Yönetmelikler

Ticarette Teknik Engeller Anlaşmasında Öngörülen Bildirim Faaliyetlerinin Yürütülmesine İlişkin Yönetmelik

15.04.1997-22965 Resmi Gazete Sayısı

DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ KURULUŞ ANLAŞMASININ EKİNDE YER ALAN TİCARETTE TEKNİK ENGELLER ANLAŞMASINDA ÖNGÖRÜLEN BİLDİRİM FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç
Madde l — Bu Yönetmeliğin amacı, Ticarette Teknik Engeller Anlaşmasının standartlara ilişkin hükümleri ile üç sayılı Ekinde yer alan “Standartların Hazırlanması, Kabulü ve Uygulanması Hakkında İyi Uygulama Kodu” hariç olmak üzere, yetkili kamu kurum ve­ya kuruluşları tarafından hazırlanacak teknik düzenleme ve uygunluk değerlendirme prose­dürü taslaklarının ve standartlara, teknik düzenlemelere ve uygunluk değerlendirme prosedürlerine ilişkin ikili veya çok taraflı anlaşmaların Dünya Ticaret Örgütü Sekretaryasma bil­dirilmesi; talep edilmesi; halinde, bunlara ilişkin ek bilgilerin ve bölgesel veya uluslararası uygunluk değerlendirme sistemlerine üyelik ve katılıma ilişkin bilgilerin üye ülkelere iletil­mesi; Dünya Ticaret Örgütü Sckretaryasmdan intikal eden bildirimler ve bu bildirimlere iliş­kin üye ülkelerden intikal eden ek bilgilerin yetkili kamu kurum veya kuruluşlarına iletilme­si ile ilgili usu] ve esasları düzenlemektir.
Madde 2 —Bu Yönetmelik, sanayi ve tarım ürünleri dahil olmak üzere tüm ürünlere ilişkin düzenlemeleri kapsar. Ancak, kamu kuruluşları tarafından kendi üretim ve tüketim ihtiyaçları için hazırlanan satınalma şartnameleri ile Sağlık ve Bitki Sağlığına Yönelik Ön­lemlerin Uygulanmasına Dair Anlaşmanın A Ekinde tanımlanan sağlık ve bitki sağlığı ön­lemlerine ilişkin düzenlemeler, bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.
Bu Yönetmelik ve bu konuda çıkarılacak tebliğlerde, teknik düzenlemeler ve uygun­luk değerlendirme prosedürlerine yapılan bütün atıflar, bunlarda yapılacak bütün değişiklik­leri de kapsayacak şekilde yorumlanır.
Tanımlar             
Madde 3– Bu Yönetmelikte geçen;
a)  Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığım,
b) Anlaşma: Dünya Ticaret Örgütü. Kuruluş Anlaşmasının ekinde yer alan Ticarette Teknik  Engeller Anlaşmasını,
c) Sekretarya: Dünya Ticaret Örgütü Sekretaryasını,
d) Üye Ülkeler: Dünya Ticaret Örgütü’ne üye ülkeleri,
e) Yetkili kamu kurum veya kuruluşları: Ürün veya ürün grubu itibarıyla mevzuat hazırlamaya ve yürütmeye yasal olarak yetkili olan veya Bakanlar Kurulu Kararıyla yetkili kılınan “kamu kurum veya kuruluşlarını, “
i) Teknik Düzenleme: Ürün özelliklerini veya işleme ve üretim yöntemlerini, idari hükümler de dahil olmak üzere belirten ve bir ürüne, işleme veya üretim yöntemine uygulanan terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme veya etiketleme gereklerim veya  yalnızca bunlardan. .birim içeren uyulması zorunlu olan belgeyi
g) Teknik Düzenleme Taslağa: ilgili kuruluşlardan veya Dünya Ticaret Örgütü üyesi ülkelerden alınan öneri veya yorumlara dayalı olarak değişikliklerin yapılabileceği, taslak aşamasında olan teknik düzenlemeyi
