Yönetmelikler

5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Kaçak Eşya Yakalanması Halinde Muhbir ve El Koyanlara İkramiye Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

30.10.2007-26685 Resmi Gazete

Not: 28.02.2020 tarih ve 31053 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNA GÖRE İKRAMİYE ÖDENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK” ile Yürürlükten kaldırılmıştır.

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNA GÖRE MUHBİR VE EL KOYANLARA İKRAMİYE ÖDENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında, kaçak veya kaçak şüphesi ile eşya yakalanması halinde muhbir ve el koyanlara ikramiye ödenmesinde uyulacak usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (Değişik:RG-15/7/2014-29061) (1) Bu Yönetmelik, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 23 üncü maddesi gereğince; müşterek operasyonlarda, kontrollü teslimat uygulamalarında ve diğer yakalamalarda yapılacak ikramiye ödemelerinin usul ve esaslarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (Değişik:RG-15/7/2014-29061) (1) Bu Yönetmelik, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 23 üncü maddesi ile 10/11/1988 tarihli ve 3497 sayılı Kara Sınırlarının Korunması ve Güvenliği Hakkında Kanunun 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (Değişik:RG-15/7/2014-29061) (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını, İçişleri Bakanlığını ve Milli Savunma Bakanlığını,
b) Bandrolsüz veya sahte tütün/alkol ürünleri: 5607 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin on sekizinci fıkrası kapsamında belirtilen suç unsuru eşyayı,
c) Birim: Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığının suçun aydınlatılmasını sağlayan unsurlarını,
ç) CIF kıymet: FOB kıymet üzerine Türkiye’deki giriş liman veya yerine kadar yapılan nakliye ve sigorta giderlerinin ilavesi ile oluşan kıymeti,
d) El koyan: Kaçakçılığı önleme, izleme ve araştırmakla yükümlü olup yakalama eylemine bizzat ve fiilen katılan mülki idari amirleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı personeli,
e) FOB kıymet: Eşya için fiilen ödenen veya ödenecek ya da ödenebilecek bedeli,
f) Kaçak eşya: 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde ikramiye ödenmesi öngörülen eşyayı,
g) Kaçak silah-mühimmat: 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12 nci maddesine aykırı davranışlar nedeniyle yakalanan silâh ve mermiler ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 174 üncü maddesine muhalefet suçlarında yakalanan maddeleri,
ğ) Kaçak akaryakıt: 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca kaçak olarak kabul edilen akaryakıtı,
h) Kanun: 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununu,
ı) Kontrollü teslimat: Suç faillerinin belirlenmesi, her türlü delilin tespiti, toplanması, kaçak veya kaçak olmasından şüphe edilen eşyanın müsaderesi amacıyla, yurt içinde dağıtılacak veya yurt dışından Türkiye’ye getirilerek dağıtılacak veya Türkiye’de hazırlanarak yurt dışına götürülecek veya Türkiye’den transit geçecek, uyuşturucu ve psikotrop maddelerin, 1988 tarihli Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin Eki I ve II Numaralı Tablolar ile bu Tablo değişikliklerinde yer alan maddelerin ve bunlara bağlı fonlar veya suçtan kaynaklanan mal varlığı değeri veya suçtan kaynaklanan mal varlığı değerine kaynaklık edecek diğer her türlü kaçak veya kaçak olmasından şüphe edilen eşyanın yetkili makamların bilgisi ve denetimi altında nakillerini,
i) Mahkumiyete veya müsadereye ilişkin mahkeme kararı: Mahkumiyet kararları ile ön ödeme nedeniyle kamu davasının açılmaması durumunda eşya hakkında verilen müsadere kararını,
j) Merkez birimi: Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, (Ek ibare:RG-22/2/2017-29987) Emniyet Genel Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Daire Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığını,
