GenelgelerGümrük Genelgeleri

Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri (Genelge 2014/10)

T.C.

MRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 20117910-010.06.01
Konu : Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri

GENELGE (2014/10)

İlgi: 2/6/2009 tarih ve 2009/80 sayılı Genelge
Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğlerinin gümrük işlemleri itibariyle uygulanmasında aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde işlem yapılması gerekmektedir.
1. Uygunluk Denetimi
Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri kapsamında ithalat denetiminden sorumlu kurum tarafından yapılan denetim sonucunda ithali uygun görülen eşyaya ilişkin düzenlenecek belgeler, aksi belirtilmedikçe veya gümrük beyannamesinin tescil işlemi itibariyle belgenin geçerlilik süresi sona ermedikçe gümrük idarelerince kabul edilerek gümrük işlemlerinin sonuçlandırılması gerekmektedir.
2. Birden Fazla Kurumun Denetimine Tabi Eşya
Birden fazla Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğine konu eşyaya ilişkin ithalat denetimlerinde ilgili kurumların uygunluk değerlendirme sonuçlarının her Tebliğ itibariyle ayrı ayrı aranması gerekmektedir.
3. İstisna ve Muafiyetler
7/10/2009 tarih ve 27369 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar”ın “Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller” başlıklı Beşinci Kısmı kapsamında yapılan ithalatta yine aynı Kararın 112 nci maddesinin “Bu Kısım hükümlerinin uygulanmasında diğer mevzuattan kaynaklanan tahdidi ve takyidi hükümler dikkate alınmaz.” hükmü uyarınca eşya Ürün Güvenliği ve Denetimi mevzuatı çerçevesinde denetime tabi olmayacağından uygunluk yazısı, referans numarası ve benzeri belgeler aranmaksızın eşyanın ithaline izin verilmesi gerekmektedir.
İlgide kayıtlı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır. Bilgi ve gereğini rica ederim.
 
Ziya ALTUNYALDIZ
Bakan a.
Müsteşar
 
DAĞITIM:
Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Başa dön tuşu