Yönetmelikler

Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik

17.12.2011 – 28145 Resmi Gazete

ÜRÜNLERİN ÜLKEYE GİRİŞİNDE VETERİNER KONTROLLERİNİN DÜZENLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik hükümlerine ilave olarak, halk ve hayvan sağlığının korunması amacıyla veteriner kontrollerine tabi olan ürünlerin ülkeye girişinde yapılacak veteriner kontrollerini düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; veteriner kontrollerine tabi olan ürünlerin ithalatı, transiti, aktarılması, serbest bölgelere veya gümrük antrepolarına giriş ve çıkışı, gemi kumanyacılığı, ihraç edildikten sonra geri dönmesi durumlarında uygulanan veteriner kontrollerinin düzenlenmesi, istisnai uygulamalar, şüphe, uygunsuzluk ve usulsüzlük durumlarında uygulanacak işlemler, kontrol sıklığının azaltılması ve arttırılması, koruma tedbirleri, personel değişim programı, personel eğitimleri, hizmet alımına ilişkin düzenlemeleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;
a) 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 34 üncü maddesine dayanılarak,
b) Üçüncü Ülkelerden Topluluğa Giriş Yapan Ürünlerin Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine İlişkin 97/78/EC sayılı Konsey Direktifine paralel olarak,
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu maddenin ikinci fıkrasında yer alan tanımlara ilave olarak 5996 sayılı Kanunun 3 üncü maddesindeki tanımlar da geçerlidir.
(2) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
b) Belge kontrolü: Veteriner sağlık sertifikası ve sevkiyata eşlik eden diğer belgelerin kontrolünü,
c) Fiziksel kontrol: Paketleme ve sıcaklık kontrolleri ile numune alma ve laboratuvar testlerini de içerebilen sevkiyat üzerinde yapılan kontrolü,
ç) Gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanım: Sevkiyatın bir gümrük rejimine tabi tutulmasını, bir serbest bölgeye girmesini, Türkiye gümrük bölgesi dışına yeniden ihracını, imhasını, gümrüğe terk edilmesini,
d) İthalat koşulları: İthal edilecek ürünler için mevzuatta belirlenen şartları,
e) Kimlik kontrolü: Veteriner sağlık sertifikası ve mevzuatın belirlediği sevkiyata eşlik eden diğer belgelerde beyan edilen bilgilerle sevkiyatın birbirini tutup tutmadığını anlamak amacıyla görsel olarak yapılan kontrolü,
f) Merkezi yetkili makam: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,
g) Sevkiyat: Aynı tipten olan, aynı veteriner sağlık sertifikası veya ilgili mevzuatın öngördüğü başka bir belgenin eşlik ettiği, aynı nakliye vasıtaları ile taşınan ve aynı yabancı ülkeden/bölgeden gelen bir miktar ürünü,
ğ) Sevkiyattan sorumlu kişi: Gümrük mevzuatı uyarınca, sevkiyat ile ilgili gümrük mevzuatının kapsadığı çeşitli durumların gelişiminden sorumlu gerçek veya tüzel kişi ve bu kişinin bu Yönetmelik ile belirlenen kontrolleri ve/veya formaliteleri izleme sorumluluğunu üstlenen temsilcisini,
h) Ürün: Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelikte belirtilen hayvansal ürünler ve bitkisel ürünleri,
ı) Veteriner kontrolü: Veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğünde, merkezi yetkili makam tarafından yetkilendirilen ilgili personelin, hayvan ve insan sağlığını doğrudan veya dolaylı olarak korumak amacıyla veteriner sınır kontrol noktalarında yürütülen belge, kimlik ve fiziksel kontrolleri kapsayan her türlü resmi kontrolü,
i) Veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğü: Merkezi yetkili makam tarafından yetkilendirilmiş olan hayvan, hayvansal ürünler ve hayvan hastalığı bulaştırma riski olan sap, saman gibi bitkisel ürünlerin ülkeye girişinde veteriner kontrollerinin yürütüldüğü gümrüklü saha içindeki doğrudan merkeze bağlı birimi,
j) Yardımcı sağlık personeli: Bu Yönetmelik uyarınca, gerekli faaliyetleri yerine getirebilecek özelliklere sahip olan, Bakanlık tarafından görevlendirilen ve resmi veteriner hekimin yetki ve sorumluluğu altında çalışan veteriner sağlık teknisyeni, veteriner sağlık teknikeri ve laborantı,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesi
Sevkiyatın ülkeye girişi ve ön bildirim
MADDE 5 – (1) İhracatçı ülkelerden gelen sevkiyatların bu Yönetmelikte belirtilen veteriner kontrolleri yapılmadan ülkeye girişine izin verilmez.
(2) Sevkiyatlar ülke topraklarına Bakanlıkça belirlenen veteriner sınır kontrol noktalarından giriş yapar.
(3) Sevkiyattan sorumlu kişi, ürünlerin kontrolünün yapılacağı veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğüne, 7 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen belgeyi uygun şekilde doldurarak yazılı veya elektronik olarak önceden teslim etmekle sorumludur.
(4) Veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğü gemi ve uçakların manifestolarını inceleyebilir, manifestoların bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen beyan ve belgelerle tutarlı olup olmadığını kontrol edebilir.
(5) Gümrük idareleri, sevkiyatların gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanımına sadece 7 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen belgede yer alan koşullara uygun olarak izin verir.
(6) Bu maddenin uygulanması ile ilgili ayrıntılı kurallar Bakanlık tarafından belirlenir.
Veteriner kontrolleri
MADDE 6 – (1) Her bir sevkiyat, 8 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca, resmi veteriner hekim sorumluluğunda veteriner sınır kontrol noktası müdürlükleri tarafından 5 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen veteriner sınır kontrol noktalarında veteriner kontrollerine tabi tutulur.
(2) Resmi veteriner hekim, her bir sevkiyatı, 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bilgilere göre ulusal veri tabanından kontrol eder. Resmi veteriner hekim ulusal veri tabanının devamlılığı için tüm işlemlerin girişinin yapılmasından sorumludur.
(3) Her bir sevkiyat, gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanımına bakılmaksızın aşağıdaki hususlar açısından belge kontrolüne tabi tutulur:
a) 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen sertifika veya belgelerde yer alan bilgilerin 5 inci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca önceden gönderilen bilgilerle uyuşup uyuşmadığının belirlenmesi.
b) İthalat durumunda, veteriner sağlık sertifikası veya diğer belgelerde yer alan ayrıntıların talep edilen garantileri karşılayıp karşılamadığının belirlenmesi.
(4) 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17 nci maddelerde belirtilen özel durumlar dışında, resmi veteriner hekim aşağıdaki kontrolleri gerçekleştirir:
a) Her bir sevkiyatın, ürünlere eşlik eden sertifika ve belgelerde verilen bilgilerle uyumlu olup olmadığını tespit etmek üzere aşağıdaki şekilde kimlik kontrollerini yapar:
1) Ürünlerin konteynerlerle geldiği durumlarda, ulusal mevzuatın gerektirdiği şekilde ihracatçı ülkenin resmi veteriner hekimi veya yetkili makamı tarafından uygulanan mühürlerin bozulmadığının ve mühür üzerinde yer alan bilgilerin, eşlik eden belge veya sertifikalarla uyumluluğunun doğrulanması.
2) Diğer durumlarda, tüm ürün türleri için, menşe ülke ve işletmeyi tanımlayan damgalar, resmi işaretler ve sağlık işaretlerinin mevcudiyeti, bunların sertifika ve belgede belirtilenlerle uyumu ve ambalajlı veya paketlenmiş ürünlerin ilgili mevzuatta öngörülen etiketleme kurallarına uygunluğunun kontrol edilmesi.
b) Her bir sevkiyatta aşağıdaki şekilde fiziksel kontrolleri yapar:
1) Fiziksel kontroller, ürünlerin mevzuat şartlarını karşıladığını ve sevkiyata eşlik eden sertifika veya belgede belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanımı için uygunluğunu tespit etmek üzere gerçekleştirilir. Kontroller, bu Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan kriterlere uygun olarak yapılır.
2) Fiziksel kontroller, Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara uygun olarak belirlenmiş sıklıklara göre, yerinde herhangi bir laboratuvar testi ve/veya analiz için herhangi bir resmi numune alma işlemi yapmadan önce gerçekleştirilir.
Kontroller sonucunda veteriner giriş belgesinin düzenlenmesi
MADDE 7 – (1) Veteriner kontrollerinin tamamlanmasının ardından resmi veteriner hekim, kontrollerin sonuçlarını doğrulamak üzere ilgili ürünlerin sevkiyatı için Hayvan ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Ön Bildirim ve Veteriner Kontrollerine Dair Yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan Veteriner Giriş Belgesini düzenler.
(2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen belge:
a) Sevkiyat gümrük gözetiminde bulunduğu sürece sevkiyata eşlik eder.
b) İthalat durumunda, bu belgede belirtilen sevkiyatın gideceği ilk varış yerine kadar sevkiyata eşlik eder.
(3) Sevkiyat bölünmüş ise birinci ve ikinci fıkra hükümleri sevkiyatın her bir bölümü için uygulanır.
Veteriner sınır kontrol noktası
MADDE 8 – (1) Veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğü;
a) Ülkeye giriş noktasının hemen yakınında ve gümrük idaresi tarafından gümrük mevzuatına göre belirlenen bir alanda yer alır. Ancak merkezi yetkili makam, boşaltma iskelesi veya bir geçit gibi coğrafi kısıtlamalar söz konusu olduğunda, veteriner sınır kontrol noktasının giriş noktasından belli bir uzaklıkta yer almasına ve demiryolu ile nakliyat durumunda ise ilk istasyonun veteriner sınır kontrol noktası olarak belirlenmesine izin verebilir.
b) Kontrollerden etkin bir şekilde sorumlu olan bir resmi veteriner hekimin yetkisi altında olmalıdır. Bu Yönetmelikte belirtilen görevlerin yürütülmesinde, konusunda eğitim almış yardımcı sağlık personeli resmi veteriner hekimin yetki ve sorumluluğu altında çalıştırılabilir. Resmi veteriner hekim giriş işlemlerine ait bilgileri ulusal veri tabanına kaydeder.
(2) Merkezi yetkili makam, veteriner sınır kontrol noktası müdürlüklerinin listesini Resmî Gazete’de yayımlar ve bu listelerde gerektiğinde değişiklik ya da ilaveler yapar.
(3) (Değişik:RG-24/1/2012-28183)Merkezi yetkili makam tarafından yapılan incelemeler sonucunda, veteriner sınır kontrol noktasının, 31/12/2010 tarihli ve 27802 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüklerinin Görev ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmelikte belirlenen şartları taşımadığı tespit edildiğinde veya halk veya hayvan sağlığı ile ilgili önemli risklerin bulunması halinde veteriner sınır kontrol noktalarının yetkileri askıya alınır. Yetkileri askıya alınan veteriner sınır kontrol noktaları sadece bu maddenin ikinci fıkrası uyarınca yeniden listeye dâhil edilir.
İthalat
MADDE 9 – (1) İthalatı amaçlanan her bir sevkiyata, veteriner sağlık sertifikalarının veya veteriner belgelerinin veya ilgili mevzuatın gerektirdiği diğer belgelerin orijinalleri eşlik eder. Sertifikaların veya belgelerin orijinalleri kontrolü yapan veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğünde kalır.
(2) 12 nci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ithalatı yapılacak olan her bir sevkiyat, 6 ncı maddenin dördüncü fıkrasında belirtildiği şekilde kimlik ve fiziksel kontrole tabi tutulur.
(3) Gümrük idaresi, Gümrük mevzuatı ile 12 nci maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları uyarınca getirilen özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, veteriner kontrollerinin sonuçlarına göre olumlu olarak düzenlenmiş 7 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen belge sunulmadıkça ürünlerin ithalatına izin vermez.
(4) Sevkiyat ithalat koşullarını karşılıyorsa, resmi veteriner hekim ilgili kişiye sertifikaların veya belgelerin orijinallerinin onaylı bir suretini verir ve veteriner sınır kontrol noktasında gerçekleştirilen veteriner kontrollerine dayanarak sevkiyatın söz konusu koşullara uygun olduğuna dair 7 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen belgeyi düzenler.
(5) İthalatı yapılan ürünlerin ülke sınırları içindeki serbest dolaşımına ait kurallar Bakanlık tarafından belirlenir.
Kanalize prosedürü
MADDE 10 – (1) Veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğü, aşağıdaki durumlarda varış yerinin bulunduğu il müdürlüğüne ulusal veri tabanı veya diğer iletişim araçları yoluyla sevkiyata ilişkin bilgileri gönderir:
a) Nakliye araçları veteriner sınır kontrol noktasından sevk edildiklerinde numuneleri alınmış ancak sonuçları henüz belli olmayan durumlarda.
b) Mevzuata göre özel amaçlar için izin verilmiş ithalatlarda.
(2) (Değişik:RG-24/1/2012-28183)Birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen durumlarda, ürünler veteriner sınır kontrol noktasında 6 ncı maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen belge, kimlik ve fiziksel kontrollere tabi tutulur. Ancak, derisi yüzülmeden ithal edilen kürklü yabani av hayvanları, üçüncü fıkranın (a) bendine uygun olarak ve 7 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen belge ile birlikte gümrük gözetiminde varış işletmesine gönderilerek kimlik kontrolü ile sağlık kontrolü ve 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Canlı Hayvanlar ve Hayvansal Ürünlerde Belirli Maddeler ile Bunların Kalıntılarının İzlenmesi İçin Alınacak Önlemlere Dair Yönetmeliğe uygun olarak kalıntı aranması dışındaki fiziksel kontrolü varış işletmesinde gerçekleştirilir. Kontrollerin sonuçları ürünlerin giriş yaptığı veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğüne gönderilir. Kontrollerin sonuçlarına bağlı olarak gerektiğinde, 23 üncü maddede belirtilen önlemler alınır.
(3) Ulusal mevzuata göre giriş veteriner sınır kontrol noktasından varış yerindeki işletmeye gidene kadar izlenmesi gereken sevkiyatlar aşağıdaki koşullar altında gönderilir:
a) Sevkiyat, giriş veteriner sınır kontrol noktasından varış yerindeki işletmeye kadar veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğü gözetiminde ve yetkili makamlarca mühürlenmiş sızdırmaz araç veya konteynerlerle gönderilir. Birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen ürünler, öngörülen izinli varışı ve uygunsa amaçlanan işlem türünü gösteren 7 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen belge ile birlikte gümrük gözetiminde varış yerindeki işletmeye gönderilir.
b) Veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğü resmi veteriner hekimi, sevkiyatın varış yerindeki işletmenin denetiminden sorumlu il müdürlüğünü, ürünün menşei ve varış yeri konusunda ulusal veri tabanı veya diğer iletişim araçları yoluyla bilgilendirir.
c) Ürünler varış yerindeki işletmede ilgili mevzuatta tanımlanan işleme tabi olmalıdır.
ç) Varış yerindeki resmi veteriner hekim, varış işletmesinin yönetimi tarafından ürünün varışı ile ilgili olarak bilgilendirilir. Varış yerindeki resmi veteriner hekim, sevkiyatın varışı ile ilgili bilgiyi, sevkiyatı kendisine bildiren veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğündeki resmi veteriner hekime 15 gün içerisinde bildirir ve ürünlerin varış işletmesine vardığından emin olmak için özellikle giriş kayıtlarını kontrol ederek düzenli kontroller yapar.