k) Muhbir: Kanunun, 5 inci maddesinde öngörülen haller haricinde; 3 üncü ve 23 üncü maddelerinde yer alan suç, suç failleri, suç eşyasının bulunduğu, saklandığı veya satıldığı yerler hakkında yetkili birimlere istihbari bilgi veren, vermiş olduğu bu istihbari bilgilerin değerlendirilmesi neticesinde suçun, faillerin veya suç unsuru eşyanın tespit edilmesi veya ele geçirilmesine katkı sağlayan, kimliği ve verdiği bilgiler Kanunun 19 uncu maddesinde sayılan kurumların münhasıran kaçakçılığı önleme, izleme ve araştırmakla görevli birimlerince kayıt altına alınan kişiyi,
l) Müsadere: 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda belirtilen eşya ve kazanç müsaderesi ile Kanunun 13 üncü maddesindeki müsadereyi,
m) Uyuşturucu madde: 12/6/1933 tarihli ve 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunda uyuşturucu madde olarak tanımlanan her türlü maddeyi,
n) Uyuşturucu madde elde etmek amacıyla ekilen bitki: İlgili mevzuatta uyuşturucu madde olarak tanımlanan maddelerin üretilmesinde kullanılan bitkileri,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İkramiye Taleplerinin Yapılması
Kaçak eşyaya ilişkin ikramiye taleplerinin yapılması
MADDE 5 – (1) (Değişik:RG-15/7/2014-29061) Kaçak eşya yakalamalarında ikramiye ödenmesine ilişkin talepler; 11 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen belgelerden oluşan dosya ile birlikte yazılı olarak İçişleri Bakanlığı birimlerince el konulmuş ise ilgili birimlerin bağlı olduğu merkez birime veya yetkilendirilen birime, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı birimlerince el konulmuş ise müdahil gümrük idaresince merkez birime veya yetkilendirilen birime, Kara Kuvvetleri Hudut Birliklerince el konulmuş ise Tugay/Alay Komutanlıklarınca Kara Kuvvetleri Komutanlığına veya yetkilendirilen birime yapılır.
(2) Merkez birimler, yapacakları inceleme sonucunda, dosyada eksiklik olması durumunda bunların tamamlanmasını sağlar.
Kaçak silah ve mühimmata ilişkin taleplerin yapılması
MADDE 6 – (1) (Değişik:RG-15/7/2014-29061) Kaçak silah ve mühimmat yakalanması durumunda ikramiye ödenmesine ilişkin talepler, 11 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen belgelerden oluşan dosya ile birlikte yazılı olarak, İçişleri Bakanlığı birimlerince el konulmuş ise ilgili birimlerin bağlı olduğu merkez birime veya yetkilendirilen birime, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı birimlerince el konulmuş ise müdahil gümrük idaresince merkez birime veya yetkilendirilen birime, Kara Kuvvetleri Hudut Birliklerince el konulmuş ise Tugay/Alay Komutanlıklarınca Kara Kuvvetleri Komutanlığına veya yetkilendirilen birime yapılır.
(2) Merkez birimler, yapacakları inceleme sonucunda, dosyada eksiklik olması durumunda bunların tamamlanmasını sağlar.
Uyuşturucu maddelere ilişkin ikramiye taleplerinin yapılması
MADDE 7 – (1) (Değişik:RG-15/7/2014-29061) Uyuşturucu madde yakalanması durumunda ikramiye ödenmesine ilişkin talepler, 11 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen belgelerden oluşan dosya ile birlikte; olaya İçişleri Bakanlığı birimlerince el konulmuş ise ilgili birimlerin bağlı olduğu merkez birime veya yetkilendirilen birime, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı birimlerince el konulmuş ise müdahil gümrük idaresince merkez birime veya yetkilendirilen birime, Kara Kuvvetleri Hudut Birliklerince el konulmuş ise Tugay/Alay Komutanlıklarınca Kara Kuvvetleri Komutanlığına veya yetkilendirilen birime yapılır.
(2) Merkez birimler, yapacakları inceleme sonucunda, dosyada eksiklik olması durumunda bunların tamamlanmasını sağlar.
Uyuşturucu madde elde etmek amacıyla ekilen bitki yakalamalarına ilişkin taleplerin yapılması
MADDE 7/A – (Ek:RG-15/7/2014-29061) (1) Uyuşturucu madde elde etmek amacıyla ekilen bitki yakalamalarına ikramiye ödenmesine ilişkin talepler, 11 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen belgelerden oluşan dosya ile birlikte; olaya İçişleri Bakanlığı birimlerince el konulmuş ise ilgili birimlerin bağlı olduğu merkez birime veya yetkilendirilen birime, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı birimlerince el konulmuş ise müdahil gümrük idaresince merkez birime veya yetkilendirilen birime, Kara Kuvvetleri Hudut Birliklerince el konulmuş ise Tugay/Alay Komutanlıklarınca Kara Kuvvetleri Komutanlığına veya yetkilendirilen birime yapılır.