h) Uygunluk Değerlendirme Prosedürü: Teknik düzenlemelerin veya standartların gereklerine uyulup uyulmadığım belirlemek üzere, numune alma, test etme, denetleme; değerlendirme, uygunluğun tasdiki ve garantisi; tescil akreditasyon ve kabul yöntemlerini veya bunların kombinasyonlarını içeren doğrudan veya dolaylı olarak kullanılan prosedürünü,
ı) Uygunluk Değerlendirme Prosedürü Taslağı;– ilgili kuruluşlardan veya Dünya Ticaret Örgütü üyesi ülkelerden alınan öneri veya yorumlara dayalı olarak değişikliklerin yapılabileceği,'” taslak aşamasında olan, uygunluk değerlendirme prosedürünü,
i) Standart: Standart yapma yetkisi tanınan bir kurum tarafından yaygın olarak bir defadan fazla kullanılmak üzere kabul edilen; ürünle ilgili kuralları yöntemleri, Özellikleri veya ilgili işlem ve üretim yöntemlerini belirten uygulandığı ürüne, işlem veya üretim yöntemlerine göre terminoloji, sembol ambalajlama,.işaretleme veya etiketleme gereklerini veya bunlardan biri veya birkaçını içeren ihtiyari dokümanı,
j) Uluslararası Uygunluk Değerlendirme Sistemi: Üyeliği ilgili bütün üyelerin yetkili kuruluşlarına açık olan uygunluk değerlendirme sistemini,
k)  Bölgesel  Uygunluk Değerlendirme  Sistemi : Üyeliği  sadece  bazı üyelerin kuruluşlarına açık olan uygunluk değerlendirme sistemini,
I) Dünya Ticaret Örgütü Resmi Yazışma Dilleri: İngilizce, .Fransızca veya İspanyolca  dillerinden birini, belirtir.
İKİNCİ BOLÜM
Dünya Ticaret Örgütüne Giden Bildirimler,
Dünya Ticaret Örgütünden Gelen Bildirimler
Dünya Ticaret Örgütüne Giden Bildirimler
Madde 4– Teknik düzenleme ve uygunluk değerlendirme prosedürü taslağına ilişkin bildirim;
a) Teknik düzenleme taslağının içeriğinin ilgili uluslararası standardın içeriğine uygun olmaması veya konuyla ilgili uluslararası bir standardın mevcut bulunmaması ve teknik düzenlemenin diğer üyelerin .ticareti üzerinde önemli bir etki yaratmasının muhtemel olması halinde;
b)   Uygunluk değerlendirme prosedürü   taslağının içeriğinin bir uluslararası standardizasyon kuruluşu tarafından yayımlanan ilgili rehber veya önerilere  uygun  olmaması  veya bir uluslararası   standardizasyon  kuruluşu tarafından yayımlanan ilgili bir rehber veya önerinin mevcut olmaması ve uygunluk değerlendirme prosedürünün diğer üyelerin ticareti üzerinde önemli bir etki yaratmasının muhtemel olması halinde, Müsteşarlık aracılığıyla Sekretaryaya gönderilir.
Madde 5– Yetkili kamu kurum veya kuruluşları tarafından hazırlanan ve 4 üncü maddede belirtilen şartlan haiz teknik düzenleme ve uygunluk değerlendirme prosedürü taslaklarının;
a) Sekretaryaya bildirilmek üzere, Ek l’de belirtilen formata uygun olarak ve Ek 2’de yer alan açıklamalar doğrultusunda. Dünya Ticaret Örgütü resmi dillerinden birinde hazırlanmış bildirim formatı
b) Talep edilmesi halinde ilgili üyelere iletilmek üzere,.Dünya Ticaret Örgütü resmi dillerinden” birinde hazırlanmış bildirime konu olan teknik düzenleme ve uygunluk değerlendirme prosedürü taslaklarının; uluslararası standardizasyon kuruluşu tarafından hazırlanan standartlar veya yayımlanan rehber veya önerilerden farklılık gösteren bölümleri, Türkçe tam. metinleri, Dünya Ticaret Örgütü resmi dillerinden birinde hazırlanmış özeti, öngörülen yürürlüğe giriş tarihinden üç ay önce Müsteşarlığa, gönderilir.