(4) 21 inci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, giriş veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğüne, onaylanmış bir işletme için amaçlanan ürünlerin varış yerlerine gelmedikleri yönünde bir bulgu sunulursa, veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğü sevkiyattan sorumlu kişi ile görüşerek gerekli önlemleri alır.
(5) Üçüncü fıkrada belirtilen işletmeler Bakanlık tarafından onaylanmış olmalıdır. Onaylanmış işletmelerin listesi Bakanlık tarafından yayımlanır. Onaylı işletme bu maddede belirtilen bildirim şartlarını yerine getirmezse Bakanlık verilen onayı geri alabilir ve riskle orantılı olarak gerekli cezaları uygular.
Aktarma
MADDE 11 – (1) Deniz ya da hava yoluyla yetkili bir veteriner sınır kontrol noktasına gelen ancak fiili ithalatı başka bir deniz veya hava veteriner sınır kontrol noktasında yapılması amaçlanan sevkiyatların, kimlik ve fiziksel kontrolleri varış yerindeki veteriner sınır kontrol noktasında yapılır. Giriş veteriner sınır kontrol noktasında aşağıdaki işlemler gerçekleştirilir:
a) Eğer sevkiyat aynı limanın veya havalimanının gümrük bölgesi içinde, bir uçaktan diğerine ya da bir gemiden diğerine, doğrudan veya (b) bendinde belirtilen asgari zamandan daha kısa bir zaman için iskeleye veya asfalt piste boşaltıldıktan sonra aktarılırsa, sevkiyattan sorumlu kişi veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğünü bilgilendirir. Ancak, hayvan veya insan sağlığına yönelik risk durumunda, yetkili makam sevkiyata eşlik eden sertifika veya veteriner menşe sertifikası veya ilgili diğer belgelerin orijinal veya onaylı suretlerine dayalı olarak ürünlerin belge kontrolünü yapar.
b) Sevkiyat başka şekilde boşaltılmışsa:
1) Deniz veya hava yoluyla bir diğer veteriner sınır kontrol noktasına gönderilmesi esnasında liman veya havalimanı gümrük bölgesinde, merkezi yetkili makam tarafından belirlenecek koşullarda, asgari ve azami süreler için depolanır.
2) (a) bendinde belirtilen belgelerle ilgili olarak ürünler belge kontrolüne tabi tutulur.
3) 21 inci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, halk veya hayvan sağlığına yönelik herhangi bir tehlike ihtimali varsa, ayrıca kimlik kontrolü ve fiziksel kontrole tabi tutulur.
(2) Bakanlık, bu maddenin hükümlerini demir yolu ile aktarmayı da kapsayacak şekilde genişletebilir.
Kontrol sıklığının azaltılması
MADDE 12 – (1) Bakanlık, gerekli bilgilerin sunulması ve aşağıdaki koşulların karşılanması durumunda, daha önceki kontrollerin sonuçlarını da göz önünde bulundurarak fiziksel kontrollerin sıklığının azaltılmasına karar verebilir:
a) İthalatı amaçlanan ürünlerin, menşeinde etkin bir şekilde kontrol edildiğine ilişkin yeterli sağlık garantilerini sunan bir ülke veya ülkenin bir bölgesi menşeli olması,
b) Ulusal mevzuata uygun olarak Bakanlıkça hazırlanan listelerde yer alan işletmelerden geliyor olması,
c) İlgili ürünler için düzenlenmiş ithalat sertifikalarının olması.
(2) Belirli bir ihracatçı ülkeden gelen ürünler ile ilgili olarak bu tür istisnaların tanınmasından önce Bakanlık aşağıdakileri dikkate alarak bir rapor düzenler:
a) İhracatçı ülke tarafından, topraklarının tamamı veya bir bölgesi ile ilgili olarak kalıntı kontrolleri de dâhil olmak üzere ulusal şartlara uygunluğuna dair verilmiş garantiler,
b) İhracatçı ülkedeki hayvanların sağlık durumu,
c) İhracatçı ülkedeki genel sağlık durumu hakkında bilgi,
ç) Hastalıkların izlenmesi ve hastalıkla mücadelede ihracatçı ülke tarafından uygulanan önlemler,
d) Veteriner kurumları ve diğer yetkili kurumların yapıları, yetkileri, bağımsızlıkları ve nitelikleri,
e) Üretim hijyeni konusunda ulusal mevzuatta belirlenmiş asgari standartlara uyumu,
f) Ürün veya ürünlerin türü ve bunların potansiyel sağlık riskleri,
g) Belirli maddelere izin verilmesine ilişkin kurallar ve hormonal veya antitiroidal etkisi olan belirli maddelerin ve ß-agonistlerin besicilikte kullanımının yasaklanmasına ilişkin mevzuat ile Canlı Hayvanlar ve Hayvansal Ürünlerde Belirli Maddeler ile Bunların Kalıntılarının İzlenmesi için Alınacak Önlemlere Dair Yönetmeliğe uyumu,
ğ) Bakanlık tarafından gerçekleştirilen denetim ziyaretlerinin sonuçları,
h) Gerçekleştirilen ithalat kontrollerinin sonuçları,
ı) İthal edilecek ürünlerin yapısı, sunumları veya nakliye şekillerinden dolayı yapılması gereken risk analizi.
(3) Birinci fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kontrollerin sıklığının azaltılması amacıyla karşılıklılık esasına dayalı olarak bir veteriner eşdeğerlik anlaşması yapılabilir.
Transit
MADDE 13 – (1) Bir ülkeden gelip başka bir ülkeye veya aynı ülkeye ülkemiz toprakları üzerinden gidecek olan sevkiyatların transit işlemlerine sadece aşağıdaki durumlarda izin verilir:
a) Sevkiyatlar, ürünlerine ithalat yasağı uygulanmayan bir ülkeden gelmeli ve başka bir ülkeye gitmesi amaçlanmalıdır. Ancak, 11 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtildiği şekilde aynı liman veya havalimanındaki gümrüklü saha içerisinde bir uçaktan diğerine veya bir gemiden diğerine ülke içerisinde başka bir duraksama olmayacak şekilde aktarılması söz konusu olduğunda veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğü bu kuralı uygulamaz.
b) Sevkiyatın reddedilmesi durumunda, sevkiyattan sorumlu kişi sevkiyatı geri alacağını ve 19 uncu maddeye uygun olarak elden çıkaracağını önceden taahhüt eder.
(2) Birinci fıkra uyarınca verilen izinler aşağıdaki koşullara tabidir:
a) Veteriner sınır kontrol noktasına transit için sunulan sevkiyatlara, 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen belgeler ve gerektiğinde bu belgelerin onaylanmış tercümeleri eşlik eder.
b) Sevkiyatı yapılan ürünler belge ve kimlik kontrolleri yapılmak üzere ilgili veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğüne sunulur. Deniz ve hava taşımacılığı için, veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğü tarafından aşağıdaki durumlarda belge ve kimlik kontrollerinde istisna uygulanabilir:
1) Sevkiyatın indirilmediği durumlarda, 21 inci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla belge kontrolleri, gemi/uçak manifestosunun incelenmesiyle sınırlandırılır.
2) Sevkiyatın 11 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtildiği şekilde bir uçaktan diğerine veya bir gemiden diğerine aynı liman veya havalimanı içerisinde yer alan gümrük bölgesinde aktarılması durumunda belge ve kimlik kontrolünde istisna uygulanabilir.
c) Halk sağlığı veya hayvan sağlığı riski bulunması veya usulsüzlükten şüphelenilmesi durumlarında ilave fiziksel kontroller yapılabilir.
ç) Karayolu veya demiryolu ile ülkemizden geçiş yapılması halinde sevkiyat:
1) (a) bendinde belirtilen belge ve sevkiyatın çıkış yapacağı veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğünün belirtildiği 7 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen belge ile birlikte, gümrük mevzuatı uyarınca transit rejimine uygun olarak çıkış noktasına kadar gümrük gözetimi altında gönderilir.
2) Giriş veteriner sınır kontrol noktasından ayrıldıktan sonra ürünler indirilmeksizin veya bölünmeksizin yetkili makamlar tarafından mühürlenmiş olan araçlarla veya konteynerlerle nakledilir.
3) Coğrafi uzaklık dikkate alınarak verilmiş olan genel bir muafiyet hariç, giriş veteriner sınır kontrol noktasından ayrılmasını takiben gümrük mevzuatına uygun olarak belirlenen süre içinde ülkeden çıkış yapmalıdır.
d) Nakliyata izin veren resmi veteriner hekim, çıkış veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğündeki resmi veteriner hekimi ulusal veri tabanı veya diğer iletişim araçları yoluyla transit geçişten haberdar eder.