(2) Merkez birimler, yapacakları inceleme sonucunda, dosyada eksiklik olması durumunda bunların tamamlanmasını ikramiye talebinde bulunan ilgili birimlerden ister.
Bandrolsüz veya sahte tütün/alkol ürünlerine ilişkin ikramiye taleplerinin yapılması
MADDE 7/B – (Ek:RG-15/7/2014-29061) (1) Kanunun 3 üncü maddesinin on sekizinci fıkrası kapsamında belirtilen suç unsuru ürünlerin yakalanması halinde ikramiye ödenmesine ilişkin talepler; 11 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen belgelerden oluşan dosya ile birlikte yazılı olarak İçişleri Bakanlığı birimlerince el konulmuş ise ilgili birimlerin bağlı olduğu merkez birime veya yetkilendirilen birime, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı birimlerince el konulmuş ise müdahil gümrük idaresince merkez birime veya yetkilendirilen birime, Kara Kuvvetleri Hudut Birliklerince el konulmuş ise Tugay/Alay Komutanlıklarınca Kara Kuvvetleri Komutanlığına veya yetkilendirilen birime yapılır.
(2) Merkez birimler, yapacakları inceleme sonucunda, dosyada eksiklik olması durumunda bunların tamamlanmasını ikramiye talebinde bulunan ilgili birimlerden ister.
Kaçak akaryakıt
MADDE 7/C – (Ek:RG-15/7/2014-29061) (1) Kaçak akaryakıt yakalanması halinde ikramiye ödenmesine ilişkin talepler; 11 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen belgelerden oluşan dosya ile birlikte yazılı olarak İçişleri Bakanlığı birimlerince el konulmuş ise ilgili birimlerin bağlı olduğu merkez birime veya yetkilendirilen birime, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı birimlerince el konulmuş ise müdahil gümrük idaresince merkez birime veya yetkilendirilen birime, Kara Kuvvetleri Hudut Birliklerince el konulmuş ise Tugay/Alay Komutanlıklarınca Kara Kuvvetleri Komutanlığına veya yetkilendirilen birime yapılır.
(2) Merkez birimler, yapacakları inceleme sonucunda, dosyada eksiklik olması durumunda bunların tamamlanmasını ikramiye talebinde bulunan ilgili birimlerden ister.
Müşterek operasyonlar
MADDE 8 – (Değişik:RG-15/7/2014-29061) (1) Müşterek operasyonlarda ikramiye talebi, operasyonu yürüten asli birim tarafından, 5, 6 ve 7 nci maddelerde ve 7/A, 7/B ve 7/C maddelerinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ilgili birimlere yapılır.
İhbarın birden fazla birime yapıldığı durumlar
MADDE 9 – (Değişik:RG-15/7/2014-29061) (1) İhbarın birden fazla birime yapıldığı durumlarda, ikramiye talebi, operasyonu koordine eden birim tarafından, 5, 6 ve 7 nci maddelerde ve 7/A, 7/B ve 7/C maddelerinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ilgili birimlere yapılır.
Kontrollü teslimat yakalamalarında uygulanacak usul ve esaslar
MADDE 10 – (1) Kontrollü teslimat yakalamalarında ikramiye talebi, kontrollü teslimata son verilen yerdeki birim tarafından yapılır.
(2) Kontrollü teslimat yakalamalarında, el koyanlara sadece Türkiye Gümrük Bölgesinde el konulan kaçak eşya değeri dikkate alınarak ikramiye ödenir. Muhbir ikramiyelerinin hesaplanmasında yurtdışında el konulan kaçak eşya değeri de ikramiye hesaplanmasına dahil edilir.
(3) Yurtdışında el konulan kaçak eşya, silah-mühimmat ve uyuşturucu maddeler için, ilgili devletin yetkili makamlarından yazılı resmi bilgi gelmiş olması şartı aranır. Bu eşya için ikramiye talep dosyalarının düzenlenmesinde de 11 inci maddede sayılan belgelere emsal belgelerin, ilgili devletin yetkili makamlarınca düzenlenmiş olması yeterli sayılır.
(4) Yapılan ihbar üzerine yurtdışında ele geçirilen kaçak eşya, silah-mühimmat ve uyuşturucu maddeler için de muhbirlere üçüncü fıkradaki usul ve esaslara göre ikramiye ödenir.
(5) Kaçak eşya, silah-mühimmat veya uyuşturucu maddeye ait bölüm veya parçaların birden fazla yerde ele geçirildiği kontrollü teslimat veya yurtdışı yakalamalarında; ikramiye talep dosyası ilgili merkez birimince doğrudan hazırlanabileceği gibi merkez birimince uygun görülecek bir birime de hazırlatılabilir.
İkramiye taleplerinde yer alması gereken belgeler
MADDE 11 – (Değişik:RG-15/7/2014-29061) (1) İkramiye talep edilmesi durumunda;
a) Kaçak eşya ikramiyeleri için gerekli belgeler:
1) Ek-1’de yer alan İkramiye Almayı Hak Eden Personel Listesi,
2) Ek-2’de yer alan İkramiye Cetveli,
3) Yetkili birimlerce düzenlenmiş kaçak eşyaya mahsus değer tespit tutanağı,
4) Kaçak eşya ile ilgili mahkumiyet veya eşyanın müsaderesine ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararının onaylı örneği,
5) Yakalama olayının muhbirli veya muhbirsiz olduğunu, muhbirli ise muhbir sayısını, ihbarı alan ve muhbir ikramiyesini alacak görevlinin kimliğini açıkça belirten veya merkez biriminin belirleyeceği bir görevli tarafından alınmasını talep eden resmi bir yazı,
b) Kaçak silah ve mühimmat ikramiyeleri için gerekli belgeler:
1) Ek-1’de yer alan İkramiye Almayı Hak Eden Personel Listesi,
2) Ek-2’de yer alan İkramiye Cetveli,
3) Silah-mühimmatın olay tarihi itibariyle Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen değer tespit listelerine göre yetkili birimlerce hazırlanmış değer tespit tutanağı aslı veya onaylı örneği,
4) Sahipli olarak yakalananlarda, ilk dönem ikramiye ödemesi için, kamu davası açıldığına ilişkin iddianamenin veya UYAP çıktısının onaylı örneği, ikinci yarı ikramiyesi için kesinleşmiş mahkumiyet kararı veya eşyanın müsaderesine ilişkin kararın UYAP çıktısının onaylı örneği,
5) Sahipsiz olarak yakalananlarda kesinleşmiş müsadere kararının onaylı örneği,
6) Yakalama olayının muhbirli veya muhbirsiz olduğunu, muhbirli ise muhbir sayısını, ihbarı alan ve muhbir ikramiyesini alacak görevlinin kimliğini açıkça belirten veya merkez biriminin belirleyeceği bir görevli tarafından alınmasını talep eden resmi bir yazı,
c) Uyuşturucu madde ikramiyeleri için gerekli belgeler:
1) Ek-1’de yer alan İkramiye Almayı Hak Eden Personel Listesi,
2) Ek-2’de yer alan İkramiye Cetveli,
3) Yakalanan uyuşturucu maddenin cinsi, net ağırlığı veya yüzdesini belirtir ilk yarı ödemeleri için iddianame ve ikinci yarı ödemeleri için mahkeme kararına esas alınan Ekspertiz Raporu,
4) Sahipli olarak yakalananlarda, ilk dönem ikramiye ödemesi için, kamu davası açıldığına ilişkin iddianamenin veya UYAP çıktısının onaylı örneği, ikinci yarı ikramiyesi için kesinleşmiş mahkumiyet veya müsadere kararının veya UYAP çıktısının onaylı örneği,
5) Sahipsiz yakalananlarda kesinleşmiş müsadere kararının onaylı örneği,
6) Yakalama olayının muhbirli veya muhbirsiz olduğunu, muhbirli ise muhbir sayısını, ihbarı alan ve muhbir ikramiyesini alacak görevlinin kimliğini açıkça belirten veya merkez biriminin belirleyeceği bir görevli tarafından alınmasını talep eden resmi bir yazı,
ç) Uyuşturucu madde elde etmek amacıyla ekilen bitki ikramiyeleri için gerekli belgeler:
1) Ek-1’de yer alan İkramiye Almayı Hak Eden Personel Listesi,
2) Ek-2’de yer alan İkramiye Cetveli,
3) İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinde görevli ziraat mühendisleri veya bulunmadığı yerlerde ziraat teknisyenlerinin vereceği rapor,
4) İl/İlçe Tapu ve Kadastro Müdürlükleri görevlilerince yasadışı ekim yapılan alanın koordinatlarını ve yüzölçümlerini gösteren belge,
5) Sahipli olarak yakalananlarda, ilk dönem ikramiye ödemesi için, kamu davası açıldığına ilişkin iddianamenin veya UYAP çıktısının onaylı örneği, ikinci yarı ikramiyesi için kesinleşmiş mahkumiyet veya müsadere kararının veya UYAP çıktısının onaylı örneği,
6) Sahipsiz yakalananlarda kesinleşmiş müsadere kararının onaylı örneği,
7) Yakalama olayının muhbirli veya muhbirsiz olduğunu, muhbirli ise muhbir sayısını, ihbarı alan ve muhbir ikramiyesini alacak görevlinin kimliğini açıkça belirten veya merkez biriminin belirleyeceği bir görevli tarafından alınmasını talep eden resmi bir yazı,
d) Bandrolsüz veya sahte tütün/alkol ikramiyeleri için gerekli belgeler;
1) Ek-1’de yer alan İkramiye Almayı Hak Eden Personel Listesi,
2) Ek-2’de yer alan İkramiye Cetveli,
3) Ek-3’te yer alan el koyma işlemini gerçekleştiren birimin amiri tarafından onaylanan değer tespit tutanağı,
4) Sahipli olarak yakalananlarda, ilk dönem ikramiye ödemesi için, kamu davası açıldığına ilişkin iddianamenin veya UYAP çıktısının onaylı örneği, ikinci yarı ikramiyesi için kesinleşmiş mahkumiyet veya müsadere kararının veya UYAP çıktısının onaylı örneği,
