir.
 3. İç gümrük idarelerinde tescil edilen 5800 rejim kodlu beyanlarda, önceki beyan alanında mutlaka bir ATA/TR-GİRİŞ rejimli transit beyanının referans edilmesi zorunlu olup, 5800 rejim kodlu beyandaki bilgiler söz konusu transit beyanından otomatik olarak getirilir.
 4. İç gümrük idarelerinde, 5800 rejim kodlu beyanın muayene ve kontrol işlemlerinin tamamlanması ile birlikte söz konusu beyana bağlanan ATA/TR-GİRİŞ rejimindeki transit beyanı da otomatik olarak kapanmış statüye ilerler.

e)  3158 Rejimi (Geçici İthal Edilen Yabancı ATA Karnesi Kapsamı Eşyanın Yeniden İhracatı)

 1. ATA Karnelerinin yeniden ihracat işlemleri, yükümlünün tercihine bağlı olarak bir sınır gümrük idaresinde yapılabileceği gibi herhangi bir iç gümrük idaresinden bir sınır gümrük idaresi varışlı ATA/TR-ÇIKIŞ rejiminde bir transit beyanı verilerek de yapılabilir.
 2. 3158 rejim kodundaki beyanların bilgileri, yükümlüsünce ATA/TR-ÇIKIŞ rejimindeki beyanlar üzerinde referans gösterilmek suretiyle otomatik olarak çağrılır. ATA/TR-ÇIKIŞ rejimindeki beyanların varış gümrüğü eşyanın yurt dışı edileceği sınır gümrüğü olarak seçilir.
 3. İç gümrük idaresinde açılacak 3158 rejim kodundaki beyanların kapanabilmesi için söz konusu beyanların ATA/TR-ÇIKIŞ rejiminde referans gösterilerek işlemlerinin varış gümrüğünde tamamlanması

II.  ATA KARNESİ KAPSAMINDA TRANSİT İŞLEMLERİ

 1. e-ATA/TR Programı üzerinde yer alan ATA/TR-GİRİŞ ve ÇIKIŞ rejimleri, ATA Karnesi kapsamı eşyanın ülkemizi transit olarak geçeceği durumlarda, Türkiye’ye giriş ve Türkiye’den çıkış yapılan sınır gümrük idarelerine
 2. ATA/TR-GİRİŞ rejiminde giriş sınır gümrüğüne verilen beyan, çıkış için çıkış sınır gümrüğüne sunulan ATA/TR-ÇIKIŞ rejimindeki beyan üzerinde referans edilerek çıkış beyanı otomatik olarak oluşturulur ve çıkış yapılacak gümrük idaresine
 3. Çıkış yapılan sınır gümrüğünde muayene ve kontrol işlemlerinin tamamlanması ile transit rejimi sonlanır ve eşya yurt dışı edilir.

III.  ATA KARNESİ KAPSAMI EŞYANIN KAT’İ İTHALİ, İHRACI, ANTREPOYA ALINMASI

 1. Geçici olarak ithal veya ihraç edilen ATA Karnesi kapsamı eşyanın kati olarak ithal/ihraç edilmesi veya antrepoya alınmak istenmesi ya da muafiyet kapsamında ithal edilmek istenilmesi durumlarında; BİLGE Sistemi üzerinde açılan ilgili rejime giriş beyannamelerinin kalemler/TCGB Açmalar sekmesi üzerinde, ATA Karnelerinin e-ATA/TR programı üzerinden alınan beyan numaraları referans gösterilir.
 2. ATA Karnesi beyanları, TCGB üzerinde düşümlü olarak çalışır ve eşyanın tamamının yeniden ithali/ihracı ya da kati olarak ithali/ihracı veya antrepoya alınması durumlarında bahse konu ATA Karnesi beyanı da kapanmış statüye ilerler.

IV.  ATA KARNELERİNİN ÖZET BEYAN İŞLEMLERİ

 1. ATA Karnesi kapsamı eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine özet beyan kapsamında gelmiş olması durumunda, ilgili özet beyan e-ATA/TR programı üzerinden verilen beyan ile ilişkilendirilerek gerekli açma ve düşüm işlemleri yapılır.
 2. e-ATA/TR programı üzerinde açılan olan özet beyanın; özet beyanın bir kısmı (taşıma senedi) veya taşıma senedinin bir kısmı (taşıma satırı) seçeneklerinden uygun olan seçilir ve açılacak kap miktarı belirlenir.
 3. ATA Karnesi kapsamı eşya geçici depolama yerine alınmış ise eşyanın geçici depolama yerinde olduğu bilgisi ile geçici depolama yeri kodu e-ATA/TR programı üzerinde
 4. ATA Karnesi beyanının e-ATA/TR programı üzerinde muayene ve kontrol işlemleri tamamlandığında, açılan özet beyanın ilgili taşıma senedi de kapanmış statüye ilerler ve eşya geçici depolama yerinden çıkarılır.

V.    GÜMRÜK İDARESİ İŞLEMLERİ

 1. ATA Karnelerinin kabul, muayene onay ve düzeltme/süre uzatımı işlemleri e-ATA/TR programı üzerinde aşağıda belirtilen profillerde yetkilendirilen personel tarafından yapılır;

-İrtibat servisi (ATA Karnesi kabul işlemleri)

 • Muayene memuru, (muayene /eşya listesi onay işlemleri)
 • Gümrük Müdürü/Yrd. (düzeltme talepleri, muayene memuru değişikliği işlemleri)

2- Herhangi bir gümrük idaresi, muayenesi tamamlanmış statüde bulunan tüm ATA Karnelerinin bilgilerini gümrük idaresi ayrımı olmaksızın görüntüleyebilir. Ancak, henüz kabul/onay işlemleri tamamlanmamış olan ATA Karnelerine ilişkin bildirimler yalnızca beyanın sunulduğu gümrük idaresince görüntülenebilir.
3- ATA Karnelerinin ekli listelerinde yer alan eşya bilgilerine ilişkin olarak ayniyet tespiti yapılabilmesi amacıyla program üzerinde eşya satırlarına belge/doküman eklenebilir ve eşya satırı özelinde açıklama
4- ATA Karnelerine ilişkin istatistiki bilgilere; ülke, bölge veya gümrük müdürlüğü özelinde e-ATA/TR programı üzerinden ulaşılabilir.
VI.    DİĞER HUSUSLAR
1- Halihazırda geçici ithali veya geçici ihracı BİLGE Sistemi üzerinde yapılmış olan ATA Karnelerinin işlemleri, BİLGE Sistemi üzerinden alınmış olan beyanname numaralarının e-ATA/TR programı üzerinde referans gösterilmesiyle sonlandırılır.
2- İşbu Genelgenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren BİLGE Sistemi üzerinde 5800, 2600, 3158 ve 6326 rejim kodları kullanımdan kaldırılır.
Bu kapsamda, yukarıda bahse konu e-ATA/TR programı işbu Genelgenin yayımı tarihi itibariyle tüm gümrük idarelerinde uygulamaya alınır. Mezkur programın kullanımına ilişkin rehber ekte yer almaktadır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Rıza Tuna TURAGAY
Bakan Yardımcısı
Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri
Ek : 1 Adet Rehber

Başa dön tuşu