e) Çıkış veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğündeki resmi veteriner hekim, söz konusu ürünün ülkeden ayrıldığını 7 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen belge üzerinde belirtir ve belgenin bir kopyasını giriş veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğüne elektronik olarak veya diğer iletişim araçları ile gönderir.
f) Giriş veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğündeki resmi veteriner hekim (ç) bendinin (3) numaralı alt bendinde belirtilen süre içinde ürünlerin çıkışı konusunda bilgilendirilmemişse, ürünlerin yerinin belirlenmesi için gerekli soruşturmayı yapacak olan yetkili gümrük idaresine bu durumu bildirir.
(3) Bu maddenin uygulanmasından doğacak tüm masraflar, sevkiyattan sorumlu kişi veya temsilcisi tarafından karşılanır.
Serbest bölgelere veya gümrük antrepolarına ürünlerin girişi ve çıkışı
MADDE 14 – (1) Veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğü, diğer bir ülkeden gelen ve gümrük mevzuatına uygun olarak serbest bölgeye veya gümrük antreposuna gönderilmesi amaçlanan sevkiyatları, sadece, sevkiyattan sorumlu kişinin, söz konusu ürünlerin en son olarak serbest dolaşıma giriş için gönderildiği veya varsa belirtilen başka bir son kullanım amaçlı olduğunu ve ürünlerin ithalat koşullarına uygun olup olmadığını önceden beyan etmesi durumunda kabul eder. Ürünlerin son kullanımlarına ilişkin açık bir bilgi yoksa sadece serbest dolaşıma giriş için amaçlanmış olduğu kabul edilir.
(2) Bu sevkiyatlar, ithalat koşullarına uygunluğun belirlenmesi amacıyla giriş veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğünde belge, kimlik ve fiziksel kontrollere tabi tutulur. Halk veya hayvan sağlığı açısından risk oluşturma şüphesi hariç olmak üzere belge kontrolleri ürünlerin ulusal şartları karşılamadığını gösterirse fiziksel kontrol yapılmasına gerek kalmaz.
(3) Bu sevkiyatlara 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen belgeler eşlik eder. Gerektiğinde bu belgelerin onaylanmış tercümeleri de eklenmelidir.
(4) İkinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen kontrollerin ardından ürünlerin ulusal şartları karşıladığı tespit edilirse, veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğü resmi veteriner hekimi gümrük belgelerini dikkate alarak 7 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen belgeyi düzenler. Veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğü ve gümrük idaresi sevkiyatın serbest bölgedeki antrepo veya gümrük antreposuna girişine izin verir. Bu ürünlerin veteriner kontrolleri açısından bundan sonraki safhada serbest dolaşıma giriş için uygun olduğu beyan edilir.
(5) İkinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen kontrollerin ardından ilgili ürünlerin ulusal şartları karşılamadığı tespit edilirse, veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğü resmi veteriner hekimi resmi gümrük belgelerini de dikkate alarak 7 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen belgeyi düzenler. Veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğü ve gümrük idaresi bu durumlarda, 18 inci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, sevkiyatın sadece serbest bölgedeki antrepoya veya gümrük antreposuna girişine ancak aşağıdaki koşulların karşılanması şartıyla izin verebilir:
a) Ürünler ithalat yasağı uygulanmayan bir ülkeden gelmelidir.
b) Serbest bölgelerdeki antrepolar veya gümrük antrepoları ürünlerin depolanması açısından Bakanlık tarafından onaylanmış olmalıdır. Serbest bölgelerdeki antrepolar veya gümrük antrepoları onaylanmak için aşağıdaki şartları karşılar:
1) Giriş ve çıkışları antrepo işletmecisi tarafından sürekli kontrol edilen kapalı bir alandan oluşur. Şayet bir antrepo bir serbest bölge içerisinde yer alıyorsa tüm alanı kapalı olur ve sürekli olarak serbest bölge müdürlüğü kontrolü altında tutulur.
2) İlgili ürünlerin depolandığı antrepolara ilişkin ulusal mevzuatla belirlenen onay koşulları karşılanır.
3) Antrepoya giren ve antrepodan çıkan tüm sevkiyatların, her bir sevkiyattaki ürünlerin doğası ve miktarına ilişkin ayrıntılar ile alıcının adı ve adresini içeren günlük kayıtlar tutulur. Bu kayıtlar en az üç yıl saklanır.
4) Mevzuata uygun olmayan ürünlerin ayrı olarak depolanmasını sağlayacak depolama ve/veya soğutma odaları bulunur. Hâlihazırda var olan antrepolarda, uygun olmayan ürünler kilitli bölmelerde depolanırsa, veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğü bu ürünlerin aynı bina içerisinde ayrı ayrı depolanmasına izin verebilir.
5) Veteriner kontrollerini gerçekleştirecek personelin kullanımına yönelik uygun bir yer bulunur.
c) İkinci fıkrada belirtilen kontroller sonucunda sevkiyattan sorumlu kişinin birinci fıkrada açıklanan şartlara göre yanlış beyanda bulunduğu tespit edilirse, bu kişi söz konusu sevkiyatı 19 uncu maddeye uygun olarak elden çıkarmakla yükümlüdür.
(6) Yetkili makamlar aşağıdaki hususlara yönelik gerekli tüm önlemleri alır:
a) Antrepoların onay koşullarını sürdürdüğünden emin olmak,
b) Mevzuata uygun olmayan ürünlerle uygun olanların aynı odalarda veya kapalı alanlarda depolanmasını önlemek,
c)( Değişik:RG-8/5/2019-30768) Antrepoya giriş ve çıkışlarda etkin bir kontrolden ve erişim saatleri süresince veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğünün gözetiminden, özellikle ulusal şartları karşılamayan ürünlerin depolandıkları odalardan veya bölmelerden veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğünün kontrolü kapsamında çıkarıldığından emin olmak,
ç) Antrepoda depolanan ürünlerin başka bir ürünle değiştirilmesi, ürünlerde değişiklik yapılması veya paketleme, piyasaya hazırlama veya işlenmesinde bir değişiklik yapılmasını engellemek için gerekli tüm kontrolleri yürütmek.
(7) Bakanlık, halk veya hayvan sağlığı gerekçeleriyle, ulusal mevzuatta belirtilen koşulları karşılamayan ürünlerin bir serbest bölgeye veya gümrük antreposuna girmesini reddedebilir.
(8) Sevkiyatların gümrük mührü olmaksızın bir serbest bölgeye veya gümrük antreposuna girmesine izin verilmez.
(9) Beşinci fıkrada belirtilen sevkiyatların bir serbest bölgeden veya gümrük antreposundan çıkışına sadece imha edilmek veya bir diğer ülkeye veya 15 inci maddede belirtilen bir antrepoya sevk edilmek üzere aşağıdaki durumlarda izin verilir:
a) Diğer bir ülkeye gönderilmesi, 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ve ikinci fıkrasının (a), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen şartlara uygun olarak yapılır.
b) (Değişik:RG-8/5/2019-30768)15 inci maddede belirtilen antrepoya sevk edilmesi, aynı maddede belirtilen ürünlere eşlik eden belgede adı ve yeri belirtilen antrepoya transit rejimi altında yapılır.
c) İmha edileceği yere nakledilmesi, ürünler denatüre edildikten sonra yapılır.
(10) Dokuzuncu fıkrada belirtilen sevk işlemleri, sevkiyat boşaltılmaksızın yetkili makamlar tarafından mühürlenmiş sızdırmaz araç veya konteynerlerde yetkili makamların gözetimi altında yapılır.
(11) Dokuzuncu fıkrada belirtilen sevkiyatlar bu maddede belirtilen antrepolar arasında nakledilemez.
(12) Merkezi yetkili makam aşağıdaki listeleri hazırlar ve yayınlar:
a) Beşinci fıkrada belirtilen serbest bölgelerin veya gümrük antrepolarının listesi,
b) 15 inci maddede belirtilen işletmecilerin listesi.
(13) Bakanlık, birinci fıkradan on ikinci fıkraya kadar ortaya konulan kurallara ilişkin olarak uygunsuzluk tespit ederse, beşinci fıkranın (b) bendinde belirtilen söz konusu antrepoların onayını askıya alır veya geri alır. Sevkiyat antrepoyu terk ettikten sonra kasıtlı veya ciddi ihmalden kaynaklanan usulsüzlükler bulunursa, sevkiyatların nakliyesinden sorumlu olan kişiye kanunların öngördüğü cezalar uygulanır.