5) Sahipsiz yakalananlarda kesinleşmiş müsadere kararının onaylı örneği,
6) Yakalama olayının muhbirli veya muhbirsiz olduğunu, muhbirli ise muhbir sayısını, ihbarı alan ve muhbir ikramiyesini alacak görevlinin kimliğini açıkça belirten veya merkez biriminin belirleyeceği bir görevli tarafından alınmasını talep eden resmi bir yazı,
e) Kaçak akaryakıt ikramiyeleri için gerekli belgeler;
1) Ek-1’de yer alan İkramiye Almayı Hak Eden Personel Listesi,
2) Ek-2’de yer alan İkramiye Cetveli,
3) Ek-3’te yer alan el koyma işlemini gerçekleştiren birimin amiri tarafından onaylanan değer tespit tutanağı,
4) Sahipli olarak yakalananlarda, ilk dönem ikramiye ödemesi için, kamu davası açıldığına ilişkin iddianamenin veya UYAP çıktısının onaylı örneği, ikinci yarı ikramiyesi için kesinleşmiş mahkumiyet veya müsadere kararının veya UYAP çıktısının onaylı örneği,
5) Sahipsiz yakalananlarda kesinleşmiş müsadere kararının onaylı örneği,
6) Yakalama olayının muhbirli veya muhbirsiz olduğunu, muhbirli ise muhbir sayısını, ihbarı alan ve muhbir ikramiyesini alacak görevlinin kimliğini açıkça belirten veya merkez biriminin belirleyeceği bir görevli tarafından alınmasını talep eden resmi bir yazı,
7) Analiz Raporunun onaylı örneği,
ile ilgili birimlere başvurulur.
Muhbir ikramiyesinin ödenmesi
MADDE 12 – (1) Muhbir ikramiyeleri, birimin veya ilgili merkez biriminin yetkilendireceği mutemetler aracılığı ile hak sahiplerine ödenir.
Ortak hükümler
MADDE 13 – (1) (Değişik:RG-15/7/2014-29061) İkramiye ödenmesi öngörülen suç eşyasının sahibinin belirlenememesi ya da söz konusu eşya veya madde ile ilgili sahiplik iddiasında bulunan kişinin olmaması durumunda, eşya sahipsiz yakalanmış sayılır.
(2) Dağıtılacak ikramiyenin yüzde ellisi muhbirlere, yüzde ellisi el koyanlara verilir.
(3) İhbarsız yakalama olaylarında ikramiyenin tamamı el koyanlara ödenir.
(4) Kaçakçılığı önleme, izleme ve soruşturmakla yükümlü olanlara muhbir ikramiyesi ödenmez.
(5) (Değişik:RG-15/7/2014-29061) El koyma ikramiyesine, yakalama eylemine bizzat ve fiilen katılanlar hak kazanır. Bizzat ve fiilen katılanların tespitine yönelik olarak, merkez birimlerince gerekli incelemeler yapılabilir. Bu durumda, kimlere ikramiye ödeneceğine ilişkin olarak merkez birimlerince verilen karar esas alınır.
(6) El koyanlara ödenecek ikramiye eşit miktarda paylaştırılarak ödenir. Olay başına ve yıllık ödenecek ikramiye tutarını dolduran kişilerin payına düşen ikramiye, aynı olayda el koyan durumundaki diğer kişilere paylaştırılamaz.
(7) Muhbirin birden fazla olduğu durumlarda, muhbir ikramiyesi muhbirlere eşit miktarda paylaştırılarak ödenir.
(8) (Değişik:RG-15/7/2014-29061) İhbarın birden fazla birime yapılmış olması veya birden fazla muhbirin olması durumunda, muhbir ikramiyesinden yararlanacaklar, suç unsuru eşyaya el koyarak olayı adli mercilere intikal ettiren birimce belirlenir.
(9) (Değişik:RG-15/7/2014-29061) Elkoyanlara verilecek ikramiyenin tutarı olay başına 30000 gösterge rakamının, kamu davasının açılması, mahkûmiyet ya da müsadere kararının kesinleştiği tarihteki memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemez. Ancak bir yılda ödenecek ikramiye 120000 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemez. Bu tutarın hesaplanmasında, el koyanın aynı yıl içerisinde almayı hak ettiği kaçak eşya, kaçak silah-mühimmat, uyuşturucu madde, uyuşturucu madde elde etmek amacıyla ekilen bitki ve bandrolsüz veya sahte tütün/alkol ikramiyelerinin tamamı esas alınır.
(10) Bu Yönetmelik hükümlerine göre müsadirlere ödenen ikramiye olay tutanağının tanzim edildiği yıl ikramiyesinden sayılır.
(11) (Değişik:RG-15/7/2014-29061) Ödenecek ikramiyeler, damga vergisi hariç vergi, resim ve harca tâbi tutulmaz.
Cezai müeyyideler
MADDE 14 – (1) İkramiye taleplerinde yanlış ya da sahte bilgi, belge ibraz edenler ile ikramiyelerin ödenmesinde belgelerin tam ve eksiksiz olarak ibraz edilmesine rağmen ödemeyi kasıtlı olarak geciktirenler hakkında yasal işlem yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İkramiyelere İlişkin Hükümler
İkramiye tutarlarının belirlenmesi