Madde 6– Teknik düzenlemeler ve uygunluk değerlendirme prosedürleri; insan, hayvan ve bitki sağlık ve yaşamı ve çevrenin korunması veya milli güvenlik ile ilgili acil sorunların çıkması veya böyle bir olasılığın bulunması halinde, 5 inci maddenin (b) bendinde belirtilen üç aylık süreye bakılmaksızın yürürlüğe konulabilir. Bu durumda, yürürlüğe girmiş bulunan düzenlemeye ilişkin bildirimin kapsadığı’ ürünler, düzenlemenin amacı, gerekçesi ve acil durumun niteliği .Dünya Ticaret Örgütü. resmi dillerinden birinde hazırlanarak, Sekretaryaya iletilmek üzere en kısa sürede-Müsteşarlığa gönderilir. Bununla birlikte, talep edilmesi halinde ilgili üyelere iletilmek üzere, sözkonusu düzenlemenin Türkçe tam metni, ve Dünya Ticaret örgütü resmi dillerinden birinde hazırlanmış özeti Müsteşarlığa gönderilir.
Madde 7– Üye ülkelerce, bildirime konu olan teknik düzenleme ve uygunluk değerlendirme prosedürü taslakları hakkında daha fazla bilgi talep edildiği takdirde, yetkili kamu kurum veya kuruluşları tarafından hazırlanacak bu bilgiler de Müsteşarlık aracılığıyla mümkün olan en kısa sürede: talep eden üye ülkelere iletilir.
Madde 8– Yetkili kamu kurum veya kuruluşlarınca, üye ülkelerden alınan yorumların ve önerilerin ne ölçüde dikkate alınabildiği, herhangi bir değişikliğe gidilmesi halinde yapılmış olan değişiklik ile tasan metin karşılaştırıldığında maddenin özüne İlişkin değişikliğin ne olduğu ve yürürlüğe giriş tarihini kapsayan ek bir bildirim Müsteşarlığa gönderilir.
Madde 9– Standartlara, teknik düzenlemelere ve uygunluk değerlendirme prosedürlerine ilişkin ikili veya , çok taraflı anlaşmaların gerçekleştirilmesi halinde, yetkili kamu kurum veya kuruluşlarınca, anlaşmanın kapsadığı ürünler ve anlaşmanın özeti, Dünya Ticaret Örgütü resmi, dillerinden birinde hazırlanarak en kısa sürede Müsteşarlığa iletilir. Bu bildirim, üye ülkelere iletilmek üzere Dış Ticaret .Müsteşarlığı” aracılığıyla Sekretaryaya bildirilir.
Bölgesel veya uluslararası uygunluk değerlendirme sistemlerine üyelik ve kanlıma ilişkin olarak üye ülkelerden bilgi talep edilmesi halinde, talep edilen “bilgiler, yetkili kamu kururn veya kuruluşları tarafından üye ülkelere iletilmek üzere Müsteşarlığa gönderilir.
Dünya Ticaret Örgütünden Gelen Bildirimler
Madde 10- Sekretarya’dan Türkiye’ye gönderilecek, diğer üyelerin teknik düzenleme ve uygunluk değerlendirme prosedür taslakları hakkındaki bildirimler Müsteşarlık tarafından yetkili kamu kurum veya kuruluşlarına bildirilir.
Yetkili kamu kurum veya kuruluşlarının, üye ülkeler tarafından hazırlanan teknik düzenleme, ve uygunluk değerlendirme prosedürü taslaklarına ilişkin bildirimler hakkında ek bilgi talep etmeleri halinde, bu talepler Müsteşarlık aracılığı ile ilgili üyelere iletilir. İlgili üyelerden Müsteşarlığa intikal eden ek bilgiler, Müsteşarlıkça talepte bulunan kurum veya kuruluşa iletilir. Üye ülkelerden talep edilen ek bilgilerin ücrete tabi olması halinde, bu ücret talepte bulunan yetkili kamu kurum veya kuruluşu tarafından karşılanır.