Gemi kumanyacılığı
MADDE 15 – (1) Sınır ötesi deniz taşımacılığında kullanılmak üzere mürettebatın ve yolcuların tüketimine yönelik olarak, 14 üncü maddenin beşinci fıkrasında bahsedilen ürünleri doğrudan tedarik eden işletmeciler, 14 üncü maddenin birinci ve ikinci fıkraları, beşinci fıkrasının (a) bendi ve (b) bendinin (2), (3) ve (4) numaralı alt bentleri, altıncı, yedinci ve sekizinci fıkralarına ilave olarak aşağıdaki koşulları karşılar:
a) İşletmeci olarak Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş olmak.
b) Hammaddesi ulusal şartlara uygun olmadığında işlenemeyecek ürünleri tedarik etmek.
c) Sorumlusu tarafından giriş ve çıkışları sürekli kontrol edilen kapalı bir tesisi bulunmalıdır. Bir serbest bölgede bulunan antrepoda, 14 üncü maddenin beşinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinin ikinci cümlesi uygulanır.
ç) 14 üncü maddenin beşinci fıkrasında belirtilen ürünlerin tüketim için piyasaya sürülmeyeceğini taahhüt eder.
d) Ürünün, (c) bendinde belirtilen antrepoya varışını en kısa zamanda veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğüne bildirir.
(2) Söz konusu işletmeciler;
a) (Değişik:RG-8/5/2019-30768)Teslimatları ya doğrudan deniz aracına veya hiçbir şart altında limanın dışına çıkarılmayacak şekilde önlemlerin alınması koşuluyla geminin varış yerindeki limanda bulunan özel olarak onaylanmış bir antrepoya yapar. Ürünlerin çıkış yaptığı antrepodan gideceği limana nakliyesi gümrük mevzuatında belirlenen transit rejimine uygun olarak gümrük gözetiminde gerçekleştirilir ve sevkiyata Bakanlıkça belirlenen bir belge eşlik eder.
b) Ürünlerin çıkış yapacağı ve gideceği limandaki yetkili makamları, ürünlerin gönderilme tarihi ve varış yeri konusunda önceden bilgilendirir.
c) İlgili makamlara ürünlerin son varış yerine ulaştığına dair resmi bir belge sunar.
ç) Giren ve sevk edilen ürünlerin kayıtlarını en az üç yıl saklar. Bu kayıtlar sevkiyatın antrepoda kalan kısımlarının da kontrol edilmesine imkân sağlamalıdır.
(3) İşletmeciler, ulusal şartlara uygun olmayan ürünleri, kıyı alanları dışında bulunan yolcu ve mürettebat için olan tedarikler hariç olmak üzere, gemilere tedarik etmeyeceğini garanti eder.
(4) Ürünlerin çıkış yapacağı limandaki veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğü, gideceği limandaki veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğünü, sevk edilme tarihinden geç olmamak üzere ürünlerin gönderilme tarihi ve varış yeri konusunda bilgilendirir.
(5) Bu maddede ortaya konulan hükümlere uygunsuzluk tespit edilirse, Bakanlık birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen yetkiyi geri alır.
Gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma yönelik ürünler
MADDE 16 – (1) 9 uncu madde ve 14 üncü maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen durumlar dışında, gümrük mevzuatında tanımlanan diğer gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma yönelik ürünler, imha edilmedikçe veya geri gönderilmedikçe, ithalat koşullarına uygunluğun belirlenmesi amacıyla kimlik kontrolü ve fiziksel kontrole tabi tutulur.
İhraç edildikten sonra geri dönen ürünler
MADDE 17 – (1) Yetkili makam ülkemizden ihraç edilen ancak gönderildiği ülke tarafından reddedilen sevkiyatların ülkeye yeniden girişine aşağıdaki durumlarda izin verir:
a) Sevkiyata aşağıdaki belgeler eşlik eder:
1) Orijinal sertifika ya da ürünlere eşlik eden sertifikayı düzenleyen il müdürlüğü tarafından onaylanmış nüshası ile birlikte sevkiyatın reddedilme gerekçelerine ilişkin ayrıntılar ve söz konusu ürünlerin herhangi bir muameleye tabi tutulmadığını, ürünlerin depolanması ve nakliyesi ile ilgili koşulların yerine getirildiğini belirten bir garanti.
2) Sevkiyatın mühürlü konteynerlerle gelmesi durumunda, ayrıca konteyner içinde yer alan ürünlerin herhangi bir muameleye tabi tutulmadığını veya boşaltılmadığını belirten nakliyeciden alınmış bir belge.
b) Söz konusu ürünler belge ve kimlik kontrolüne ve 21 inci maddede belirtilen durumlarda ise fiziksel kontrole tabi tutulur.
c) Kontrol sonucu ulusal mevzuata uygun olan ürünlerin girişine izin verilir ve sevkiyat 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şekilde doğrudan menşe işletmesine geri gönderilir.
ç) Kontrol sonucu ulusal mevzuata uygun olmayan ürünler için aşağıdaki önlemlerden biri uygulanır:
1) Yeniden ihraç edilir.
2) Karantina altına alınır.
3) Özel işleme tâbi tutulur.
4) Esas kullanım amacı dışında başka bir kullanım amaçlı girişine izin verilir.
5) İtlaf ve imha edilir.
(2) Birinci fıkrada öngörülen durumlarda, söz konusu ürünler 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen usullere uygun olarak sızdırmaz, tanımlanmış ve konteyner açıldığında kırılacak şekilde veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğü tarafından mühürlenmiş araçlarla menşe işletmesine kadar nakledilir.
(3) Nakliyata izin veren resmi veteriner hekim ulusal veri tabanı yoluyla veya diğer uygun iletişim araçlarıyla varış yerindeki il müdürlüğünü bilgilendirir.
İstisnai uygulamalar
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmeliğin ikinci bölümü:
a) (Değişik:RG-24/1/2012-28183) İthalatın yasak olmadığı bir ülkeden veya bölgeden gelmesi ve Bakanlıkça belirlenen miktarı aşmaması koşuluyla, yolcu beraberinde gelen ve kendi kişisel tüketimlerine yönelik ürünlere uygulanmaz..
b) (Değişik:RG-24/1/2012-28183) İthalatın yasak olmadığı bir ülkeden veya bölgeden gelmesi, Bakanlıkça belirlenen miktarı aşmaması ve ticari olarak ithalatı amaçlanmamış olması koşuluyla, özel kişilere küçük sevkiyatlar halinde gönderilen ürünlere uygulanmaz.
c) Ülkemize giriş yapmaması şartıyla, mürettebat ile yolcuların kullanımına yönelik olarak uluslararası faaliyet gösteren ulaşım araçlarında bulunan ürünlere uygulanmaz. Bu ürünler veya bunların mutfak atıklarının boşaltılması durumunda bunlar imha edilir. Ancak, söz konusu ürünlerin gümrük gözetiminde ve aynı liman içerisinde, uluslararası faaliyet gösteren bir nakil aracından diğerine doğrudan aktarılması halinde imha edilmesine gerek yoktur.
ç) (Değişik:RG-24/1/2012-28183) Ürünlerin miktarının Bakanlıkça belirlenen miktarı aşmadığı durumlarda, hermetik olarak kapatılmış kaplarda en az 121 oC’de 3 dakikaya eşdeğer ısıl işleme tabi tutulmuş aşağıdaki ürünlere uygulanmaz:
1) Yolcu beraberinde gelen ve kendi kişisel tüketimleri için amaçlanan ürünler.
2) Ticari olarak ithalatı amaçlanmamış olması koşuluyla, özel kişilere küçük sevkiyatlar halinde gönderilen ürünler.
d) Piyasaya arz için amaçlanmamış ve veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğü tarafından önceden onaylanmış olması koşuluyla, ticari numune olarak gönderilen veya sergiler için amaçlanan ürünlere uygulanmaz.
e) Özel çalışma ve analizler için amaçlanan ürünlere uygulanmaz.
(2) Birinci fıkranın (d) ve (e) bentlerinde belirtilen ürünlerin insan tüketimine sunulmadığı ve sergi bittikten veya özel çalışma ya da analizler gerçekleştirildikten sonra, analiz için kullanılan miktar hariç olmak üzere, Bakanlık tarafından belirlenen koşullar altında imha edildiği veya geri gönderildiği resmi denetimlerle mümkün olduğunca belirlenmelidir. Bakanlık söz konusu ürünlerin ithal edilme amacı dışındaki amaçlar için kullanılmadığından emin olmalıdır.