MADDE 15 – (Değişik:RG-15/7/2014-29061) (1) Kaçak eşya yakalamalarında ödenecek ikramiye tutarlarının belirlenmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır.
a) İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralar dışında kaçak eşya yakalamalarında ikramiye tutarının belirlenmesinde çıkış kaçağı eşyanın FOB, giriş kaçağı eşyanın CIF kıymeti esas alınır.
b) Sahipsiz yakalanan kaçak eşyanın değeri, mahallin en büyük mülki idare amirinin görevlendireceği Maliye, Gümrük ve Ticaret Bakanlıkları ile Sanayi ve/veya Ticaret Odası temsilcilerinden oluşan üç kişilik heyet tarafından belirlenir ve buna ilişkin olarak kaçak eşyaya mahsus değer tespit tutanağı tanzim edilir.
c) Sahipli yakalamalarda kaçak eşyanın değeri, müdahil veya en yakın gümrük idaresince belirlenerek, kaçak eşyaya mahsus değer tespit tutanağı düzenlenir.
ç) Mahkumiyete ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararlarının neticesinde kaçak eşya değerinin (a), (b) ve (c) bentleri uyarınca belirlenen ilk değerden farklı olması durumunda, ikramiye ödemesinde mahkeme kararında veya mahkeme kararının atıfta bulunduğu bilirkişi raporunda belirlenen giriş kaçağı eşyada CIF kıymet, çıkış kaçağı eşyada FOB kıymet esas alınır.
(2) Kaçak silah-mühimmat yakalamalarında ödenecek ikramiye tutarının belirlenmesinde, olay tarihine göre kaçak silah-mühimmatın Milli Savunma Bakanlığınca her yıl belirlenen değeri esas alınır. Milli Savunma Bakanlığınca her yıl tespit edilen listede bulunmayan kaçak silah ve mühimmatla ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığınca teşkil edilen üç kişilik bir heyet tarafından değer tespiti yapılır. Ateşli silah, mermi ve her türlü patlayıcı maddeler için ödenecek ikramiyenin değeri, ekspertiz raporunu veren Adli Tıp Kurumu veya Bakanlık laboratuvarı tarafından tanzim edilecek değer tespit tutanağı baz alınarak belirlenir. Nükleer ve radyoaktif maddelerle ilgili değer tespiti ise Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından belirlenir.
(3) Uyuşturucu madde yakalamalarında;
a) Ödenecek ikramiye tutarının belirlenmesinde, olay tarihine göre, her türlü uyuşturucu maddenin birim miktarı için, Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sabit bir rakamın memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak değer esas alınır.
b) Uyuşturucu maddenin birim miktarının belirlenmesinde, maddenin saf haldeki miktarı esas alınır.
c) Yakalanan uyuşturucu madde, birim kabul edilen miktardan az veya fazla ise yakalanan miktarın birim kabul edilen miktara oranı üzerinden hesaplama yapılır.
ç) İkramiye tutarı; uyuşturucu maddenin cinsi, birim miktarı ve saflık derecesine ilişkin ekspertiz raporu üzerinden hesaplanır.
(4) Uyuşturucu madde elde etmek amacıyla ekilen bitki yakalamalarında;
a) Ödenecek ikramiye tutarının belirlenmesinde olay tarihine göre, uyuşturucu madde elde edilen bitkilerin ekili olduğu alanın yüzölçümü esas alınarak Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sabit bir rakamın memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak değer esas alınır.
b) Bitkinin, geniş bir alanda seyrek bir şekilde veya başka bitkiler ile birlikte sayılabilecek miktarda ekilmesi halinde 1 metre kareye düşen ortalama bitki sayısı altı kök olacak şekilde hesaplanarak bulunacak alan değeri üzerinden ikramiye ödemesi yapılır.
(5) Bandrolsüz veya sahte tütün/alkol ikramiyeleri için; Bakanlar Kurulunca paket, kilogram ve litre bazında tespit edilecek sabit rakamların memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak değer esas alınır.
(6) Kaçak akaryakıt ikramiyeleri için rafineri tarafından bir önceki yıl benzer ürünler için uygulanan vergisiz ortalama satış bedeli esas alınır.
(7) Altıncı fıkra uyarınca rafineri tarafından belirlenecek bedeller, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından her yıl Ocak ayı içerisinde ilgili kurumlara bildirilir.
(8) Uyuşturucu madde elde etmek amacıyla ekilen bitki yakalamaları ile uyuşturucu madde yakalamalarının birlikte gerçekleşmesi halinde her suç unsuru eşya ikramiye ödemeleri yönüyle farklı bir olay olarak değerlendirilir.
Feragat