Yetkili kamu kurum veya kuruluşlarının, söz konusu düzenlemelere ilişkin muhtemel yorum ve önerileri, bildirimde yer alan son yorum tarihi gözönüne alınarak Müsteşarlıkça belirlenen süre içerisinde Müsteşarlığa gönderilir.
1l – Standartlara, teknik düzenlemelere ve uygunluk değerlendirme prosedürleri ile ilgili ikili veya çok taraflı anlaşmalara ilişkin olarak Sekretaryadan intikal eden bildirimler Müsteşarlık aracılığıyla ilgili kamu kurum veya kuruluşlarına gönderilir.
Yetkili kamu kurum veya kuruluşları tarafından, üye ülkelerin bölgesel veya uluslararası uygunluk değerlendirme sistemlerine üyelik ve katılıma ilişkin olarak bilgi talep edilmesi halinde, talep edilen bilgiler Müsteşarlık aracılığıyla ilgili üyelerden temin edilerek talepte bulunan kamu kurum veya kuruluşlarına gönderilir.
Yürürlük
Madde 12– Bu Yönetmelik, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. Yürütme
Madde 13– Bu Yönetmeliği Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür

EK:1
G/TBT/W/2
WORLD TRADE ORGANIZATION                                                                            RESTRICTED
(Dünya Ticaret Örgütü)                                                                                                                   G/TBT/Notif.95
Committee on Technical Barriers to Trae
(Ticarette Teknik Engeller Komitesi)
NOTIFICATION
BİLDİRİM

1. Member to Agreement notifying :
(Bildirim yapan ülke)
If applicable, name of local government involved (Artıcie 3.2 and 7.2) (Mümkünse, Anlaşma nm 3.2 ve 7.2 maddeleri kapsamında -belirtilen yerel idarenin ismi)
2. Agency Responsible: (Sorumlu kurum)  • Agency or authority designated to handle comments regarding the notification can be indicated if different from above: (Yukanda belirtilenden farklı ise, bildirimlere İlişkin yorumları değerlendirmek üzere belirlenen yetkili kurum veya kuruluş)
3. Notified under Article 2.9.2 ( ), 2. 10, 1 ( ), 5.6.2 ( ), 5.7. 1 ( ), other
4. Products covered (Kapsadığı ürünler) (HS o CCCN where applicable, otherwise national tariff headings ICS numbers may be provided in addition,where applicable):
(Uygulanabildiği yerlerde, HS veya CCCN numaralan, bulunmadığı takdirde ulusal tarife fasılları. Mümkünse, bunlara ilaveten ICS numaralan da .belirtilmeli)
5. Title, number of pages and language(s) of the notifîed docurnent:
(Bildirilen dokümanın başlığı , sayfa sayısı ve dili )
6. Description of the content:
(İçeriğin tanımı)
7. Objective and rationale:
(Amaç ve gerekçe)
8.   Relevant documents:
(İlgili dokümanlar)
9.   Proposed date of adoption:
(Kabul için tasarlanan tarih)
Proposed date of entry into force:s
(Yürürlüğe giriş için tasarlanan tarih)
10. Final date for comments:
(Yorumlar için son tarih)
11. Texts available from: National enquiry point ( ) or address and telefax number of other body:
(Bildirime konu .olan dokümanların nereden temin edileceği: Ulusal Bilgi Merkezi (    ) veya diğer bir kurumdan temin edilecekse, söz konusu kurumun adresi ve faks numarası)

EK:2
Ek l’de Yer Alan Bildirim Formunun Doldurulmasında Dikkate Alınacak Hususlar
l– Bildirimi Yapan Üye:  Anlaşmayı kabul .eden ve   bildirimi gerçekleştiren üye ülkedir.   
2- Sorumlu Kurum: Teknik düzenleme veya uygunluk değerlendirme prosedürlerini hazırlayan yetkili kamu kurum veya kuruluştur.