(3) Birinci fıkra, taze et ve et ürünlerine ilişkin Bakanlıkça belirlenen özel hükümler saklı kalmak kaydıyla uygulanır.
(4) (Ek:RG-8/3/2017-30001)  Kamu kurum ve kuruluşları, hayır kurumları veya insani yardım kurumları ile kuruluşları tarafından ticari amaç güdülmeksizin ve amacı doğrultusunda kullanılacak ürünlerin 13 üncü madde kapsamında transit geçişinde, Bakanlıkça yapılacak risk değerlendirmesi kapsamında istisna tanınabilir. Bu fıkra kapsamındaki uygulamalara ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.
Uygunsuzluk ve usulsüzlük durumlarında uygulanacak işlemler
MADDE 19 – (1) 5 ve 6 ncı maddelerde belirtilen şartlara uygun olarak veteriner kontrollerine sunulmadan ülkeye giriş yapan sevkiyatlar alıkoyulur ve Bakanlık ikinci fıkranın (b) bendine uygun olarak bu sevkiyatları imha etme veya ikinci fıkranın (a) bendine uygun olarak geri gönderme kararı verir.
(2) Bu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilen kontrollerde, ürünün ithalat koşullarını karşılamadığı veya bir usulsüzlük yapıldığı tespit edilirse veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğü, sevkiyattan sorumlu kişi veya temsilcisi ile görüşerek (a) veya (b) bentlerinde belirtilen önlemlerden birini almaya karar verir.
a) Veteriner denetimlerinin sonuçları ve sağlık şartları engel teşkil etmiyorsa, sevkiyattan sorumlu kişi ile mutabık kalınarak, sevkiyat aynı veteriner sınır kontrol noktasından başka bir ülkeye benzer nakil aracı ile azami 60 gün içerisinde geri gönderilir. Bu durumda veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğü resmi veteriner hekimi:
1) Geri gönderme ile ilgili bilgilendirme işlemini başlatır.
2) Reddedilen ürünlerin başka bir veteriner sınır kontrol noktasından ülkeye yeniden girişini engellemek amacıyla, reddedilen ürünlere eşlik eden veteriner sağlık sertifikalarını veya belgelerini Bakanlıkça belirlenen düzenlemeler doğrultusunda geçersiz kılar.
b) Geri gönderme mümkün değilse veya (a) bendinde belirtilen 60 günlük zaman sınırı aşılırsa ya da sevkiyattan sorumlu kişi hemen onay verirse, ürünler veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğüne en yakın yerde ilgili mevzuata uygun olarak imha edilir.
c) Ürünlerin geri gönderilmesi veya reddedilme sebeplerinin teyit edilmesi sürecinde yetkili makamlar masrafları sevkiyattan sorumlu kişiye ait olmak üzere bu ürünlerin veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğü gözetimi altında depolanmasını sağlar.
(3) Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen kontroller sonucunda mevzuatın ciddi bir şekilde ihlal edildiği veya ihlalin tekrar edildiği tespit edilirse 23 üncü madde hükümleri uygulanır.
(4) Halk ve hayvan sağlığına risk teşkil etmemesi koşuluyla, ilgili mevzuat çerçevesinde bu ürünlerin kullanımı için Bakanlık tarafından verilmiş bir onay varsa ikinci fıkra uygulanmaz.
(5) Sevkiyatın geri gönderilme süreci veya imha edilmesinden ya da ürünün diğer amaçlar için kullanılmasından doğan masraflar, sevkiyattan sorumlu kişi veya temsilcisi tarafından karşılanır.
(6) Usulsüzlüğün ciddi ihmal veya kasıtlı ihlalden kaynaklandığının tespit edilmesi halinde sevkiyattan sorumlu kişiye ulusal mevzuatta belirtilen ceza uygulanır.
(7) Resmi veteriner hekim yapılan işlemler ile ilgili bilgileri veri tabanına girer ve gerekli bilgilendirmeleri yapar.
Veteriner kontrollerine tabi olan bitkisel ürünler
MADDE 20 – (1) Bakanlık, menşeini ve planlanan varış yerini doğrulamak üzere, geçiş yapacağı yerleri dikkate alarak, enfeksiyöz veya bulaşıcı hastalıkları yayma riski bulunan ve özellikle 6 ncı madde olmak üzere bu Yönetmelikte belirtilen veteriner kontrollerine tabi olacak bitkisel ürünleri belirler.
(2) Bakanlık bu maddenin birinci fıkrasında verilen prosedüre uygun olarak:
a) Hayvan sağlığı durumlarına göre uygulanması gereken işlenme şekli başta olmak üzere, diğer ülkelerdeki hayvan sağlığı koşullarını ve verilmesi gereken garantileri belirler.
b) Ülkelerin verdiği garantiler göz önüne alınarak bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen bitkisel ürünlerin ülkemize ihracatı için izin verilebilecek ülkelerin bir listesini hazırlar.
c) Özellikle dökme ithalat durumunda, başta numune alma işlemleri olmak üzere bu ürünler için uygulanacak denetim prosedürlerini belirler.
Şüphe durumunda uygulanacak işlemler
MADDE 21 – (1) İkinci bölümün hükümleri saklı kalmak kaydıyla, mevzuata uygunsuzluk şüphesi veya aşağıdakilerle ilgili şüphe oluşursa, resmi veteriner hekim veya veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğü bu bilgileri teyit etmek veya şüpheyi ortadan kaldırmak için gerekli gördüğü veteriner kontrollerini gerçekleştirir:
a) Ürünün kimliği ya da asıl varış yeri.
b) Ürünün, bu tür ürünler için ilgili mevzuatta belirtilen garantileri karşılayıp karşılamadığı.
c) Mevzuatta belirtilen hayvan veya halk sağlığı garantilerine uygunluğu.
(2) Kontrol edilen ürünler kontrol sonuçları elde edilinceye kadar veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğü gözetiminde kalır.
(3) Eğer şüpheler doğrulanırsa, aynı menşeden gelen ürünlerin kontrolü 19 uncu maddenin üçüncü fıkrasına göre arttırılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Koruma Tedbirleri ve Arttırılmış Kontroller
Koruma tedbirleri
MADDE 22 – (1) Diğer bir ülke toprağında, 22/1/2011 tarihli ve 27823 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhbarı Mecburi Hayvan Hastalıkları ve Bildirimine Ait Yönetmelik kapsamındaki hastalıklar, zoonoz veya diğer hastalıklar ya da hayvan ve halk sağlığına yönelik ciddi bir tehdit oluşturabilecek herhangi bir vakanın ortaya çıkması veya yayılması halinde veya ilgili ülkenin veteriner hekimlerinin bulguları ışığında ya da bir veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğünde yapılan kontroller sonucunda hayvan veya halk sağlığının korunmasını gerektiren bir durumda, merkezi yetkili makam en kısa zamanda durumun ciddiyetine göre aşağıdaki önlemlerden birisini alır:
a) İlgili ülkenin tamamından veya bir bölümünden ve gerektiğinde transit geçtiği diğer ülkelerden ithalatı askıya alır.
b) İlgili ülkenin tamamından veya bir bölümünden gelen ürünlerle ilgili özel koşullar belirler.
c) Mevcut bulgulara dayanarak, özellikle halk ve hayvan sağlığına yönelik risklerin aranmasını içeren uygun kontrol şartlarını belirler ve kontrollerin sonuçlarına bağlı olarak fiziksel kontrollerin sıklığını artırır.
(2) Bu Yönetmelikte belirtilen kontroller sonucunda sevkiyatın insan veya hayvan sağlığı için tehlike oluşturduğu tespit edilirse, veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğü derhal aşağıdaki önlemleri alır:
a) Söz konusu sevkiyatı alıkoyar ve imha eder.
b) Diğer veteriner sınır kontrol noktası müdürlüklerini ve merkezi yetkili makamı bulgular ve ürünlerin menşei hususunda veri tabanı veya diğer iletişim araçları ile derhal bilgilendirir.
(3) Birinci fıkrada belirtilen durumlarda merkezi yetkili makam 13, 14 ve 15 inci maddeler kapsamındaki ürünlerle ilgili olarak geçici koruma tedbirleri alabilir.
(4) Gerekli görüldüğünde Bakanlık temsilcileri ilgili ülkeye en kısa sürede bir ziyaret gerçekleştirebilir.
(5) Bakanlık gerektiğinde birinci, ikinci ve üçüncü fıkralara göre alınan koruma tedbirlerini değiştirir, iptal eder veya genişletir.
Arttırılmış kontroller
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kontroller sonucunda mevzuatın ciddi olarak veya tekrarlanarak ihlal edildiği kanaatine varılırsa, bu ihlallere konu olan ürünler veya bu ürünlerin menşei ile ilgili aşağıdaki önlemler alınır:

a) Veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğü ihlale konu olan ürünlerin niteliği ve ilgili sevkiyat hakkında merkezi yetkili makamı ve tüm sınır kontrol noktalarını bilgilendirir.

b) Veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğü aynı menşeden gelen ürünlerin tüm sevkiyatları üzerinde arttırılmış kontroller gerçekleştirir. Bu kapsamda, aynı menşeden gelen sonraki 10 sevkiyat, bu Yönetmeliğin Ek-1’inde belirtilen numune alma ve laboratuvar analizleri dâhil fiziksel kontroller için veteriner sınır kontrol noktasında alıkoyulur ve denetim masrafları sevkiyattan sorumlu kişi tarafından karşılanır. Bu şekilde yapılan ek kontrollerde mevzuata uygunsuzluğun doğrulanması durumunda sevkiyatın tamamı veya uygunsuz bölümü 19 uncu maddeye uygun olarak imha edilir.

c) Veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğü yapılan arttırılmış kontrollerin sonucu hakkında merkezi yetkili makamı bilgilendirir. Bu bilgiye dayalı olarak, merkezi yetkili makam tespit edilen ihlalin sebeplerini ve kaynağını belirlemek amacıyla gerekli tüm araştırmaları yapar.
(2) Kontroller sonucunda maksimum kalıntı seviyesinin aşıldığı tespit edilirse, kontroller birinci fıkranın (b) bendine göre yürütülür.
(3) Merkezi yetkili makam, eşdeğerlilik anlaşması bulunan veya sevkiyatları üzerinde azaltılmış kontroller uygulanan bir ülkenin yetkili makamları nezdinde bir soruşturma yaptıktan sonra, söz konusu ülkenin yükümlülüklerini yerine getirmediğini ve kalıntı planları ile ilgili verdiği garantilere uymadığını tespit ederse, eksiklikler giderilinceye kadar söz konusu ülkenin sevkiyatları üzerinde azaltılmış kontroller yapılması uygulamasını durdurur. Merkezi yetkili makam azaltılmış kontrollerin tekrar uygulanması için aynı prosedürleri kullanır. Gerektiğinde, söz konusu eşdeğerlilik anlaşması kapsamında verilen azaltılmış kontrol uygulamasının yeniden tanınması için, Bakanlık temsilcileri, önlemlerin alındığının doğrulanması amacıyla masrafları söz konusu ülkeye ait olmak üzere ilgili ülkeyi ziyaret eder.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel değişim programı
MADDE 24 – (1) Bakanlık, veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğünde çalışan personelin bilgi ve deneyimlerini artırmak ve uygulamada bir örnekliliği sağlamak amacıyla personel değişim programı oluşturur.
Personel eğitimleri
MADDE 25 – (1) Merkezi yetkili makam, veteriner sınır kontrol noktası müdürlüklerine atanan personele yönelik özel eğitim programları ve veteriner sınır kontrol noktası müdürlüklerinde çalışan resmi veteriner hekimler için yılda en az bir kez olmak üzere hizmet içi eğitim programları hazırlar, uygular veya uygulanmasını sağlar.
Hizmet alımı
MADDE 26 – (1) Veteriner sınır kontrol noktasında alınan numunelerin analizi için hizmet alımı yapılabilir.
(2) İthalatı reddedilen ürünlerin imhasını gerçekleştirecek niteliklere sahip kuruluşlardan hizmet alımı yapılabilir.
Veteriner sınır kontrol noktası müdürlükleri kuruluncaya kadar yapılacak işlemler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Veteriner kontrolleri, ülkeye girişte veteriner sınır kontrol noktası müdürlüklerinin bulunmadığı yerlerde, yeterli veteriner sınır kontrol noktası müdürlükleri kuruluncaya kadar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile birlikte belirlenen gümrük giriş kapılarında Bakanlıkça yetkilendirilen il müdürlükleri tarafından yürütülür.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelikte öngörülen uygulamaya ilişkin ayrıntılı kurallar belirleninceye kadar, bu kurallara ilişkin 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkındaki Kanun, 29/5/1973 tarihli ve 1734 sayılı Yem Kanunu ve 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa dayanılarak çıkarılan Tebliğ ve diğer alt mevzuatın bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.
İstisnai uygulama
GEÇİCİ MADDE 3-  (Ek:RG-20/8/2018-30515 mükerrer) (1) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin yayımlandığı  tarihten 31/12/2018 tarihine kadar insani yardım ve hayır amacıyla faaliyet gösteren, izin almadan yardım toplama hakkına sahip dernek ve vakıflar tarafından ticari amaç güdülmeksizin ithal edilecek koyun, keçi ve sığır cinsi hayvanlara ait etlerin sağlık ve teknik şartlarına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