MADDE 15/A – (Ek:RG-15/7/2014-29061)
(1) Kaçak eşya, uyuşturucu ve uyarıcı madde, silah ve mühimmat, uyuşturucu madde elde etmek amacıyla bitki ekimi, bandrolsüz veya sahte tütün/alkol ile kaçak akaryakıt yakalama olaylarında hazırlanacak ikramiye talep dosyalarında muhbir ve elkoyanlara kişi başına düşen ikramiye tutarının düşük olması veya ikramiye talep edilmemesi halinde muhbir ve elkoyanların muvafakatları alınmak suretiyle ikramiye talep dosyası hazırlanmayabilir.
İkramiye ödeme zamanları, oranları ve ödemeyi yapacak birim
MADDE 16 – (Değişik:RG-15/7/2014-29061) (1) Kaçak eşya ikramiyesi, sahipli yakalanmışsa, 15 inci maddenin birinci fıkrasına göre belirlenen değerinin yüzde ellisi, sahipsiz yakalanmışsa değerinin yüzde yirmi beşi, mahkumiyete, etkin pişmanlıkta kamu davasının açılmamasına ya da eşyanın müsaderesine ilişkin kararların kesinleşmesini takip eden üç ay içinde, elkoyanların bağlı olduğu kurum bütçesinin ilgili tertibinden ödenir.
(2) Kaçak silah-mühimmat sahipli yakalanmışsa, 15 inci maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenen değerinin yüzde yirmi beşi kamu davasının açılmasını, yüzde yetmiş beşi ise mahkumiyete ilişkin hükmün veya müsadere kararının kesinleşmesini takip eden üç ay içinde; sahipsiz yakalanmışsa değerinin yüzde ellisi müsadere kararının kesinleşmesini takip eden üç ay içinde, el koyanların bağlı olduğu kurum bütçesinden ödenir.
(3) Uyuşturucu madde, uyuşturucu madde elde etmek amacıyla ekilen bitki ve bandrolsüz veya sahte tütün/alkol ürünleri sahipli yakalanmış ise 15 inci maddenin üç, dört ve beşinci fıkrasına göre belirlenen değerinin yarısı kamu davasının açılmasını, diğer yarısı mahkumiyete ilişkin hükmün veya müsadere kararının kesinleşmesini takip eden üç ay içinde; sahipsiz yakalanmış ise değerinin tamamı eşya hakkında verilen müsadere kararının kesinleşmesini takip eden üç ay içinde, el koyanların bağlı olduğu kurum bütçesinden ödenir.
(4) Kaçak akaryakıtın yakalanması halinde, ihbar edenlere ve yakalayan kamu görevlilerine aşağıdaki usul ve esaslara göre ikramiye ödenir:
a) Bir ihbar sonucunda kaçak akaryakıtın sahipli yakalanması halinde 15 inci maddenin altıncı fıkrasına göre belirlenen değerin yüzde onu tutarında ihbar edene, yüzde onu tutarında yakalama eylemine bizzat ve fiilen katılan kamu görevlilerine kamu davasının açılmasını takip eden üç ay içinde ikramiye ödenir. Kaçak akaryakıta ilişkin mahkûmiyet hükmünün veya müsadere kararının kesinleşmesini takip eden üç ay içinde 15 inci maddenin altıncı fıkrasına göre hesaplanacak toplamın yüzde on beşi tutarında ihbar edene, yüzde on beşi tutarında yakalama eylemine bizzat ve fiilen katılan kamu görevlilerine ilave ikramiye ödenir.
b) Bir ihbar olmadan kaçak akaryakıt sahipli yakalanmış ise 15 inci maddenin altıncı fıkrasına göre belirlenen değerin yüzde onu tutarında yakalama eylemine bizzat ve fiilen katılan kamu görevlilerine kamu davasının açılmasını takip eden üç ay içinde ikramiye ödenir. Kaçak akaryakıta ilişkin mahkûmiyet hükmünün veya müsadere kararının kesinleşmesini takip eden üç ay içinde 15 inci maddenin altıncı fıkrasına göre hesaplanacak toplamın yüzde onbeşi tutarında yakalama eylemine bizzat ve fiilen katılan kamu görevlilerine ilave ikramiye ödenir.
c) Yakalanan kaçak akaryakıtın sahipli olmaması halinde, bu fıkra kapsamında ihbar edenlere ve yakalama eylemine bizzat ve fiilen katılan kamu görevlilerine ödenecek ikramiyeler yüzde elli eksik ödenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 17 – (1) 23/6/2004 tarihli ve 25501 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4926 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Kaçak Eşya Yakalanması Halinde Muhbir ve El Koyanlara İkramiye Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik, 31/3/2007 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (Değişik:RG-15/7/2014-29061) (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı ve İçişleri Bakanı birlikte yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
30/10/2007 26685
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin
Tarihi Sayısı
1. 15/7/2014 29061
2. 22/2/2017 29987