3- Bildirimin  Anlaşmanın  Hangi  Maddesine/Maddelerine Göre Yapıldığı:
Madde 2.9.2: Merkezi hükümet kuruluşu tarafından tasarlanan telemle düzenleme,             
Madde 2.10.1: Merkezi hükümet kuruluşu tarafından kabul edilen teknik düzenleme,         
Madde 3.2: Doğrudan merkezi hükümetin altında yer alan yerel idareler tarafından tasarlanan ve kabul edilen teknik düzenleme,   
Madde 5.6.2: Merkezi hükümet kuruluşu tarafından tasarlanan uygunluk değerlendirme prosedürleri
Madde 5.7.1: Merkezi hükümet kuruluşu tarafından kabul- edilen uygunluk değerlendirme prosedürleri,               
Madde 7.2: Doğrudan merkezi hükümetin altında yer .alan yerel idareler tarafından tasarlanan ve kabul edilen uygunluk değerlendirme prosedürleri,
Madde 8.1: Hükümet dışı kuruluşlar tarafından kabul edilen uygunluk1 değerlendirme prosedürleri,
Madde 9.2: Uluslararası ve bölgesel kuruluşlar tarafından kabul edilen uygunluk değerlendirme prosedürleri.
4- Kapsadığı Ürünler: Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları ile birlikte ürünlerin adları ve ICS (Uluslararası Standart Sınıflandırması) numaralandır.
5– Bildirilen Dokümanın Başlığı ve Sayfa Sayısı: Taslak halindeki veya kabul edilmiş  bulunan teknik düzenleme veya uygunluk değerlendirme prosedürlerinin başlığı ve sözkonusu dökümanın sayfa sayısıdır.
6– İçeriğin Tanımı: Taslak halindeki veya kabul edilmiş bulunan teknik düzenleme veya uygunluk değerlendirme prosedürlerinin içeriğini açıkça ifade eden bir özetidir.
7– Amaç ve Gerekçe: Taslak halindeki veya kabul edilmiş bulunan teknik düzenleme veya uygunluk değerlendirme prosedürlerinin sağlık, güvenlik gibi amacı ve gerekçesidir.
8- İlgili Dokümanlar; Tarih ve referans numarası da dahil olmak üzere, tasarının atıfta bulunduğu temel dokümanlar, taslağın kabul edildiğinde yayımlanacağı yayının adı, varsa atıfta bulunulan uluslararası standart, varsa dokümanların ücretidir.
9– Kabul ve Yürürlüğe Giriş İçin Tasarlanan  Tarihler: Teknik düzenlemeler ve uygunluk, değerlendirme prosedürlerinin kabul edilmesi beklenen tarih  ve Ticarette  Teknik Engeller Anlaşmasının  2.12   Maddesi hükümleri dikkate alınmak kaydıyla,  teknik düzenlemelerin ve uygunluk değerlendirme prosedürlerinin yürürlüğe girmesi için tasarlanan veya karar verilen tarihtir.
10 – Yorumlar İçin Son Tarih: Taslak halindeki teknik düzenleme ve uygunluk değerlendirme prosedürleri hakkında diğer üyelerden gelebilecek yorumlara ilişkin son tarihtir. Yorumlar için tanınan normal süre 60 gündür. Ancak bir üye, diğer üyelerden 45 gün içinde herhangi bir yorum gelmediği veya sürenin uzatılmasına dair bir talep alınmadığı takdirde 45 gün sonunda sözkonusu düzenlemeyi yürürlüğe koyabileceğini bildirimde belirtebilir.
11– Bildirime Konu Olan Dokümanın Nereden Temin Edileceği : Bildirime konu olan dokümanın Müsteşarlıktan temin edileceği  “ulusal bilgi merkezi” ibaresinin karşısına çarpı işareti konulmak suretiyle belirtilecektir.
12- Ek l de yer alan formattaki Türkçe açıklamalar, yetkili kamu kurum veya kuruluşlarına bilgi vermek amacıyla yazılmış olduğundan, Dünya Ticaret Örgütü Sekretaryasına iletilmek üzere, Anlaşma’da öngörülen resmi dillerden birinde hazırlanmış olan bildirim formatında yer almayacaktır

(2024)

Başa dön tuşu