İstisnai uygulama

GEÇİCİ MADDE 4 – (Ek:10.08.2019-30858 R.G.)(1) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten 15/9/2019 tarihine kadar insani yardım ve hayır amacıyla faaliyet gösteren, izin almadan yardım toplama hakkına sahip dernek ve vakıflar tarafından ticari amaç güdülmeksizin ithal edilecek sığır cinsi hayvanlara ait etlerin ithalatına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

Yürürlük
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

EK–1   ÜRÜNLERİN FİZİKSEL KONTROLE TABİ TUTULMASI

Hayvansal ürünlerde fiziksel kontrollerin amacı, ürünler için veteriner sağlık sertifikasında ya da belgelerde belirtilen amaçların halen karşılandığının tespit edilmesi ve ihracatçı ülke tarafından verilen garantilerin doğrulanması yapılırken nakliye esnasında ürünlerin garanti edilen durumlarında bir değişiklik oluşmadığının saptanmasıdır.

Fiziksel kontroller aşağıdakileri kapsar:

a) Duyusal muayene: Koku, renk, kıvam, tat.

b) Basit fiziksel veya kimyasal testler: Kesme, eritme, pişirme.

c) Laboratuvar analizleri: Kalıntılar, patojenler, bulaşanlar ve değişikliklere ait kanıtları tespit etmek amacıyla yapılan laboratuvar analizleri.

Ürünün türüne bakılmaksızın aşağıdaki kontroller gerçekleştirilir:

a) Özellikle soğuk zincirde oluşan bir yetersizlik veya bozulmayı tespit etmek amacıyla nakil koşulları ve nakliye araçları kontrol edilir.

b) Sevkiyatın gerçek ağırlığı ile veteriner sağlık sertifikası veya belgelerde belirtilen ağırlık karşılaştırılır ve gerektiğinde tüm sevkiyat tartılır.

c) Ambalaj malzemeleri ve damgalar, etiketler gibi üzerindeki tüm işaretlemeler mevzuata uygunluklarının tespit edilmesi için kontrol edilir.

ç) Mevzuatın gerektirdiği ısı derecesinin nakliye süresince sağlandığı kontrol edilir.

d) Tüm paket grupları veya dökme ürün durumunda örnekler, duyusal muayene ile fiziksel, kimyasal ve laboratuvar analizlerine tabi tutulmadan önce aşağıdaki şekilde incelenmelidir:

  • Testler ve analizler için numuneler, sevkiyatın tümünü temsil edecek şekilde ve sevkiyatın tamamına ulaşabilmek için gerektiğinde bir kısmı boşaltılarak alınır.
  • Muayene bir sevkiyat içinde yer alan parça veya paketlerin % 1’ine denk gelecek şekilde en az 2 en çok 10 parça/paket üzerinde yapılır.
  • Ürüne ve duruma bağlı olarak daha kapsamlı kontroller yapılabilir.
  • Dökme ürünler olması halinde, sevkiyatın çeşitli bölümlerinden en az beş numune alınmalıdır.

e) Rastgele yapılan laboratuvar analizlerinin sonuçları hemen alınamayacaksa ve halk veya hayvan sağlığı için acil bir tehlike söz konusu değilse sevkiyat serbest bırakılabilir. Ancak laboratuvar analizleri, usulsüzlüğe ilişkin bir şüphe veya daha önce yapılan analizlerden olumsuz sonuç alınması sebebiyle yapılıyorsa, olumlu sonuç çıkıncaya kadar sevkiyat serbest bırakılmayabilir.

f) Nakliye araçları sadece aşağıdaki durumlarda tam olarak boşaltılır:

1) Sadece kısmi boşaltma yapılarak sevkiyatın tümüne ulaşmayı engelleyecek şekilde yükleme yapılmışsa,

2) Numune kontrollerinde usulsüzlük ortaya çıkmışsa,

3) Önceki sevkiyatta usulsüzlük görülmüşse,

4) Resmi veteriner hekim usulsüzlükten şüphelenmişse.

g) Fiziksel kontroller tamamlandıktan sonra, veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğü açılan tüm paketleri kapatıp resmi damga basarak ve tüm konteynerleri yeniden mühürleyerek onaylar, mühür numarası sınır transit belgesi üzerine yazılır.

(2024)

Başa dön tuşu