İKRAMİYE ALMAYA HAK EDEN PERSONEL LİSTESİ (EK-1) (Ek:RG-15/7/2014-29061)

……/…../2014 tarih ve 2014/……. suç numaralı Müdürlüğümüz görevlilerince yapılan muhbirli/muhbirsiz çalışmalar neticesinde ………… isimli şahıslardan ……..Eroin/Esrar/Sentetik Madde/Morfin/Kokain/Bonzai/Gümrük Kaçağı Eşya/Silah Mühimmat ele geçirilmiştir.

S.No SİCİLİ RÜTBESİ TC.NO ADI VE SOYADI İRTİBAT BİLGİLERİ[2]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Yukarıdaki olay bilgileri ve ikramiye almaya hak edenlerin bilgilerinin doğruluğu tasdik olunur.

…./…. /2014
BİRİM AMİRİ/ŞUBE MÜDÜRÜ
İMZA/MÜHÜR

İ K R A M İ Y E C E T V E L İ (EK-2) (Değişik:RG-15/7/2014-29061)

Olay Yeri, Tarihi ve Özeti:
İddianame / Müsadereye Ait Kesinleşmiş Mahkeme Kararı Tarih ve Sayısı:
İkramiye Hesabı :
Muhbir İkramiyesi :
Müsadir İkramiyesi :
Sıra
No
No
İkramiye Ödenecek veya Muhbir Adına Ödeme Yapılacak Kişinin Kaçak Eşyanın Sabit
Rakam
Memur
Aylık
Katsayısı
İkramiye
Esas
Oranı %
Sahipli
Sahipsiz
Olay
Başı
İkrm.
Tavanı
(**)
Yıllık
İkramiye
Tavanı
(***)
Bu yıl
Aldığı
İkramiye Tutarı
Ödenecek
İkramiye
Tutarı
Banka
Hesap
No
Ödeme
Şekli
(****)
Kurumu Adı/Soyadı T.C.
Kimlik
Numarası
Görevi Sicil
No
Türü Kıymeti
CIF/FOB
Değeri
(*) Muhbir Yok
1
2
3
4
5
6
7
8
9

(*) Olayda muhbir kullanılması durumunda çizelgenin ilk satırına muhbirler belirtilir. (X Muhbir olarak belirtilir.)
(**)30000 gösterge rakamı ile memur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunan tutar yazılacaktır.
(***)120000 gösterge rakamı ile memur aylık katsayının çarpımı sonucu bulunan tutar yazılacaktır.
(****)Yapılan ödemeye göre “1.Dilim”, “2. Dilim” veya “Tamamı” yazılacaktır.

Yukarıdaki bilgiler belgelerine uygun olarak düzenlenmiştir. Belgelerine Uygundur.
Düzenleyenin Onaylayanın
Adı / Soyadı :………………….……………… Adı/Soyadı :………………….…………………………
Unvanı / Sicil No :………………….……………… Unvanı/Sicil No :………………….…………………………
İmza :………………….……………… İmza :………………….…………………………

M.Y.H.B.Y. Örnek:16

BANDROLSÜZ VEYA SAHTE TÜTÜN/ALKOL ÜRÜNLERİ İLE KAÇAK AKARYAKIT BİRİM TESPİT TUTANAĞI (EK–3) (Ek:RG-15/7/2014-29061)

YAKALAMAYI YAPAN BİRİM
YAKALAMA TARİHİ VE SUÇ NOSU
ŞÜPHELİNİN ADI SOYADI
ELE GEÇİRİLEN EŞYANIN TÜRÜ
BAKANLAR KURULU KARARI SABİT RAKAMI
OLAY TARİHİ MEMUR AYLIK MAAŞ KATSAYISI
ELE GEÇİRİLEN EŞYANIN MİKTARI
BİRİM FİYATI
ELE GEÇİRİLEN EŞYANIN TOPLAM BİRİM FİYATI
1.DİLİMDE ÖDENECEK TUTAR
Yukarıda miktarları yazılı Bandrolsüz veya sahte tütün/Alkol ürünleri ile Kaçak akaryakıtın ikramiyeye esas değeri tespit edilmiştir.…/…/2014

BİRİM AMİRİNİN ADI SOYADI
RÜTBESİ
İMZA/MÜHÜR

[1] Operasyon tarihinden itibaren 10 gün içinde hazırlanır ve ilgili birimde muhafaza edilir.
[2] İrtibat bilgilerinde değişiklik olan personel, bu değişikliği ikramiye dosyasını hazırlayan birime bildirmekle yükümlüdür. Beyan etmiş olduğu irtibat bilgileri vasıtasıyla ulaşılamayan kişilerin hak etmiş olduğu ikramiyeler, emanet hesabına alınmakla yetinilir.

Başa dön tuşu